Espoon kaupunki Pöytäkirja Rakennuslautakunta 11.02.2016 Sivu 1

Espoon kaupunki
Pöytäkirja
Rakennuslautakunta
11.02.2016
Sivu 1 / 46
Kokoustiedot
Aika
11.02.2016 torstai klo 17:00 - 17:55
Paikka
Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C 1. krs,
Espoon keskus
Saapuvilla olleet jäsenet
Janne Tähtikunnas, puheenjohtaja
Marja Ahola
Asso Erävuoma, saapui klo 17.10 § 13
Patrick Jensen Marko Kivelä
Mikael Jern
Vilho Juutinen
Jonna Löflund
Merva Mikkola Maisa Siirala
Johanna Pekkanen
Muut saapuvilla olleet
Veronica Rehn-Kivi
Solja Mäkelä
Petri Hellsten
Akseli Kilpeläinen
Tiina Eronen
rakennusvalvontajohtaja
rakennuslupapäällikkö
lakimies
nuorisovaltuuston edustaja
sihteeri
Espoon kaupunki
Pöytäkirja
Rakennuslautakunta
11.02.2016
Sivu 2 / 46
Allekirjoitukset
Janne Tähtikunnas
puheenjohtaja
Tiina Eronen
sihteeri
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:
pvm
Johanna Pekkanen
Pöytäkirjan nähtävänäolo
31.12.2015 julkipannun kuulutuksen mukaan on pöytäkirja ollut yleisesti
nähtävänä 2016 osoitteessa , Espoon keskus.
Espoon kaupunki
Pöytäkirja
Rakennuslautakunta
11.02.2016
Sivu 3 / 46
Käsitellyt asiat
Pykälä
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Liitteet
1
Otsikko
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Pöytäkirjan tarkastajan valitseminen
Rakennuslautakunnan ennakkotilinpäätös vuodelta 2015
Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle
uudisrakennuslupaa koskevasta valituksesta, lupatunnus
2015-1286, kiinteistö 49-60-191-20, Kotipesänkuja 1,
02730 Espoo
Rakennusvalvontaviranomaisen lupa-asia, 2016-25,
Kotipesänkuja 1 02730 ESPOO, Loponen Tomi Tapani
ym.
Laajennuslupa-asia, 2015-1897, Niittytaival 3 02200
ESPOO, As. Oy Espoon Fiilinki c/o Skanska
Talonrakennus Oy ym.
Uudisrakennuslupa-asia, 2015-1914, Kumppaninkuja 1
02780 ESPOO, Basso Building Systems Oy
Uudisrakennuslupa-asia, 2016-12, Kivennavantie 21
02130 ESPOO, Cor Group Oy
Muutoslupa-asia, 2016-102, Tekniikantie 3 02150 ESPOO,
Aalto-Yliopistokiinteistöt Oy
Päätökset ja kirjelmät
Sivu
4
5
6
10
13
15
22
29
35
42
Espoon kaupunki
Pöytäkirja
§ 11
Rakennuslautakunta
11.02.2016
Sivu 4 / 46
§ 11
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
Selostus
Rakennuslautakunta on kutsuttu koolle rakennuslautakunnan
puheenjohtajan 4.2.2016 päivätyllä rakennuslautakunnan jäsenille ja
kaupunginhallituksen sekä nuorisovaltuuston edustajille toimitetulla
kokouskutsulla.
Espoon kaupunki
Pöytäkirja
§ 12
Rakennuslautakunta
11.02.2016
Sivu 5 / 46
§ 12
Pöytäkirjan tarkastajan valitseminen
Päätös
Rakennuslautakunta valitsi pöytäkirjan tarkastajaksi Johanna Pekkasen.
Espoon kaupunki
Pöytäkirja
§ 13
Rakennuslautakunta
11.02.2016
Sivu 6 / 46
[Ennakkotieto]
443/2016
02.02.01.00
§ 13
Rakennuslautakunnan ennakkotilinpäätös vuodelta 2015
Valmistelijat / lisätiedot:
Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063
Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600
[email protected]
Päätösehdotus
Rakennusvalvontajohtaja Veronica Rehn-Kivi
Rakennuslautakunta
päättää hyväksyä esityslistan liitteen mukaisen rakennuslautakunnan
ennakkotilinpäätösraportin vuodelta 2015.
Päätös
Esittelijän ehdotus lautakunnan kokouksessa tehdyllä lisäyksellä
hyväksyttiin yksimielisesti.
Liite
1
Rakennuslautakunnan tulostavoitteiden toteutuminen vuonna 2015
-
Rakennuslautakunnan käyttötalouden seurantaraportti 2015
Oheismateriaali
Selostus
Tilinpäätöksen ennakkotieto laaditaan tilanteesta 31.12.2015 ja asia
käsitellään kaupunginhallituksessa 8.2.2016. Valtuustossa asia käsitellään
15.2.2016. Konsernitilinpäätös käsitellään kaupunginhallituksessa
21.3.2016 ja valtuustossa 23.5.2016. Rakennuslautakunnan
käyttötalousosan sitovuustaso on 45 Rakennuslautakunta (toimintakate
sitova).
Tilinpäätöksen ennakkotiedon yhteydessä käsitellään kuukausiraportin
tietojen lisäksi tulostavoitteiden toteumatietojen tarkennukset ja lisäykset
sekä lokakuun kuukausiraportissa arvioimatta jääneiden tulostavoitteiden
toteumatiedot. TATU -ohjelman osalta raportoidaan tavoitteiden
toteutumista koskevat tiedot.
Tilinpäätöksen ennakkotiedon yhteydessä annetaan selvitys talousarvion
poikkeamista ja niiden syistä. Olennainen poikkeama määrärahasta tai
tuloarviosta on yli 5 prosenttia tai yli 200 000 euroa. Selvitys annetaan
sitovuustasolla.
Muihin seurattaviin asioihin kuuluu mm. vuoden 2015
talousarvioneuvottelujen pöytäkirjamerkintöjen toteutuminen. Vastaukset
valmistellaan tältä osin erikseen keskitetysti toimialan esikunnasta.
Espoon kaupunki
Pöytäkirja
§ 13
Rakennuslautakunta
11.02.2016
Sivu 7 / 46
Tulostavoitteiden toteutuminen vuonna 2015
Espoo-tarina on keskeisin kaupungin kehittämistä ohjaava strategia, jota
toteutetaan TATU -ohjelmalla, poikkihallinnollisilla kehitysohjelmilla,
toimiala- ja tulosyksikkötasoisilla tarinoilla sekä tuloskorttien
tulostavoitteilla.
TATU -ohjelman projektit ja toimenpiteet ovat edenneet. Ohjelmaa
toteutetaan asetettujen projektien ja toimenpiteiden (ESPRO) lisäksi
linjajohtamisen keinoin, toiminnan jatkuvana parantamisena ja
tehostamisena.
Teknisen ja ympäristötoimen toimiala laajeni vuoden 2016 alusta, kun
Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos ja tekninen keskus yhdistyivät sekä
Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitos ja Tilakeskus -liikelaitos yhdistyivät.
Konsernihallinto muodostuu vuoden alusta lukien konserniesikunnasta,
konsernipalveluista ja sisäisen tarkastuksen yksiköstä.
Espoolaisen johtamismallin kehittämisprojekti (ESJO) on edennyt ja
projekti laajenee myöhemmin koko kaupunkia kattavaksi.
Rakennusvalvontakeskus on laatinut toimialan tulostavoitteista johdetut
tuloskortit. Tulostavoitteet ovat sitovia. Keskukselle on asetettu lisäksi
myös muita toimintaan liittyviä tulostavoitteita, joiden toteutumista
seurataan lautakunnassa.
Tulostavoitteiden toteutuminen 31.12.2015
Espoo-strategian mukaiset tulostavoitteet ja lautakunnan asettamat
tulostavoitteet toteutuivat.
Sähköistä lupa- ja arkistopalvelua, lupaprosesseja sekä
ajanvarausjärjestelmää on kehitetty edelleen tavoitteena tyytyväinen
asiakas.
Joulukuun tilanteen mukaan lupahakemuksista noin 38 % on jätetty
sähköisen järjestelmän kautta.
Yhteenveto rakennuslautakunnan tulostavoitteiden toteutumisesta vuonna
2015 on liitteenä.
Tunnuslukujen toteutuminen
45 RAKENNUSLAUTAKUNTA
Myönnettyjä lupia
kpl
Uudis- ja laaj.kerrosala (1 000 m2)
Uudis- ja laaj.tilavuus (1 000 m3)
Toteuma
TP 2014 TA 2015 31.12.2015
1 817
457
2 403
1 900
2 400
1 823
453
2 725
Espoon kaupunki
Pöytäkirja
§ 13
Rakennuslautakunta
11.02.2016
Sivu 8 / 46
Myönnettyjen lupien määrä oli joulukuun lopussa 1 823 kpl ja hankkeiden
yhteenlaskettu tilavuus 2 725 m3. Uudisrakentamisen kokonaistilavuutta
koskeva tavoite saavutettiin. Uudisrakentamisen kokonaistilavuuden kasvu
oli 12 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Vuodelle
2015 asetettu tulotavoite ylitettiin.
Riskienhallintaa on käsitelty lautakunnassa Seuranta I -raportoinnin
yhteydessä elokuussa. Rakennusvalvontakeskuksen toiminnalliset
tavoitteet saavutettiin. Riskeinä nähdään henkilöstöresurssit suhteessa
työmäärään ja henkilöstön osaamisen taso usean kokeneen työntekijän
siirtyessä lähiaikoina eläkkeelle.
Henkilöstö
Henkilöstöä oli joulukuun lopussa 51. Henkilöstömäärä on pysynyt samana
edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Rakennetarkastajan
virka on muutettu rakenneinsinöörin viraksi 1.10.2015 alkaen.
Rakennuslautakunnan käyttötalouden tulojen ja menojen
toteutuminen
Rakennusvalvontakeskus on ollut vuoden 2015 alusta nettobudjetoitu
yksikkö.
45 RAKENNUSLAUTAKUNTA
Talousarvio
2015
1000 EUR
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
4 402
-3 972
430
Muutokset/ Muutettu TA
Korotukset
2015
800
-163
637
5 202
-4 135
1 067
Toteuma
31.12.2015
Poikkeama
2015
5 931
-4 031
1 900
729
104
833
Sitova toimintakate on muutetun talousarvion mukaan 1,067 milj. euroa.
Valtuuston hyväksymä toimintakatteen korotus oli 0,638 milj. euroa.
Tuloarvion lisäys 0,8 milj. euroa ja menoarvion lisäys 0,162 milj. euroa.
Toteuma on 1,9 milj. euroa. Poikkeama 0,8 milj. euroa.
Tulot
Tuloja kertyi 5,9 milj. euroa, toteuma 114 %. Tulot ylittyivät 0,7 milj. euroa
muutettuun talousarvioon verrattuna. Tulosparannus johtui arvioitua
suuremmista rakennuslupahankkeista. Rakennusvalvonnan tulot kertyvät
pääosin ulkoisista maksutuloista. Tulokertymään vaikuttaa
rakennustoiminnan vilkkaus sekä suurten hankkeiden määrä. Tuloylitystä
aiheutui normaaliin tulokertymään verrattuna mm. metroasemien
lähialueiden hankkeista. Seuraava lupamaksujen korotus valmistellaan
vuonna 2016. ELY -keskukselta saatiin tukia ja avustuksia noin 1 000
euroa.
Sisäisiä toimintatuloja kertyi 0,3 milj. euroa lähinnä toimialan omista
uudisrakentamiseen liittyvistä rakennuslupamaksuista.
