Stockholm - Arbetsförmedlingen

JOBBMÖJLIGHETER
i Stockholms län 2016
1
Fler jobb i ett växande Stockholm
Den här broschyren vänder sig till dig som behöver information om jobbmöjligheterna i Stockholms län 2016. Jobbmöjligheterna är goda i länet
och bäst är de inom yrkesområdena data, teknik och naturvetenskap,
hälso- och sjukvård, utbildning samt bygg och anläggning.
Stockholm är den del av landet där jobben väntas öka mest under 2016. Länet utmärker sig
bland annat genom att det finns många tjänsteoch servicejobb utan krav på lång utbildning
och erfarenhet. Dessa är vanliga första jobb för
unga, men också för personer som håller på att
lära sig svenska. Samtidigt är jobbmöjligheterna i regel bättre inom yrken som kräver längre
utbildningar och för personer med arbetslivserfarenhet.
Under 2016 kommer jobbmöjligheterna att vara
särskilt goda inom områdena hälso- och sjukvård samt utbildning. Befolkning i länet växer
mycket och det leder till ökad efterfrågan på
personal inom dessa yrkesområden, samtidigt
som det inte finns tillräckligt många personer
med kompetens tillgängliga. Andra områden
där jobbmöjligheterna bedöms bli goda är bygg
och anläggning samt data, teknik och naturve-
tenskap. I det första fallet beror det på att det
byggs mycket i länet, både bostäder och infrastruktur, och i det andra på att arbetsgivarna
har svårt att hitta rätt kompetens.
Öka dina jobbmöjligheter
Många arbetsgivare efterfrågar att du har ett
slutbetyg från gymnasiet. Med gymnasieexamen ökar dina jobbmöjligheter. Det är också
viktigt att ha goda kunskaper i svenska och
dina möjligheter ökar om du kan tänka dig en
längre resväg till arbetsplatsen. Har du körkort
ökar dina jobbmöjligheter inom många yrken.
Även samarbetsförmåga, vilja att lära, bra
bemötande och att kunna ta ansvar har stor
betydelse för allt fler jobb. För dig som söker arbete inom yrken med mindre goda möjligheter
är det viktigt att ta reda på vad du behöver för
att uppfylla arbetsgivarnas krav. Det kan också
vara bra att överväga alternativa yrken.
Kort om Jobbmöjligheter 2016
2
Materialet vi presenterar här baseras på Arbetsförmedlingens intervjuundersökning hösten 2015.
Representanter för arbetsställen inom näringslivet, kommuner, landsting samt inom staten har tillfrågats.
De privata företag som intervjuas är ett urval från Statistiska centralbyråns (SCB) företagsregister.
Listorna med yrken visar Arbetsförmedlingens bedömning av arbetsmarknadsläget för 2016.
Här arbetar flest idag
Diagrammet visar hur alla anställda i Stockholms län fördelar sig mellan olika yrkesområden.
Flest, 26 procent, är anställda inom området försäljning, hotell, restaurang och service. Efter
detta är det vanligast att vara anställd inom ekonomi, administration, kultur och media eller
inom hälso- och sjukvård samt socialt arbete.
Andelen anställda per yrkesområde i Stockholms län
8.
1. Försäljning, hotell, restaurang och service: 26 %
7.
2. Ekonomi, administration, kultur och media: 21 %
9.
1.
6.
3. Hälso- och sjukvård samt socialt arbete: 18 %
4. Data, teknik och naturvetenskap: 12 %
5. Utbildning: 7 %
5.
6. Tillverkning, drift och underhåll: 6 %
7. Transport: 6 %
8. Bygg och anläggning: 5 %
4.
9. Naturbruk: 1 %
2.
Andelen anställda per yrkesområde 2013, Stockholms län 16–64 år.
Chefer, militärer och anställda där uppgift om yrke saknas
ingår inte i siffrorna. Källa: SCB
3.
3
Försäljning, hotell, restaurang och service
I Stockholms län finns många jobb inom försäljning, hotell, restaurang samt service och det är
många som får sitt första jobb inom detta område. Möjligheterna varierar visserligen mellan
yrken, men gemensamt för flera av dem är att du
som har ett bra kundbemötande och kan ge god
service har större chanser till jobb.
