EKC6351AGW EKC6351AOW EKC6358AFW

EKC6351AGW
EKC6351AOW
EKC6358AFW
................................................ .............................................
FI LIESI
KÄYTTÖOHJE
2
SV SPIS
BRUKSANVISNING
32
2
www.electrolux.com
SISÄLLYS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
TURVALLISUUSTIEDOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
TURVALLISUUSOHJEET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
LAITTEEN KUVAUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
KÄYTTÖÖNOTTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
KEITTOTASO - PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
KEITTOTASO - HYÖDYLLISIÄ NEUVOJA JA VINKKEJÄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
KEITTOTASO - HOITO JA PUHDISTUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
UUNI - PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
UUNI - KELLOTOIMINNOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
UUNI - HYÖDYLLISIÄ NEUVOJA JA VINKKEJÄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
UUNI - HOITO JA PUHDISTUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
KÄYTTÖHÄIRIÖT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ASENNUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
WE’RE THINKING OF YOU
Kiitämme teitä Electrolux-laitteen hankinnasta. Olette valinneet tuotteen, joka perustuu
vuosikymmenien aikana saatuun kokemukseen ja innovaatioon. Kekseliäs ja tyylikäs laite, joka on
suunniteltu teitä ajatellen. Laitetta käyttäessänne voitte olla aina varma erinomaisista tuloksista.
Tervetuloa Electroluxin maailmaan.
Vieraile verkkosivullamme:
Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huolto-ohjeita:
www.electrolux.com
Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:
www.electrolux.com/productregistration
Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.electrolux.com/shop
KULUTTAJANEUVONTA JA HUOLTO
Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä. Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet.
Yleistietoja ja vinkkejä
Ympäristönsuojeluohjeita
Oikeus muutoksiin pidätetään.
SUOMI
3
1. TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilö- tai
omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat laitteen virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Pidä ohjeet aina laitteen
mukana tulevia käyttökertoja varten.
1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus
VAROITUS!
Tukehtumis-, henkilövamma- tai pysyvän vammautumisen vaara.
• Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt eivät
ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen tuntemusta tai
kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän turvallisuudestaan vastaava
henkilö valvoo heitä.
• Älä anna lasten leikkiä laitteella.
• Pidä kaikki pakkausmateriaalit lasten ulottumattomissa.
• Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin,
kun laite on toiminnassa tai se jäähtyy. Laitteen osat
ovat kuumia.
• Jos laitteessa on lapsilukko, suosittelemme sen käyttämistä.
• Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta tai huoltoa ilman
valvontaa.
1.2 Yleiset turvallisuusohjeet
• Laite ja sen osat kuumenevat käytön aikana. Älä kosketa lämpövastuksiin.
• Älä käytä tätä laitetta ulkoisella ajastimella tai erillisellä
kaukosäädinjärjestelmällä.
• Rasvalla tai öljyllä kypsentäminen ilman valvontaa voi
olla vaarallista ja se voi johtaa tulipaloon.
4
www.electrolux.com
• Älä koskaan yritä sammuttaa tulta vedellä, vaan kytke
laite pois toiminnasta ja peitä sitten liekit esimerkiksi
kannella tai sammutuspeitteellä.
• Älä säilytä mitään keittotason päällä.
• Laitteen puhdistuksessa ei saa käyttää painepesuria.
• Metalliesineitä, kuten veitsiä, haarukoita, lusikoita ja
kansia ei saa laittaa liesitasolle, koska ne voivat kuumentua.
• Älä käytä hankausaineita tai teräviä metallikaapimia lasiluukun puhdistamisessa, sillä ne voivat naarmuttaa pintaa, mistä voi olla seurauksena luukun lasin särkyminen.
• Käytä ainoastaan tähän laitteeseen suositeltua paistolämpömittaria.
• Ole varovainen koskettaessasi säilytyslaatikkoa. Se voi
kuumentua.
• Poista kannatinkiskot vetämällä ensin kannatinkiskon
etuosasta ja sen jälkeen takaosa irti sivuseinistä. Kiinnitä uunipeltien kannatinkiskot takaisin paikalleen suorittamalla toimenpiteet päinvastaisessa järjestyksessä.
• Jos keraaminen pinta on vaurioitunut, katkaise virta laitteesta sähköiskuvaaran välttämiseksi.
• Varmista ennen lampun vaihtoa, että laite on pois päältä. Näin vältät mahdollisen sähköiskun.
• Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike
tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
2.
TURVALLISUUSOHJEET
2.1 Asennus
VAROITUS!
Asennuksen saa suorittaa vain
ammattitaitoinen henkilö.
• Poista kaikki pakkausmateriaalit.
• Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai
käyttää.
• Noudata koneen mukana toimitettuja
ohjeita.
• Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä.
SUOMI
• Älä koskaan vedä laitetta sen kahvasta
kiinni pitäen.
• Noudata mainittuja vähimmäisetäisyyksiä muihin laitteisiin ja kalusteisiin.
• Varmista, että laite asennetaan turvallisten rakenteiden alapuolelle ja lähelle.
• Laitteen sivujen on oltava saman korkuisten laitteiden tai kalusteiden lähellä.
• Älä asenna laitetta tason päälle.
• Älä asenna laitetta oven viereen tai ikkunan alapuolelle. Tällöin keittoastioiden
putoaminen laitteesta vältetään oven tai
ikkunan avaamisen yhteydessä.
VAROITUS!
Varmista, että asennat sen vakaasti laitteen kallistumisen estämiseksi. Lue ohjeet Asennus-luvusta.
Sähköliitäntä
VAROITUS!
Tulipalo- ja sähköiskuvaara.
• Kaikki sähkökytkennät tulee jättää
asiantuntevan sähköasentajan vastuulle.
• Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.
• Varmista, että arvokilven sähkötiedot
vastaavat kotitalouden sähköverkon arvoja. Ota muussa tapauksessa yhteyttä
sähköasentajaan.
• Kytke pistoke maadoitettuun pistorasiaan.
• Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
• Varmista, ettei pistoke ja virtajohto vaurioidu. Ota yhteyttä huoltoliikkeeseen tai
sähköasentajaan vaurioituneen virtajohdon vaihtamiseksi.
• Älä anna virtajohtojen koskettaa laitteen
luukkuun, varsinkaan luukun ollessa
kuuma.
• Jännitteenalaisten ja eristettyjen osien
suojat tulee asentaa niin, ettei niiden irrotus onnistu ilman työkaluja.
• Kytke pistoke pistorasiaan vasta asennuksen jälkeen. Varmista, että laitteen
verkkovirtakytkentä on ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
• Jos pistoke on löysästi kiinni virtajohdossa, älä kiinnitä sitä pistorasiaan.
5
• Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
• Käytä vain asianmukaisia eristyslaitteita:
suojakytkimet, sulakkeet (ruuvattavat
sulakkeet on irrotettava kannasta), vikavirtakytkimet ja kontaktorit.
• Sähköasennuksessa on oltava erotin,
joka mahdollistaa laitteen irrottamisen
sähköverkosta kaikista navoista. Erottimen kontaktiaukon leveys on oltava vähintään 3 mm.
2.2 Käyttö
VAROITUS!
Henkilövahinkojen, palovammojen
tai sähköiskujen vaara.
• Käytä laitetta kotiympäristössä.
• Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
• Varmista, ettei tuuletusaukoissa ole esteitä.
• Älä jätä laitetta ilman valvontaa toiminnan aikana.
• Kytke laite pois toiminnasta jokaisen
käyttökerran jälkeen.
• Laitteen sisäosa kuumenee käytön aikana. Älä kosketa laitteen lämpövastuksiin. Käytä aina uunikintaita, kun käsittelet lisävarusteita tai uunivuokia.
• Avaa laitteen luukku varoen laitteen ollessa toiminnassa. Laitteesta voi tulla
kuumaa ilmaa.
• Älä käytä laitetta märillä käsillä tai kun
se on kosketuksissa veteen.
• Älä paina avointa uunin luukkua.
• Älä käytä ulkoista ajastinta tai erillistä
kauko-ohjausjärjestelmää laitteen käyttämiseen.
• Pidä laitteen luukku aina suljettuna, kun
laite on toiminnassa.
• Älä aseta ruokavälineitä tai kattiloiden
kansia keittoalueille. Ne kuumenevat.
• Kytke keittoalue off-asentoon käytön
jälkeen.
• Älä käytä laitetta työtasona tai säilytystasona.
• Jos laitteen pinnassa on säröjä, irrota
laite välittömästi sähköverkosta. Täten
vältetään sähköiskut.
6
www.electrolux.com
VAROITUS!
Olemassa on tulipalon tai räjähdyksen vaara.
• Kuumista rasvoista ja öljyistä voi päästä
syttyviä höyryjä. Pidä liekit tai kuumat
esineet kaukana rasvoista ja öljyistä,
kun käytät niitä ruoanvalmistukseen.
• Erittäin kuumasta öljystä pääsevät höyryt voivat sytyttää tulipalon.
• Käytetty öljy, jossa voi olla ruoka-aineksien jäämiä, voi aiheuttaa tulipalon alhaisemmassa lämpötilassa kuin ensimmäistä kertaa käytettävä öljy.
• Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin tuotteisiin kostutettuja esineitä.
• Älä anna kipinöiden tai avotulen päästä
laitteeseen avatessasi luukkua.
• Avaa laitteen luukku varoen. Alkoholia
sisältävät aineet voivat kehittää helposti
syttyvän alkoholin ja ilman seoksen.
• Älä yritä sammuttaa tulta vedellä. Kytke
laite irti sähköverkosta ja peitä liekit
kannella tai sammutuspeitteellä.
VAROITUS!
Laite voi muutoin vaurioitua.
• Emalipinnan vaurioitumisen tai värimuutoksien estäminen:
– Älä aseta uunivuokia tai muita esineitä suoraan laitteen pohjalle.
– Älä aseta alumiinifoliota suoraan laitteen pohjalle.
– Älä aseta vettä suoraan kuumaan laitteeseen.
– älä säilytä kosteita astioita tai ruokia
laitteessa sen käytön jälkeen.
– Ole varovainen, kun irrotat tai kiinnität
lisävarusteita.
• Emalipintojen värimuutokset eivät vaikuta laitteen toimintaan. Niitä ei katsota
viaksi takuuoikeudellisessa mielessä.
• Käytä korkeareunaista uunivuokaa kosteiden leivonnaisten paistamisessa. Hedelmä- ja marjamehut voivat jättää pysyviä jälkiä.
• Älä pidä kuumaa keittoastiaa käyttöpaneelin päällä.
• Älä anna kattiloiden kiehua kuiviin.
• Älä anna esineiden tai keittoastioiden
pudota laitteen päälle. Pinta voi vaurioitua.
• Älä kytke keittoalueita toimintaan keittoastian ollessa tyhjä tai ilman keittoastiaa.
• Älä aseta alumiinifoliota laitteen päälle.
• Valuraudasta tai -alumiinista valmistetut
tai vaurioituneen pohjan omaavat keittoastiat voivat naarmuttaa keraamista pintaa. Nosta ne aina irti keittotasosta liikuttamisen aikana.
2.3 Hoito ja puhdistus
VAROITUS!
Ne voivat aiheuttaa henkilövahinkoja, tulipaloja tai laitteen vaurioitumisen.
• Ennen kuin aloitat hoitoa tai puhdistusta, kytke laite pois toiminnasta ja irrota
pistoke pistorasiasta.
• Tarkista, että laite on kylmä. Vaarana on
lasilevyjen rikkoutuminen.
• Vaihda välittömästi vaurioituneet luukun
lasipaneelit. Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
• Ole varovainen irrottaessasi luukkua.
Luukku on painava!
• Puhdista laite säännöllisesti, jotta pintamateriaali ei vaurioidu.
• Laitteeseen jäänyt rasva tai ruoka voi aiheuttaa tulipalon.
• Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä vain mietoja puhdistusaineita.
Älä käytä hankausainetta, hankaavia
pesulappuja, liuottimia tai metalliesineitä.
• Jos käytät uuninpuhdistussuihketta,
noudata tuotepakkauksessa olevia turvallisuusohjeita.
• Älä puhdista katalyyttistä emalia (jos
olemassa) pesuaineella.
2.4 Sisävalo
• Käytä ainoastaan kodinkoneisiin tarkoitettuja hehkulamppuja tai halogeenilamppua. Älä käytä sitä rakennuksen
valaisemiseen.
VAROITUS!
Sähköiskun vaara.
• Ennen lampun vaihtamista laite on irrotettava pistorasiasta.
SUOMI
• Käytä ainoastaan ominaisuuksiltaan samanlaisia lamppuja.
2.5 Hävittäminen
VAROITUS!
Tällöin on olemassa henkilövahinko- tai tukehtumisvaara.
7
• Irrota pistoke pistorasiasta.
• Leikkaa johto irti ja hävitä se.
• Poista luukun lukitus, jotta lapset ja eläimet eivät voisi jäädä kiinni laitteen sisälle.
3. LAITTEEN KUVAUS
3.1 Laitteen osat
1
2
3
1 Virran merkkivalo
4 5
2 Uunin toimintojen väännin
6
11
7
8
9
5
4
3
2
1
3 Elektroninen ohjelmointilaite
4 Lämpötilan valitsin
5 Lämpötilan merkkivalo
6 Keittotason vääntimet
7 Paistolämpömittarin pistorasia
8 Lämpövastus
10
9 Uunin lamppu
10 Puhallin ja lämpövastus
11 Kannatinkiskot
3.2 Keittoalueet
1
2
145 mm
3
180 mm
1 Keittoalue 1200 W
2 Höyrynpoistoaukko
3 Keittoalue 1800 W
180 mm
140/210 mm
4 Keittoalue 1800 W
5 Jälkilämmön merkkivalo
6 Keittoalue 1000/2200 W
6
5
4
3.3 Varusteet
• Ritilä
Käytetään patojen, kakkuvuokien ja
paistien alustana.
