JOBBMÖJLIGHETER - Arbetsförmedlingen

JOBBMÖJLIGHETER
i Jönköpings län 2016
1
Fler jobb i länet 2016
Här kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Jönköpings län under 2016.
Länets arbetsgivare har en positiv framtidstro och många räknar med att rekrytera
under det kommande året. Jobben blir fler i de flesta branscher utom inom
industrin som räknar med få nya jobb.
Arbetsmarknaden fortsätter att förbättras i
Jönköpings län och en majoritet av arbetsgivarna
tror på en ökad efterfrågan på sina varor och
tjänster framöver. Det innebär att det skapas
jobb i nästan alla branscher under 2016. Flest
kommer inom bygg (se sidan 10), vård &
omsorg samt utbildning (s. 5-6). Samtidigt blir
det få nya möjligheter till jobb inom industrin
(s.4).
Finns det några jobb?
Arbetsgivarna behöver alltid anställa. Till
exempel kommer de flesta som anställs under
2016 att ersätta en person som går i pension.
Tänk på att ju större område du har möjlighet
att söka inom desto större är möjligheterna att
få jobb. Detta gäller både geografiskt (de flesta
nya jobb finns i storstadsregionerna) och yrkesmässigt.
Vilken kompetens söker arbetsgivarna?
De flesta arbetsgivare vill i dag att man som
sökande har slutbetyg från gymnasiet. De
arbeten som kräver någon form av eftergymnasial utbildning, exempelvis en utbildning från
yrkeshögskola eller högskoleutbildning, blir
också fler. Samtidigt minskar antalet arbeten
som inte kräver någon utbildning alls. Utbildning har alltså blivit allt viktigare, men även
yrkeserfarenhet, hantverksskicklighet, social
kompetens och samarbetsförmåga har stor
betydelse för möjligheten till jobb. Även körkort
kan förbättra jobbmöjligheterna inom de flesta
yrkesområdena.
Kort om Jobbmöjligheter 2016
2
Materialet vi presenterar här baseras på Arbetsförmedlingens intervjuundersökning hösten 2015.
Representanter för arbetsställen inom näringslivet, kommuner, landsting samt inom staten har tillfrågats.
De privata företag som intervjuas är ett urval från Statistiska centralbyråns (SCB) företagsregister.
Listorna med yrken visar Arbetsförmedlingens bedömning av arbetsmarknadsläget för 2016.
Här arbetar flest i dag
Bilden visar var anställda i Jönköpings län jobbar. De flesta i länet är
anställda inom tillverkning, drift och underhåll. Inget annat län i Sverige har
så många jobb inom detta yrkesområde. Nästan lika många arbetar inom
hälso- och sjukvård och inom försäljningsområdet. Det sistnämnda är ett
stort yrkesområde som rymmer allt ifrån säljare till städare.
Andelen anställda per yrkesområde i Jönköpings län
8.
9.
7.
1. Hälso- och sjukvård samt socialt arbete: 21 %
1.
2. Tillverkning, drift och underhåll: 21 %
6.
3. Försäljning, hotell, restaurang och service: 19 %
4. Ekonomi, administration, kultur och media: 11 %
5. Utbildning: 8 %
6. Transport: 8 %
5.
7. Data, teknik och naturvetenskap: 6 %
8. Bygg och anläggning: 5 %
9. Naturbruk: 1 %
Andelen anställda per yrkesområde 2013, Jönköpings län 16-64 år.
Chefer, militärer och anställda där uppgift om yrke saknas
ingår inte i siffrorna. Källa: SCB
2.
4.
3.
3
Tillverkning, drift och underhåll
Under 2016 kommer få nya jobb att skapas inom
industrin men för dig med rätt kvalifikationer
finns goda jobbmöjligheter. Trenden inom yrkesområdet är att de ”enklare” arbetsuppgifterna
försvinner och de jobb som finns kvar är mer
tekniskt avancerade. Arbetsgivarna vill därför
oftast att du skall ha en gymnasieutbildning med
inriktning mot industri och teknik för att ett jobb
skall bli aktuellt. Du ökar dina jobbmöjligheter
ytterligare om du dessutom går en teknisk utbildning efter gymnasiet, som exempelvis en yrkeshögskoleutbildning. Industrin tar också ofta in
personal från bemanningsföretag, så vill du öka
dina jobbchanser är det bra att ta kontakt med
företag inom bemanningsbranschen.