Bland försäljningsyrkena är jobbmöjligheterna
särskilt goda för telefonförsäljare. För många är
detta ett första jobb som man bara stannar inom
en kortare tid vilket innebär att det finns många
jobböppningar. Gymnasieexamen efterfrågas
ofta och utöver det är språkkunskaper och god
kommunikationsförmåga också viktigt. Som
företagssäljare ökar dina jobbmöjligheter om
du har säljerfarenhet och kunskap om specifika
branscher/produkter. För försäljare inom dagligvaru- och fackhandeln är personalomsättningen
hög och många arbetar deltid. Jobbmöjligheterna
ökar om du har servicekänsla och ett bra kundbemötande.
Inom restaurangnäringen kommer jobbmöjligheterna att vara goda för kockar, särskilt de med
några års arbetslivserfarenhet och specialkunskaper i vissa kök. Även bagare/konditorer och
servitörer bedöms ha goda möjligheter till jobb.
Samtidigt väntas det vara medelgoda jobbmöj-
4
ligheter för restaurangnäringens största yrke
köks- och restaurangbiträden. Jobbmöjligheterna
är större om du har tidigare erfarenhet inom
branschen och om du har personliga egenskaper
som efterfrågas, som stresstålighet och god
samarbetsförmåga.
För marknadsanalytiker och marknadsförare
som har erfarenhet av omvärldsanalys, språkkunskaper eller den IT-kompetens som efterfrågas är jobbmöjligheterna goda. Även städare
har goda jobbmöjligheter. Ofta efterfrågas goda
språkkunskaper och certifikat som visar att man
kan hantera städmaskiner och kemikalier rätt.
Det är också vanligt att arbetsgivarna har
önskemål om att du har körkort och tillgång till
bil. Social kompetens är extra viktigt för arbetsgivare som söker städpersonal till exempelvis
hotell eller privatpersoner.
Goda jobbmöjligheter: bagare/konditorer, frisörer, kockar,
marknadsanalytiker och marknadsförare, servitörer, städare,
telefonförsäljare
Medelgoda jobbmöjligheter: baristor/cafébiträden,
bartendrar, bilförsäljare, fastighetsmäklare, företagssäljare,
köks- och restaurangbiträden, receptionister
Mindre goda jobbmöjligheter: banktjänstemän, försäljare
inom dagligvaror, försäljare inom fackhandel, massörer,
renhållnings- och återvinningsarbetare
Ekonomi, administration, kultur och media
Inom ekonomi, administration, kultur och media
ökar antalet jobb under 2016 men jobbmöjligheterna bedöms fortsatt vara bäst för dig med lång
erfarenhet inom ditt yrke och för dig med specialkunskaper.
Medicinska sekreterare har goda jobbmöjligheter. Arbetsuppgifterna har blivit mer kvalificerade och arbetsgivarna efterfrågar bredare
kompetens. Om du har en utbildning inom yrket
ger det ökade jobbmöjligheter. För redovisningsekonomer är jobbmöjligheterna främst goda för
dig med erfarenhet av olika ekonomisystem.
Som controller eller revisor är möjligheterna
till jobb medelgoda och de är bättre för dig som
har yrkeserfarenhet. För handläggare och
utredare i offentlig förvaltning kommer det att
finnas många jobb att söka under 2016, men
samtidigt många som kan ta jobben. Utbildningsnivån inom yrket är hög och ofta krävs en
examen från högskola eller universitet.
Fördjupade kunskaper inom ett område,
exempelvis juridik eller ekonomi kan öka
möjligheterna till arbete. Samtidigt kan det vara
svårare för nyexaminerade att ta sig in på arbetsmarknaden.
