Q4 2015 SWE

STOCKHOLM 5 FEBRUARI 2016
Bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2015
SAMTLIGA BELOPP I DENNA RAPPORT ÄR ANGIVNA I SVENSKA KRONOR OM INTE ANNAT ANGES. SIFFROR INOM PARENTES AVSER MOTSVARANDE PERIOD FÖRRA ÅRET OM
INTE ANNAT ANGES. UPPGIFTERNA GÄLLER KONCERNEN OM INTE ANNAT ANGES.
Fjärde kvartalets intäkter ökade med 28 procent
Fjärde kvartalet
 Intäkterna ökade med 28 procent till 1 041,1 (814,7) mkr och den organiska tillväxten i konstant valuta var
18 procent.
 Rörelseresultatet uppgick till 174,4 (252,5) mkr och rörelsemarginalen uppgick till 16,7 (31,0) procent. I
rörelseresultatet ingår en kostnad på 103,8 (intäkt på 34,7) mkr avseende engångsposter. För ytterligare
information se sid 3, avsnittet Överföring till tyska myndigheter.
 Det för engångsposter justerade operativa rörelseresultatet uppgick till 278,1 (217,8) mkr motsvarande en
ökning med 28 procent, varav 18 procent organiskt.
 Resultatet före skatt uppgick till 171,4 (256,6) mkr.
 Resultatet uppgick till 159,1 (243,0) mkr, motsvarande 1,15 (1,76) kronor per aktie.
 Deponeringar i Betssons samtliga spellösningar uppgick till 3 471,4 (2 977,1) mkr, motsvarande en ökning
med 17 procent.
 Bruttoomsättningen i Sportboken uppgick till 6 428,8 (5 074,8), vilket motsvarar en tillväxt på 27 procent.
 Mobila intäkter utgjorde 36 (23) procent av de totala intäkterna och uppgick till 373,3 (186,6) mkr, en
ökning med 100 procent.
 Betssons styrelse föreslår överföring till aktieägarna om 623,8 (549,3) mkr, vilket motsvarar 4,51 (3,98)
kronor per aktie.
 Varumärket OranjeCasino migrerades under kvartalet till den gemensamma tekniska plattformen Techsson
och på Betsson.com lanserades under kvartalet en ny generation sportbok.
 Europe-Bet bidrog till kvartalets intäkter med 96,1 (-) mkr och till rörelseresultatet med 21,8 (-) mkr.
Helårsperioden




Intäkterna ökade med 23 procent till 3 722,0 (3 035,1) mkr.
Rörelseresultatet uppgick till 886,4 (821,2) mkr.
Resultatet före skatt uppgick till 883,0 (814,8) mkr.
Resultatet uppgick till 831,7 (770,7) mkr, motsvarande 6,02 (5,64) kronor per aktie.
Nyckeltal
Intäkter (mkr)
1 500
Rörelseresultat (mkr)
300
1 000
200
500
100
0
0
K4
K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4
2012
2013
2014
Deponeringar¹ (mkr)
4 000
8
6
4
2
3 000
2 000
1 000
K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4
2012
2013
2014
2015
K1
2012
2015
K2
K3
K4
K1
K2
2013
K3
K4
K1
K2
2014
K3
K4
2015
Bruttoomsättning¹ Odds (mkr)
000
000
000
000
0
K4
2012
K1
K2
K3
K4
K1
K2
2013
K3
2014
K4
K1
K2
K3
K4
2015
¹Deponeringar och bruttoomsättning i Sportboken avser samtliga spellösningar.
Betsson levererar uthållig lönsam tillväxt
”Det är verkligen glädjande att vårt underliggande organiska resultat ökar mer än våra intäkter, justerat för
valuta. Att Betsson har en justerad tillväxt i rörelseresultatet på 27 procent och en stark organisk tillväxt tyder
på att Betsson har en av branschens effektivaste strategier” säger Pontus Lindwall, Betssons VD och
koncernchef.
Presentation av bokslutskommuniké
Idag, fredag 5 februari klockan 9:00 CET presenterar Betssons koncernchef, Pontus Lindwall,
bokslutskommunikén på Betssons kontor Regeringsgatan 28 samt via webcast på www.betssonab.com eller
http://edge.media-server.com/m/p/c5vr7cb eller via telefon på +46 (0)8 505 564 74 (Sverige), +44 (0)203
364 53 74 (UK) +1 (0) 855 753 22 30 (US). Presentationen kommer att hållas på engelska och följas av en
frågestund.
BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM SJÄLVA ELLER VIA
PARTNERSAMARBETEN ERBJUDER SLUTKUNDER SPEL ÖVER INTERNET. BETSSON AB ÄGER BOLAG SOM BEDRIVER SPEL MOT
SLUTKONSUMENTER VIA SÅVÄL EGNA INTERNETSAJTER SOM PARTNERSAMARBETEN. BETSSON MALTA ERBJUDER POKER,
CASINO, SPORTBOK, LOTTER, BINGO OCH GAMES. KUNDERNA KOMMER FRÄMST FRÅN NORDEN OCH ÖVRIGA EUROPA.
BETSSON AB ÄR NOTERAT PÅ NASDAQ STOCKHOLM LARGE CAP LIST, (BETS).
BETSSON AB (PUBL)
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2015
1(12)
STOCKHOLM 5 FEBRUARI 2016
Fjärde kvartalet 2015
Koncernens intäkter uppgick till 1 041,1 (814,7)
mkr. Bruttoresultatet uppgick till 671,4 (592,8)
mkr. Rörelseresultatet uppgick till 174,4 (252,5)
mkr och rörelsemarginalen uppgick till 16,7 (31,0)
procent. I rörelseresultatet ingår en kostnad på
103,8 (intäkt på 34,7) mkr avseende
engångsposter. För ytterligare information se
avsnittet Överföring till tyska myndigheter. Det för
engångsposter justerade operativa rörelseresultatet
uppgick till 278,1 (217,8) mkr motsvarande en
ökning med 28 procent, varav 18 procent organiskt.
Koncernens resultat före skatt uppgick till 171,4
(256,6) mkr och resultatet uppgick till 159,1
(243,0) mkr, vilket motsvarar 1,15 (1,76) kronor
per aktie.
Fjärde kvartalets intäkter (exkluderat Europe-Bet)
har påverkats negativt med 18,0 mkr och
kostnaderna har ökat med 1,5 mkr till följd av
valutakursrörelser jämfört med de kurser som
tillämpades i jämförelsetalen föregående år. Den
negativa effekten på intäkterna härrör framförallt
från fluktuationer i valutorna NOK och TRY i
förhållande till SEK. Samtidigt har fluktuationer i
EUR mot SEK påverkat omsättningen positivt, men
också lett till ökade kostnader. Den sammantagna
effekten i rörelseresultatet från valutakursfluktuationer var minus 19,5 mkr. Europe-Bets
bidrag till intäkterna var 10,2 mkr lägre än om
relationen mellan GEL (den lokala valutan i
Georgien) och SEK varit densamma i fjärde
kvartalet i år som i jämförelsetalet för föregående
år. Nedan tabell visar justeringsposter vilka
åskådliggör jämförelse mellan åren.
bedöms under första kvartalet 2016 att något
överstiga fjärde kvartalets nivå 2015.
Övriga externa kostnader uppgick till 127,9 (117,7)
mkr. Ledningen bedömer att övriga externa
kostnader kommer att öka något mer i första
kvartalet och i linje med bolagets tillväxt under hela
2016.
