Bergenseren 1_2016

4
Utslippfri
i 2050
Helseløft
i barneskolen
6
Fremtidens
eldrebolig
8
Her bygger vi
10
BERGENSEREN
INNBYGGERMAGASIN FR A BERGEN KOMMUNE
GJENFORENT
IEn hel
BERGEN
kommune tar imot.
Side 12
NUMMER 1 JANUAR 2016
2
JANUAR 2016
BERGENSEREN
PORTALEN
Skiføre på byfjellene?
[email protected]
bergen.kommune.no
Tine et frossent rør: Skru igjen hovedstoppekranen. Bruk en hårtørker eller
vifteovn, eller knyt et håndkle rundt det
frosne stedet, og tilfør håndkleet varmt
vann. Åpen ild er ikke tillatt.
W bergen.kommune.no/va
Barnehageplass
K ATARINA LUNDE
HÅVRD HOLME
[email protected]
bergen.kommune.no
ANDREW M.S. BULLER
[email protected]
bergen.kommune.no
[email protected]
bergen.kommune.no
SEKSJON INFORMASJON
[email protected]
Tlf. 05556
Redaksjonen avsluttet 22. januar.
Neste nummer kommer i mai.
Sko deg godt. Bergen legevakt registrerer en økning i bruddskader i glatte perioder og oppfordrer folk til å sko seg etter
føret. Bruk gjerne brodder eller pigger.
Strø på egen grunn: Eier du grunn eller
bygning som grenser til offentlig sted,
plikter du å rydde fortauet for snø og is,
og strø når det er glatt.
Fyr varmt og trygt: Fyrer du riktig,
forebygger du brann. I tillegg ivaretar du
miljøet og sparer penger. Råd for trygg
og varm vedfyring finner du på nettsiden
til Bergen brannvesen.
W bergen.kommune.no/brannvesen
FO TO: MARIUS SOL BERG ANF IN SEN
OL A HENNING MÅLSNES
Kle godt på barna: Med varme klær,
vindtette ytterplagg og lue, skjerf og
votter, kan friske barn som er i bevegelse være ute i 20 minusgrader om det
er vindstille og ned til 15 minusgrader
ved litt vind. Men: Astmabarn vil ikke
tåle temperaturer under 10 minusgrader.
Stillesittende småbarn (eks. i pulk eller
vogn) bør heller ikke tas ut i under 10
minusgrader. Bleiebarn må ha tørre bleier. Bruk vannfri kuldekrem eller vaselin
på hud som ikke er tildekket.
F OTO: HÅVARD HOLM E
[email protected]
bergen.kommune.no
Søknadsfristen til hovedopptaket
er 1. mars. Les mer
W bergen.kommune.no/
barnehageplass
Velg digital
postkasse
Bergen kommune har tatt i bruk
den statlige løsningen for sikker
digital post, som er Digipost og
e-Boks. For deg som innbygger
innebærer det at du må velge en
av disse, i stedet for Altinn om det
er den du bruker fra før.
TRYKK Schibstedt Trykk Bergen AS
OPPL AG 123 000
DISTRIBUSJON Posten
Distribuert til alle husstander og næringsvirksomheter i Bergen kommune.
Meld fra om brøyting: Trafikketaten har
ansvar for brøyting og strøing av kommunale veier, trapper, fortau, gang- og
sykkelveier. Mangelfullt vedlikehold kan
meldes til Vaktsentralen via
W feilmelding.bergen.kommune.no
Bergen har
blitt UNESCO
matby
I desember 2015 fikk Bergen innvilget
medlemsskap i UNESCO-nettverket
som matby, “City of Gastronomy”. Av
de 116 byene i nettverket er 18 byer
innen mat/gastronomi. I tillegg har
nettverket en rekke byer innen feltene
musikk, film, litteratur, håndverk,
mediekunst og design. Bergen søkte
på vegne av hele regionen og har
vist frem tradisjoner og utvikling
siste år innen lokalmatproduksjon,
grasrotbevegelser og den kreative
matsektoren.
INVESTERINGER 3,4 MRD.KR
Byutvikling,
klima og miljø
909,4 mill.
Brannvesen
21,5 mill.
Nye fargekoder for forurensing
W bergen.kommune.no/luftkvalitet
EVA HILLE
INFORMASJONSDIREKTØR
BERGEN KOMMUNE
*Forutsatt AutoPASS-brikke
Det fakturatekniske håndteres av Bergen
Bompengeselskap AS.
Det nye
Bergensbildet
Bybanen mot vest
Slik gjør du: Gå til www.norge.
no/velg-digital-postkasse og klikk
videre på enten “Gå til Digipost”
eller “Gå til e-Boks”. Dersom du
ønsker å reservere deg mot å få
posten digital, gjør du det på www.
norge.no/reservasjon.
Altinn skal fremover brukes til post
til næringsliv og organisasjoner.
L AY- OUT Alf Gundersen AS
Rabattordningen gjelder fortsatt
Dagens ordning med rabatt på 20 prosent
for trafikanter med betalingsbrikke og
lokal avtale om forskuddsbetaling av
2000 kroner blir videreført. Med lokal
avtale og etterskuddsbetaling blir det
gitt 10 prosent i rabatt. Timeregel og
passeringstak blir videreført som i dag.
Bergen kommune arbeider med å finne
de beste løsningene for traséen fra
sentrum til Fyllingsdalen. Traseen vil gå
langs østsiden av Store Lungegårdsvann,
til Haukeland, Kronstad og Mindemyren
før den går i en lang tunnel til Fyllingsdalen. Endestoppet vil være på Spelhaugen.
I løpet av vinteren vil Etat for plan
og geodata oppsummere forskjellige
løsningsvarianter i en fagrapport. Denne
vil gi føringer for videre detaljering
av traséen og et forslag til reguleringsplan for strekningen
som skal legges ut til offentlig
høring høsten 2016.
Barnehage
og skole
6 083 mill.
Sosial,
bolig og
områdesatsing
204,7 mill.
Adm. og
fellestjenester
204,7 mill.
Helse og
omsorg
6 786 mill.
Et nytt bilde av Bergen er i ferd med
og tre frem. På flere områder skjer
det endringer for å gjøre byen rustet
til å møte fremtiden.
I årets første utgave av Bergenseren kan du lese om det grønne
skiftet som er på full fart inn i bybildet.
Les hva den enkelte innbygger og
kommunen kan gjøre for at byen
skal nå sine ambisiøse klimamål.
Innenfor oppvekst skal Bergen
kommune gjøre en enda større innsats for barns psykiske helse. Og
innen eldreomsorg er vi i ferd med
å stake ut ny kurs.
Bystyret har nylig vedtatt at
Bergen skal bosette 720 flyktninger
i år. Bli med en syrisk familie som
ønsker å bli bergensere, og følg med
på hvordan flyktningene får frivilligheten til å blomstre i byen mellom
de syv fjell.
Og er du mellom 0 og 80 og
ønsker å gjøre noe nytt? Sjekk kursog aktivitetsguiden på side 16-17.
Vi ønsker deg god lesing, og
håper du blir informert og inspirert.
Bergen kommune skal bruke 18,5 milliarder kroner
på drift og 3,4 milliarder på investering i 2016. På
de neste sidene får du innblikk i prioriteringer for
byen, oppvekst og innen omsorg. Og i kartet finner
du status for investeringer i din bydel.
BRUTTO DRIFTSBUDSJETT 18,5 MRD.KR
Helse og
omsorg
326,2
mill.
Kultur,
næring
og idrett
469,7 mill.
Barnehage og skole
1 388,7 mill.
Bybanen til Fyllingsdalen må
snu i Bergen sentrum fram til en linje
til Åsane er etablert. Det settes i gang
et reguleringsplanarbeid for en ekstra
holdeplass som gir vendemulighet for
Fyllingsdalenbanen.
Kommunen arbeider også med en
kommunedelplan for kollektivsystemet
mellom Bergen sentrum og Bergen vest.
Her ser en på løsninger for hele kollektivsystemet der buss og bane vurderes.
FOTO: ANN- KRIST IN LOODT Z
MARIUS SOLBERG
ANFINSEN
Unngå frost i vannrør: Steng stoppekranen ved lengre fravær, og unngå kald
luft i rom med rørledninger. Ikke senk
innetemperaturen til lavere enn
10 grader. Frostvæske i vannlåser hindrer frostsprengning og fordampning.
FOTO: MORTE N WA NV IK
[email protected]
bergen.kommune.no
Seks råd i kulden
FOTO: K ATA RINA LUNDE
ANN- KRISTIN LOODTZ
REDAK TØR
Vidden er godt egnet til skitur når det er nok snø, og på Fløyen er
det lysløype. Kommunen informerer om føreforhold her, og på Totland,
Frotveit, Grindåsen og Gullbotn på W bergen.kommune.no/byfjellene
FOTO: A NN-K RIS TIN LOODTZ
[email protected]
bergen.kommune.no
H
ovedmålet med tidsdifferensiDisse er unntatt
eringen er å redusere trafikken i
• Motorsykler og mopeder
perioder med tettest trafikk og de
• Kjøretøy som i oppdrag fra Statens
største køproblemene, og få mindre utslipp. vegvesen arbeider på vegen*
• Uniformerte utrykningskjøretøy,
Dette vil det koste for lette kjøretøy:
samt sivile utrykningskjøretøy i
Mandag til fredag kl. 06.30–09.00 og
tjenesteoppdrag*
14.30–16.30: 45 kroner.
• Kjøretøy i merket begravelsesfølge
• Elbiler og hydrogenbiler med
Utenom rush og hele lørdag til søndag:
HY-registreringsskilt*
19 kroner.
• Kollektivtransport i rute*
Dette vil det koste for tunge kjøretøy:
• Forflytningshemmede. Det åpnes
Mandag til fredag kl. 06.30–09.00 og
for to gratisbrikker for familier med
14.30–16.30: 90 kroner
funksjonshemmede barn, og refusjon
for funksjonshemmede uten egen bil*
Utenom rush og hele lørdag til søndag:
38 kroner.
FOTO: A NDRE W M.S . B ULLE R
EVA HILLE
ANSVARLIG REDAKTØR
INFORMASJONSDIREKTØR
T E K S T: A N N E K R I N G S TA D
Åpningstider for Slåtthaug
kunstisbane og Bergenshallen
W bergen.kommune.no/idrett
NOR DAN G
FOT O: VIB EKE VIK
Bergenseren er et informasjons­magasin
utgitt av Bergen kommune. Magasinet
skal informere om hva kommunen
holder på med, hvilke kommunale tilbud
byens innbyggere kan benytte seg av,
og hvilke ­rettigheter og plikter innbyggerne har. Bergenseren
kommer ut 4 ganger i året.
3
Fra mandag 1. februar må du betale mer i bompenger i rushtiden.
Skøyteglede
BERGENSEREN
BERGENSEREN
Øker bompenger i rushtiden
Grønn etat måler vannene
i kuldeperioder og informerer på
W bergen.kommune.no/gronn
FOTO: A NN-K RIS TIN LOODTZ
De fleste notisene
på denne siden er hentet fra
www.bergen.kommune.no
Her finner du daglig siste nytt
fra kommunen og aktuell
informasjon om kommunens
tjenester. Du kan også abonnere
på nyhetene ved å gå inn på
www.bergen.kommune.no/aktuelt
JANUAR 2016
Idrett 949 mill.
