Kun elektronisk levering fra 1. januar 2016

Til regnskapsførere, revisorer og rådgivere
Nr. 1 – februar 2016
Skatteinfo
Ønsker du å abonnere?
Skatteinfo publiseres av Skatteetaten.
Har du innspill eller ønsker å få
nyhetsbrevet tilsendt på e-post,
kontakt oss på
[email protected]
Foto: iStockphoto
Husk å oppgi hvilket fylke du holder
til i. For mer informasjon, sjekk
skatteetaten.no/artikler-skatteinfo.
Kun elektronisk levering fra 1. januar 2016
Omsetningsoppgaven for merverdiavgift og selvangivelsen for næringsdrivende med vedlegg må
leveres elektronisk fra og med 1. januar 2016.
Nesten alle næringsdrivende
leverte omsetningsoppgavene
for merverdiavgift elektronisk
i 2015. Andelen elektronisk
levering av selvangivelser
fra næringsdrivende var på
88 prosent.
På bakgrunn av de positive
erfaringene med elektronisk
innlevering av oppgaver,
og de fordelene elektronisk
innlevering medfører for næringsdrivende og Skatteetaten, har
Stortinget bestemt at næringsdrivende skal levere alle oppgaver
elektronisk.
Dette betyr at:
• alle næringsdrivende,
uavhengig av selskapsform,
må levere selvangivelse/
selskapsoppgave elektronisk
• personlig næringsdrivende
som tidligere har reservert seg
mot elektronisk kommunikasjon, vil ikke lenger motta
selvangivelsen på papir.
De må også levere
selvangivelsen elektronisk
• hovedoppgaven for merverdiavgift for sjette termin 2015,
samt primærnæringsoppgaven
og årsterminoppgaven 2015 er
siste oppgaver som kan
11
•
leveres på papir
eventuelle tilleggsoppgaver
eller korrigerte oppgaver for alle
terminene (også fra før 2016)
må nå leveres elektronisk
Merk!
Sender du oppgaver på papir, som
skulle vært leveret elektronisk, blir
de ansett som ikke levert.
Mer info?
Du finner mer informasjon og
oversikt over frister ved å klikke
på linken her: skatteetaten.no.
•
oppgaver/næringsoppgaver.
De har ikke regnskapsfører.
Skatteetaten vil fortsette med
kontroller, samt avdekking av
falsk-ID. Likevel kan det være lurt
å gjøre noen undersøkelser for å
unngå å få kriminelle som kunder.
Nedenfor er tips som også dine
klienter kan bruke i sine interne
rutiner.
Foto: iStockphoto
Fiktiv fakturering – et økende
problem
En av regjeringens strategier er at vi må styrke innsatsen for
ryddige og seriøse arbeidsforhold for å bekjempe kriminalitet
i arbeidslivet.
Gjennom Skatteetatens kontroller
har vi avdekket en rekke tilfeller
av firmaer som utsteder fiktive
fakturaer og bruker personer med
falsk identitet (ID). Dette gjelder i
hovedsak i byggenæringen. Men
vi ser det også innenfor bransjene
bilpleie, transport, restaurant
og rengjøring.
Under kontrollene fant vi gjennomgående kjennetegn ved hovedselskaper og underentreprenører
som driver med fiktiv fakturering:
Hovedselskapet
• fremstår som seriøst, er
registrert i riktige registre
• omsetter tjenester, ikke varer
• benytter underleverandører,
gjerne i flere ledd
• har veldig lave lønnskostnader
•
•
og høy andel av
fremmedtjenester
foretar hyppige revisorbytter
bruker utenlandsk arbeidskraft
med falsk identifikasjon
Underentreprenører
• De fleste er enkeltpersonforetak eller Norsk registrert
Utenlandsk Foretak.
• Fakturateksten er ikke
spesifikk, men gjerne
“utførte tjenester”. I realiteten
er det her ikke utført en jobb.
• Kontaktinformasjon på
faktura er mangelfull.