Aktivering av utvecklingskostnader uppgick till 42,5
(36,2) mkr. Betssons operativa bolag investerar
huvudsaklingen i migreringar och förbättringar i de
olika spellösningarna vilket skapar förutsättningar
för tillväxt.
Helårsperioden
Koncernens intäkter uppgick till 3 722,0 (3 035,1)
mkr, vilket motsvarar en ökning med 23 procent.
Bruttoresultatet uppgick till 2 675,6 (2 231,3) mkr,
vilket motsvarar en ökning med 20 procent.
Rörelseresultatet ökade till 886,4 (821,2) mkr och
rörelsemarginalen uppgick till 23,8 (27,1) procent.
Resultatet före skatt ökade till 883,0 (814,8) mkr
och resultatet ökade till 831,7 (770,7).
Förvärv av Europe-Bet
Under fjärde kvartalet har förvärvad verksamhet
bidragit till koncernens intäkter med 96,1 mkr.
Justerat för valutaeffekter växte Europe-Bet under
fjärde kvartalet med 21 procent och i lokal valuta
växte intäkterna med 27 procent. Förvärvet har
samtidigt bidragit med 21,8 mkr till koncernens
rörelseresultat. Av Europe-Bets intäkter under
kvartalet avser 20,1 mkr den landbaserade
verksamheten. Tabellerna nedan beskriver hur
förvärvet har bidragit till Betssons resultat under
2015.
2015
2014
Kvartal 4
Kvartal 4
Intäkter
Varav Europebet
Valutajustering
1 041,1
-96,1
18,0
814,7
-
963,0
18%
814,7
Tillväxt i intäkter
(mkr)
174,4
-21,8
103,8
19,5
275,9
27%
252,5
Intäkter
Rörelseresultat
Periodens
resultat
Rörelseresultat
Varav Europebet
Engångsposter
Valutajustering
Tillväxt i rörelseresultat
-34,7
217,8
Betsson exkl
Europe-Bet
Europe-Bet
Betsson
944,9
152,6
141,7
96,1
21,8
17,3
1 041,1
174,4
159,1
Betsson exkl
Europe-Bet
Europe-Bet
Betsson
3 550,7
846,4
800,3
171,3
40,0
31,4
3 722,0
886,4
831,7
Europe-Bets bidrag under året
Marknadsföringskostnaderna uppgick till 215,2
(145,5) mkr, varav Europe-Bet utgjorde 13,0 (-)
mkr. Posten ökade till följd av förvärvad
verksamhet, negativa valutakurssvängningar samt
planerad tillväxt. Ledningen planerar för fortsatt
tillväxt och bedömer att det finns goda långsiktiga
tillväxtmöjligheter på såväl lokalt som internationellt
reglerade marknader. I tillägg till
marknadsföringskostnaderna ingick 82,9 (87,7) mkr
relaterade till provision till affiliates och partners i
posten kostnad sålda tjänster. Marknadsföringskostnaderna i relation till intäkterna bedöms under
första kvartalet 2016 att ligga i linje med 2015 års
nivå.
Personalkostnader uppgick till 152,1 (116,1) mkr.
Ökningen mot föregående år avser nyrekryteringar
för att skapa och möta framtida tillväxt samt 13,1
mkr i tillkommande personalkostnader i Europe-Bet.
Personalkostnaderna i relation till intäkterna
BETSSON AB (PUBL)
Europe-Bets bidrag till fjärde kvartalet
(mkr)
Intäkter
Rörelseresultat
Periodens
resultat
Betsson om Europe-Bet hade förvärvats före 1 januari, 2015. ¹
(mkr)
Betsson
Europe-Bet
2015 ¹
Betsson
just. 2
Intäkter
Rörelseresultat
Årets resultat
3 550,7
846,5
800,3
348,4
92,4
79,4
3 899,1
938,8
879,7
¹ Förutom det operativa bidraget har en kostnad på 7,5 mkr avseende
avskrivning av kundbas tillkommit, varav 4,2 mkr avser perioden före
den 22 juli.
Förvärvskostnader på 5,4 mkr samt en kostnad på 2,1 mkr
avseende uppläggningsavgifter för finansieringen har återlagts.
Samtidigt har det tillkommit en kostnad på 4,2 mkr avseende
avskrivning av kundbas 2015 1/1-21/7.
2
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2015
2(12)
STOCKHOLM 5 FEBRUARI 2016
Köp av varumärken
Betsson har förvärvat varumärkena
Suomiarvat.com, Svenskalotter.com och
Norskelodd.com för 34,7 mkr från den tidigare
partnern Nordic Entertainment. Affären innebär att
Betsson tar över marknadsföringsansvaret och i
gengäld inte behöver betala någon partnerkommission.
Under 2015 betalade Betsson en volymbaserad
vinstdelning till Nordic Entertainment uppgående till
11,1 mkr. Förvärvet värderades till en multipel på 6
avseende 2015 års röresleresultat, vid antagen
investeringsnivå i marknadsföring. Förvärvet
planeras att slutföras under första kvartalet 2016.
Överföring till tyska myndigheter
Under 2012 införde Tyskland en lokal
spellagstiftning som har ifrågasatts bland annat av
Europeiska Kommissionen då den står i strid med
EU-rättsliga principer. Enligt expertis inom
internationell rätt har inte heller Tyskland rätt att ta
ut skatt av operatörer som erbjuder spel från
tyskspråkiga spelsiter vilka administreras från och
regleras av andra EEA/EU-stater.
Betsson avser att snarast möjligt ansöka om
spellicens i Tyskland och deklarerar därför för lokal
skatt vilket innebär Betsson kommer att överföra
112,5 mkr till tyska myndigheter, varav 103,8 mkr
är engångsbelopp och resterande 8,7 mkr har
upparbetats under fjärde kvartalet. Beloppet är
uträknat av Betsson och kan komma att ändras
något efter inledande diskussioner med tyska
myndigheter. Summan motsvarar den fram till
utgången av 2015 upparbetade skattebördan
inklusive skattetillägg och ränta i det fall Betsson
hade varit del av den lokala spellagstiftningen i
Tyskland. Betsson kommer tills vidare fortsätta att
deklarera skatt och överföra belopp, vars storlek är
beroende av framtida omsättning i sportboken i
Tyskland. Beloppen har och kommer att belasta
bruttoresultatet. Betsson kommer vidta rättsliga
åtgärder för att försöka vinna erkännande hos tyska
myndigheter att skatten saknar legal grund och att
summan skall återbetalas till Betsson.
Operativa verksamheten
Betsson erbjuder via dotterbolag internetspel till
slutkunder via partnersamarbeten och egna
spelportaler. Vidare erbjuder Betsson
systemlösningar till andra operatörer.
Mobila intäkter ökade till 373,3 (186,6) mkr, en
ökning med 100 procent. Mobila intäkter utgör 36
(23) procent av de totala intäkterna. Den mobila
bruttoomsättningen i Sportboken utgjorde under
kvartalet 55 (44) procent av den totala
bruttoomsättningen i Sportboken.
Under fjärde kvartalet migrerades OranjeCasino till
den gemensamma plattformen Techsson.
Migreringen möjliggör kostnadseffektiv
vidareutveckling av sajten samtidigt som
möjligheterna till analys och CRM förbättras
väsentligt. Under 2016 planerar Betssons operativa
dotterbolag att migrera de återstående
varumärkena, Casinoeuro-plattformens samtliga
varumärken och Europe-Bet.
