JOBBMÖJLIGHETER - Arbetsförmedlingen

JOBBMÖJLIGHETER
i Västra Götalands län 2016
1
Mycket goda jobbmöjligheter i länet
Den här broschyren vänder sig till dig som vill veta inom vilka yrkesområden det
finns goda jobbmöjligheter i Västra Götalands län. Under 2016 kommer det vara så
inom många branscher i länet. Särskilt inom bygg och anläggning, vård och omsorg
och utbildning, men även inom service och industri.
Företagen i Västra Götalands län kommer
att ha ett stort rekryteringsbehov under det
kommande året. Det beror dels på att många
av dem som går i pension behöver ersättas.
Samtidigt behövs det fler människor inom
många yrkesgrupper. Flest nya jobb kommer att
skapas i Göteborgsregionen. Det finns mycket
goda jobbmöjligheter för ungdomar i Västra
Götalands län. Det finns oftast fler valmöjligheter för dig med eftergymnasial utbildning
och arbetslivserfarenhet. Men i många delar
av länet finns även jobb inom yrkesområden
med lägre krav på utbildning och erfarenhet.
Exempel på sådana yrken hittar du inom hotell,
restaurang och handel. Exempel på områden
där det behövs fler medarbetare än idag i hela
länet är inom vård och omsorg samt barnomsorg och skola. Det finns en stor efterfrågan på
personer med utbildning inom data och teknik
i länet. Till många av länets industrier behövs
till exempel maskinmekaniker, CNC-operatörer
och många olika slag av ingenjörer. Eftersom
det byggs både vägar och bostäder i länet kommer det att finnas goda jobbmöjligheter inom
byggbranschen, som till exempel anläggningsarbetare.
Så kan du öka dina jobbmöjligheter
För de flesta jobb krävs en slutförd gymnasieutbildning och i många fall även en längre
eftergymnasial utbildning. Körkort och goda
språkkunskaper är andra faktorer som ökar
chanserna till ett arbete inom många yrkesgrupper. De flesta yngre personer har numera
stor datorvana och IT-kunskaper, vilket är viktiga kompetenser som du ska lyfta fram när du
söker arbete. Samarbetsförmåga, vilja att lära
samt social kompetens är andra återkommande
önskemål från arbetsgivare vid rekryteringar.
Kort om Jobbmöjligheter 2016
2
Materialet vi presenterar här baseras på Arbetsförmedlingens intervjuundersökning hösten 2015.
Representanter för arbetsställen inom näringslivet, kommuner, landsting samt inom staten har tillfrågats.
De privata företag som intervjuas är ett urval från Statistiska centralbyråns (SCB) företagsregister.
Listorna med yrken visar Arbetsförmedlingens bedömning av arbetsmarknadsläget för 2016.
Här arbetar flest i dag
Bilden visar inom vilka yrkesområden de anställda jobbar i Västra Götalands
län. Flest arbetar inom hälso- och sjukvård samt socialt arbete. Lika många
jobbar inom försäljning, hotell, restaurang och service. Det är ett stort
område som rymmer allt från säljare i livsmedelsbutiker till brandmän och
städare. 1 av 100 arbetar med jord- eller skogsbruk.
Andelen anställda per yrkesområde i Västra Götalands län
8.
1. Försäljning, hotell, restaurang och service: 21 %
9.
7.
2. Hälso- och sjukvård samt socialt arbete: 21%
1.
3. Tillverkning, drift och underhåll: 13 %
6.
4. Ekonomi, administration, kultur och media: 13 %
5. Data, teknik och naturvetenskap: 10 %
6. Utbildning: 8 %
7. Transport: 7 %
5.
8. Bygg och anläggning: 6 %
2.
9. Naturbruk: 1 %
4.
Andelen anställda per yrkesområde 2013, Västra Götalands län
16-64 år. Chefer, militärer och anställda där uppgift om yrke saknas ingår inte i siffrorna. Källa: SCB
3.
