Underrättelsen - Lunds kommun

Underrättelse-Samråd
2016-02-05
Stadsbyggnadskontoret
1 (2)
Detaljplan för Måsen 21 i Lund, Lunds kommun
Tärnvägen
PÄ 09/2015a
Byggnadsnämnden har beslutat upprätta detaljplan för rubricerat område.
Detaljplanen handläggs enligt reglerna för standardförfarande.
Detaljplanen syftar till att möjliggöra ny bostadsbebyggelse, bekräfta rådande
användning av studentbostäder, skol-, vård- och kontorsverksamheter samt införa
varsamhetsbestämmelser inom del av planområdet inom Måsen 21.
Planförslaget innefattar:
 förtätning med fyra nya flerbostadshus i fyra till åtta våningar,
innehållande 100-115 stycken bostadslägenheter,
 bekräfta rådande användning av skola, vård-, kontorsverksamheter och
studentbostäder,
 varsamhetsbestämmelser på del av befintlig bebyggelse,
 säkerställa möjlighet till omdragning av befintliga ledningar och
 att träd och plats för småbarnslek ska finnas.
Detaljplanen hålls härmed tillgänglig för samråd.
Samrådstid 8 februari – 13 april 2016.
Detaljplanen finns under samrådstiden tillgänglig i Kristallen, Brotorget 1, Lund.
Detaljplanen finns dessutom tillgänglig på Stadsbiblioteket i Lundasamlingen,
Sankt Petri Kyrkogata 6 och på Bibliotek Väster, Örnvägen 66 i Lund samt på
www.lund.se/planerpagang
Vid frågor vänligen kontakta planavdelningen, detaljplanen handläggs av
biträdande planchef Lotta Wallin, telefon 046-35 65 03.
Förslaget berör samfällda områden och hålls tillgängligt enligt ovan för delägarna i samfälligheterna:
Måsen GA:5 (dagvattenledningar) – anläggningssamfällighet
Måsen GA:6 (vatten, avlopp) – anläggningssamfällighet
Måsen GA:9 (gångväg) – anläggningssamfällighet.
Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar inom berörda fastigheter ombeds att
underrätta hyresgäster respektive bostadsrättsmedlemmar om att detaljplaneförslaget finns tillgängligt enligt ovanstående.
Om Er fastighet övergått till ny ägare ombeds Ni förmedla denna underrättelse.
Postadress
Besöksadress
Box 41, 221 00 LUND
Brotorget 1
Telefon vx
Telefax
046-35 50 00
046-35 63 80
E-post
Internet
[email protected]
[email protected]
www.lund.se
Underrätte
U
lse−Samrååd
2016-02-05
2
2 (2)
Synpunnkter skall sk
kriftligen haa inkommit till Stadsby
yggnadskonntoret i Lund
d, Box 41,
221 00 LUND
L
ellerr [email protected] senast denn 13 april 2016.
2
Namnteeckning ska
all komplettteras med namnförtydl
n
ligande ochh postadresss.
STADS
SBYGGNAD
DSKONTO
ORET I LUN
ND
Madeleiine Rosqvisst
planadm
ministratör
Illustrationn