Administratörer och sekreterare är ett brett
yrke med många olika yrkesroller och med stor
konkurrens om de lediga jobben. För vissa tjänster krävs yrkesförberedande gymnasieutbildning
medan det för andra krävs utbildning på
högskolenivå. Gemensamt är att du ska ha ett
sinne för detaljer, ordning och struktur. Också för
informatörer kommer det att vara mindre goda
jobbmöjligheter. För att öka dina jobbchanser är
det viktigt att kunna arbeta bra under tidspress,
uttrycka dig väl i tal och skrift samt ha kunskap
om digital kommunikation och varumärkesbyggande. Som löne- och personalassistent har du
bättre jobbmöjligheter om du har bred kompetens, främst inom lönehantering.
Goda jobbmöjligheter: medicinska sekreterare,
redovisningsekonomer
Medelgoda jobbmöjligheter: controllrar, försäkringstjänstemän, handläggare/utredare inom offentlig förvaltning,
jurister, personaltjänstemän, revisorer, studie- och
yrkesvägledare
Mindre goda jobbmöjligheter: administratörer och
sekreterare, ekonomiassistenter, informatörer, löne- och
personalassistenter
5
Hälso- och sjukvård samt socialt arbete
Med en växande befolkning ökar behovet av personal inom sjukvården i Stockholm. Under 2016
är jobbmöjligheterna inom vården därför goda.
Flera av yrkena som ingår är legitimationsyrken
och för dessa krävs det både utbildning och legitimation för att en arbetsgivare ska anställa dig.
Även du som redan har en legitimation i ett annat
land behöver ha en svensk legitimation. Om du
saknar sådan behöver du vända dig till Socialstyrelsen snarast eftersom handläggningstiderna
just nu kan vara långa hos myndigheten.
För dig som har en legitimation är jobbmöjligheterna i Stockholms län goda och i vissa fall
mycket goda. Flera typer av specialistutbildade
sjuksköterskor, men även grundutbildade sjuksköterskor, har mycket goda chanser att få ett
jobb under 2016. Även specialistläkare, till exempel inom geriatrik, har goda möjligheter till jobb.
Samtidigt är jobbmöjligheterna för AT-läkare
medelgoda eftersom det är populärt att söka
AT-tjänst i länet.
Även som socialsekreterare väntas du ha
mycket goda jobbmöjligheter under 2016. Dina
jobbmöjligheter ökar ytterligare om du har
specialkompetenser som till exempel omhändertagande av unga.
6
Gemensamt för yrkena med mindre goda jobbmöjligheter är att de har lägre utbildningskrav.
För personliga assistenter ökar möjligheterna om
du har utbildning i omsorgsarbete och kunskaper
om olika funktionshinder. Jobbmöjligheterna för
personliga assistenter beror ofta på hur väl kompetensen och personligheten hos den som söker
arbete passar ihop med brukarens önskemål och
behov. Körkort ökar jobbchanserna eftersom
arbetet oftast äger rum i brukarens hem.
Goda jobbmöjligheter: apotekare, barnmorskor,
barnsjuksköterskor, biståndsbedömare, distriktssköterskor,
geriatriksjuksköterskor, grundutbildade sjuksköterskor,
kriminalvårdare, läkare, operationssjuksköterskor, psykologer,
receptarier, sjuksköterskor inom akutsjukvård, sjuksköterskor
inom psykiatrisk vård, socialsekreterare, tandsköterskor,
undersköterskor
Medelgoda jobbmöjligheter: barnskötare, dietister,
elevassistenter, fysioterapeuter/sjukgymnaster, logopeder,
tandläkare
Mindre goda jobbmöjligheter: personliga assistenter,
vårdbiträden
Data, teknik och naturvetenskap
De flesta yrken inom data, teknik och naturvetenskap har goda jobbmöjligheter. En stor del av
landets arbetsgivare inom yrkesområdet finns i
Stockholms län, särskilt inom IT. Arbetsgivarna
efterfrågar ofta personer med en eftergymnasial
utbildning som ingenjör eller systemvetare och
söker kompetens över hela världen. Ibland är
engelska arbetsspråk. Inom flera ingenjörsyrken
är traineetjänster en vanlig väg in i arbetslivet.
Som nyexaminerad ingenjör kan du behöva skaffa
yrkeserfarenhet genom att ta jobb på en något
lägre kvalifikationsnivå än din utbildning.
