160202-pressmeddelande-bemöter-AT

PRESSMEDDELANDE
2016-02-02
Webbster bemöter Aktietorget uttalande
Styrelsen i Webbster Media Group AB (publ) (Webbster) vill härmed bemöta Aktietorgets pressmeddelande som
skickades ut till aktiemarknaden den 160201. Aktietorget har i sin roll som marknadsplats kommit med vissa påståenden
angående Webbsters verksamhet, påståenden som vi i styrelsen för Webbster anser är helt felaktiga och bygger på
obefogade uppgifter. Aktietorgets hastiga agerande har beklagligen och ​
oåterkalleligt​
skadat Webbsters varumärke, ett
missförstånd som enkelt kunde ha undvikits med ett enkelt mail till Webbsters styrelse och huvudägare. Styrelsen vill
därför enligt nedanstående uppgifter kommentera och förtydliga vissa fakta kring Webbster, Webbsters huvudägare och
dess nuvarande verksamhet.
Huvudägare i Webbster
Webbsters huvudägare är idag Capital Conquest AB som är ett värmländskt investmentbolag som drivs och ägs idag av
ett flertal entreprenörer och riskkapitalister i Värmland. Ingen i bolagets ledning, styrelse eller aktieägare har någonsin
varit misstänkt för några ​
oegentligheter​
, varav Aktietorgets påståenden är grovt missvisande och felaktigt kommunicerat
till aktiemarknaden. Webbster har idag tillsammans med bolagets huvudägare tillskrivit Aktietorget och begärt en
förklaring på deras påstående samt begärt att de framlägger konkret fakta till sitt tidigare påstående.
Capital Conquest har som affärsidé att investera i företag, såväl noterade som onoterade men främst i entreprenörsledda
bolag där stor tillväxt är i fokus. Bolaget är en långsiktig huvudägare av ett flertal rörelsedrivande verksamheter och
genom djupt engagemang med värdedrivande initiativ och aktiviteter stödjer Capital Conquest verksamheterna att bli
framgångsrika i sina respektive affärer. Koncernen omsätter idag 50 miljoner per år och sysselsätter ett 60-tal anställda,
läs mer på bolagets hemsida www.capital-conquest.se.
Finansiella ställning
Bolaget har under 2015 erhållit kapitaltillskott om totalt 13 623 000 kronor från bolagets aktieägare varav merparten har
investerats från bolagets huvudägare Capital Conquest AB och kapitaltillskotten har varit i form av riktade nyemissioner
samt ett ovillkorat aktieägartillskott från bolagets huvudägare. Bolagets kassalikviditet var den 2015-12-31 ca 8,2
miljoner. Bolagets tillgångar är upptagit i balansräkningen till bokförda värden och bolaget tillämpar alltid
försiktighetsprincipen på de tillgångar som är upptaget i bolagets balansräkning. ​
Hade Aktietorget efterfrågat ovanstående information från Webbsters ledning hade sådan information givetvis lämnats till Aktietorget, men Webbster fick ingen sådan förfrågan och kunde därför inte räta ut de frågetecken som Aktietorget hade. Värdering av Webbsters aktie
Bolaget har under 2015 genomfört ett flertal kapitaliseringar varav den senaste var på 2 miljoner med en teckningskurs
på 10 kronor per aktie vilket gav ett pre money värde på 40 miljoner kronor innan emissionen genomfördes. I samband
med aktieutdelning från Smart Energy så tillskrivs även skatteverket som fick lämna sin bedömning på vad det
skattepliktiga värdet är på webbster aktien.
Skatteverket gjorde följande bedömning angående Webbster aktien
I det aktuella fallet är den senaste transaktionen, d.v.s. kapitaliseringen i bolaget den 30 september 2015, en tydlig
indikation på bolagets marknadsvärde. Aktievärdet i bolaget bör därför mycket sannolikt uppgå till 10 kr. Vid en samlad
bedömning anser Skatteverket att utdelningens skattepliktiga värde ska uppgå till 10 kr per utdelad aktie i Webbster
Media Group AB. Detta värde gäller som skattepliktigt värde per erhållen aktie, både för en begränsat skattskyldig person
enligt kupongskattelagen (1970:624) och för en obegränsat skattskyldig person enligt inkomstskattelagen (1999:1229).
Webbster Media Group AB (publ)
Västra Torggatan 11
+46(0)54 20 20 240
556900-8336
65225, Karlstad
[email protected]
PRESSMEDDELANDE
2016-02-02
Kommande notering av Webbsters aktie
Styrelsen avser att inom kort att kunna notera bolagets aktie på Nordic MTF då det är styrelsen uppfattning att bolaget
idag uppfyller de krav som ställs för en notering. ​
Nordic MTF är Nordic Growth Markets lista för handel i icke börsnoterade aktier. Handeln på Nordic MTF sker i Nordic Growth Markets ​
handelssystem, Elasticia, under avdelningen Nordic MTF
Stockholm, vilket innebär att samtliga Nordic Growth Markets medlemmar kan handla i aktierna. Kursinformationen
distribueras i realtid till bland annat SIX, Reuters, Infront och ledande internetportaler med finansiell inriktning. Handeln
kan också följas i realtid på www.nordicmtf.se*.
Styrelsen
Webbster Media Group AB (publ)
Webbster Media Group AB (publ)
Webbster Media Group AB (publ) är i grunden en kreativ och teknisk digitalbyrå som levererar unika idéer och
lösningar med syfte att få företag att bli mer automatiserade och lönsamma. Webbster levererar kvalité och vi är
stolta över våra kunders slutprodukter och tjänster. Det som särskiljer bolaget är vår kreativitet och förmåga att
ta nästa steg. Webbster ger dig det senaste, men tummar aldrig på kvalitén och hållbarheten. Webbster har sitt
säte och huvudkontor i Karlstad och har cirka 8 000 aktieägare varav bolagets aktie är idag onoterad, läs mer
på bolagets hemsida www.webbster.se
Webbster Media Group AB (publ)
Västra Torggatan 11
+46(0)54 20 20 240
556900-8336
65225, Karlstad
[email protected]