Broschyren Barn och unga med utvecklingsstörning inom

Kontakt up p g i f te r
Folkhälsan
Mottagning för barn, unga och familjer i
Helsingfors och i Åboland. Personalen åker runt i
hela Svenskfinland men främst i södra Finland.
Socialarbetare 044 7881036
Kansli 044 788 5965
medicinska.folkhalsan.fi
a ll a ba r n h a r r ätt till.. .
Stöd för läran de och skol g å ng
* avgiftsfri grundläggande utbildning
Kårkulla samkommun
Kårkulla samkommun har omsorgsbyråer i
Jakobstad, Vasa, Närpes, Pargas, Raseborg,
Helsingfors och Borgå.
* utbildning av god kvalitet
Barn och unga med utvecklingsstörning behöver
oftast få undervisning med intensifierat stöd.
02 47431 222
[email protected]
karkulla.fi
* att få hjälp och stöd
Lärum
Lärum har kontor i Vasa och Helsingfors och
personalen besöker skolor i hela Svenskfinland.
Ulla Stina Åman, pedagogisk handledare
050 360 21 68
[email protected]
Lärum-förlaget
[email protected]
shop.larum.fi
Va l t e r i , S k i l l a
Vi handleder i hela Svenskfinland och har kontor
i Helsingfors och Vasa. Handledande lärare inom
utvecklinsstörning är
Maria Löfqvist-Håkans
0295 332 224
[email protected]
skilla.webbhuset.fi
valteri.fi
Det intensifierade stödet är ett kontinuerligt,
omfattande och individuellt stöd för elevens
lärande och skolgång.
* en trygg studiemiljö
* avgiftsfri elevvård
* att bli hörda och beaktade
* att bli bedömda på ett sätt som anpassats till
deras situation
Källa:
Elevens rättigheter i Finland, 2014
Ett gemensamt material av Förbundet Hem och
Skolas och SAMS – samarbetsförbundet inom
funktionshinder.
Barn och unga
med utvecklinsstörning
inom dagvård
och skola
– stöd, handledning
och konsultation för
lärande och habilitering.
FOLKHÄLSAN • KÅRKULLA
L Ä R U M • VA LT E R I , S K I L L A
Om det intensifierade stödet inte är tillräckligt
ska ett förvaltningsbeslut om särskilt stöd fattas
för honom eller henne. Utöver specialundervisning kan eleven behöva till exempel omfattande
elevvårdsstöd, habilitering eller annat individuellt
stöd. Betydelsen av vårdnadshavarens stöd, ett
yrkesövergripande samarbete och individuell
handledning betonas.
Eftersom det handlar om en mycket heterogen
grupp barn och unga behöver alla insatser i
daghem och skola skräddarsys för att barnet eller
den unga ska få det stöd hen har rätt till.
I Svenskfinland finns flera instanser som kan
hjälpa personalen på daghem och skolor att bygga
upp planen, pedagogiken och stödformerna. Denna
broschyr hjälper personalen att hitta rätt instans
för just det stödbehov man som personal har.
Det här materialet har utarbetats i samarbete
med Utbildningsstyrelsen.
Folkh älsan
K år kul l a s amkommun
Lärum
Valteri, Skilla
Folkhälsan erbjuder medicinska tjänster
för barn i behov av särskilt stöd, deras
familjer och daghems- och skolpersonal.
Kårkulla erbjuder helhetsmässig service
för barn och unga med utvecklingsstörning, anhöriga samt deras nätverk.
Utredning:
• observation i barnets egen miljö
• dagavdelnings- eller poliklinikbesök med
betalningsförbindelse eller privat
• specifika tilläggsutredningar då helhetsutredningen gjorts annanstans
• diagnostisering, habiliteringsplaner och
rekommendationer av behov av förlängd läroplikt
• utredning och handledning av alternativ och
kompletterande kommunikation och pedagogik
Omsorgsbyråerna erbjuder rådgivning, stöd
och information samt bedömningar och tester.
Besök kan ske i hemmet, på omsorgsbyrån,
på dagvårdsenheten eller i skolan. Det är
hemkommunen som beviljar Kårkullas service.
