Dalarna - Arbetsförmedlingen

JOBBMÖJLIGHETER
i Dalarnas län 2016
1
Lättare att få jobb i Dalarnas län
Här kan du läsa om jobbmöjligheterna i Dalarnas län under 2016. Det är faktiskt
lättare att få jobb i Dalarna än på de flesta andra håll i Sverige. Det skapas inte så
många nya jobb i länet men det behövs väldigt många för att ersätta alla som går i
pension. Så kommer det att se ut många år framöver.
Yrkesutbildning, högskolestudier eller arbetslivserfarenhet ger bättre möjligheter till jobb
När arbetsgivare letar efter någon som ska ta
över en arbetsuppgift är det ofta mer bråttom
än vid nyanställningar. De vill helst att den
nyanställda ska kunna jobba 100 procent från
första dagen. Därför är det bra att vara förberedd på arbetslivet genom en yrkesinriktad
utbildning på gymnasiet, en eftergymnasial
utbildning på högskola, universitet eller yrkeshögskola eller ha erfarenhet från arbetsmarknaden.
Arbetsuppgifter som inte kräver någon utbildning eller erfarenhet blir allt färre. Många
arbetstagare som går i pension har under många
år utfört arbetsuppgifter där det behövs mera
utbildning än de har. På hela arbetsmarknaden i
länet önskar en femtedel av arbetsgivarna att de
nya arbetstagarna ska ha en högre utbildning.
Dina möjligheter till jobb ökar om du har
körkort och tillgång till egen bil. Olika typer av
licenser och certifikat behövs också inom industrin, inom information och kommunikation
och inom transportbranschen. Jobbmöjligheterna ökar om du har de yrkesbevis som krävs,
exempelvis YKB och ADR inom transport.
Kunskaper i svenska är ett måste för nästan alla jobb i länet. Man måste kunna förstå
instruktioner och säkerhetsföreskrifter och
kunna rapportera på svenska. I de stora multinationella företagen kan arbetsspråket vara
engelska och då måste man behärska det. Ofta
efterfrågas också språkkunskaper i tyska,
franska och östeuropeiska språk, framför allt
inom turistnäringen. Det blir allt viktigare att
behärska våra invandrarspråk om du vill jobba
inom vård och omsorg.
Kort om Jobbmöjligheter 2016
2
Materialet vi presenterar här baseras på Arbetsförmedlingens intervjuundersökning hösten 2015.
Representanter för arbetsställen inom näringslivet, kommuner, landsting samt inom staten har tillfrågats.
De privata företag som intervjuas är ett urval från Statistiska centralbyråns (SCB) företagsregister.
Listorna med yrken visar Arbetsförmedlingens bedömning av arbetsmarknadsläget för 2016.
Här arbetar flest idag
Bilden visar hur alla anställda i Dalarnas län fördelar sig mellan olika
yrkesområden. Flest anställda finns inom hälso- och sjukvård samt socialt
arbete. Turistnäringen, med handel, service, hotell och restaurang är näst
störst och blir allt större i framtiden. Industrin och bygg sysselsätter fler i
Dalarna än i hela landet i genomsnitt.
Andelen anställda per yrkesområde i Dalarnas län
8.
1. Hälso- och sjukvård samt socialt arbete: 24 %
9.
7.
1.
2. Försäljning, hotell, restaurang och service: 19 %.
3. Tillverkning, drift och underhåll: 16 %
6.
4. Ekonomi, administration, kultur och media: 11 %
5. Utbildning: 8 %
6. Bygg och anläggning: 7 %
7. Transport: 6 %
5.
8. Data, teknik och naturvetenskap: 6 %
2.
9. Naturbruk: 2 %
4.
Andelen anställda per yrkesområde 2013, Dalarnas län 16-64 år.
Chefer, militärer och anställda där uppgift om yrke saknas
ingår inte i siffrorna. Källa: SCB
3.
3
Hälso- och sjukvård, socialt arbete
Offentlig sektor har svårt att hitta personal. Det
drabbar vård och omsorg särskilt hårt. Därför är
det lätt att få jobb inom vården. Det märks framför allt under sommarhalvåret, då semestervikarier ska rekryteras. En stor majoritet av dem som
arbetar är äldre. Såväl kommuner, landsting som
privata vårdföretag kommer att behöva anställa
personal.