Jobbmöjligheterna är mycket goda för CNCoperatörer som klarar mer avancerade arbetsuppgifter, som att programmera och läsa ritningar.
Svetsare behöver olika licenser och helst också
yrkeserfarenhet för att ha goda jobbmöjligheter.
Många arbetsgivare letar just efter hantverksskickliga personer. Så har du hantverkskunnandet och även yrkeserfarenhet är jobbchanserna
goda inom yrken som, gjutare, låssmed, lackerare
samt plåtslagare. Listan på efterfrågade hantverksyrken är lång och speglar att för få utbildas
inom dessa yrken.
4
Lätt att få jobb har också utbildade och erfarna
lastbilsmekaniker. Denna positiva arbetsmarknad gäller också för bussmekaniker, även om
arbetsuppgifterna skiljer sig åt väsentligt. Som
mekaniker i dag behövs ett tekniskt kunnande då
utvecklingen går mot allt mer avancerade fordon.
Kunskaper inom el och digital felsökning är
därför en förutsättning och minst lika viktig som
kunskaper inom mekanik. Samtidigt förväntas
exempelvis bilmekaniker ha allt mer kundkontakt vilket ställer krav på social kompetens.
Utbildade elektriker möter också goda jobbmöjligheter under 2016. I länet finns en stor
efterfrågan på både installationselektriker och
distributionselektriker. En mer begränsad arbetsmarknad har maskin- och processoperatörer
samt montörer som inte är specialiserade.
Goda jobbmöjligheter: bilmekaniker, CNC-operatörer,
distributionselektriker, fastighetstekniker, gjutare,
installationselektriker, lackerare, lastbilsmekaniker, låssmed,
plåtslagare, styckare, svetsare och verktygsmakare.
Medelgoda jobbmöjligheter: maskinoperatörer gummioch plastindustri och processoperatörer trä-pappers- och
massaindustri.
Mindre goda jobbmöjligheter: maskinoperatör
trävaruindustri, montörer el- och teleutrustning, montörer
metall-, gummi- och plastprodukter och vaktmästare.
Hälso – och sjukvård samt socialt arbete
Har du en eftergymnasial utbildning inom vård
och omsorg är arbetsmarknaden mycket bra.
Sjuksköterskor i allmänhet och särskilt de som
har en specialistutbildning har mycket goda jobbmöjligheter. Extra efterfrågade är de som är specialister inom psykiatri, operationer, röntgen och
barnmorskor. För läkare är situationen liknande,
men brist berör framför allt specialister. För
andra akademiska yrken inom området - såsom
psykologer och tandläkare - är jobbmöjligheterna
också mycket goda det kommande året.
Det finns flera orsaker till den ökade efterfrågan
på personal inom yrkesområdet. Befolkningen i
Jönköpings län växer snabbt vilket innebär att
fler behöver sjukvård och då behövs det också
fler personer inom sjukvården. Det blir även allt
fler äldre i befolkningen eftersom vi lever längre.
Detta ökar vårdbehovet eftersom efterfrågan
på vårdtjänster ökar i takt med åldern. Under­
sköterskor, som jobbar ofta inom äldrevården,
möter därför allt bättre jobbmöjligheter.
Bland de vårdyrken som inte ställer lika höga
krav på utbildning som exempelvis vårdbiträden
och personliga assistenter är konkurrensen om
jobben något hårdare i och med att det finns fler
sökande till varje plats. Men det är viktigt att
komma ihåg är att detta är mycket vanliga yrken
där det hela tiden byts ut personal. Detta innebär att det alltid finns jobböppningar och många
chanser till exempelvis vikariat och sommarjobb.
