nicklas patulski arbetaren

HAMN 4.15
ARBETAREN
LEDAREN: DAGS ATT BETE OSS SOM FOLK
INGA STREJKER I GÖTEBORG
SPÄND VÄNTAN I BOTTENVIKEN
SPLITTRAD VERKSAMHET I STOCKHOLM
”
När det gäller vår en egen
sociala välfärd i Sverige
gör det mig beklämd att vi håller
på att rusta ned den. Vi både
behöver och har råd med ett
finmaskigt socialt skyddsnät.
NICKLAS PATULSKI
Hamnarbetaren 4.2015 1
LEDAREN:
Dags att vi beter oss
som folk mot varandra
H
ärförleden var jag på en kurs om psykisk
ohälsa i arbetslivet. Psykisk ohälsa är ingen ny
företeelse. Att vi har det i arbetslivet är heller ingen
nyhet. Det är inte heller okänt för oss att det är
otroligt svårt att upptäcka och hantera.
lasse, den store bullrige socialarbetaren, upphörde med
att vissla på jobbet. Det slutade med att han till sist tog livet av
sig. Hur hade hans arbetsgivare arbetat med den psykiska ohälsan på Lasses arbetsplats? Hade man kunnat undvika Lasses
självmord? Frågorna i det välkända Krokom-fallet var många.
redan i början av 1980-talet kom de första arbetsmiljöföreskrifterna om psykisk ohälsa i arbetslivet. 1993 kom lagar om
kränkande särbehandling, eller mobbning som vi säger till vardags. Trots att vi har arbetat med de här frågorna i över 30 år,
kunde jag märka att en del deltagare kurser i arbetsmiljöarbete
tyckte att detta var nytt.
inget ont som inte har något gott med sig. Krokom-fallet
och en del liknande fall har bidragit till att vi fått upp ögonen för
nya faktorer kring vad som orsakar ohälsa. Arbetsmiljöverket har
tittat mycket på hur organisering av arbetsuppgifter kan orsaka
psykisk ohälsa; hur stress, stimulans och ”feedback” inverkar på
vår hälsa. De allra flesta av oss vill faktiskt komma i mål.
en av deltagarna ansåg att det till och med har gått inflation i det här med snacket om kränkande särbehandling och att
det är en typisk modefluga: ”… folk blir ju kränkta för minsta
lilla”, sa hon. Hon fick ett par motfrågor av föreläsaren, och det
visade sig snart att man inte alls arbetade med den typen av
frågor på hennes arbetsplats. Det finns uppenbarligen ett behov,
men det anses inte vara en prioriterad fråga.
om vi aldrig eller väldigt sällan får höra att vi gör ett
bra jobb, ja då påverkar det vårt psykiska välmående på ett
mycket dåligt sätt. Det kan i sin tur påverka sättet som vi samverkar med våra kollegor. Förvånansvärt många människor
kompenserar sina egna upplevda brister genom att påvisa
andras. Om de upplevda bristerna tas bort genom att vi får
reda på att de faktiskt inte är några brister – ja då kanske många
andra också mår bättre.
• Hur ser det ut på din arbetsplats?
• Är frågor omkring kränkande särbehandling en del av arbets-
miljöarbetet hos er?
• Är psykisk ohälsa något som ingår i det systematiska arbets-
miljöarbetet?
• Har arbetsgivaren någon policy omkring detta?
• Många arbetsgivare har kanske påbörjat arbetet med dessa frågor, men eftersom att det är så otroligt svåra saker att
hantera blir det ofta liggande.
2 Hamnarbetaren 4.2015
för det är väl nu det är dags, dags att vi beter oss som folk
mot varandra.
Eskil Rönér
Ordförande
Svenska Hamnarbetarförbundet
Svenska Hamnarbetarförbundet är ett fristående fackförbund för arbetare
inom hamn- och stuverinäringen, samt arbetare med likartade arbetsuppgifter.
Förbundet bildades i Örnsköldsvik 1972 och har idag 14 avdelningar med medlemmar
i 18 hamnar samt på land- och flygterminaler. Målsättningen för Svenska Hamnarbetarförbundet är att främja medlemmarnas fackliga, ekonomiska, sociala och kulturella
intressen. Detta sker bl a genom att verka för löntagarnas bestämmanderätt i företagen
och krav på produktionens styrning i sådan riktning att löntagarnas och samhällets
intressen tillgodoses på bästa sätt. Förbundet skall också verka för sociala reformer
för välfärdssamhällets utveckling och solidaritet med arbetarklassen såväl inom som
utanför landets gränser.
För ytterligare upplysningar kontaktas den lokala avdelningen eller förbunds­kontoret:
Svenska Hamnarbetarförbundet, Sydatlanten 15, 418 34 Göteborg. Tel 072-521 21 90.
Hamnarbetarnas A-kassa nås på telefon 031-51 54 11.
Hemsida: www.hamn.nu
HAMN
ARBETAREN
REDAKTION:
Ansvarig utgivare:
Eskil Rönér
Chefredaktör:
Mikael Ödesjö
Fackredaktör:
Eskil Rönér
Grafisk form:
Jonas Johnsson,
Mandarin
Postadress:
Hamnarbetaren,
Runmarö Söderby 610
130 38 Runmarö
Tel: 070-527 09 19
Fax: 08-667 84 47
Prenumeration:
200 kr/år
INNEHÅLL 4.15
Lossat 4
Förbundsstyrelsen 2016
8
Klart med nya yrkanden
i kommande avtalsrörelsen
Förbundskonferensen internationellt
Martin Berg om läget och utvecklingen
i hamnarna i olika länder
Utkommer:
4 gånger/år
Hamnreportage Sverige Upplaga:
3 000 exemplar
Stockholm – Splittrad verksamhet
men god sammanhållning
Produktion: Mandarin
Box 19019
152 25 Södertälje
Tel: 08-554 246 70
Fax: 08-550 850 80
Tryck:
Grafiska Punkten,
Växjö
Adressändring?
När Du ändrar adress skall
Du meddela detta till:
Sv Hamnarbetarförbundet, Sydatlanten 15,
418 34 Göteborg
9
10
Arbetsmiljö
18
Dunders Värld 20
Hembrännarna, del 2
Profilen Nicklas Patulski
21
Hamnarbetaren 4.2015 3
LOSSAT
LOSSNING AV VINDKRAFTUTRUSTNING I HARAHOLMEN, PITEÅ.
Spänd väntan i Bottenviken
Datumet då Luleå Hamns transportanslutna 15 anställda ska övergå
till Shorelink, som fått hamndriftsavtalet, med lika många kollektivare
anslutna i Hamnarbetarförbundet, närmar sig snabbt. Utan att det
ännu blivit klart vilket avtal som ska gälla.
>>
– Ja, alla går och väntar på vad
som ska hända i här när Lule
hamns personal ska övergå i vår verksamhet 1 april nästa år. Vi i hamns Botten­
viksavdelning har träffat våra nya arbetskamrater som har sitt avtal med transport
och prestigelöst diskuterat om förutsättningarna för ett gemensamt avtal. De bästa,
tycker ju vi i Hamnarbetarförbundet, är
att de kommer över till oss, säger Thomas
Höglund i avdelning 132.
Han är dock inte helt säker på hur Shorelink kommer att agera. Därifrån har ännu inga tydliga signaler kommit. Klart är
att Transport har rätt till att fortsätta med
sitt avtal i ett år, men sedan …, funderar
Thomas.
Att Hamnarbetarna i Bottenviken har
ett eget avtal är unikt. Det slöts för länge
4 Hamnarbetaren 4.2015
sedan, första gången faktiskt redan 1972
innan Transport hade kollektivavtal här
uppe, något som kanske kan komma att
spela in i diskussionerna om var kollektivavtalet ska ligga i framtiden. Om arbetsgivaren tar över verksamheten så
borde Transport har rätt att köra på sitt
avtal i ett år. Osäker på vad företagledningen tar vägen, de har ju nyckeln till
allt, de signalerna är otydliga.
Tio extringar anställs i Piteå
I Piteå har det varit högt tryck på verksamheten hela året. Så pass att arbetsgivaren sett sig nödgad att i ett slag anställa
tio extringar. Det sker 1 februari 2016 och
är förstås ett glädjande besked för alla.
– Och allra mest de som får anställningarna, som ju nu hamnar i en betydligt
bättre social position. Men ska ju inte klaga
när ett sådant positivt besked kommer,
men det hade kanske varit på sin plats
att tidigare började ta in en två tre man
i taget, nåja det här blir bra och vad jag
förstår kan det komma ytterligare anställningar vartefter, konstaterar Thomas
Höglund.
Nytt samarbete i Skellefteå?
– De kämpar på bra i Skellefteå, trots att
det kanske inte alltid är så mycket jobb.
I år har det ändå varit skapligt med extra
plus för importhanteringen av vindkraftutrustning. Nästa år är lite mer ovisst, men
det talas om ett nytt intressant samarbete
mellan Skellefte hamn, Boliden och Shorelink, ännu bara på skissnivå, men det kan
kanske bli något bra av det, säger han.
LOSSAT
Inga strejker i Göteborg
I
mitten av månaden blev det
klart att Hamnarbetarförbundets
avdelning 4 i Göteborg drar till­
baka strejkvarslet och blåser av
strejkerna som var planerade till
17 och 23 december.
– Efter förhandlingar har vi i Hamn4an
och GRT i Älvsborgshamnen, Gothenburg Roro Terminal, beslutat att dra tillbaka strejkvarslet och avblåsa de två
strejkerna som var planerade. Detta eftersom GRT uppfyllde de motkrav som vi
ställde, säger Johan Eliasson i Hamn4an. Arbetsgivaren kommer därmed inte att
införa stämpelklocka, inte heller att införa
konceptet med Time-share för hamnarbetare. Det är heller inte aktuellt att väsentligt höja veckoarbetstiden på scheman. – Och att man även kommer att er­
bjuda de personer som har förtur- eller
företrädesrätt en förlängning av visstids-
RORO-JOBB I ÄLVSBORGSHAMNEN I GÖTEBORG.
anställningen från förste januari fram till
den siste mars, påpekar Johan och skickar
med en hälsning till medlemmarna i avdelningen att hamn4an nu står på god fot
med GRT och gärna ser att man försöker
hjälpa arbetsgivaren när olika behov om
hjälp uppstår.
Materialhanterare för alla behov!
– hamnar, terminaler, skogs- & stålindustri
God juyltt&år!
Gott n erna på
önskar vännstem
OP sy
För att lindra nöd och
rädda liv i drabbade områden,
skänker vi 25.000 kr
till Läkare utan gränser.
880 EQ
I Sennebogens breda sortiment av materialhanterare hittar du garanterat en maskin
som tillgodoser just dina önskemål.
Billeberga • Borås
Malmköping • Luleå
Tel 010–456 70 00
www.opsystem.se
875E
E
ett starkt val!
Hamnarbetaren 4.2015 5
LOSSAT
Hamnarbetarnas A-kassa:
Kassan växer och får fler
att använda e-tjänsterna
Sedan december finns vi på Facebook, där heter vi Hamnarbetarnas
A-kassa. Inom loppet av fem dagar hade vi 70 gillare. Fantastiskt!
Vår tanke med att finnas på arenan Facebook är att med ytterligare
ett verktyg nå ut med information till våra medlemmar.
HAMNAKASSA.SE
>>
Det blir ett komplement till våra
övriga kommuniceringsverktyg –
hemsida, telefon, e-post, e-brev och traditionella brev. Klicka på gilla-knappen
och följ oss, dela våra inlägg och sprid
informa­tion från och om er alldeles egna
a-kassa. Tillsammans är vi starka.
Fördelar med elektroniskt underlag
Vi har många medlemmar som är flitiga
användare av våra e-tjänster. De som ännu
inte bekantat sig med tekniken hoppas vi
ska ”våga” framöver. De arbetslösa medlemmarna kan förkorta våra handläggningstider genom att använda e-tjänsterna.
Mina sidor – loggar man in på via vår
hemsida www.hamnakassa.se – där kan
man fylla i blanketter, kassakort och
skicka oss meddelanden. Arbetsgivarintyg.
nu – är en webbplats där arbetsgivaren
fyller i arbetsgivarintyg – om både arbets­
givare och arbetstagare har e-leg kan
intyget sändas in helt elektroniskt.
ARBETSGIVARINTYG.NU
Medlemskap i a-kassan
ger ekonomisk trygghet
Under 2015 ökade vårt medlemsantal. Vi
är jätte glada att fler och fler hamn- och
logistikproffs har försäkrat sin inkomst
vid händelse av arbetslöshet. Arbetslöshet
kan drabba oss alla. Det kan faktiskt vara
så att man skadar sig och inte kan återgå
till det jobb man hade. Under tiden till
man hittar ett nytt jobb träder arbetslöshetsförsäkringen in. De flesta har försäkring på sin bostad, sin bil, en personförsäkring m m. Men att försäkra sin inkomst
är kanske den viktigaste försäkringen av
dem alla – då kan du ha kvar bil och
bostad även om du skulle bli arbetslös.
lotter, o s v. De som arbetar inom hamn
och stuveri, magasin och godsterminaler
kan bli medlemmar hos oss. Blanketten,
inträdesansökan, som du ska använda när
du vävar en medlem printar du ut från
vår hemsida, under dokument.
Höjt tak i a-kassan + Sänkt medlemsavgift =
Goda förutsättningar för ökat medlemsantal.
Vi tackar för det gångna året och ser fram
emot ett nytt år.
Hamnarbetarnas A-kassa
Värva en medlem – få en trisslott
Du vet väl att om att du som redan är
medlem får en trisslott om du värvar en
ny medlem till oss? När den ny värvande
medlemen betalt tre avgifter sänder vi
dig din trisslott. Värvar du två, får du två
PS. Glöm inte att gilla oss på Facebook!
God Helg önskar vi alla läsare av Hamnarbetaren!
6 Hamnarbetaren 4.2015
LOSSAT
Trögt i Sundsvall men ljust på sikt
N
ästa år försvinner sju
hamnarbetare från Sundsvallshamnen i Tunadal.
Några på regelrätta pensioneringar och några med
portsideavtal. Dessutom försvinner tre
tjänstemän.
– De kommer att troppa av vartefter
under hela nästa år, men Problemet är ju
att de inte ska ersättas, vilket är en del i
företagets omorganisation, rapporterar
Oskar Andersson, Hamns avdelningsordförande i Sundsvall.
Sanningen är också att verksamheten i
hamnen inte varit så omfattande som alla
önskat sig. Delvis beror det på förseningar
i investeringstakten i Östrands massa­
fabrik i Timrå. Dessutom har Tunadals­
sågen som ligger vägg i vägg med hamnen
”hjulat” iväg mycket av sitt virke till
Söder­hamn och Gävle.
– Märkligt kan man trycka både på
grund av läget intill och att vi tillhör SCA
båda, men n u har de aviserat att de kommer att utnyttja oss i betydligt högre grad
fortsättningsvis. Så det och med Östrands
ändå fortsatta satsningar, ser jag egent­
ligen ganska optimistiskt på framtiden,
även om det kommer att ta lite längre tid
att få fart på ruljangsen än vi trott.
Oskar noterar också att hamnbolagets
egna investeringar talar för en befogad
optimism. I dagarna har dels en ny reach
stacker anlänt, en ny stor containerkran
är beställd och en ny vikarmskran har
monterats ihop.
TUNADALSHAMNEN
GRATTIS!
91 år
3/1 Allan Jonsson, Köpmanholmen
5/2 Curt Joha nsson, Mön sterås
90 år
28/1 Lennart Olovsson, Alfta
85 år
10/1 Göte Lundsten, Umeå
5/1 Lasse Kljutschnik, Mölndal
16/1 Holger Vest man, Råå
4/2 Allan Joha nsson, Bygdeå
7/2 Stig Hedq vist, Kvissleby
12/2 Ingvar Berg Väst ra, Frölu nda
17/2 Väinö Venetpalo, Tungelsta
n
11/3 Egon Strömberg, Karlsham
80 år
ing
10/1 Karl Erik Nilsson, Söderköp
gs Kärra
15/1 Stig Anders Högberg, Hisin
18/1 Lennart Zetterberg, Älvsjö
16/2 Signar Isaksson, Luleå
19/2 Leif Sjöberg, Sven ljunga
nda
7/3 Rune Björk man, Väst ra Frölu
75 år
24/1 Jan Erik Åhlin, Alnö
14/2 Karl-Erik Stran ne, Ellös
14/2 Rola nd Joha nsson, Piteå
7/3 Gunnar Eriksson, Bergeforsen
11/3 Lars Gustavsson, Nyköping
70 år
6/1 Abdelhamid Zitou n, Göteborg
15/1 Stefa n Haak, Karlsham n
1/2 Bo Göra nsson, Billdal,
7/2 Jorge Negrin, Kungälv
n
18/2 Beng t Beck man, Troll hätta
24/2 Bo Seger, Hisings Kärra
sbcka
5/3 Karl Wilhelm Borgström, Kung
7/3 Björn A Borg, Stockhol m
8/3 Tenho Hieta nen, Torslanda
12/3 Lars Hagman, Helsingborg
12/3 Peter Shaw, Mun ka Ljungby
17/3 Yngve Hådén, Hudi ksva ll
30/3 Jan Olofsson, Malmö
65 år
5/1 Alf Andersson, Göteborg
17/1 Lars Åke Wersén, Göteborg
18/1 Claes Göra n Kullberg, Skivarp
13/3 Benny Sörman, Öckerö
16/3 Sven Olof Rask, Göteborg
16/3 Jan Joha nsson, Halm stad
18/3 Olle Ekelund, Nacka
21/3 Lars Olof Munther, Göteborg
23/3 Peter Westerholm, Hässelby
50 år
gskile
11/1 Rola nd Christoffersson, Ljun
13/1 Håka n Karlsson, Hönö
4/2 Tom Düri ng, Floda
11/2 Kenneth Strömberg, Östra Ryd
13/2 Håka n Persson, Helsingborg
14/2 Patri k Larsson, Kärna
org
21/2 Mikael Pettersson, Helsingb
24/4 Sven-Erik Drugge, Halm stad
s
9/3 Tonny Joha nsson, Mön sterå
10/3 Jörgen Lind fors, Jävrebyn
Backa
19/3 Christina Poropat, Hisings
20/3 Robert Skog, Göteborg
24/3 Roger Persson, Alnö
60 år
org
3/1 Kenneth Tjörnestig, Helsingb
7/1 Per Nyst röm, Piteå
30/1 Lars Åke Molin, Farsta
31/1 Anders Holmbom, Piteå
12/2 Jan Andersson, Gävle
22/2 Tonny Hansen, Skärham n
k
25/2 Gert- Olov Eriksson, Skar pnäc
15/3 Jonnie Andersson, Göteborg
Hamnarbetaren 4.2015 7
FÖRBUNDSSTYRELSEN 2016:
Klart med nya yrkanden i
kommande avtalsrörelsen
Hela förbundsstyreslen
samt representanter för
alla avdelningar runt om
i landet samlades som
brukligt till en två dagars
förbundskonferens, även
i år på Foresta på Lidingö.
Ett omfattande program
med rapporter och diskussioner kring avtalsrörelsen,
de intrenationella problemen, a-kassan, nya hem­
sidan med mera avhand­
lades.
ESKIL RÖNÉR (OVAN),
JESSICA RESIN (T V) OCH
PETER ANNERBACK (T H).
>>
Eskil Rönér inledde diskussionen
kring den avtalsrörelse som drar
igång efter nyår. Styrelsens avtalsförslag
är ett-årsavtal, med 1 000 kronors grundlönehöjning utan konsekvenshöjningar.
– Sveriges Hamnars viktigaste fråga
brukar vara att de inte vill förhandla om
arbetstidernas förläggning. Vi i styrelsen är
oroliga för att kravet på att kunna använda
bemanningsbolag till stuveriarbete kommer upp igen. Det är nödvändigt att betonar hur viktigt det ärmed rutinerade och
kompetenta stuveriarbetare, säger Eskil.
Mötet beslutade att förbundet ska begära förhandling om krav på ettårsavtal
och 1 000 kronor per månad i grundlönehöjning utan konsekvenshöjningar. Mötet
beslutade även att Hamnarbetarförbundet
ska kontakta Transportarbetarförbundet
om arbetsmiljöinflytande och om kommande avtalsförhandlingar.
8 Hamnarbetaren 4.2015
A-kassan sänker avgiften
Jessica Resin från Hamnarbetarnas arbets­
löshetskassa informerade om kassans nuläge, och framtid.
– Det är ur alla aspekter viktigt att
värna om den trygghet a-kassan ger. Situationer man inte kunnat förutse kan alla
råka ut för och utan a-kassa kan man då
hamna i riktigt svåra problem, framhöll
hon och berättade också att kassan från
årsskiftet kommer att sänka månadsav­
giften till 145 kronor.
Fler medlemmar i Handels
Lena Gennemark Edsbäcker, kommunikationschef på Handelsanställdas förbund,
höll ett föredrag om hur Handels börjat
använda sociala medier för att nå ut.
– Med ny strategi och syn på medlemsrekrytering har Handels fått en betydande ökning antal medlemmar. De metoder
som gett flest medlemmar är arbetsplatsbesök och förenklade rutiner för att ansöka om medlemskap. Även sociala media har använts på samma vis som företag
använder exempelvis Google Adwords
för att ringa in målgrupper och individer,
berättade hon.
Uppdaterad hemsida – hamn.nu
Peter Annerback visade på konferensen
hur Svenska Hamnarbetarförbundets
uppdaterade hemsida fungerar och kan
användas. Adressen är samma som alltid:
hamn.nu
- Varje avdelning kan göra egna hemsidor och bygga egna informationsgrupper.
Varje medlem kan få egen inloggning och
får därigenom tillgång till riktad information. I framtiden kan också omröstningar
genomföras via inloggningen på hemsidan, upplyste han.
MARTIN BERG
Förbundskonferensen
internationellt
Martin Berg, i förbundets internationella
kommitté, rapporterade på konferensen om läget
och utvecklingen i hamnarna i olika länder.
PORTUGAL
NORGE
Det har uppkommit nya problem i Lissabon, där arbetsgivarna förhalar ett nytt
kollektivavtal. Däremot har de kommit
lite längre i Figueira da foz där det finns
goda förhoppningar om att kunna an­
vända detta avtal i fortsatta förhandlingar
med andra hamnar.
I Yilport har de köpt avtalen för 25 år
framöver i 7 av 10 hamnar.
Sines har 1 000 hamnarbetare, 20 av
dessa har anslutit sig till fackföreningen i
Lissabon. De andra 980 tillhör den gula
fackföreningen som är tillsatt av PSA. De
20 fackanslutna blir ständigt trakasserade
på olika sätt av företaget och bär de en
IDC t-shirt får de böta.
Med nytt vänsterstyre i många norska
städer kan det nog stärka hamnarbetarna,
men de har fortfarande stora problem
inom den egna fackföreningen.
BELGIEN
Det belgiska hamnarbetarfacket har
svarat domstolen i Luxemburg angående
samma konkurrensförhållanden som
spanjorerna fått göra, de är också nya
medlemmar i IDC.
LIVERPOOL
Här har det uppstått nya konflikter, då
John Lynch har fått ögonen på sig igen
ifrån företaget.
GREKLAND
Den nya högerregeringen i England
driver även igenom nya lagar som skall
gälla vid konflikter och strejk:
• Förbjudet att säga ”scabs”.
• Svårare att strejka, fler personer måste rösta ja.
• Får inte rösta på jobbet angående
konflikter, breven måste postas.
• 14 dagars varsel för en konflikt.
GREKLAND
Budgivningen på avtalet i hamnen i Pireus
pågår för fullt, men beskedet om vem som
skall bedriva verksamheten är uppskjutet.
Det är många krafter som vill påskynda
processen, men det verkar som om det
tar lite tid.
SINES, PORTUGAL
BELGIEN
Hamnarbetaren 4.2015 9
HAMNREPORTAGE SVERIGE
LINDA I TALLYHYTTEN.
RICKARD ROSELL
OCH HÅKAN SCHRÖDER.
>
10 Hamnarbetaren 4.2015
STOCK
HOLM
Splittrad verksamhet
men god
sammanhållning
Hamnarbetaren 4.2015 11
Decemberskymningen bäddar in Stockholms gamla frihamnsområde i ett djupblått adventsskimmer som får Banankompaniets gamla neonbana att lysa som en egen slags julstjärna.
En containerbåt håller på att lastas, men färjelägena väntar ännu på kvällens anlöp.
>>
Uppe i Nya Borgen, hamnarbetarnas ”koja”, med matsal, rast­
rum, omklädningsrum och gympasal med
mera är det alldeles tyst och stilla. Två
man ligger och sover i varsin soffa. Bara
Farsta-Åke (Molin) är vaken och sitter
själv och plitar med ett orduko vid ett av
borden.
– Så här är det sedan ett tiotal år, konstaterar han och ser sig omkring.
– Jag går på rullande schema i containerterminalen, vilket innebär att man får
ta rast själv. Vi är fyra man som jobbar i
en och en halv timme för att sedan få en
halvtimmes rast, så tre man är igång konstant medan den fjärde, som jag nu då, får
en stunds vila.
Åke har arbetat i Stockholms hamn
sedan 1979 och har därmed 36 års perspektiv på utvecklingen på kajerna kring
huvudstaden.
– Det är lång tid, men jag har trivts.
Främst tack vare bra arbetskompisar och
variation i jobbet. Visst är jobbet mer ensidigt nu för tiden, men jag har också sett
till att aldrig hamna i ett magasin där jobbet liksom aldrig tar slut. För även om det
kunde vara riktiga skitjobb på en järnbåt
till exempel, med slingning och lämpning,
så blir ju båten klar innan man hinner bli
gråhårig. Färjorna med sina skift har jag
också hållit mig ifrån, främst för de tidiga
morgnarna…, säger han.
Rasten är slut och Åke sätter på sig
flera lager väderförstärkta kläder, för
även om det är plusgrader ute så blir det
snabbt bistert och råkallt ute på kajen.
– Men i februari och mars kommer
jag att vara på Filippinerna och Fuerte
Ventura, så jag ska inte klaga, tillägger
han leende ger sig ut i det som snart är
helt mörker.
Körigt i Siljaterminalen
Från en av sofforna kommer Tomas
Ljungberg och slår sig ner vid bordet.
Han ska snart bege sig av bort till Siljaterminalen. Där har det under en längre tid
byggts om, framför allt till hamnarbet­
arnas förtret som fått flytta runt trailers
fram och tillbaka på terminalplanen, mött
korsande trafik och sett försök till moder­
niseringar som skapat nya flaskhalsar.
Och Tomas suckar ljudligt när arbetsmiljön vid terminalen kommer på tal.
– Många avvikelserapporter blir det,
konstaterar han och halar fram mobiltelefonen för att visa det senaste ”fyndet”.
– Kolla här! För det första har de satt
dit räcken som ska hindra att personer
eller fordon inte ska dratta i vattnet, men
de är ju så låga att de snarare blir snubbelfällor för människor och inte stoppar
de en maskin heller. Här är ett räcke som
JOSEF VÖLGYI
HÅKAN SCHRÖDER
OCH ÅKE MOLIN.
TOMAS LJUNGBERG
VISAR UPP SIN
MOBIL­K AMERA (T H)
OCH KONSTATERAR:
”DE NYA RÄCKENA
ÄR JU SÅ LÅGA ATT
DE SNARARE BLIR
SNUBBELFÄLLOR …”
TOMAS LJUNGBERG
en tross slog i, ja då lossnade det utan att
större kraft inverkade…, man undrar hur
tänket var där, säger han och pekar på
mobiltelefonbilden.
Tomas hinner räkna upp ett antal brister ytterligare, såsom sprickor i fogarna
kring stensättningen på terminalplanen,
dammproblem med blästereffekt i vinden,
en datoriserad landgång som det ”… krävs
Chalmersexamen” för att hantera, innan
han ändå utan omsvep erkänner att han
efter 5 år, och sedan ett par månader fast
anställd i hamnen, trivs bra.
Mestadels är han i Siljaterminalen och
kör roro på färjorna, men han har också
varit i containerhamnen och borta i Viking­
terminalen vid Stadsgården för att lära sig
de jobben.
– Jag hade inte kört truck innan jag
började i hamnen, vilket jag faktiskt tror
var en fördel. För jag har aldrig haft problem med det här att köra spegelvänt. Jag
är väl ingen överdriven naturbegåvning
och de gamla gubbarna säger att det tar
10 000 trailers innan man vet vad man
sysslar med, så vi får väl se. Jag tycker
i alla fall att det jobbet är både kul och
varierat. Det borde vara enformigt, det är
ju samma båtar och rutiner, men dagarna
blir ändå helt olika, intygar han.
Josef är oljan i maskineriet
När alla hamnarbetare försvunnit från
Nya Borgen ut på jobb är ändå själva
spindeln i nätet kvar. Ansvarig för planeringen sedan många år är Josef Völgyi.
Hamnarbetare även han, men alltså med
med ansvar för arbetsfördelning och
jobbplanering i stort.
– Det är inte helt vanligt att en hamnarbetare sköter den här sysslan, men det
har nog visat sig för såväl kollektivet som
arbetsgivaren att det fungerar allra bäst
här och blir som bra olja i maskineriet. Och cheferna som har klagat har lärt sig
att lojaliteten ligger där den ska och att
jag i min roll har en möjlighet att lösa
saker snabbt istället för att de får större
proportioner och tar längre tid att rätta
till, säger Josef och skänker en extra tanke
till de hamnarbetare som sällan tvekar att
ställa upp om det saknas bemanning.
På tavlan intill hans skrivbord sitter
markörer i olika rutor i ett jätteschema, >
Hamnarbetaren 4.2015 13
”
Arbetsmiljön har alltid varit
viktig, och nu har vi nya gubbar
som gått tya-kurser, vilket gör att vi
har en hög arbetsmiljömedvetenhet
och uppmärksammar problem och
skriver avvikelserrapporter.
ROGER RENNERHAG
DIRIGERAR NERE I RUMMET.
14 Hamnarbetaren 4.2015
Hamnarbetaren 4.2015 15
> och mellan dessa antecknar Josef med
tusch detaljer i bemanning och vem som
ska vara där och då och ledig och så
vidare … telefonen ringer dessutom i ett.
– Periodvis är det rätt hårt tryck här.
Vi har ganska mycket att göra nu, så
egentligen är det rätt bra. Fyra nyanställda
i oktober och fler kan det bli när Fortums
nya pelletskraftverk kommer igång. Alldeles nyss fick vi dessutom besked om att
det blir tre istället för två anlöp i veckan i
containerhamnen. Jag är ganska säker på
att våra kunder förstår vår kontinuitet
med erfarenhet, kompetens och attityd
och som gör att vi kommer att förlänga
befintliga avtal och förhoppningsvis få nya.
Han är dock medveten om att det efter
ombyggnationen i Siljaterminalen kan bli
tal om minskning av timmarna och därmed lite mindre jobb. Å andra sidan finns
det några som väntar på portsideavtal.
”De tycker att vi gnäller,
men det får de ta”
Josef har ett 60-tal hamnarbetare att hålla
koll på, varav 30 fast anställda och 20 av
extrakåren sådana som klarar sig helt på
hamnarbetarjobbet.
– Som läget är idag har vi bara tre av
de fasta kvar på rundgången, Farsta-Åke
är förresten en av dem. Företaget vill ha
bort dem från rundgången, men de
16 Hamnarbetaren 4.2015
behövs verkligen i den rollen så efter
påstötningar får vi behålla dem.
På tal om utvecklingen för Stockholms
hamn måste naturligtvis den stora satsningen på Norvikshamnen utanför
Nynäshamn räknas in. Efter år av utred­
ningar och överklaganden halades faktiskt också champagneflaskorna fram
tidigare i höstas.
– Sista instansen, (eller kan det finnas
fler?), Mark- och Miljööverdomstolen gav
klartecken efter sista överklagandet till
bygget i Norvik, där Hutchison Ports
Sweden, ska driva verksamheten med
containerhantering och roro. Mycket
återstår väl ännu, men nu är det ingen
tvekan längre om att anläggningen blir av.
– Att det går att bedriva full verksamhet trots omfattande ombyggnad, är Siljaterminalen bevis för. Men det har inte
gått utan en hel del arbetsmiljömissar,
som lett till att vi går skyddsronder i den
här hamndelen varje vecka.
Josef är också helt överens med Johan
Ljunggren om bristerna och betonar att
arbetsmiljöarbetet i Stockholms hamn
vilar på seriös och fokuserad grund även
efter att Tommy Andersson, legendariskt
huvudskyddsombud i huvudstadshamnen, gått i pension.
– Arbetsmiljön har alltid varit viktig,
och nu har vi nya gubbar som gått tya-
kurser, vilket gör att vi har en hög arbetsmiljömedvetenhet och uppmärksammar
problem och skriver avvikelserrapporter.
Vi får också höra av Stockholms Hamn
AB att vi är lite gnälliga, men det får de ta.
Det är våra liv och kroppar det handlar
pm. Så vi tjatar och upprepar våra synpunkter, och så småningom ska det väl ta
skruv, menar Josef, som vill framhålla att
det ändå finns en bra kommunikation
med samordnaren nere på Silja.
Peter leder nytt arbetsutskott
Ordförande i Hamns avdelning 1 är Peter
Ströbaek som tillhör Vikinggänget, de elva
hamnarbetare som sköter Viking Lines
färjor vid Stadsgården, med förtöjning av
lastning och lossning av trailers. Han bildar också tillsammans med Josef Völgyi
och Robin Lagerberg ett nytt arbetsutskott i avdelningsstyrelsen.
– Vi inser att vi för att axla Björn Borgs
mantel, behöver fördela arbetsuppgifterna
på fler händer. Dels för att mycket är nytt
för oss, med förhandlingar, att sätta sig in
i olika avtal och så vidare, men också för
att Björn hade avsatt tid för fackligt arbete,
vilket vi inte har på samma sätt, förklarar
Peter, och tillägger att kollektivet idag också är mer splittrat i och med uppdelningen
på olika arbetsplatser och olika bolag som
Logent, Steab och Stockholms Hamn AB.
Peter erkänner att han inte trodde att
det fackliga jobbet skulle vara så omfattande som det verkligen är.
– Björn har skämt bort oss, så är det.
Men vi kommer att klara av det, det tar
bara lite tid. Och Björn finns fortfarande
med och sköter det administrativa och
fungerar som mentor kring de mer strategiska frågorna, som förhandlingar till
exempel, beskriver han.
Den enes bröd …
För den enskilda medlemmen vill Peter betona att avdelningen står på en stadig grund,
av både ambition och erfarenhet. Och att
det fackliga för tillfället fungerar bra.
– Nyanställningarna i höst och så
kanske ytterlighare några i vinter, om Fortums satsning slår väl ut, plus fort­löpande
naturliga pensionsavgångar talar för att det
kommer att finnas arbetstill­fällen i hamnen,
säger Peter, samtidigt som han är aningen
orolig för att arbetsmiljöarbetet blivit
svårare på grund av att hamnarbetarna
är fördelade i flera mindre grupper.
ROGER RENNERHAG
FÄSTER KNASTER
PÅ CONTAINERN.
– Så det vill vi förbättra och försöker
få igång folk i arbetsmiljökommittéer, för
arbetsmiljön är det absolut viktigaste –
viktigare än lön till och med, tycker jag.
Att tänka på och måna om sina hamnarbetarkamrater i Stockholm är naturligt
för Peter, men lika naturligt för honom är
att tänka på alla andra hamnarbetare runt
om i landet. Därför är det med delade
känslor han ser på den nya containerlinjen och Norviksprojektet.
– Visst, en ny containerlinje är väl kul
för oss här, men någon annan hamn blir
ju lidande. Och när Norvik blir verklighet, ja då kan det drabba andra svenska
hamnar. Kanske inte mycket jag kan göra
något åt, men jag ser hellre att vi har fler
hamnar som gör vårt land levande. Kanske ett resultat av vad Hamnarbetarförbundet står för – solidaritet, hjärta och
engagemang. Vi jobbar för varann, inte
bara för vår lilla avdelning.
Text: Mikael Ödesjö
Foto: Johan Aredal
Ännu ett klartecken
för bygget av
Norvikshamnen
Sista oktober meddelade
mark- och miljööverdomstolen en positiv dom angående
den planerade godshamnen,
Stockholm Norvik Hamn i Nynäshamn. För att bygga och
driva den nya hamnen krävs
tillstånd enligt miljöbalken.
Domen innebär att vi planerar byggstart
inom ett år, säger Johan Castwall, vd
Stockholms Hamnar, i ett pressmeddelande från Stockholms Hamnar, där man
beskriver Stockholm som en av de starkast växande regionerna i Europa, vilket
ställer krav på att ”… trygga hållbar varuförsörjning och att stärka konkurrenskraften både för de boende och för
näringslivet i regionen på lång sikt”.
>>
En viktig pusselbit
– Vi är mycket nöjda med domen.
I en lång process, i detta betydelsefulla projekt för Stockholmsregionen,
transporteffektiviteten och miljön, har vi
nu passerat en mycket viktig milstolpe.
Idag fraktas en stor del av det gods som
ska till Stockholm på redan hårt belastade
bil- och järnvägar. Här är den planerade
godshamnen en viktig pusselbit. Genom
Stockholm Norvik med naturligt djup, kort
insegling och närhet till marknaden öppnas
möjligheten att ta emot stora fartyg och
styra om trafiken från land till sjö. Markoch miljööverdomstolens dom kan överklagas till Högsta domstolen. För att ärendet ska tas upp krävs prövningstillstånd.
– Ytterligare ett mycket positivt besked
är att Länsstyrelsen den 13 oktober tillstyrkte att vår järnvägsplan ska fastställas
av Trafikverket, vilket är ett viktigt led
i att industrispåret från Nynäsbanan till
hamnen kan börja byggas, fortsätter
Johan Castwall.
Text: Mikael Ödesjö
Hamnarbetaren 4.2015 17
ARBETSMILJÖ
Hamnarbetare omkom
i Oxelösunds hamn
>>
46-årige hamnarbetaren Thorleif
Billing omkom vid en arbetsplatsolycka i SSAB:s hamn i Oxelösund i början av december. Han blev påkörd av en
truck och klämdes under den i samband
med lastning av plåtrullar på en båt.
Det är oklart varför olyckan inträffade.
Polis och åklagare har startat en olycks-
platsundersökning och arbetsmiljöverket
är inkopplat. Verksamheten låg nere efter
olyckan och företaget samlade de anställda
för att prata om det som har hänt. Företaget pratade också med de anställda som
börjar arbeta kvällspasset klockan 14. Den
påföljande nattens ställdes in. Truckföraren fördes till sjukhus och fick chockstöd.
OXELÖSUNDS HAMN
Till minne av Thorleif Billing
Thorleif Billing blir ihågkommen
som en bra arbetskamrat, som med
kreativt tänkande hittade lösningar
på problem. Han reagerade på
orättvisor och följde sin egen väg.
En väg han gärna färdades på med
motorcykel, eller färdades över hav
och sjö med sin kraftfulla motorbåt.
Till minne av Torleif ombedes
vänner skänka en gåva till:
www.psoreasisförbundet.se
TORLEIF BILLING
18 Hamnarbetaren 4.2015
Svår
klämolycka
i Malmö
En besättningsman skadades
svårt vid Malmös roro-läge i
slutet av november. Mannen
klämdes när han skulle lägga
till en mellanramp ombord på
båten. Han fördes till sjukhus
med ambulans och läget är
allvarligt men stabilt.
På Hamnarbetarnas arbetsmiljögrupp på Facebook beskriver Henrik Collvin det som
hände:
– Olyckan var framme då
båten anlöpte kajen. När man
skulle sänka mellandäcksrampen var det något som
gick väldigt fel. Den gick över
till flytläge av misstag och då
faller ”flappsen” ner av sig
själva och en besättningsman
står helt fel, han blir klämd.
Ambulans och polis var på plats
som brukligt är. De gjorde en
utredning och tog ofantligt
många bilder. Besättningsmannen bröt vaden och skenbenet rakt av på högerbenet.
Vänsterbenet fick tre frakturer
och en skadad ankel. Han blev
opererades och läkarna trodde
vid tillfället att de skulle kunna
rädda båda benen.
– Till alla kamrater där ute
på kajerna, var försiktiga!
”
Bra arbetsrutiner och
riktiga riskbedömningar är ett måste
i nästan allt vi gör
varje dag.
THOMAS HÖGLUND,
HAMNARBETARFÖRBUNDETS
ARBETSMILJÖKOMMITTÉ
ARBETSMILJÖ
LASSETRÄFFEN
om sopor, hala däck,
farligt gods,
stress och mycket mer
LASSETRÄFF I HELSINGBORG.
Årets Lasseträff hölls i Helsingborg 10–11 december.
Mötet mjukstartade med lunch och lite ”tjöööt”, som göteborgarna säger.
>>
När väl mötet drog
VAD INNEHÅLLER SOPORNA?
igång på riktigt ägandes
dagen ägnades åt att pejla av
hur det ser ut i de olika hamnarna. Och det framkom snabbt
många arbetsmiljöproblem: Allt
från hala däck, dåliga körvägar
för extern trafik, dålig eller
ingen återkoppling från tillbud,
till problem med farligt gods,
stress och mycket annhat.
Något som vi alla kan konstatera såhär i efterhand är att vi har
Vad innehåller soporna? Vem garanterar
snarlika problem i alla berörda hamnar
att innehållet är det som deklarerats?
i vårt avlånga land. Dagen eller rättare
Är det ens deklarerat vad det innehåller?
Vilka skyddskläder skall användas? O s v,
sagt kvällen avslutades på restaurang
o s v …
Harrys, där några av oss deltog i en
Deltagarna på träffen var eniga om att
musik-quiz. (Undertecknad är övertygad
försöka få till stånd ett internationellt
om att något måste vara fel från domarerfarenhetsutbyte för att få en större och
håll, för vi vann inte.)
bättre helhetsbild.
Många frågetecken kring sopor
Fredagen startades med diskussion om
Lasseträffens huvudämne – sophantering.
För de flesta hamnarbetarna är detta tyvärr att betrakta som ett stort frågetecken:
huvudskyddsombud från
Hamns avd.) höll en gemensam föreläsning om hur tanken är att det skall fungera i
Helsingborg.
Informationen och den
efterföljande frågestunden visade sig nyttig för de flesta av
oss. Många fick tips och idéer
hur de kan gå tillväga för att
förbättra arbetsmiljön på
hemmaplan. Två inspirerande
dagar avslutades med en rundtur i hamnen i Helsingborg. Tack till de berörda
deltagare för givande medverkan. Håll
uppe det goda arbete vi faktiskt gör!
Magnus Hagman,
avd 6 Helsingborg
Fotnot: Lasseträffen är ett årligt arbetsmiljöforum för
Nyttig information
Regina Högberg, ny på tjänsten som kvalitets- och säkerhetsrådgivare i Helsingsborgs Hamn AB, och Mattias Danielsson,
Hamnarbetarförbundets skyddsombud. Namnet på
mötet är en eloge till den engagerade och framgångsrike Lasse Ladestam som var huvudskyddsombud
i Göteborgs hamn.
Hamnarbetaren 4.2015 19
DUNDERS VÄRLD
Resumè: Polisen hade fått nys om att det kokades sprit
inne i en kulvert som mynnade ut i Västerås hamn. Polis­
ledningen beslutade att det måste stoppas och gjorde en
razzia men den slutade inte som dom hade väntat sig.
Hembrännarna, del 2
Tre månader på vatten och bröd
D
bränningen. Ett statligt monopol på tillverkning och försäljning infördes, men
supandet minskade inte i alla fall. Ivan
Bratt, en nitiskt arbetande politiker som
ivrade för att staten skulle införa ett system för att reglera inköpet av alkohol fick
igenom sina idéer och den förhatliga
motboken introducerades 1917.
en ditkallade polishunden Nyla kunde inte hitta
spritkokaren, som kom
undan polisernas kniptångsfälla. Mannen försvann i hamnområdet, vilket han kände
till även i mörker. 26 mars 1931 Skrev
VLT: ”Ingen klarhet i spritaffären” med
underrubriken ”Svårt få bevis”.
vintern 1932 blev lika kall som föregående. Hamnarbetarna permitterades
igen med en usel dagersättning. Samma
gubbar som kunde allt om hembränning
hade skaffat ny utrustning och satte igång
på nytt. De hade fått tag i en lokal strax
utanför Västerås och startade först med
husbehovsbränning. Ryktet spred sig om
att de kokade bra och finkelfritt brännvin
och på grund av detta kom det in en
massa beställningar på deras dryckjom,
därför utökades produktionen.
det gick bra ett tag, men en natt
när två av dem gick in till Västerås med
nattens produktion dragandes på en två­
hjulig mjölkkärra, mötte de två polismän
på cykel som ville kontrollera deras last.
”Havva ” blev arresterad och tagen till
förhör på polisstationen. Kompisen hann
försvinna i skogen, därför blev han inte
inblandad. Polisen fick heller aldrig ut
hans namn av ”Havva”. Däremot fick
”Havva” tre månader på vatten och bröd
på fängelset i Västerås, lyckligtvis i en cell
med utsikt över hamnen och Västerås­
fjärden.
hela den här härvan har vi yngre
hamnarbetare fått höra berättas vid ett
flertal tillfällen inte bara av ”Havva” utan
även av andra medskyldiga, under raster
eller pauser nere i lastrummen. Jag har
även friskat upp mitt minne genom att
intervjua ”Lill-Havva” ett antal gånger
under mitt researcharbete.
20 Hamnarbetaren 4.2015
MOTBOK
vi fick också höra hur polisen som
förhörde honom talade om att, ”… vi har
känt till era kokningar under en längre
tid, men inte lagt något större krut i att
reda ut saken så länge ni kokade åt er
själva. Men när vi fick upplysningar om
att någon av er har sålt till ungdomarna
ute på stan, då var vi tvungna att sätta
stopp. Du vet väl att ynglingarna inte tål
sprit, de blir så gapiga och orediga av ert
brännvin så vi får en massa onödigt
jobb.” Ofta tittade vi nyanställda på varandra och tänkte; det är nog bara rövarhistorier vi fick höra. Men som jag skrev i
förra numret är allt sant och bekräftat bl a
i tidningsartiklar i Västmanlands läns tidning med stora feta rubriker.
som en liten förmildrande omständighet till att ”Havvas” gäng kokade själva
kan ni läsa i nedanstående text: ”I början
av förra seklet dracks det stora mängder
brännvin. Staten försökte minska drickandet genom att förbjuda husbehovs-
att motboken blev hatad berodde på
att det fanns stora orättvisor i tilldelningen av boken. Det var ställning i samhället
som styrde. Direktören hade högre tilldelning än arbetaren. Skåningar hade
generösare tilldelning än norrlänningar.
Motboken var samtidigt starkt könsbunden. Bara en av tio kvinnor hade själv rätt
att köpa ut och tilldelningen var betydligt
mindre än männens. Andra som utestängdes var arbetslösa. Fast inkomst, fast
bostad och ordnade förhållanden var
ovillkorliga krav.
myndighetsåldern på den tiden var 21
år, då kunde man få sig tilldelad en motbok om du uppfyllde ovanstående krav.
Men du fick bara en liter i månaden ända
tills du blev 25 år, då kunde du ansöka
om att få köpa ut två liter i månaden. För
att kunna få den ransonen blev du satt
under lupp och granskad om du hade
uppfyllt alla kraven. Var du arbetslös eller
hade skatteskulder då var det kört. Lyckligtvis avskaffades boken 1955.
min personliga reflektion av motbokssystemet är att det aldrig vållade
någon revolution i landet, bara ideliga
protester. Motbokssystemet med dess
registrering av människors handel och
vandel sågs som ett ingrepp i den personliga integriteten. Det var förmyndarskapet man protesterade emot, inte själva
ransoneringen.
Text: Alf Dunder
PROFILEN NICKLAS PATULSKI
Fåfäng men samtidigt ödmjuk. Ärrad och ändå naiv.
Fast allra mest vill han vara empatisk. Så beskriver
han sig själv, Nicklas Patulski, och sjunker ner i nya
myshörnan på fackexpe­ditionen i Helsingborgs
hamn. Så sent som i våras valdes han till ord­förande
i Hamns avdelning 6. Vägen dit har inte direkt varit
spikrak. För Nicklas har ett stökigt förflutet,
med lite väl mycket intag av alkohol och dylikt.
Nicklas
En lyxigt lycklig pappa
och hamnarbetare
Hamnarbetaren 4.2015 21
>>
– Det var en rätt jobbig period
i de övre tonåren och några till
innan jag träffade min blivande fru och
kunde ta mig ur både missbruk och de
kretsar det försiggick i. Det var inte lätt,
men det gick. Samtidigt är det inget jag
ångrar för jag har lärt mig så otroligt
mycket om människor och blivit, som jag
hoppas, både fördomsfri, ödmjuk och
empatisk, berättar han och lutar sig till­
baka i soffan och kliar sig i sitt rätt så
yviga skägg.
Nicklas Patulski är 44 år och har jobbat
i hamnen i över 20 år. Jobbet är förstås
viktigt, men allra först kommer sonen
Noel, 8 år. Han är det i särklass största och
viktigaste som hänt i Nicklas liv. Och efter
skilsmässan med Noels mamma har relationen förstås fått ytterligare en dimension.
– Jag vill vara en bra pappa. Närvarande
och trygg. Fast ibland kan jag bli alldeles
kallsvettig när jag tänker på vilket ansvar
det innebär. Noel ska dock själv få välja
sina vägar och mål, men om jag kan ge
honom en grund som bygger på empati
och ödmjukhet är jag nöjd, och det känns
faktiskt som att vi är på rätt väg.
Skäggig för hemlösas skull
Här kommer också det vildvuxna skägget
in, antyder Nicklas, som sedan i oktober
inte har låtit det växa fritt för att han tillsammans med flera kollegor på jobbet
deltar i Skäggkampen för hemlösa i Helsingborg.
– Noel har varit nyfiken på Skäggkampen och när jag förklarat vad den går ut
på så vill han också vara med. När han
sedan kom från sitt kassaskåp med 200
kronor och räckte över kände jag att han
redan förstått vad ödmjukhet och empati
är, och det värmer enormt, intygar en
stolt pappa som tycker att det är viktigt
att visa Noel alla människors värde och
att man hjälper om man kan.
För att vara en ännu bättre och mer
närvarande pappa tog Nicklas också
chansen och klev av skiftgången i containerhamnen för att jobba dagtid 7–16.
– Jag minns hur jag själv låg och försökte hålla mig vaken som pojke för att
få träffa min pappa, även han var hamn­
arbetare , som ofta tvingades jobba övertid och kom hem sent. När Noel nu också
börjat förstå att det kan hända svåra olyckor
i mitt jobb och uttryckt oro för att jag ska
dö, känns det viktigt att skapa trygghet.
– Han har ju inte kunnat undgå att
höra mig prata med andra om alla olyckor
22 Hamnarbetaren 4.2015
som skett i olika hamnar i höst, det har ju
varit extremt mycket. Och när han vet att
jag sitter högt upp i en stor kran och det
är både stora maskiner och tungt gods så
har han blivit rädd för att jag ska dö snart.
Fast det ska jag inte.
Socialen på hembesök
Nicklas växte upp i Mörarp, halvannan
mil utanför Helsingborg. Ett litet tryggt
samhälle perfekt för en busig pojke att
röra sig fritt och flänga runt i, men som
blev lite trångt för honom redan i 13-årsåldern då suget efter lite större äventyr
tog form. Vilket ledde till en del utflykter
och ett accelererande intag av alkohol.
– Så efter flera omhändertaganden för
fylla kopplades socialen in, men när jag
fyllde 18 flydde jag Mörarp och socialen,
för att bo inne Helsingborg. Egentligen är
jag en stadsmänniska i själen, och Helsingborg med sina 140 000 invånare passar mig bra.
Umgänget inne i staden var inledningsvis inte så hälsosamt, men ändå inget
Nicklas ångrar och vill ha ogjort. För erfarenheten av hur det kan vara för dem
som har det som jävligast i livet anser han
är viktig.
– Det var både deprimerande och ensamt, och när jag kom till insikt att det liv
jag levde inte var bra för mig var det ändå
inte helt lätt att ändra på. Att ta sig ifrån en
bekantskapskrets som du levt nära så länge
är svårt. Hade jag inte träffat Isabelle, mitt
ex, hade det inte gått. När hon kom in i
bilden fattade jag att jag måste ta mig ur
mitt destruktiva beteende.
Det gick bra för Nicklas. Men inte för
de flesta av hans gamla vänner. Många
finns inte i livet längre. Något som gör
honom bedrövad och även besviken på
alla lyckligt lottade som inte förstår eller
vill förstå att ingen väljer ett missbruk, utan att det drabbar trasiga människor som
är i behov av hjälp, men också respekt
och förståelse.