Under många år framöver kommer medarbetare att lämna sina jobb för att gå i pension. Det
stora flertalet är personer med gymnasiebakgrund som undersköterskor, vårdbiträden och
personliga assistenter. Enbart dessa behöver
ersättas med flera hundra nya arbetstagare i år.
Eftersom antalet invånare i Dalarna som är över
80 år ökar och flertalet kommer att behöva allt
mer vård och omsorg, kommer också jobbmöjligheterna att bli allt bättre.
För att jobba i yrkesområdet bör du ha någon
form av vårdutbildning i grunden, gärna påbyggd
med specialistutbildning. Bland yrken som kräver
enbart gymnasieutbildning är det bra att ha
kunskaper inom äldreomsorg, psykiatri, kognitiv
beteendeterapi och språkkunskaper. Dessutom
4
är det en stor fördel med körkort. För personliga
assistenter gäller det också att ha en personlig
lämplighet gentemot brukare, fysisk och psykisk
styrka samt att kunna hantera personlig integritet och sekretess.
Under de närmaste åren finns det goda möjligheter att jobba som socialsekreterare eller
biståndsbedömare i Dalarna. Som socialsekreterare bör du ha en bakgrund som socionom.
Vill du jobba som verksamhetschef inom social
omsorg krävs oftast socionomutbildning.
Goda jobbmöjligheter: apotekare, barnmorskor,
behandlingsassistenter, biståndsbedömare, läkare, optiker,
psykologer, receptarier, sjuksköterskor (grundutbildade och
specialister), socialsekreterare, tandhygienister, tandläkare,
tandsköterskor, undersköterskor, veterinärer.
Medelgoda jobbmöjligheter: arbetsterapeuter, dietister,
fritidsledare, kuratorer, logopeder, personliga assistenter.
Mindre goda jobbmöjligheter: barnskötare. elevassistenter,
vårdbiträden.
Försäljning, hotell, restaurang och service
Transport
Dalarna har en turistnäring av hög internationell klass och kraven på att jobba i branschen
är också ganska stränga. Jobbmöjligheterna är
goda för kockar under högsäsong i fjällen. Har du
dessutom kompetenser som mästarbrev, vinkunskap, säljförmåga, organisationsförmåga och är
beredd att jobba på obekväma arbetstider är det
lätt att få jobb. Som servitör och receptionist bör
du också ha goda språkkunskaper. I fjällvärlden
ordnar ofta arbetsgivarna möjligheter till boende.
Som försäljare kan det vara lite svårare att få
jobb, men handeln växer i länet och har du en
gymnasieutbildning i yrket, språkkunskaper
(engelska och tyska efterfrågas) och datorvana så
finns trots allt goda möjligheter till jobb. Städare
har goda möjligheter till jobb i fjällvärlden, men
bör då ha utbildning, helst körkort och gärna
egen bil. I många serviceyrken förekommer också
krav på att man ska vara ostraffad.
Persontransporter är en del av Dalarnas turistnäring. Det är därför stora variationer i efterfrågan
på förare, både lokalt och i tid. Under vintersäsongen är jobbmöjligheterna mycket goda för
taxiförare i fjällen och för bussförare året om i
hela länet. Både för persontransport och godstransport är det viktigt att ha de behörigheter
som krävs. Utan yrkesbevis är det svårt att få
jobb och ofta behövs andra certifikat som farligt
gods, truckkort, utbildning för kyltransporter och
liknande.
Som förare av godstransport kan det krävas
att du övernattar på annan ort i veckorna och
ofta ingår krav på att jobba kvällstid. Du behöver
också god lokalkännedom och ska klara av ekonomisk körning.
Goda jobbmöjligheter: bartendrar, bagare/konditorer,
företagssäljare, kockar, servitörer, städare (i fjällområdena).
Goda jobbmöjligheter: bussförare, lastbilsförare, taxiförare,
transportledare.