Ytterligare en förklaring till de goda jobbmöjligheterna inom området är att det utbildats för få
personer i Sverige med inriktning mot vård och
omsorg. Detta talar för att jobbmöjligheterna blir
fortsatt goda under de kommande åren.
Inom socialtjänsten finns goda jobbmöjligheter
för socialsekreterare och i synnerhet om du söker
dig utanför storstadsregionerna. De stora inflytningen från utlandet kommer kräva en utbyggd
socialtjänst vilket förbättra jobbmöjligheterna
ytterligare. Socionomer kan också arbeta med
bedömningar om ekonomiskt bistånd eller som
kuratorer inom till exempel skolan eller vården.
Goda jobbmöjligheter: apotekare, barnmorskor,
behandlingsassistenter, läkare, psykologer, receptarier,
sjuksköterskor (både grundutbildade och specialister),
socialsekreterare och tandläkare.
Medelgoda jobbmöjligheter: kriminalvårdare,
undersköterskor och skötare.
Mindre goda jobbmöjligheter: arbetsterapeuter,
tandhygienister, vårdbiträden och personliga assistenter.
5
Utbildning
Har du en pedagogisk utbildning ser arbetsmarknaden ljus ut det kommande året. Det har
fötts många barn i länet under en längre tid,
vilket innebär fler jobbmöjligheter inom för- och
grundskolan. I Jönköpings län är det stor brist på
utbildade förskollärare och arbetslösheten är obefintlig. Förskolan har en fastställd läroplan och
pedagogiska mål och därför efterfrågas högskoleutbildad personal. Jobbmöjligheterna är sämre
för barnskötare, eftersom många konkurrerar om
varje plats samtidigt som arbetsgivarna vill ha
fler utbildade förskolelärare i verksamheten.
Antalet elever i grundskolan förväntas öka
under kommande år vilket förbättrar jobbmöjligheterna ytterligare för dig som är utbildad grundskollärare. Inom grundskolans senare år finns nu
en särskilt stor efterfrågan på lärare som har ämneskunskap inom matematik, fysik, kemi, teknik
och biologi. Detta hänger ihop med att det under
flera år utbildats alldeles för få ämneslärare med
inriktning mot naturvetenskapliga ämnen.
Inom gymnasieskolan har du som är yrkeslärare, det vill säga med både yrkeskunskap och
pedagogisk utbildning, mycket goda jobbmöjligheter. Yrkeslärare omfattas inte av kravet på
lärarlegitimation, vilket krävs för övriga lärare.
6
Vidare har gymnasielärare inom de naturvetenskapliga ämnena samt matematik extra goda
förutsättningar att få arbete. De lärare som har
något mindre goda jobbchanser inom gymnasie­
skolan är de med inriktning mot historia och
samhällskunskap. Specialpedagoger är också en
grupp inom lärare som verkar inom alla skolans
nivåer och har mycket goda jobbmöjligheter
framöver.
Lärare som kan undervisa i svenska som andraspråk är mycket efterfrågade under 2016 och
flera år framöver. Detta förklaras av den stora
inflyttningen från utlandet som kommer innebära
både utbyggd grundskola och vuxenutbildning.
Viktiga egenskaper för alla jobb inom utbildningssektorn är förmåga till god kommunikation
samt att tycka om att jobba med människors
utveckling.
Goda jobbmöjligheter: förskollärare, fritidspedagoger,
gymnasielärare i yrkesämnen, lärare i grundskolans senare
år, lärare i grundskolans tidigare år, lärare i estetiska och
praktiska ämnen, SFI-lärare och specialpedagoger.
Medelgoda jobbmöjligheter: trafiklärare.
Mindre goda jobbmöjligheter: elevassistenter, fritidsledare
och barnskötare.
Transport
Ekonomi, administration, kultur och media
För lokala transporter, där lokalkännedom, och
förmåga att kommunicera med kunderna är
viktiga egenskaper, är jobbmöjligheterna goda.