Espoon kaupunki
Pöytäkirja
§ 13
Rakennuslautakunta
11.02.2016
Sivu 9 / 46
Menot
Menoja kertyi 4,0 milj. euroa, toteuma 97,5 %. Menot toteutuivat lähes
muutetun talousarvion mukaisesti. Määrärahaa säästyi 0,1 milj. euroa.
Ulkoisia toimintamenoja kertyi 3,2 milj. euroa. Suurin osa menoista on
henkilöstömenoja joita kertyi 3,0 milj. euroa. Kaupunginjohtaja siirsi
rakennusvalvontakeskuksen henkilöstömenoihin 1 227 euroa. Määräraha
kohdentui kesätyöllistämiseen. Henkilöstömenoissa säästyi 71 000 euroa.
Menot toteutuivat vuoden 2014 tasolla.
Ulkoisia palveluita ostettiin 0,124 milj. eurolla. Asiantuntijapalveluihin
käytettiin arvioitua vähemmän määrärahaa. Ylimääräisiä menoja taas
kertyi mm. pääkaupunkiseudun rakennusvalvontojen yhteisseminaarin
järjestämisestä.
Sisäisiä toimintamenoja kertyi 0,9 milj. euroa. Menot toteutuivat muutetun
talousarvion mukaisesti. Suurin osa menoista kertyi sisäisten palveluiden
ostoista 0,6 milj. euroa. Menot kertyivät ostoista palveluliiketoimelta sekä
toimialan tuottamien palveluiden veloituksesta 260 000 euroa. Sisäisiä
toimitilavuokria maksettiin 0,3 milj. euroa.
Investoinnit
Rakennuslautakunnalla ei ole talousarvion investointiosassa
määrärahavarausta koneiden ja kaluston hankintaan.
Rakennuslautakunnan käyttötalouden seurantaraportti vuodelta 2015 on
oheismateriaalina.
Tiedoksi
-
Olli Isotalo, Tekninen ja ympäristötoimi
Pekka Heikkinen, Taloussuunnitteluryhmä
Jukka Kupiainen, Taloussuunnitteluryhmä
Maria Jyrkkä, Konserniohjausryhmä
Espoon kaupunki
Pöytäkirja
§ 14
Rakennuslautakunta
11.02.2016
Sivu 10 / 46
[Ennakkotieto]
4605/2015
10.03.00
§ 14
Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle uudisrakennuslupaa koskevasta
valituksesta, lupatunnus 2015-1286, kiinteistö 49-60-191-20, Kotipesänkuja 1, 02730 Espoo
Valmistelijat / lisätiedot:
Petri Hellsten, puh. 09 816 22649
[email protected]
Päätösehdotus
Rakennusvalvontajohtaja Veronica Rehn-Kivi
Rakennuslautakunta antaa seuraavan lausunnon:
Kyseessä oleva rakennuspaikka sijaitsee vuonna 2003 voimaan tulleen
Palomäki, Jupperi I, Sveins -asemakaavan AO erillispientalojen
korttelialueella. Asemakaavan mukaan tontille saa rakentaa
erillispientaloja kerrosluvultaan ½ I ½ tonttitehokkuudella e=0,25.
Asemakaavassa ei ole määräyksiä rakennuksen korkeudesta tai
rakennuksen harjan suunnasta.
Rakennuksen korkeusasemaa on lupakäsittelyn aikana laskettu noin
0,3 - 0,6 metriä. Hankkeen 1-kerroksen korkeusasema on suunnitelmien
mukaan +35.70, aiemmin samalle tontille myönnetyn luvan (15-115-A)
1-kerroksen korkeusasema on +36.80. Naapuritontilla 49-60-161-19
aikaisemmin rakennetun asuinrakennuksen sokkelikorkeus on +36.85.
Rakennuksen voidaan katsoa soveltuvan alueen rakennettuun
ympäristöön ja maisemaan ja täyttävän sopusuhtaisuuden vaatimukset.
Rakennusta ei sijoiteta tai rakenneta niin, että se maankäyttö- ja
rakennuslain 135 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla tarpeettomasti
haittaa naapuria tai vaikeuttaa naapurikiinteistön rakentamista.
Tontille rakennettavat tukimuurit ovat korkeudeltaan 300-400 mm. Tiehen
ja ajoväylään rajautuvat tukimuurit ovat tontin sisäisiä. Tukimuureilla ei
tarpeettomasti muuteta maan luonnollista korkeutta, eikä tukimuurien
rakentamisesta voida katsoa aiheutuvan haittaa naapureille.
Hakija on tässä tapauksessa huolehtinut itse naapureiden kuulemisesta ja
toimittanut lupahakemuksen liitteeksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen
65 §:n 3 momentin mukaisen selvityksen siitä, että naapurit ovat tietoisia
hankkeesta. Kuulemisen yhteydessä naapureille on esitetty hankkeen
asemapiirustus, julkisivu- ja leikkauspiirustus sekä alueleikkaus/projektiopiirustus (Ark 141 063) Rakennusvalvonta on saamansa
selvityksen perusteella todennut, että naapureiden kuuleminen on
suoritettu maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen edellyttämällä tavalla.
Kyseessä olevalle rakennuspaikalle on myönnetty 26.3.2015 rakennuslupa
yksiasuntoisen pientalon ja erillisen talousrakennuksen (autokatos-
Espoon kaupunki
Pöytäkirja
§ 14
Rakennuslautakunta
11.02.2016
Sivu 11 / 46
varasto) rakentamiselle sekä maalämpökaivolle ja tontin osittaiselle
aitaamiselle (lupatunnus 2015-115). Rakennuslautakunta on 7.5.2015 § 62
tekemällään päätöksellä päättänyt jättää 26.3.2015 tehtyä lupapäätöstä
koskevan oikaisuvaatimuksen tutkimatta, koska oikaisuvaatimus oli jätetty
liian myöhään. Rakennuslautakunnan päätös on lainvoimainen.
Valituksessa oleva maininta rakennusoikeuden virheellisestä laskemisesta
koskee lupaa 2015-115.
Rakennuslautakunta viittaa valituksenalaisen päätöksensä perusteluihin ja
toteaa, ettei valituksessa ole esitetty mitään sellaista asiaan vaikuttavaa
seikkaa, joka ei olisi ollut lautakunnan tiedossa valituksenalaista päätöstä
tehtäessä tai jonka perusteella päätöstä tulisi muuttaa.
Rakennuslautakunta liittää lausuntoonsa valituksenalaisen päätöksensä
perusteena olevat asiakirjat sekä karttaotteen, josta ilmenevät
rakennuspaikka sekä valituksen tekijän omistama kiinteistö.
Päätös
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Oheismateriaali
Selostus
Valituskirjelmä 11.1.2016
Rakennuslautakunnan päätös 10.12.2015 § 184
Kiinteistörekisterin karttaote 1.2.2016
Valituksenalainen päätös
Espoon rakennuslautakunta 10.12.2015 § 184
Rakennuspaikka ja sen omistajat
49-60-191-20 Laaksolahti
Kotipesänkuja 1, 02730 Espoo
Loponen Tanja ja Tomi
Jämsä Tuukka ja Heidi
Rakennusluvan hakija
Loponen Tanja ja Tomi
Jämsä Tuukka ja Heidi
Lupatunnus
2015-1286
Aiempi käsittely
Myönnetty lupa yksiasuntoiselle pientalolle ja maalämpökaivolle sekä
oikeus rakennustöiden aloittamiseen ennen luvan lainvoimaisuutta
/Lupatarkastaja 8.10.2015 § 82
Rakennuslautakunta on hylännyt lupatarkastajan päätöksestä tehdyn
oikaisuvaatimuksen
/Rakennuslautakunta 10.12.2015 § 184
Espoon kaupunki
Pöytäkirja
§ 14
Rakennuslautakunta
11.02.2016
Sivu 12 / 46
Valituksen tekijä
Tontin 49-60-191-17 omistaja
Valituksen vaatimukset
Valituksen tekijä vaatii, että rakennuslupaa ei myönnetä ja että
valituksenalainen rakennuslautakunnan päätös oikaistaan ja otetaan
uudelleenkäsittelyyn, kun päätöksessä olevat virheet on korjattu.
Valituksen perustelut
Rakennettava rakennus on liian korkealla olemassa olevaan maanpintaan
nähden. Rakennuksen tulisi olla 1,3 metriä alempana siten, että
rakennuksen lattiataso olisi likimain 34,60 m tasolla. Nyt ollaan selkeästi ja
tarpeettomasti nostamassa maanpintaa olemassa olevasta, koska vain
pieni osa sokkelista jää näkyviin. Maan nostaminen turhaan on Espoon
rakennusjärjestyksen 5 §:n vastaista ja rakennuksen rakentaminen noin
korkealle tulisi estää. On kohtuutonta rakentaa poikkeuksellisen korkeita
huoneita (huonekorkeus 2,81 m) kaksikerroksiseen rakennukseen, kun
rakennus jo muutenkin on korkeampi kuin muuta vastaavat rakennukset
alueella.
Rakennuksen asento on väärä suhteessa muilla tonteilla oleviin
rakennuksiin. Alueella ei ole yhdelläkään muulla tontilla rakennuksia
kulmittain suhteessa katuun ja rakennuksen sijoittelu ei ole Espoon
rakennusjärjestyksen 5 §:n mukainen.
Tukimuurit ovat aiheettomia ja väärässä paikassa, koska niillä muutetaan
tarpeettomasti pihamaan korkeusjärjestelyitä. Valituksen tekijä ei hyväksy
tukimuurien tekemistä rakennettavan rakennuksen luoteispuolelle eikä
tontin Kotipesänkujan puoleiselle sivulle. Rakennus tulisi sen sijaan
rakentaa lähelle olemassa olevaa maanpintaa. Mikäli tukimuureja pitää
rakennettavalle tontille tehdä, ne tulee tehdä rakennettavan rakennuksen
kaakkoispuolelle.
Piirustus Maisematyö Ark 141 063 on virheellinen ja harhaanjohtava,
koska rakennettavat rakennukset on piirretty mataliksi ja olemassa olevat
korkeiksi. Näin ollen se ei täytä naapurin kuulemisen kriteereitä kenenkään
naapurin osalta. Tästä huolimatta naapurien kuulemista ei ole tehty
uudelleen.
Samalle tontille on rakenteilla toinen talo, jonka rakennuslupa 2015-115 ei
valittajan käsityksen mukaan voi olla lainvoimainen, koska siitä on valitettu
määräajassa. Siihen ei ole tullut kaupungilta vastausta asianosaisille.
Rakennusoikeus on laskettu väärin, koska viereisen rakennuksen alakerta
on rakennettu lähes kokonaisuudessaan olemassa olleen maanpinnan
yläpuolelle. Näin ollen se tulee laskea rakennusoikeuteen, eikä kellariksi.
Valituksen perustelut käyvät tarkemmin ilmi oheismateriaalina olevasta
valituskirjelmästä.
Tiedoksi
-
Helsingin hallinto-oikeus
Espoon kaupunki
Pöytäkirja
§ 15
Rakennuslautakunta
11.02.2016
Sivu 13 / 46
[Ennakkotieto]
504/2016
10.03.00
§ 15
Rakennusvalvontaviranomaisen lupa-asia, 2016-25, Kotipesänkuja 1 02730 ESPOO, Loponen
Tomi Tapani ym.
Päätöspäivämäärä
Päätös annetaan julkipanon jälkeen
Rakennuspaikka
Hakija
49-60-191-20
LAAKSOLAHTI
Pinta-ala 1555.0
Kotipesänkuja 1
02730 ESPOO
Kaava
Kaavanmukainen
käyttötarkoitus
Kaavanmukainen
rakennusoikeus
Valmiiden rakennusten
kerrosala
Asemakaava
AO Erillispientalojen korttelialue
388.9 k-m2
0.0 k-m2
Loponen Tomi Tapani ja Tanja Anneli
Vanha Sveinsintie 6 I 32
02620 ESPOO
Jämsä Heidi Johanna ja Tuukka Samuel
Leppälinnunrinne 4 A 4
02620 ESPOO
Toimenpide
Rakennuslupapäätöksen 2015-1286 yhteydessä myönnetyn
aloittamisoikeuden (perustusten tekeminen) laajentaminen
koskemaan koko rakennustyön suorittamista.