Medelgoda jobbmöjligheter: banktjänstemän, bilförsäljare,
fastighetsmäklare inköpare, marknadsanalytiker och
Medelgoda jobbmöjligheter: lokförare, tågvärdar.
marknadsförare, receptionister, resesäljare, väktare.
Mindre goda jobbmöjligheter: baristor/cafébiträden,
Mindre goda jobbmöjligheter: brevbärare, godshanterare och
försäljare, fackhandel och dagligvaror, köks- och restaurang-
expressbud, lagerarbetare, truckförare.
biträden, städare (utanför fjällområdena), telefonförsäljare.
5
Tillverkning, drift och underhåll
Återhämtningen inom industrin går långsamt
och det skapas få nya jobb inom branschen under
2016. Däremot är behovet av att ersätta dem
som går i pension stort. Fler än ett av tio industriföretag i Dalarna har haft svårt att hitta rätt
kompetens till de lediga jobben under förra året.
Kompetenskraven förändras och förskjuts allt
mer från enklare jobb mot specialiserade, som
ofta kräver mer utbildning eller lång arbetslivserfarenhet.
För dig som vill jobba inom industrin är det
två generella kompetenser som är viktiga. Den
ena är processförståelse, att ha kunskap om eller
förståelse för hur en tillverkningsprocess ser ut.
Den andra är operatörskompetens. Det innebär
att du bör ha åtminstone grundläggande kunskap
om programmering av maskiner i en processtyrd
tillverkning.
Andra viktiga kompetenser är kunskaper i
hydraulik och pneumatik, ritningsläsning och
sinne för teknik och design. Det finns också en
stor efterfrågan på plats- och driftschefer inom
industrin. Där behövs en grundläggande teknisk utbildning i kombination med en god social
kompetens.
6
Inom verkstadsindustrin och sågverk är utsikterna under 2016 betydligt ljusare än inom
stål-, massa- och pappersindustrin. Även här
försvinner de enklare jobben och en yrkesinriktad gymnasieutbildning är numera minimikrav,
alternativt arbetslivserfarenhet från motsvarande
arbetsuppgifter. Sågverken är idag en processindustri. Allt fler manuella jobb har försvunnit den
senaste tiden.
Som installations- eller distributionselektriker
förväntas du vara färdigutbildad för att få jobb.
För en lärling kan situationen vara svårare.
Goda jobbmöjligheter: bilmekaniker, CNCoperatörer, distributionselektriker, fastighetstekniker,
installationselektriker, lastbilsmekaniker, lackerare,
låssmeder, maskinreparatörer, styckare, styr- och
reglertekniker, svetsare, tunnplåtslagare, verktygsmakare.
Medelgoda jobbmöjligheter: drifttekniker vid värmeoch vattenverk, gjutare, grovplåtslagare, larmtekniker,
maskinoperatörer, kemisk industri, maskinoperatörer,
livsmedels- och trävaruindustri, slaktare, larmtekniker.
Mindre goda jobbmöjligheter: montörer, metall-, gummi- och
plastprodukter, processoperatörer vid stål- och metallverk,
vaktmästare.
Bygg och anläggning
I Dalarnas län jobbar många inom bygg. Av femton kommuner i länet har tretton en högre sysselsättning inom byggbranschen än hela landet i
genomsnitt. Under 2016 kommer det att byggas
mer än under de senaste åren.
Golvläggare är särskilt eftertraktade i år på bekostnad av plattsättarna, där efterfrågan minskar.
Detta kan bero på att man i större utsträckning än
tidigare lägger in våtrumsmattor istället för kakel.
Inom anläggning kan 2016 bli ett riktigt bra år
om det planerade flygfältsbygget i norra Dalarna
kommer igång. Då kommer det att finnas mycket
goda jobbmöjligheter för anläggningsarbetare i Dalarna. Nya investeringar i gruvor i Bergslagen kommer att sysselsätta många anläggningsarbetare,
men detta projekt ligger än så länge på framtiden.
Inom byggbranschen är det lättast att få jobb
om du har en utbildning och/eller erfarenhet från
yrken som räknas som särskilt viktiga för att
företag inom branschen ska kunna bedriva sin
Goda jobbmöjligheter: anläggningsarbetare, betongarbetare,
byggnadsplåtslagare, golvläggare, murare, träarbetare/
snickare, VVS-montörer.
verksamhet, så kallade nyckelyrken. Ett exempel
på nyckelyrke är offertingenjör eller kalkylator.