Jobbmöjligheterna för både civilingenjörer
inom bygg och anläggning och byggnadsingenjörer och byggnadstekniker är mycket goda.
En av anledningarna är att det under många år
har varit för få som utbildats. En viktig kompetens är kunskaper om svenska byggnormer.
Mjukvaru- och systemutvecklare är ett brett
yrke som det finns goda jobbmöjligheter inom.
Det innefattar bland annat yrkesrollerna
programmerare, webbapplikationsutvecklare och
databasutvecklare. Det är en vanlig ingång för
dem som sedan går vidare till mer övergripande
eller specialiserade funktioner inom IT. Jobbmöjligheterna ökar dessutom för dig som kan
flera olika programspråk.
Under 2016 kommer det att vara medelgoda
jobbmöjligheter för helpdesktekniker/support
tekniker. Inom så kallad first line support krävs
inte alltid lång erfarenhet och konkurrensen kan
vara stor. Eftersom du har den första kontakten
med användaren av en IT-produkt är det viktigt
att du är kommunikativ och pedagogisk. För att
arbeta med second line support krävs också
specialkunskaper då du arbetar med att ge
avancerad support. Det är bättre jobbmöjligheter
inom second line än inom first line eftersom det
finns fler som kan arbeta inom first line.
Goda jobbmöjligheter: biomedicinska analytiker,
byggnadsingenjörer och byggnadstekniker, civilingenjörer
inom bygg och anläggning, civilingenjörer inom
elektronik och teleteknik, civilingenjörer inom elkraft,
civilingenjörer inom kemi, civilingenjörer inom maskin,
IT-arkitekter, kemiingenjörer och kemitekniker, lantmätare,
maskiningenjörer och maskintekniker, mjukvaru- och
systemutvecklare, testare och testledare, VVS-ingenjörer
Medelgoda jobbmöjligheter: arkitekter, drifttekniker inom IT,
helpdesktekniker/supporttekniker
7
Utbildning
Jobbmöjligheterna inom yrkesområdet utbildning är goda, eller mycket goda, i Stockholms län.
Detta beror dels på de stora befolkningsökningarna i länet, dels på att det redan är för få som
arbetar inom yrkesområdet i förhållande till den
efterfrågan som finns.
För alla utbildningsyrken krävs högskoleutbildning och för de flesta läraryrken krävs också
lärarlegitimation. I och med lärarlegitimationsreformen får nu endast utbildade och legitimerade lärare sätta betyg och erbjudas tillsvidareanställning i de fall tjänsterna kräver lärarlegitimation. Utöver lärarlegitimation ökar också dina
jobbmöjligheter som lärare om du har kunskap
om informations- och kommunikationsteknik,
IKT, och kan tillämpa detta i din undervisning
då många skolor efterfrågar denna kompetens.
Under 2016 kommer jobbmöjligheterna att
vara särskilt goda för förskollärare, specialpedagoger och fritidspedagoger. Därtill kommer också
lärare i grundskolans tidigare och senare år,
trafiklärare samt gymnasielärare i yrkesämnen
respektive allmänna ämnen att ha goda jobbmöjligheter.
Som gymnasielärare i allmänna ämnen eller
lärare i grundskolans senare år har du främst
goda jobbmöjligheter om du har inriktning
8
matematik och/eller naturvetenskapliga ämnen.
Som gymnasielärare i allmänna ämnen har du
medelgoda möjligheter om du har inriktning
historia och samhällskunskap eller språk. Jobbmöjligheterna för utbildade yrkeslärare är goda
inom de flesta yrkesämnen. Exempelvis efterfrågas yrkeslärare i länet inom bygg- och anläggningsprogrammet, el- och energiprogrammet
samt inom vård- och omsorgsprogrammet.
Jobbmöjligheterna för lärare i praktiska och
estetiska ämnen varierar mellan olika ämnesinriktningar och är bättre för behöriga lärare.
Störst jobbmöjligheter har lärare med inriktning
mot slöjd.
