Sammanställning av elevresultat - Nationella prov i svenska och

KOPIERIN G SUN D ERLAG 1: SAMMAN STÄLLN IN G AV ELEVR ES ULTAT
Sammanställning av elevresultat
Det nationella provet i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 6, 2015/2016
I det här formuläret förtecknas och sammanfattas elevens resultat på samtliga delprov. Utöver det görs här också en
sammanvägning till ett provbetyg. Observera att resultaten från delprov A, som genomfördes under höstterminen
2015, förs över till detta formulär.
Elevens namn:
Födelsedatum:
Skola:
Uppgift
Klass eller grupp:
Process 1
Hitta
information
Process 2
Dra enkla
slutsatser
Provbetyg:
Process 3
Process 4
Sammanföra Granska och
och tolka
värdera
Kommentarer delprov A
Maxp. Elevp. Maxp. Elevp. Maxp. Elevp. Maxp. Elevp.
1
B1 2A
2B
3
4
5
6
7
8
9
10
11A
11B
12
13
14
15
16
B2 17
18
19
20
21
22A
22B
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Poäng/
process
2
2
2
2
6
2
4
2
Kommentarer delprov B1 och B2: läsa
4
2
2
2
2
2
4
4
2
4
2
Kommentarer delprov C1 och C2: skriva
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
2
4
2
4
Max: Elev: Max: Elev: Max: Elev: Max: Elev:
16
24
34
16
Totalt antal poäng:
Gräns för olika
betygssteg
F
E
D
C
B
A
0–44
46–54
56–64
66–72
74–80
82–90
av 90
Delprovsbetyg läsförståelse (delprov B1 och B2):
Provbetyget i formuläret sammanfattar de kunskaper
som eleven har visat i det nationella provet.
Terminsbetyget behöver inte vara detsamma som
provbetyget eftersom terminsbetyget grundar sig
på alla kunskaper som eleven har visat i ämnet.
Läs mer om detta under rubriken ”Resultaten på
provet i relation till terminsbetyget” på sidan 70.
Delprov C1
Delprov A
Delprov C2
Delprov B1–B2
Sammanvägt
delprovsbetyg
Delprov C1–C2
Sammanvägt
provbetyg