BETSSON AB (PUBL)
Under fjärde kvartalet lanserades en ny sportbok för
Betsson.com. Den nya sportboken innebär en mer
individanpassad kundupplevelse med ökad
funktionalitet för slutanvändarna. Den uppdaterade
sportboksarkitekturen medför förbättrade
möjligheter att utveckla olika varumärkens
sportböcker i olika riktningar samt förbättrad
skalbarhet. Sammantaget bidrar den nya
sportboken långsiktigt till kostnadsfördelar i
vidareutveckling samt ökat aktivitet. Betsson
bedömer att Betssons samtliga sportböcker kommer
att uppdateras under 2016.
B2C - fjärde kvartalet
Fjärde kvartalets intäkter i B2C uppgick till 840,6
(629,3) mkr, vilket motsvarar en tillväxt på 34
procent varav 18 procent var organisk.
Under kvartalet uppgick intäkterna i Norden till
471,0 (446,6) mkr. Den valutajusterade tillväxten
uppgår till 8 procent. Den nordiska sportboken är
den produktgrupp i Norden som under kvartalet
visat starkast tillväxt. Den underliggande aktiviteten
i både Kasino och Sportbok är stark i Norden.
Norden utgjorde under fjärde kvartalet 56 (71)
procent av B2C-segmentet medan EU utom Norden
representerade 31 (28) procent.
B2B – fjärde kvartalet
Intäkter från B2B uppgick till 200,5 (185,3) mkr, en
ökning med 8 procent. Intäkterna från B2B har
påverkats negativt av ofördelaktiga
valutasvängingar uppgående till 8,8 mkr.
Betsson samarbetar med ett statligt ägt kinesiskt
bolag avseende internetbaserad lotteri- och
sportspelsverksamhet. Den förväntade regleringen
för internetbaserade lotterier i Kina har ännu ej
genomförts. Betsson har en fortsatt positiv syn på
marknadens framtida möjligheter.
Produkter
Intäkter i Kasino uppgick under fjärde kvartalet till
684,0 (580,4) mkr, vilket motsvarar en ökning med
18 procent. Rensat för 9,8 mkr avseende negativa
valutakurser uppgick den organiska tillväxten i
Kasino till 11 procent. Sammantaget representerade
Kasino 66 (71) procent av koncernens intäkter.
Bruttoomsättningen i Sportboken, i Betssons
samtliga spellösningar, uppgick till 6 428,8
(5 074,8) mkr, vilket motsvarar en ökning med 27
procent. Andelen av omsättningen som genereras
från mobila enheter uppgick under kvartalet till 55
(44) procent. Marginal efter fria vad i Betssons
samtliga spellösningar i Sportbok uppgick till 7,1
(6,1) procent. Intäkter från Sportboken uppgick
under kvartalet till 312,6 (192,6) mkr, vilket
motsvarar en tillväxt på 62 procent varav 45
procent organisk tillväxt. Jämförelsetalen påverkas
av negativa valutakurser jämfört med föregående år
med 7,4 mkr. I Sportbokens intäkter ingår 106,7
(92,2) mkr avseende licensintäkter och spelbidrag
från B2B. Sportboken utgjorde 30 (24) procent av
koncernens intäkter.
Intäkter från Poker uppgick under kvartalet till 34,2
(28,9) mkr. Europe-Bet bidrog med 10,8 mkr till
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2015
3(12)
STOCKHOLM 5 FEBRUARI 2016
intäkterna i Poker. Aktiviteten i Betssons
pokernätverk fortsätter att minska.
Övriga produkters intäkter uppgick under fjärde
kvartalet till 10,3 (12,7) mkr.
Deponeringar
Under fjärde kvartalet deponerades 2 605,0
(2 130,3) mkr, vilket motsvarar en tillväxt på 22
procent. Europe-Bet bidrog med 251,1 mkr
motsvarande en ökning på 54 procent från tredje
kvartalet. Deponeringar i Betssons samtliga
spellösningar uppgick under kvartalet till 3 471,4
(2 977,1) mkr. I begreppet samtliga spellösningar
ingår B2B-samarbeten vilka inte bedrivs under
Betssons licenser.
Kunder
Vid utgången av kvartalet uppgick antalet
registrerade kunder till 9,0 (7,7) miljoner spelare,
vilket motsvarar en ökning med 17 procent. Aktiva
kunder uppgick under kvartalet till 526 291 (390
687). Nyckeltalet aktiva kunder påvisar aktiviteten i
Betssons spellösningar utan krav på deponering.
Eget kapital
Eget kapital i koncernen uppgick till 3 153,7
(3 073,8) mkr, motsvarande 22,78 (22,27) kronor
per aktie.
Likvida medel och spelarskulder
Likvida medel uppgick vid slutet av december till
524,9 (478,1) mkr. Vid utgången av fjärde kvartalet
uppgick tillgängliga krediter hos kreditinstitut till
1 522,2 mkr. Av dessa var 733,5 (523,4) mkr
nyttjade och 788,6 (333,0) mkr outnyttjade.
Spelarskulden inklusive reservering för upparbetade
jackpots uppgick till 366,7 (354,9) mkr. Detta
belopp begränsar nyttjandet av bolagets likvida
medel som en följd spelmyndigheters regler.
Kortfristiga fordringar på betalningsleverantörer, för
ännu ej avräknade kundinbetalningar uppgick till
316,2 (318,6) mkr.
Personal
Vid slutet av kvartalet var totalt 1 639 (870)
personer anställda. Medelantalet anställda under
året uppgick till 1 584 (850) i koncernen, varav 760
(622) personer i Malta.
I tillägg till det hade koncernen vid utgången av
kvartalet 151 (173) konsulter engagerade på heltid.
Antal anställda i Europe-Bet uppgår till 629 varav
203 inom onlineverksamheten. Under kvartalet har
ett fysiskt pokerrum, ett antal fysiska betalbutiker
och en spelhall stängts i Georgien vilket förklarar
varför antalet anställda i Europe-bet minskat från
föregående kvartal. Utöver detta var 5 konsulter
engagerade inom Europe-Bet.
och säljer interna tjänster till vissa koncernbolag
avseende finans, kommunikation, redovisning och
administration.
Omsättningen under året uppgick till 16,8 (17,6)
mkr och resultatet före skatt uppgick till 789,0
(765,2) mkr.
Likvida medel i moderbolaget uppgick till 103,3
(143,3) mkr.
Ägarförhållanden
Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm
Large Cap List, (BETS). Bolaget hade vid periodens
utgång 35 156 (21 443) aktieägare. De tre
röstmässigt starkaste ägarna var Per Hamberg
inklusive bolag med 3,8 procent av utestående
kapital och 17,9 procent av utestående röster,
familjen Knutsson med bolag med 4,9 procent av
utestående kapital och 10,6 procent av utestående
röster samt familjen Lundström med bolag med 3,1
procent av utestående kapital och 9,6 procent av
utestående röster.
Utestående aktier
Totala antalet aktier och röster i Betsson uppgår till
143 109 081 respektive 289 449 081, fördelat på
16 260 000 aktier av serie A med tio röster vardera,
122 155 730 aktier av serie B med en röst vardera
samt 4 693 351 aktier av serie C vilka inte kan
företrädas på bolagstämmor. Här ingår Betssons
innehav av 1 173 egna B-aktier vilka under tidigare
år förvärvats till en snittkurs på 19,42 kronor samt
4 693 351 aktier av serie C.