Vaativuusluokka: Tavanomainen
Lisäselvitykset ja
poikkeukset
Lupatarkastaja on myöntänyt 8.10.2015 rakennusluvan 2015-1286-A
yksiasuntoisen pientalon rakentamiselle, maalämpökaivon poraamiselle
sekä rakennustöiden aloittamiselle ennen luvan lainvoimaisuutta.
Rakennusluvan yhteydessä myönnetty aloittamisoikeus koskee
perustusten tekemistä aloittamiselle asetettua 4450 euron vakuutta
vastaan.
Naapuritontin 49-60-191-17 omistaja on tehnyt oikaisuvaatimuksen, jossa
vaaditaan, että rakennuslupaa ei myönnetä. Rakennuslautakunta päätti
10.12.2015 § 184 ottaa oikaisuvaatimuksen käsiteltäväkseen ja katsoi,
Espoon kaupunki
Pöytäkirja
§ 15
Rakennuslautakunta
11.02.2016
Sivu 14 / 46
ettei oikaisuvaatimuksessa ole esitetty sellaisia seikkoja, joiden
perusteella olisi syytä muuttaa tehtyä päätöstä. Lupatarkastajan
8.10.2015 § 82 tekemä päätös sekä aloittamisoikeus pysytettiin
voimassa.
Naapuritontin 49-60-191-17 omistaja on valittanut rakennuslautakunnan
8.10.2015 § 82 tekemästä päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen.
Hakijat perustelevat aloittamisoikeuden laajentamista mm. seuraavasti:
Rakentamisen kokonaisuuden hallinnan kannalta on tärkeää välttyä
turhilta keskeytyksiltä ja viivytyksiltä, jotta niistä johtuvat mahdolliset riskit
saadaan minimoitua.
Aloittamisoikeuden laajentamiselle on perusteltu syy, eikä
aloittamisoikeuden myöntämisen voida katsoa tekevän muutoksenhakua
hyödyttömäksi.
Esittelijän
päätösehdotus
Ehdotuksen tekijä: Rakennusvalvontajohtaja Veronica Rehn-Kivi
Annetaan maankäyttö- ja rakennuslain 144 §:n nojalla oikeus
rakennusluvan 2015-1286-A mukaisten rakennustöiden suorittamiseen
kokonaisuudessaan ennen rakennusluvan lainvoimaisuutta asetettua
yhteensä 13 350 euron (4450 € + 8900 €) vakuutta vastaan.
Sovelletut
oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 144 §.
Valmistelijat / lisätiedot:
Jukka Koivuniemi, puh. 09 816 26683
[email protected]
Päätös
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Oheismateriaali
-
Asemapiirustus
Alueleikkaus
-
Jaakko Soini
Helsingin hallinto-oikeus
Tiedoksi
Espoon kaupunki
Pöytäkirja
§ 16
Rakennuslautakunta
11.02.2016
Sivu 15 / 46
[Ennakkotieto]
500/2016
10.03.00
§ 16
Laajennuslupa-asia, 2015-1897, Niittytaival 3 02200 ESPOO, As. Oy Espoon Fiilinki c/o
Skanska Talonrakennus Oy ym.
Päätöspäivämäärä
Päätös annetaan julkipanon jälkeen
Rakennuspaikka
Hakija
49-15-52-12
NIITTYKUMPU
Pinta-ala 2944.0
Niittytaival 3
02200 ESPOO
Kaava
Kaavanmukainen
käyttötarkoitus
Kaavanmukainen
rakennusoikeus
Valmiiden rakennusten
kerrosala
Asemakaava
AK Asuinkerrostalojen korttelialue.
4800.0 k-m2
0.0 k-m2
As. Oy Espoon Fiilinki c/o Skanska Talonrakennus Oy
PL 114
00101 HELSINKI
As. Oy Espoon Konkari c/o Skanska Talonrakennus Oy
PL 114
00101 HELSINKI
Toimenpide
Asuinkerrostalon laajennus (rak 12)
Pääsuunnittelija: Kalkkinen Mikko, arkkitehti /safa
Luvan
Pysyvä
Kerrosten
Kokonaisala Kerrosala Tilavuus
rakennus rakennustunnus
lukumäärä
1
101630668M
2735.0
2735.0
8810.0
8
Rakennussuunnittelutehtävän vaativuusluokka: Vaativa
Rakenteellinen
paloturvallisuus
Lausunnot
Paloluokka P1
Kaupunkimittausyksikkö 24.11.2015
Kaupunkikuvatoimikunta 26.10.2015
Puoltava
Puoltava
Espoon kaupunki
Pöytäkirja
§ 16
Rakennuslautakunta
11.02.2016
Sivu 16 / 46
Tekninen toimikunta
26.11.2015
Ehdollinen
Hakemuksen liitteet
Pääpiirustukset, 12 kpl
Kaupparekisteritiedot, 2 kpl
Valtakirja
Selvitys suunnittelijoista ja suunnittelutehtävän vaativuudesta
Naapurin kuuleminen, 7 kpl
Rakennushankeilmoitus RH2
Rakennuslupakartta
Katukorkeusilmoitus
HSY:n liitoslausunto
Pysäköinti- yhteispiha- ja kerhotalosopimus
Hallinnanjakosopimus
Yhteisjärjestelysopimus, 2 kpl
Hankeselostus
Selvitys rakennusjätteen määrästä, laadusta ja lajittelusta
Selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista
Rakenteellisen turvallisuuden alustava riskiarvio
Tulvariskiselvitys
Rakennuksen paloturvallisuuden perustietolomake
Palotekninen suunnitelma
Pelastustie- ja opastesuunnitelma
Korttelisuunnitelma
Esteetön rakennus Suunnittelu- ja tarkastusasiakirja
Energiaselvitys ja -todistus (C), ilmanvuotoluku q50 (1,3), E-luku (116)
Meluselvitys
Kerrosalakaavio
Väritetyt julkisivupiirustukset
Piha- ja pinnantasaussuunnitelma
Lisäselvitykset ja
poikkeukset
Haetaan lupaa kahdeksankerroksisen asuinkerrostalon laajentamiseen
kahdeksankerroksisella yksiportaisella osalla.
ASEMAKAAVA JA RAKENNUSOIKEUS
Tontti kuuluu asuinkerrostalojen korttelialueeseen (AK). Sallittu kerrosluku
tontilla on 7 kerrosta. Rakennusoikeutta on 4800 kem2 jaettuna
rakennusalalle kahteen samansuuruiseen 2400 kem2:n osaan.
Rakennusalalle saa sijoittaa asemakaavan merkityn rakennusoikeuden
estämättä rakennuksen tai pihakannen alaisia tai rakennuksen
ensimmäisessä kerroksessa olevia autopaikoitustiloja, varastoja,
väestönsuoja-, yhteis-, kerho-, huolto- sekä kunnallistekniikkaa palvelevia
tiloja ja jätehuoneita. Rakennusoikeuden lisäksi voidaan rakentaa myös
seuraavat tilat: porrashuoneiden 15 m2 ylittävä osa, lastenvaunu- ja
ulkoiluvälinevarastoja rakennusten pihatasoon, enintään 30 m2:n
saunaosasto ylimmän kerroksen yläpuolelle sekä alueelliset
Espoon kaupunki
Pöytäkirja
§ 16
Rakennuslautakunta
11.02.2016
Sivu 17 / 46
muuntamotilat. Asemakaavan mukaan parvekkeet on suojattava
liikennemelua vastaan, ja rakennusluvan yhteydessä on esitettävä tästä
meluselvitys. Tontille on valmistunut rakennusluvan 49-2014-236-A
mukainen kahdeksankerroksinen 2600 kem2 suuruinen asuinkerrostalo.
RAKENNUSHANKE
Asuinrakennusoikeutta käytetään 2200 kem2. Tontille sallittu varsinainen
asuinrakennusoikeus tulee hankkeen myötä käytetyksi kokonaan.
Ulkoseinien 250 mm paksumpien osien yhteenlaskettu pinta-ala on 113
m2. Laajennus sijoittuu kokonaisuudessaan tontin pohjoiselle
rakennusalalle. Ensimmäinen kerros muodostuu kahdesta asunnosta ja
lisärakennusoikeuteen laskettavista yhteistiloista. Pihakannen tasolta
alkavat kerrokset 2-8 käsittävät yksinomaan asuntoja. Asuntoja on
yhteensä 43 kappaletta. Pääasiallisena julkisivumateriaalina käytetään
korttelisuunnitelmasta poiketen viereisen rakennuksen tummaa tiililaattaa.
Parveketaustat ovat maalattua betonia ja julkisivuja on rytmitetty
värikentillä.
PIHA-ALUEET, ULKOTILAT JA YHTEISTILAT
Korttelissa eri tonteilla olevat rakennukset liittyvät yhteiseen korttelipihaan
sekä sen alla olevaan autohalliin. Tästä on laadittu erillinen tonttien
välinen yhteisjärjestelysopimus. Korttelipiha tulee sijoittumaan
suunnitellusti pääosin autohallin kannelle, noin yhden kerroksen verran
katua ylemmäksi. Leikki- ja oleskelualueet sijaitsevat korttelipihalla.
Sisäänkäynnit alimpaan kerrokseen sijaitsevat sekä LPA-tontin että
autohallin puolella. Toiseen kerrokseen johtaa sisäänkäynti vain
kansipihalta. Pihakannella sijaitsevat asuntopihat on rajattu yhteisistä
alueista muurein. Pelastustie kulkee rakennuksen pitkillä sivuilla.
Polkupyöräpaikat on sijoitettu ulkoiluvälinevarastoon ja sen eteen talon
ulkopuolelle. Jätehuone sijaitsee rakennuksessa LPA-tontin puolella.
Kaikki parvekkeet ovat lasitettuja. Luvan liitteenä on meluselvitys, jossa
asemakaavan vaatimuksen mukaisesti selvitetään parvekelasituksen
ääneneristystarve. Selvityksen tulokset on huomioitu suunnitelmassa.
AUTOPAIKAT
Autopaikkavaatimus on 1 ap/85 k-m2 asuinkerrosalaa sekä 1 ap/70 k-m2
liikekerrosalaa, jonka mukaisesti autopaikkoja tulisi toteuttaa 26 kpl.
Autopaikkoja toteutetaan 25 kpl. Autopaikat sijaitsevat maanpäällisinä
autopaikkoina tilapäisesti tonteilla 17 ja 18 ennen niille tarkoitetun
autohallin toteutumista.
ESTEETTÖMYYS
Asunnot sekä asukkaiden käyttöön tarkoitetut porrashuoneet ja yhteistilat
ovat esteettömiä. Kaikissa asunnoissa on esteetön ulkotila. Sisäänkäynnit
ovat esteettömiä ja varustetaan luiskilla ja käsijohteilla. Kulku väliaikaisilta
autopaikoilta ja tulevasta autohallista rakennukseen on esteetön.
Autopaikkamäärään sisältyy vähintään yksi LE-autopaikka.
VÄESTÖNSUOJA
Väestönsuoja sijaitsee viereisessä laajennettavassa rakennuksessa ja se
on mitoitettu laajennuksen tarpeisiin. Normaaliajan käyttö on
Espoon kaupunki
Pöytäkirja
§ 16
Rakennuslautakunta
11.02.2016
Sivu 18 / 46
irtaimistovarasto.