3
Hälso- och sjukvård samt socialt arbete
Mer än en femtedel av de anställda i Västra Götalands län arbetar inom yrken som tillhör detta
yrkesområde. En stor del av de nya jobben tillkommer inom dessa yrkesgrupper. Befolkningen
i länet blir fler och äldre, vilket ökar behovet av
äldreomsorg och sjukvård. Det ökade flyktingmottagandet ökar behovet av exempelvis socialsekreterare. Eftersom många sjuksköterskor och
tandsköterskor går i pension, kommer jobbmöjligheterna inom dessa båda yrken att vara goda.
Många av yrkena inom området är dessutom
mycket svåra för länets arbetsgivare att hitta
personal till. För dig som vill jobba inom vård,
omsorg eller med socialt arbete är chanserna att
få ett jobb mycket goda. Personer med längre
eftergymnasial utbildning som till exempel
läkare, sjuksköterskor, tandhygienister och
Goda jobbmöjligheter: arbetsterapeuter, apotekare,
barnmorskor, behandlingsassistenter, biståndsbedömare,
kriminalvårdare, kuratorer, optiker, personliga assistenter,
psykologer, sjuksköterskor (samtliga inriktningar),
skötare, socialsekreterare, tandhygienister, tandläkare,
tandsköterskor, undersköterskor, och veterinär.
Medelgoda jobbmöjligheter: dietister, elevassistenter,
fritidsledare, logopeder, receptarier och sjukgymnaster.
Mindre goda jobbmöjligheter: barnskötare och vårdbiträden.
4
socialsekreterare har mycket goda jobbmöjligheter
en lång tid framöver.
Det finns också ett stort behov av grundutbildade sjuksköterskor och undersköterskor. Det
finns dessutom goda jobbmöjligheter för vårdoch omsorgspersonal i alla länets kommuner. Det
ger dig som vill jobba inom yrkesområdet stora
möjligheter att välja var du vill bo och arbeta.
Efterfrågan på många olika typer av sjuksköterskor är stor vilket ger goda variationsmöjligheter.
Undersköterskor är den största yrkesgruppen i
länet och övervägande delen är kvinnor. Arbetet
finns på sjukhus, ålderdomshem eller inom hemtjänsten. Arbetar du i hemtjänsten kör du ofta bil
till vårdtagaren och då är körkort ett krav. För dig
som har godkända betyg från vård- och omsorgs­
programmet på gymnasiet är jobbmöjligheterna
mycket goda, medan det är svårare att få en fast
tjänst som vårdbiträde. Behovet av undersköterskor ökar även på längre sikt med mycket goda
jobbmöjligheter framöver. Särskilt för den som
väljer att bygga på sin grundutbildning med kurser
inom exempelvis demensvård, psykiatri och
funktionshinder. Ett bra sätt att prova om vård
och omsorg är något för dig är att söka som timvikarie till något äldreboende eller servicehem för
personer med funktionsnedsättning på din hem­
ort. Det finns alltid goda möjligheter till timan-
ställning, särskilt på sommaren och under kvällar
och helger även för personer utan utbildning.
Om du funderar på att jobba med barn är det
klokt att prova på arbetet på en förskola. De pedagogiska inslagen i förskolan har ökat mycket på
senare år och för att få en fast anställning krävs
oftast förskollärarutbildning. Har du det är dina
möjligheter till jobb mycket goda, medan det är
större konkurrens om de fasta tjänsterna om du
är barnskötare.
Utbildning
Barnomsorgen byggs ut i länet och jobbmöjligheterna för förskollärare kommer att vara goda
under lång tid. Kraven på lärarlegitimation gäller
även för förskollärare, vilket gör att jobbmöjligheterna blir extra goda för dig som utöver högskoleutbildning har legitimation. Som förskollärare arbetar du normalt med barn som är yngre
än sju år. Förutom att arbetet innehåller en stor
del omsorg om barnen ingår det att främja barnens utveckling och lärande inom språk, matematik, natur, kultur och miljö. Barnen lär genom
lek, sång och rytmik. En viktig del i arbetet är
kontakten med föräldrar. Det är också en förskollärares uppgifter att dokumentera de enskilda
barnens utveckling.