Händelser efter kvartalets utgång
Till följd av lägre sportboksmarginal har första
kvartalet 2016 inletts med intäkter under det
dagliga genomsnittet för fjärde kvartalet 2015. Den
underliggande aktiviteten följer normalt
säsongsmässigt mönster.
I inledningen av 2016 har Betsson öppnat ett
utvecklingscenter i London. Syftet med Applied
Digital Technology Center är att säkra högklassig
teknisk kompetensförsörjning.
Det har i övrigt inte inträffat några väsentliga
händelser efter periodens utgång.
Redovisningsprinciper
Betsson följer de av EU antagna IFRS standarderna
och tolkningarna av dessa (IFRIC). Denna
bokslutskommuniké har upprättats i enlighet med
IAS 34, Delårsrapportering. Moderbolagets
finansiella rapporter har upprättats i enlighet med
RFR 2.
Moderbolaget
Betssons B2C-segment definieras av spel från
spelare som bolaget förvärvat själva samt spel från
spelare som härstammar från Betssons nätverk av
anknutna websidor (www.affiliatelounge.com). Allt
som inte faller under denna definition klassas som
B2B i Betsson.
Moderbolaget Betsson ABs (publ) verksamhet består
i att äga och förvalta aktieinnehav i bolag som
själva eller via partnersamarbeten erbjuder
slutkunder spel över internet. Bolaget tillhandahåller
Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer
med vad som framgår av årsredovisningen 2014.
Närmare information om koncernens redovisningsoch värderingsprinciper framgår av
BETSSON AB (PUBL)
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2015
4(12)
STOCKHOLM 5 FEBRUARI 2016
årsredovisningen för 2014 (not 2) vilken finns
tillgänglig på www.betssonab.com eller på
huvudkontoret.
Risker och osäkerheter
Den legala situationen för spel över internet ändras
löpande både på EU-nivå och på olika lokala
geografiska marknader. Det råder ett fortsatt tryck
på länderna inom EU att anpassa den inhemska
lagstiftningen till tillämplig EU-rätt, framför allt vad
gäller restriktioner i fri rörlighet av varor och
tjänster. Flera länder har aviserat att man arbetar
med ny lagstiftning som skall vara förenlig med EUs
krav och i vissa länder har konkreta
lagstiftningsförslag lagts fram, samt ny lagstiftning
antagits. Det är fortsatt oklart när sådan ny
lagstiftning kan komma att införas på de av
Betssons huvudmarknader som ännu inte
omreglerats.
Ny lagstiftning kan komma att leda till att
marknadsvillkoren i fråga om t.ex. skatter,
produktutbud och lokala licensavgifter förändras
vilket kan påverka Betssons lönsamhet negativt.
Samtidigt kan ny lagstiftning medföra stark
marknadstillväxt och att Betsson ges förbättrade
möjligheter till marknadsföring och
marknadsnärvaro.
Norge utvidgade i början av juni 2010 sitt förbud
mot främjande av i utlandet arrangerade spel.
Förbudet träffar banker genom att inlösentjänster i
samband med betalningar av spel via kredit- och
betalkort till spelbolag kriminaliserats. Efter valet i
september 2013 har det dock uppstått en
parlamentarisk majoritet för att omreglera den
norska spelmarknaden. Baserat på det som är känt
idag bedömmer dock ledningen i Betsson att det
inte är troligt att det sker en omreglering i Norge
inom de närmsta åren.
Valet 2014 har gett ett svagt parlamentariskt läge i
Sverige. Numera råder mestadels samsyn bland de
olika riksdagspartierna att omreglera den svenska
spelmarknaden. Regeringen har kommunicerat en
tidsplan som, i det fall den genomförs, innebär att
Sverige inför en ny reglering under 2018.
Betsson har licensintäkter för systemleverans till
bland annat en speloperatör där delar av intäkterna
härrör från spelare i Turkiet. Dessa licensintäkter
redovisas under B2B. Intäkter som härrör från
dessa spelare kan bedömas ha högre operativ risk
än intäkter från andra marknader.
För en fördjupad beskrivning av ovanstående risker
samt övriga risker och osäkerheter hänvisas till
årsredovisningen för 2014.
Transaktioner med närstående
Inga transaktioner har ägt rum mellan Betsson och
närstående som väsentligen påverkat Betssons
ställning och resultat under kvartalet.
Framtidsutsikter
Betsson bedömer att marknaden för spel över
internet kommer att fortsätta att utvecklas starkt.
Antalet internetanvändare växer starkt globalt vilket
utgör en drivkraft för branschen. Mest avgörande är
BETSSON AB (PUBL)
idag tillväxten av mobila lösningar och användandet
av smartphones. I de regioner där internet är
tillgängligt ökar tilltron till internet som handelsplats
och allt fler använder internet till bankärenden,
aktieaffärer, försäkringsärenden och till övrig
handel. Detta beteende och ökande förtroende för
e-handel är viktigt för marknadsutvecklingen.
Betsson anser att det ur ett riskperspektiv finns
bestående värden i såväl de lokalt omreglerade
marknaderna som i de sedan tidigare internationellt
reglerade marknaderna. Utvalda internationellt
reglerade marknader utgör under överskådlig
framtid en bas för stark tillväxt och god lönsamhet.
Ledningen bedömer att Betssons sammanvägda
marknader växer med 9 procent under 2016,
baserat på analyser från bland annat H2 Gambling.
Betsson avser att, över tid, fortsätta växa mer än
marknaden.
Ledningen bedömer vidare att Betssons mobila
intäkter kommer att fortsätta öka starkt under
överskådlig framtid.
Årsstämma 2016
Årsstämma i Betsson AB kommer att hållas
torsdagen den 12 maj 2016 i Filmstaden Sergel,
Slöjdgatan 6 Hötorget, Stockholm, Salong 6,
klockan 10:00 CET.
Aktieägare som vill lägga fram förslag till
valberedningen kan göra detta via e-post till
[email protected] eller per post
under adress; Betsson AB, Valberedning,
Regeringsgatan 28, 111 53 Stockholm.
Nästkommande finansiella rapport
Delårsrapport för första kvartalet presenteras 20
april, andra kvartalet presenteras 21 juli, tredje
kvartalet presenteras 20 oktober och
bokslutskommuniké för helåret 2016 (kvartal 4)
presenteras den 9 februari 2017.
Presentation av bokslutskommunikén
Idag, fredag 5 februari klockan 9:00 CET
presenterar Betssons koncernchef, Pontus Lindwall,
bokslutskommunikén på Betssons kontor
Regeringsgatan 28 samt via webcast på
www.betssonab.com eller http://edge.mediaserver.com/m/p/c5vr7cb eller via telefon på +46
(0)8 505 564 74 (Sverige), +44 (0)203 364 53 74
(UK) +1 (0) 855 753 22 30 (US). Presentationen
kommer att hållas på engelska och följas av en
frågestund.
En kopia av presentationen finns tillgänglig på
www.betssonab.com från och med fredagen den 5
februari.