Teamet på omsorgsbyrån består av socialkuratorer, psykologer och pedagoger. Expert- och
utvecklingscentrets team som består av läkare,
talterapeuter, autismhandledare, pedagogisk
handledare, fysioterapeut samt musikterapeut.
Lärum utvecklar specialpedagogiska
läromaterial, ger materialhandledning och
informerar om anpassade lösningar för
elever med särskilda behov.
Valteri, Skilla är den svenskspråkiga enheten inom Valteri center för
lärande och kompetens som är en del av
Utbildningsstyrelsens verksamhetsområde
(tidigare SPERES och Svenska skolan för
synskadade).
Mångprofessionellt teamarbete; barnneurolog,
barnpsykiater, neuropsykolog, psykolog,
talterapeut, ergoterapeut, neuropsykiatrisk coach,
synpedagog/speciallärare, datapedagog, familjeterapeut, psykoterapeut, socialarbetare, hörselhandledare, dagavdelningspersonal.
Pedagogiska handledaren kan ge handledning
redan från babyåldern med tyngdpunkt på
tidig stimulering och kommunikation, att
stödja lekutveckling samt utveckling av sociala
och kommunikativa färdigheter. I samråd
med talterapeuten planeras och tillverkas
kommunikationshjälpmedel. Autismhandledaren kartlägger tillsammans med barnets
omgivning hens färdigheter och behov.
Autismhandledaren utvecklar och utvärderar
användning av hjälpmedel samt andra åtgärder
och handleder nätverket i användning av dessa.
Autismhandledaren handleder också kring
förebyggande och bemötande av utmanande
beteende. Talterapeuten har specialkunnande
om utveckling av språk och kommunikation
hos barn med utvecklingsstörning och/eller
autismspektrumtillstånd. Talterapeuten deltar
i planering av habilitering samt handleder i
utveckling av språk och kommunikation.
Habilitering och terapier (också FPA-terapier):
• Neuropsykologisk habilitering
• Talterapi
• Ergoterapi (också SI-terapi)
• Familjeterapi
• Psykoterapi
Alla yrkesgrupper kan stödja och handleda
personal i daghem och skola utgående från aktuella
frågeställningar baserat på barnets eller den ungas
profil gällande styrkor och utmaningar.
Skräddarsydda fortbildningar, konsultationer och
kurser för barn/ungdomar och föräldrar/syskon/
personal/lärare.
medicinska.folkhalsan.fi
karkulla.fi
• utvecklar, säljer och förmedlar specialpedagogiska läromedel och -material
• ger handledning i användningen av specialpedagogiska läromedel och -material
• arrangerar läromedelsutställningar och
läromedelsrundor till finlandssvenska skolor
• erbjuder sinnesstimulerande material, bl.a.
uthyrning och försäljning av bollprodukter.
• säljer och förmedlar hjälpmedel för elever med
särskilda behov
• erbjuder handledning i att skapa en sinnesstimulerande omgivning
• sprider kunskap och information om lättläst,
både till människor inom äldre- och handikappomsorgen och till bibliotek
• erbjuder bearbetning av offentliga sektorns
information till lättläst.
larum.fi
Genom att erbjuda handledning, fortbildning och/
eller konsultation vill vi bidra till att barn och unga
får en likvärdig utbildning i sin närskola.
Maria Löfqvist-Håkans är Valteri Skillas
handledande lärare för elever med
utvecklingsstörning i Svenskfinland. Tillsammans
med dagvårdens eller skolans personal skapar vi
fungerande lösningar för barnets eller den ungas
skolgång och vardag. Ett gott samarbete med
elevens vårdnadshavare är viktigt.
Valteri, Skillas expertisområden är:
• synnedsättning
• hörselnedsättning
• språkliga svårigheter
• neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
• utvecklingsstörning
Bekanta dig med vårt utbud genom att besöka vår
hemsida och ställ gärna frågor.
Hos oss verkar även Valteri skolan Skilla som är en
skola för elever i behov av särskilt stöd.
skilla.webbhuset.fi