Beh algoritmer - Legeforeningen

Behandlingsalgoritmer
• Eva Söderholm
• Sykehjemsoverlege, onkolog
• Komp omr lindrende beh/ alders og sykehjemsmedisin
•
•
•
•
2
Presentasjon av algoritmen
Hvor finne algoritmene?
Praktiske eksempler
Gjerne diskusjon underveis!
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Ole
• Oxycodon 40mgx2= 80mg
• Vb?
19
20
•
•
•
•
Oxycodon 40mgx2= 80 mg
Vb:
OxyNorm 15mg po
Alternativt Morfin 10 mg sc
Fått 80 mg Oxycodon po + 4x10mg= 60mg
Morfin sc
Preterminal situasjon
Pumpe?
21
22
• 80 mg Oxycodon po -> 40-60 mg Morfin sc
• 40 mg Morfin sc
• 40-60mg + 40mg= 80-100 mg Morfin / 24t
• + Haldol 1-2mg
• Vb Morfin 15-20mg
23
• Uro, Midazolam 1-2 mg vb
• Starter med Midazolam 1 mg, fått x5
• Fått ekstra Morfin 15+15+20mg= 50mg
• Øke sc pumpen fra 100mg Morfin + Haldol
1mg(=0,2ml!) til Morfin 150mg + Haldol 12mg + Midazolam 5 mg over 24 timer
• Vb Morfin 20-25mg (1/6 del)
24
Ikke alltid lett å få til sc pumpe på sykehjem,
dessverre.
Fast Morfin hver 4. time + vb
Tid å starte med plaster?
Livets siste dager
25
Olga
•
•
•
•
•
26
Langtidspasient
Fallerende AT over lang tid
Besluttet at ikke starte ab ved infeksjon
Står på Paracet 1gx3
Sobril 10 mg x1 samt vb
•
•
•
•
Preterminal
- po
Sep Parcet, sjelden indikasjon for supp
Morfin 2,5-5 mg vb
– Fast? Nøye observasjoner
Livets siste dager!
27
Kari
• Fentanyl 25 mcg/t
• Vb Ocynorm 5 mg
• Fått ekstra i snitt x4/ dag = 20mg
Oxycodon
• Øke Fentanyl?
28
29
• Øke Fentanyl/ Durogesic plaster fra 25 til
25 + 12 = 37mcg/t
• Vb Oxynorm?
30
31
• Fentanyl/ Durogesic 37mcg/t ->
• Vb Oxynorm po 10 mg
• Fallerer, utfodrende med po vb
• Fått vb OxyNorm 10 mg x4= 40mg siste
døgn
• Pumpe?
32
33
34
• OxyNorm 40 mg po tilsvarer 20-30 mg
Morfin sc
• Starter pumpe med Morfin 20 mg + Haldol
1 mg.
• Fentanyl / Durogesic 37 mcg/t kontinuerer
• VB dose Morfin?
35
36
• 20 mg Morfin sc/ 24t
• Fentanyl 37 mcg/t tilsvarer (20-30)+(10-15)
=30-45 mg Morfin sc / 24 t
• Tot 20mg + (30-45)mg= 50-65mg
• Vb dosen ca 1/6 del av totale dosen->
– Morfin 10 mg vb
37
• Gir sjelden over 40-50 mg Morfin sc per
gang på vanlig langtidsavdelning
• Hvis usikker, ring og konferer!
• Ha gjerne algoritmene i medisinpermen. Da
kan også legevakten bruke dem.
38
39
40
•
•
•
•
•
•
•
41
Smerte
Smertepumpe
Kvalme
Obstipasjon/ diare
Ileus
Munnproblemer
Ernæring- væsketerapi
•
•
•
•
•
•
•
42
Dyspnøe
Pleuravæske
Hemoptyse
Hoste/ hikke
Depresjon og angst
Delir/ forvirring
Kramper
•
•
•
•
•
•
•
43
Ascites
Ikterus og kolestase
Fistler
Urinveisobstruksjon
Nyresvikt
Kløe
Sår, lymfødem
•
•
•
•
•
•
•
•
44
Anemi/ blødning
Trombocytopeni
Trombose
Hyperkalsemi
Pall hos eldre pas
Pall strålebehTerminalfasen
Sedasjon
Den vansklige samtalen
45