Stockholm den 5 februari 2016
Pontus Lindwall
VD och koncernchef
Betsson AB (publ),
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2015
5(12)
STOCKHOLM 5 FEBRUARI 2016
Regeringsgatan 28, 111 53 Stockholm
Styrelsens säte: Stockholm,
Organisationsnummer 556090-4251
För ytterligare information, kontakta Pontus
Lindwall, VD och koncernchef, Tfn, +46 (0) 8 506
403 00, [email protected] eller
Fredrik Rüdén, CFO, Tfn +46 (0) 8 506 403 00,
[email protected]
Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för
översiktlig granskning av bolagets revisorer.
Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan
information som Betsson AB (publ) skall
offentliggöra i enlighet med lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel
med finansiella instrument. Informationen lämnades
för offentliggörande den 5 februari 2016 klockan
07:30 CET.
BETSSON AB (PUBL)
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2015
6(12)
STOCKHOLM 5 FEBRUARI 2016
Rörelseförvärv av Europe-Bet
Den 29 juni förvärvades 100% av aktierna i
Chempionebi 111 LLC (och närstående bolag).
Genom förvärvet erhöll Betsson ett strategiskt fäste
i regionen och blev en av de största aktörerna på
den georgiska marknaden.
Bolaget har framgångsrikt etablerat och driver
varumärket Europe-Bet med flera
konkurrenskraftiga produkterbjudanden på den
lokalt reglerade marknaden i Georgien. Tillsammans
med Betssons teknik skapas en grund för lönsam
och uthållig tillväxt både inom och utanför Georgien.
Betsson förvärvade aktierna från säljarna till en
initial köpeskilling som uppgår till 50 miljoner USD.
Utöver den initiala köpeskillingen kan en
tilläggsköpeskilling för verksamheten som
motsvarar högst 35 miljoner USD komma att utgå
efter ett år, vilket baseras på att spelregleringen i
Georgien enligt förväntan förblir oförändrad. Detta
innebär en maximal sammanlagd köpeskilling för
verksamheten på 85 miljoner USD. I tillägg till detta
har Betsson betalat 1,655 MGEL (ca 0,69 MUSD) för
tidigare upparbetat resultat i Europe-Bet,
avseenden perioden innan closing dvs den 22:a juli.
Förvärvet finansieradess genom en förnyelse av en
kreditfacilitet som uppgår till 35 miljoner EUR, samt
en ny kreditfacilitet om 700 miljoner SEK. Dessa
faciliteter är båda revolverande vilket ger en
attraktiv kapitalstruktur.
Integrering och kostnadssynergier gällande
utvecklingen av den förvärvade spelplattformen
samt intäktssynergier förklarar sammantaget
övervärdet i goodwill. Ingen del av redovisad
goodwill förväntas vara avdragsgill vid
inkomstbeskattning.
Betsson om Europe-Bet hade förvärvats innan 1 januari, 2015. ¹
(mkr)
Betsson
Europe-Bet
Betsson
just. 2
2015 ¹
Intäkter
Rörelseresultat
Årets resultat
3 550,7
846,5
800,3
348,4
92,4
79,4
3 899,1
938,8
879,7
¹ Förutom det operativa bidraget har en kostnad på 7,5 mkr avseende
avskrivning av kundbas tillkommit, varav 4,2 mkr avser perioden före
den 22 juli.
Förvärvskostnader på 5,4 mkr samt en kostnad på 2,1 mkr
avseende uppläggningsavgifter för finansieringen har återlagts.
Samtidigt har det tillkommit en kostnad på 4,2 mkr avseende
avskrivning av kundbas 2015 1/1-21/7.
2
Förvärvsanalys (mkr)
Köpeskilling
Erlagd köpeskilling (likvida medel)
436,7
Tilläggsköpeskilling (villkorad)
303,5
Summa köpeskilling
740,2
Redovisat belopp på identifierbara
förvärvade tillgångar och övertagna skulder
Likvida medel
Materiella anläggningstillgångar
Övriga immateriella anläggningstillgångar
Kundbas
Varumärken
Kortfristiga fordringar
Kortfristiga skulder
22,9
15,0
1,9
24,1
384,1
60,2
-49,7
Summa identifierbara nettotillgångar
458,6
Goodwill
281,6
Redovisningseffekter
Under fjärde kvartalet har förvärvad verksamhet
bidragit till koncernens intäkter med 96,1 mkr.
Justerat för valutaeffekter växte Europe-Bet under
fjärde kvartalet med 21 procent. Förvärvet har
samtidigt bidragit med 21,8 mkr till koncernens
rörelseresultat. Av Europe-Bets intäkter under
kvartalet avser 20,1 mkr den landbaserade
verksamheten. Tabellerna nedan beskriver hur
förvärvet har bidragit till Betssons resultat under
2015.
Europe-Bets bidrag till fjärde kvartalet
(mkr)
Intäkter
Rörelseresultat
Periodens
resultat
Betsson exkl
Europe-Bet
Europe-Bet
Betsson
944,9
152,6
141,7
96,1
21,8
17,3
1 041,1
174,4
159,1
Betsson exkl
Europe-Bet
Europe-Bet
Betsson
3 550,7
846,4
800,3
171,3
40,0
31,4
3 722,0
886,4
831,7
Europe-Bets bidrag under året
(mkr)
Intäkter
Rörelseresultat
Periodens
resultat
BETSSON AB (PUBL)
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2015
7(12)
STOCKHOLM 5 FEBRUARI 2016
Koncernens resultaträkningar, mkr
Kvartal 4
2015
Intäkter
Kvartal 4
2014
Helår
2015
Helår
2014
3 035,1
1041,1
814,7
3 722,0
Kostnad sålda tjänster
-369,6
-221,9
-1 046,4
-803,7
Bruttoresultat
Marknadsföringskostnader
Personalkostnader
Övriga externa kostnader
Aktiverade utvecklingskostnader
Avskrivningar
Övriga rörelseintäkter/-kostnader
Rörelsens kostnader
671,4
-215,2
-152,1
-127,9
42,5
-44,7
0,4
-497,1
592,8
-145,5
-116,1
-117,7
36,2
-31,0
33,7
-340,3
2 675,6
-752,9
-543,5
-475,2
146,9
-160,7
-3,8
-1 789,2
2 231,3
-548,2
-448,1
-440,0
123,1
-128,0