• Matalareunainen leivinpelti
Kakkujen ja pikkuleipien paistamiseen.
• Uunipannu
Käytetään leivonnassa, paistamisessa
tai rasvankeruuastiana.
• Paistolämpömittari
Osoittaa ruoan kypsyyden.
8
www.electrolux.com
• Säilytyslaatikko
Säilytyslaatikko sijaitsee uunikammion
alapuolella.
4. KÄYTTÖÖNOTTO
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat luvut.
4.1 Uuden laitteen
puhdistaminen
• Poista kaikki lisävarusteet ja irrotettavat
uunipeltien kannatinkiskot (jos olemassa).
• Puhdista laite ennen ensimmäistä käyttökertaa.
Lue ohjeet kohdasta "Hoito ja
puhdistus".
Kellonaikaa ei voida muuttaa, kun
ajastin on asetettu toimintaan.
4.3 Esikuumennus
Esikuumenna tyhjä laite jäljelle jääneen
rasvan polttamiseksi pois.
1.
2.
3.
4.
4.2 Kellonajan asetus
Uuni toimii vasta sitten, kun siihen
on asetettu aika.
Kun laite kytketään verkkovirtaan tai sähkökatkos tapahtuu, ajastimen merkkivalo
vilkkuu. Aloita vaiheesta 2.
1. Kellonaikaa voidaan muuttaa painamalla "+" ja "- " -painikkeita samanaikaisesti, kunnes aikanäyttö vilkkuu.
2. Aseta aika painikkeella "+" tai "- ".
3. Vilkkuminen lakkaa noin viiden sekunnin kuluttua ja näytössä näkyy asetettu kellonaika.
Valitse toiminto
ja maksimilämpötila.
Anna laitteen käydä yhden tunnin
ajan.
Valitse toiminto
ja maksimilämpötila.
Anna laitteen käydä kymmenen minuuttia.
5.
Valitse toiminto
ja maksimilämpötila.
6. Anna laitteen käydä kymmenen minuuttia.
Varusteet voivat kuumentua tavallista
enemmän. Laitteesta voi tulla hajua ja savua. Tämä on normaalia. Tarkista, että ilmavirtaus on riittävä.
4.4 Lapsilukko
Lapsilukko on oletusasetuksena käytössä.
Luukun avaaminen ja sulkeminen
Avaa luukku siirtämällä lukkoa oikealle.
Sulje luukku lukitusvipua painamatta.
SUOMI
9
Lapsilukon kytkeminen pois toiminnasta
1.
2
2.
Paina luukun reunalistaa (B) molemmalta puolelta. Tiiviste irtoaa.
Irrota luukun reunalista vetämällä sitä
ylöspäin.
B
1
3.
Irrota lukitusvipu (1), siirrä sitä oikealle
(2) ja kiinnitä se takaisin paikalleen.
4.
Pitele luukun reunalistaa (B) molemmalta puolelta ja aseta se luukun sisäreunaan. Aseta luukun reunalista
luukun yläreunaan.
1
2
B
Kun laite kytketään pois toiminnasta, lapsilukko ei poistu käytöstä.
Lapsilukon kytkeminen
toimintaan
Suorita edellä mainitut toimenpiteet uudelleen ja siirrä vipu takaisin vasemmalle.
5. KEITTOTASO - PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat luvut.
5.1 Tehotaso
Väännin
0
Toiminto
Pois toiminnasta
10 www.electrolux.com
Väännin
1-9
1.
2.
Toiminto
1.
Käännä väännin myötäpäivään asentoon 9.
2.
Käännä väännin hitaasti symbolin
kohdalle, kunnes kuulet napsahduksen.
Kaksoiskeittoalue on tällöin toiminnassa.
Aseta vaadittu tehotaso kohdan "Tehotasot" mukaan.
Tehotasot
(1 - alhaisin lämpötila-asetus, 9 - korkein lämpötilaasetus)
Käännä säädin haluamasi tehotason
kohdalle.
Lopeta ruoanlaitto kääntämällä säädin
asentoon 0.
Käytä jälkilämpöä vähentääksesi
energian kulutusta. Kytke keittoalue pois toiminnasta noin 5-10
minuuttia ennen ruoanlaiton päättämistä.
3.
5.3 Jälkilämmön merkkivalo
Jälkilämmön merkkivalot osoittavat, milloin
keittoalue on kuuma.
VAROITUS!
Palovammojen vaara on olemassa
jälkilämmön vuoksi.
5.2 Kaksoiskeittoalueen käyttö
HUOMIO
Kytke kaksoiskeittoalue toimintaan
kääntämällä säädintä myötäpäivään. Älä käännä sitä pysäytysasennon kautta.
6. KEITTOTASO - HYÖDYLLISIÄ NEUVOJA JA VINKKEJÄ
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat luvut.
6.1 Keittoastiat
• Keittoastian pohjan tulee olla
mahdollisimman paksu ja tasainen.
• Emaloidusta teräksestä valmistetut ja alumiini- tai kuparipohjaiset keittoastiat voivat aiheuttaa värimuutoksia keraamiseen
pintaan.
6.2 Energiansäästö
• Mikäli mahdollista, peitä keittoastia aina kannella.
• Aseta keittoastia keittoalueelle,
ennen kuin kytket keittoalueen
toimintaan.
• Kytke keittoalueet pois toiminnasta ennen kypsennysajan
päättymistä ja hyödynnä jälkilämpö.
• Keittoastioiden pohjan tulee olla
keittoalueen kokoinen.
SUOMI
11
6.3 Esimerkkejä keittotoiminnoista
TeKäyttökohde:
hotaso
Aika
(min)
Vinkkejä
1
Valmiiden ruokien lämpimänäpito.
tarpeen
mukaan
Aseta keittoastian päälle kansi.
1-2
Hollandaise-kastike, voin, suklaan ja liivatteen sulattaminen.
5 - 25
Sekoita aika ajoin.
1-2
Kiinteyttäminen: munakkaat, mu- 10 - 40 Aseta keittoastian päälle kannajuusto.
si.
2-3
Riisin ja maitoruokien haudutus,
valmisruokien kuumentaminen.
25 - 50 Lisää vähintään kaksinkertainen määrä nestettä riisin suhteen, sekoita maitoruokia
kypsennyksen aikana.
3-4
Höyrytetyt vihannekset, kala, liha.
20 - 45 Lisää joitakin ruokalusikallisia
nestettä.
4-5
Höyryssä kypsennetyt perunat.
20 - 60 Käytä korkeintaan ¼ litraa
vettä/750 g perunoita.
4-5
Suurten ruokamäärien kypsentä- 60 minen, pataruoat ja keitot.
150
Enintään 3 litraa nestettä +
valmistusaineet.
6-7
Leikkeiden, vasikanlihan, cordon
bleun, kotlettien, pyöryköiden,
makkaroiden, maksan, kastikepohjan, kananmunien, ohukaisten ja munkkien kevyt paistaminen.
tarpeen
mukaan
Käännä kypsennyksen puolivälissä.
7-8
Voimakas paistaminen: sipuliperunat, ulkofilee, pihvit.
5 - 15
Käännä kypsennyksen puolivälissä.
9
Suuren vesimäärän keittäminen, pastan keittäminen, lihan ruskistaminen
(gulassi, patapaisti), ranskalaiset perunat.
Taulukossa annetut tiedot ovat ainoastaan
suuntaa-antavia.
7. KEITTOTASO - HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat luvut.
Puhdista keittotaso jokaisen käytön jälkeen.
Tarkista aina, että keittoastian pohja on
puhdas.
Keraamisen pinnan naarmut tai
tummat läiskät eivät vaikuta laitteen toimintaan.
Lian poistaminen:
– Poista välittömästi: sulanut muovi, muovikelmu ja sokeripitoinen
ruoka. Muutoin lika voi aiheuttaa
1.
12 www.electrolux.com
laitteeseen vaurioita. Käytä erityistä
lasipintaan tarkoitettua kaavinta.
Aseta kaavin viistosti lasipintaa vasten ja liikuta kaavin pinnan yli.
– Poista sitten, kun laite on jäähtynyt riittävästi: kalkkirenkaat, vesirenkaat, rasvatahrat ja kirkkaat
metalliset värimuutokset. Käytä keraamisen keittotason tai ruostumattoman teräksen puhdistukseen tarkoitettua puhdistusainetta.
2.
3.
Puhdista laite kostealla liinalla käyttäen vähän puhdistusainetta.
Kuivaa pinta lopuksi puhtaalla liinalla.
HUOMIO
Säilytä kaavin poissa lasten ulottuvilta. Käytä kaavinta varovasti, sillä
sen terä on hyvin terävä.
8. UUNI - PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat luvut.
2.
8.1 Jäähdytyspuhallin
Kun laite on toiminnassa, jäähdytyspuhallin kytkeytyy automaattisesti toimintaan
laitteen pintojen pitämiseksi viileinä. Kun
kytket laitteen pois toiminnasta, jäähdytyspuhallin toimii edelleen, kunnes laite on
jäähtynyt.
3.
Virran merkkivalo syttyy.
Käännä lämpötilan valitsin haluamasi
lämpötilan kohdalle.
Lämpötilan merkkivalo palaa uunin
kuumenemisen aikana.
Uuni kytketään pois toiminnasta
kääntämällä uunin toimintojen väännin
ja lämpötilan väännin Off-asentoon.
8.2 Laitteen kytkeminen
toimintaan ja pois toiminnasta
1.
Käännä uunin toimintojen valitsin haluamasi toiminnon kohdalle.
8.3 Uunin toiminnot
Uunin toiminto
Pois toiminnasta
Kiertoilma
Käyttötarkoitus
Laitteesta on katkaistu virta.
Saman paistolämpötilan vaativien ruokien paistaminen
samanaikaisesti useammalla kannatintasolla ilman, että
tuoksut sekoittuvat. Säädä uunin lämpötila 20-40 °C alhaisemmaksi kuin ylä-/alalämpötoiminnossa.
Ylä- ja alaläm- Paistaminen yhdellä kannatintasolla. Ylä- ja alavastukset
pö
toimivat samanaikaisesti.
Piiras/Pizza
Pizzan, juustopiirakan tai muun piirakan valmistaminen.
Säädä uunin lämpötila 20-40 °C alhaisemmaksi kuin ylä-/
alalämpötoiminnossa.
Suurikokoisten lihapalojen paistaminen. Grillivastus ja uuRuskistaminen nin puhallin ovat yksi kerrallaan toiminnassa, ja kuuma ilma kiertää ruoan ympärillä.
SUOMI
Uunin toiminto
13
Käyttötarkoitus
Suuri grilli
Matalien ja suurien ruokamäärien grillaus. Leivän paahtaminen. Suuri grillivastus on toiminnassa.
Kuivaus
Hedelmä- (esim. omenat, luumut, persikat) ja vihannesviipaleiden (tomaatit, kesäkurpitsa, sienet) kuivaus.
Sulatus
Pakasteiden sulattaminen.
Uunin lamppu
Lampun sytyttäminen ilman uunitoimintoa.
Painikelukitus
Uunin ja keittotason toimintojen lukitseminen.
8.4 Toimintolukitus
Uunin toimintojen vääntimessä on sisäänrakennettu toimintolukitus.
Toimintolukitus ei katkaise lieden
virransyöttöä.
Uunin ja keittotason
lukitseminen
Käännä väännin symbolin
kohdalle.
Väännin tulee ulos noin 2 mm.
Uunin ja keittotason lukituksen
avaaminen
2.
Paina väännintä ja käännä se haluttuun
asentoon.
8.5 Paistolämpömittari
Paistolämpömittari mittaa lihan sisälämpötilan.
Paistolämpömittarin käytössä on
huomioitava kaksi eri lämpötilaa:
• Uunin lämpötila. Katso paistotaulukko.
• Sisälämpötila. Katso paistolämpömittarin taulukko.
Käytä vain laitteen mukana toimitettua paistolämpömittaria tai alkuperäisiä varaosia.
1.
Aseta paistolämpömittarin kärki (symboli
kädensijassa) lihan keskelle.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Liitä paistolämpömittarin pistoke laitteen edessä olevaan pistorasiaan.
Näytössä vilkkuu paistolämpömittarin
.
symboli
Aseta sisälämpötila painamalla painiketta + tai —. Lämpötilan voi asettaa
välille 30 - 99 °C.
Valitse uunitoiminto ja lämpötila.
Varmista, että paistolämpömittari pysyy lihassa ja sen pistoke paistolämpömittarin pistorasiassa koko kypsennyksen ajan.
Kun liha on kuumentunut asetettuun
lämpötilaan, laitteesta kuuluu äänimerkki. Voit sammuttaa äänimerkin
painamalla mitä tahansa painiketta.
Kytke laite pois päältä.
Poista paistolämpömittarin pistoke
pistorasiasta. Poista liha laitteesta.
VAROITUS!
Irrota paistolämpömittarin pää ja
pistoke varoen. Olemassa on palovammojen vaara.
14 www.electrolux.com
Jos liha ei ole mielestäsi riittävän kypsä,
toista toimenpide ja aseta suurempi sisälämpötila.
8.6 Uunipeltien ja ritilän asettaminen kannattimille
Korkeareunaisessa uunipannussa
ja ritilässä on reunauloke. Kyseisten reunojen ja ohjaustankojen
muodon ansiosta keittoastia ei voi
luisua.
Ritilän ja korkeareunaisen uunipannun asettaminen samanaikaisesti
Aseta ritilä uunipannun päälle. Työnnä uunipannu kannatinkiskojen väliin jollekin
kannatintasolle.
