Produktark IHR

evry.com
Produktark
EVRY Helse
Helse og omsorg
Om EVRY Helse
Interaktiv Henvisning og
Rekvisisjon – kvalitativ og
effektiv bestilling av
laboratorie- og spesialtjenester
I Norge sendes det ca. 1,9 millioner
henvisninger fra fastlege til
spesialisthelsetjenesten hvert år.
Undersøkelser gjort ved Sykehuset i Buskerud
viser at det er mangler på hele 37 % av
henvisninger sendt fra fastleger til medisinsk
poliklinikk. Spesialister på sykehuset viser også
til at mottatte henvisninger kan være av
varierende kvalitet og være mangelfullt utfylt.
Fastleger gir videre uttrykk for at oppfølging
etter at henvisning og rekvisisjon er sendt
helseforetak er en utfordring.
EVRYs løsning for Interaktiv Henvisning og
Rekvisisjon – IHR, gir en større grad av
standardisering i prosessen, på tvers av
helseforetak. I tillegg kan brukerne enkelt
følge status på sine sendte henvisninger og
rekvisisjoner. Funksjonaliteten setter
fastlegene bedre i stand til å kunne velge
tjenester fra spesialisthelsetjenesten og tilby
råd og veiledning i henvisningsprosessen med
sikte på å bedre kvaliteten på disse. IHR
forenkler arbeidsprosessene for
legekontorene og doble prosesser med papir
bortfaller.
IHR sikrer at spesialistene er i stand til å starte
utredningsarbeidet av pasienten raskere
basert på henvisningens innhold.
Dermed kan en designe pasientforløp med
utredning, konklusjon/ behandlingsforslag og
oppstart av behandlingsregimer med færre
oppmøter for pasientene, eventuelt på
samme dag.
Økt kvalitet i samhandlingen
Interaktiv henvisning og rekvirering er et
verktøy for elektronisk
informasjonsutveksling for å øke kvaliteten
på samhandling i helsetjenesten mellom
primærlege (fastleger, private spesialister) i
primærhelsetjenesten og helseforetak –
spesialisthelsetjenesten.
IHR bidrar til


Økt pasientsikkerhet
Raskere og sikrere informasjonsflyt
mellom forvaltningsgrensene og
innen helseforetak

Standardisering og kvalitetssikring
av reskvisjoner og henvisninger i
hele behandlingskjeden
Redusere unødvendige
undersøkelser
Bedre kvalitet i behandlingsforløpet
Raskere behandlingsprosesser



Helsevertikalen i EVRY har
det overordnede ansvar for
å tilby løsninger og
tjenester til helse og
omsorgsektoren. Enheten
har en kombinasjon av
fagpersoner med bakgrunn
fra sektoren og ITkompetanse - og har
omfattende erfaring med
leveranser til sektoren.
Kontaktinformasjon
[email protected]