Temanummer bybudsjett 2016
Sosial, bolig og
områdesatsing
1 673 mill.
Byutvikling, klima og miljø
1 626 mill.
Brannvesen 21,5 mill.
Adm. og fellestjenester 204,7 mill.
Bystyrets organer 69 mill.
Sentrale budsjettposter 363 mill.
4
JANUAR 2016
Byen
BERGENSEREN
JANUAR 2016
D river 6 vannbehandlingsanlegg og 20 avløpsrenseanlegg n Vedlikeholder 63 mil vei og 10 mil gang- og sykkelvei n Behandler 2 700 byggesaker og 30 planforslag i året
n Foretar 15 320 branntilsyn i private boliger n Har 18 innendørs svømmebassenger og ADO arena, 2 sjøbad, 2 isbaner og 7 biblioteker
Størst økning for feiing og
byggesak. Renovasjon
belønner kildesortering.
Biblioteket tar nå gebyr for
glemte kort. Mer info på
www.bergen.kommune.no/
avgifter-og-gebyrer
G AN FI N
SE
N
Hvor store klimafotavtrykk vil du sette i fremtiden?
Ambisiøse klimamål staker kursen for Bergen.
5
Gebyrendringer
FOTO: A NDRE W M.S . B ULLE R
Det grønne skiftet
BERGENSEREN
Fossilfri innen 2050
Målet er at Bergen skal bli fossilfri innen 2050. Det
betyr at det ikke skal brukes olje, kull eller gass til
transport eller oppvarming i bygg, og at det heller
ikke skal slippes ut andre klimagasser i Bergen. Allerede i 2020 skal utslippene være 20 prosent lavere enn
i 1991. I 2030 skal klimagassutslippene være halverte.
Mange av tiltakene i planen støttes av allerede etablerte
satsinger innen byplanlegging, renovasjon og vannog avløp.
– Bergen har startet mye godt klimaarbeid de siste
årene. Fremover er det et poeng at man i hele kommunen
sin virksomhet og i alle nye planer skal tenke klima og
miljø. Grønn strategi forteller hvordan vi skal få dette til,
forklarer kommunens klimasjef, Eva Britt Isager.
Planen er ambisiøs, og for å nå målene, må bergenserne jobbe sammen, oppfordrer klimasjefen:
– Det er innsatsen til hver enkelt innbygger som gjør
en forskjell. Jo flere som gjør det, jo større blir endringen, påpeker hun.
Dette kan du gjøre:
n Del mer
«Det grønne skiftet» har vokst som en bølge over
hele den vestlige verden, der hovedtrenden er
overgang fra eierskap til tilgang. Flesteparten av
tingene våre står ubrukt over 90 prosent av tiden.
Utnytter vi tingene bedre, reduserer vi forbruket.
Eksempler på en slik delekultur er AirBnB, Bildeleringen, samkjøringsappene Carma og Hent
Meg, samt byttemarked på Finn.no.
Endre dine reisevaner
Samkjører du en dag i uken, bidrar du til å redusere køene
og forbedre byluften. Reis kollektivt mer, sykle og bruk
beina når du kan. Velger du kortreist mat, reduserer du
varetransport og bidrar indirekte til mindre utslipp.
n
ES ET
VI ND SE NN
FO TO : EI
V
erden jublet under klimaforliket i Paris i
desember. Norge har forpliktet seg. Det
gjør også Bergen kommune, gjennom
planen «Grønn strategi for Bergen» som
var på høring i høst og skal vedtas i bystyret
i vår. Strategien skisserer grønne tiltak for transport,
bygningsmasse, forbruk og klimatilpasning, i tråd med
kommuneplanen «Bergen 2030».
FO TO : M
AR IU S
SO LB ER
T E K S T: A N N - K R I S T I N L O O D T Z
Bo energivennlig
Enkle tiltak i boligen er å tette langs vinduer og dører,
og isolere godt når du bygger, renoverer og pusser opp.
Gå bort fra oppvarming med olje og gass, velg i stedet
fornybar energi fra varmepumpe eller sol.
n
BANER VEI MOT 2050:
Grønn strategi definerer blant annet mål om
færre biler på veiene, flere passasjerer i hver
bil i rushtiden og innføring av nullutslippsone
i deler av sentrum. Bildet er fra Danmarks plass .
Kildesorter avfall og tenk gjenbruk
Hvor lenge siden er det du stoppet en sokk? Husk
at du kan reparere ting, og du kan bytte og levere til
resirkulering. Renovasjonsgebyrene til BIR belønner
god kildesortering.
n
Dette gjør kommunen:
Med rundt 17.000 ansatte er kommunen byens største
bedrift og må ta ansvar i eget hus. Grønne mål er å bruke
tjenestebiler med nullutslipp, redusere energiforbruk i
kommunale bygg og bygge miljøvennlig. Ansatte skal
begrense reiseaktivitet og kildesortere avfall, og alle
skoler og barnehager gjennomfører grønn sertifisering.
Kortreist byplanlegging
Endringer i transportvaner starter med byutvikling
med fortetting i sentrum, langs kollektivtraseer og i
bydelssentra. Bybanen bygges ut, og i bydelene utvikles
– Den
store
forskjellen gjør
vi sammen
Klimasjef Eva Britt Isager
«bymessige kvaliteter». Det vil si at folk får tjenestene
de trenger i det daglige i nærmiljøet; hverdagsbehovene
blir kortreist.
Utslippsfri transport
Kommunen vil jobbe for utslippsfri transport, både
for privatbiler, kollektivtrafikk og varetransport. Som
privatperson opplever du derfor at det er halv pris for
parkering med elbil i sentrum, og at bompenger for
fossilbiler øker i rushtiden.
– I år skal vi også utvikle hurtigladestasjonen for
elbiler på Danmarks plass til et mobilknutepunkt, med
tilgang til bildeling og sykkelparkering, forteller Isager.
Gang- og sykkelbroen Småpudden skal stå ferdig i
år, og det vil komme flere sykkelveier. Mål er også flere
bilfrie dager og en nullutslipp-sone i sentrum.
Bedre energiråd til innbyggere
Over tid skal oppvarming med olje og gass fases helt ut.
Kommunen samarbeider med utdanningsinstitusjonene
i Bergen, offentlige aktører, frivillige organisasjoner og
næringsliv om blant annet å øke kunnskapen om
energieffektive bygg. Nytt i år er at studenter skal få
opplæring og bli energirådgivere for privatpersoner som
vil ha en mer energieffektiv bolig.
Fra februar kan du melde deg på via bit.ly/energiråd.
Energiportalen.no tas også i bruk i Bergen. Der kan du se
hvilke tiltak som gir lavere energikostnad for din bolig.
Biogass, bossnett og miljøopprensing
Et sentralt mål – og en voksende næring globalt sett
– er å utnytte avfall som en ressurs. I Bergen blir det
nye biogassanlegget i Rådalen ferdig i 2016; det skal
gjenvinne avløpsslammet fra de store renseanleggene.
Og avfallet fra bossnettet og annet boss brukes til å
produsere fjernvarme, som blant annet varmer opp store
deler av Bergen sentrum.
Store miljøtiltak i år er for øvrig å rydde opp i forurenset sjøbunn i Puddefjorden og sanere Slettebakken
avfallsdeponi.
Mer til klima
Av andre grønne budsjettprioriteringer i år er byggesaksgebyrer som belønner klima- og energivennlig utbyg-
ging, samt å bytte til LED i gatebelysning langs kommunal veg. Budsjettet til å organisere klimatiltak er også
styrket.
W
www.bergen.kommune.no/gronn-strategi
FOSSILT BRENSEL
■■ Fossilt brensel regnes som ikke-fornybar energi. Det
er stoffer som er naturlig i grunnen og omdannet over
lang tid - som naturgass, olje ogkull. Forbrenning av
disse øker karbondioksidinnholdet i atmosfæren –
noe som påvirker klimaet.
■■ Fossilfrie energikilder regnes som fornybar energi
og har sin opprinnelse i naturens eget kretsløp – som
vannfallsenergi, solenergi, bølgeenergi, vindenergi
og bioenergi. De påvirker i liten grad jordens globale
miljø.
■■ I desember 2015 forpliktet 195 land seg til å jobbe
for å begrense global oppvarming til 1,5 grader. 186
av dem, deriblant Norge, har forpliktet seg gjennom
konkrete mål.
Folkefester
Flere store folkefester står
for tur de neste årene.
Bergen skal være vertskap for de internasjonale Hansadagene 9.-12. juni i år.
Det er 20 år siden sist, og kommunen
bruker totalt fem millioner på arrangementet. Vi forventer yrende liv, med
besøk fra 60-90 byer som tar med seg
mat, drikke og underholdning. Dagene
sammenfaller med Bondens marked og
Torgdagen.
I 2016 gir kommunen også tilskudd
til Tour de Fjords, og til 100 års-markering av bybrannen i 1916. Bergen
arrangementsselskap har dessuten fått
økt støtten med 1,2 millioner fra i år.
I 2017 står sykkel-VM for tur. Dette
blir det største idrettsarrangementet
Bergen noensinne har hatt. Kommunen
vil bruke totalt 23,5 millioner på
sykkel-VM.
Samme
eiendomsskatt
Innsats mot
arbeidslivskriminalitet
Nytt gebyrsystem
på byggesak
Bergen får
byarkitekt
Flere
røykdykkere
Mer til
byggvedlikehold
Mindre til BRB
n Promillesats for eiendomsskatt
på bolig videreføres på dagens
nivå med 2,6 promille av skattegrunnlaget og et bunnfradrag på
750.000 kroner for hver boenhet.
For næringseiendommer er skatten uendret på fem promille.
n Kemneren har fått utvidet sin
innsats mot arbeidslivskriminalitet
med ett årsverk. Fra før bidro
Kemneren med to årsverk i en
tverretatlig satsing sammen med
Arbeidstilsynet, Politiet, Skatteetaten og NAV.
I år er det nytt gebyrsystem for byggesøknader.
Noen satser har utgått på grunn av nytt lovverk,
andre er slått sammen. Det er for øvrig startet et
pilotprosjekt timebasert fakturering ved planavdelingen. Konklusjoner skal danne
grunnlag for gebyrregulativet for
private planer fra 2017.
Bergen kommune oppretter to nye stillinger som
byarkitekt. Byantikvaren har
for øvrig fått økte budsjetter til å forvalte og skilte
kulturminner bedre, samt
utarbeide en kulturminneplan.
n Bergen brannvesen skal
etablere et nytt røykdykkerlag i
2016. Dette finansieres gjennom
generell effektivisering innenfor
brannvesenet. Feiing og
tilsyn effektiviseres med
halvannen stilling.
n Den store satsingen
på drift og vedlikehold
av kommunens bygningsmasse videreføres.
Budsjettet til dette
formålet øker med 21,9
millioner kroner.
n Bystyret har bestemt at
kommunen skal redusere
tjenestekjøpet fra Business
Region Bergen. På den annen side er det budsjettert
med 500.000 kroner årlig
til gjennomføring av
Sentrumsplanen.