Bedömningen i tabellen avser personer med
yrkesbevis.
Data, teknik och naturvetenskap
Dalarna behöver många nya ingenjörer varje år
under de närmaste åren. En fjärdedel i form av
civilingenjörer och resten högskoleingenjörer. Om
du är nyexaminerad kan det vara lite svårare att
få jobb än om du har erfarenhet.
Inom it-området är det viktigt att ha certifieringar som är i kraft om du har en spetskompetens. De blir snabbt föråldrade och man bör alltid
kontrollera med arbetsgivaren vilka certifieringar
som krävs för jobbet och om det är möjligt att ta
dem via arbetsgivaren. Branschen växer i Dalarna
och det är lätt att få jobb för den som är utbildad. I många företag används ofta engelska som
arbetsspråk.
Goda jobbmöjligheter: arkitekter, civilingenjörer, bygg
och anläggning, elektronik och teleteknik, maskin, elkraft,
elingenjörer och eltekniker, GIS-ingenjörer, it-arkitekter,
mjukvaru- och systemutvecklare, VVS-ingenjörer.
Medelgoda jobbmöjligheter: biomedicinska analytiker,
Medelgoda jobbmöjligheter: takmontörer.
Mindre goda jobbmöjligheter: grovarbetare inom bygg och
anläggning.
drifttekniker it, logistiker, miljö- och hälsoskyddsinspektörer.
Mindre goda jobbmöjligheter: helpdesktekniker/
supporttekniker.
7
Ekonomi, administration, kultur, media
Utbildning
Många yrken i denna bransch har en koppling till
industrin, som har en svag konjunktur även under 2016. Efterfrågan på arbetskraft är blygsam,
samtidigt som ersättningsrekryteringarna inte är
lika många som i andra branscher. Inom andra
privata branscher och framför allt offentlig sektor
är jobbmöjligheterna större. Medicinska sekreterare har goda jobbmöjligheter och här behövs
utbildning specifikt anpassad för yrket.
För att jobba med ekonomi är det en fördel med
eftergymnasial utbildning och kompetenser som
rådgivning, budget och kreditbedömning.
Språkkunskaper, främst engelska och tyska,
efterfrågas. Det är också en fördel att kunna hantera logistik och inköp.
Efterfrågan på personal inom utbildning kommer
att öka under 2016 i Dalarnas län och det märks
framför allt inom vuxenutbildningen och SFI. Jobbmöjligheterna för lärare kommer att vara mycket
goda under 2016. Generationsväxlingen är mycket
tydlig bland lärarna och behovet av ersättningsrekryteringar är stort i Dalarnas kommuner. De flesta
lärarkategorier från förskollärare till högskolelärare har goda jobbmöjligheter.
För att få jobb som lärare behövs i de flesta fall
en lärarlegitimation. Ett undantag är lärare som
undervisar i yrkesämnen.
Som lärare är det dessutom bra att ha kunskaper
i de språk som är representerade i kommunen och
som förskollärare dessutom kunskaper om montessoripedagogik och om barn med särskilda behov.
Gymnasielärare i matematik, språk och naturvetenskapliga ämnen har särskilt goda jobbmöjligheter. När det gäller praktiska ämnen och yrkesämnen har lärare inom hotell och turism, slöjd, idrott
och bild också goda jobbmöjligheter. För gymnasielärare i yrkesämnen är det bra att ha erfarenhet av
bygg, fordon, äventyr/turism och vård.
Goda jobbmöjligheter: löne- och personalassistenter,
medicinska sekreterare, redovisningsekonomer, studie- och
yrkesvägledare.
Medelgoda jobbmöjligheter: bibliotekarier, jurister,
personaltjänstemän, revisorer, speditörer.
Goda jobbmöjligheter: fritidspedagoger, förskollärare,
Mindre goda jobbmöjligheter: administratörer och sekreterare,
grundskollärare, gymnasielärare, lärare i praktiska och
ekonomiassistenter, informatörer.
estetiska ämnen, specialpedagoger, trafiklärare, universitetsoch högskolelärare.