POIKKEAMISET
Asemakaavassa sallittu enimmäiskerroslukumäärä seitsemän kerrosta
ylitetään yhdellä kerroksella. Kaupunkisuunnittelukeskus on
uudisrakennuksen lupaan 49-2014-236-A kohdistetussa lausunnossaan
todennut, että esitetty asemakaavasta poikkeaminen kahdeksalle
kerrokselle soveltuu paikalle rakennusoikeuteen ja kerroslukuihin
suhteutettuna sekä yhtenäistää korttelin julkisivua, eikä kerrosluvun
lisäyksellä siten ole kaupunkikuvallisesti oleellista merkitystä.
Laajennuksella on täydentävä vaikutus korttelin länsisivuun, ja siksi
poikkeaminen katsotaan vähäiseksi. Parvekkeet ylittävät lännenpuoleisen
rakennusalueen rajan 2,15 metrillä asemakaavan salliman 2,0 metrin
ylityksen sijaan. Hankkeen myötä tulee autohalliin toteutetuksi tonttiin 12
liittyviä autopaikkoja 1 ap asemakaavan mukaista autopaikkalaskelmaa
vähemmän. Autohallin kokonaisautopaikkamäärä kuitenkin noudattaa
asemakaavaa. Rakennuksen vesikaton korkeusasema poikkeaa
alkuperäisen laajennettavan rakennusosan tavoin korttelisuunnitelmassa
annetusta korkeusasemasta +25.80 noin 4,5 metrillä. Korkeusasema on
+30.327. Vesikaton jatkuminen samalla korkeustasolla tontin länsisivulle
rakentuvien kerrostalojen vesikattojen kanssa yhtenäistää korttelin
läntistä julkisivua. Poikkeamisia voidaan pitää vähäisinä.
LAUSUNNOT
Kaupunkikuvatoimikunta on 26.10.2105 antanut hankkeesta puoltavan
ennakkolausunnon.
Tekninen toimikunta on 26.11.2015 puoltanut hanketta ehdollisena.
Suunnitelma on päivitetty ehtojen mukaiseksi.
NAAPURINKUULEMINEN
Luvanhakija on kuullut naapurit. Naapureilla ei ole ollut huomauttamista
hankeen johdosta.
Esittelijän
päätösehdotus
Ehdotuksen tekijä: Rakennusvalvontajohtaja Veronica Rehn-Kivi
Lupa myönnetään.
Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin on hyväksytty:
vastaava työnjohtaja
KVV-työnjohtaja
IV-työnjohtaja
Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on
rakennusvalvontaviranomaiselle esitettävä:
rakennesuunnitelmat
lujuuslaskelmat
vesi- ja viemärisuunnitelmat
ilmanvaihtosuunnitelmat
Espoon kaupunki
Pöytäkirja
§ 16
Rakennuslautakunta
11.02.2016
Sivu 19 / 46
lämpösuunnitelmat
Suunnitelmien laatijoiden on esiteltävä yllä olevat suunnitelmansa
seuraavasti: Esittelyä varten tarvitaan yksi (1) sarja paperisia
suunnitelmia ja muita asiakirjoja. Rakennushankkeeseen ryhtyvän tai
hänen valtuuttamansa vastuuhenkilön on huolehdittava siitä, että kaikista
esittelyissä leimatuista suunnitelmista ja asiakirjoista on toimitettu
vastaava versio rakennusvalvontaan sähköisen lupapalvelun kautta
viimeistään ennen käyttöönottokatselmuksen tilaamista.
Rakennustyön edistymisen mukaan pyydettävä seuraavat
katselmukset:
paikan merkitseminen
pohjakatselmus
sijaintikatselmus
rakennekatselmus, suoritetaan vaiheittain, jotka määrätään
aloituskokouksessa tai edellisellä työmaakäynnillä
vesilaitteiden katselmus
ilmanvaihtolaitteiden katselmus
lämmityslaitteiden katselmus
loppukatselmus, edellyttää rakennushankkeeseen ryhtyvän MRL 153 §
mukaista ilmoitusta
Muut ehdot:
Ennen rakentamista valmistelevien toimenpiteiden
aloittamista on otettava yhteys rakennusvalvontaan
mahdollisen aloituskokouksen järjestämiseksi.
Ennen rakentamista valmistelevien toimenpiteiden
aloittamista on otettava yhteys rakennusvalvontaan
mahdollisen taloteknisen aloituskokouksen
järjestämiseksi.
Ennen rakentamista valmistelevia toimenpiteitä tulee
rakennusvalvontakeskukselle esittää
työmaasuunnitelma, jossa tulee esittää myös
suunnitelmat siitä, että työmaa-alueelle taataan työn
toteuttamisen aikana turvallinen kulku.
Rakennustyön aikana on pidettävä rakennustyön
tarkastusasiakirjaa ja laadittava rakennuksen käyttöja huolto-ohje.
Rakennustyömaa on rajattava koko rakennustyön
ajan ja käytettävä riittäviä suoja-aitoja eri työvaiheiden
turvallisuusvaatimusten mukaisesti.
Ilmanvaihtosuunnitelmissa on esitettävä suunnitelma
Espoon kaupunki
Pöytäkirja
§ 16
Rakennuslautakunta
11.02.2016
Sivu 20 / 46
koko autohallin ilmanvaihdon järjestämisestä.
Autopaikoituksesta rakennukseen johtavan
kulkuyhteyden on oltava esteetön.
Ennen rakennusten käyttöönottoa on esitettävä
mittaustulokset tai muulla tavoin osoitettava että
suunnitelmien mukainen ilmanvuotolukuarvo q50 (1,3)
on saavutettu.
Ennen rakennusten käyttöönottoa on esitettävä
melutasomittaukset, joista käy ilmi, ettei
valtioneuvoston päätöksen mukaisia ulkooleskelutilojen melutasoja ylitetä parvekkeella eikä
ulko-oleskelualueilla.
Pelastusteiden on oltava käytettävissä kaikilta osiltaan
ennen rakennuksen käyttöönottoa.
Leikki- ja oleskelualueen on oltava käytettävissä
ennen rakennuksen käyttöönottoa.
Asemakaavan edellyttämän autopaikkamäärän on
oltava käytettävissä ennen rakennuksen
käyttöönottoa.
Erityinen palotarkastus.
Töiden aloittamisesta on ilmoitettava
rakennusvalvontakeskukselle.
Rakennustyöt on tämän rakennusluvan perusteella
aloitettava kolmen vuoden kuluessa luvan
lainvoimaiseksi tulosta. Lupa raukeaa, mikäli luvan
voimassaoloa ei jatketa oikeudellisten edellytysten
niin salliessa. Työ on saatettava loppuun viiden
vuoden kuluessa rakennusluvan lainvoimaiseksi
tulosta. Lupa raukeaa, mikäli luvan voimassaoloaikaa
ei pidennetä luvan ollessa voimassa.
Sovelletut
oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 125 §, 133 §, 135 § ja 175 §
Valmistelijat / lisätiedot:
Jani Vaarnanen, puh. 09 816 26667
[email protected]
Päätös
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Espoon kaupunki
Pöytäkirja
§ 16
Rakennuslautakunta
11.02.2016
Sivu 21 / 46
Oheismateriaali
Tiedoksi
Asemapiirros
Karttaote
Korttelisuunnitelma
Hankeselostus
Pohjapiirustus, 1. krs
Pohjapiirustus, 4. krs
Pohjapiirustus, 8. krs
Leikkauspiirustus A-A
Värilliset julkisivut
Sijaintikartta
Espoon kaupunki
Pöytäkirja
§ 17
Rakennuslautakunta
11.02.2016
Sivu 22 / 46
[Ennakkotieto]
505/2016
10.03.00
§ 17
Uudisrakennuslupa-asia, 2015-1914, Kumppaninkuja 1 02780 ESPOO, Basso Building
Systems Oy
Päätöspäivämäärä
Päätös annetaan julkipanon jälkeen
Rakennuspaikka
49-44-155-1
KAUKLAHTI
Pinta-ala 5234.0
Kumppaninkuja 1
02780 ESPOO
Kaava
Kaavanmukainen
käyttötarkoitus
Kaavanmukainen
rakennusoikeus
Valmiiden rakennusten
kerrosala
Asemakaava
A Asuinrakennusten korttelialue.
2355.3 k-m2
0.0 k-m2
Hakija
Basso Building Systems Oy
Ruosilankuja 3
00390 HELSINKI
Toimenpide
Rakennetaan neljästä kaksikerroksisesta rakennuksesta koostuva
luhtitalo ja kahdeksan maalämpökaivoa.
Pääsuunnittelija: Paukio Ari Olavi, Arkkitehti SAFA/ AA
Luvan
Pysyvä
Kerrosten
Kokonaisala Kerrosala Tilavuus
rakennus rakennustunnus
lukumäärä
1
103547177H
2796.0
2437.0
9600.0
2
Rakennussuunnittelutehtävän vaativuusluokka: Vaativa
Rakenteellinen
paloturvallisuus
Lausunnot
Paloluokka P1
Kaupunkikuvatoimikunta 14.09.2015
Kaupunkimittausyksikkö 27.11.2015
Naapurien kuuleminen,
15.12.2015
4 kpl
Tekninen toimikunta
17.12.2015
Ehdollinen
Mahdollistava
Ehdollinen
Espoon kaupunki
Pöytäkirja
§ 17
Rakennuslautakunta
11.02.2016
Sivu 23 / 46
Tekninen toimikunta
21.01.2016
Ehdollinen
Hakemuksen liitteet
Pääpiirustukset, 14 kpl
Sähköiset liitteet:
Selvitys rakennuspaikan omistus- tai hallintaoikeudesta
Valtakirja
Suunnittelijoiden ilmoittamis- ja suostumuslomake
Selvitys pääsuunnittelijasta
Rakennushankeilmoitus RH1
Rakennushankeilmoitus RH2
Rakennuslupakartta
Katukorkeusilmoitus
HSY:n liitoslausunto
Johtoselvitys
Maalämpökaivon etäisyydet
Kerrosalalaskelma
Selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista
Rakennuksen paloturvallisuuden perustietolomake
Esteetön rakennus Suunnittelu- ja tarkastusasiakirja
Energiaselvitys ja -todistus (C), ilmanvuotoluku q50 (2.0), E-luku (127)
Meluselvitys
Pelastustiesuunnitelma
Selvitys rakenteiden ääneneristävyydestä
Autopaikkaselvitys
Väritetyt julkisivupiirustukset
Värimallit
Havainnekuva
VSS-piirustukset ja -ilmoitus
Alustava pihasuunnitelma
Hankeseloste
Lisäselvitykset ja
poikkeukset
Haetaan lupaa rakentaa kaksikerroksinen luhtitalo, joka koostuu neljästä
rakennusosasta. Rakennukset liittyvät toisiinsa luhtikäytävin ja
porrashuonein. B-talon kellarikerrokseen on sijoitettu sauna-,
asuntovarastot ja väestösuojatilat. C-talon kellarikerroksessa on
polkupyörä/lastenvaunuvarasto ja tekniset tilat. Uusia asuntoja
rakennetaan yhteensä 46 kpl.
ASEMAKAAVA
Tontti sijaitsee asuinrakennusten A-korttelialueella. Tontin pinta-ala on
5234.0 m2 ja sen rakennusoikeus määräytyy e=0.45 mukaan. Tontille voi
rakentaa II kerroksisia asuinrakennuksia 2355.3 m2. Asemakaavassa
osoitetun rakennusoikeuden lisäksi tontille saa rakentaa kylmiä
varastotiloja enintään 2 m2/asunto sekä jätehuollon vaatimat tilat
varastojen tai pysäköinnin yhteyteen. Jätteiden keräys sijoitetaan
Espoon kaupunki
Pöytäkirja
§ 17
Rakennuslautakunta
11.02.2016
Sivu 24 / 46
katettuun tilaan jätekatokseen tai rakennusrungon yhteyteen. Em.
kerrosalaa varten ei tarvitse tehdä autopaikkoja. Autopaikkoja on
rakennettava vähintään 1 autopaikka asuinrakennusten 80 k-m2 kohti,
kuitenkin vähintään 1.2 autopaikkaa / asunto.
