Aktuell ärendelista Nämnden för funktionshindrade

Ärendelista
Nf 540/2015
Nämnden för funktionshindrade
OBS!
Av hänsyn
till dem som
är allergiska/
överkänsliga:
Undvik
dofter, tack!
Datum: 2016-02-11
Klockan: 9.00–12.00
Plats: Dojan Norr, Ringgatan 32, vån. 3
Ledamöter
Ann-Britt Ivarsson (KD), ordf.
Fisun Yavas (S), 1:a v. ordf.
Emelie Jaxell (M), 2:a v. ordf.
Lasse S Lorentzon (S)
Pia Rehnberg (S)
Linus Haraldsson (S)
Bodil Svensson (S)
Shahroz Wanli (S)
Ingvar Ernstson (C)
Birgitta Karlsson-Feldgrill (V)
Marianne Hamp (M)
Stig Westlén (M)
Joakim Lindgren (SD)
Ann-Kristin Spåls (MP)
Lars-Eric Gustafson (L)
Ersättare
Marie Georgson (S)
Jan-Eric Borneblad Norman (S)
Fredrik Norrström (KD)
Jessika Edetun Falk (C)
Andrej Wicklund (V)
Karin Qviberg (M)
David Larsson (SD)
Najib Zakhilwal (MP)
Pia Delin (L)
Gruppmöten
– (S), (KD) och (C): måndagen den 8 februari kl. 15.00–17.00 i Opalen,
Ringgatan 32, vån. 1, och torsdagen den 11 februari kl. 8.30–9.00 i Dojan
Norr, Ringgatan 32, vån 3
– (V): måndagen 8 februari kl. 15.00–15.30 i Opalen, Ringgatan 32, vån. 1
– (L), (M) och (MP): tisdagen den 9 februari kl. 16.00–18.00 i Dojan Söder,
Ringgatan 32, vån. 3
– (L), (M) och (MP): torsdagen den 11 februari kl. 8.30–9.00 i Dojan Söder,
Ringgatan 32, vån 3
– (V): torsdagen den 11 februari kl. 8.30–9.00 i Stöveln, Ringgatan 32, vån.
2
Obs! Förhinder till nämndsammanträde anmäls till nämndsekreterare Robert
Lindby på tfn 21 42 29 eller via e-post: [email protected]
Förhinder till gruppmöte anmäls till gruppledaren.
Välkommen!
Ann-Britt Ivarsson, ordförande
1 Protokollsjusterare
Ärendebeskrivning
Lars-Eric Gustafsson (L), med Emelie Jaxell (M) som ersättare, föreslås
justera protokollet den 25 februari 2016.
2 Ändring av ärendelistan samt anmälan av övriga frågor
Ärendebeskrivning
Eventuella övriga frågor anmäls.
3 Anmälan om jäv
4 Samordning av arbetsmarknadsinsatser med
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (Vuxam)
Ärendenummer: Nf 25/2014
Handläggare: Gunilla Andersson - ca kl. 9.10
Ärendebeskrivning
Emelie Jaxell (M) anmälde vid sammanträdet den 16 december 2015, §
139, en övrig fråga angående samarbetet om arbetsmarknadsinsatser med
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (Vuxam).
Planerare Gunilla Andersson informerar om den framtagna modellen och
hur Vägledningscenter arbetar med målgruppen.
Beslutsunderlag
Muntlig information
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
- Informationen tas till protokollet.
5 Investeringsplan IT, underlag för budgetförslag
2017–2020
Ärendenummer: Nf 54/2016
Handläggare: Johanna Viberg - ca kl. 9.30
Ärendebeskrivning
Förvaltningen för funktionshindrade har identifierat fyra
utvecklingsområden gällande väldfärdsteknologi, eHälsa och digitalisering
som ett led i arbetet med att möjliggöra utvecklingen av kommunens
service.
2
Identifierade områden är
– digitalisering inom personlig assistans,
– Wifi till barn- och ungdomsverksamheterna samt påbörja utbyggnaden av
Wifi på grupp- och servicebostäder,
– digital läkemedelssignering, samt
– nattillsyn.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2016-01-26
Investeringsplan för IT, underlag för budgetförslag 2017–2020
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
1. Nämnden för funktionshindrade godkänner planen.
2. Nämnden för funktionshindrade överlämnar planen till Programnämnd
social välfärd för vidare handläggning och beslut.
