Uudistuva ja uusiutuva ainedidaktiikka

Uudistuva ja uusiutuva ainedidaktiikka
Ainedidaktinen symposiumi 12.2.2016 Turussa
Ohjeita artikkelin kirjoittajille
Ainedidaktiikan
symposiumin
esitelmöijät
voivat
tarjota
esitelmäänsä
perustuvaa
artikkelikäsikirjoitusta julkaistavaksi artikkelikokoelmaan, johon valikoidaan kaikista lähetetyistä
käsikirjoituksista tieteelliseltä tasoltaan parhaat artikkelit (noin 20), jotka lähetetään ulkopuoliseen
vertaisarviointiin. Valikoinnin tekee toimituskunta. Vertaisarvioidut artikkelit julkaistaan erikseen
artikkelikokoelmana. Artikkelikokoelma julkaistaan Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran
julkaisusarjassa (jufo1) verkkojulkaisun lisäksi painettuna kirjana, jos symposiumin talous antaa siihen
mahdollisuuden.
Julkaisuun otetaan käsikirjoituksia pääosin suomeksi ja ruotsiksi. Tarjottu käsikirjoitus ei saa olla
julkaistu muualla eikä käsikirjoitusta saa tarjota muualla julkaistavaksi ennen kuin siitä on tullut
kielteinen päätös toimituskunnalta.
Kaikkien julkaistavien artikkelien tulee käsitellä ainedidaktista/kasvatustieteellistä teoriaa ja siihen
liittyvää empiiristä tutkimusta. Erityisesti arvostetaan symposiumin teemaan liittyviä
tutkimusartikkeleita. Artikkelikokoelmaan hyväksyttyjen artikkelien tulee olla erittäin korkeatasoisia
empiirisiä tutkimuksia tai teoreettisia ja/tai metodologisia pohdintoja ainedidaktiikan alueelta.
Valikoinnissa pyritään tieteellisesti laadukkaaseen ja tasapainoiseen kokoelmaan, joka
mahdollisimman laajasti kattaa ainedidaktiikan tutkimuskentän.
Julkaisuihin tarjottavat artikkelit on lähetettävä viimeistään sunnuntaina 15.5.2016 sähköpostitse
([email protected]).
Julkaistavaksi tarjottava artikkeli kirjoitetaan symposiumin www-sivulta
ladattavalle Word-tiedostopohjalle, jonka tyylimäärittelyjä kirjoittajien tulee noudattaa.
Artikkelikokoelmaan valikoitujen artikkelien kirjoittajille, jotka ovat maksaneet osallistumismaksun,
lähetetään myös painettu kirja, mikäli sellainen julkaistaan.
Tarkat kirjoitus- ja muoto-ohjeet ovat tiedostopohjassa, mutta tässä muutama yleinen ohje
kirjoittajille:






Käsikirjoituksen enimmäispituus on 15 sivua kuvineen, taulukkoineen ja viitteineen.
Taulukoiden tulee mahtua artikkelipohjaan.
Kuvioiden, kuvien ja taulukoiden teknisen laadun varmistamiseksi alkuperäiset tiedostot on
syytä pitää tallessa. Jos mahdollista, ne on hyvä lähettää käsikirjoituksen mukana.
Artikkeleissa tekstin sisäisten viitteiden ja lähdeluettelon tulee noudattaa tiedostopohjassa
annettua ohjeistusta ja mallia.
Artikkelien tulee olla kielellisesti, tyylillisesti ja teknisesti viimeisteltyjä ja huoliteltuja.
Artikkelin kirjoittaja vastaa vieraskielisten tekstien kielentarkastuksesta ennen
käsikirjoituksen lähettämistä. Artikkelin julkaisemisesta ei makseta palkkiota.
Käsikirjoitukset, joissa ei ole noudatettu edellä olevia ohjeita, palautetaan kirjoittajille
korjattavaksi ennen arviointia.
Tarjotut artikkelit lukee ja käsittelee toimituskunta, joka ilmoittaa 30.5. jälkeen kirjoittajille sen, onko
heidän artikkelinsa ehdolla Artikkelikokoelmaan. Artikkelikokoelmaan valittujen artikkeleiden
toimittamisesta vastaa toimituskunta. Vertaisarvioinnissa käytetään apuna asiantuntijoita ja
käsikirjoitukset lähetetään arvioijille nimettöminä. Referee-kierroksen jälkeen (syyskuun alkupuolella)
kirjoittajalla on mahdollisuus arvioijien kommenttien perusteella viimeistellä artikkelinsa. Viimeistelty
versio lähetetään toimituskunnalle viimeistään syyskuun 30. päivänä 2013.
Toimituskunta
Elina Kouki, Heini-Marja Pakula, Harry Silfverberg, Eija Yli-Panula
Turun yliopisto, Opettajankoulutuslaitos, Turun yksikkö