Goda jobbmöjligheter: fritidspedagoger, förskollärare,
gymnasielärare i allmänna ämnen, gymnasielärare i
yrkesämnen, lärare i grundskolans senare år, lärare i
grundskolans tidigare år, specialpedagoger, trafiklärare
Medelgoda jobbmöjligheter: lärare i estetiska och praktiska
ämnen, universitets- och högskolelärare
Tillverkning, drift och underhåll
I yrkesområdet tillverkning, drift och underhåll
ingår både yrken med krav på yrkesutbildning
och yrken där du kan få en utbildning på
arbetsplatsen. Jobbmöjligheterna varierar men
är generellt sett bättre inom de yrken som kräver
yrkesutbildning.
Bäst är möjligheterna under 2016 för bilmekaniker, CNC-operatörer, installationselektriker,
lastbilsmekaniker, verkstadsmekaniker och
verktygsmakare.
För dig som jobbar inom industrin kan det vara
bra att veta att det finns korta arbetsplatsutbildningar om du vill byta industriell inriktning för att på så sätt öka dina chanser att få ett
arbete. När det gäller olika typer av maskinoperatörer efterfrågar arbetsgivarna personer
som är noggranna och stresståliga med samarbetsförmåga och fokus på kvalitet. Dina jobbmöjligheter ökar också om du har en industriteknisk
gymnasieutbildning. Det är även vanligt att
arbetsgivarna rekryterar via bemanningsföretag
och därför ökar dina möjligheter om du tar kontakt med dessa.
För drifttekniker vid värme- och vattenverk
är jobbmöjligheterna medelgoda och de ökar
för dig som har en teknisk yrkesutbildning från
gymnasieskolan, till exempel från inriktningen
energiteknik på el- och energiprogrammet. Inom
yrkesgruppen är medelåldern hög och en stor
andel drifttekniker går i pension de närmaste
åren, vilket innebär fler jobböppningar.
Under 2016 kommer det att vara mindre goda
jobbmöjligheter för vaktmästare. Möjligheterna
att få ett arbete som vaktmästare ökar dock
om du har körkort, elbehörighet, IT-kunskaper,
truckkort och/eller kunskap om VVS-teknik.
Arbetsgivarna söker personer som är flexibla,
problemlösande och bra på att kommunicera när
de ska anställa vaktmästare.
Goda jobbmöjligheter: bilmekaniker, CNC-operatörer,
fastighetstekniker, gjutare, grovplåtslagare,
installationselektriker, lackerare, lastbilsmekaniker,
maskinoperatör inom kemisk industri, maskinreparatörer,
slaktare, styckare, styr- och reglertekniker, svetsare,
tunnplåtslagare, verkstadsmekaniker, verktygsmakare
Medelgoda jobbmöjligheter: drifttekniker vid värme- och
vattenverk, fordonsmontörer, maskinoperatörer inom
livsmedelsindustri
Mindre goda jobbmöjligheter: vaktmästare
9
Transport
Bygg och anläggning
Stockholm växer och behovet av transporter i
länet ökar. Det här innebär att antalet transportjobb blir fler, även om jobbmöjligheterna inom
yrkesområdet överlag är medelgoda. Det krävs
nästan alltid körkort och ibland också en specialutbildning för att arbeta inom yrkena.
Under 2016 är jobbmöjligheterna goda för
lastbilsförare, och det gäller särskilt för dig som
genomgått och fått ditt yrkesförarbevis (YKB).
Bland taxiförare och bussförare är omsättningen
på personal hög vilket betyder att det ofta finns
många jobböppningar. Dina jobbmöjligheter ökar
om du är serviceinriktad, stresstålig och villig att
arbeta på kvällar och helger inom dessa yrken.
För brevbärare är jobbmöjligheterna mindre
goda. Samtidigt är personalomsättningen inom
yrket relativt stor vilket leder till jobböppningar.
Möjligheterna till jobb är bättre för dig med
B-körkort.
Stockholms befolkning ökar snabbt och därför
pågår och planeras många stora byggprojekt i länet. Förutom bostäder byggs vägar och kollektivtrafik ut. Jobbmöjligheterna väntas därför vara
goda i yrkesområdet under 2016.