Många lärare kommer att gå i pension de
närmaste åren, samtidigt som antalet barn i
grundskolan ökar. Därför behövs många nya
grundskollärare runtom i Västra Götalands län.
Jobbmöjligheterna är bäst för lärare med inriktning mot matematik, NO-ämnen och språk.
SFI-lärare med legitimation kan välja och vraka
bland de många lediga jobben. Som lärare är det
viktigt att tycka om människor och vilja vara en
del i barns och vuxnas lärande och utveckling,
med utgångspunkt i enskilda personers utvecklingsförmåga.
Lärare kan arbeta med olika åldrar från förskolan till vuxenutbildningar, folkhögskola, högskola
och universitet. Du kan också utbilda dig till olika
typer av speciallärare eller yrkeslärare. Antalet
elever på gymnasiet börjar att öka igen, vilket gör
att det blir lättare att få jobb som gymnasielärare.
Det finns ännu bättre jobbmöjligheter som yrkeslärare och lärare i matematik och naturvetenskap
på gymnasienivå.
Goda jobbmöjligheter: fritidspedagoger, förskollärare,
gymnasielärare i allmänna ämnen, gymnasielärare i
yrkesämnen, lärare i estetiska och praktiska ämnen, lärare
i grundskolans senare år, lärare i grundskolans tidiga år,
specialpedagoger och trafiklärare.
Medelgoda jobbmöjligheter: universitets- och högskolelärare.
5
Försäljning, hotell, restaurang och service
I Västra Götaland finns en stark turistnäring och
en växande befolkning som efterfrågar en stor
variation av service. Inom yrkesområdet arbetar
en femtedel av länets anställda. Här finns många
viktiga ingångsjobb för exempelvis ungdomar. I
många av yrkesgrupperna är de personliga egenskaperna minst lika viktiga som utbildning. Eftersom konkurrensen om många av jobben är stor
kan arbetsgivarnas krav ändå upplevas som höga.
Stresstålighet, servicekänsla, kundfokus, social
förmåga och språkkunskaper är viktigt. Samtidigt som arbetstillfällena är många inom området är det också många som söker jobben. Därför
kan det ibland vara svårt att få det första jobbet.
Det är viktigt med personliga kontakter och att
söka upp de arbetsgivare där du vill jobba. Tänk
också på att lyfta fram dina positiva egenskaper
som efterfrågas av arbetsgivarna i branschen.
Goda jobbmöjligheter: bagare/konditorer, företagssäljare,
inköpare, kockar, servitörer, och städare (med körkort).
Medelgoda jobbmöjligheter: banktjänstemän, baristor/
kafébiträden, bartender, brandmän, frisörer, renhållningsoch återvinningsarbetare, resesäljare, och väktare.
Mindre goda jobbmöjligheter: bilförsäljare, försäljare
dagligvaror och fackhandel, fastighetsmäklare, hudterapeuter,
köks- och restaurangbiträden, marknadsanalytiker och
marknadsförare, massörer och receptionister.
6
Det kan också vara bra att läsa på om företagets
produkter och tjänster. Under sommarsäsongen
är det stor efterfrågan på personal inom hotell,
restaurang, kaféer och butiker. Under resten av
året är det särskilt på de större orterna i länet
dessa jobb finns. För dig som är kock med några
års erfarenhet och har bra referenser går det att
välja bland jobben i hela länet, året runt. Samma
sak gäller om du är en duktig servitör med vinkunskaper. Vill du jobba som ”bambatant”, det
vill säga inom skolkök, är jobbmöjligheterna goda
framöver. Här ställs det krav på livsmedelshygien
och goda kunskaper om specialkost och allergier.