9. UUNI - KELLOTOIMINNOT
9.1 Elektroninen ohjelmointilaite
1
2
3 4
1 Hälytinajastimen merkkivalo
2 Aikanäyttö
3 Kellonaika-toiminnon merkkivalo
4 Paistolämpömittarin merkkivalo
5 Painike +
6 Painike -
6
5
9.2 Hälytysajastin
Toiminto ei vaikuta uunin toimintaan.
Hälytysajastimen asettaminen
Paina painiketta + tai -.
1.
2.
3.
4.
Aseta aika painikkeella + tai - (enimmäisaika on 2 tuntia ja 30 minuuttia).
Kello käynnistyy 5 sekunnin jälkeen.
Kun asetettu aika päättyy, sammuta
äänimerkki painiketta painamalla.
SUOMI
15
10. UUNI - HYÖDYLLISIÄ NEUVOJA JA VINKKEJÄ
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat luvut.
Taulukoissa mainitut lämpötilat ja
paistoajat ovat ainoastaan suuntaa antavia. Lämpötila ja paistoaika riippuvat reseptistä sekä käytettyjen ainesten laadusta ja määrästä.
HUOMIO
Käytä korkeareunaista uunipeltiä
kosteiden leivonnaisten paistamisessa. Hedelmämehut voivat aiheuttaa pysyviä tahroja emalipintaan.
10.1 Leivonnaisten paistaminen
Yleisohjeita
• Uusi uunisi voi paistaa eri tavalla kuin
entinen laitteesi. Käytä aikaisemmin
käyttämiesi asetusten (lämpötila, paistoaika) ja kannatintasojen sijaan taulukossa mainittuja asetuksia.
• Kun paistoaika on pitkä, voit hyödyntää
jälkilämmön ja kytkeä uunin pois toiminnasta noin 10 minuuttia ennen paistoajan päättymistä.
Pakasteita sulatettaessa uunipellit
voivat vääntyä uunin toiminnan aikana. Jäähtyessään uunipellit palautuvat kuitenkin alkuperäiseen muotoonsa.
Leivontataulukoiden käyttö
• Ensimmäisellä kerralla on suositeltavaa
käyttää alhaisempaa lämpötilaa.
• Jos et löydä omaan reseptiisi sopivia
ohjearvoja, sovella jonkin lähes samanlaisen leivonnaisen tietoja.
• Jos paistat useammalla kuin yhdellä tasolla, paistoaikaa voi pidentää 10-15
minuuttia.
• Eri kannatintasoilla olevat leivonnaiset
voivat ruskistua epätasaisesti paistamisen alkuvaiheessa. Tässä tapauksessa
lämpötila-asetusta ei pidä muuttaa. Erot
tasaantuvat paistumisen jatkuessa.
Leivontavinkkejä
Leivontatulos
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Kakku on liian vaa- Väärä kannatintaso
lea pohjasta
Laita kakku ylemmälle kannatintasolle
Kakku laskeutuu
(taikinainen ja liian
kostea)
Liian korkea paistolämpötila
Käytä alhaisempaa lämpötilaa
Kakku laskeutuu
(taikinainen ja liian
kostea)
Liian lyhyt paistoaika
Pidennä paistoaikaa
Älä käytä korkeampaa lämpötilaa lyhentääksesi paistoaikaa
Kakku laskeutuu
(taikinainen ja liian
kostea)
Taikinassa on liian paljon nestettä
Käytä vähemmän nestettä Tarkista
sekoitusaika, erityisesti käyttäessäsi vatkainta/monitoimikonetta
Kakku on liian kuiva
Liian alhainen lämpötila
Säädä lämpötila korkeammaksi
Kakku on liian kuiva
Liian pitkä paistoaika
Lyhennä paistoaikaa
Liian korkea paistolämpötila ja liian lyhyt paistoaika
Alenna lämpötilaa ja pidennä paistoaikaa
Kakku ei ruskistu
tasaisesti
16 www.electrolux.com
Leivontatulos
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Kakku ei ruskistu
tasaisesti
Taikinaa ei ole levitetty
tasaisesti pellille
Levitä taikina tasaisesti pellille
Kakku ei paistu
asetetussa paistoajassa
Liian alhainen lämpötila
Säädä lämpötila vähän korkeammaksi
10.2 Leivonnaisten paistaminen kiertoilmalla
Leivonnaisen
laatu
Ritilä
Lämpötila °C
Aika minuutteina
Sämpylät
2+4
175-185
15-20
Kokojyväsämpylät
2+4
165-180
20-30
Småt gærbrød
med fyld
2+4
170-180
15-20
Pretzelit
2+4
160-170
15-20
Vehnäleipä
2+4
170-180
30-40
Kokojyväleipä
2+4
160-170
35-45
Ruisleipä, sekavilja
2+4
250
lämmitys
- kypsennys
2+4
160-170
60-70
Patongit
2+4
180-200
20-30
Bradepandekage
3
150-160
50-60
2+4
150-160
30-40
2
150-160
50-60
Marengit
2+4
100
90-120
Marenkipohjat
2+4
100
90-120
- lämmitys
2+4
uunin ollessa pois
toiminnasta
25
Pikkuleivät
2+4
150-160
10-20
Voitaikina
2+4
155-165
30-40
Hedelmäkakut,
murotaikinapohja
2+4
150-160
esikypsennys,
pohjat 10-15
Hedelmäkakut,
murotaikinapohja
2+4
150-160
viimeistely 35-45
Hedelmäkakut,
murotaikina
2+4
170-180
30-40
Formkage
Sokerikakut
10.3 Ylä- ja alalämpö
Leivonnaisen laatu
Sämpylät
Ritilä
Lämpötila °C
Aika minuutteina
3-4
200-225
8-12
SUOMI
17
Ritilä
Lämpötila °C
Aika minuutteina
Kokojyväsämpylät
3-4
190-200
20-25
Täytetyt voileivät
3-4
200-225
10-12
Ciabatta-sämpylät
3-4
210-230
10-20
Focaccia
3-4
220-230
15-20
Pitaleipä
3-4
250
5-15
Pretzelit
3-4
180-200
12-15
Vehnäleipä
1-2
190-210
25-40
Ciabatta
1-2
210-220
15-25
Kokojyväleipä
1-2
180-200
35-45
Ruisleipä, sekavilja
1
275
lämmitys
- kypsennys
1
190
55-65
Patongit
3-4
220-230
15-30
Peltikakku
2-3
170-180
50-60
Vuokakakut
3-4
170-180
35-45
Sokerikakut
1-2
170-180
40-50
Täytekakut, rullat
3-4
200-225
8-12
Marengit
3-4
100
90-120
Marenkipohjat
3-4
100
90-120
- lämmitys
3-4
uunin ollessa
pois toiminnasta
25
Pikkuleivät
3-4
160-180
6-15
Voitaikina
3-4
170-190
30-45
Kääretortut
3-4
190-210
10-12
Hedelmäkakut, murotaikinapohja
3-4
175-200
esikypsennys,
rulla 10-15
Hedelmäkakut, murotaikinapohja
3-4
175
viimeistely 35-45
Hedelmäkakut, murotaikina
3-4
190-200
25-35
2
210-230
10-12
Leivonnaisen laatu
Mantelikakku rengasvuoassa
10.4 Pizzataulukko
Ruokalaji
Ritilä
Lämpötila °C
Aika minuutteina
Ciabatta-sämpylät
2-3
200-220
10-20
Focaccia
2-3
220-230
10-20
18 www.electrolux.com
Ritilä
Lämpötila °C
Aika minuutteina
Ciabatta
Ruokalaji
2-3
190-200
15-25
Hedelmäkakut,
murotaikinapohja
2-3
170-180
35-45
Hedelmäkakut,
murotaikina
2-3
175-200
25-35
Pizza, kotitekoinen
(paksu - runsastäytteinen)
1-2
180-200
25-35
Pizza, kotitekoinen
(ohut pohja)
1-2
200-2301)
15-20
Pizza, pakaste
1-2
200
15-20
Tortut, kotitekoiset
esikypsennys, rulla
3-4
215-225
35-45
Tortut, kotitekoiset
viimeistely
3-4
215-225
35-45
Tortut, pakaste
3-4
200
15-25
1) esikuumenna uuni
10.5 Lihan paistaminen
Ruokien paistaminen
• Käytä paistamisessa lämmönkestäviä
uunivuokia (lue valmistajan ohjeet).
• Suurikokoiset paistit voi laittaa suoraan
uunipannulle tai ritilän päälle, jonka alla
on uunipannu. (Mikäli varusteena)
• Paista vähärasvainen liha paistovuoassa
kannella peitettynä. Näin liha pysyy mehukkaampana.
• Jos haluat pinnan ruskistuvan, paista liha paistovuoassa ilman kantta.
10.6 Lihan paistaminen kiertoilmalla
Naudanliha
Ritilä
Lämpötila °C
Aika minuutteina
lihakiloa kohti
Paahtopaisti1)
2-3
125
80-120
Reisipaisti
- ruskistus
2-3
200
yhteensä 10
Reisipaisti
- paisto
2-3
150
50-60
Paahtopaisti
1-2
160
90-120
Lihalaji
1) Muut. Voidaan viimeistellä ruskistamalla pinta grillin alapuolella tai ylä-/alalämmöllä
lämpötilassa 250 °C. Jos paistolämpömittaria käytetään, poista se ennen grillausta.
SUOMI
19
Vasikanliha
Ritilä
Lämpötila °C
Aika minuutteina
lihakiloa kohti
2-3
160
60-70
Ritilä
Lämpötila °C
Aika minuutteina
lihakiloa kohti
2
160
80-100
Ritilä
Lämpötila °C
Aika minuutteina
lihakiloa kohti
2-3
175
60-70
1)
2-3
175
60
Niskapaistit
2-3
160
90-120
Kinkku
1-2
150
60-100
Ritilä
Lämpötila °C
Aika minuutteina
lihakiloa kohti
Kana, paloiteltu
2-3
180
55-65
Ankka 1)
2-3
150
55-65
Ankka, hiljainen
kypsennys 1)
2-3
130
yhteensä noin 5
tuntia
Kalkkunapaisti,
täytetty
1-2
150
50-60
Kalkkunarinta
2-3
175
70-80
Ritilä
Lämpötila °C
Aika minuutteina
lihakiloa kohti
Paahtopaisti1)
2-3
125
80-120
Reisipaisti
- ruskistus
2-3
225
yhteensä 10
Reisipaisti
- paisto
2-3
160
50-60
Paahtopaisti
1-3
180
90-120
Lihalaji
Naudanfilee 1)
Lammas
Lihalaji
Koipi/lapa/selkä
Porsaanliha
Lihalaji
Porsaanpaisti 1)
Porsaankylkipaisti
Lintupaisti
Lihalaji
10.7 Ylä- ja alalämpö
Naudanliha
Lihalaji
20 www.electrolux.com
1) Muut. Voidaan viimeistellä ruskistamalla pinta grillin alapuolella tai ylä-/alalämmöllä
lämpötilassa 250 °C. Jos paistolämpömittaria käytetään, poista se ennen grillausta.
Vasikanliha
Ritilä
Lämpötila °C
Aika minuutteina
lihakiloa kohti
2-3
180
60-70
Ritilä
Lämpötila °C
Aika minuutteina
lihakiloa kohti
2
180
80-100
Ritilä
Lämpötila °C
Aika minuutteina
lihakiloa kohti
3
200
60-70
3
200
60
Niskapaistit
2-3
180
90-120
Kinkku
1-2
160
60-100
Ritilä
Lämpötila °C
Aika minuutteina
lihakiloa kohti
Kana, paloiteltu
2-3
200
55-65
Ankka 1)
2-3
160
55-65
Ankka, hidas kypsennys 1)
2-3
130
yhteensä noin 5
tuntia
Kalkkunapaisti,
täytetty
1-2
160
50-60
Kalkkunarinta
2-3
200
70-80
Ritilä
Lämpötila °C
Aika minuutteina
Kala, keitto
2+4
150-160
1)
Kala, friteeraus
2+4
165-175
1)
Lihamureke
2+4
165-175
60-70
Lihapullat
2+4
165-175
35-45
Maksapâté
2+4
165-175
65-75
Lihalaji
Naudanfilee 1)
Lammas
Lihalaji
Koipi/lapa/kylki
Porsaanliha
Lihalaji
Porsaanpaisti 1)
Porsaankylkipaisti
1)
Lintupaisti
Lihalaji
10.8 Ruokien paistaminen kiertoilmalla
Ruokalaji
SUOMI
Ruokalaji
21
Ritilä
Lämpötila °C
Aika minuutteina
Perunagratiini
2+4
175
55-65
Lasagne, kotitehty
2+4
175
60-70
Lasagne, pakaste
2+4
175
30-45 2)
Makaronivuoka
2+4
165-175
40-50
3
180-200
20-35
Pizza, pakaste
2+4
180-200
15-25 2)
Ranskalaiset, pakaste
2+4
180-200
30-45 2)
Tortut, kotitekoiset
- esikypsennys,
rulla
2+4
165-175
15-20
Tortut, kotitekoiset
- viimeistely
2+4
165-175
30-40
Tortut, pakaste
2+4
175
25-352)
Pizza, kotitekoinen
1) Kun kalaa friteerataan tai keitetään, keittoaika riippuu kalan paksuudesta. Kala on kypsä,
kun sen liha on valkoista. Kokeile lävistämällä kala haarukalla. Jos liha irtoaa helposti
ruodoista, kala on kypsä.
2) Kahta tasoa käyttäessä (kaksinkertainen annos) aika on noin 1/3 pakkauksessa mainittua
aikaa pitempi. Jos annettu aika on 30 minuuttia, valmistusaika on noin 30+10 = 40 min.