FO TO : M
AR IU S
SO LB ER
G AN FI N
SE
N
n
n
FOTO: HÅVARD HOLME
6
JANUAR 2016
BERGENSEREN
Oppvekst
JANUAR 2016
Driver 73 barnehager, 89 skoler og 4 Pedagogisk psykologisk sentre (PPS), 19 helsestasjoner, sk olehelsetjeneste ved alle grunnskoler og videregående skoler, 4 sentre for
familieveiledning (barnevern), 11 barneboliger for utviklingshemmede, 29 innendørs idrettshaller, Fysak og 4 kulturkontor n Gir rundt 36,4 millioner i tilskudd til kultur og idrett for barn og unge
BERGENSEREN
7
Gebyrendringer
Satser for barnehageplass, kulturskoleplasser,
matpenger og SFO følger
normal prisvekst. Prisen på
dirigenttimer for korps, kor
og orkester øker mer.
Skolehelse for
hode og hjerte
Hva er normalt å føle, hvorfor er jeg trist, hva tenker de andre om meg?
Mye godt helsearbeid starter med barnets tanker. Skolehelsetjenesten
i grunnskolen skal bli bedre rustet for dette.
TEKST OG FOTO: ANN-KRISTIN LOODTZ
Nye planer for barn og unge
Byrådsavdeling for helse og omsorg jobber nå med tre nye planer: en for psykisk
helsearbeid for barn og unge, en for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, samt en
for barnevern. Kommunen skal styrke
og samordne tjenestene innen oppvekstfeltet – fra helsestasjoner og skolehelsetjeneste, barnevern, psykiske helsetjenester og Utekontakten, til barnehager,
skoler, PP-tjenesten (Pedagogisk psykologisk tjeneste), kultur, idrett og spesialisthelsetjenester.
– Det er viktig å ha det store blikket
i slike planer. Helsen produseres ikke i
helsetjenestene, men der folk lever livet
sitt – i familien, barnehagen, skolen og i
fritiden, påpeker Schjødt.
Ressursene rundt barnet
Tiden fra skolestart og opp gjennom
grunnskolen er en tid da det skjer mye
i barns liv. Overgangen fra barnehage
til klassesituasjonen er stor for mange,
kravene blir større, de sosiale spillereglene er i endring, og med alderen
utvides horisonten på godt og vondt.
Rundt barnet er først og fremst skolen
og foreldrene. Så i det psykiske helsearbeidet kan man grovt sett si at PPtjenesten er barnehage og skole sin
tjeneste for å vurdere ekstra opplæringsbehov og oppfølging. Spesialisthelsetjenesten («Psykisk helsevern for barn
og unge» og BUP) utreder og gir
M.S . BU LLE R
FO TO : AN DR EW
Barnevernet er styrket
med 13 millioner for å bringe
budsjettet nærmere det
faktiske aktivitetsnivået. Mål
for tjenesten er tidlig innsats
og at en større del av hjelpetiltakene skal være i egen regi
i stedet for kjøp fra andre.
n
Søvnproblemer og mistrivsel
Ved helsestasjons- og skolehelsetjenesten
i Bergenhus så de behovet. Nå har elever
i barneskolen også fått et psykologtilbud.
Hva er typiske problemer barn
henvender seg med?
– Det kan være mistrivsel på et område,
hjemme eller blant venner. Det kan handle
om overvekt, søvnproblemer, begynnende
angst, eller en vanskelig familiesituasjon,
sier psykolog Guro Traae Magnusson.
Hun og helsesøster Kristin Nyre
Knudsen samarbeider tett. Helsesøster
kan henvise barnet direkte til psykologen,
med kort ventetid, og hun bruker henne
ofte som rådgiver.
– Det vil variere hvordan vi jobber.
Relasjonen min til barnet avgjør. Noen
ganger vil for eksempel jeg fortsette
samtalene med barnet, mens Guro har
veiledende møter med foreldrene, forklarer helsesøsteren.
HELSE DER BARNA ER: Mer tid til å
snakke med barnet, tett samarbeid med
skolen og bedre tid til forebygging.
Psykolog Guro Traae Magnusson (tv.)
og helsesøster Kristin Nyre Knudsen er
enige om hva som gir godt psykisk
helsearbeid. Her med en glad SFOgjeng på Møhlenpris skole, der helsesøsteren har kontortid to dager i uken.
For mange barn handler det faktisk om
å få bekreftet at de har en normal reaksjon
på en hendelse, påpeker de to.
– Og så er det slik at det fysiske og
psykiske er tett vevd sammen. Fysiske
vondter kan ofte ha en psykisk årsak - og
omvendt, sier Nyre Knudsen.
De to er ikke i tvil om at god tid til
samtale og tilgjengelighet på skolen er
viktig.
– Og så trenger vi et tett og godt
sam- arbeid med skolen, påpeker Nyre
Knudsen. Psykolog Magnusson ser at
hun med flere ressurser kunne brukt tid på
gruppetilbud til utsatte barn og foreldre.
– I Arna har de med hell prøvd samtalegrupper for barn med to hjem, sier hun.
Folkesykdom
Undersøkelser viser at 1/3 av alle norske
16-åringer på et tidspunkt i løpet av
oppveksten har oppfylt kriteriene for en
psykisk lidelse av en viss alvorlighet.
I voksenlivet skyldes 40 prosent av alt
sykefravær psykiske lidelser. Depresjon,
angst og rusproblemer er de vanligste
årsakene. Tidligere innsats for bedre psykisk folkehelse er derfor et landsomfat-
tende prosjekt fra helsemyndighetene,
som ikke minst skal styrkes gjennom mer
tverrfaglige helse- og omsorgstjenester.
Nye nasjonale retningslinjer for helsestasjon- og skolehelsetjenesten kommer
i 2016, og krav om å ha psykolog er
ventet å bli lovpålagt innen få år. Helsedirektoratet forventer at psykologen
skal bidra til både mer behandling, mer
forebygging og utvikling av tjenesten.
Regjeringen har valgt å styrke budsjettet
til landets helsestasjoner og skolehelsetjenester; for Bergen utgjør det 14,3
millioner kroner mer i år. I tillegg gjøres
store nasjonale tilskudd tilgjengelig for
å finansiere ansettelse av enda flere
psykologer.
W
www.vfb.no/
Voksne for barn - god informasjon til
foreldre om psykisk helse
SKOLEHELSETJENESTEN
■■ Skolehelsetjenesten er et lavterskelhelsetilbud til alle barn, og skal være
en ekstra ressurs og støtte for skolen.
■■ Er tilknyttet 97 barne- og ungdomsskoler i Bergen (offentlige og private).
■■ Helsesøster treffer alle barna en-til-enpå faste intervaller som ved 6-årskontroll,helseundersøkelse på 3. trinn og
ved vaksinering på 6. og 7. trinn.
Nok barnehageplasser
i alle bydeler
Flere lærlinger
Tilskudd til idrett
uten hall
Tiltak mot seksuell
trakassering
Kulturhus i Åsane
og Fyllingsdalen
Svømmekort
for barn
Satser på bedre
svømmeopplæring
n Innen 2019
skal Bergen ha full
bydelsvis barnehagedekning. Per i dag har
Bergen kommune underdekning i Arna og
Bergenhus bydeler.
n Kommunens lærlingetilbud er styrket, noe
som gjør det mulig å ta
inn 20 flere lærlinger i år.
Kommunen vil og tillate
lavere opptakskriterier
for noen. Ungjobb får
200.000 kroner i tilskudd.
n Det er satt av en
million mer i tilskudd
til idrettslag som ikke
har kommunale hovedanlegg. Det vil også bli
mulig å søke tilskudd til
bygging av private
idrettsanlegg.
n
Kommunen skal kartlegge omfanget av seksuell
trakassering på byens
ungdomsskoler. Videre
skal skolene inkludere tiltak
mot seksuell trakassering
i sine handlingsplaner mot
mobbing.
n Bystyret har satt av driftsmidler
til nytt kulturhus i Åsane fra 2017.
I Fyllingsdalen har man gått bort
fra tanken om et felles kultur- og
idrettsanlegg. I stedet skal Fyllingsdalen idrettshall rehabiliteres, mens
kulturhuset realiseres som et eget
prosjekt, planlagt ferdig i 2019.
n Som et prøveprosjekt er det innført svømmekort for barn (med
ledsager) i grunnskolen,
som ikke kan følge
vanlig svømmeundervisning.
n 750 elever får nå profesjonell svømmeopplæring
i skoletiden i ADO arena. Instruktørene er plukket
fra alle svømmeklubbene i Bergen, og det er stilt
store krav til kompetanse og erfaring. Alle skolene i
Bergen har fått tilbud om å delta, 17 skoler er med.
Pilotprosjekt startet i august 2015 og er utviklet sammen med Norges Svømmeforbund og ADO arena.
Prosjektet blir videreført i samme omfang neste skoleår.
TI N LO OD
TZ
Styrker barnevern
behandling til barn med større funksjonstap og alvorligere symptomer på psykiske
lidelser som ADHD, autisme, angst og depresjon. Mens barnevernet kobles på når
det er aktuelt å tenke omsorgssvikt eller
behov for ekstra hjelp i omsorgen.
Så har man en stor gruppe barn som er
for «friske», eller ikke fanges godt nok
opp av disse instansene. For å nå disse, må
skolehelsetjenesten få flere helsesøstre,
flere psykologer og utvikle kompetansen
på psykisk helse.
FO TO : AN
N- KR IS
H
ar du tenkt på hvor viktig
den mentale kapitalen er
for befolkningen? Hvordan
vi har det i vårt forhold
til andre, vår trygghet,
selvstendighet og kreativitet, vår evne til
å håndtere følelser, tenke smart og mestre
utfordringer?
Investering i mental kapital starter i
barneårene. Helsestasjons og skolehelsetjenesten i Bergen har alltid vært viktig i
dette arbeidet, og har siden 80-tallet hatt
psykologer på helsestasjonen. Tilbudet
har blitt styrket for de aller minste
barna og i videregående skole. Men i
grunnskolen har psykologtilbudet vært
begrenset, og ulikt mellom bydelene. Nå
skal skolehelsetjenesten få flere ansatte
og bli bedre på å forebygge psykisk helse:
– Når en elev har det vanskelig i
ungdomsskolen, så kan problemene ha
begynt mye tidligere. Vi ønsker å fange
opp hjelpebehov så tidlig som mulig,
før utfordringene blir for store, sier
spesialrådgiver ved Seksjon for helse og
omsorg, Britt-Randi Hjartnes Schjødt.
Det vil også bli en dreining i måten å
jobbe på:
– Psykologisk helsehjelp har tradisjonelt bestått i en-til-en-samtaler. Klarer
vi å bruke helsetjenestene til å snakke
med flere samtidig, være oppsøkende og
dele psykologisk kunnskap med befolkningen, så når vi enda flere, forklarer
Schjødt.
FOTO: ANN-KRISTIN LOODTZ
8
JANUAR 2016
BERGENSEREN
Omsorg
JANUAR 2016
Driver 2 242 sykehjemsplasser, 212 aldershjemplasser, 195 Omsorg Pluss-boliger, 1 191 boliger for eldre og funksjonshemmede og 515 boliger for utviklingshemmede n Har 4 137 brukere av hjemmesykepleie
og 4 374 brukere av hjemmehjelp. Tilbyr seniortrim i 8 idrettshaller og aktiviteter innen den kulturelle skolesekken n Gir sosialhjelp til 6 870 personer. 3 300 fikk kommunal bostøtte i 2015, 3 357 utleieboliger
Fremtidens eldreomsorg
spirer på Gartnermarken
Rommer også aktivitetssenter
I et Omsorg Pluss-anlegg har beboerne sin egen leilighet
og samtidig tilgang til et døgnbemannet omsorgstilbud.