Om du vill arbeta som receptionist eller fastighetsmäklare är konkurrensen större. En receptionist behöver ha lätt att möta människor och
vara serviceinriktad. I många fall är det via ett
bemanningsföretag du blir anställd. Försäljare
inom detaljhandeln är den näst största yrkesgruppen i länet och det är stor konkurrens om
jobben, då många söker dessa jobb. Om du vill arbeta i butik är gott kundbemötande och produktkunskap viktigt. I många fall innebär det också
kvälls- och helgarbete. För dig som vill arbeta
som företagssäljare är det däremot lättare att
få ett jobb, men du behöver kunna arbeta självständigt, ha produktkunskap och en drivkraft att
uppnå säljmål. Företagssäljare arbetar ofta med
uppsökande verksamhet, och du behöver då tycka
om att resa. Inköpare eller upphandlare som
det heter inom offentlig sektor arbetar inom alla
branscher och har en god arbetsmarknad i länet.
Har du god kommunikativ förmåga och är beredd
på kvällsarbete med provisionslön kan det vara
idé att testa jobbet som telefonförsäljare, då det
är stor efterfrågan på det.
Ekonomi, administration och kultur och media
Många som jobbar inom ekonomi, administration, kultur och media är handläggare eller administratörer inom offentlig förvaltning. För många
yrken inom området behövs högskoleutbildning. I
och med de stora flyktingströmmarna till Sverige
ökar efterfrågan under 2016 på personal till både
stat och kommun. Det gör att konkurrensen om
jobben minskar något. Det är fortfarande många
som utbildar sig inom dessa områden. Som nyutexaminerad kan du behöva ta ett ”enklare” jobb
inom yrkesområdet för att få erfarenhet.
Bäst jobbmöjligheter har medicinska sekreterare följt av controllrar, löneassistenter och
redovisningsekonomer. För de lägre kvalificerade
tjänsterna inom ekonomi och administration är
konkurrensen betydligt större. Jobbmöjligheterna ökar om du exempelvis har en kvalificerad
utbildning, erfarenhet av att arbeta i projekt eller
Goda jobbmöjligheter: controllrar, löne- och
har goda kunskaper i ekonomi, språk och data.
Även informatörer och personaltjänstemän möter
en stor konkurrens om de lediga tjänsterna.
Transport
I ett län med mycket handel, stark industri och en
stor befolkning är transporter viktiga. Bussförare
och lastbilsförare är två stora yrkesgrupper där
jobbmöjligheterna är goda. Här krävs givetvis
körkort, men det ställs också stora krav på social
kompetens och goda kunskaper i svenska språket.
En bussförare har mycket kundkontakt och ska
ha god servicekänsla och gott kundbemötande.
En lastbilsförare behöver ofta kunna köra truck,
kanske ha behörighet att köra farligt gods och är
företagets ansikte utåt vid leveranser av varor.
2015 infördes skärpta regler för yrkeskompetensbevis (YKB) för bussförare. Under 2016 införs
samma regler för lastbilsförare.
Lagerarbetare och terminalarbetare är yrken
där jobbmöjligheterna är mindre goda. Många
vill jobba inom lager och det är stor konkurrens
om jobben. Anställning går ofta via bemanningsföretag, och kraven som ställs handlar oftare
om personliga egenskaper än formell utbildning.
Jobbmöjligheterna ökar om du har truckkort och
erfarenhet av att köra olika typer av truck. För att
få ta truckkort måste du ha fyllt 18 år.
personalassistenter, medicinska sekreterare,
redovisningsekonomer och studie- och yrkesvägledare.
Medelgoda jobbmöjligheter: bibliotekarier
försäkringstjänstemän, jurister, revisorer, och speditörer.
Mindre goda jobbmöjligheter: administratörer och
Goda jobbmöjligheter: bussförare, lastbilsförare och
taxiförare.