För att få arbete på en byggarbetsplats behövs
oftast ett yrkesbevis som visar att du har utbildning, har arbetat ett antal timmar som lärling
och klarat ett yrkesteoretiskt prov. Om du bara
har utbildning men saknar de andra delarna är
det svårare. De bedömningar som finns i rutan
gäller personer med yrkesbevis, inte lärlingar.
Grovarbetare inom bygg och anläggning är det
enda byggyrket där det är mindre goda jobbmöjligheter under slutet av 2016. Till skillnad
från övriga yrken i området kräver detta oftast
ingen utbildning vilket leder till att fler söker
dessa tjänster och konkurrensen blir stor.
Goda jobbmöjligheter: anläggningsarbetare,
Goda jobbmöjligheter: lastbilsförare
Medelgoda jobbmöjligheter: bussförare, godshanterare och
expressbud, lokförare, taxiförare, transportledare, truckförare,
tågvärdar
Mindre goda jobbmöjligheter: brevbärare
10
anläggningsmaskinförare, betongarbetare,
byggnadsplåtslagare, glasmästare, golvläggare,
isoleringsmontörer, kranförare, murare, målare, plattsättare,
takmontörer, träarbetare/snickare, VVS-montörer
Mindre goda jobbmöjligheter: grovarbetare inom bygg och
anläggning
Vilket yrke väljer du?
Det finns omkring 5 000 olika yrken i Sverige, det är faktiskt ingen som har riktig koll på exakt
hur många som finns. På Arbetsförmedlingens webbplats beskrivs många av dem.
Där finns också intervjuer med folk som jobbar i alla möjliga yrken och fler än 160 korta yrkesfilmer.
I filmerna låter vi olika människor själva beskriva sitt yrke.
www.arbetsformedlingen.se/yrkesfilmer
”Att stödja det friska
är en stor del av arbetet.”
Sandra Schubert, undersköterska
”Roligast är att skapa själva produkten,
se den lanseras och få feedback
av användarna.”
Alek Åström, apputvecklare
Låt Yrkeskompassen vägleda dig
I Yrkeskompassen finns prognoser om framtidsutsikter för 200 olika yrken.
Där kan du se hur arbetsmarknaden ser ut på ett, fem och tio års sikt
för de yrken som intresserar just dig. Det finns prognoser för hela landet och
på regional nivå. Här kan du jämföra vilka yrken som har de bästa framtidsutsikterna!
www.arbetsformedlingen.se/yrkeskompassen
11
Som arbetssökande är det viktigt att du ökar dina jobbchanser.
Du kan till exempel läsa in en gymnasiekompetens eller vidareutbilda dig.
Arbetsförmedlingen kan också hjälpa dig att förbättra dina chanser att få ett arbete.
Med hjälp av oss får du reda på var jobben finns i hela landet.
Läs mer om jobbmöjligheterna i Yrkeskompassen på www.arbetsformedlingen.se/yrkeskompassen.
Yrkeskompassen informerar dig om möjligheten att få jobb inom olika yrken på upp till tio års sikt.
Vi beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb.
För den som ska välja utbildning eller yrke är det, förutom intresse och fallenhet,
även viktigt att ta hänsyn till jobbmöjligheterna. Prognoserna över jobbmöjligheterna i olika yrken
kan därför ge en god vägledning inför framtida yrkes- och utbildningsval.
Ingen kan dock exakt veta hur jobbmöjligheterna ser ut i framtiden.
På arbetsformedlingen.se/yrkenA-O kan du ta reda på mer.
Här finns filmer och artiklar som beskriver olika yrken.
Du har också möjlighet att få vägledning i ditt arbetssökande och utbildningsval.
Ring oss på 0771–416 416 och prata med en arbetsförmedlare eller kontakta din lokala arbetsförmedling.
Arbetsförmedlingens informationsmaterial kan du beställa i alternativa format på
arbetsformedlingen.se/alternativaformat.
12
Arbetsförmedlingen 2016–02. Omslagsbild: Johnér Bildbyrå
SÅ FÖRBÄTTRAR DU DINA MÖJLIGHETER ATT FÅ JOBB