Dermed kan de eldre bo lengre i eget hjem enn det som
før har vært mulig, dette gjelder også eldre med demens.
Beboerne betaler husleie og mottar hjemmetjenester på
samme vilkår som for andre hjemmeboende. Bergen
kommune har omgjort flere omsorgsboliger til Omsorg
Pluss-anlegg de siste årene. Gartnermarken er det første
som er bygget fra grunnen.
Anlegget rommer 36 ordinære omsorgsboliger for
Gebyrendringer
Vil ha smarte
omsorgstjenester
T E K S T O G F O T O : K ATA R I N A L U N D E
S
9
Satsene for egenbetaling av
hjemmetjenester og
sykehjemsplass følger
normal prisvekst.
I januar åpnet Bergens første nybygde Omsorg Pluss-anlegg i Fyllingsdalen.
Åpningen av Gartnermarken markerer et veiskille innen eldreomsorgen.
e, her ligger koffertene fremdeles. Jeg er
ikke kommet skikkelig på plass ennå,
påpeker Aud Tangedal (85). Det er kun gått
et døgn siden hun flyttet inn i sitt nye hjem
på Gartnermarken.
Omgivelsene føles ennå litt uvante, men innholdet i
leiligheten er velkjent. Møbler og interiør har hun tatt
med seg fra sitt forrige bosted Det private gamlehjem
på Laksevåg. Der bodde Aud i fire år før aldershjemmet
ble lagt ned i januar 2016, og hun fikk tilbud om plass i
Omsorg Pluss-anlegget på Gartnermarken.
Overgangen er et ledd i en langsiktig plan for
eldreomsorgen i Bergen, hvor en utfasing av alders
hjemmene i kommunen er planlagt gjennomført innen
utgangen av 2018. Parallelt bygges det nye sykehjemsplasser og Omsorg pluss-boliger som er mer tilpasset
fremtidige hjelpebehov og forventninger til standard på
byggene.
– Fremtidens eldreomsorg inkluderer en satsing
på nye sykehjem og Omsorg pluss-boliger, kombinert
med bedre tilrettelegging i hjemmet med velferdsteknologiske løsninger, sier spesialrådgiver i Byrådsavdeling for helse og omsorg, Ruth Berit Vik. Hun
er oppdragsleder for Gartnermarken og jobber med
utfasing av aldershjem i kommunen.
BERGENSEREN
«Smart omsorg» skal gi
innbyggere bedre tjenester og
ansatte en mer effektiv arbeidshverdag.
eldre med store hjelpebehov, 14 omsorgsboliger for
eldre med demens i bofellesskap og åtte omsorgsboliger
for eldre med demens i bokollektiv, fellesområder for
bespisning og hageanlegg. I tillegg inneholder bygget et
kafé- og aktivitetstilbud som kan benyttes av alle eldre
i nærområdet.
– Aktivitetssenteret er et etterlengtet tilbud for beboere
i Fyllingsdalen. Vi håper det vil etablere seg som en populær møteplass når det åpner til våren, sier Vik.
T E K S T: K ATA R I N A L U N D E
I årene fremover er det ventet en stor økning
av antall pleietrengende i befolkningen. For
å kunne opprettholde kvaliteten i dagens
helse- og omsorgstilbud, skal tjenestene omstilles gjennom moderniseringsprogrammet
Smart omsorg. Et viktig mål er mer effektiv
drift gjennom bruk av ny teknologi. Av
tiltakene er:
Personalet flyttet med
For Aud Tangedal nærmer det seg middagstid. Da tar
hun turen ned etasjene til servering i fellesarealet.
– Her har jeg alt jeg trenger under ett tak. Det er gjennomført lettvint, sier hun.
I tillegg er det kjente fjes som møter henne blant de
ansatte. Helsefagarbeiderne Ritchell Fuentes og Maria
E. Acero jobbet tidligere ved Det private gamlehjem. De
ser at det gir beboerne fra Laksevåg en stor trygghet at
personalet flyttet med til Gartnermarken. Det
kan Aud bekrefte:
– Jeg har hatt det godt på Laksevåg og har
hele tiden skrytt av personalet der. De er så
snille og hjelpsomme. Jeg er veldig glad for
at de ble med hit.
Aud kikker ut vinduene i stuen, over den
lille balkongen som vender ut mot Oasen. For
henne innebærer flyttingen til Fyllingsdalen at
hun er tilbake på gamle trakter.
– Min mor og jeg flyttet til en aksjeleilighet
i Fyllingsdalen på 70-tallet. Jeg husker at hun
sa: «At jeg skulle få det så godt…» Nå sier jeg
det samme.
Tjenester til eldre
FREMTIDENS BOTILBUD
■■ Bergen har også Omsorg Pluss-boliger på Fantoft,
i Dag Hammarskjölds vei og på Solheim alderspensjonat.
■■ Kommunen avvikler gradvis aldershjem og omdisponerer
pengene til hjemmetjenestene og drift av nye sykehjem.
Det skal bygges nye sykehjem i Åsane, på Sandsli og
på Råstølen.
TRYGGE RAMMER:
Helsefagarbeiderne Ritchell
Fuentes og Maria E. Acero var
med på flyttelasset da Aud
Tangedal flyttet fra Det private
gamlehjem til Gartnermarken.
Til høyre omsorgsarbeider
Lisbeth Karin Reistad.
■■ Kommunen vil gå bort fra kommersielt privatdrevne sykehjem
og viderefører derfor ikke avtalen med Aleris om driften av
Søreide sykehjem og Odinsvei bosenter i år.
GARTNERMARKEN: Beboer Aud Tangedal
utenfor det nybygde Omsorg-pluss anlegget
i Fyllingsdalen.
Kommunen styrker rehabiliteringsperspektivet i hjemmetjenestene, moderniserer fagsystemer og gir ansatte mobil tilkobling til
fagsystemer i hjemmesykepleien. Vi tar også
i bruk digitale trygghetsalarmer og annen
velferdsteknologi.
Utviklingshemmede
Kommunen skal avvikle små og uhensiktsmessige bofellesskap, sikre bedre bruk av
tilgjengelige personalressurser og ta i bruk
ny teknologi og turnusordninger som vil gi en
mer effektiv drift. Det forventes besparelser
på 20 millioner årlig fra 2017 som en effekt
av satsingen på Smart omsorg.
Barnevern
Kommunen skal satse enda mer på forebygging, slik at behov for mer omfattende
tiltak i barneverntjenestene kan reduseres.
■■ Kommunen har gjennomført tilstandskartlegging av alle
helsebygg. Nå utredes flere av byggene, hvorvidt de skal
bygges om eller rehabiliteres
Bedre tilbud til
rusavhengige
Kutt i tjenester til
utviklingshemmede
Vil aktivisere sosialhjelpsmottakere
Nytt øyeblikkelig
hjelp-tilbud
Mer til psykisk
helse
BPA blir
rettighet
I budsjettet er det lagt inn penger
til å etablere sprøyterom i Bergen fra
1. september i år. Kommunen har satt
ned en arbeidsgruppe som skal vurdere
hvor og hvordan. Parallelt vil byrådet
jobbe for å få endret lov og forskrifter,
slik at sprøyterom kan bli brukerrom uten
restriksjoner på inntaksmåte og type rusmiddel.
n Booppfølgingstjenester for rusavhengige
og rehabiliteringstilbud for pasienter i Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) styrkes
med til sammen 10,8 millioner, i tråd med
statlig styrking. Kommunen skal etablere
nytt mottaks- og oppfølgingssenter (MOsenter) for rusmiddelavhengige
i Bergen Nord i 2016.
n I tjenester til utviklingshemmede har Bergen
høyere kostnader enn de andre storbyene.
Bystyret har vedtatt å redusere budsjettet med
2,5 millioner kroner årlig. Det er innført egenandel på 2500 kroner for sommerleir for
ungdomsskoleelever. Over 100 utviklingshemmede er på venteliste for bolig i Bergen;
byrådet vil fremme en boligmelding om dette.
n Regelen om at alderspensjonister
skal ha 80 prosent igjen av minstepensjon etter at husleie og strøm er
trukket fra, er fjernet. I tillegg forventes
aktivitets- tiltak for sosialhjelpsmottakere og prosjekt for å redusere
utbetalinger til kostnadskrevende
brukere, å redusere utgiftene.
n
Bergen helsehus vil i 2016 få to sengeposter for pasienter med øyeblikkelig
behov for hjelp. Postene vil ha totalt 34
senger beregnet på pasienter som trenger
observasjon og behandling i få dager.
Pasienter som er så syke at de må fraktes
med ambulanse, skal ikke benytte tilbudet,
men vil bli sendt til sykehus som tidligere.
n Budsjettet styrkes
fordi ansvar for botilbud
for utskrivningsklare
pasienter overføres
fra spesialisthelsetjenesten til kommunen.
n Siden ordningen
med brukerstyrt
personlig assistanse
(BPA) blir rettighetsfestet fra årsskiftet,
økes rammen til
Byråds-avdeling for
helse og omsorg.
n
FOT O: MAR IUS SOL
BER G ANF INS EN
Etablerer sprøyterom
BER G ANF INS EN
FOT O: MAR IUS SOL
10
JANUAR 2016
BERGENSEREN
JANUAR 2016
Her bygger
kommunen
Ytrebygda
Skole
Skeie – utvider kapasitet (2017)
Kultur og idrett
Fana stadion – bedre lysan­legg (2016)
Sandslibanen – utbedre gressbane (2016)
Ny ballbane på Råstølen (2016)
Sykehjem, boliger, rusomsorg
Bystyret har bestemt at kommunen skal investere for 3,38 milliarder
kroner i 2016 – og svimlende 11,39 milliarder i hele perioden 20162019. Her er en forenklet fremstilling av det som planlegges nær deg.
Årstallene i parentes viser når det etter planen skal være ferdig.
Barnehager
Skoler
Kultur,
idrett og
kirke
Sykehjem
boliger og
rusomsorg
Vann
Grønt og
byrom
Grunnane på Søreide – ni boliger
rusomsorg (2016)
Nytt sykehjem i Råstølen (2018)
Nytt sykehjem på Sandsli – inkludert
Omsorg Pluss-boliger (2019)
Åsane
Vann
Hovedrenseanlegg på Flesland (2016)
Mindre lån
Bergen kommune har hatt og har store
investeringsbehov. Dette gir økte lånekostnader og renter for kommunen,
noe som ikke er bærekraftig om opplåningen er for høy over tid. Derfor har
bystyret bestemt å trappe ned årlige
investeringer som ikke finansieres av
avgifter betalt av innbyggerne. Samtidig
er nedbetalingstiden på lån knyttet til
disse investeringene kortet ned fra 37 til
25 år. Likevel er gjeldsgraden for ikkeavgiftsfinansierte investeringer ventet
å øke fra 66 til 73 prosent til 2019.