8
Naturbruk
Trots att Dalarna har stora skogs- och jordbruksområden, är det ganska få som jobbar i branschen. Näringen är viktig som råvaruproducent
till bland annat trä-, massa- och papperstillverkning. I Dalarnas län finns drygt 1 000 jordbruksföretagare.
Efterfrågan på personal inom skogsbruket är
beroende av konjunkturen inom processindustrin
där skogen utgör råvaran samt sågverksindustrin.
Under 2016 ökar efterfrågan, och om du vill
jobba med röjning och plantering finns goda möjligheter till arbete. Trots att det är stor konkurrens om jobben som skogsmaskinförare varierar
jobbmöjligheterna beroende på maskintyp. Det är
lättare att få jobb om man kan hantera en skördare och har erfarenhet av att jobba med den.
För att få jobb som skogsmaskinförare bör man
vara tekniskt allsidig och ha kunskaper i hydraulik och ekologisk avverkning.
Goda jobbmöjligheter: jägmästare, skogsmaskinförare,
skogsmästare.
Medelgoda jobbmöjligheter: lantmästare, maskinförare inom
lantbruk, skogsarbetare.
Mindre goda jobbmöjligheter: djuruppfödare/djurskötare,
parkarbetare, trädgårdsarbetare.
9
10
Vilket yrke väljer du?
Det finns omkring 5 000 olika yrken i Sverige, det är faktiskt ingen som har riktig koll på exakt
hur många som finns. På Arbetsförmedlingens webbplats beskrivs många av dem.
Där finns också intervjuer med folk som jobbar i alla möjliga yrken och fler än 160 korta yrkesfilmer.
I filmerna låter vi olika människor själva beskriva sitt yrke.
www.arbetsformedlingen.se/yrkesfilmer.
”Att stödja det friska
är en stor del av arbetet.”
Sandra Schubert, undersköterska.
”Roligast är att skapa själva produkten,
se den lanseras och få feedback
av användarna.”
Alek Åström, apputvecklare
Låt Yrkeskompassen vägleda dig
I Yrkeskompassen finns prognoser om framtidsutsikter för 200 olika yrken.
Där kan du se hur arbetsmarknaden ser ut på ett, fem och tio års sikt
för de yrken som intresserar just dig. Det finns prognoser för hela landet och
på regional nivå. Här kan du jämföra vilka yrken som har de bästa framtidsutsikterna!
www.arbetsformedlingen.se/yrkeskompassen
11
Som arbetssökande är det viktigt att du ökar dina jobbchanser.
Du kan till exempel läsa in en gymnasiekompetens eller vidareutbilda dig.
Arbetsförmedlingen kan också hjälpa dig att förbättra dina chanser att få ett arbete.
Med hjälp av oss får du reda på var jobben finns i hela landet.
Läs mer om jobbmöjligheterna i Yrkeskompassen på www.arbetsformedlingen.se/yrkeskompassen.
Yrkeskompassen informerar dig om möjligheten att få jobb inom olika yrken på upp till tio års sikt.
Vi beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb.
För den som ska välja utbildning eller yrke är det, förutom intresse och fallenhet,
även viktigt att ta hänsyn till jobbmöjligheterna. Prognoserna över jobbmöjligheterna i olika yrken
kan därför ge en god vägledning inför framtida yrkes- och utbildningsval.
Ingen kan dock exakt veta hur jobbmöjligheterna ser ut i framtiden.
På arbetsformedlingen.se/yrkenA-O kan du ta reda på mer.
Här finns filmer och artiklar som beskriver olika yrken.
Du har också möjlighet att få vägledning i ditt arbetssökande och utbildningsval.
Ring oss på 0771– 416 416 och prata med en arbetsförmedlare eller kontakta din lokala arbetsförmedling.
Arbetsförmedlingens informationsmaterial kan du beställa i alternativa format på
arbetsformedlingen.se/alternativaformat.
12
Arbetsförmedlingen 2016-02. Omslagsbild: Jimmy Eriksson
SÅ FÖRBÄTTRAR DU DINA MÖJLIGHETER ATT FÅ JOBB