Också servicekänsla har blivit en allt viktigare
förmåga för personer som arbetar med persontransporter och är en efterfrågad egenskap för
bland annat busschaufförer. Vill du arbeta med
fjärrtransporter, det vill säga med körningar av
gods en längre sträcka, är det tuffare konkurrens
om jobben. Jobbmöjligheterna förbättras om du
som lastbilsförare har ett ADR-intyg för transport av farligt gods samt yrkeskompetensbevis
(YKB). Lastbilsförare i yrkesmässig trafik måste
vara klara med YKB senast 10 september 2016
och för bussförare blev det obligatoriskt redan i
höstas.
I länet finns många jobb som lagerarbetare och
truckförare, men var beredd på hård konkurrens
om jobben då det är många sökande till varje
plats.
Du har bättre jobbmöjligheter inom ekonomi, administration, kultur och media med någon form
av utbildning efter gymnasiet. Lättast att få jobb
har controllrar, revisorer och studie- och yrkesvägledare. För att jobba som ekonomiassistent
eller löne- och personalassistent är grundkravet
en gymnasieutbildning. Ofta efterfrågar arbetsgivare kunskap i ett särskilt datorprogram för
exempelvis lönehantering, vilket gör att yrkeserfarenhet och/eller vidareutbildning är viktigt.
Det är hård konkurrens om jobben som administratör eller sekreterare. Många av de enklare
administrativa uppgifterna har försvunnit i och
med att tekniken gått framåt. Även för akademikeryrken, så som informatörer och handläggare
inom offentlig förvaltning, finns det förhållandevis
få jobb att söka.
Goda jobbmöjligheter: controllrar, studie- och yrkesvägledare
och revisorer.
Medelgoda jobbmöjligheter: handläggare/utredare, offentlig
förvaltning, medicinska sekreterare, personaltjänstemän,
Goda jobbmöjligheter: lastbilsförare och lokförare.
jurister och speditörer.
Mindre goda jobbmöjligheter: ekonomiassistenter, löne-
Mindre goda jobbmöjligheter: truckförare, brevbärare och
och personalassistenter, administratörer och sekreterare,
lagerarbetare.
bibliotekarier och informatörer.
7
Data, teknik och naturvetenskap
Naturbruk
Efterfrågan på IT-tjänster är stor i Jönköpings
län och ökar för varje år. De flesta av jobben inom
området kräver någon form av eftergymnasial
utbildning, oftast en högskoleutbildning. Därför
har mjukvaru- och systemutvecklare, IT-arkitekter och testare mycket goda jobbmöjligheter. I
första hand vill arbetsgivare ha erfaren personal,
varför nyutexaminerade inom området kan möta
en något tuffare arbetsmarknad. För support­
personal eller drifttekniker utan specifik kunskap
om något verktyg eller program är konkurrensen
om jobben hårdare. Vissa supportjobb försvinner också i och med att allt fler supporttjänster
återfinns i molnet.
Jobbmöjligheterna är allmänt mycket goda för
dig som har en teknisk högskoleutbildning. Extra
efterfrågade är vissa civilingenjörer, högskoleingenjörer samt gymnasieingenjörer inom flertalet
inriktningar.
För arbeten inom skogsnäringen ser jobbchanserna medelgoda ut 2016. Bäst jobbmöjligheter
har skogsmaskinsförare. Ofta köper företagare
och skogsbolag in tjänster i stället för att anställa
i egen regi. Det betyder att det ofta krävs att du
som yrkesperson har eget företag och är själv­
gående för att få ett arbete.
Söker du enklare jobb utan krav på utbildning
inom park- och trädgårdsskötsel är konkurrensen mycket hård. Många av jobben finns också
bara under vår- och sommarhalvåret. Det är ofta
viktigt med ett bra kontaktnät eftersom jobben
utannonseras i relativt liten utsträckning. Har du
en utbildning från ett naturbruksgymnasium är
chanserna till jobb mycket bättre.
Goda jobbmöjligheter: biomedicinska analytiker,
civilingenjörer (samtliga inriktningar), ingenjörer och
tekniker (bygg, el, elektronik och teleteknik, maskin,
Goda jobbmöjligheter: skogsmaskinförare.