Kutter i drift
Nye investeringer gir økte driftsutgifter,
samt avdrags- og renteutgifter. Derfor
har det vært nødvendig med kutt i noen
tjenester.
Bygger fond
I et bybudsjett må man ha et positivt
driftsresultat (overskudd) for å kunne
egenfinansiere investeringer og sette
av midler på fond for å møte usikre
økonomiske tider. For 2016 er det
budsjettert med et positivt driftsresultat
på 459,3 millioner kroner.
Byens største lønningsliste
Bergen kommune har rundt 17.000
ansatte. Driften av kommunen er ventet
å koste 18,54 milliarder kroner i 2016.
Mesteparten av driftsbudsjettet går
til å lønne lærere, sykepleiere, leger,
kontormedarbeidere, brannmenn og alle
andre som sørger for å holde hjulene
i gang.
Skoler
Rolland – nybygg, OPS-prosjekt*.
Fremdrift ikke avklart.
Eidsvåg – nybygg (etter 2020)
Haukedalen – rehabilitering og nybygg
(2020)
Kultur og idrett
Åstveithallen – rehabiliteres (2021)
Åstveit idrettspark – nærmiljøanlegg
(2016)
Sykehjem, boliger, rusomsorg
MO-senter – nytt mottaks- og
oppfølgingssenter for rusavhen­gige
i Bergen Nord (2016)
Nytt sykehjem ved Midtbygda sykehjem
er under utredning.
Midtbygda sykehjem – bygges om
og rehabiliteres.
Renovasjon
og miljøtiltak
Arna
Laksevåg
Barnehager
Vadmyra – nybygg (2017)
Laksevåg
Fana
Barnehager
Storetveit barnehage – nybygg (2017)
Nattland (barnehagedel) – rehabilitering
og nybygg (2017)
Årstad
Kultur og idrett
FYSAK Laksevåg – hjelpemiddelhuset
på Melkeplassen bygges om til aktivitetshus med skatehall og idrettshaller.
Prosjektering pågår.
Fyllingsdalen
Skoler
Arna
Skoler
Ytre Arna – rehabilitering (etter 2019)
Vannsportanlegg Nordåsvannet (2016)
Sædalen nærkirke – nybygg
Slåtthaug idrettspark – rekkefølgekrav
ny flerbrukshall.
Nesttun idrettsplass – nytt garderobe- og
klubbhus + 7-erbane (2017)
Sykehjem, boliger, rusomsorg
Lynghaugparken avlastningsskole 2 (Løvås) (2016)
Varden – rehabilitering og ny­bygg (2017)
Seljedalen – oppgradering (2018)
Psykiatriboligene i Dag Hammersk­jöldsvei
– gjenoppbygges etter brann, tre boliger og
fellesarealer (2017)
Ytrebygda
Merkurveien – 11 utleieboli­ger
rusomsorg (2016)
Midtunveien bofellesskap – ti bolig­er
utviklingshemmede (under utredning)
Sandbrekkeveien – 21 utleieboliger
Vann
Biogassanlegg i Rådalen (2016)
Kismul vannbehandlingsanlegg
– op­pgradering starter i 2018
Grønt og byrom
Skeieveien – gang- og sykkelvei,
deponimasser fjernes (2017)
Trafikksikring Sædalen skole
– parkering og lokk over elven
Vann
Espeland vannbehandlingsanlegg
– op­pgradering starter i 2017/18.
Møhlenpris (skoledel) – rehabiliteres
(2017)
Nordnes – rehabiliteres og bygges om
(2018)
Christi Krybbe SFO – rehabiliteres
(fremdrift ikke avklart)
Kultur og idrett
Stemmemyren idrettsplass –
kunstgressbane og nytt fotballanlegg
(2016)
ADO arena – fleksibel tribuneløsning
for opptil 500 plasser (2016)
Hanseatisk museum – restaureres
i 2016/17
* OPS står for offentligprivat samarbeid, dvs.
at det bygges av privat
utbygger, men med
særavtale om langtidsleie
for kommunen
FOTO: ANN-KRISTIN LOODTZ
11
Årstad
Barnehager
Kniksen plass – bygges om, blir permanent
(2016)
Leaparken – Solhaug skole bygges om
(2017)
Minde – nybygg og utvidelse (2017)
Kronstad og Hunstad (barnehagedel)
– ferdigstillelse ikke avklart
Skoler
Landås – nybygg (2016) OPS-prosjekt*
Lærerhøyskolen – kjøp og rehabilitering
(2019)
Kultur og idrett
Krohnsminde idrettsplass – nytt dekke
løpebane (2016)
Slettebakken idrettspark – midlertidig
kunstgressdekke (2016)
Bergenshallen – oppgraderes (2020)
Landåshallen – rehabilitering (2020)
Grønt og byrom
Nygårdsparken – lekearealer, kiosk
og fornying øvre del (2016/17)
Den grønne akse – fornye gjerder og
belysning (2017/18)
Møllendal-allmenningen – ned mot
Store Lungegårds­vann (2016)
Møllendalsveien Vest – gangog sykkelvei (2016-17)
Møllendalsbakken – fortau (2018)
Mindemyren – utbyggingsavtaler
Renovasjon og miljøtiltak
Renovasjon og miljøtiltak
Slettebakken avfallsdeponi
– starter sanering i 2016
Brannvesen
Fornyer deler av bilpark
Hovedstasjonen – nye vinduer
Sandviken brannstasjon m.fl.
– rehabiliteres (start 2017)
Kirkevoll – rehabiliterer gymsal (2016)
Fana
Fyllingsdalen
Sykehjem, boliger, rusomsorg
Skoler
Kultur, idrett og kirke
Fløttmannsplassen ved Småpudden (2016)
Løvstien – etappe fire byggestart 2016.
Fyllingsdalen idretts- og kulturhus
– forprosjekt starter i 2016
Haugeveien (Nordnes) – bygges om
(2016)
Møhlenpris (barnehagedel) –
rehabiliteres og bygges om (2017)
Skansemyren – nybygg (2017)
Skoler
Grønt og byrom
Kultur og idrett
Barnehager
Puddefjorden – tildekker forurenset
sjøbunn
Skoler
Alvøen – rehabiliter­ing og nybygg (2018)
Damsgård – ny skole (2018)
Loddefjord – rehabilitering (2019)
Holen – regulering startet (2020)
Bergenhus
Grønt og byrom
Bergenhus
Kort om
budsjettet
Åsane
BERGENSEREN
Småpudden åpner i mai
Rydder i Kollevågen
på Askøy
n Kollevågen var Bergen kommune sitt
avfallsdeponi. Derfor ligger det til Bergen
kommune sitt ansvar, selv om det ligger
i Askøy kommune. I 2016 starter tildekking av forurenset sjøbunn. Kostnadene
deles mellom stat (75 prs), Bergen
kommune (12,5) og BOH (12,5).
n Den nye gang- og sykkelbroen over
Damsgårdssundet blir ferdig i mai i år.
Bergen kommune er byggherre.
Mer penger til Aksjon
skolevei
n I tråd med bystyrets vedtak om et
høyere nivå for Trafikksikkerhetsplanen,
er det lagt inn ekstra midler til trafikksikkerhetstiltak langs skolevei i 2016
og 2017.
Flere modulbaserte
skolebygg?
n De to avlastningsskolene i Lynghaugparken er bygget som modulbaserte
skolebygg. Byggene har kvaliteter som
gjør at de kan fungere som fullverdige
skolebygg i 25 til 30 år. De er raskere
å bygge og koster mindre. Bystyret
ønsker å vurdere om flere skoler med
store rehabiliteringsbehov bør reises
delvis som moduler.
Skoleinvesteringer
på riktig sted
n Nye barnetallsprognoser viser at
Bergen har nok elevplasser, men ikke
nødvendigvis på rett sted. Se forslag til
endringer i byrådet høringsutkast:
W bergen.kommune.no/
skolebruksplanen
12
JANUAR 2016
BERGENSEREN
JANUAR 2016
BERGENSEREN
13
Lysere utsikter
Halvannet år etter at Samer Abou Aljadayel (50) måtte forlate sin kone
og to yngste barn i Syria, er familien endelig samlet igjen. En farlig flukt
er tilbakelagt, og deres nye liv kan starte i Bergen.
TEKST OG FOTO: MARIUS SOLBERG ANFINSEN
B
eautiful, beautiful, utbryter Lin
(10) og Esmaeil (7) oppglødd
mens de løper omkring på det
folketomme utsiktsplatået på
Fløyen.
Våt velkomst
Det er mindre enn 48 timer siden konen
Eiman og de to barna ankom Vestlandets
hovedstad. Dette er deres første inntrykk
av byen fra et av de syv velkjente fjellene.
Været er sedvanlig bergensk. Regnet faller
og tåken ligger som et tynt teppe over byen.
Det later ikke til å legge noen demper på
stemningen. Familien poserer ivrig idet
pappa Samer tar fram mobiltelefonen. De
lager hjerteformasjon med hendene.
– Min familie og jeg er så takknemlige for
at vi har kommet til Norge. Vi vil gjerne takke alle vi har møtt i Bergen for deres enorme
generøsitet og gode velkomst. Folk har
virkelig åpnet sine hjerter og dører for oss.
ENDELIG TRYGGE: Været til tross,
gleden var stor da Samer foreviget
familiens aller første øyeblikk på
Bergens berømte fjelltopp.
Legehjelp til
asylsøkere
Det er opprettet et legekontor
ved asylmottaket på Landås.
Her tilbys asylsøkere en rekke
viktige helsetjenester.
B
ergen kommune har to mobile legekontor til
disposisjon. Det ene er reist i de gamle administrasjonslokalene til Lærerhøgskolen på Landås.
Lege, helsesøstre og jordmor
Helseteamet består av en legestilling fordelt på to leger,
seks helsesøsterstillinger, en jordmor ved behov og to
helsesekretærer.
– Vi har plassert det mobile legekontoret på et eget
rom og vi har eget vaksine- og laboratorierom. I tillegg
har vi fem helsesøsterkontorer, et legekontor, et lager-
rom, et venterom, samt et rom for de to helsesekretærene,
sier smittevernoverlege Karina Koller Løland.
Grundig helseoppfølging
Asylsøkernes legebehov kartlegges etter et individuelt
helseintervju, som gjennomføres av helsesøster så raskt
som mulig etter ankomst.
– Man får også tilbud om vaksine mot meslinger,
kusma, røde hunder, polio og influensa. Vi prioriterer
å sjekke om alle har vært gjennom en tuberkuloseundersøkelse etter ankomst Norge. De færreste har doku-
FOTO: ANDREW M .S. BULL ER
FORVENTNING OG GJENSYNSGLEDE: Få timer før
familien ankom Bergen, handlet en spent Samer inn de
siste ingrediensene til velkomstmiddagen. I midten
gjensynet med sønnen på Flesland. Lengst til høyre ser
vi den forventningsfulle familiens første tur med
Fløibanen.
Det er en fantastisk holdning som fortjener
respekt. Nå føler vi at vi kan begynne på nytt,
lære oss norsk, se etter arbeid og bidra i samfunnet, sier Samer.
Vi har søkt ly for regnet under et lite tak.
Restauranten på toppen av Fløyen er stengt,
men familien er godt kledd og ser ikke ut til
å bry seg stort om det sure velkomstværet.