Rakennukset saa sijoittaa 4 metriä lähemmäksi naapuritontin rajaa.
Palomääräykset naapuritonttiin nähden tulee tällöin huomioida.
Väestösuojatilat saa rakentaa kaavaan merkityn rakennusoikeuden
lisäksi. Em. kerrosalaa varten ei tarvitse tehdä autopaikkoja Kangaskadun
puoleisten rakennusten ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden
rakenteiden ääneneristävyyden liikennemelua vastaan on oltava
vähintään 30 dBA. Tontin ajoyhteys on mahdollista toteuttaa ainoastaan
Kumppaninkujalta. Ajoliittymän leveys saa olla enintään 5 metriä, joka
määräytyy katukorkeusilmoituksen mukaan.
RAKENNUSHANKE
Luhtitalon kerrosala on 2437.0 m2 ja (US250) 2354.0 m2. Kellarin pintaala on 359.0 m2 ja kokonaisala on 2796.0 m2. Tilavuus on 9600 m3.
Sallittu kerrosala käytetään kokonaisuudessaan. Rakennusten kerrosluku
on II. B- ja C-taloissa on osittain kellarikerroksiin rakennettu aputiloja.
Rakennukset ovat harjakattoisia ja julkisivuiltaan vaaleiksi rapattuja.
Julkisivuissa on käytetty osittain myös ruskeita rappausalueita. Ikkunat ja
ovet ovat tummanharmaita. Parvekkeilla on opaalilasiset kaideosat.
Pääosin parvekkeet ovat ranskalaisia parvekkeita. Luhtikäytävillä kaiteet
ovat harmaaksi maalattuja metallipinnakaiteita. Vesikatot ovat
tummanharmaita, konesaumattuja peltikattoja. Katot ovat harjakattoja,
joiden kattokaltevuus on 1:4. Räystäät toteutetaan avoräystäinä. Tontille
porataan kahdeksan maalämpökaivoa, joiden etäisyys on vähintään
kolme metriä rakennuksesta.
TOIMIKUNTAKÄSITTELYT
Kaupunkikuvatoimikunta on käsittelyt hanketta kaksi kertaa ja puoltanut
sitä ennakkolausunnossaan 14.9.2015 ehdoilla, jotka on joko tarkennettu
tai jotka on kirjattu lupaehtoihin.
Tekninen toimikunta on käsitellyt hanketta kaksi kertaa ja puoltanut sitä
21.1.2016 ehdoilla, jotka on kirjattu lupaehtoinen.
ESTEETTÖMYYS
Piha-alueille, asuinrakennuksien I kerroksiin ja aputiloihin on esteetön
pääsy. Asunnot ja niiden yhteistilat ovat esteettömiä. Liikuntaesteisille
soveltuvia autopaikkoja toteutetaan 2 kpl piha-alueelle.
AUTO- JA POLKUPYÖRÄPAIKAT, VÄESTÖNSUOJA JA JÄTEHUOLTO
Tontille rakennetaan kaavan edellyttämä vähimmäismäärä 1.2
autopaikkaa / asunto, eli 55 autopaikkaa, joista 2 autopaikkaa soveltuu
liikuntaesteisille. Polkupyöräpaikkoja on osoitettu C-talon
ulkoiluvälinevarastosta 77 kpl. Piha-alueella on lisäksi polkupyörätelineitä.
Hankkeen yhteydessä rakennetaan B-talon kellarikerrokseen 65
Espoon kaupunki
Pöytäkirja
§ 17
Rakennuslautakunta
11.02.2016
Sivu 25 / 46
henkilölle mitoitettu S 1-luokan väestösuoja, joka toimii rauhanaikana
irtaimistosuojana.
Jätteet kerätään syväsäilöastioihin tontin lounaisosaan, autopaikkojen
yhteyteen poiketen rakennustapaohjeesta. Tontin keskiosiossa on
säilytettävä puustoa. Sisäpiha-alueelle sijoitetaan leikki- ja oleskelualueet.
Rakentamistapaohjeen mukaan jätteet tulee sijoittaa katettuun tilaa, joka
liittyy varastorakennukseen, autokatokseen/talliin tai asuinrakennukseen.
Suunnitelmassa jätteet sijoitetaan syväsäilöastioihin.
NAAPURIEN KUULEMINEN
Viranomainen on kuullut naapureita, joilla ei ole ollut huomauttamista
hankkeesta. MRL 133 §:n 2 momentin mukainen katselmus ei ole
tarpeen.
Hanke noudattaa asemakaavamääräyksiä ja alueelle laadittua
rakentamistapaohjetta yhtä poikkeusta lukuun ottamatta.
Esittelijän
päätösehdotus
Ehdotuksen tekijä: Rakennusvalvontajohtaja Veronica Rehn-Kivi
Lupa myönnetään.
Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin on hyväksytty:
vastaava työnjohtaja
KVV-työnjohtaja
IV-työnjohtaja
Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on
rakennusvalvontaviranomaiselle esitettävä:
piha- ja istutussuunnitelmat
selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista
työmaasuunnitelma
rakennesuunnitelmat
lujuuslaskelmat
vesi- ja viemärisuunnitelmat
ilmanvaihtosuunnitelmat
lämpösuunnitelmat
salaoja- ja pintavesisuunnitelmat
Suunnitelmien laatijoiden on esiteltävä yllä olevat suunnitelmansa
seuraavasti: Esittelyä varten tarvitaan yksi (1) sarja paperisia
suunnitelmia ja muita asiakirjoja. Rakennushankkeeseen ryhtyvän tai
hänen valtuuttamansa vastuuhenkilön on huolehdittava siitä, että kaikista
esittelyissä leimatuista suunnitelmista ja asiakirjoista on toimitettu
vastaava versio rakennusvalvontaan sähköisen lupapalvelun kautta
viimeistään ennen käyttöönottokatselmuksen tilaamista.
Rakennustyön edistymisen mukaan pyydettävä seuraavat
katselmukset:
Espoon kaupunki
Pöytäkirja
§ 17
Rakennuslautakunta
11.02.2016
Sivu 26 / 46
aloituskokous
paikan merkitseminen
pohjakatselmus
sijaintikatselmus
rakennekatselmus, suoritetaan vaiheittain, jotka määrätään
aloituskokouksessa tai edellisellä työmaakäynnillä
vesilaitteiden katselmus
ilmanvaihtolaitteiden katselmus
lämmityslaitteiden katselmus
loppukatselmus, edellyttää rakennushankkeeseen ryhtyvän MRL 153 §
mukaista ilmoitusta
erityinen palotarkastus
Muut ehdot:
Ennen rakentamista valmistelevien toimenpiteiden
aloittamista on pidettävä talotekniikan aloituskokous.
Ennen rakentamista valmistelevien toimenpiteiden
aloittamista on pidettävä aloituskokous, jossa on
esitettävä työmaasuunnitelma.
Rakennustyön aikana on pidettävä rakennustyön
tarkastusasiakirjaa ja laadittava rakennuksen käyttöja huolto-ohje.
Rakennustyömaa on rajattava koko rakennustyön
ajan ja käytettävä riittäviä suoja-aitoja eri työvaiheiden
turvallisuusvaatimusten mukaisesti.
Töiden aloittamisesta on ilmoitettava
rakennusvalvontakeskukselle
Aloituskokouksen yhteydessä on esitettävä
kosteudenhallintasuunnitelma
Rakennuksen tulee kaikilta osiltaan olla valmis ja
piha- ja pysäköintialueiden tulee olla
asemapiirustuksen ja pihasuunnitelman mukaisesti
toteutettuina ennen käyttöön hyväksymistä.
Istutustöiden loppuunsaattamiselle voidaan antaa
erillisen selvityksen perusteella enintään yhden
vuoden määräaika.
Uudisrakennuksen käyttöönottoon mennessä on
asemakaavan edellyttämät autopaikat oltava
toteutettuina
Espoon kaupunki
Pöytäkirja
§ 17
Rakennuslautakunta
11.02.2016
Sivu 27 / 46
Rakennuksen ulkovaippa on toteutettava ympäristöstä
johtuvien erityisten ääneneristysvaatimusten
mukaisesti. Ääneneristävyyden
vaatimustenmukaisuus on todennettava mittaamalla
ennen rakennuksen käyttöönottoa
Selvitys hulevesi- ja perustusten
kuivatusvesijärjestelmästä.
Erityinen palotarkastus
Lämpökaivon porauksen valmistuttua vastaava
työnjohtaja toimittaa Espoon
rakennusvalvontakeskukselle maalämmön
tarkastusasiakirjan.
Kaupunkikuvatoimikunnan lausunnossa mainitut
seikat on otettava huomioon
Rakennustyöt on tämän rakennusluvan perusteella
aloitettava kolmen vuoden kuluessa luvan
lainvoimaiseksi tulosta. Lupa raukeaa, mikäli luvan
voimassaoloa ei jatketa oikeudellisten edellytysten
niin salliessa. Työ on saatettava loppuun viiden
vuoden kuluessa rakennusluvan lainvoimaiseksi
tulosta. Lupa raukeaa, mikäli luvan voimassaoloaikaa
ei pidennetä luvan ollessa voimassa.
Sovelletut
oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki §:t 125 ,135 ja 175
Valmistelijat / lisätiedot:
Tarja Niemenlehto, puh. 09 816 26648
[email protected]
Päätös
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Oheismateriaali
-
Asemapiirros
Karttaote
Pohjapiirustus, kellari talot B ja C
Pohjapiirustus, 1. krs talot A ja B
Pohjapiirustus, talot A ja B 2. krs sekä talot C ja D 1. krs
Pohjatyypit kalustettuina, Kumppaninkuja 1
Leikkauspiirustus, A-A
Leikkauspiirustus, B-B ja C-C
Väritetyt julkisivut
Espoon kaupunki
Pöytäkirja
§ 17
Rakennuslautakunta
11.02.2016
Sivu 28 / 46
Tiedoksi
Pihasuunnitelma
Ympäristöselvitys
Havainnekuvia
Sijaintikartta
Espoon kaupunki
Pöytäkirja
§ 18
Rakennuslautakunta
11.02.2016
Sivu 29 / 46
[Ennakkotieto]
513/2016
10.03.00
§ 18
Uudisrakennuslupa-asia, 2016-12, Kivennavantie 21 02130 ESPOO, Cor Group Oy
Päätöspäivämäärä
Päätös annetaan julkipanon jälkeen
Rakennuspaikka
49-16-91-1
POHJOIS-TAPIOLA
Pinta-ala 8124.0
Kivennavantie 21
02130 ESPOO
Kaava
Kaavanmukainen
käyttötarkoitus
Kaavanmukainen
rakennusoikeus
Valmiiden rakennusten
kerrosala
Asemakaava
YL-k Julkisten lähipalvelurakennusten
korttelialue
3249.7 k-m2
0.0 k-m2
Hakija
Cor Group Oy
Kasarmintie 15
90130 OULU
Toimenpide
Päiväkotirakennuksen (1) ja kahden pihavarastorakennuksen
rakentaminen (2,3), aitaaminen
Pääsuunnittelija: Haikola Matti, arkkitehti
Luvan
Pysyvä
Kokonaisala Kerrosala
rakennus rakennustunnus
1
1035552298
1878.0
1693.0
2
16.0
16.0
3
16.0
16.0
Tilavuus
6700.0
40.0
40.0
Kerrosten
lukumäärä
1
1
1
Vaativuusluokka: Vaativa
Rakenteellinen
paloturvallisuus
Lausunnot
Paloluokka P3
Kaupunkimittausyksikkö 07.01.2016
Kaupunkikuvatoimikunta 16.11.2015
Tekninen toimikunta
17.12.2015
Mahdollistava
Puoltava
Puoltava
Espoon kaupunki
Pöytäkirja
§ 18
Rakennuslautakunta
11.02.2016
Sivu 30 / 46
Tonttiyksikkö
12.06.2015
Kaavoitusviranomainen 10.06.2015
Sosiaali- ja
28.12.2015
terveysviranomainen
Sivistystoimi
12.06.2015
Naapurien kuuleminen 5
26.01.2016
kpl
Tekninen keskus/ Katu21.01.2016
ja Viherpalvelut
Puoltava
Puoltava
Puoltava
Puoltava
Puoltava
Hakemuksen liitteet
Pääpiirustukset, 8 kpl
Kaupparekisteriote
Vuokrasopimus
Valtakirja
Selvitys suunnittelijoista ja suunnittelutehtävän vaativuudesta
Naapurin huomautus, 2 kpl
Hakijan vastine, 2 kpl
Rakennushankeilmoitus RH1
Rakennuslupakartta
Katukorkeusilmoitus
HSY:n liitoslausunto
Selvitys rakennusjätteen määrästä, laadusta ja lajittelusta
Selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista
Painumalausunto
Rakenteellisen turvallisuuden alustava riskiarvio
Palotekninen suunnitelma
Esteetön rakennus Suunnittelu- ja tarkastusasiakirja
Energiaselvitys ja -todistus (B), ilmanvuotoluku q50 (2,0), E-luku (128)
Terveysviranomaisen lausunto
Kerrosalalaskelma ja -kaavio
Hankeselostus
Väritetyt julkisivupiirustukset
Valokuvia
VSS-piirustukset ja -ilmoitus
Pihasuunnitelma
Pintavesisuunnitelma
Lisäselvitykset ja
poikkeukset
RAKENNUSHANKE
Haetaan lupaa yksikerroksisen puurakenteisen päiväkotirakennuksen ja
kahden pihavaraston rakentamiseen sekä tontin osittaiseen aitaamiseen.
