הצעת חוק החברות

‫מספר פנימי‪572798-1333 :‬‬
‫נספח מס' מ‪/988-‬א'‬
‫הצעת חוק החברות (תיקון מס' ‪ ,)27‬התשע"ו–‪2016‬‬
‫הצעת חוק זו נדונה בכנסת בקריאה הראשונה ביום כ"ג בטבת התשע"ו‬
‫(‪ 4‬בינואר ‪ ,)2016‬והועברה לוועדת החוקה חוק ומשפט‪.‬‬
‫הצעת החוק מוגשת – ללא הסתייגויות – לקריאה השנייה ולקריאה‬
‫השלישית ביום ל' בשבט התשע"ו (‪ 9‬בפברואר ‪.)2016‬‬
‫להצעת החוק הוגשו בקשות רשות דיבור‪.‬‬
‫‪-1-‬‬
‫הצעת חוק לקריאה השנייה ולקריאה השלישית‬
‫מספר פנימי‪572798-1333 :‬‬
‫נספח מס' מ‪/988-‬א'‬
‫חוק החברות (תיקון מס' ‪ ,)27‬התשע"ו–‪2016‬‬
‫תיקון סעיף ‪118‬א ‪.1‬‬
‫בחוק החברות‪ ,‬התשנ"ט–‪( 11999‬להלן – החוק העיקרי)‪ ,‬בסעיף ‪118‬א‪ ,‬אחרי‬
‫סעיף קטן (ג) יבוא‪:‬‬
‫"(ד) ועדת ביקורת שמתקיימים בה התנאים האמורים בסעיף קטן (ב)‬
‫יכולה לשמש גם ועדת תגמול‪".‬‬
‫בסעיף ‪ 121‬לחוק העיקרי –‬
‫תיקון סעיף ‪121‬‬
‫‪.2‬‬
‫תיקון סעיף ‪240‬‬
‫‪.3‬‬
‫בסעיף ‪(240‬א) לחוק העיקרי‪ ,‬במקום "רשאית למנות דירקטור חיצוני שאינו‬
‫תושב ישראל" יבוא "רשאית למנות דירקטורים חיצוניים שאינם תושבי‬
‫ישראל; השר רשאי לקבוע סוגים נוספים של חברות שבהן ניתן יהיה למנות‬
‫דירקטורים חיצוניים שאינם תושבי ישראל"‪.‬‬
‫תיקון סעיף ‪242‬‬
‫‪.4‬‬
‫בסעיף ‪(242‬א) לחוק העיקרי‪ ,‬בסופו יבוא "ואולם בחברה פרטית שהיא חברת‬
‫איגרות חוב שהפכה לחברה ציבורית רשאי דירקטור חיצוני שכיהן ערב‬
‫המועד שבו הפכה לחברה ציבורית‪ ,‬להמשיך ולכהן כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫הציבורית עד תום תקופת כהונתו לפי סעיף ‪."245‬‬
‫(‪) 1‬‬
‫בסעיף קטן (ג)(‪ ,)1‬במקום "שני שלישים" יבוא "רוב";‬
‫(‪) 2‬‬
‫אחרי סעיף קטן (ד) יבוא‪:‬‬
‫"(ה) על אף הוראות סעיפים קטנים (ג) ו‪(-‬ד) רשאי השר‪ ,‬בהתייעצות‬
‫עם רשות ניירות ערך‪ ,‬לקבוע כי החלטה לפי אותם סעיפים קטנים‬
‫תינתן לתקופות העולות על שלוש שנים‪ ,‬לסוגי חברות ובתנאים‬
‫שיקבע‪".‬‬
‫***************************************************************************************‬
‫‪ 1‬ס"ח התשנ"ט‪ ,‬עמ' ‪ ;189‬התשע"ה‪ ,‬עמ' ‪.36‬‬
‫‪-2-‬‬
‫נספח מס' מ‪/988-‬א'‬
‫הסתייגויות ובקשות רשות דיבור‬
‫להצעת חוק החברות (תיקון מס' ‪ ,)27‬התשע"ו–‪2016‬‬
‫הסתייגויות‬
‫אין הסתייגויות‬
‫***************************************************************************************‬
‫בקשות רשות דיבור‬
‫חברי הכנסת זהבה גלאון‪ ,‬אילן גילאון‪ ,‬עיסאווי פריג'‪ ,‬מיכל רוזין‪ ,‬תמר זנדברג‪ ,‬איימן עודה‪ ,‬מסעוד‬
‫גנאים‪ ,‬ג'מאל זחאלקה‪ ,‬אחמד טיבי‪ ,‬עאידה תומא סלימאן‪ ,‬עבד אל חכים חאג' יחיא‪ ,‬חנין זועבי‪ ,‬דב‬
‫חנין‪ ,‬טלב אבו עראר‪ ,‬יוסף ג'בארין‪ ,‬באסל גטאס‪ ,‬אוסאמה סעדי‪ ,‬עבדאללה אבו מערוף‬
‫***************************************************************************************‬