Det har vært følelsesladede dager for familien. Både latter og tårer sitter løst. Gleden
over å se hverandre igjen og føle trygghet
er stor. Tristheten over det de har opplevd i
hjemlandet og situasjonen Syria befinner seg
i, er ikke glemt.
– Men nå skal vi se fremover, sier Samer.
Språk er nøkkelen
Siden mars har Samer bodd i en kommunal
leilighet i Løvstakken og gått på introduksjonsprogrammet. Der lærer han norsk
og tar ulike kurs. I 2016 gleder han seg
blant annet til å starte på «Jobbguide» - et
kurs for dem med høyere utdanning. Samer
har en bachelorgrad i engelsk fra Damaskus
University.
– Når jeg behersker norsk godt nok, håper
jeg at jeg kan få meg en jobb. Kanskje som
oversetter, eller noe innen media. Jeg har så
mange ønsker og tanker.
I Syria jobbet Samer sammen med sin
kone, blant annet i en avis.
– Min kone har alltid jobbet og vært selvforsørgende. Slik skal det også være her i
Bergen, når hun snakker språket. Vi har en
drøm om å kunne jobbe sammen igjen en
gang, sier Samer og får
ivrige nikk fra sin kone.
Om
Samer oversetter vårt
spørsmål om ønsker for fremtiden til barna:
– Min datter sier at hun
mentasjon på dette, og mange vet ikke hvor undersøkelsen
har vært utført. Dette medfører en del detektivarbeid med
oppsporing av prøvesvar, sier Koller Løland.
Gravide og personer med kroniske sykdommer får
time hos lege innen to uker. Gravide settes først opp til
legekonsultasjon. Asylsøkere som trenger rask legetime
får tilbud om time samme dag. Utenom kontortid er det
Bergen legevakt som tilbyr øyeblikkelig helsehjelp.
MOBILT LEGEKONTOR: Smittevernoverlege Karina
Koller Løland og lege Kugapirasath Premkumar på
vaksine- og laboratorierommet.
gleder seg til å bli kjent med byen og til å
treffe sin onkel som allerede bor her. Hun
vil også få seg norske venner og begynne på
skole. Min sønn sier det samme, og at han
gleder seg til å treffe sin nye nevø.
Samer har nemlig to voksne barn også –
en sønn på 21 som sitter i mottak i Sarpsborg og en datter på 23 som er i Gol. De to
har kommet seg til Norge på egen hånd. For
tre måneder siden fødte sistnevnte en sønn,
Samers første barnebarn, som også er
oppkalt etter sin bestefar.
Første møte på halvannet år
To dager før turen til Fløyen, møter vi Samer
på Nygård skole. Han er ferdig med dagens
norskundervisning og vi forsøker å finne et
rolig rom hvor vi kan snakke. Samer stoppes
av venner på annethvert trappetrinn. Han
er en populær mann. Mange kommer med
følelsesladde lykkeønskninger for dagen.
Om tre timer ankommer nemlig konen og de
to yngste barna Bergen. Ulike sosiale medier
har vært den eneste formen for kontakt siden
han tok fatt på den strabasiøse flukten mot
Bergen for halvannet år siden.
– Kan du fortelle litt om hvorfor dere
så dere nødt til å flykte og om veien din til
Norge?
– Vi levde et helt normalt liv nord i Syria
fram til krisen startet i 2011 og eskalerte i
2012. Da ble området okkupert av Free Syrian Army. De forsøkte å ta over området og
kjempe mot det sittende regimet. Vi håpet
situasjonen skulle bedre seg, men det ble
heller ytterligere forverret
da byen Raqqa ble invadbare
ert av IS. Da IS ekspanderte mot våre områder i
starten av 2014, bestemte vi oss for å flytte. Vi
3
timer ankommer
konen og de to
yngste barna
Bergen
14
JANUAR 2016
BERGENSEREN
kommer fra en minoritet innen islam, en
minoritet som er mot IS sin tro. Dermed
solgte vi det vi eide og flyttet til midten av
landet for å overleve. Vi dro til et område
som fortsatt var under regimets kontroll,
men heller ikke der var det trygt. Den
siste uken i september 2014 flyktet jeg.
Først til Libanon og siden via smuglere
over havet til Hellas. Jeg var i Hellas i to
måneder før kontakt med andre smuglere
fikk meg med lastebil til Norge. Vi var
nødt til å gjøre det på den måten, vi hadde
ikke noe valg. Endelig er vi trygge, sier
Samer.
Liker regnet
Da Samer skulle flykte, visste han at han
gjerne ville til Norge. Hans yngre bror var
allerede bosatt i Bergen. Han jobber i dag
ved Introduksjonssenteret for flyktninger
i Bergen kommune. Søsteren bor også i
Norge. Hun er tannlege i Mysen utenfor
Fredrikstad.
– Hva er de største forskjellene
mellom Syria og Norge?
– Det er store forskjeller. Den europeiske
stilen er veldig annerledes. Bare se på
bygningene, gatene og konstruksjonene,
for eksempel. Men det som er viktig er
at folkene er hyggelige. Det er ikke bare
noe jeg sier. Det virker å være naturlig for
dem.
– Og hva med været?
JANUAR 2016
LÆRER NORSK: Elever fra Nygård
skole får kyndig bistand fra frivillige
under norskverkstedet.
Frivilligheten blomstrer
Bergen bidrar ble opprettet av Bergen kommune høsten
2015. Kontaktsenteret koordinerer henvendelser fra frivillige
som vil hjelpe flyktninger, og pågangen har vært stor.
I
lokalene til Røde Kors i Vetrlidsallmenningen er bordene fylt opp
med lærevillige flyktninger. De er alle
elever ved Nygård skole og en del av
introduksjonsprogrammet. Frivillige er
i full sving med dagens norskverksted.
Seks dager i uken arrangeres det
norsktrening her, som et samarbeid
mellom Bergen Røde Kors og Bergen
kommune. Totalt er rundt 40 frivillige
involvert bare i dette.
– Her gir vi ekstra leksehjelp til flyktninger som har fått innvilget opphold,
tildelt bolig og som er tilknyttet Nygård
skole, sier Daniel Mellegård Lien.
Han jobber til vanlig i Røde Kors, men
i dag er han frivillig norsklærer. Lien
er glad for samarbeidet mellom Bergen
Røde Kors og kommunen.
– Det er et veldig bra prosjekt og viktig at det ble opprettet tidlig. Spesielt med
en så uoversiktlig situasjon trenger vi å
forene og samhandle gode krefter i Bergen, sier han.
Fra speed-date til språkkafé
Bare fantasien setter grenser for
hvilke tiltak frivillige kan bidra til.
Hovedbiblioteket har for eksempel
språkkafé og lesegrupper. Fana bibliotek
15
Første kommune
med egen veteranplan
– Det er veldig annerledes, sier han
smilende.
– Det er veldig kaldt her sammenlignet med hva vi var vant til i Syria, men
det går fint. Vi blir vant til det, det er ikke
noe problem. Vi har da paraply! Og regnet liker jeg forresten. Det er som dere
sier: «Det finnes ikke dårlig vær, bare
dårlige klær».
Steg for steg
Foruten undervisningen har Samer også
fått tid til å gjøre seg kjent med et av
byens stolteste områder.
– Jeg liker fjellene veldig godt, og
ellers liker jeg å gå rundt i byen. Det er så
mange flotte steder og fin natur her, sier
han.
På fritiden har Samer tatt med seg sin
lidenskap for bordtennis fra hjemlandet.
Han spiller også vanlig tennis og badminton. Det er noe han ønsker å fortsette
med. Sønnen er en ivrig musikkfan, og
faren vil gjerne at han skal få begynne
å spille et instrument. Esmaeil er også
veldig glad i og flink til å tegne. Samer
lyser opp når han snakker om fremtiden.
– Vi var tvunget til å forlate vårt tidligere hjemland, men nå har vi fått et nytt.
Nå ønsker jeg å vise familien min deres
nye hjemby Bergen, hjelpe dem i gang
med norskopplæringen og glede meg
over alle mulighetene vi har. Vi skal ta
det steg for steg.
BERGENSEREN
Med bystyrevedtaket i februar 2015 ble Bergen landets første kommune
med egen veteranplan. Nå settes planen ut i livet.
T E K S T O G F O T O H Å VA R D H O L M E
SE VIDEO: Se det rørende
gjensynet på Flesland og
hvordan familien opplevde
de første dagene i Bergen.
KOMMUNENS ANSVAR FOR
FLYKTNINGER
■■ Gir introduksjonsprogram for alle nyankomne
flyktninger, med blant annet språkopplæring
og arbeidspraksis
■■ Hjelper til med bosetting
■■ Kartlegger helsebehov og gir relevante helsetjenester
■■ Sikrer skole- og barnehageplass for barn og unge
kastet seg på og startet sin språkkafé
i januar. Studentersamfunnet i Bergen
holdt i januar en samling rettet mot
flyktninger mellom 20 og 35 år med
akademisk bakgrunn. Speed-dating, mat,
humoristisk foredrag om uskrevne lover
i Norge, musikalske innslag og uformell
prat sto på menyen.
– Det har vært mange henvendelser til
«Bergen bidrar» fra frivillige. Vår jobb er
å orientere og videreformidle, sier Grethe
Grung, rådgiver i Bergen kommune.
Mange vil leie ut bolig
Grung forteller at mange utleiere tar
kontakt.
– Noen avtaler inngås i disse dager.
Situasjonen er imidlertid slik at det store
behovet for bosetting først vil komme litt
senere på våren, fra tidligst mars måned.
Behovet for boliger gjelder spesielt for
enepersoner, 1-2-roms hybler eller leiligheter. Rom i bofellesskap kan også
være aktuelt, sier hun.
Det vil fortsatt også være slik at flykninger selv kan finne bolig.
– Vi oppfordrer utleiere til å være positive til flykninger som henvender seg.
Kommunens representanter foretar befaringer og sjekk av leieforholdene før
kontrakter inngås. Fra kommunen gis
det garanti for depositum, og det inngås
avtale med utleier for å sikre nødvendig
oppfølging rundt leieforholdet. Leiekontrakten inngås mellom utleier og den aktuelle leieboeren, sier Grung.
HAR DU NOE Å BIDRA MED?
Tlf 55 56 75 70 (kl. 09.00 -15.00 hverdager)
E-post [email protected]
Eller gå inn på W youtube.
com/c/bergenkommuneinfo
Bosetter flere
flyktninger
n Bystyret har vedtatt at Bergen
skal bosette 720 flyktninger i år. Av
disse er 160 enslige mindreårige.
Videre skal Bergen bosette minst 830
flyktninger i 2017, derav 250 enslige
mindreårige. Hvert år forventes det i
tillegg 100 familiegjenforente. Det er
Fylkesmannen i Hordaland som har
bedt Bergen kommune om øke sitt
vedtak om bosetting. Til sammenligning var det tilsvarende tallet 350
flyktninger i 2015. Økningen blir en
stor oppgave som berører de fleste av
kommunens tjenester.
Forebygger
brann
Bergen brannvesen og Introduksjonssenteret for flyktninger starter
i år et fast samarbeid for å bedre
brannsikkerheten hos personer som
har fått innvilget asyl. Sammen vil
de inkludere brannforebygging som
et styrket tema i flyktningenes introduksjonsprogram, samt utarbeide
tilpasset informasjonsmateriell.