31,1
-1410,1
Rörelseresultat
174,4
252,5
886,4
821,2
-3,0
4,1
-3,4
-6,4
171,4
256,6
883,0
814,8
-12,3
-13,6
-51,2
-44,1
159,1
243,0
831,7
770,7
1,15
1,15
1,76
1,76
6,02
6,02
5,64
5,63
16,7
26,0
16,5
138,4
138,4
31,0
42,6
31,5
138,1
138,1
23,8
33,1
23,7
138,2
138,4
27,1
36,8
26,8
136,7
138,1
Räntabilitet på eget kapital (procent)
27
30
Räntabilitet på totalt kapital (procent)
17
19
Räntabilitet på sysselsatt kapital (procent)
19
22
Finansiella intäkter och kostnader
Resultat före skatt
Skatt
Periodens resultat
Resultat per aktie före utspädning (kronor)
Resultat per aktie efter utspädning (kronor)
Rörelsemarginal (i procent av intäkter)
Rörelsemarginal (i procent av bruttoresultat)
Vinstmarginal (procent)
Genomsnittligt antal utestående aktier (miljoner)
Antal utestående aktier vid periodens slut (miljoner)
Koncernens rapport över totalresultat, mkr
Periodens resultat
Kvartal 4
2015
Kvartal 4
2014
Helår
2015
Helår
2014
159,1
243,0
831,7
770,7
Övrigt totalresultat
Intäkter/kostnader redovisade direkt i eget kapital
Säkring av nettoinvesteringar i utländsk valuta inkl uppskjuten
skatt
Valutakursdifferenser vid omräkning utländska verksamheter
Övrigt totalresultat för perioden (efter skatt)
Summa totalresultat för perioden
BETSSON AB (PUBL)
22,6
-18,6
28,4
-51,3
-116,0
114,9
-209,6
229,0
-93,4
96,3
-181,2
177,7
65,7
339,3
650,5
948,3
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2015
8(12)
STOCKHOLM 5 FEBRUARI 2016
Koncernens balansräkningar, mkr
Immateriella anläggningstillgångar
2015-12-31
2014-12-31
3 980,3
3 402,2
Materiella anläggningstillgångar
57,0
50,9
Finansiella anläggningstillgångar
16,9
25,1
Uppskjutna skattefordringar
21,2
29,3
Summa anläggningstillgångar
4 075,5
3 507,5
Kortfristiga fordringar
1 126,9
1 025,1
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
Eget kapital
Avsättning
Uppskjutna skatteskulder
524,9
478,1
1 651,8
1 503,2
5 727,4
5 010,7
3 153,7
3 073,8
109,9
-
5,9
5,4
Summa avsättningar
115,8
5,4
Långfristiga skulder till kreditinstitut
505,2
523,4
Kortfristiga skulder till kreditinstitut
Övriga kortfristiga skulder
Summa kortfristiga skulder
228,4
-
1 724,3
1 408,2
1 952,7
1 408,2
5 727,4
5 010,7
Koncernens kassaflödesanalyser, mkr
Helår
2015
Helår
2014
Resultat efter finansiella poster
883,0
814,8
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
280,5
97,8
Betald skatt
-27,7
-45,4
1 135,8
867,1
Summa eget kapital och skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital
Förändringar i rörelsekapital
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringar
Förvärv av likvida medel
Förvärv av aktier i dotterbolag
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Utbetalning vid lösen av teckningsoptioner
Erlagd tilläggsköpeskilling (Oranje och Kroon)
Upptagna banklån
18,7
1,1
1 154,5
868,3
-200,4
-156,3
22,9
36,0
-443,0
-376,3
-620,5
-496,6
-21,0
-17,4
-137,1
-207,1
436,7
378,0
Återbetalning av banklån
-200,1
-211,2
Inlösenprogram
-549,7
-421,5
Premier köpoptioner
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Förändring av likvida medel
2,0
0,0
-469,2
-479,2
64,7
-107,6
Likvida medel vid periodens början
478,1
562,5
Kursdifferenser likvida medel
-18,0
23,2
Likvida medel vid periodens slut
524,9
478,1
Förändringar i koncernens eget kapital, mkr
Helår
2015
Helår
2014
3 073,8
2 032,2
650,5
948,3
Ingående balans
Summa totalresultat för perioden
Förmögenhetsförändringar exklusive
transaktioner med bolagets ägare
650,5
948,3
Inlösenprogram
-549,7
-421,5
Kostnad inlösenprogram efter skatteeffekt
-
-0,1
Nyemission
-
531,2
Teckningsoptioner - betald optionspremie
Återköp av teckningsoptioner
Aktieoptioner - värdet av anställdas prestationer
Eget kapital vid periodens slut
2,0
-
-25,1
-17,4
2,2
1,1
3 153,7
3 073,8
3 153,7
3 073,8
Hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare
Minoritetsintresse
-
-
Totalt eget kapital
3 153,7
3 073,8
BETSSON AB (PUBL)
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2015
9(12)
STOCKHOLM 5 FEBRUARI 2016
Moderbolagets resultaträkningar, mkr
Helår
2015
Helår
2014
Intäkter
16,8
17,6
Rörelsens kostnader
-57,4
-76,5
Rörelseresultat
-40,6
-58,9
Finansiella poster
829,6
824,1
Resultat före skatt
789,0
765,2
Skatt
0,0
0,0
789,0
765,2
2015-12-31
2014-12-31
Periodens resultat
Moderbolagets balansräkningar, mkr
Materiella anläggningstillgångar
1,2
1,1
Finansiella anläggningstillgångar
3 912,6
3 470,2
Summa anläggningstillgångar
3 913,8
3 471,3
Kortfristiga fordringar
426,9
432,7
Likvida medel
103,3
143,3
Summa omsättningstillgångar
530,1
576,1
4 444,0
4 047,3
Summa tillgångar
Bundet eget kapital
348,7
346,4
Fritt eget kapital
3 104,3
2 890,6
Summa eget kapital
3 453,0
3 236,9
Skulder till kreditinstitut-långfristiga
502,2
486,9
Skulder till kreditinstitut-kortfristiga
221,3
Övriga kortfristiga skulder
267,4
Summa kortfristiga skulder
488,7
323,5
4 444,0
4 047,3
Summa eget kapital och skulder
323,5
Översikter koncernen
Resultaträkningar, mkr
2015
K4
2015
K3
2015
K2
2015
K1
2014
K4
2014
K3
2014
K2
2014
K1
2013
K4
2015
Helår
Intäkter
Kostnad sålda tjänster
Bruttoresultat
1041,1
-369,6
671,4
972,9
