Egenerklæring for privatpersoner

Egenerklæring for privatpersoner
Gjelder i relasjon til FATCA og CRS for fysiske personer som er kunde i
Nordea Bank Norge ASA
Vennligst les veiledningen på neste side før utfylling av egenerklæringen.
Informasjon
Vennligst fyll inn feltene nedenfor med opplysninger om kontohaver
om
Fornavn
kontohaver Efternavn
Adresse (vei/gatenavn og nummer)
Postnummer
Skattemessig bosted
Fødselsdato
Land
By/sted
Nedenfor bes opplyst alle land hvor kontohaver er skattemessig bosatt. Hvis det er spørsmål til hvordan skattemessig bosted
fastsettes, ta kontakt med en skatterådgiver eller det lokale skattekontoret.
Skattemessig bosted
Utenlandsk identifikasjonsnummer (TIN)/tilsvarende
Skattemessig bosted
Utenlandsk identifikasjonsnummer (TIN)/tilsvarende
Skattemessig bosted
Utenlandsk identifikasjonsnummer (TIN)/tilsvarende
Skattemessig bosted
Utenlandsk identifikasjonsnummer (TIN)/tilsvarende
Skattemessig bosted
Utenlandsk identifikasjonsnummer (TIN)/tilsvarende
Landet utsteder ikke TIN/tilsvarende
Landet utsteder ikke TIN/tilsvarende
Landet utsteder ikke TIN/tilsvarende
Landet utsteder ikke TIN/tilsvarende
Landet utsteder ikke TIN/tilsvarende
FATCA
status
Opplys nedenfor om eventuelt amerikansk statsborgerskap og/eller skattemessig bosted i USA
Amerikansk statsborgerskap/bosted
Velg enten A eller B ved avkryssing
Underskrift
og
erklæring
A
Jeg bekrefter herved at jeg er amerikansk statsborger og/eller at jeg er skattemessig bosatt i USA og at jeg har angitt USA
som et av mine skattemessige bosted i punktet over.
B
Jeg bekrefter herved at jeg verken er amerikansk statsborger eller skattemessig bosatt i USA.
Jeg bekrefter herved at opplysningene i denne egenerklæringen er korrekte og fullstendige. Jeg bekrefter videre at jeg vil gi
Nordea Bank Norge all informasjon eller dokumentasjon som er nødvendig for at Nordea Bank Norge kan overholde sine
forpliktelser i forhold til FATCA og CRS. Jeg er inneforstått med at opplysningene kan benyttes i rapporteringsøyemed i
henhold til de til enhver tid gjeldende regler. Dersom det er endringer i opplysningene vil jeg kontakte Nordea Bank Norge
innen 30 dager for å oppdatere egeneklæringen.
Dato (DD-MM-ÅÅÅÅ)
Kontohavers underskrift
2082 Version (Jan 2016)
Navn med blokkbokstaver
Egenerklæring for privatpersoner
Gjelder i relasjon til FATCA og CRS for fysiske personer som er kunde i
Nordea Bank Norge ASA
Veiledning og definisjoner
CRS, FATCA, og lokal lovgivning i Norge innebærer at Nordea Bank Norge er forpliktet til å innhente og rapportere informasjon om kontohavers
skattemessig bosted til de norske skattemyndighetene, for å motvirke skatteunndragelse i ulike land. I henhold til FATCA er finansielle institusjoner
forpliktet til spesielt å identifisere de av deres kunder som er amerikanske statsborgere eller skattemessig bosatt/hjemmehørende i USA. Dersom
kontohaver er skattemessig bosatt utenfor Norge og i et land som har signert CRS eller FATCA, er Nordea Bank Norge rettslig forpliktet til å gi
informasjonen i denne egenerklæringen til norske skattemyndigheter og rapportere informasjon om kontohavers finansielle konti som kunde på årlig
basis.
Dersom kontohaver er en juridisk enhet eller sammenslutning, skal egenerklæring for juridiske personer fylles ut.
Nordea Bank Norge har ikke anledning til å gi skatteråd eller fastsette hvor kontohaver er skattemessig bosatt. Dersom det er spørsmål til hvordan
skattemessig bosted fastsettes, vennligst ta kontakt med en skatterådgiver eller lokalt skattekontor.
Informasjon om behandling av personopplysninger
Informasjon om Nordeas behandling av personopplysninger finnes på Nordea.no under "Personvernpolicy"
http://www.nordea.no/om-nordea/prislister-kurser-og-vilkar/behandling-av-personopplysninger.html
Kontohaver
CRS
Enhver person som eier eller som har råderett over en finansiell konto eller et finansielt produkt hos en finansiell institusjon.
FATCA
FATCA er en forkortelse for "Foreign Account Tax Compliance Act". Dette er en amerikansk lovgivning som har til formål å
identifisere skattepliktige til USA som har en finansiell konto eller et finansielt produkt hos en finansiell institusjon utenfor USA.
Finansiell
konto
Skattemessig bosted
En finansiell konto er en konto hos en finansiell institusjon som: Innskuddskonti, forvaringskonti (verdipapir), andeler i
verdipapirfond og andre investeringsenheter, livrenter og forsikringsavtaler med gjenkjøpsverdi.
CRS står for "Common Reporting Standard", som er et regelsett fastsatt av OECD, som innebærer at de deltakende land skal
utveksle opplysninger om finansielle konti med fremmede jurisdiksjoner.
Personer som bor i Norge eller som oppholder seg i Norge i mer enn 183 dager i løpet av en 12 måneders periode eller mer enn
270 dager i løpet av en 36 måneders periode anses for å være skattemessig bosatt i Norge.
Når er en person skattemessig bosatt i et annet land?
Vanligvis er skattemessig bosted der hvor du bor eller oppholder deg. Imidlertid har hvert enkelt land sine egne regler for hvordan
skattemessig bosted fastsettes. Informasjon om reglene for skattemessig bosted i de enkelte land finnes på OECD's hjemmeside
via følgende link:
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/#d.en.347759. Dersom
det er spørsmål til hvordan skattemessig bosted fastsettes, kontakt en skatterådgiver eller et lokal skattekontor.
2082 Version (Jan 2016)
Utenlandsk
identifikasjonsnummer (TIN)
Amerikansk
statsborgerskap/bosted
TIN står for Tax Identification Number, som er den skattepliktiges identifikasjonsnummer. Ikke alle land utsteder
identifikasjonsnummer, men har andre former for nummer til bruk for identifikasjon av skattemessige hensyn. Information om
utformingen av identifikasjonsnummer finnes på OECD's hjemmeside via følgende link :
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/#d.en.347759.
Du anses generelt for å være skattemessig bosatt i USA hvis du er bosatt i USA, er amerikansk statsborger (inklusive personer
med dobbelt statsborgerskap), eier fast eiendom i USA eller har gyldig arbeidstillatelse (såkalt "Green Card"). Hvis du har bosted i
USA kan du være skattepliktig der. Ytterligere informasjon om skatteplikt til USA finnes her: www.irs.gov.