• De har ingen registrerte
ansatte i NAV Aa-register.
• Underentreprenør leverer ikke
merverdiavgiftsoppgaver og
har gjerne årstermin.
• De leverer ikke lignings-
2
Du kan blant annet sjekke:
• Er firmaet registrert i riktige
registre?
• Be om fullmakt fra firmaet for å
få opplysninger fra Registerinfo
(gjelder byggenæringen).
• For andre næringer, be om
nylig datert skatteattest.
• Hvem er kontaktperson i
firmaet? Forsøk å få tak i
denne personen.
• Finn ut hvem som faktisk
utfører arbeidet, og be om
godkjent ID-dokumentasjon.
• Sjekk grunnlaget for faktureringen, for eksempel timelister.
• Be underleverandør om kopi
av A06/A07-rapport. Alternativt
kan du be om fullmakt til å
sjekke registrering i
Aa-registeret hos NAV.
• Hvis det er utenlandske
næringsdrivende som utfører
oppdraget, be om kopi av
RF-1199.
Mer info?
Byggenæringens Landsforbund (BNL) har utarbeidet en
veileder. Her kan du finne en
sjekkliste for valg av seriøse
aktører og verktøy for å ta de
gode valgene: bnl.no
Nye regler for privat bruk av firmabil
Foto: iStockphoto
For å få klarere og mer konkrete regler ved bilbeskatningen er Finansdepartementets forskrift til
skatteloven § 5-13 blitt endret. Justeringen gjelder fra og med inntektsåret 2016.
Fordelsbeskatning av yrkesbil
Forskriften gjelder blant annet
fordelsbeskatning av yrkesbil. Det er
nå innført en særregel for yrkesbiler
i klassen lett lastebil med totalvekt
under 7 501 kg og varebil klasse 2.
For at regelen skal gjelde må det
være tjenestelig behov for en slik bil.
Eksempelvis kan rørleggere og
snekkere ha et slikt behov.
Ved beregning av fordelen ved privat
bruk av denne type yrkesbil, kan en
nå velge om en vil benytte sjablongmetoden eller individuell verdsetting.
Sjablongmetoden og individuell
verdsetting går kort ut på følgende:
Sjablongmetoden
Her fastsettes fordelen på samme
måte som ved sjablongmetoden for
ordinære firmabiler, men beregningsgrunnlaget skal reduseres med et
bunnfradrag.
Beregningsgrunnlaget er normalt
yrkesbilens listepris som ny. Ved for
eksempel bil eldre enn tre år,
reduseres beregningsgrunnlaget til
75 prosent av listepris som ny.
I 2016 er bunnfradraget 50 prosent
av beregningsgrunnlaget, og kan
ikke overstige 150 000 kroner.
Elbiler som benyttes som
yrkesbil skal ikke ha bunnfradrag i
beregningsgrunnlaget ved bruk av
sjablongmetoden.
Individuell verdsetting
Reglene for individuell verdsetting
med grunnlag i faktisk bruk er nå
utvidet til å gjelde all privatkjøring,
ikke bare privatkjøring mellom hjem
og arbeidssted.
Det skal nå benyttes èn fast kilometersats for all privatkjøring, mot
tidligere to. Satsen er 3,40 kroner
per kilometer i 2016.
Den private bruken fastsettes til
differansen mellom total kjørelengde
og yrkeskjøring.
3
Yrkeskjøringen skal dokumenteres
ved bruk av elektronisk kjørebok som
viser total kjørelengde og kjørelengde
for yrkeskjøringen.
Dersom dokumentasjonen er mangelfull, skal sjablongmetoden brukes.
Generelt for alle firmabiler
Sporadisk bruk
Sporadisk privatbruk av arbeidsgivers
bil utløser ikke fordelsbeskatning.
Men det er nå innført spesifikke grenser
for hva som menes med sporadisk bruk.
Den maksimale kjørelengden er på
1 000 kilometer per inntektsår, fordelt
på maksimalt 10 dager i året.