-237,6
735,3
860,6
-229,4
631,2
847,4
-209,8
637,6
814,7
-221,9
592,8
782,1
-207,7
574,4
752,3
-200,0
552,3
686,0
-174,2
511,8
655,5
-179,8
475,6
3 722,0
-1046,4
2 675,6
Marknadsföringskostnader
Personalkostnader
Övriga externa kostnader
Aktiverade utvecklingskostnader
Avskrivningar
Övriga rörelseintäkter/-kostnader
Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat
Finansnetto
Resultat före skatt
Skatt
Resultat efter skatt
-215,2
-152,1
-127,9
42,5
-44,7
0,4
-497,1
174,4
-3,0
171,4
-12,3
159,1
-205,5
-138,7
-127,1
40,1
-43,1
-0,7
-475,1
260,2
2,7
262,9
-15,9
247,0
-166,0
-128,1
-115,0
30,9
-36,7
-2,5
-417,4
213,8
-1,5
212,3
-10,7
201,6
-166,2
-124,6
-105,2
33,4
-36,2
-1,0
-399,6
238,0
-1,6
236,4
-12,3
224,1
-145,5
-116,1
-117,7
36,2
-31,0
33,7
-340,3
252,5
4,1
256,6
-13,6
243,0
-135,9
-120,2
-111,3
33,3
-33,3
0,1
-367,3
207,2
-3,1
204,1
-10,7
193,4
-143,1
-109,3
-101,8
28,2
-34,2
-1,7
-361,9
190,4
-2,8
187,5
-10,9
176,6
-123,8
-102,6
-109,2
25,4
-29,5
-1,1
-340,7
171,2
-4,6
166,6
-8,9
157,7
-122,3
-101,8
-96,9
24,7
-25,8
-3,5
-325,6
150,0
-1,0
149,0
-8,1
140,9
-752,9
-543,5
-475,2
146,9
-160,7
-3,8
-1789,2
886,4
-3,4
883,0
-51,2
831,7
2015
K4
2015
K3
2015
K2
2015
K1
2014
K4
2014
K3
2014
K2
2014
K1
2013
K4
2015
Helår
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Summa tillgångar
4 075,5
1 651,8
5 727,4
4 151,4
1 537,0
5 688,4
3 388,1
1 346,6
4 734,6
3 418,2
1 610,3
5 028,5
3 507,5
1 503,2
5 010,7
3 374,8
1 278,6
4 653,4
3 358,5
1 275,4
4 634,0
3 259,9
1 519,4
4 779,3
2 129,9
1 386,0
3 515,9
4 075,5
1 651,8
5 727,4
Eget kapital
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
3 153,7
620,9
1 952,7
5 727,4
3 087,2
968,6
1 632,6
5 688,4
2 849,6
696,5
1 188,6
4 734,6
3 233,5
516,0
1 278,9
5 028,5
3 073,8
528,7
1 408,2
5 010,7
2 734,1
508,4
1 410,8
4 653,4
2 543,0
720,8
1 370,2
4 634,0
2 727,2
698,7
1 353,4
4 779,3
2 032,2
4,1
1 479,5
3 515,9
3 153,7
511,1
2 062,6
5 727,4
2015
K4
2015
K3
2015
K2
2015
K1
2014
K4
2014
K3
2014
K2
2014
K1
2013
K4
2015
Helår
278,2
(kvarvarande verksamhet)
Balansräkningar, mkr
Kassaflödesanalyser, mkr
(kvarvarande verksamhet)
Operativt kassaflöde
kassaflöde från
investeringsverksamheten
kassaflöde från
finansieringsverksamheten
Summa kassaflöde
412,2
232,2
231,9
164,4
327,1
223,7
153,1
192,0
1 154,5
-54,8
-494,3
-37,0
-34,4
-44,5
-55,2
-31,7
-365,3
-57,9
-620,5
-203,3
20,1
243,2
161,1
-372,0
-176,7
-137,1
60,4
-147,0
-27,1
-211,8
60,1
-435,9
-243,9
315,5
103,4
-0,6
133,5
-469,2
64,7
BETSSON AB (PUBL)
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2015
10(12)
STOCKHOLM 5 FEBRUARI 2016
Nyckeltal
(Kvarvarande verksamhet)
2015
K4
2015
K3
2015
K2
2015
K1
2014
K4
2014
K3
2014
K2
2014
K1
2013
K4
2015
Helår
Tillväxt per kvartal (%)
Tillväxt jmf föreg.år (%)
Bruttomarginal (i % av intäkter)
EBITDA-marginal (i % av intäkter)
EBITDA-marginal (i % av bruttoresultat)
Rörelsemarginal (i % av intäkter)
7
28
64,5
21,0
32,6
16,7
13
24
75,6
31,2
41,3
26,8
2
14
73,3
29,1
39,7
24,8
4
24
75,2
32,3
43,0
28,1
4
24
72,8
34,8
47,8
31,0
4
30
73,4
30,7
41,9
26,5
10
30
73,4
29,8
40,7
25,3
5
7
74,6
29,3
39,2
25,0
9
1
72,6
26,8
37,0
22,9
23
71,9
28,1
39,1
23,8
Rörelsemarginal (i % av bruttoresultat)
Vinstmarginal (i % av intäkter)
Vinstmarginal (i % av bruttoresultat)
Marknadsföring (% av intäkter)
Marknadsföring (% av bruttoresultat)
Resultat per aktie (kr)
Operativt kassaflöde per aktie (kr)
Eget kapital per aktie (kr)
Genomförd utdeln./inlösen per aktie (kr)
Genomsnittlig börskurs (kr)
Börskurs vid periodens slut (kr)
Högsta notering (kr)
26,0
16,5
25,5
20,7
32,1
1,15
2,01
22,78
0,00
145,12
155,50
160,00
35,4
27,0
35,8
21,1
27,9
1,78
2,98
22,30
0,00
141,94
140,80
157,00
33,9
24,7
33,6
19,3
26,3
1,46
1,68
20,63
3,98
118,60
119,80
132,40
37,3
27,9
37,1
19,6
26,1
1,62
1,68
23,42
0,00
100,35
107,93
110,97
42,6
31,5
43,3
17,9
24,5
1,76
1,19
22,27
0,00
85,26
91,67
94,33
36,1
26,1
35,5
17,4
23,7
1,40
2,37
19,81
0,00
80,51
85,33
90,50
34,5
24,9
34,0
19,0
25,9
1,28
1,62
18,42
3,05
77,20
77,00
83,67
33,4
24,3
32,5
18,0
24,2
1,17
1,14
19,76
0,00
68,29
78,50
79,50
31,5
22,7
31,3
18,7
25,7
1,08
1,47
15,60
0,00
65,92
68,00
71,17
33,1
23,7
33,0
20,2
28,1
6,02
8,35
22,78
3,98
127,59
155,50
160,00
Lägsta notering (kr)
Soliditet (%)
Investeringar (mkr)
Medeltal antal anställda (ackumulerat)
Antal anställda vid periodens slut
Antal aktieägare vid periodens slut
Antal miljoner aktier
127,10
55
83,2
1 584
1 639
35 156
143,1
120,40
54
80,6
1 610
1 692
30 878
139,6
106,30
60
37,0
900
928
27 727
139,6
91,33
64
34,4
875
905
25 234
139,6
73,83
61
44,4
850
870
21 443
139,6
74,67
59
53,4
845
885
20 604
139,6
74,17
55
31,8
839
877
21 148
139,6
59,33
57
26,6
835
857
19 770
139,6
60,83
58
57,9
789
839
18 825
130,3
91,33
55
235,1
1 584
1 639
35 156
143,1
2015
K4
2015
K3
2015
K2
2015
K1
2014
K4
2014
K3
2014
K2
2014
K1
2013
K4
2015
Helår
9 022,2
8 804,6
8 096,6
7 924,0
7 732,4
7 533,2
7 363,7
7 172,2
6 732,7
9 022,2
2
17
526,3
9
17
492,2
2
10
357,6
2
10
372,1
3
15
390,7
2
14
363,5
3
16
381,4
7
19
360,8
2
17
401,4
17
526,3
6,9
35
6
37,6
35
6
-3,9
-6
4
-4,8
3
5
7,5
-3
5
-4,7
-14
5
5,7
-11
5