6 Behovsunderlag för Lokal- och bostadsförsörjningsplan
2017–2020
Ärendenummer: Nf 525/2015
Handläggare: Philip Sterneby - ca kl. 9.40
Ärendebeskrivning
Örebro kommun har sedan ett antal år tillbaka en stark befolkningstillväxt,
vilket medför att kommunens verksamheter växer. Detta leder i sin tur till
ett ökat behov av verksamhetslokaler, bostäder och boenden. Hyror och
övriga lokalkostnader är den näst högsta utgiften för kommunen efter
personalkostnader. Genom en lokal- och bostadsförsörjningsplan läggs
grunden till ett långsiktigt tänkande och optimalt nyttjande av Örebro
kommuns lokaler.
Lokal- och bostadsförsörjningsplanen redovisar förvaltningens behov av
lokaler, bostäder och boenden under perioden 2017–2020. Planen belyser
behovet utifrån tidigare års statistik och befintlig bostadskö. Inom
Förvaltningen för funktionshindrade finns ett behov av två till tre nya
gruppbostäder per år under 2017–2020.
Ärendet togs upp för beredning vid nämndsammanträdet den 21 januari
2016.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2016-02-03
Behovsunderlag för lokal och bostadsförsörjningsplan 2017–2020
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
1. Nämnden för funktionshindrade godkänner behovsunderlaget för lokal3
och bostadsförsörjningsplan 2017–2020, med revidering 2017, för
Förvaltningen för funktionshindrade.
2. Behovsunderlag för lokal- och bostadsförsörjningsplan överlämnas till
Programnämnd social välfärd för vidare handläggning.
7 Förvaltningens information
Handläggare: Åsa Tiderman, Sofia Persson, Philip Sterneby - ca kl. 9.55
Ärendebeskrivning
Nämnden får information om boenden som finns inom Förvaltningen för
funktionshindrade.
Beslutsunderlag
Muntlig information
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
- Informationen tas till protokollet.
Kafferast cirka kl. 10.10–10.30
8 Krisledningsplan för Förvaltningen för
funktionshindrade
Ärendenummer: Nf 512/2015
Handläggare: Robert Lindby - ca kl. 10.30
Ärendebeskrivning
Alla förvaltningar inom Örebro kommun ska planera sin krisberedskap,
både för mindre omfattande händelser i förvaltningen och för större
olyckor. En krisledningsplan har utarbetats för Förvaltningen för
funktionshindrade. Förvaltningen ska, vid en inträffad händelse, skydda liv
och hälsa, tillhandahålla stöd och service till individer med
funktionsnedsättningar, samt bedriva övrig ordinarie verksamhet i så hög
grad som situationen ger möjlighet till, eller så snart som möjligt återgå till
detta.
Nämnden får information om krisledningsplanen vid dagens sammanträde.
Beslutsunderlag
Krisledningsplan för Förvaltningen för funktionshindrade, daterad
2016-01-12
Förslag till beslut
4
Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
- Informationen läggs till handlingarna.
9 Information från förtroendevalda som deltagit i kurser
och konferenser
Ca kl. 10.40
10 Ordförandens information
11 Årsberättelse 2015
Ärendenummer: Nf 52/2016
Handläggare: Annelie Fridman, Stefan Kailing, Lena Segerberg, Christina
Löf - kl. 10.45
Ärendebeskrivning
Nämnden för funktionshindrade har fullgjort sitt uppdrag från
Kommunfullmäktige utifrån verksamhets- och utvecklingsuppdragen.
Nämnden bidrar med utveckling för att bättre tillgodose
servicemottagarnas behov utifrån de fyra strategiområdena.
Nämnden har bidragit med goda resultat till kommunens utveckling i
andan av att kontinuerligt arbeta med att förenkla, förnya och förbättra. Ett
systematiskt uppföljningsarbete finns i verksamheterna där
internkontrollen är en väl fungerande process.
Beslutsunderlag
Årsberättelse 2015, daterad 2016-01-29 (med bilagor)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
1. Nämnden fastställer årsberättelsen för 2015.
2. Årsberättelsen överlämnas till Programnämnd social välfärd för vidare
hantering.
12 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Nf 128/2016
Ärendebeskrivning
5
Nämnden får ge utskott, ledamot eller anställd i uppdrag att besluta på
nämndens vägnar i vissa ärenden, dvs. delegera beslutanderätten. Alla
beslut fattade med stöd av delegation ska anmälas till nämnden enligt
6 kap. 35 § kommunallagen (KL).
Vid dagens sammanträde anmäls delegationsbeslut i rekryteringsärenden
perioden 2016-01-01–2016-01-31.
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut i rekryteringsärenden perioden 2016-01-01–2016-01-31
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna.
13 Anmälan av handlingar
Ärendebeskrivning
Förvaltningen för funktionshindrade anmäler handlingar som bedömts
relevanta för nämnden att få kännedom om.
Beslutsunderlag
Samverkansprotokoll, daterat 2016-01-14 (Nf 26/2016)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Nämnden för funktionshindrade:
- Anmälan läggs till handlingarna.
6