Pääasiallisena julkisivumateriaalina käytetään valkoista vaakalautaa ja
tehosteena värillistä vaaka- ja pystylautaa. Loivan pulpettikaton katteena
on tummanharmaa huopakate.
Espoon kaupunki
Pöytäkirja
§ 18
Rakennuslautakunta
11.02.2016
Sivu 31 / 46
ASEMAKAAVA JA RAKENNUSOIKEUS
Tontti kuuluu kunnan tarpeisiin varattujen julkisten lähipalvelurakennusten
korttelialueeseen (YL-K). Tontilla on rakennusoikeutta 3250 kem2
enintään kahteen kerrokseen. Alueelle saa rakentaa yhden asunnon
ainoastaan kiinteistön hoidon kannalta välttämätöntä henkilökuntaa
varten. Kerrosalaa käytetään 1724 kem2. Päiväkotirakennuksen
ulkoseinien 250 mm paksumpien osien yhteenlaskettu ala on 27,5 m2.
VÄHÄISET POIKKEAMISET
Päiväkoti on suunniteltu asemakaavamääräyksen YL-K vastaisesti
yksityisen päiväkotitoiminnan tarpeisiin. Sivistystoimi, teknisen ja
ympäristötoimen tonttiyksikkö sekä alueen kaavoitusviranomainen ovat
puoltaneet hanketta, koska toiminta on kaupungin edun mukaista ja se on
tuettu pääosin julkisin varoin. Kivituhkapintainen pelikenttä ulottuu
vähäiseltä osin asemakaavassa istutettavaksi tontinosaksi merkitylle
alueelle. Poikkeamisia voidaan pitää vähäisinä.
AUTOPAIKAT JA POLKUPYÖRÄPAIKAT
Vaadittavan autopaikkamäärän päättää asemakaavan mukaan
rakennuslupaviranomainen annettuun selvitykseen perustuen.
Autopaikkoja on rakennettava kuitenkin vähintään 1 ap/200 kem2 (9 kpl).
Autopaikkoja rakennetaan 32 kpl. Näistä saattoliikenteelle on varattu 20
autopaikkaa ja henkilökunnalle 12 autopaikkaa. Saattoliikenteen
autopaikkoihin sisältyy 2 kpl LE-autopaikkaa. Polkupyöräpaikkoja on sekä
pääsisäänkäyntien että huollon sisäänkäynnin yhteydessä.
VÄESTÖNSUOJA
Maantasokerroksessa on kaksi väestönsuojaa ja ne on yhteensä
mitoitettu 223 henkilölle. Normaaliajan käytössä suojat sisältävät
henkilökunnan sosiaalitiloja sekä varastotiloja.
ESTEETTÖMYYS
Rakennus on suunniteltu esteettömäksi. Pihalla on kaksi LE-autopaikkaa.
TOIMIKUNTAKÄSITTELYT
Kaupunkikuvatoimikunta on käsitellyt hanketta kaksi kertaa, joista
jälkimmäinen lausunto 16.11.2015 oli ehdollisesti puoltava. Suunnitelma
on korjattu ehtojen mukaiseksi.
Tekninen toimikunta on 17.12.2015 antanut hankkeesta ehdollisesti
puoltavan lausunnon. Suunnitelma on korjattu ehtojen mukaiseksi.
NAAPUREIDEN KUULEMINEN
Rakennusvalvontaviranomainen on kuullut naapurit. Huomautuksia
saapui kaksi kappaletta. Naapuri 49-452-2-1115 Kivennavantie 34 esittää
huomautuksessaan, että uusi päiväkoti on alueelle tarpeeton hanke,
koska se ei perustu alueen todelliseen lapsimäärään. Päiväkotitarpeen
suunnittelu tulisi antaa yksityisen palveluntuottajan sijasta kokonaan
Espoon kaupungille. Tontti sopii huomauttajan mielestä paremmin
ikääntyvien ihmisten hoitopaikaksi. Hanke lisää huomauttajan mielestä
haitallista Kivennavantien läpiajoliikennettä. Erityisesti huolto- ja
Espoon kaupunki
Pöytäkirja
§ 18
Rakennuslautakunta
11.02.2016
Sivu 32 / 46
saattoliikenteen ajoliittymät tulisi yhdistää yhdeksi liittymäksi ja
rakennuksen tulisi myös sijaita kauempana kadusta.
Luvanhakija ilmaisee vastineessaan, että päiväkotihanketta on
suunniteltu yhteistyössä Espoon kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa
ja että hanke vastaa asuinalueen kasvaneeseen päivähoitopaikkojen
tarpeeseen. Kaksi ajoneuvoliittymää eriyttää huoltoliikenteen
saattoliikenteestä, mikä lisää turvallisuutta. Rakennus sijaitsee
asemakaavassa määrätyn rakennusalueen sisällä.
Naapuri 49-16-93-2 Kivennavantie 32 esittää huomautuksessaan
huolestuneisuutensa liikenteen lisääntymisestä Kivennavantiellä
läpiajokiellosta huolimatta ja toivoo, että päiväkodin liikennejärjestelyyn ja
pysäköintialueiden sijaintiin kiinnitetään suunnittelussa erityistä huomiota.
Huomauttajan mukaan päiväkodin ulkoalueiden järjestelyssä tulisi ottaa
naapurien viihtyisyys huomioon ja siksi esimerkiksi pelikenttä toivotaan
sijoitettavaksi kadun läheltä taaemmas tontilla. Puita tulisi jättää
rakennuksen eteen näkösuojaksi.
Luvanhakijan vastineessa todetaan, että alueen liikenteelliset ratkaisut on
linjattu jo asemakaavan laatimisen yhteydessä. Päiväkotitoiminnan
saattoliikenne voi hetkellisesti kuormittaa Kivennavantien liikennettä
aamu- ja ilta-aikoina. Kadun puoleiselle tontinosalle ja erityisesti
pelikentän ympärille on osoitettu istutuksia. Puustoa pyritään säilyttämään
mahdollisimman paljon tontin reuna-alueilla.
Esittelijän
päätösehdotus
Ehdotuksen tekijä: Rakennusvalvontajohtaja Veronica Rehn-Kivi
Lupa myönnetään.
Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin on hyväksytty:
vastaava työnjohtaja
KVV-työnjohtaja
IV-työnjohtaja
Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on
rakennusvalvontaviranomaiselle esitettävä:
rakennesuunnitelmat
lujuuslaskelmat
vesi- ja viemärisuunnitelmat
ilmanvaihtosuunnitelmat
lämpösuunnitelmat
Suunnitelmien laatijoiden on esiteltävä yllä olevat suunnitelmansa
seuraavasti: Esittelyä varten tarvitaan yksi (1) sarja paperisia
suunnitelmia ja muita asiakirjoja. Rakennushankkeeseen ryhtyvän tai
hänen valtuuttamansa vastuuhenkilön on huolehdittava siitä, että kaikista
esittelyissä leimatuista suunnitelmista ja asiakirjoista on toimitettu
vastaava versio rakennusvalvontaan sähköisen lupapalvelun kautta
viimeistään ennen käyttöönottokatselmuksen tilaamista.
Espoon kaupunki
Pöytäkirja
§ 18
Rakennuslautakunta
11.02.2016
Sivu 33 / 46
Rakennustyön edistymisen mukaan pyydettävä seuraavat
katselmukset:
paikan merkitseminen
pohjakatselmus
sijaintikatselmus
rakennekatselmus, suoritetaan vaiheittain, jotka määrätään
aloituskokouksessa tai edellisellä työmaakäynnillä
vesilaitteiden katselmus
ilmanvaihtolaitteiden katselmus
lämmityslaitteiden katselmus
loppukatselmus, edellyttää rakennushankkeeseen ryhtyvän MRL 153 §
mukaista ilmoitusta
Muut ehdot:
Ennen rakentamista valmistelevien toimenpiteiden
aloittamista on otettava yhteys rakennusvalvontaan
mahdollisen aloituskokouksen järjestämiseksi.
Ennen rakentamista valmistelevien toimenpiteiden
aloittamista on otettava yhteys rakennusvalvontaan
mahdollisen taloteknisen aloituskokouksen
järjestämiseksi.
Rakennustyön aikana on pidettävä rakennustyön
tarkastusasiakirjaa ja laadittava rakennuksen käyttöja huolto-ohje.
Ennen rakennusten käyttöönottoa on esitettävä
mittaustulokset tai muulla tavoin osoitettava että
suunnitelmien mukainen ilmanvuotolukuarvo q50 (2,0)
on saavutettu.
Poistumisreittivalaistus ja -opastesuunnitelmat on
esitettävä pelastuslaitokselle.
Erityinen palotarkastus.
Töiden aloittamisesta on ilmoitettava
rakennusvalvontakeskukselle.
Rakennustyöt on tämän rakennusluvan perusteella
aloitettava kolmen vuoden kuluessa luvan
lainvoimaiseksi tulosta. Lupa raukeaa, mikäli luvan
voimassaoloa ei jatketa oikeudellisten edellytysten
niin salliessa. Työ on saatettava loppuun viiden
vuoden kuluessa rakennusluvan lainvoimaiseksi
tulosta. Lupa raukeaa, mikäli luvan voimassaoloaikaa
Espoon kaupunki
Pöytäkirja
§ 18
Rakennuslautakunta
11.02.2016
Sivu 34 / 46
ei pidennetä luvan ollessa voimassa.