-10,1
-25
5
-5,2
-23
6
35
6
2015
K4
2015
K3
2015
K2
2015
K1
2014
K4
2014
K3
2014
K2
2014
K1
2013
K4
2015
Helår
2 605,0
2 439,8
2 222,0
2 170,4
2 130,3
2 062,3
1 939,4
1 570,7
1 613,6
9 437,3
7
22
10
18
2
15
2
38
3
32
6
38
23
34
-3
4
8
2
22
3 471,4
3 237,7
3 116,6
3 173,6
2 977,1
2 737,3
2 613,4
2 212,5
2 262,3
12
999,2
7
17
4
18
-2
19
7
43
9
32
5
35
18
30
-2
5
12
5
23
2015
K4
2015
K3
2015
K2
2015
K1
2014
K4
2014
K3
2014
K2
2014
K1
2013
K4
6 428,8
5 506,1
5 385,7
6 054,4
5 074,8
4 063,3
4 140,4
3 780,8
4 094,6
3 629,7
3 256,9
3 446,0
4 214,6
3 403,4
2 653,4
2 666,2
2 449,7
2 666,0
16,8
2,2
-11,0
19,3
24,9
-1,9
9,5
-7,7
20,5
27
36
30
60
24
20
20
-2
8
4 715,1
73,3
4 294,9
78,0
4 148,9
77,0
4 575,3
75,6
3 692,0
72,8
2 963,1
72,9
2 847,2
68,8
2 618,2
69,2
2 770,9
67,7
9,8
3,5
-9,3
23,9
24,6
4,1
8,7
-5,5
17,2
28
7,1%
312,6
106,7
45
7,3%
276,0
102,3
46
6,3%
206,4
94,2
75
6,2%
217,7
124,4
33
6,1%
192,6
97,2
25
8,5%
222,1
105,0
19
7,0%
178,0
88,1
-2
8,0%
186,3
91,6
12
6,2%
156,2
68,2
Antal kunder
Antal registrerade kunder (tusental)
Tillväxt per kvartal (%)
Tillväxt jmf föreg.år (%)
Antal aktiva kunder (tusental)
Tillväxt per kvartal (%)
Tillväxt jmf föreg.år (%)
Aktivitetsgrad kunder (%)
Deponeringar
Deponerat belopp (MSEK)
Tillväxt per kvartal (%)
Tillväxt jmf föreg.år (%)
Deponerat belopp, alla spellösningar
(MSEK)
Tillväxt per kvartal (%)
Tillväxt jmf föreg.år (%)
Bruttomarginal, Sportbok
Bruttoomsättning, samtliga spellösningar
(MSEK)
-varav B2B (MSEK)
Tillväxt per kvartal (%) 2)
Tillväxt jmf motsvarande period föreg.år
(%) 1)
Varav bruttoomsättning Live spel (MSEK)
Andel Live spel (%)
Tillväxt per kvartal (%)
Tillväxt jmf motsvarande period föreg.år
(%)
Marginal efter fria vad (%)
Intäkter (MSEK)
-varav B2B
1) Beräknad på samtl. spellösningar
BETSSON AB (PUBL)
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2015
11(12)
2015
Helår
23
375,0
14
547,3
37
17
734,2
75,9
46
6,7%
1 012,7
427,6
STOCKHOLM 5 FEBRUARI 2016
Rapportering per Segment
Intäkter (mkr)
B2B, Business to business
B2C, Business to consumers
Summa
Andel av total (%)
B2B
B2C
2015
K4
2015
K3
2015
K2
2015
K1
2014
K4
2014
K3
2014
K2
2014
K1
2013
K4
2015
Helår
200,5
840,6
186,7
786,1
194,6
666,0
221,5
626,0
185,3
629,3
174,9
607,2
166,1
586,2
164,1
521,9
152,6
502,9
803,3
2 918,7
1 041,1
972,8
860,6
847,4
814,7
782,1
752,3
686,0
655,5
3 721,9
19,3
80,7
19,2
80,8
22,6
77,4
26,1
73,9
22,8
77,2
22,4
77,6
22,1
77,9
23,9
76,1
23,3
76,7
21,6
78,4
Tillväxt per kvartal (%)
B2B
7
-4
-12
19
6
5
1
8
23
B2C
7
18
6
-1
4
4
12
4
5
Totalt
7
13
2
4
4
4
10
5
9
8
34
28
7
29
24
17
14
14
35
20
24
21
25
24
41
27
30
16
34
30
-14
16
7
-
16
24
23
2015
K4
2015
K3
2015
K2
2015
K1
2014
K4
2014
K3
2014
K2
2014
K1
2013
K4
2015
Helår
Intäkter
Kasino
Poker
Sportbok
Övriga produkter
Summa bruttoresultat
684,0
34,2
312,6
10,3
1 041,1
656,8
29,7
276,0
10,4
972,9
617,8
24,6
206,4
11,8
860,6
585,0
29,3
217,7
15,4
847,4
580,4
28,9
192,6
12,7
814,7
524,0
25,5
222,1
10,5
782,1
534,6
27,1
178,0
12,6
752,3
456,0
34,6
186,3
9,1
686,0
447,8
38,2
156,2
13,3
655,5
2 543,6
117,8
1 012,7
47,9
3 722,0
Andel av totalt (%)
Kasino
Poker
Sportbok
Övriga produkter
65,7
3,3
30,0
1,0
67,5
3,1
28,4
1,1
71,8
2,9
24,0
1,4
69,0
3,5
25,7
1,8
71,2
3,6
23,6
1,6
67,0
3,3
28,4
1,3
71,1
3,6
23,7
1,7
66,5
5,0
27,2
1,3
68,3
5,8
23,8
2,0
68,3
3,2
27,2
1,3
Tillväxt jmf föreg.år (%)
B2B
B2C
Totalt
Intäkter per produkt
Tillväxt per kvartal (%)
Kasino
4
6
6
1
11
-2
17
2
11
Poker
15
21
-16
1
14
-6
-22
-9
18
Sportbok
13
34
-5
13
-13
25
-4
19
3
Övriga produkter
-1
-12
-24
21
21
-17
38
-31
-13
7
13
2
4
4
4
10
5
9
18
18
62
-19
28
25
17
24
-1
24
16
-9
16
-7
14
28
-15
17
69
24
30
-24
23
-4
24
30
-21
47
-31
30
37
-21
32
-36
30
15
-21
6
-61
7
-
2015
K4
2015
K3
2015
K2
2015
K1
2014
K4
2014
K3
2014
K2
2014
K1
2013
K4
471,0
257,3
4,2
108,1
840,6
450,9
242,2
3,0
90,0
786,2
433,5
213,8
7,2
11,5
666,0
429,2
182,9
3,3
10,6
626,0
446,6
173,5
2,4
6,8
629,3
443,4
156,1
2,6
5,1
607,2
413,4
167,0
3,0
2,7
586,2
410,2
103,4
3,6
4,7
521,9
424,5
72,3
3,3
2,8
502,9
1 784,6
896,2
17,8
220,2
2 918,8
56,0
30,6
0,5
12,9
57,4
30,8
0,4
11,5
65,1
32,1
1,1
1,7
68,6
29,2
0,5
1,7
0
71,0
27,6
0,4
1,1
0
73,0
25,7
0,4
0,8
0
70,5
28,5
0,5
0,5
0
78,6
19,8
0,7
0,9
0
84,4
14,4
0,7
0,6
61,1
30,7
0,6
7,5
5
Totalt alla produkter
Tillväxt jmf föreg.år (%)
Kasino
Poker
Sportbok
Övriga produkter
Totalt alla produkter
B2C per geografisk area
Intäkter
Norden
EU, utom Norden
Övriga Europa
Övriga världen
Summa bruttoresultat
Andel av total (%)
Norden
EU, utom Norden
Övriga Europa
Övriga världen
21
1
30
6
23
Tillväxt per kvartal (%)
Norden
4
4
1
-4
1
7
1
-3
EU, utom Norden
6
13
17
5
11
-7
61
43
4
Övriga Europa
37
-58
119
38
-9
-13
-14
7
19
Övriga världen
20
683
8
56
33
88
-42
70
-3
7
18
6
-1
4
4
12
4
5
5
48
73
1 489
34
2
55
15
1 661
29
5
28
138
322
14
5
77
-7
125
20
5
140
-28
146
25
10
124
-5
80
27
17
114
15
25
34
15
21
82
19
16
-
Totalt alla länder
Tillväxt jmf föreg.år (%)
Norden
EU, utom Norden
Övriga Europa
Övriga världen
Totalt alla länder
BETSSON AB (PUBL)
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2015
4
49
52
1 038
24
12(12)