10.9 Ylä- ja alalämpö
Ruokalaji
Ritilä
Lämpötila °C
Aika minuutteina
Kala, keitto
2-3
160-170
1)
Kala, friteeraus
2-3
180-200
1)
Lihamureke
2-3
175-200
45-60
Lihapullat
3-4
175-200
30-45
Maksapâté
2-3
180-200
50-60
Gratiinit
2-3
180-200
50-60
Perunagratiini
3-4
200
55-65
Lasagne, kotitekoinen
2-3
200
50-60
Lasagne, pakaste
3-4
175-200
30-45 2)
Makaronivuoka
2-3
180-200
30-40
Pizza, kotitekoinen
2-3
220-230
15-25
Pizza, pakaste
2-3
220-230
15-25 2)
Ranskalaiset, pakaste
3-4
225-250
20-30 2)
22 www.electrolux.com
Ritilä
Lämpötila °C
Aika minuutteina
Tortut, kotitehty
- esikypsennys,
rulla
Ruokalaji
3-4
190-210
15-25
Tortut, kotitekoiset
- viimeistely
3-4
190-210
20-30
Tortut, pakaste
3-4
200-225
20-30 2)
1) Kun kalaa friteerataan tai keitetään, keittoaika riippuu kalan paksuudesta. Kala on kypsä,
kun sen liha on valkoista. Kokeile lävistämällä kala haarukalla. Jos liha irtoaa helposti
ruodoista, kala on kypsä.
2) Kahta tasoa käyttäessä (kaksinkertainen annos) aika on noin 1/3 pakkauksessa mainittua
aikaa pitempi. Jos annettu aika on 30 minuuttia, valmistusaika on noin 30+10 = 40 min.
10.10 Ruskistaminen
Naudanliha
Ritilä
Lämpötila °C
Aika minuutteina lihakiloa kohti
Reisipaisti
- ruskistus
2-3
200
yhteensä 10
Reisipaisti
- paisto
2-3
150
50-60
Paahtopaisti
1-2
160
90-120
Ritilä
Lämpötila °C
Aika minuutteina lihakiloa kohti
2-3
160
60-70
Lihalaji
Vasikanliha
Lihalaji
Naudanfilee 1)
1) Muut. Voidaan viimeistellä ruskistamalla pinta grillin alapuolella tai ylä-/alalämmöllä
lämpötilassa 250 °C. Jos paistolämpömittaria käytetään, poista se ennen grillausta.
Lammas
Lihalaji
Koipi/lapa/kylki
Ritilä
Lämpötila °C
Aika minuutteina lihakiloa kohti
2
160
80-100
Ritilä
Lämpötila °C
Aika minuutteina lihakiloa
kohti
2-3
180
60-70
Porsaanliha
Lihalaji
Porsaanpaisti 1)
SUOMI
23
Ritilä
Lämpötila °C
Aika minuutteina lihakiloa
kohti
Porsaankylkipaisti 1)
2-3
175
60
Niskapaistit
2-3
160
90-120
Kinkku
1-2
150
60-100
Ritilä
Lämpötila °C
Aika minuutteina lihakiloa
kohti
Broileri
2-3
180
55-65
Ankka 1)
2-3
150
55-65
Ankka, hiljainen kypsennys 1)
2-3
ei sovi
yhteensä noin 5
tuntia
Kalkkunapaisti, täytetty
1-2
150
50-60
Kalkkunarinta
2-3
175
70-80
Lihalaji
Lintupaisti
Lihalaji
10.11 Paistolämpömittarin taulukko
Naudanliha
Ritilä
Lämpötila lihan keskellä
Paahtopaisti
2-3
55-65
Reisipaisti
- ruskistus
2-3
55-65
Reisipaisti
- paisto
2-3
55-65
Paahtopaisti
1-2
75-80
Ritilä
Lämpötila lihan keskellä
2-3
65
Ritilä
Lämpötila lihan keskellä
2
90
Lihalaji
Vasikanliha
Lihalaji
Naudanfilee
Lammas
Lihalaji
Koipi/lapa/selkä
24 www.electrolux.com
Porsaanliha
Lihalaji
Ritilä
Lämpötila lihan keskellä
Porsaanpaisti
2-3
80
Niskapaistit
2-3
75-80
Kinkku
1-2
70-75
Ritilä
Lämpötila lihan keskellä
2-3
75-80
Lintupaisti
Lihalaji
Kalkkunarinta
Grillausalue on asetettu ritilän keskelle.
10.12 Grillaus
Käytä aina grillitoimintoa lämpötilan
maksimiasetuksella.
Grillauksen aikana uunin luukun
on aina oltava kiinni.
Esikuumenna uunia aina tyhjänä 5
minuuttia grillitoiminnolla.
• Aseta ritilä grillaustaulukossa
suositellulle kannatintasolle.
• Laita uunipannu aina ensimmäiselle kannatintasolle rasvan keräämiseksi.
• Grillaa vain matalia liha- tai kalapaloja.
Aika minuutteina /
1. puoli
Aika minuutteina /
2. puoli
250
7-9
4-6
250
7-10
5-6
3-4
250
20-25
15-20
3-4
250
3-4
1-2
Porsaankylkipalat, esikypsennetty 20 minuuttia
3-4
250
15-20
15-20
Kala, turska ja lohi viipaleina
3-4
250
10
5
Paahtoleivät
3-4
250
2-3
-
Ritilä
Lämpötila
°C
Porsaankyljykset
3-4
Lampaankyljykset
3-4
Kana, paloiteltu
Makkara
Grillauksen ruokalajit
SUOMI
25
10.13 Kuivaus
Vihannekset
Kuivauksen
ruokalajit
Lämpötila °C Kannatintaso
Kannatintasot
Aika tunteina
(suositeltu)
Pavut
60-70
3
1-4
6-8
Paprikat (viipaleiksi leikattu)
60-70
3
1-4
5-6
Keittovihannekset
60-70
3
1-4
5-6
Sienet
50-60
3
1-4
6-8
Yrtit
40-50
3
1-4
2-3
Kannatintasot
Aika tunteina
(suositeltu)
Hedelmät
Kuivauksen
ruokalajit
Lämpötila °C Kannatintaso
Luumut
60-70
3
1-4
8-10
Aprikoosit
60-70
3
1-4
8-10
Omenaviipaleet
60-70
3
1-4
6-8
Päärynät
60-70
3
1-4
6-9
10.14 Sulatus
• Ota ruoka pakkauksestaan ja aseta lautaselle ritilän päälle.
Ruokalaji
Ritilä
Aika minuutteina
• Älä peitä kannella tai kulholla. Peittäminen voi pidentää sulatusaikaa huomattavasti.
• Laita ritilä ensimmäiselle kannatintasolle
alhaalta lukien.
Lopullinen
sulatusaika
minuutteina
Huomautuksia
Broileri, 1 000
g
2
120-140
20-30
Aseta broileri suurikokoiselle
vadille ylösalaisin käännetyn
aluslautasen päälle. Käännä
puolessa välissä.
Liha, 1 000 g
2
100-140
20-30
Käännä puolessa välissä.
Liha, 500 g
2
90-120
20-30
Käännä puolessa välissä.
Taimen, 150 g
2
25-35
10-15
-
Mansikat, 300
g
2
30-40
10-20
-
Voi, 250 g
2
30-40
10-15
-
Kerma, 2 x 2
dl
2
80-100
10-15
Kerma voidaan vatkata, vaikka se olisi edelleen hiukan
jäässä.
26 www.electrolux.com
Ruokalaji
Ritilä
Aika minuutteina
Lopullinen
sulatusaika
minuutteina
Huomautuksia
Kakku, 1 400
g
2
60
60
-
11. UUNI - HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat luvut.
• Puhdista laitteen etupinnat lämpimällä
vedellä ja miedolla pesuaineella käyttäen pehmeää puhdistusliinaa.
• Käytä metallipintojen puhdistuksessa
tavallista puhdistusainetta.
• Puhdista uunin sisäosa jokaisen käytön
jälkeen. Tällä tavoin se on helpompi
puhdistaa eivätkä roiskeet pala kiinni.
• Poista itsepintaiset tahrat erityisellä uuninpuhdistusaineella.
• Puhdista kaikki uunin lisävarusteet käytön jälkeen ja anna niiden kuivua. Käytä
pehmeää liinaa, lämmintä vettä ja puhdistusainetta.
• Jos käytät tarttumattomia varusteita, älä
puhdista niitä voimakkailla pesuaineilla,
teräväreunaisilla esineillä tai pese niitä
astianpesukoneessa. Tarttumaton pinta
voi vaurioitua.
Ruostumattomat teräs- ja alumiinipintaiset laitteet
Puhdista uuninluukku käyttäen ainoastaan kosteaa sientä. Kuivaa
pehmeällä liinalla.
Älä käytä teräsvillaa, happoja tai
hankaavia aineita, sillä ne saattavat vahingoittaa uunin pintaa.
Noudata vastaavaa varovaisuutta
käyttöpaneelin puhdistuksen aikana.
11.1 Uunipeltien kannatinkiskot
Voit poistaa uunipeltien kannatinkiskot sivuseinien puhdistamisen ajaksi.
Uunipeltien kannatinkiskojen irrottaminen
1.
Vedä uunipeltien kannatinkiskon etuosa irti sivuseinästä.
SUOMI
2.
1
27
Vedä uunipeltien kannatinkiskon takaosa irti seinästä ja poista se.
2
Uunipeltien kannatinkiskojen
kiinnittäminen
Kiinnitä uunipeltien kannatinkiskot takaisin
paikalleen suorittamalla toimenpiteet päinvastaisessa järjestyksessä.
Kun teleskooppikannattimia
käytetään:
Teleskooppikannattimien kiinnitystappien on osoitettava etuosaan
päin!
HUOMIO
Varmista, että pitempi kiinnityslanka on asennettu etuosaan. Kummankin langan päiden on osoitettava takaosaan. Virheellinen asennus voi vahingoittaa emalipintaa.
Vastuksen asentaminen
1. Asenna vastus takaisin paikalleen
suorittamalla toimenpiteet päinvastaisessa järjestyksessä.
11.2 Uunin katto
Uunin katossa oleva vastus voidaan taivuttaa alas, jolloin uunin katto on helpompi puhdistaa.
VAROITUS!
Katkaise virta laitteesta ennen kuin
taivutat grillivastuksen alas. Tarkista, että laite on kylmä.
Palovammojen vaara!
Vastuksen taivuttaminen
Irrota kannatinkiskot.
Tartu vastukseen etuosasta kummallakin kädellä.
3. Vedä sitä eteenpäin jousipainetta vastaan ja ulospäin kummallakin puolella
olevan kannakkeen vierestä.
4. Vastus taittuu alas.
Nyt uunin katto on helppo puhdistaa.
1.
2.
2.
Tarkista, että vastus on asennettu
oikein uunin kummallekin puolelle
niin, että se uunin seinässä olevan
kannakkeen yläpuolella.
Kiinnitä kannatinkiskot takaisin paikalleen.
11.3 Uuninluukun
puhdistaminen
Irrota luukku puhdistamisen helpottamiseksi.
VAROITUS!
Varmista, että lasipaneelit ovat
jäähtyneet ennen lasiluukun puhdistamista. On olemassa lasin rikkoutumisvaara.
VAROITUS!
Jos luukun lasipaneelit vaurioituvat
tai niissä on naarmuja, niiden kestävyys heikkenee ja ne voivat rikkoutua. Vaihda tällöin lasipaneelit.
Kysy lisätietoja valtuutetusta huoltoliikkeestä.
28 www.electrolux.com
Luukun irrottaminen
1.
2.
1
3.
4.
2
Asenna uuninluukku takaisin paikalleen
puhdistuksen jälkeen noudattamalla ohjeita päinvastaisessa järjestyksessä. Varmista, että kuulet napsahduksen, kun asennat luukun takaisin paikoilleen. Käytä tarvittaessa voimaa.
Avaa luukku kokonaan auki.
Siirrä liukuosaa, kunnes kuulet napsahduksen.
Sulje luukku, kunnes liukuosa lukittuu.
Irrota ovi.
Irrota luukku vetämällä sitä ulospäin ensin toiselta puolelta, ja sen
jälkeen toiselta puolelta.
11.4 Uunin lasipaneelit
Hankkimasi uunin luukun lasi voi
poiketa kuvissa olevasta lasityypistä ja sen muodosta. Lasien lukumäärä voi myös vaihdella.
Luukun lasien irrottaminen ja puhdistaminen
1.
Pidä kiinni luukun yläreunassa olevasta listasta (B) kummaltakin puolelta ja
työnnä sisäänpäin siten, että kiinnitystiiviste vapautuu.
2.
Irrota luukun reunalista vetämällä sitä
eteenpäin.
Tartu lasipaneeleihin yläreunasta ja
vedä ne yksi kerrallaan ohjauskiskosta ylöspäin.
Puhdista lasilevyt.
B
3.
4.
Asenna paneelit takaisin paikalleen suorittamalla edellä kuvatut vaiheet päinvastaisessa järjestyksessä.
HUOMIO
Irrotettavien lasipaneelien toisella
puolella on merkintä. Varmista, että merkintä on vasemmassa yläkulmassa.
SUOMI
11.5 Uunin lamppu
3.
VAROITUS!
Ole varovainen vaihtaessasi uunin
lamppua. Olemassa on sähköiskuvaara.
Ennen uunin lampun vaihtamista:
• Kytke uuni pois toiminnasta.
• Irrota sulakkeet sulaketaulusta tai katkaise virta pääkytkimestä.
Laita uunin pohjalle pyyhe, jotta
lamppu tai suojalasi eivät rikkoudu, jos ne vahingossa putoavat.
Lampun vaihtaminen
Lampun suojalasi sijaitsee uunin takaosassa.