Medelgoda jobbmöjligheter: flygvärdinnor, lokförare, piloter,
truckförare, och transportledare.
sekreterare, ekonomiassistenter, handläggare och utredare i
Mindre goda jobbmöjligheter: brevbärare, godshanterare och
offentlig förvaltning, informatörer, personaltjänstemän.
expressbud, lagerarbetare och tågvärdar.
7
Tillverkning, drift och underhåll
Västra Götalands län har en stark industritradition. Här har många av de företag som gjort
Sverige internationellt känt sitt ursprung. Den
västsvenska industrin kännetecknas av en stor
mångfald där de flesta industrigrenar finns
representerade. Den stora fordonsindustrin och
dess underleverantörer är starkt förknippade med
Västsverige.
Industristrukturen i länet kännetecknas också
av lokala specialiseringar. Livsmedelsindustrin
är stark i Skaraborg, pappersindustri och raffinaderier i Fyrbodal, Göteborgsregionen har viktiga
inslag av kemiindustri och läkemedelsindustri,
medan textilindustrin fortfarande är stark i Sjuhäradsbygden.
Trots en stark rationalisering inom industrin
sker det många rekryteringar. I många fall är det
genom ett bemanningsföretag eller någon konsultfirma du får ditt första industrijobb. Industriarbetet har förändrats över tid. Arbetsuppgifter
är komplexa och kräver numera kvalificerad
kompetens. Jobbmöjligheterna är goda för personer med rätt kompetens. Har du gått gymnasiets
industriprogram, kan läsa ritningar och har en
god teknisk förståelse ökar dina möjligheter.
Arbetsgivarna anställer gärna personer som kan
utföra arbetsuppgifter från flera olika traditionella
8
yrkeskategorier. Mycket av denna kunskap är
något som förvärvas på arbetsplatser snarare än i
skolbänken. Det gör att yrkeserfarenhet är viktigt
när det är konkurrens om jobben.
Även om utbildning är viktigt och de manuella
jobben blir färre, finns det fortfarande ett behov
av traditionell hantverksskicklighet som exempelvis verktygsmakare, mekaniker. En verktygsmakare tillverkar verktygen från början till slut,
men kan också vara specialiserad på en viss del.
Tillverkningen sker både med handverktyg, i manuellt styrda verktygsmaskiner och i CNC-styrda
maskiner. Verktygsmakare arbetar inom verkstadsindustrin på företagens verktygsavdelningar
eller på företag som specialiserat sig på verktygstillverkning.
Goda jobbmöjligheter: bilmekaniker, CNC-operatör,
distributionselektriker, fastighetstekniker, gjutare,
grovplåtslagare, larmtekniker, lastbilsmekaniker, låssmeder,
maskinreparatörer, processoperatör kemisk basindustri,
svetsare, styckare, lackerare, styr- och reglertekniker,
verkstadsmekaniker, verktygsmakare.
Medelgoda jobbmöjligheter: fordonsmontörer,
maskinoperatör gummi och plastindustri, processoperatörer
metall och stålverk och slaktare.
Mindre goda jobbmöjligheter: montörer metall-, gummioch plastprodukter, processoperatör trä-, pappers- och
massaindustri och vaktmästare.
Data, teknik och naturvetenskap
IT-området får en allt större betydelse i samhället vilket också påverkar arbetsmarknaden.
Datayrken förekommer inom många delar av arbetsmarknaden, exempelvis inom industrin och
tjänstesektorn. Det finns en stark efterfrågan på
dataspecialister från arbetsgivare i länet. Rekryteringsbehoven är stora och det finns goda möjligheter för de flesta inriktningar av eftergymnasialt utbildade inom data. En viktig funktion vid
utvecklingen av nya applikationer och IT-system
är de tester som måste utföras för att undersöka
om systemet är användarvänligt och funktionellt.
Arbetet utförs av en testledare tillsammans med
systemutvecklare och systemförvaltare. Det finns
en stor efterfrågan på testledare och testare.