Yrkeskjøring over 40 000 kilometer
Ved yrkeskjøring over 40 000 kilometer
i inntektsåret, verdsettes bilen til 75
prosent av bilens listepris som ny. Skal
en få denne skattereduksjonen, må
kjørelengden nå dokumenteres med
elektronisk kjørebok.
Lån fra selskap til personlig
aksjonær – endringer i skatteloven
Endringer i skatteloven fra
7. oktober 2015 gjør at lån fra
selskap til personlig aksjonær
skal anses som utbytte. Det
samme gjelder for lån til
aksjonærens nærstående.
Snart frist for
rapportering
Betalinger fra næringsdrivende
til selvstendig næringsdrivende
uten fast forretningssted, skal
rapporteres på ny måte fra og med
inntektsåret 2015. Frist for rapportering er 15. februar 2016.
Selskapene skal fortsatt behandle
lånene som en fordring i sine regnskap. Endringen gjelder for lån som
er tatt opp fra og med 7. oktober
2015.
Foto: iStockphoto
Hvilke transaksjoner?
Transaksjoner som fra 7. oktober
skal skattlegges som utbytte er:
• lån fra selskap til personlige
aksjonærer og deres
nærstående
• lån fra annet selskap i en
konsernstruktur
• sikkerhetsstillelse eller lån som
ikke gis direkte fra selskapet,
men indirekte ved bruk av en
uavhengig part
• økning av saldo på
eksisterende lån
• videreføring av et lån som
er forfalt
Tilbakebetaling
For å unngå dobbeltbeskatning, er
det bestemt at tilbakebetaling av
lån som tidligere er beskattet, skal
anses som innskudd av ny kapital
i selskapet på aksjonærens
hånd. Det betyr at tilbakebetalingsbeløpet fordeles og legges
til inngangsverdien på aksjonærens aksjer og øker skjermingsgrunnlaget. Tilbakebetalingen
legges også til aksjonærens skatteposisjon på innbetalt kapital.
Unntak
Det er foreslått noen praktiske
unntak fra bestemmelsen. Det
ligger inne forslag fra Finansdepartementet om at det skal gjøres
unntak fra hovedregelen for:
• lån til personlig aksjonær med
mindre aksjepost (under 5
prosent)
• lån fra bank til aksjonær i banken
• mindre midlertidige utlegg
(opptil 50 000 kroner)
Eldre lån
For lån tatt opp før 7. oktober 2015
gjelder fortsatt de tidligere reglene
og vurderingene. Økning av saldo
og/eller forlengelse ved forfall skal
behandles etter de nye reglene.
I denne sammenheng, husk å
oppdatere aktuelle registre.
Mer info?
Du kan lese mer om den nye
bestemmelsen i Lovdata. Vil du vite
mer om forarbeidet, sjekk
regjeringen.no og søk på Prop 1 LS.
4
Hva skal innrapporteres?
Vederlag for tjenester av teknisk,
håndverksmessig, juridisk, regnskapsmessig eller annen art skal
innrapporteres i den nye ordningen
Betalinger til selvstendig næringsdrivende.
Hvordan innrapportere?
Opplysningene skal rapporeres
elektronisk via Altinn. Du kan bruke
RF-1321 Betalinger til selvstendig
næringsdrivende, eller laste opp en
fil som vedlegg i skjema RF-1301
Likningsoppgaver som vedlegg.
Rapporter kun ett beløp
Dersom du har hatt flere utbetalinger
til samme næringsdrivende i løpet av
et år, må dette summeres, slik at du
kun innrapporterer ett beløp for hver
næringsdrivende for hvert år. Beløpet
skal innrapporteres eksklusiv
merverdiavgift.
Husk!
Honorar/godtgjørelse til opphavsmann til åndsverk skal fremdeles
innrapporteres i a-meldingen.
Mer informasjon finner du ved å klikke
på linken: skatteetaten.no.