Anne Jorunn Møkster - Haugesundkonferansen

Strategier for ivaretakelse av maritim
kompetanse i nedgangstider.
VÅR HISTORIE
Mokstein -1968
Kaptein Simon Møkster
etablerte selskapet i 1968.
Stril Barents -2015
VÅR FOKUS OG AKTIVITET
ANCHOR HANDLING
STANDBY/RESCUE
PLATFORM SUPPLY
VÅR VIKTIGSTE RESSURS!
Mål: alle skal komme like hele hjem igjen.
HVORDAN UTØVER VI GODT EIERSKAP?
Skape solide & trygge arbeidsplasser
Tjene penger
ÅRETS MARITIME LÆREBEDRIFT 2014
• «Langsiktig arbeid
med kompetanse er
en av hovedgrunnene
til at styret i Stiftelsen
Norsk Maritim
Kompetanse i år deler
ut prisen «Årets
maritime lærebedrift»
til Simon Møkster
Shipping AS».
Juni 2015: ÅRETS MARITIME LÆREBEDRIFT 2014 OG
NEDBEMMANNING
SYSSELSETTINGSKONTRAKT
VERDIER:
Gjennom samhold
skal vi fremme vårt verdigrunnlag
som er;
•
•
•
•
•
ÆRLIGHET
LANGSIKTIGHET
MOT
ANSVARLIGHET
NYSKAPING
«DET HAR ALLTID GÅTT OPP OG NED I SHIPPING….»
1968
1991
2016
Olje- og energiminister Tord Lien.
"Vi skal legge til rette for verdiskaping –på lang sikt."
Tiltak
• Nettolønnsordning
på linje med våre
naboland.
• Krav til
opplæringsstillinger
i alle offentlige
anbud
• Kadetter må være
sikret fartstid i
løpet av
utdannelsen.
Tiltak
• Oppretthold/støtte
skoleskipene. Gann
og Sjøkurs.
• Sikre maritim
utdanning slik at vi
opprettholder vår
maritim posisjon
som en ledende
internasjonal
skipsfartsnasjon.
Tiltak
• Sjøfartsdirektoratet
bør være positive
til at rederiene kan
ta større ansvar for
opplæring om bord
der det er mulig.
Med referanse til
hvordan
regelverket blir
tolket.
Tiltak
1. Aktivitetsnivået på norsk sokkel
 Det er viktig at vi har et fortsatt høyt og jevnt
aktivitetsnivå på norsk sokkel. For å nå målsettingen
om lønnsom produksjon i et langsiktig perspektiv, må
det gjøres mange nye funn i årene som kommer
 Iverksette mot-sykliske tiltak
 Økt leting
 Feltutvikling
 Ytterligere utvinning på eksisterende brønner
 Plugging av brønner etter avsluttet produksjon
 Vedlikehold og modifikasjon
Takk for muligheten for å dele noen tanker.
 Ha is i magen
 Hold hodet kaldt
 Hold hjerte varmt