VVS), IT-arkitekter, mjukvaru- och systemutvecklare,
systemförvaltare/-administratörer och testare och testledare.
Medelgoda jobbmöjligheter: drifttekniker IT och logistiker.
Mindre goda jobbmöjligheter: Helpdesk-/supporttekniker.
8
Medelgoda jobbmöjligheter: jägmästare, lantmästare,
skogsmästare och maskinförare lantbruk.
Mindre goda jobbmöjligheter: parkarbetare och
skogsarbetare.
Försäljning, handel och service
Är du ung eller inte har så mycket tidigare arbetslivserfarenhet finns ändå hyfsade chanser till
att du får ditt första jobb inom handeln. Det är
lättare att få jobb inom området eftersom många
arbeten inte kräver någon eftergymnasial utbildning. Ofta är det dock hård konkurrens om de
lediga platserna. Det arbetsgivarna efterfrågar
är god servicekänsla och förmåga att bemöta
människor. Arbetsgivare inom fackhandeln ser
också gärna att de anställda har god kunskap
och är intresserad av vad som säljs. I branschen
är det vanligt med tim- och deltidsanställningar
och arbeten på kvällar och helger. Då många
börjar och slutar inom handeln finns det ständigt
jobb­öppningar. Arbetsförmedlingen förväntar sig
också något fler jobb inom yrkesområdet under
2016 eftersom hushållens konsumtion av varor
och tjänster kommer att öka. Värt att tänka på är
att de flesta butiksjobben finns i Jönköping och
andra större städer. Körkort är också en fördel då
många köpcenter ligger i tätorternas utkanter.
Företagssäljare är ett vanligt jobb och finns i
de flesta branscher. Allra vanligast är yrket inom
handeln och industrin. Har du säljförmåga och
kan kombinera detta med kunskaper om en viss
bransch eller produkt finns det ofta goda jobbmöjligheter. I en allt större utsträckning efterfrå-
gas också säljare med eftergymnasial utbildning.
Telefonförsäljare är ett yrke som många prövar
på för en kortare tid och därför får också många
chansen att testa sin förmåga. Var förberedd
på att lönen delvis är provisionsbaserad och att
arbetstempot är högt.
Städare är ett vanligt serviceyrke där konkurrensen om jobben är hård. Yrkeserfarenhet och
körkort har därför blivit vanliga önskemål från
arbetsgivare. Andra vanliga serviceyrken är massörer, hudterapeuter och frisörer. Inom dessa är
det vanligt att jobba som egenföretagare.
Goda jobbmöjligheter: företagssäljare.
Medelgoda jobbmöjligheter: fastighetsmäklare, inköpare och
telefonförsäljare.
Mindre goda jobbmöjligheter: bilförsäljare, brandmän,
banktjänstemän, frisörer, marknadsförare, massörer,
försäljare dagligvaror, försäljare fackhandel och städare.
9
Hotell och restaurang
Bygg och anläggning
Hotell- och framför allt restaurangbranschen
växer i länet i takt med att vi äter och fikar mer
på restauranger och kaféer än tidigare. Det finns
alltid lediga jobb i branschen eftersom rörligheten
hög bland personalen och arbetar bara under
en kortare period. Många jobb finns också bara
över sommaren och ny personal måste rekryteras varje säsong. Inom yrkesområdet är det brist
på kockar med yrkeserfarenhet och kunskaper i
internationella kök. Det vanligaste yrket i branschen är köks- och restaurangbiträden. Detta
yrke innebär ofta, särskilt på mindre restauranger, att du arbetar både i köket och möter
kund i matsalen. Arbetsmarknaden är dock tuff
beroende på att många konkurrerar om jobben.
De flesta jobben finns i landets större städer och i
länet främst i Jönköping.
