Äp6 Röda delprov B1-C2 4 november.indd

KO PI ER I N G S UNDE R LAG 4 : INS K IC K N IN G SBLAN KETT
Ifylles av provgruppen
Uppsala universitet
Ämnesprov åk 6
Institutionen för nordiska språk
Box 527
751 20 Uppsala
1606____________-________
Inskickningsblankett
För elever som följer kursplanen i svenska ska material skickas in för elever med födelsedatum
18 februari, 18 maj, 18 augusti och 18 november.
För elever som följer kursplanen i svenska som andraspråk ska material skickas in för samtliga elever
födda i februari och november.
Gör så här:
•
Kopiera detta blad och fyll i ett exemplar för varje elev vars provmaterial ska skickas in.
•
Sätt ihop bladet med formuläret ”Sammanställning av elevresultat” samt med de kopierade elevlösningarna.
Använd gärna gem.
•
Skicka materialet senast den 18 juni 2016 till Äp6, Inst. för nordiska språk, Box 527, 751 20 Uppsala
Uppgifter om eleven
Flicka Pojke
Svenska
Svenska som andraspråk
Skola: ____________________________________
Lärare:
Kommun: ______________________________
Delprovsbetyg A
Delprovsbetyg B1 och B2
Delprovsbetyg C1 och C2
Sammanvägt provbetyg 2016
Betyg ht 15
Skicka in detta:
(kopior, ej originaldokumenten)
•
•
•
bedömda elevhäften Delprov B1
och Delprov B2
bedömda elevlösningar från
delprov C1 och C2
ifylld ”Sammanställning av
elevresultat”
Övriga uppgifter som kan vara relevanta, exempelvis om anpassningar av delprov gjorts samt om eleven fått stöd i
form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen eller särskilt stöd.
76 SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK, ÄMNESPROV ÅK 6, 2015/2016, BEDÖMNINGSANVISNING AR