Irrota suojalasi kiertämällä sitä vastapäivään.
2. Puhdista suojalasi.
3. Vaihda tilalle uunin lamppu, jonka
lämmönkestävyys on 300 °C.
1.
4.
Käytä tyypiltään samanlaista uunin
lamppua.
Kiinnitä suojalasi paikalleen.
11.6 Lampun vaihtaminen
1.
2.
Uunin lamppu sijaitsee uunikammion
vasemmalla puolella. Poista vasen
kannatinkisko päästäksesi lamppuun.
Irrota suojalasi kapealla ja tylpällä esineellä (esim. teelusikalla). Puhdista
suojalasi.
4.
5.
29
Vaihda tarvittaessa uunin lamppu uuteen lamppuun, jonka lämmönkestävyys on 300 °C.
Käytä tyypiltään samanlaista uunin
lamppua.
Kiinnitä suojalasi paikalleen.
Asenna vasen kannatinkisko.
11.7 Laatikon irrotus
Uunin alapuolella oleva laatikko voidaan irrottaa puhdistuksen helpottamiseksi.
Laatikon irrotus
1. Vedä laatikko niin pitkälle ulos kuin
mahdollista.
2. Nosta laatikkoa hieman niin, että voit
nostaa sitä ylöspäin vinosti laatikon
liukukiskoihin nähden.
Laatikon asettaminen paikalleen
Asenna laatikko takaisin paikalleen suorittamalla toimenpiteet päinvastaisessa järjestyksessä.
VAROITUS!
Kun uuni on käytössä, laatikko
saattaa kuumentua. Tästä syystä
laatikossa ei saa säilyttää helposti
syttyviä esineitä, kuten puhdistusaineita, muovipusseja, patakintaita, paperia, puhdistussuihkeita
tms.
30 www.electrolux.com
12. KÄYTTÖHÄIRIÖT
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat luvut.
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Laite ei toimi tai keittotason näytössä näkyy "-".
Sulaketaulun sulake on
palanut.
Tarkista sulake. Jos sulake palaa useita kertoja,
ota yhteyttä sähköasentajaan.
Laite ei toimi lainkaan.
Pistoke on asennettu virheellisesti.
Liitä pistoke pistorasiaan
oikein.
Laite ei toimi lainkaan.
Maavikavirtakytkin on kyt- Kytke maavikavirtakytkin
ketty pois päältä.
päälle.
Laite ei toimi lainkaan.
Toimintolukitus/lukitus/
Kytke toimintolukitus/lukilapsilukko (mallikohtainen) tus/lapsilukko (mallikohon toiminnassa.
tainen) pois päältä.
Laite ei toimi lainkaan.
Laitteesta on katkaistu
virta.
Uuni ei kuumene.
Tarvittavia asetuksia ei ole Tarkista asetukset.
tehty.
Uunin valo ei syty.
Uunin lamppu on palanut. Vaihda uunin lamppu.
Ruokien päällä ja uunin
sisällä on höyryä ja kosteutta.
Ruoka on jätetty uuniin
liian pitkäksi ajaksi.
Laite on kytketty pois toi- Jäähdytyspuhallin toimii
minnasta, mutta siitä kuu- edelleen.
luu edelleen ääniä.
Kytke laitteeseen virta.
Älä jätä ruokia uuniin 15–
20 minuuttia pitemmäksi
ajaksi kypsennyksen jälkeen.
Korjaustoimenpiteet eivät
ole tarpeen. Tämä on normaalia.
Paistolämpömittari ei toimi.
Paistolämpömittarin kärki Työnnä paistolämpömittaon asennettu lihaan virhe- rin kärki mahdollisimman
ellisesti.
syvälle lihan keskikohtaan.
Kellonäytössä näkyy
"F11".
Paistolämpömittari on oikosulussa, tai paistolämpömittarin pistoke ei ole
kunnolla kiinni pistorasiassa.
Näytössä näkyy virhekoo- Laitteessa on jokin vika.
di, jota ei ole tässä luettelossa "F....".
Jos ratkaisua ei löydy, ota yhteys jälleenmyyjään tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Työnnä paistolämpömittarin pistoke tiukasti uunin
sivuseinässä olevaan pistorasiaan.
Kytke laite irti verkkovirrasta lyhyeksi ajaksi. Irrota
sulake sulaketaulusta.
Kytke virta uudelleen. Jos
näytössä näkyy edelleen
F ja numero, ota yhteyttä
jälleenmyyjään tai huoltoliikkeeseen.
Huoltoliikkeen vaatimat tiedot on merkitty
arvokilpeen. Arvokilpi sijaitsee uunin sisäosan etukehyksessä.
SUOMI
31
Suosittelemme, että kirjoitat tiedot tähän:
Malli (MOD.)
.........................................
Tuotenumero (PNC)
.........................................
Sarjanumero (S.N.)
.........................................
13. ASENNUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat luvut.
Mitat
Korkeus
850 - 939 mm
Leveys
596 mm
Syvyys
600 mm
Uunin tilavuus
74 l
13.1 Kaatumiseste
HUOMIO
Kaatumiseste on asennettava. Jos
sitä ei asenneta, laite voi kallistua.
Laitteessa on kuvan mukainen
symboli (mallikohtainen), joka
muistuttaa kaatumisesteen asentamisesta.
Varmista, että asennat kaatumisesteen oikealle korkeudelle.
HUOMIO
Katso lisätietoa laitteen asennuksesta erillisestä asennusoppaasta.
14. YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
. Kierrätä pakkaus laittamalla
merkillä
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja
elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä
merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen
mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
32 www.electrolux.com
INNEHÅLL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
SÄKERHETSINFORMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRODUKTBESKRIVNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HÄLL – DAGLIG ANVÄNDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HÄLL – RÅD OCH TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HÄLL – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UGN – DAGLIG ANVÄNDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UGN - KLOCKFUNKTIONER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UGN – RÅD OCH TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UGN – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OM MASKINEN INTE FUNGERAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33
34
37
38
39
40
41
41
43
44
55
58
60
WE’RE THINKING OF YOU
Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig årtionden av
yrkeserfarenhet och innovation. Genial och snygg har den utformats med dig i åtanke. Så när du
än använder den kan du känna dig trygg med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.
Välkommen till Electrolux.
Besök vår webbplats för att:
Få tips om användning, broschyrer, felsökare, serviceinformation:
www.electrolux.com
Registrera din produkt för bättre service:
www.electrolux.com/productregistration
Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen.
Informationen finns på typskylten. Modell, PNC, serienummer.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation.
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
SVENSKA
33
1. SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och
användning av produkten. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för personskador eller skador på egendom som orsakats av felaktig installation eller användning. Förvara alltid instruktionerna tillsammans med produkten för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
VARNING
Risk för kvävning, skador eller permanent invaliditet.
• Den här produkten kan användas av barn från åtta års
ålder och personer med reducerad fysik, sensorisk eller
mental förmåga, eller som saknar erfarenhet och kunskap, såvida de inte har tillsyn av någon person som är
ansvarig för deras säkerhet.
• Låt inte barn leka med produkten.
• Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.
• Håll barn och husdjur borta från produkten när den är
igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar är mycket
varma.
• Om produkten har ett barnlås rekommenderar vi att du
aktiverar det.
• Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av
barn utan tillsyn.
1.2 Allmän säkerhet
• Produkten och åtkomliga delar blir heta under användning. Vidrör inte värmeelementen.
• Använd inte produkten med en extern timer eller ett separat fjärrkontrollsystem.
• Oövervakad matlagning på en häll med fett eller olja
kan vara farligt och kan leda till brand.
34 www.electrolux.com
• Försök aldrig att släcka en eld med vatten, men stäng
av produkten och täck över flamman, t.ex. med ett lock
eller brandfilt.
• Förvara inte saker på kokytorna.
• Använd ej ångrengörare vid rengöring av produkten.
• Metallföremål som knivar, gafflar, skedar och lock bör
inte placeras på hällens yta eftersom de blir varma.
• Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt eller vassa metallskrapor för att rengöra ugnsluckans
glasskivor eftersom dessa kan repa ytan, vilket i sin tur
kan leda till att glaset spricker.
• Använd endast den matlagningstermometer som rekommenderas för den här ugnen.
• Var försiktig när du rör vid förvaringslådan. Den kan bli
mycket het.
• För att ta bort ugnsstegarna drar du först ut den främre
delen av ugnsstegen och sedan den bakre delen fort
från sidoväggarna. Sätt i ugnsstegarna i omvänd ordning.
• Om ytan är sprucken, stäng av hushållsapparaten för
att undvika risken för elektriska stötar.
• Kontrollera att produkten är avstängd innan du byter
lampa för att undvika risken för elstötar.
• Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, en godkänd serviceverkstad eller personer med
motsvarande utbildning, för att undvika fara.
2.
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
2.1 Installation
VARNING
Endast en behörig person får installera den här produkten.
• Avlägsna allt förpackningsmaterial.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Följ de installationsinstruktioner som följer med produkten.
• Produkten är tung, så var alltid försiktig
när du flyttar den. Använd alltid skyddshandskar.
• Dra aldrig produkten i handtaget.
SVENSKA
• Minsta avstånd till andra produkter ska
beaktas.
• Kontrollera att produkten har installerats
under och bredvid stadiga skåp- eller
bänkstommar.
• Produktens sidor måste gränsa till produkter eller enheter med samma höjd.
• Placera inte produkten på en sockel.
• Installera inte produkten nära en dörr eller under ett fönster. Detta förhindrar att
heta kokkärl faller ned från produkten
när dörren eller fönstret är öppet.
VARNING
Se till att montera ett stabiliseringsmedel för att förhindra att produkten tippar. Se kapitlet Montering.
Elektrisk anslutning
VARNING
Risk för brand och elektriska stötar.
• Alla elektriska anslutningar ska göras av
en behörig elektriker.
• Produkten måste jordas.
• Kontrollera att produktens märkdata
överensstämmer med din strömkälla. I
annat fall, kontakta en elektriker.
• Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
• Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
• Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten och nätkabeln. Kontakta service eller en elektriker för att ersätta en
skadad nätkabel.
• Låt inte nätkablar komma i kontakt med
produktens lucka, speciellt inte när
luckan är het.
• Stötskyddet för strömförande och isolerade delar måste fästas på ett sådant
sätt att det inte kan tas bort utan verktyg.
• Anslut stickkontakten till eluttaget först
vid slutet av installationen. Kontrollera
att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
• Anslut inte stickkontakten om vägguttaget sitter löst.
• Dra inte i nätkabeln för att koppla bort
produkten från eluttaget. Ta alltid tag i
stickkontakten.
35
• Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren), jordfelsbrytare
och kontaktorer.
• Den elektriska installationen måste ha
en isolationsenhet så att du kan koppla
från produkten från nätet vid alla poler.
Kontaktöppningen på isolationsenheten
måste vara minst 3 mm bred.
2.2 Använd
VARNING
Risk för skador, brännskador eller
elstötar föreligger.
• Använd denna produkt i en hushållsmiljö.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Se till att ventilationsöppningarna inte är
blockerade.
• Lämna inte produkten utan tillsyn under
användning.
• Stäng av produkten efter varje användningstillfälle.
• Produkten blir varm inuti när den är
igång. Vidrör inte värmeelementen som
finns i produkten. Använd alltid handskar för att ta ut eller sätta in tillbehör eller eldfasta formar.
• Var försiktig när du öppnar produktens
lucka medan produkten är igång. Het
luft kan strömma ut.
• Använd inte produkten med våta händer eller när den är i kontakt med vatten.
• Tyng inte ner luckan när den är öppen.
• Använd inte produkten med en extern
timer eller ett separat fjärrkontrollsystem.
• Produktens lucka ska alltid vara stängd
när produkten är igång.
• Lägg inte bestick eller kastrullock på
kokzonerna. De blir heta.
• Stäng av kokzonen efter användning.
• Använd inte produkten som arbets- eller avlastningsyta.
• Om produktens yta är sprucken ska du
omedelbart koppla loss den från eluttaget. Detta för att förhindra elstötar.
VARNING
Det finns risk för eldsvåda eller explosion.
36 www.electrolux.com
• Fetter och olja kan frigöra lättantändliga
ångor när de värms upp. Håll flammor
eller uppvärmda föremål borta från fetter och oljor när du lagar mat med dem.
• Ångorna som frigörs i mycket het olja
kan orsaka spontan förbränning.
• Redan använd olja, som kan innehålla
matrester, kan orsaka brand vi lägre
temperatur än olja som används för första gången.
• Placera inga lättantändliga produkter eller föremål som är fuktiga med lättantändliga produkter i, nära eller på diskmaskinen.
• Låt inte gnistor eller öppna lågor komma i kontakt med produkten när du
öppnar luckan.
• Öppna produktens lucka försiktigt. Användning av ingredienser som innehåller
alkohol kan producera en blandning av
luft och alkohol.
• Försök inte släcka eld med vatten.
Koppla från produkten och täck över
flamman med ett lock eller en brandfilt.
VARNING
Risk för skador på produkten föreligger.
• För att förhindra skada eller missfärgning på emaljen:
– Sätt inte eldfasta formar eller andra
föremål direkt på produktens botten.
– Lägg inte aluminiumfolie direkt på
produktens botten.
– ställ inte hett vatten direkt i den heta
produkten.
– låt inte fuktiga kärl eller matvaror stå
kvar i produkten efter att tillagningen
är klar.
– var försiktig när du tar bort eller monterar tillbehör.
• Missfärgning av emaljen påverkar inte
produktens funktion. Det är ingen defekt enligt garantin.
• Använd en djup form för mjuka kakor.
Fruktjuicer orsakar fläckar som kan vara
permanenta.
• Placera inga heta kokkärl på kontrollpanelen.