Det kommer att byggas fler bostäder i Jönköpings
län 2016 än på många år och arbetsmarknaden
är överlag bra för dig som har utbildning och
yrkesbevis inom bygg. Goda jobbmöjligheter
har bland annat träarbetare/snickare, målare,
takmontörer samt VVS-montörer. Extra goda
jobbmöjligheter har personer som utöver sitt yrke
kan leda och styra arbetet. Hantverksskicklighet
och förmåga att kunna kommunicera med kunder
är extra viktigt om du vill jobba med renovering,
ombyggnad och tillbyggnad där privatpersoner är
uppdragsgivare. Många av jobben inom bygg och
anläggning sker utomhus och kräver god fysik
samt körkort. Inom byggbranschen är det också
vanligt att du jobbar i ett mindre företag eller
själv är egenföretagare.
Utan att ha genomfört en lärlingsperiod är det
svårare att få ett arbete inom branschen, även om
jobbmöjligheterna kommer att förbättras i takt
med det ökande byggandet.
Goda jobbmöjligheter: anläggningsmaskinförare,
anläggningsarbetare, betongarbetare, byggnadsplåtslagare,
10
Goda jobbmöjligheter: kockar och bagare/konditorer.
murare, målare, takmontörer och träarbetare/snickare,
Mindre goda jobbmöjligheter: baristor/cafébiträden,
Medelgoda jobbmöjligheter: glasmästare och grovarbetare
bartendrar, köks- och restaurangbiträden och receptionister.
inom bygg och anläggning.
-montörer.
Vilket yrke väljer du?
Det finns omkring 5 000 olika yrken i Sverige, det är faktiskt ingen som har riktig koll på exakt
hur många som finns. På Arbetsförmedlingens webbplats beskrivs många av dem.
Där finns också intervjuer med folk som jobbar i alla möjliga yrken och fler än 160 korta yrkesfilmer.
I filmerna låter vi olika människor själva beskriva sitt yrke.
www.arbetsformedlingen.se/yrkesfilmer.
”Att stödja det friska
är en stor del av arbetet.”
Sandra Schubert, undersköterska.
”Roligast är att skapa själva produkten,
se den lanseras och få feedback
av användarna.”
Alek Åström, apputvecklare
Låt Yrkeskompassen vägleda dig
I Yrkeskompassen finns prognoser om framtidsutsikter för 200 olika yrken.
Där kan du se hur arbetsmarknaden ser ut på ett, fem och tio års sikt
för de yrken som intresserar just dig. Det finns prognoser för hela landet och
på regional nivå. Här kan du jämföra vilka yrken som har de bästa framtidsutsikterna!
www.arbetsformedlingen.se/yrkeskompassen
11
Som arbetssökande är det viktigt att du ökar dina jobbchanser.
Du kan till exempel läsa in en gymnasiekompetens eller vidareutbilda dig.
Arbetsförmedlingen kan också hjälpa dig att förbättra dina chanser att få ett arbete.
Med hjälp av oss får du reda på var jobben finns i hela landet.
Läs mer om jobbmöjligheterna i Yrkeskompassen på www.arbetsformedlingen.se/yrkeskompassen.
Yrkeskompassen informerar dig om möjligheten att få jobb inom olika yrken på upp till tio års sikt.
Vi beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb.
För den som ska välja utbildning eller yrke är det, förutom intresse och fallenhet,
även viktigt att ta hänsyn till jobbmöjligheterna. Prognoserna över jobbmöjligheterna i olika yrken
kan därför ge en god vägledning inför framtida yrkes- och utbildningsval.
Ingen kan dock exakt veta hur jobbmöjligheterna ser ut i framtiden.
På arbetsformedlingen.se/yrkenA-O kan du ta reda på mer.
Här finns filmer och artiklar som beskriver olika yrken.
Du har också möjlighet att få vägledning i ditt arbetssökande och utbildningsval.
Ring oss på 0771– 416 416 och prata med en arbetsförmedlare eller kontakta din lokala arbetsförmedling.
Arbetsförmedlingens informationsmaterial kan du beställa i alternativa format på
arbetsformedlingen.se/alternativaformat.
12
Arbetsförmedlingen 2016-02. Omslagsbild: Skandinav.
SÅ FÖRBÄTTRAR DU DINA MÖJLIGHETER ATT FÅ JOBB