Sovelletut
oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki 125 §, 133 §, 135 § ja 175 §
Valmistelijat / lisätiedot:
Jani Vaarnanen, puh. 09 816 26667
[email protected]
Päätös
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Oheismateriaali
-
Asemapiirros
Karttaote
Hankeselostus
Pohjapiirustus
Leikkaukset
Väritetyt julkisivut
Sijaintikartta
-
As Oy Espoon Kivennavantie 32
Asunto Oy Kivenvavantie 34
Tiedoksi
Espoon kaupunki
Pöytäkirja
§ 19
Rakennuslautakunta
11.02.2016
Sivu 35 / 46
[Ennakkotieto]
542/2016
10.03.00
§ 19
Muutoslupa-asia, 2016-102, Tekniikantie 3 02150 ESPOO, Aalto-Yliopistokiinteistöt Oy
Päätöspäivämäärä
Päätös annetaan julkipanon jälkeen
Rakennuspaikka
49-10-14-2
OTANIEMI
Pinta-ala 11398.0
Tekniikantie 3
02150 ESPOO
Kaava
Kaavanmukainen
käyttötarkoitus
Kaavanmukainen
rakennusoikeus
Valmiiden rakennusten
kerrosala
Asemakaava
YO/s Opetustoimintaa palvelevien
rakennusten tontti
13000.0 k-m2
10095.0 k-m2
Hakija
Aalto-Yliopistokiinteistöt Oy
Lämpömiehenkuja 2 A
02150 ESPOO
Toimenpide
Tutkimuslaitosrakennuksen osittainen käyttötarkoituksen muutos
sijaiskouluksi
Aloittamisoikeus ennen luvan lainvoimaisuutta
Pääsuunnittelija: Ukkonen Rauli, Arkkitehti FISE AA
Pääsuunnittelijan suunnittelutehtävän vaativuusluokka: Vaativa
Rakenteellinen
paloturvallisuus
Lausunnot
Paloluokka P1
Hakemuksen liitteet
Sähköiset liitteet:
Aloittamisoikeushakemus
Valtakirja
Tekninen toimikunta
28.01.2016
Museovirasto
03.02.2016
Kaupunkisuunnittelukeskus 04.02.2016
Naapurien kuuleminen, 4
08.02.2016
kpl
Ehdollinen
Puoltava
Puoltava
Espoon kaupunki
Pöytäkirja
§ 19
Rakennuslautakunta
11.02.2016
Sivu 36 / 46
Rakennuslupakartta, kiinteistörekisteriote, kaavamääräykset
Suunnittelutehtävän vaativuusselvitys
Suunnittelijoiden ilmoittamis- ja suostumuslomake
Valokuvia
Arkkitehdin yleisselostus, lupahakemuksen liite 1
Piirustusluettelo
Poikkeamiset määräyksistä ja ohjeista, lupahakemuksen liite 2
Pääpiirustukset, 12 kpl
Polkupyöräkatos, kuvaupotus katunäkymään
Rasitesopimus, 2 kpl
Kerrosalakaavio
Bruttoalakaavio
Käyttäjäkaavio
Selvitys sisäilman laadusta, 2 kpl
Palotekninen suunnitelma
Väestönsuojaselvitys, lupahakemuksen liite 4
Esteettömyysselostus ja tarkastusasiakirja, lupahakemuksen liite 3
Korjaus- ja muutostyön energiaselvitys
Pihapiirustus
Selvitys purettavasta rakennusmateriaalista ja hyväksikäytöstä
Lisäselvitykset ja
poikkeukset
Haetaan lupaa Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulun
Puunjalostustekniikan laitoksen (ent. TKK Puunjalostusosasto) Puu 2 laitosrakennuksen 3 148 m2 laajuisen osan käyttötarkoituksen
muutokselle ja peruskorjaukselle, sekä mm. sisäpuolisten purku- ym.
valmistelevien töiden aloittamisoikeutta ennen luvan lainvoimaisuutta.
RAKENNUSHANKE
Aalto-yliopistokiinteistöt Oy:n ja Espoon kaupungin sivistystoimen
yhteisenä hankkeena on kehittää rakennuksesta Espoon kaupungin ns.
pysyvä sijaiskoulu, joka toimii kulloisenkin koulun (lähinnä lukiotason)
väistötilana Espoon koulurakennusten peruskorjausten aikana.
Muutostyöt koulurakennukseksi edellyttävät mm. uusia tilajärjestelyjä
lähinnä luokka- sekä opettajien työskentelytilojen aikaansaamiseksi
väliseiniä purkamalla. Nykyinen konehalli tyhjennetään, liitetään
avoportaalla 1. kerroksen sisääntuloaulaan ja siitä muodostetaan
rakennuksen keskeinen joustavaan oppimiseen soveltuva tila, talon
sydän. Wc-tiloja lisätään ja rakennuksen ilmastointijärjestelmää
muutetaan koulukäyttöön soveltuvaksi. Osa rakennuksen tiloista, kuten
esim. rakennuksessa keskeisesti sijaitseva auditorio, jää yliopiston ja
sijaiskoulun yhteiskäyttöön. Nykyiselle paikoitusalueelle rakennetaan
polkupyöräkatos, jonka tehtävänä on luoda kohteelle uutta identiteettiä.
Muutossuunnitelmat on laadittu yhteistyössä Espoon sivistystoimen ja
tilakeskus-liikelaitoksen kanssa.
Hankkeen eräänä johtoajatuksena on myös tilallinen ja henkinen synergia
Espoon kaupunki
Pöytäkirja
§ 19
Rakennuslautakunta
11.02.2016
Sivu 37 / 46
Aalto-yliopiston kanssa, jolla on mahdollisuus tarjota laitoksiltaan myös
erikoisluokkia (kemia, fysiikka, yms.), koululaisten ateriapalveluja
nykyisissä ravintoloissaan, liikuntatiloja kampukselta ja Otahallista, jolloin
em. tiloja ei tämän hankkeen yhteydessä tarvitse erikseen toteuttaa.
RAKENNUSOIKEUS
Hankkeella ei ole vaikutusta tontilla käytettyyn rakennusoikeuteen.
Muutosalueen laajuus on 3 148 m2.
ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET JA RAKENNUSSUOJELU
Lupahakemuksen kohteena oleva rakennus (364V) sijaitsee tontilla, joka
kuuluu asemakaavamerkinnän YO/s mukaisesti opetusta ja
tutkimustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeseen, jolla
ympäristön luonne säilytetään. Lupahakemuksen kohteena olevaa
rakennusta ei ole suojeltu asemakaavassa, mutta Otaniemen
kampusalue sisältyy vuonna 2009 vahvistettuun Valtakunnallisesti
merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen (RKY) inventointiin.
Arkkitehtuuritoimisto Salmio-Toiviainen & Toiviaisen suunnittelema
rakennus valmistui 1973 Teknillisen korkeakoulun graafisen tekniikan
laitosrakennukseksi. Vuosina 2004-2006 rakennus peruskorjattiin ja sitä
laajennettiin mm. puutyöhallilla, joka rajautuu nyt tämän hankkeen
ulkopuolelle. Rakennus muutettiin samalla puutekniikan ja teollisuuden
ympäristötekniikan opetus- ja tutkimusrakennukseksi Arkkitehtitoimisto
NRT:n suunnitelmien mukaan. Tämän lupapäätöksen mukaisen
hankkeen yhteydessä rakennuksen ulkoasuun ei kosketa muutoin kuin
muuttamalla yksi ikkuna paloikkunaksi.
POIKKEAMISET
Hankkeessa poiketaan asemakaavan käyttötarkoitusmääräyksestä sekä
autopaikkoja koskevasta määräyksestä 1 ap/90 kem2. Käyttötarkoituksen
osalta poiketaan määräyksestä, jonka mukaan alue on varattu
korkeakoulun ja tutkimuslaitosten rakennuksia varten, kun osa
rakennuksesta osoitetaan kouluopetuskäyttöön. Autopaikkamääräys 1
ap/90 kem2 edellyttäisi tontille osoitettavan 119 ap. Autopaikkoja
poistetaan polkupyöräkatoksen tieltä 10 kpl. Kiinteistön käyttöön jää
yhteensä 92 autopaikkaa, mikä vastaa mitoitusta 1 ap/120 kem2.
Autopaikoista kolme (3) soveltuu liikuntaesteisten käyttöön.
Otaniemen kampusalueen julkiset liikenneyhteydet paranevat lähiaikoina
huomattavasti mm. metron myötä ja alueella pyritään edistämään
autottomuutta. Espoon opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on linjannut
päätöksessään 21.10.2015 esittävänsä kaupunkisuunnittelulautakunnalle
ja tilakeskus-liikelaitokselle, että metroasemien välittömässä
läheisyydessä oleville kouluille ja lukioille ei rakenneta muita autopaikkoja
kuin mitä saattoliikenne ja liikuntaesteiset tarvitsevat.
Kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksymän Otaniemen
pysäköintiohjeen mukaan alueella esitetään käytettäväksi
autopaikkamitoituksessa normia 1 ap/200 kem2, jonka perusteella 10 707
kem2 -rakennusoikeuden käyttö edellyttäisi vain 54 autopaikkaa.
Autopaikkojen lisäämistä ei näin ollen pidetä tarpeellisena.
Espoon kaupunki
Pöytäkirja
§ 19
Rakennuslautakunta
11.02.2016
Sivu 38 / 46
Lausunnossaan 4.2.2016 kaavoittaja puoltaa rakennuksen osan
osoittamista kouluopetuskäyttöön sekä esitettyä autopaikkamitoitusta,
joka noudattaa kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksymää Otaniemen
pysäköintiohjetta. Poikkeamisia voidaan pitää vähäisinä.
LAUSUNNOT
Museovirasto pitää hyvänä konehallin säilyttämistä uudessakin käytössä
yhtenäisenä suurena tilana, ja puoltaa hanketta lausunnossaan 3.2.2016.
Tekninen toimikunta on edellyttänyt lausunnossaan 28.1.2016
toimitettavaksi selvitys rakennuksen sisäilman laadusta. Lupaehdoksi on
kirjattu toimitetun sisäilmaselvityksen edellyttämien korjaustoimenpiteiden
esittely aloituskokouksessa.
AUTOPAIKAT
Kiinteistön autopaikkoja sijaitsee sekä oman tontin piha-alueella 57 kpl
että rasitesopimuksilla naapuritontilla (10-14-7) 17 kpl ja kalliosuojassa
(YVS3) 18 kpl. Em. yhteensä 92 autopaikasta kolme (3) oman tontin pihaalueella, esteettömien sisäänkäyntien läheisyydessä olevaa autopaikkaa
soveltuu liikuntaesteisille.
ESTEETTÖMYYS
Uusien sisäovien kohdalla noudatetaan kulkuaukkoja ja kynnyksiä
koskevia esteettömyysmääräyksiä, olemassa oleva hissi varustetaan
automaattiovilla ja pääaulan yhteyteen järjestetään liikuntaesteiselle
soveltuva yhdistetty wc-, suihku- ja sosiaalitila.
ENERGIATEHOKKUUS
Rakennuksen LVI-järjestelmät on uusittu peruskorjaushankkeen
yhteydessä v. 2004-2006. Tämän hankkeen yhteydessä rakennuksen
ilmastointijärjestelmää muutetaan koulukäyttöön soveltuvaksi.
Taloteknisiä energiatehokkuuden parantamistoimenpiteitä ovat mm.
ilmanvaihtojärjestelmän varustaminen tehokkaammalla
lämmöntalteenotolla sekä tarpeenmukaisella ohjauksella. Rakennuksen
standardikäyttöön perustuvan kokonaisenergiankulutuksen (E-luku) on
simuloitu laskevan em. toimenpiteiden avulla arvosta 302 kWhE/m2
arvoon 225 kWhE/m2.
VÄESTÖNSUOJAPAIKAT
Rakennuksessa ei ole väestönsuojaa, vaan sitä palvelevat 108
suojapaikkaa on osoitettu Otaniemen yhteisväestönsuojasta 3. Tämä
hanke ei edellytä suojapaikkojen lisäämistä.