• Låt inte kokkärl torrkoka.
• Var försiktig så att inte föremål eller
kokkärl faller på produkten. Ytan kan
skadas.
• Aktivera inte kokzonerna med tomma
kokkärl eller utan kokkärl.
• Lägg inte aluminiumfolie på produkten.
• Kokkärl av gjutjärn, aluminium eller med
skadad botten kan repa glaskeramiken.
Lyft alltid upp dessa föremål när du
måste flytta dem på kokhällen.
2.3 Skötsel och rengöring
VARNING
Det finns risk för personskador,
brand eller skador på produkten.
• Stäng av produkten och koppla bort
den från eluttaget före underhåll.
• Se till att produkten har svalnat. Det
finns även risk för att glasen kan
spricka.
• Byt omedelbart ut luckans glaspaneler
om de är skadade. Kontakta service.
• Var försiktig när du tar bort luckan.
Luckan är tung!
• Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
• Kvarblivet fett eller mat i produkten kan
orsaka brand.
• Rengör produkten med en fuktig, mjuk
trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte produkter med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
• Om du använder en ugnssprej ska du
följa säkerhetsanvisningarna på förpackningen.
• Rengör inte den katalytiska emaljen (om
tillämpligt) med någon sorts rengöringsmedel.
2.4 Inre belysning
• Typen av glödlampa eller halogenlampa
som används för den här produkten är
endast avsedd för hushållsprodukter.
Får ej användas för belysning i hus.
VARNING
Risk för elektrisk stöt.
• Innan du byter lampan ska du koppla ur
produkten från nätuttaget.
• Använd bara lampor med samma specifikationer.
SVENSKA
37
• Klipp av strömkabeln och kassera den.
• Ta bort lucklåset för att hindra att barn
eller djur stängs in inuti produkten.
2.5 Avfallshantering
VARNING
Risk för kvävning eller skador.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
3. PRODUKTBESKRIVNING
3.1 Allmän översikt
1
2
3
1 Strömindikator
4 5
2 Vred för ugnsfunktionerna
6
11
7
8
9
5
4
3
2
1
3 Temperatur-/tidsdisplay
4 Temperaturvred
5 Temperaturdisplay
6 Vred för spisen
7 Uttag för matlagningstermometer
8 Värmeelement
10
9 Ugnslampa
10 Fläkt- och värmeelement
11 Ugnsstegar
3.2 Beskrivning av hällen
1
2
145 mm
3
180 mm
1 Kokzon 1200 W
2 Ångutlopp
3 Kokzon 1800 W
180 mm
140/210 mm
4 Kokzon 1800 W
5 Restvärmeindikering
6 Kokzon 1000/2200 W
6
5
4
3.3 Tillbehör
• Galler
För kokkärl, kakformar, stekar.
• Platt bakplåt
För kakor och småkakor.
• Långpanna
För bakning och stekning eller som
uppsamlingsfat för fett.
• Matlagningstermometer
För att mäta hur väl maten är tillagad.
• Förvaringslåda
Förvaringslådan finns under ugnsutrymmet.
38 www.electrolux.com
4. INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN
VARNING
Se säkerhetskapitlena.
När timerfunktionen är aktiv kan
du inte ändra den aktuella tiden.
4.1 Första rengöring
4.3 Bränna ur ugnen
• Ta ut alla tillbehör och flyttbara ugnsstegar (i förekommande fall).
• Rengör ugnen innan du använder den
första gången.
Upphetta den tomma produkten för att
bränna bort återstående fett.
Se kapitlet "Underhåll och rengöring".
4.2 Ställa klockan
Ugnen kan bara användas efter
att tiden har ställts in.
När produkten har anslutits till elnätet eller
efter ett strömavbrott, blinkar klockans
kontrollampa automatiskt. Starta med
steg 2.
1. Ändra tiden genom att trycka på "+"
och "- " samtidigt tills tidsindikatorn
blinkar.
2. Ställ in tiden med "+" eller "- ".
3. Efter cirka 5 sekunder slutar blinkningarna och klockan visar den inställda tiden.
1.
2.
3.
4.
5.
Välj funktionen
och maximal temperatur.
Låt produkten vara igång i en timme.
Välj funktionen
och maximal temperatur.
Låt produkten vara igång i tio minuter.
Välj funktionen
och maximal temperatur.
6. Låt produkten vara igång i tio minuter.
Delarna kan bli varmare än vanligt. Produkten kan avge en lukt och rök. Detta är
normalt. Kontrollera att luftflödet är tillräckligt.
4.4 Barnlås
Barnlåset är som standard aktiverat.
Öppna och stänga luckan
För att öppna luckan förs låset åt höger.
Stäng luckan utan att trycka in lucklåset.
Avaktivera barnlåset
1.
2
2.
B
1
Tryck på lucktätningen (B) på varje
sida. Tätningen släpper.
Dra upp lucktätningen och ta bort
den.
SVENSKA
39
3.
Lossa spaken (1), flytta den åt höger
(2) och sätt tillbaka den.
4.
Håll i lucktätningen (B) i varje sida och
sätt den på luckans innerkant. Sätt
lucktätningen i luckans övre kant.
1
2
B
Avstängning av produkten avaktiverar inte det mekaniska barnlåset.
Aktivera barnlåset
Gör enligt ovanstående anvisningar igen
och flytta tillbaka lucklåset till vänster.
5. HÄLL – DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING
Se säkerhetskapitlena.
5.2 Använda dubbelzonen
FÖRSIKTIGHET
Vrid vredet medurs för att aktivera
dubbelzonen. Den får inte vridas
förbi stoppläget.
5.1 Värmeläge
Vred
0
1-9
1.
2.
Funktion
Av-läge
Värmelägen
(1 - lägst; 9 - högst)
Vrid vredet till önskat värmeläge.
Avsluta tillagningen genom att vrida
vredet till 0-läget.
Utnyttja restvärmen för att minska
energiförbrukningen. Stäng av
kokzonen ca 5 - 10 minuter innan
tillagningen är klar.
1.
2.
3.
Vrid vredet till läge 9.
Vrid långsamt vredet till symbolen
tills du hör ett klickljud.
De två kokzonerna är på.
För att ange önskat värmeläge, se avsnittet "Värmeläge".
5.3 Restvärmeindikering
Restvärmeindikatorn tänds när en kokzon
är varm.
40 www.electrolux.com
VARNING
Risk för brännskador från restvärme!
6. HÄLL – RÅD OCH TIPS
VARNING
Se säkerhetskapitlena.
• Sätt kokkärl på kokzonen innan
den slås på.
• Stäng av kokzonen innan tillagningen är klar för att utnyttja restvärmen.
• Botten på pannor och kokkärl
måste vara lika stor som kokzonen.
6.1 Kokkärl
• Kokkärlens botten skall vara så
tjock och så plan som möjligt.
• Kokkärl av emaljerat stål med
aluminium- eller kopparbotten
kan orsaka färgskiftning på
glaskeramiken.
6.2 Spara energi
• Sätt om möjligt alltid ett lock på
kokkärlet.
6.3 Exempel på olika typer av tillagning
Vär- Använd för:
meläge
Tid
(min)
Tips
1
Varmhållning av tillagad mat.
efter
behov
Lägg ett lock på ett kokkärl.
1-2
Hollandaisesås, smältning av:
smör, choklad, gelatin.
5 - 25
Rör om med jämna mellanrum.
1-2
Stanning: fluffiga omeletter, äggstanning.
10 - 40 Lägg ett lock på ett kokkärl.
2-3
Småkoka ris och mjölkrätter, vär- 25 - 50 Minst dubbelt så mycket
ma färdiglagade rätter.
vätska som ris, rör om mjölkbaserade rätter under tillagningen.
3-4
Ångkoka grönsaker, fisk, kött.
20 - 45 Tillsätt några matskedar vätska.
4-5
Kokning av potatis.
20 - 60 Använd max. ¼ liter vatten till
750 g potatis.
4-5
Tillaga större mängder mat, stuv- 60 ningar och soppor.
150
Upp till 3 l vätska plus ingredienser.
6-7
Lätt stekning: schnitzel, cordon
bleu, kotletter, kroketter, korv,
lever, ägg, pannkakor, munkar.
Vänd efter halva tiden.
efter
behov
SVENSKA
Vär- Använd för:
meläge
Tid
(min)
41
Tips
7-8
Kraftig stekning, potatiskroketter, 5 - 15
biff.
Vänd efter halva tiden.
9
Koka stora mängder vatten, koka pasta, bryna kött (gulasch, grytstek), fritera pommes frites.
Uppgifterna i tabellen är endast avsedda
som vägledning.
7. HÄLL – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
VARNING
Se säkerhetskapitlena.
Rengör produkten efter varje användningstillfälle.
Använd alltid kokkärl med ren botten.
Repor eller mörka fläckor på glaskeramiken har ingen inverkan på
hur produkten fungerar.
2.
3.
För att ta bort smuts:
– Ta omedelbart bort: smält plast,
plastfolie och mat med socker.
Smutsen kan skada produkten om
du inte gör detta. Använd en speciell skrapa för glaset. Sätt skrapan
snett mot glasytan och för bladet
över ytan.
– Ta bort när produkten svalnat
tillräckligt: kalkringar, vattenringar,
fettstänk, glänsande metalliska
missfärgningar. Använd ett särskilt
rengöringsmedel för glaskeramik eller rostfritt stål.
Rengör produkten med en fuktig duk
och lite rengöringsmedel.
När du är klar, torka av produkten
med en torr trasa.
FÖRSIKTIGHET
Förvara rakbladsskrapan utom
räckhåll för barn. Använd rakbladsskrapan med försiktighet,
rakbladet är mycket vasst.
1.
8. UGN – DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING
Se säkerhetskapitlena.
2.
8.1 Kylfläkt
När produkten är på aktiveras fläkten automatiskt för att hålla produktens ytor svala. Om du stänger av produkten fortsätter
fläkten att gå tills temperaturen i produkten har svalnat.
8.2 Aktivera och avaktivera
produkten
1.
Vrid vredet för ugnsfunktioner till en
ugnsfunktion.
3.
Kontrollampan tänds.
Vrid temperaturvredet till en temperatur.
Temperaturindikatorn tänds medan
temperaturen i produkten ökar.
För att stänga av ugnen, vrid kontrollvredet för ugnsfunktioner och
temperatur till av-läget.
42 www.electrolux.com
8.3 Ugnsfunktioner
Ugnsfunktion
Tillämpning
Av-läge
Produkten är avstängd.
Varmluft
För att ugnssteka eller tillaga mat som kräver samma tillagningstemperatur, på flera nivåer i ugnen, utan att aromerna blandas. Ställ in ugnstemperaturen 20-40 °C lägre
än vid över/undervärme.
Över/Undervärme
För bakning och stekning på en ugnsnivå. Övre och undre värmeelementen är igång samtidigt.
Pizza/paj
För att laga pizza, quiche eller paj. Ställ in ugnstemperaturen 20-40 °C lägre än vid över/undervärme.
Varmluftsgrillning
För tillagning av stora köttstycken. Här verkar grillelement
och fläkt växelvis så att den varma luften cirkulerar runt
maträtten.
Max Grill
För grillning av tunna livsmedel i stora mängder. För att
rosta bröd. Hela grillen är igång.
Torkning
För torkning av skivad frukt (t.ex. äpple, plommon, persikor) och grönsaker (t.ex. tomater, zucchini, svamp).
Upptining
För att tina frysta livsmedel.
Ugnslampa
Knapplås
För att aktivera ugnslampan utan en tillagningsfunktion.
För att låsa ugns- och hällfunktioner.
8.4 Funktionslås
Vredet för ugnsfunktionerna har ett inbyggt lås.
Funktionslåset avaktiverar inte
strömförsörjningen till spisen.
Två temperaturer måste ställas in:
• Ugnstemperaturen. Se tabellen för
stekning.
• Innertemperaturen. Se tabellen för matlagningstemperaturen.
Använd endast matlagningstermometern som medföljer produkten
eller originalreservdelar.
Låsa ugnen och hällen
Vrid vredet till symbolen
par ut cirka 2 mm.
. Vredet hop-
Låsa upp ugnen och hällen
Tryck på vredet och vrid det till önskat
läge.
8.5 Matlagningstermometer
Matlagningstermometern mäter innertemperaturen när köttbitar tillagas.
1.
Sätt in matlagningstermometerns
spets (med symbolen
på skaftet) i
mitten av köttet.
SVENSKA
4.
5.
6.
7.
8.
2.
3.
Sätt in matlagningstermometerns
kontakt i uttaget framtill på produkten.
Matlagningstermometerns symbol
blinkar på displayen.
Tryck på knapparna + eller - för att
ställa in önskad innertemperatur. Du
kan ställa in temperaturen mellan 30
och 99 °C.
43
Välj ugnsfunktion och ugnstemperatur.
Kontrollera att matlagningstermometern sitter kvar i köttet och i matlagningstermometerns uttag under tillagningen.
En ljudsignal hörs när köttet uppnått
den inställda innertemperaturen.
Tryck på valfri knapp för att stänga av
signalen.
Avaktivera produkten.
Ta bort matlagningstermometerns
kontakt ur uttaget. Ta ut köttet ur produkten.
VARNING
Var försiktig när du tar bort matlagningstermometerns spets och
kontakt. Det finns risk för att du
bränner dig.
Om köttet inte tillagas som du önskar, utför ovanstående på nytt och ställ in en
högre innertemperatur.
8.6 Sätta in ugnstillbehör
Grill- / stekpannan och ugnsgallret
har sidokanter. Dessa kanter och
formen av styrskenorna är en specialanordning för att förhindra att
kokkärlen glider.