För att kunna arbeta som testledare behövs lite
längre erfarenhet, medan en felsökare kan vara
nyutexaminerad.
Den snabba utvecklingen inom IT-sektorn gör
att du måste ha färska kunskaper. Du måste hålla
dig uppdaterad på vilka programmeringsspråk
som är efterfrågade, följa teknikutvecklingen och
veta vilka användargränssnitt som är gångbara.
För personer med teknisk utbildning är jobbmöjligheterna mycket goda. På teknikområdet
har det under en längre tid varit stark efterfrågan
på tekniker och ingenjörer. Behovet är så stort att
länets arbetsgivare får vända sig långt utanför
landets gränser för att hitta personer med rätt
kompetens. De flesta tekniker, högskoleingenjörer
och civilingenjörer är efterfrågade, och även de
yrkeshögskoleutbildningar som finns ger eftertraktad kompetens. Är du nyutexaminerad kan
det vara lite tuffare till en början eftersom många
arbetsgivare också efterfrågar yrkeserfarenhet.
Teknikeryrkena efterfrågas inom olika näringsgrenar som industrin och inom byggverksamhet. Särskilt eftertraktade är de personer som
vid sidan av sin tekniska kompetens också har
säljförmåga, och erfarenhet av exempelvis arbetsledning, projekt eller ekonomi. För arkitekter och
lantmästare är efterfrågan inte lika stor som för
övriga yrken inom området.
Goda jobbmöjligheter: civilingenjörer (samtliga inriktningar),
drifttekniker och IT helpdesktekniker/supporttekniker,
elingenjörer och eltekniker, ingenjörer och tekniker
inom elektronik och tele, IT-arkitekter, kemiingenjörer
och kemitekniker, logistiker, maskiningenjörer och
maskintekniker, mjukvaru- och systemutvecklare,
systemförvaltare/systemadministratörer och testare och
testledare.
Medelgoda jobbmöjligheter: lantmätare och arkitekter.
9
Bygg och anläggning
Naturbruk
Det pågår många stora vägbyggen och det byggs
många bostäder och industrilokaler i Västra
Götaland. Det finns ett stort behov av att renovera många bostäder och andra lokaler som ägs
av kommuner och landsting. Det gör att jobbmöjligheterna för de flesta yrken inom både bygg och
anläggning är mycket stor.
Det finns mycket goda jobbmöjligheter för ingenjörer och tekniker, arbetsledare, platschefer, byggnadskalkylatorer och VVS-ingenjörer. Även för
hantverkare med yrkesbevis är jobbmöjligheterna
goda. Det är lätt att få ett arbete som VVS-montör,
ställningsbyggare, kranförare, tekniska isolerare
och byggnads- och ventilationsplåtslagare.
Yrkesbedömningarna nedan gäller personer
med yrkesbevis. Många väljer inriktning byggnadssnickare och installationselektriker på
gymnasiet. Dessa har svårare att få en lärlingsanställning efter gymnasiet än de som valt andra
bygginriktningar.
I vissa delar av länet är jord- och skogsbruk viktiga näringar. Utsikterna för skogsbruket är något
bättre än för jordbruket. Jobbmöjligheterna ökar
under skörde-, planterings- och avverkningsperioder. Möjligheterna att få jobb som skogsmaskinförare är goda om du kan tänka dig att arbeta
ensam och har lite längre erfarenhet. Även för
skogsarbetare är jobbmöjligheterna goda.
Inom jordbruket är konkurrensen från utlandet
stor. Den tekniska utvecklingen går snabbt. Ofta
köper jordbrukare in tjänster i stället för att anställa. Därför krävs ofta att man registrerat företag för att arbeta inom både jord- och skogsbruk.