NAAPUREIDEN KUULEMINEN
Viranomainen on kuullut naapureita, jolla ei ole ollut huomautettavaa
hankkeeseen. MRL 133 § 2. momentin mukainen katselmus ei ole
tarpeen.
Esittelijän
päätösehdotus
Ehdotuksen tekijä: Rakennusvalvontajohtaja Veronica Rehn-Kivi
Lupa myönnetään.
Espoon kaupunki
Pöytäkirja
§ 19
Rakennuslautakunta
11.02.2016
Sivu 39 / 46
Annetaan lupa rakennustöiden aloittamiseen sisäpuolisten purku- ym.
valmistelevien töiden osalta ennen rakennusluvan lainvoimaisuutta,
asetettua 55.405 € vakuutta vastaan.
Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin on hyväksytty:
vastaava työnjohtaja
KVV-työnjohtaja
IV-työnjohtaja
Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on
rakennusvalvontaviranomaiselle esitettävä:
rakennesuunnitelmat
lujuuslaskelmat
vesi- ja viemärisuunnitelmat
ilmanvaihtosuunnitelmat
lämpösuunnitelmat
piha- ja istutussuunnitelmat
Suunnitelmien laatijoiden on esiteltävä yllä olevat suunnitelmansa
seuraavasti: Esittelyä varten tarvitaan yksi (1) sarja paperisia
suunnitelmia ja muita asiakirjoja. Rakennushankkeeseen ryhtyvän tai
hänen valtuuttamansa vastuuhenkilön on huolehdittava siitä, että kaikista
esittelyissä leimatuista suunnitelmista ja asiakirjoista on toimitettu
vastaava versio rakennusvalvontaan sähköisen lupapalvelun kautta
viimeistään ennen käyttöönottokatselmuksen tilaamista.
Rakennustyön edistymisen mukaan pyydettävä seuraavat
katselmukset:
aloituskokous
rakennekatselmus
vesilaitteiden katselmus
ilmanvaihtolaitteiden katselmus
lämmityslaitteiden katselmus
loppukatselmus
Muut ehdot:
Ennen rakentamista valmistelevien toimenpiteiden
aloittamista on pidettävä yhteinen rakentamisen ja
talotekniikan aloituskokous, jossa on esitettävä
työmaasuunnitelma.
Aloituskokouksessa on myös esiteltävä ne
toimenpiteet, joita hankkeesta tehty sisäilma-,
kosteustekninen ja TaTe/IV -tekninen selvitys
edellyttää.
Espoon kaupunki
Pöytäkirja
§ 19
Rakennuslautakunta
11.02.2016
Sivu 40 / 46
Hankkeeseen on nimettävä automaatiosuunnittelija.
Ennen rakennustöiden aloittamista on säilytettävä
puusto suojattava ja luonnontilaisena säilytettävä
tontin osa aidattava ja suojattava siten ettei aluetta
vahingoiteta eikä käytetä työmaa-alueena.
Rakennustyömaa on rajattava koko rakennustyön
ajan ja käytettävä riittäviä suoja-aitoja eri työvaiheiden
turvallisuusvaatimusten mukaisesti.
Rakennustyön aikana on pidettävä rakennustyön
tarkastusasiakirjaa ja laadittava rakennuksen käyttöja huolto-ohje.
Ennen rakennuksen käyttöönottoa tulee perustaa
rasitteina toista kiinteistöä rasittavat 26.10.2013 ja
3.12.2014 päivättyjen rasitesopimusten mukaiset
autopaikkoja koskevat oikeudet.
Pääsuunnittelijan on sovittava rakennuksen
esteettömyyden toteutumisen tarkastuksen
järjestämisestä esteettömyysasiamiehen kanssa ja
laadittava tarkastusmuistio. Pääsuunnittelijan
allekirjoittama muistio työmaakäynnistä on
toimitettava tiedoksi rakennushankkeeseen ryhtyvälle
ja se on oltava käytettävissä loppukatselmuksessa.
Vastaavan työnjohtajan on huolehdittava siitä, että
määräysten vastaiset ratkaisut korjataan ennen
käyttöönottoa pääsuunnittelijan ohjeiden mukaisesti.
Erityinen palotarkastus.
Rakennuksen tulee kaikilta osiltaan olla valmis ja
piha- ja pysäköintialueiden tulee olla
asemapiirustuksen ja pihasuunnitelman mukaisesti
toteutettuina ennen käyttöön hyväksymistä.
Töiden aloittamisesta on ilmoitettava
rakennusvalvontakeskukselle.
Rakennustyöt on tämän rakennusluvan perusteella
aloitettava kolmen vuoden kuluessa luvan
lainvoimaiseksi tulosta. Lupa raukeaa, mikäli luvan
voimassaoloa ei jatketa oikeudellisten edellytysten
niin salliessa. Työ on saatettava loppuun viiden
vuoden kuluessa rakennusluvan lainvoimaiseksi
tulosta. Lupa raukeaa, mikäli luvan voimassaoloaikaa
Espoon kaupunki
Pöytäkirja
§ 19
Rakennuslautakunta
11.02.2016
Sivu 41 / 46
ei pidennetä luvan ollessa voimassa.
Sovelletut
oikeusohjeet
Maankäyttö- ja rakennuslaki §:t 125 ja 135
175 § Vähäinen poikkeaminen rakennusluvan yhteydessä
Valmistelijat / lisätiedot:
Eija Mikola, puh. 09 816 26672
[email protected]
Päätös
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Oheismateriaali
-
Asemapiirros
Karttaote
Hankeselostus
Sisäilma- ja kosteustekninen selvitys
Ilmanvaihtojärjestelmien kuitulähdekartoitus
Käyttäjät-tilakaavio
Leikkauspiirustukset
Pyöräkatos
Julkisivu itään
Pohjapiirustus, 1. kerros
Pohjapiirustus, 2. kerros
Pohjapiirustus, 3. kerros
Valokuvia ympäristöstä
Havainnekuva
-
Kaupunkisuunnittelukeskus
Tiedoksi
Espoon kaupunki
Pöytäkirja
§ 20
Rakennuslautakunta
11.02.2016
Sivu 42 / 46
§ 20
Päätökset ja kirjelmät
Päätös
Esittelijä: Rakennusvalvontajohtaja Veronica Rehn-Kivi
Rakennuslautakunta merkitsi tiedoksi Helsingin hallinto-oikeuden
päätökset:
Helsingin hallinto-oikeuden päätös 13.11.2015
Dnro 06243/14/122, Espoon Dno 4833/2013, rakennuslupatunnus
2009-792 ja 2010-574.
Asia: Rakennusvalvontaa koskeva valitus
Valittajat: Ove Liljeqvist ja Soile Liljeqvist
Päätös, josta valitetaan:
Espoon rakennuslautakunta 18.9.2014 § 130
Espoon kaupungin rakennusinsinööri ja lupa-arkkitehti olivat 30.10.2013
antaneet määräyksen purkaa tontin luonnontilaisena säilytettävälle
alueelle rakennetun rakennelman sekä toteutettava rakenteilla oleva
suojakaide lupavalmistelijan ohjeen mukaisesti. Rakennuslautakunta on
18.9.2014 (§ 130) tehdyllä päätöksellä hylännyt oikaisuvaatimuksen
rakennusinsinöörin ja lupa-arkkitehdin antamasta määräyksestä.
Valituksessa esitetyt vaatimukset: Päätöstä on muutettava.
Helsingin hallinto-oikeuden ratkaisu: Hallinto-oikeus kumoaa
rakennusinsinöörin ja lupa-arkkitehdin sekä rakennuslautakunnan
päätökset.
Helsingin hallinto-oikeuden päätös 21.1.2016
Dnro 04767/15/4113, Espoon Dno 2825/2015, rakennuslupatunnukset
2015-680, 2015-681 ja 2015-682.
Asia: Rakennuslupia koskeva valitus
Valittaja: Heikki Koskela
Päätökset, joista valitetaan:
Espoon rakennuslautakunta 25.6.2015 § 88, § 89 ja § 90.
Espoon kaupungin rakennusvalvontakeskuksen lupa-arkkitehti oli
päätöksillään 21.5.2015 § 17, § 18 ja § 19 myöntänyt rakennusluvat
yhteensä neljän asuinkerrostalon ja kahden pienkerrostalon
rakentamiseen Espoon Gumbölen kaupunginosassa sijaitseville tonteille
sekä pihajärjestelyihin ja puiden kaatoon tonteilla.
Rakennuslautakunta on päätöksillään hylännyt oikaisuvaatimuksen
lupa-arkkitehdin päätöksistä.
Espoon kaupunki
Pöytäkirja
§ 20
Rakennuslautakunta
11.02.2016
Sivu 43 / 46
Valituksessa esitetyt vaatimukset: Rakennuslautakunnan päätökset
on kumottava ja rakennuslupahakemukset hylättävä luonnonsuojelulain
38 ja 49 §:n 1 momentin ja luontodirektiivin liitteen IV (a) vastaisina.
Helsingin hallinto-oikeuden ratkaisu: Hallinto-oikeus ei tutki valitusta
rakennuslautakunnan päätösten 25.6.2015 §:t 89 ja 90 osalta.
Hallinto-oikeus hylkää valituksen rakennuslautakunnan päätöksen
25.6.2015 § 88 osalta.
Helsingin hallinto-oikeuden päätökset ovat kokonaisuudessaan
oheismateriaalina.
Espoon kaupunki
Rakennuslautakunta
Pöytäkirja
Muutoksenhakuohje
Sivu 44 / 46
Muutoksenhaku kielto, Kuntalaki 91 § (§ 11-14, 20)
Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa,
ei saa kuntalain 91 §:n mukaan hakea muutosta.
Espoon kaupunki
Rakennuslautakunta
Pöytäkirja
Muutoksenhakuohje
Sivu 45 / 46
Valitusosoitus rakennus- ja toimenpidelupapäätöksestä (§ 15-19)
Päätökseen saa hakea muutosta Helsingin hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen
antamispäivästä lukien. Päätöksen antamispäivää ei oteta lukuun valitusaikaa laskettaessa. Jos
määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastossa ei työskennellä,
valituksen saa toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusoikeus päätöksestä on
 viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla,
 sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös
voi olennaisesti vaikuttaa,
 sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa sekä
 kunnalla.
 Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain se, joka
on tehnyt oikaisuvaatimuksen.
 Jos lupapäätöstä on oikaisuvaatimusmenettelyssä muutettu tai se on kumottu,
oikaisuvaatimuspäätökseen saa hakea muutosta valittamalla myös se, jolla on maankäyttö- ja
rakennuslain 192 §:n mukaan valitusoikeus asiassa.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava
 valittajan nimi ja kotikunta,
 jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen
laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta,
 postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa,
 päätös, johon haetaan muutosta,
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmään on liitettävä
 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.
 Asiamiehen on liitettävä valitukseen valtakirja.
Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle osoitteella:
Helsingin hallinto-oikeus, kirjaamo
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Puhelin
+358 29 56 42069
Telekopio
+358 29 56 42079
Sähköposti
[email protected]
Aukioloaika
8.00 - 16.15
Valituskirjelmän voi toimittaa henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen välityksellä taikka lähettää
lähetin välityksellä, postitse, faksina tai sähköpostina. Valituskirjelmän lähettäminen tapahtuu
lähettäjän vastuulla.
Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen
aukioloajan päättymistä.
Espoon kaupunki
Rakennuslautakunta
Pöytäkirja
Muutoksenhakuohje
Sivu 46 / 46
Sähköisesti (faksina tai sähköpostina) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on
määräajan viimeisenä päivänä ennen aukioloajan päättymistä viranomaisen käytettävissä
vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Valituksen käsittelyn maksullisuus
Muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla.