Harald Thomassen - Haugesundkonferansen

Haugesundkonferansen 2016
Hvordan få flere
klimavennlige ferjer?
Harald Thomassen, adm. dir. NHO Sjøfart
02.02.2016
30 rederier
400 fartøyer
6.000 sjøfolk
2
3
Ferjene
200 bilferjer
Snittalder over 30 år
Snittalder stor ferje: 8 år
Snittalder liten ferje: 33,5 år
4
Ferjemarkedet
130 ferjesamband
21 mill. kjøretøy årlig
Årlig omsetning 5 mrd.
50% av omsetning passasjerbetaling
5
Utvikling av ferjemarkedet
Tilskudd
KONTRAKTER
Anbud
1996: Første forsøk med anbud
Få
OPPDRAGSGIVERE
Mange
2010: 78 ferjesamband overført fra staten til fylkene
Mange
REDERIER
Få
2004: 19 rederier riksveg - 2015: 4 rederier riks/fylkesveg
6
Kontraktene
Passasjerer
Rederi
(BETALING)
BETALING
Statens
vegvesen
ANBUDSKONKURRANSER
FylkesFylkeskommuner
Fylkeskommuner
Fylkeskommuner
Fylkeskommuner
kommune
7
Utfordringen
Totale nasjonale utslipp er over 50.000.000 tonn CO2
Ca. 1/3 av nasjonale utslipp kommer fra transportsektoren
Utslipp fra bilferjer er ca 500.000 tonn CO2
8
Potensiale
Kostnad
Bytte ut 127 dieselferjer
med batteri/hybrid:
Estimert merkostnad
nullutslippsferje vs.
konvensjonell ferje:
Reduksjon 300.000 tonn
CO2 årlig
DNV GL/Energi Norge
50-100 mill. kroner
DNV GL/Hordaland fylkeskommune
9
Politiske vedtak
«Stortinget ber regjeringen
sørge for at alle kommende
fergeanbud har krav til
nullutslippsteknologi og
lavutslippsteknologi når
teknologien tilsier dette.»
10
HVA MÅ TIL?
11
FORUTSIGBARHET
GRADVIS INNFASING
ØKONOMI
12
Rederienes handlingsrom
• Bransje med lav lønnsomhet
• Investering i ny teknologi øker risiko
• Usikkerhet om gjenbruk av nyere materiell
13
Oppdragsgivernes handlingsrom
• Budsjett
• Kompetanse
• Kapasitet
14
Konkrete tiltak
• Skape forutsigbarhet for rederienes investeringer
• Langsiktig, nasjonal planlegging
• Samordne statlige og fylkeskommunale ferjeinnkjøp
• Direkte bevilgninger til fylkeskommunene
• Forutsigbare støtteordninger
15
Til slutt…
Klima og industriutvikling er viktig, men…
…ferjene dekker grunnleggende transportbehov.
Er passasjerene villige til å betale for fancy teknologi
når ruter kuttes på grunn av økonomi?
16
17