Brannvesenet og introduksjonssenteret vil også se på hvordan brannsikkerheten kan ivaretas i de boligene
flyktningene får tildelt i Bergen
kommune.
n
A
rbeidet med å lage veteranplanen startet i et møte
med byrådsleder Monica
Mæland, ordfører Trude
H. Drevland og flere veteraner på Kronstad hovedgård, høsten
2013. Byrådet satte seg som mål
å gjøre Bergen til landets beste
veterankommune. Spesialrådgiver for
psykisk helse, Audun Pedersen, fikk
jobben med å føre planen til pennen.
– Veteranene og deres pårørende virker
tidvis usikre på om samfunnet bryr seg.
Med planen har Bergen kommune slått
fast at vi bryr oss. Det har vært et spennende og utfordrende oppdrag, og det
var en god følelse å få planen vedtatt i
bystyret, sier Pedersen.
Han fikk god hjelp av en innspillgruppe bestående av krigsveteraner, og
forteller at nesten alle tiltakene i planen
kommer fra denne gruppen.
– Veteraner har erfaringer som er nyttige i sivilsamfunnet. Det er en viktig
utfordring å etterspørre og bruke denne
kompetansen, sier Audun Pedersen.
Oppfølging og omsorg
Nå skal Pedersen passe på at de ansvarlige avdelingene gjør jobben sin. I årlige
møter med veteranorganisasjonene må
han redegjøre for statusen til hvert tiltak.
– Her nytter det ikke å la planen ligge
i skuffen, sier han.
Planen har et par kapitler om hva som
er statlig politikk på området og hva vi
har av kunnskap om veteranenes levekår
og utfordringer. Kapitlene om de konkrete tiltakene lokalt handler om heder
og anerkjennelse, oppfølging og omsorg,
ivaretakelse av familien og om hvordan
vi kan benytte veteranenes kompetanse.
I tillegg er det et kapittel om hvordan
Bergen kommune kan støtte prosessen
med å etablere Kronstad Hovedgård som
et senter for alle typer veteranaktiviteter.
Fra sterk soldat til skadet veteran
En av bidragsyterne til planen er Paul
Smines. Paul tjenestegjorde syv år i
utlandet. Selv etter å ha blitt tatt som
gissel og drapstruet i Kroatia i 1992, fikk
han ingen oppfølging, forteller han.
I årene som fulgte, utviklet problemene
MØTEPLASS: Spesialrådgiver for psykisk helse,
Audun Pedersen, ved
veteranenes møteplass
på Kronstad Hovedgård.
SØK HJELP I BERGEN:
Paul Smines oppfordrer
veteraner som sliter om å
søke hjelp. Den nye
brosjyren viser deg hvordan.
seg. Flere av dem han tjenestegjorde
med, tok livet av seg etter at de kom
hjem, og Paul ble fortalt at han var for
ødelagt til å få hjelp. Depresjonen toppet
seg med et selvmordsforsøk på Fanafjellet i 2000. Men Paul klarte å reise
seg igjen, og bestemte seg for å mestre
hverdagen. Han opplevde at det ble en
hard og ensom kamp for å få psykologhjelp.
– Helsevesenet ba meg henvende meg
til Forsvaret, og Forsvaret fortalte at det
var helsevesenet sitt ansvar så lenge jeg
var sivil, forteller han.
Vant kamp om erstatning
Paul Smines gikk til sak mot staten,
og han ble en av Norges første til å få
kompensasjon for tapt inntekt grunnet
posttraumatisk stresslidelse etter militærtjeneste i utlandet.
– Da bestemte jeg meg for at ingen
andre måtte oppleve å gå fra dør til dør
uten å få hjelp, sier han.
Siden han mottok kompensasjon i
2005, har Paul arbeidet iherdig for å
bedre utbetalingsordningen til skadde veteraner. Han var en aktiv deltaker
i innspillgruppen til Audun Pedersen,
og har hatt stor innflytelse på veteranplanens fokus. Sin egen beste hjelp finner han i å holde foredrag for leger,
psykologer og annet behandlingspersonell, om hvordan de kan møte folk
med bakgrunn fra krig og konfliktområder.
– I løpet av de siste 10 årene har det skjedd en utrolig stor forandring. Med veterandagen 8. mai har veteranbegrepet blitt
en hedersbetegnelse. Og nå har staten
utbetalt over 1,2 milliarder kroner i
kompensasjon for norske soldater med
psykiske senskader, sier han.
Ny brosjyre
Det er ofte de pårørende som merker
det først, men det kan være vanskelig
å se noen i øynene og fortelle at de har
et problem. Brosjyren «Hjelp til skadet
veteran» er et tiltak i veteranplanen, og
den er tilgjengelig på legekontorer,
NAV-kontorer og andre steder hvor
det ytes bistand til veteraner og deres
pårørende.
– Ikke tro at du kan håndtere problemene på egen hånd. Da går du til
grunne. Om du så bare tar en telefon en
kveld når du har det som vanskeligst,
så er det en begynnelse. Kontaktene i
brosjyren vet hva du snakker om,
forsikrer Smines.
16
JANUAR 2016
BERGENSEREN
JANUAR 2016
BERGENSEREN
17
La 2016 bli et aktivt år
RT EATE
FO TO : SE NIO
Vil du eller barnet ditt lære noe nytt eller oppleve noe artig? Kommunen har
mange aktiviteter å velge mellom – til en rimelig penge, i alle bydeler.
T E K S T: H Å VA R D H O L M E
Vil du lære å danse? Lær koreografi og
fri dans på breakdancekurs i Ulriken
bydelssenter, Ny-Krohnborg kultursenter
og Ytrebygda kultursenter. Det arrangeres
kurs i streetdance og yogadans. Torsdager og fredager er det ungdomsklubb
med graffiti, DJ og dans i Søreide
ungdomshus. Ytre Arna kulturverksteder
inviterer til ungdomsklubb tirsdager og
torsdager, i tillegg til gratis leie av lydstudio, bandrom, danserom og redigeringsfasiliteter for film og foto.
Har du lyst til å leve deg inn i en rolle? Ved
Sandsli musikkteater lærer du hvordan av
instruktører fra Vestlandske teatersenter.
Ung scene i Bønes arena inviterer
ungdom fra 12 år til monologkurs og
teaterimprovisasjon. Vil du heller kle
deg ut som en dataspillfigur, kan du
bli med på BLACK på ungdomshuset
i Fyllingsdalen, eller rollespillklubben
Excelsior.
Med spreke saltoer og breakdanceinspirerte dansebevegelser blir Fysak
arena for trickekonkurransen Battle of
North 26.–28. februar.
Senior:
Har du lyst til å bli med på spasertur, yoga,
datakurs eller strikkekafe? Eller kanskje
trimgruppe med program i samråd med
fysioterapeut er tingen for deg?
Utviklingshemmede:
FOTO: MARD T. DYRE
FO TO: HÅVARD HOLME
FOTO: HÅVARD HOLME
Bergens kulturelle spaserstokk er en
annen sikker leverandør av profesjonell
kunst. Siden Bergen var kulturby i år
2000, har kulturbussen Linje 2000 bydd
på flotte kulturopplevelser og hyggelig
lunsjfellesskap. Eller du kan få faglig
påfyll på foredrag med senioruniversitetet.
FOTO: M AR IU S SOLBERG AN FINSEN
Av idrettslige tilbud er skikurs til ungdom
fra 13 år, i snowboard, alpint, telemark
eller twintip. Og i Fysak allaktivitetshus
blir det latinorytmer med zumba for
ungdom og voksne hver tirsdag til og
med 3. mai.
F OTO : RO KOLJ
FOTO: AIDA ROKOLJ
16 idrettshaller har Åpen hall for barnefamilier hver søndag klokken 10.00–13.00
frem til 24. april. Bergenshallen har åpent
hver søndag og isbanen på Slåtthaug
hver dag i vintersesongen. Og ikke glem
at Åstveithallen og Stemmemyren
svømmehall har åpent i helgene, klokken
09.00–14.00 lørdager og 10.00–14.00
søndager.
Her er noe for enhver smak, bokstavelig
talt, med smaksverksted på Leirvikåsen
aktivitetshus og kurs i matlaging hos
ungdomshuset Attenåtti.
FOTO: H ÅVARD H OLME
Kulturkontorene har dessuten en del kurs
for barn i alderen 6-12 år, som dans, yoga,
juniorklubb, gitarkurs og kreativt
verksted.
Denne våren kan du også sy egne plagg,
lage smykker, lære tresnitt, gatekunst,
keramikk, redesign, akrylmaling, trykke t-skjorter eller animere. Du kan delta
på filmverksted, analogt og digitalt
fotokurs, og lære bilderedigering i Photoshop.
Er du interessert i musikk? Myrna
Braza, kjent fra «Det store korslaget» på
TV2 og «Kem rocker» med Spetakkel,
arrangerer vokalkurs for ungdom i
Fana kulturhus. Samme sted kan jenter
fra 13 år ta del i LipstickMusic – et
musikkverksted med undervisning i
bass, elgitar, tangenter, vokal, trommer
og samspill. Fana kulturhus gir også
veiledning til musikkinnspilling i lydstudio. I Elvetun ungdomshus i Loddefjord kan du lære å lage dubstep med
Fruity Loops.
FO TO: SILDRE SCENEKUNS T
Barnas kulturhus har et bredt kunst- og
kulturprogram for barnefamilier med
barn fra 0 til 12 år. Det blir blant annet
reggaerytmer med Stig van Eijk, forestilling og verksted med BIT20 Ensemble, eventyryoga og visuell kunst i
ulike former. Litteraturfestivalen Alfa &
Omega, kulturminnefestivalen Ruiner,
hull og gamle mysterier og musikkfestivalen Lydig følger hverandre tett
i april og mai, før Hansa-dagene braker
løs i juni.
Ungdom:
FO TO: HILDE ELISE VIE
Fra januar til mai arrangeres 16 barnelørdager med musikk- og teaterforestillinger i ulike kulturlokaler i bydelene.
Forestillingene passer barn fra 3 til 10 år.
Nå kan du kjøpe semesterkort som gir
tilgang til alle forestillinger for opptil fire
personer.
FO TO : MA RIU
S SO LBE RG AN
FIN SE N
RE T
Barn:
For mer informasjon om ukentlige tilbud
for senior, se kulturkontorenes nettsider
eller følg med i Kommunetorget i Bergens
Tidende hver søndag.
Merk at også Idrettsservice arrangerer
seniortrim i flere bydeler, med styrketrening for ben og balansetrening. All
trening foregår i stående stilling og man
har mulighet til å kunne støtte seg litt til
en stol.
Fra 1. til 10. mars er det klart for et av
årets desiderte høydepunkt når Aktive
dager på Kvamskogen arrangeres for 23.
gang. Tradisjon tro blir det snørekjøring
med snøscooter, hundekjøring, aking,
langrenn, grilling og allsang.
Laksevåg frivilligsentral, Åsane frivilligsentral, Ytrebygda frivilligsentral, Laksevåg eldresenter og kulturhuset Danckert
Krohn disker opp med kafeer og
aktiviteter på dagtid. Men du kan også
knyte på deg danseskoene og ta turen
til dans på Solheim alderspensjonat tre
torsdagskvelder fram mot sommeren.