Helnykterist kan man dock inte beskylla
Nicklas för att vara, snarare whiskyfantast,
men det är sällan han går ut och festar
nuförtiden. Han får dock något gyllengult
i blicken när han beskriver hur det kan
vara att ha jobbat nere i råkylan på kajen
en hel dag …
– … och kommer hem och tappar upp
ett hett bad, spiller i några droppar rökig
Bowmore och sjunker ner i värmen i
dubbel bemärkelse. Det unnar jag mig i
alla fall, understryker han och påpekar >
”
Noel har varit
nyfiken på
Skäggkampen och
när jag förklarat
vad den går ut på
så vill han också
vara med.
NICKLAS PATULSKI
VID HAMNEN
I HELSINGBORG.
NICKLAS om …
… att göra karriär: ”Jag fick frågan om att bli
förman här i hamnen, men kände att det inte
skulle fungera eftersom jag och företagsledningen ser så olika på saker och ting. När jag dessutom känner att jag inte behöver bevisa något för
någon annan utan kan uppleva lyxen i att jag
har det bra som jag har det, tackade jag nej.”
… diplomati och konflikt: ”Fackets arbete är
viktigt, inte minst nät det gäller att skapa en
sund relation till företaget. Med det menar jag
att man inte ska överdriva vapenskramlet. Det
har sitt berättigande, men det måste vara sista
utvägen när vi inte med klokskap och samförstånd kan hitta en bra lösning. Bra är att vi i
fackstyrelsen har både stridslystnad och kompromissvilja.”
… engagemang och erfarenhet: ”Det är oerhört synd och ett slöseri att hamnbolaget inte
bättre snackar med gubbarna på kajen och tar
tillvara på hamnarbetarnas stora kunskap och
erfarenhet av hur många av hamnens uppgifter
kan skötas på bästa sätt. Här kan prestige –
(”Nu är Hamnarbetarförbundet här igen och ska
tala om för oss hur vi ska göra”) och rädsla för
att förlora makt stå i vägen för effektivitet, delaktighet och lönsamhet. Vd, Niels Vallö, ska ha
beröm för sitt engagemang, men på mellanchefsnivå kan det bli betydligt bättre.”
… att jaga vinster genom besparingar:
”Kortsiktigt feltänk. Att tro att man tjänar på att
inte ersätta folk på olika skift är helt galet. Det
sliter mer på dem som ska göra samma jobb
fast de är färre. Det sliter mer på maskiner och
utrustning, så på sikt är den kortsiktiga besparingen uppäten och nettot blir ett rejält minus
istället.”
… samarbete med transport: ”Nja, de har
lovat runt men hållit tunt hittills, så jag känner
inte att det ligger på oss att söka det, … men vi
ska väl heller inte vara helt stelbenta om de
sträcker ut en hand.”
Hamnarbetaren 4.2015 23
B POSTTIDNING
Ev retur till: Svenska Hamnarbetarförbundet,
Sydatlanten 15, 418 34 Göteborg
FAKTA
Nicklas Patulski
”JAG ÄR EXTREMT FÅFÄNG MÅSTE JAG ERKÄNA,
LITE AV EN EXHIBITIONIST. JAG HAR ETT STORT
BEHOV AV ATT FÅ STICKA UT.”
> att hans whiskykunskaper inte på långt
när matchar nypensionerade kollegan
Tarzans.
– Nej, han spelar i en annan division
när det gäller whisky!
Saftagroggar i cykelflaskor
Jag var egentligen utbildad murare, men
efter byggkraschen i början av 1990-talet
var jag tvungen att hitta något annat. Och
-91 fick jag mitt första nummer i hamnen.
Farsan jobbade här och hjälpte till att fixa
ett fyra veckors semestervikariat. Det var
för jävligt! minns han.
– Gubbarna sprang och småsöp, hade
cykelflaskor med saftagroggar som de gick
och slurkade ur. En del var dessutom
ganska otrevliga och skulle visa sig tuffa
mot oss nykomlingar. Samtidigt var det
full rusch i hamnen. Metallimporten från
Ryssland till exempel ökade kraftigt och
vi var väl nästan ett 90-tal extragubbar
och jag och många hade full årslön utan
att vara fast anställda.
Mina föräldrar förstod väl tidigt att jag
var ute och krökade och morsan satt uppe
och väntade på mig så det blev ju uppenbart hur det var ställt. Jag tycker att de
gjorde vad de kunde och skapade trots
allt en trygghet. Farsan som knegare med
hög arbetsmoral. Morsan som hemmafru.
Farsan blev ändå sedermera både förman
och planerare, men det var arbetare han
var i själ och hjärta och det är jag också.
Jag kan idag känna lyxen av att inte be­
höva någon status i karriär eller liknande
framgångar för att vara lycklig.
När det gäller den aktuella situationen
i samhället beskriver Nicklas sina känslor
som förtvivlade och inspirerande på samma gång, som två sidor av samma mynt.
– Det som stör mig mest just nu är den
negativa synen på flyktingar. Många visar
sådan trångsynthet, till exempel att de
inte ska få ha mobiltelefoner, att man inte
får ha haft det rätt hyfsat ställt för att få
betraktas som flykting. Sedan är jag inte
människa att göra en tvärsäker bedömning om den totala flyktingpolitiken. Vi
lever i en demokrati och har röstat fram
representanter som ska fatta de bästa
besluten, sedan få vi med lite perspektiv
se vad som eventuellt kunde ha gjorts
annorlunda. Men inför flyktingströmmen
kan jag inte se att vi har haft något annat
alternativ.
– När det gäller vår egen sociala välfärd
i Sverige gör det mig beklämd att vi håller
på att rusta ned den. Vi både behöver och
har råd med ett finmaskigt socialt skyddsnät. Vi ska inte göra som USA, där Obama
möter hårdnackat motstånd för att införa
bättre socialförsäkringar. Och om sedan
Trump skulle få den minsta makt, ja då
blir jag riktigt rädd!
Text & foto: Mikael Ödesjö
Bor: Helsingborg
Familj: Sonen Noel, 8 år.
Aktuell: Ordförande i Hamnarbetareförbundets
avdelning 6, Helsingborg avd 6. ”Jag har suttit
i styrelsen periodvis. Eskil har tryckt på lite grand
och efter att ha bytt arbetstider och fått full
uppbackning av de andra i styrelsen att vi ska
hjälpas åt har jag tackat ja. Och det har blivit
riktigt bra, styrelseledamöterna är guld värda,
extra tack till Magnus Hagman och Eskil Rönér,
och vi jobbar jättebra tillsammans. Jag själv
kom in i det fackliga via skyddsarbetet, och
är tacksam och imponerad av hur vårt huvudskyddsombud Mattias Danielsson sköter uppdraget nu. Jag hoppas att hamnbolaget också
inser vilken tillgång han är för alla.”
Intressen: ”Noel. Formel 1, ser minst ett race
live varje år, senast Ungerns Grand Prix. Fotboll
Helsingborgs IF och Barcelona. Matlagning,
företrädesvis italiensk – enkelt men vansinnigt
gott. Min risotto går inte av för hackor!”
Musik: ”Tämligen omusikalisk själv men
lyssnar på det mesta, från Sven-Bertil till
Rammstein, som jag sett live sju gånger,
Rammstein alltså. Jag uppskattar också ett
sådant program som Så mycket bättre när
musikaliska artister tolkar varandras låtar.
Jag älskar verkligen bra musik och har tillbringat
åtskillig fritid på konserter och festivaler.”
Läser: ”Inte mycket längre, mest Noels läxor.
Han har kommit rätt långt och säger att han vill
börja läsa Harry Potter redan. Min period med
skräcklitteratur hängde samman med min
stökiga situation förr.”’
Motto: ”Ödmjuket och empati.”
NICKLAS MED EN SIGNERAD ROBBIE
FOWLER-AFFISCH. ROBBIE FOWLER
VISAR SITT STÖD UNDER EN MATCH
FÖR DE STREJKANDE HAMNARBETARNA
I LIVERPOOL I SLUTET AV 90-TALET.