De flesta som jobbar inom näringarna är
växtodlare eller djuruppfödare. I länet finns flera
naturbruksskolor som förser arbetsgivarna med
den personal de behöver. För djurskötare som
kan arbeta självständigt på oregelbundna tider
och har en god känsla för hur man ska behandla
djur är jobbmöjligheterna goda. För dig som vill
arbeta med smådjur, hästskötsel eller som trädgårds- och parkarbetare är konkurrensen stor.
Goda jobbmöjligheter: anläggningsarbetare,
anläggningsmaskinförare, betongarbetare,
byggnadsplåtslagare, civilingenjörer inom bygg, anläggning
och VVS, glasmästare, golvläggare, ingenjörer och tekniker
inom bygg och anläggning, installationselektriker,
10
Goda jobbmöjligheter: skogsarbetare, skogsmaskinförare och
skogsmästare.
isoleringsmontörer, kranförare, murare, målare, plattsättare,
Medelgoda jobbmöjligheter: djuruppfödare/djurskötare,
takmontörer, träarbetare/snickare och VVS-montörer.
jägmästare, lantmästare.
Medelgoda jobbmöjligheter: grovarbetare inom bygg och
Mindre goda jobbmöjligheter: parkarbetare och
anläggning.
trädgårdsarbetare.
Vilket yrke väljer du?
Det finns omkring 5 000 olika yrken i Sverige, det är faktiskt ingen som har riktig koll på exakt
hur många som finns. På Arbetsförmedlingens webbplats beskrivs många av dem.
Där finns också intervjuer med folk som jobbar i alla möjliga yrken och fler än 160 korta yrkesfilmer.
I filmerna låter vi olika människor själva beskriva sitt yrke.
www.arbetsformedlingen.se/yrkesfilmer.
”Att stödja det friska
är en stor del av arbetet.”
Sandra Schubert, undersköterska.
”Roligast är att skapa själva produkten,
se den lanseras och få feedback
av användarna.”
Alek Åström, apputvecklare
Låt Yrkeskompassen vägleda dig
I Yrkeskompassen finns prognoser om framtidsutsikter för 200 olika yrken.
Där kan du se hur arbetsmarknaden ser ut på ett, fem och tio års sikt
för de yrken som intresserar just dig. Det finns prognoser för hela landet och
på regional nivå. Här kan du jämföra vilka yrken som har de bästa framtidsutsikterna!
www.arbetsformedlingen.se/yrkeskompassen
11
Som arbetssökande är det viktigt att du ökar dina jobbchanser.
Du kan till exempel läsa in en gymnasiekompetens eller vidareutbilda dig.
Arbetsförmedlingen kan också hjälpa dig att förbättra dina chanser att få ett arbete.
Med hjälp av oss får du reda på var jobben finns i hela landet.
Läs mer om jobbmöjligheterna i Yrkeskompassen på www.arbetsformedlingen.se/yrkeskompassen.
Yrkeskompassen informerar dig om möjligheten att få jobb inom olika yrken på upp till tio års sikt.
Vi beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb.
För den som ska välja utbildning eller yrke är det, förutom intresse och fallenhet,
även viktigt att ta hänsyn till jobbmöjligheterna. Prognoserna över jobbmöjligheterna i olika yrken
kan därför ge en god vägledning inför framtida yrkes- och utbildningsval.
Ingen kan dock exakt veta hur jobbmöjligheterna ser ut i framtiden.
På arbetsformedlingen.se/yrkenA-O kan du ta reda på mer.
Här finns filmer och artiklar som beskriver olika yrken.
Du har också möjlighet att få vägledning i ditt arbetssökande och utbildningsval.
Ring oss på 0771– 416 416 och prata med en arbetsförmedlare eller kontakta din lokala arbetsförmedling.
Arbetsförmedlingens informationsmaterial kan du beställa i alternativa format på
arbetsformedlingen.se/alternativaformat.
12
Arbetsförmedlingen 2016-02. Omslagsbild: Johnér bildbyrå.
SÅ FÖRBÄTTRAR DU DINA MÖJLIGHETER ATT FÅ JOBB