Sätta in ugnsgallret och långpannan
tillsammans
Sätt gallret på långpannan. Skjut in den
djupa formen mellan styrskenorna på en
av ugnens nivåer.
9. UGN - KLOCKFUNKTIONER
9.1 Temperatur-/tidsdisplay
44 www.electrolux.com
1
2
3 4
1 Indikator för Signalur
2 Tidvisning
3 Indikator för funktionen Klockslag
4 Indikator för matlagningstermometern
5 Knappen +
6 Knappen -
6
5
9.2 Signalur
Funktionen har dock ingen effekt
på vissa ugnsfunktioner.
Inställning av Signalur
Tryck på knappen + eller -.
Ställ in tiden med knapparna + och (längsta tid är 2 timmar och 30 minuter).
3.
4.
Efter 5 sekunder börjar klockan räkna
ner.
När den inställda tiden går ut trycker
du på valfri knapp för att stänga av
signalen.
1.
2.
10. UGN – RÅD OCH TIPS
VARNING
Se säkerhetskapitlena.
Temperaturerna och gräddningstiderna i tabellerna är endast riktvärden. De beror på recepten
samt på ingrediensernas kvalitet
och mängd.
FÖRSIKTIGHET
Använd en djup långpanna för
mycket fuktiga kakor. Fruktjuicer
kan orsaka permanenta fläckar på
emaljen.
10.1 Bakning
Allmänna anvisningar
• Din nya ugn kan ha andra bak-/stekegenskaper än din gamla. Anpassa dina
vanliga inställningar (temperatur, koktider) och placering av plåtar och galler
till värdena i tabellerna.
• Med längre bakningstider kan ugnen
stängas av ca 10 minuter innan bakningstiden är slut, för att använda restvärmen.
När du använder frysta livsmedel kan
plåtarna i ugnen slå sig. När plåtarna
kallnar igen återtar de sin normala
form.
Användning av baktabellerna
• Vi rekommenderar att använda den lägre temperaturen den första gången.
• Om du inte kan hitta inställningarna för
ett speciellt recept, leta efter ett recept
som är nästan likadant.
• Bakningstiden kan förlängas med 10–
15 minuter, om du bakar kakor på mer
än en nivå.
• Bakverk vid olika nivåer blir först inte alltid lika bruna. Om detta händer ska du
inte ändra temperaturinställningen. Skillnaden jämnar ut sig under bakningen.
SVENSKA
45
Tips för bakning
Bakresultat
Möjlig orsak
Lösning
Kakan är inte tillräckligt gräddad
på undersidan
Fel ugnsnivå
Ställ plåten på en lägre nivå
Kakan faller ihop
(blir degig, klumpig, vattenränder)
För hög ugnstemperatur
Sänk temperaturen
Kakan faller ihop
(blir degig, klumpig, vattenränder)
För kort gräddningstid
Förläng gräddningstiden
Öka inte temperaturen för att
minska gräddningstiden
Kakan faller ihop
(blir degig, klumpig, vattenränder)
För mycket vätska i de- Använd mindre vätska. Kontrollera
gen
mixningstiden, speciellt om du använder en matberedare
Kakan är för torr
För låg ugnstemperatur Ställ in en högre temperatur
Kakan är för torr
För lång gräddningstid
Kakan blir inte
jämnt gräddad
För hög temperatur och Minska temperaturen och öka
för kort gräddningstid
gräddningstiden
Kakan blir inte
jämnt gräddad
Degen inte jämnt förde- Fördela degen jämnt på plåten
lad
Kakan gräddas
inte med den inställda tiden
För låg temperatur
Ställ in en kortare gräddningstid
Höj temperaturen något
10.2 Baka i varmluft
Nivå
Temperatur °C
Tid i minuter
Franskbullar
Typ av bakverk
2+4
175-185
15-20
Grahamsbullar
2+4
165-180
20-30
Små jästbröd med
fyllning
2+4
170-180
15-20
Salta kringlor
2+4
160-170
15-20
Vitt bröd
2+4
170-180
30-40
Fullkornsbröd
2+4
160-170
35-45
Rågbröd, blandning
2+4
250
varmhållning
- bakning
2+4
160-170
60-70
Baguetter
2+4
180-200
20-30
3
150-160
50-60
2+4
150-160
30-40
2
150-160
50-60
Braspannekaka
Formkaka
Sockerkakor/Madeirakakor
46 www.electrolux.com
Nivå
Temperatur °C
Tid i minuter
Maränger
Typ av bakverk
2+4
100
90-120
Marängbottnar
2+4
100
90-120
- värmning
2+4
med ugnen avstängd
25
Småkakor
2+4
150-160
10-20
Petit-choux
2+4
155-165
30-40
Frukttårtor, mördegskakor
2+4
150-160
förbakning, bottnar
10-15
Frukttårtor, mördegskakor
2+4
150-160
dekorering 35-45
Frukttårtor, smuldeg
2+4
170-180
30-40
10.3 Traditionell bakning
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter
Småfranska
Typ av bakverk
3-4
200-225
8-12
Grahamsbullar
3-4
190-200
20-25
Små jästbröd med fyllning
3-4
200-225
10-12
Ciabattabullar
3-4
210-230
10-20
Foccacia
3-4
220-230
15-20
Pitabröd
3-4
250
5-15
Salta kringlor
3-4
180-200
12-15
Vetebröd
1-2
190-210
25-40
Ciabatta
1-2
210-220
15-25
Fullkornsbröd
1-2
180-200
35-45
1
275
värmning
Rågbröd, blandning
- bakning
1
190
55-65
Baguetter
3-4
220-230
15-30
Braspannekaka
2-3
170-180
50-60
Formkaka
3-4
170-180
35-45
Sockerkakor/Madeirakakor
1-2
170-180
40-50
Smörgåstårta, bullar
3-4
200-225
8-12
Maränger
3-4
100
90-120
Marängbottnar
3-4
100
90-120
- värmning
3-4
med ugnen avstängd
25
SVENSKA
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter
Kex/skorpor
Typ av bakverk
3-4
160-180
6-15
Petit-choux
3-4
170-190
30-45
Rulltårta
3-4
190-210
10-12
47
Frukttårtor, mördegskakor
3-4
175-200
förbakning, bullar 10-15
Frukttårtor, mördegskakor
3-4
175
dekorering
35-45
Frukttårtor, smuldeg
3-4
190-200
25-35
Kransekage i ringar
2
210-230
10-12
10.4 Pizza-tabell
Typ av mat
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter
Ciabattabullar
2-3
200-220
10-20
Foccacia
2-3
220-230
10-20
Ciabatta
2-3
190-200
15-25
Frukttårtor, mördegskakor
2-3
170-180
35-45
Frukttårtor, smuldeg
2-3
175-200
25-35
Pizza, hemlagad
(tjock - med mycket fyllning)
1-2
180-200
25-35
Pizza, hemlagad
(tunn botten)
1-2
200-2301)
15-20
Fryst pizza
1-2
200
15-20
Tårtor, hembakade
förbakning, bullar
3-4
215-225
35-45
Tårtor, hembakade
dekorering
3-4
215-225
35-45
Tårtor, frusna
3-4
200
15-25
1) förvärm ugnen
10.5 Stekning
Stekkärl
• Använd värmebeständiga ugnsformar
(se tillverkarens bruksanvisning).
• Stora stekar kan stekas direkt i den djupa långpannan eller på gallret över den
djupa långpannan. (om det används).
• Stek magert kött i en stekgryta med
lock. Det gör att köttet blir saftigare.
• Alla typer av kött som ska ha en stekyta
kan stekas i en stekgryta utan lock.
48 www.electrolux.com
10.6 Steka i varmluft
Nötkött
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per
kg kött
Rostbiff 1)
2-3
125
80-120
Rumpstek
- bryning
2-3
200
totalt 10
Rumpstek
- stekning
2-3
150
50-60
Rostbiff
1-2
160
90-120
Typ av kött
1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C.
Använder du en matlagningstermometer ska den tas bort före grillning.
Kalv
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per
kg kött
2-3
160
60-70
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per
kg kött
2
160
80-100
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per
kg kött
Fläskstek 1)
2-3
175
60-70
Fläskkotlett 1)
2-3
175
60
Fläskkarré
2-3
160
90-120
Skinka
1-2
150
60-100
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per
kg kött
Kyckling, i bitar
2-3
180
55-65
Anka 1)
2-3
150
55-65
Anka lågtemperaturtillagad 1)
2-3
130
totalt ca 5 timmar
Stekt kalkon, fylld
1-2
150
50-60
Kalkonbröst
2-3
175
70-80
Typ av kött
Oxfilé1)
Lamm
Typ av kött
Lägg/bog/sadel
Gris
Typ av kött
Fågel
Typ av kött
SVENSKA
49
10.7 Traditionell stekning
Nötkött
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per
kg kött
Rostbiff 1)
2-3
125
80-120
Rumpstek
- bryning
2-3
225
totalt 10
Rumpstek
- stekning
2-3
160
50-60
Rostbiff
1-3
180
90-120
Typ av kött
1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C.
Använder du en köttermometer ska den tas bort före grillning.
Kalv
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per
kg kött
2-3
180
60-70
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per
kg kött
2
180
80-100
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per
kg kött
Fläskstek 1)
3
200
60-70
Fläskkarré 1)
3
200
60
Grishals
2-3
180
90-120
Skinka
1-2
160
60-100
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per
kg kött
Kyckling, i bitar
2-3
200
55-65
Anka 1)
2-3
160
55-65
Anka lågtempererad 1)
2-3
130
totalt ca 5 timmar
Stekt kalkon, fylld
1-2
160
50-60
Kalkonbröst
2-3
200
70-80
Typ av kött
Oxfilé1)
Lamm
Typ av kött
Lägg/bog/revben
Gris
Typ av kött
Fågel
Typ av kött
50 www.electrolux.com
10.8 Varmluftstillagning
Typ av mat
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter
Fisk, kokning
2+4
150-160
1)
Fisk, stekning
2+4
165-175
1)
Köttfärslimpa
2+4
165-175
60-70
Danska köttbullar
2+4
165-175
35-45
Leverpâté
2+4
165-175
65-75
Potatisgratäng
2+4
175
55-65
Lasagne, hemlagad
2+4
175
60-70
Lasagne, frusen
2+4
175
30-45 2)
Pastagratäng
2+4
165-175
40-50
3
180-200
20-35
Fryst pizza
2+4
180-200
15-25 2)
Pommes frites,
frusna
2+4
180-200
30-45 2)
Tårtor, hembakade
- förbakning, bullar
2+4
165-175
15-20
Tårtor, hembakade
- dekorering
2+4
165-175
30-40
Tårtor, frusna
2+4
175
25-352)
Pizza, hembakade
1) När man steker eller kokar fisk, beror tillagningstiden på fiskens tjocklek. Fisken är klar när
köttet är vitt. Kontrollera genom att sticka en gaffel i fisken. Om köttet lossnar lätt från
benet, är fisken klar.
2) Med tillagning på två nivåer (dubbel portion) tar det ca 1/3 längre tid än vad som anges på
förpackningen. Om den angivna tiden är 30 min, blir tillagningstiden ungefär 30+10 = 40
min.
10.9 Över/Undervärme
Typ av mat
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter
Fisk, kokning
2-3
160-170
1)
Fisk, stekning
2-3
180-200
1)
Köttfärslimpa
2-3
175-200
45-60
Danska köttbullar
3-4
175-200
30-45
Leverpâté
2-3
180-200
50-60
Gratänger
2-3
180-200
50-60
SVENSKA
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter
Potatisgratäng
Typ av mat
3-4
200
55-65
Lasagne, hemlagad
2-3
200
50-60
Lasagne, frusen
3-4
175-200
30-45 2)
Pastagratäng
2-3
180-200
30-40
Pizza, hembakade
2-3
220-230
15-25
Fryst pizza
2-3
220-230
15-25 2)
Pommes frites,
frusna
3-4
225-250
20-30 2)
Tårtor, hembakade
- förbakning, bullar
3-4
190-210
15-25
Tårtor, hembakade
- dekorering
3-4
190-210
20-30
Tårtor, frusna
3-4
200-225
20-30 2)
51
1) När man steker eller koker fisk, beror tillagningstiden på fiskens tjocklek. Fisken är klar när
köttet är vitt. Kontrollera genom att sticka en gaffel i fisken. Om köttet lossnar lätt från
benet, är fisken klar.
2) Med tillagning på två nivåer (dubbel portion) tar det ca 1/3 längre tid än vad som anges på
förpackningen. Om den angivna tiden är 30 min, blir tillagningstiden ungefär 30+10 = 40
min.
10.10 Bryning
Nötkött
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per
kg kött
Rumpstek
- bryning
2-3
200
totalt 10
Rumpstek
- stekning
2-3
150
50-60
Rostbiff
1-2
160
90-120
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per
kg kött
2-3
160
60-70
Typ av kött
Kalv
Typ av kött
Oxfilé1)
1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C.
Använder du en matlagningstermometer ska den tas bort före grillning.
52 www.electrolux.com
Lamm
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per
kg kött
2
160
80-100
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per
kg kött
Fläskstek 1)
2-3
180
60-70
Fläskkotlett 1)
2-3
175
60
Fläskkarré
2-3
160
90-120
Skinka
1-2
150
60-100
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per
kg kött
Kyckling
2-3
180
55-65
Anka 1)
2-3
150
55-65
Anka lågtemperaturtillagad 1)
2-3
lämpar sig inte
totalt ca 5 timmar
Stekt kalkon, fylld
1-2
150
50-60
Kalkonbröst
2-3
175
70-80
Typ av kött
Lägg/bog/revben
Gris
Typ av kött
Fågel
Typ av kött
10.11 Matlagningstermometer - tabell
Nötkött
Nivå
Temperatur i mitten av
köttet
Engelsk rostbiff
2-3
55-65
Rumpstek
- bryning
2-3
55-65
Rumpstek
- stekning
2-3
55-65
Engelsk rostbiff
1-2
75-80
Nivå
Temperatur i mitten av
köttet
2-3
65
Typ av kött
Kalv
Typ av kött
Oxfilé
SVENSKA
53
Lamm
Typ av kött
Nivå
Temperatur i mitten av
köttet
2
90
Nivå
Temperatur i mitten av
köttet
Lägg/bog/sadel
Fläsk
Typ av kött
Fläskstek
2-3
80
Fläskkarré
2-3
75-80
Skinka
1-2
70-75
Nivå
Temperatur i mitten av
köttet
2-3
75-80
Fågel
Typ av kött
Kalkonbröst
Grillområdet är inställt i mitten av nivån
10.12 Grillning
Använd alltid grillfunktionen med
maximal temperaturinställning
Grilla alltid med stängd ugnslucka
Förvärm alltid den tomma ugnen
med grillfunktionerna i 5 minuter.
• Placera gallret på den ugnsnivå
som rekommenderas i grilltabellen.
• Placera alltid plåten som ska
fånga upp fettet på den första
ugnsnivån.
• Grilla endast tunna bitar av kött
eller fisk.
Livsmedelstyper för
grillning
Galler
Temperatur
°C
Tid i min. /
Sida 1
Tid i min. /
Sida 2
Fläskkotletter
3-4
250
7-9
4-6
Lammkotletter
3-4
250
7-10
5-6
Kyckling, i bitar
3-4
250
20-25
15-20
Korv
3-4
250
3-4
1-2
Revben, förtillagade i 20
min.
3-4
250
15-20
15-20
Fisk, skivor av torsk eller
lax
3-4
250
10
5
Rostat bröd
3-4
250
2-3
-
54 www.electrolux.com
10.13 Torkning
Grönsaker
Livsmedelstyper för
torkning
Temperatur
°C
Nivå
Nivåer
Tid i timmar
(rekommenderat)
Bönor
60-70
3
1–4
6-8
Paprika (skuren i strimlor)
60-70
3
1–4
5-6
Soppgrönsaker
60-70
3
1–4
5-6
Champinjoner
50-60
3
1–4
6-8
Örter
40-50
3
1–4
2-3
Temperatur
°C
Nivå
Nivåer
Tid i timmar
(rekommenderat)
Katrinplommon
60-70
3
1–4
8-10
Aprikoser
60-70
3
1–4
8-10
Äppelklyftor
60-70
3
1–4
6-8
Päron
60-70
3
1–4
6-9
Frukter
Livsmedelstyper för
torkning
10.14 Avfrostning
• Ta ut maten ur förpackningen och placera den på en tallrik på ugnsgallret.
• Täck inte över med en tallrik eller skål.
Detta kan förlänga upptiningstiden väldigt mycket.
• Placera ugnsgallret på första ugnsnivån
nedifrån.
Galler
Tid i minuter
Slutlig avfrostning
min
Kommentarer
Kyckling,
1000 g
2
120-140
20-30
Lägg kycklingen på ett upp
och nervänt tefat på ett större
fat. Vänd efter halva tiden.
Kött, 1000 g
2
100-140
20-30
Vänd efter halva tiden.
Kött, 500 g
2
90-120
20-30
Vänd efter halva tiden.
Forell, 150 g
2
25-35
10-15
-
Jordgubbar,
300 g
2
30-40
10-20
-
Smör, 250 g
2
30-40
10-15
-
10-15
Grädde kan vispas även om
den fortfarande är lite frusen.
Typ av mat
Grädde, 2 x2
dl
2
80-100
SVENSKA
Typ av mat
Galler
Tid i minuter
Slutlig avfrostning
min
Kommentarer
Kaka, 1400 g
2
60
60
-
55
11. UGN – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
VARNING
Se säkerhetskapitlena.
• Torka av produktens framsida med en
mjuk trasa och varmt vatten och diskmedel.
• Använd ett rengöringsmedel avsett för
rengöring av metallytor.
• Rengör ugnsutrymmet efter varje användningstillfälle. På det viset kan du
lättare få bort smuts och den bränner
inte fast.
• Ta bort envis smuts med speciell ugnsrengöring.
• Rengör alla tillbehör efter varje användningstillfälle och låt dem torka. Använd
en mjuk duk med varmt vatten och ett
rengöringsmedel.
• Använd inte starka medel, föremål med
skarpa kanter eller diskmaskin vid ren-
göring om du har tillbehör i Super
Clean. Det kan förstöra Super Cleanytan.
Produkter i rostfritt stål eller
aluminium
Ugnsluckan ska endast rengöras
med en fuktig trasa eller svamp.
Torka torrt med en mjuk trasa.
Använd aldrig stålull, syror eller
produkter med slipeffekt för rengöring eftersom de kan skada ugnens ytor. Följ samma regler när
du rengör ugnens kontrollpanel.
11.1 Ugnsstegar
Du kan ta bort ugnsstegarna för att rengöra sidoväggarna.
Borttagning av ugnsstegarna
1.
Dra först ut stegarnas främre del från
sidoväggen.
56 www.electrolux.com
2.
1
Dra ut stegen baktill från ugnssidan
och ta bort den.
2
Sätta i ugnsstegarna
Sätt i ugnsstegarna i omvänd ordning.
För utdragbara bakplåtsskenor:
Styrpinnarnas avrundade ändar
måste peka framåt!
FÖRSIKTIGHET
Se till att den längre fixeringsdelen
är framtill. De två fixeringsdelarnas
ändar måste peka bakåt. Felaktig
installation kan skada emaljen.
11.2 Ugnstak
Sätta tillbaka värmeelementet
1. Sätt tillbaka värmeelementet i omvänd
ordning.
Du kan fälla ned värmeelementet i ugnstaket så är det lättare att göra rent.
VARNING
Innan du tar bort värmeelementet
måste du stänga av produkten.
Se till att ugnen har svalnat.
Det finns risk att bränna sig!
Fälla ned värmeelementet
1. Ta bort ugnsstegarna.
2. Håll i värmeelementet med två händer
framtill.
3. Dra det mot fjädertrycket och ut längs
ugnsstegarna på båda sidorna.
4. Värmeelementet fälls ned.
Ugnstaket kan nu rengöras.
2.
Sätt tillbaka värmelementet på rätt
sätt på de två sidorna ovanför
ugnsstegen på ugnens innervägg.
Sätt in ugnsstegarna.
11.3 Rengöring av ugnsluckan
Ta bort luckan för att göra rengöringen
enklare.
VARNING
Se till att glasskivorna har svalnat
innan du rengör glasluckan. Det
finns risk att glaset går sönder.
VARNING
När luckans glaspaneler skadas
eller repas blir glaset skört och
kan gå sönder. För att förhindra
detta måste du byta ut dem. Kontakta ditt lokala servicecenter för
ytterligare information.
SVENSKA
57
Ta bort luckan:
1.
2.
1
3.
2
4.
Öppna luckan helt.
Flytta glidstycket tills du hör ett klickande ljud.
Stäng luckan tills glidstycket spärrar
den.
Avlägsna luckan.
Luckan tas bort genom att du drar
den utåt först på ena sidan och
sedan på andra sidan.
Sätt tillbaka ugnsluckan i omvänd ordning
när rengöringen är klar. Du ska höra ett
klickljud när du sätter tillbaka luckan. Använd en tång om det behövs.
11.4 Ugnsglaspaneler
Glaset i luckan på din produkt kan
skilja sig från den typ och form du
ser på bilderna. Antalet glas kan
skilja sig.
Borttagning och rengöring av luckglasen
1.
Ta tag i lucklisten (B) på båda sidorna
av luckans övre kant och tryck inåt för
att frigöra klämlåset.
2.
Dra lucklisten framåt för att ta bort
den.
Håll glasen i överkanten ett i taget
och dra dem uppåt och ut ur skenorna.
Rengör luckglasen.
B
3.
4.
Följ stegen i motsatt ordning för att sätta
tillbaka glasen.
FÖRSIKTIGHET
De flyttbara glasen har en markering på ena sidan. Kontrollera att
markeringen finns längst upp till
vänster.
11.5 Ugnslampa
VARNING
Var försiktig när du byter ugnslampan. Det finns risk för stöt.
Innan du byter ut ugnslampan:
• Stäng av ugnen.
58 www.electrolux.com
• Ta ut säkringarna ur säkringsskåpet eller stäng av huvudströmbrytaren.
3.
Sätt en handduk på ugnens botten för att undvika att skada ugnsbelysningen och lampglaset.
Byte av ugnslampan
1. Lampglaset hittar du längst bak i utrymmet.
Ta bort lampglaset genom att vrida
det moturs.
2. Rengör lampglaset.
3. Byt ut lampan i ugnen mot en ugnslampa som tål upp till 300 °C.
4.
Använd samma typ av ugnslampa.
Sätt tillbaka lampglaset.
11.6 Byte av ugnslampan
1.
2.
Ugnslampan sitter på den vänstra sidan av ugnsutrymmet. Ta ut den
vänstra stegen för att komma åt lampan.
Använd ett smalt och trubbigt föremål
(t.ex. en tesked) för att avlägsna
lampglaset. Rengör lampglaset.
4.
5.
Om nödvändigt, byt ut lampan i ugnen mot en lampa som tål upp till 300
°C.
Använd samma typ av ugnslampa.
Sätt tillbaka lampglaset.
Sätt tillbaka den vänstra ugnsstegen.
11.7 Ta bort förvaringslådan
För enklare rengöring kan förvaringslådan
under ugnen tas bort.
Ta bort förvaringslådan
1. Dra ut förvaringslådan så långt som
möjligt.
2. Lyft förvaringslådan en aning så att
den kan lyftas snett uppåt ur styrtapparna.
Sätta tillbaka förvaringslådan
För att sätta tillbaka luckan utför du stegen i omvänd ordning.
12. OM MASKINEN INTE FUNGERAR
VARNING
Se säkerhetskapitlena.
VARNING
Förvaringslådan kan bli het när
ugnen används. Av det här skälet
ska lättantändliga föremål, som
t.ex. rengöringsmaterial, plastpåsar, grytvantar, papper, rengöringsmedel osv., inte förvaras däri.
SVENSKA
Problem
Möjlig orsak
59
Lösning
Produkten fungerar inte
alls eller hällens display
visar "-".
Säkringen i säkringsskåpet har löst ut.
Kontrollera säkringen.
Kontakta en behörig
elektriker om säkringen
löser ut mer än en gång.
Produkten fungerar inte.
Stickkontakten är inte
isatt ordentligt.
Sätt i stickkontakten ordentligt.
Produkten fungerar inte.
Jordfelsbrytaren är avstängd.
Slå på jordfelsbrytaren.
Produkten fungerar inte.
Funktionslåset/låset/barn- Avaktivera funktionslåset/
låset (beroende på molåset/barnlåset (beroende
dell) aktiveras.
på modell).
Produkten fungerar inte.
Produkten är avstängd.
Sätt på produkten.
Ugnen värms inte upp.
Nödvändiga inställningar
är inte gjorda.
Kontrollera inställningarna.
Ugnsbelysningen tänds
inte.
Glödlampan är trasig.
Byt ut ugnslampan.
Ånga och kondens avsätts på maten och i ugnen.
Maten har fått stå kvar för Låt inte maträtter stå i uglänge i ugnen.
nen längre än 15–20 minuter efter att tillagningen
är klar.
Produkten är avstängd
men låter fortfarande.
Kylfläkten går fortfarande.
Ingen åtgärd behövs.
Detta är normalt.
Matlagningstermometern
fungerar inte.
Du satte inte in spetsen
på matlagningstermometern på rätt sätt i köttet.
För in matlagningstermometern så att spetsen
hamnar mitt i köttstycket.
Klockans display visar
"F11".
Kortslutning i matlagningstermometern eller så
sitter inte kontakten ordentligt i uttaget.
Sätt i matlagningstermometerns kontakt så långt
det går i uttaget på ugnens sidovägg.
Displayen visar ett felmeddelande som inte
finns i listan "F....".
Det har uppstått ett fel på
produkten.
Koppla bort produkten
från elnätet några minuter. Ta ur eller koppla från
säkringen i husets/lägenhetens säkringsskåp. Anslut igen. Om F och en
siffra visas igen, kontaktar
du din återförsäljare eller
serviceavdelningen.
Kontakta försäljaren eller kundtjänst om
du inte kan avhjälpa felet.
Information som kundtjänst behöver finns
på typskylten. Typskylten sitter på ugnsutrymmets yttre kant.
Vi rekommenderar att du antecknar den här:
Modell (MOD.)
.........................................
Produktnummer (PNC)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
60 www.electrolux.com
13. INSTALLATION
VARNING
Se säkerhetsavsnitten.
Mått
Höjd
850 - 939 mm
Vikt
596 mm
Djup
600 mm
Ugnskapacitet
74 l
13.1 Tippskydd
FÖRSIKTIGHET
Du måste installera tippskyddet.
Om du inte installerar det kan produkten tippa över.
Din produkt har symbolen som visas på bilden (i förekommande
fall) för att påminna dig om att
montera tippskyddet.
Kontrollera att du placerar tippskyddet på rätt höjd.
FÖRSIKTIGHET
Mer information om hur produkten
ska installeras finns i ett separat
installationshäfte.
14. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen
.
Återvinn förpackningen genom att placera
den i lämpligt kärl.
Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa
genom att återvinna avfall från elektriska
och elektroniska produkter. Släng inte
med
produkter märkta med symbolen
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
SVENSKA
61
62 www.electrolux.com
SVENSKA
63
892950955-C-272013
www.electrolux.com/shop