Kommunen informerer om sine kultur- og
idrettstilbud til utviklingshemmede hver
måned gjennom Infoposten. Av tilbud i
vår er konserter, kurs, teatergruppe,
dans, kor og fotball-barnelag.
KURS VED KULTURKONTORENE:
Tilbud kan variere i de ulike bydeler, så sjekk nettsidene til kulturkontorene:
Funksjonshemmede:
PÅMELDING PÅ: deltager.no/bk
På Turbo Treningssenter lader de opp
med fellestreninger til stafettdeltakelse
for ungdom og unge voksne med
funksjonsnedsettelse i Bergen City
Marathon Fellestrening.
W
www.bergen.kommune.no/aktuelt
TILBUD FRA IDRETTSSERVICE
Åpningstider, kurs og påmelding på:
W
www.bergen.kommune.no/idrett
18
JANUAR 2016
BERGENSEREN
JANUAR 2016
Politikk på 1-2-3
DET POLITISKE SYSTEMET I BERGEN
BYR ÅDET
Byrådet er Bergens byregjering.
Byrådet kan fatte vedtak innenfor store
deler av kommunens virksomhet. I saker
der byrådet ikke har nødvendige fullmakter, kommer byrådet med forslag til
vedtak. Sakene sendes så videre til
behandling i bystyret.
Ved å lese denne siden, får du med deg det aller
viktigste som skjer i politikken i Bergen. Bare
saker som er endelig vedtatt omtales her.
W
www.bergen.kommune.no/politikk
BYST YRET
Bystyret fungerer på samme måte som
Stortinget gjør på nasjonalt nivå.
Flertallet i bystyret bestemmer hvem
som skal danne byråd. Bystyret vedtar
også overordnete mål, prinsipper,
strategier og planer for kommunens
virksomhet, samt kommunens budsjett.
Siden forrige utgave av Bergenseren
har bypolitikerne fattet endelig vedtak i blant annet disse sakene:
Ismålemannen
utdannelse hvis jeg ville ha
fast jobb. Det ble da tre år med
gartnerutdannelse på Statens
gartnerskole på Hjeltnes, før jeg
ble ansatt som anleggsgartner i
kommunen.
NAVN: Geir Davanger
ALDER: Fyller 50 år i juni
STILLING: Anleggsgartner, Grønn etat
AKTUELL MED: Måler is på vann
i Bergen i kuldeperioder
Hva er det beste med jobben?
TEKST OG FOTO:
ANDREW M. S. BULLER
FOTO: K A RI INGVA LDS E N
Bystyret har vedtatt å innføre boligsoneparkering i sonene
Stadion, Minde, Minde vest, Solheimsviken og Solheim i 2016.
Dette vil skje etter at de allerede vedtatte sonene mellom Fjellsiden
og Brann stadion er iverksatt. Etablering av boligsoneparkering
innebærer at gateparkering i sentrumsnære områder
begrenses, prioriteres for bosatte og avgiftsbelastes.
K U LT U R O G I D R E T T
Byrådet har vedtatt oppstart av et skisseprosjekt for Sentralbadet, som er
aktuell som fremtidig lokalitet for Carte
Blanche, BiT Teatergarasjen og Den
Nationale Scene.
Roger Valhammer (Ap) vikarierer
for Pål Hofstad Thorsen som byråd
for barnehage, skole og idrett fra
1. desember 2015 til 4. februar 2016.
,
BARNEHAGE OG SKOLE
To nye lokale forskrifter om «Tvungen
tømming av private slamavskillere»
og «Utslipp av sanitært avløpsvann
fra mindre avløpsanlegg i Bergen
kommune» er vedtatt av bystyret.
Bystyret ønsker ikke steindeponi ved
Liavatnet. Saken ble fremmet som et
innbyggerinitiativ.
Plan for håndtering av helikopterstøy
ved Bergen Lufthavn Flesland er vedtatt
av bystyret. Bystyret har også vedtatt
plan- og byggeprogram for kommunale veier for 2016.
Bystyret regulerer for næringsområder
i Drotningsvik og på Kokstad vest og
Storrinden, fortetting og utvikling av
Sandsli vest og utviding av Kviturspollen havneanlegg.
Bystyret fraråder bruk av solceller for
lyssetting av Fløysvingene. Tidligere
utredning med ledning i luft eller
i grunnen har også blitt frarådet.
Bystyret gir grønt lys for nye boliger
i Sandviken og i Skiparviken.
Bystyret er orientert om forvaltningsrevisjon av sykefravær og bruk av
vikarer i barnehage, og ber om
bemanningsnorm for barnehager.
F OTO: M AR IU S SOLBERG AN FINSEN
Bystyret er orientert om årsmelding for
luftkvalitet 2014, og har vedtatt en rekke
forslag til tiltak for bedre byluft.
Damsgård skole skal rives, og det skal
bygges ny skole med større kapasitet i
samme område.
Bystyret har vedtatt reviderte retningslinjer ved manglende betaling for plass
i barnehage. Punktet som omhandler
effektuering av oppsigelse tas bort.
Byrådet vil ha en gjennomgang av
rapporteringskrav i skolen med mål om
å avbyråkratisere lærerrollen og
fjerne tidstyver. Forsøk med anonyme
elevbesvarelser på tentamen avvikles.
HELSE OG OMSORG
,
Bystyret har behandlet innbyggerforslaget ”Ja til en bilfri Klosterplass”,
og vedtatt en prøveordning med bilfri
plass i ett år fra 1. januar 2016.
FO TO: GOOGLE EARTH
BYMILJØ
Byrådet har vedtatt at Grønn etat flytter
til Byrådsavdeling for byutvikling, med
virkning fra torsdag 14. januar 2016.
Dette er første steg i en utvikling av
byrådsavdelingen. Innen 1. oktober vil
Grønn etat, Trafikketaten og Etat for
utbyggingsavtaler bli slått sammen i nye
Bymiljøetaten. Etat for plan og geodata
og Etat for byggesak og private planer
blir slått sammen i nye Planog bygningsetaten.
Bergen kommune endrer finansieringsform for elbiler fra kjøp til leasing. Det
har byrådet bestemt.
Bergen skal bosette 720 flyktninger i
2016, derav 160 enslige mindreårige.
Videre skal Bergen bosette 830 flyktninger i 2017, derav 250 enslige mindreårige. Hvert år forventes det i tillegg 100
familiegjenforente.
Bystyret er orientert om forvaltningsrevisjon av tilsyn, oppfølging og kontroll
av fosterhjem, og legger vekt på at
barneverntjenesten må sikres
nødvendig bemanning.
Bergen kommune, Helse Bergen HF
og Haraldsplass diakonale sykehus har
inngått særavtale om Øyeblikkelig hjelp
døgnopphold, som nå åpner i Bergen
helsehus.
Hvilken bakgrunn har du?
– Det hele startet med et program som
het ”Arbeid på trygd” hvor jeg fikk
jobbe som gartner i kommunen. Etter
det fikk jeg sommerjobb, og fikk da
beskjed om at jeg måtte ta gartner-
W
www.bergen.kommune.no/jobb
SJEKK OM ISEN ER TRYGG
W
www.bergen.kommune.no/gronn
Ordningen med Ungdommens bystyre
videreføres.
Bystyret har vedtatt handlingsplan for
næringsutvikling i Bergen 2015-2016.
Bergen kommune har fått ny strategi
for informasjonssikkerhet. Den er
vedtatt av byrådet.
Byrådet har besluttet at fagetatenes
innspill til byrådssaker skal være
offentlige å et tidligere tidspunkt enn
praksis har vært til nå.
Den nye barnehagen på Nordnes skal
hete Haugeveien barnehage. Det har
byrådet bestemt.
ERIK DAHL
BYOMBUD
Snakk med oss!
Bystyret er orientert om tilstandskartlegginger av barnehager, kulturbygg og administrasjonsbygg.
Bystyret vil videreutvikle kundebehandlingen i Bergen kommune. Det er et
mål at Bergen skal være en 24/7-kommune for byens innbyggere gjennom
digitalt førstevalg. Veiledningskompetansen hos servicepersonell skal styrkes.
Kontakt
[email protected]
Telefon: 55 56 64 04
VIL DU JOBBE I KOMMUNEN?
ØKONOMI OG
ADMINISTRASJON
VIL DU VITE MER OM DISSE OG ANDRE SAKER?
SE UNDER BYRÅD/BYSTYRE OG «BEHANDLEDE SAKER» PÅ
www.bergen.kommune.no/politikk
– Å ha tid til alt er kanskje den største
utfordringen. Om sommeren når
det blomstrer for fullt, blir det mye
vanning. En må løpe litt for å rekke
alt. Da går dagene fort, og folk blir
fornøyde .
Byrådet har fattet gjennomføringsvedtak
for nye omsorgsboliger i Dag
Hammarskjøldsvei i Fyllingsdalen,
de er forventet ferdig våren 2017.
T E K S T: K ATA R I N A L U N D E
W
Hvilke utfordringer møter du?
– Kollegene og friheten med å være
ute. Både sommer og vinter har sin
sjarm. Om sommeren får du det til å
bugne og vokse og gro. Med isen er
det spenningen, at du aldri blir utlært
og alltid går på tå hev.
Jeg har drømmejobben. Jeg vil ikke
bytte med noen. Man er gartneren til
folk flest. Alle får lov til å nyte det jeg
holder på med. Publikum er flinke til
skryte av oss. Hvis folk har det pent
rundt seg, så føler de seg bedre.
Byombudet skal arbeide for
at det i den kommunale
forvaltningen ikke blir gjort
urett mot den enkelte borger.
FOTO: E NDRE HOV LA ND
Hva består jobben i?
Utvider boligsoneparkeringen i Bergen
19
BYOMBUDET
HJELPER DEG
JOBBEN MIN
– På vinteren har vi i Grønn etat blant
annet ansvar for ismåling. Når isen
nærmer seg den tykkelsen den trenger
for å være farbar, så går vi og måler
opptil en gang daglig. Og så skilter
vi vannene.
– Vi kommer ned til vannet, sager
hull og bruker målepinnen for å lese av
hvor tykk isen er. For å kunne erklære
isen for farbar, må den være minst 15
cm tykk. Hvis tykkelsen er under 10
cm, går vi av isen med en gang.
– Resten av året består jobben min
i hovedsak av vedlikehold, stell og
oppsyn av den grønne akse. Det vil si
det grønne området fra biblioteket til
teateret i sentrum.
BERGENSEREN
Byens første bybane
T E K S T: A N N - K R I S T I N L O O D T Z
F O T O G R A F U K J E N T / B E R G E N B YA R K I V
Bergen fikk trikk i 1897, med linjene Torget–Nygårdsbroen,
Torget–Kalfartoppen og Sukkerhusbryggen–Bradbenken.
Kort tid etter åpnet Sukkerhusbryggen–Sandvikskirken. I
årene som fulgte, ble noen linjer nedlagt, mens andre ble
utvidet. Bildet over er fra Småstrandgaten tidlig 1920-tallet.
Trikk fra linje 2 er nærmest i bildet. Den dannet grunnlaget
for trolleybussen som erstattet trikken på denne ruten i
LØS OG
VINN
1
2
3
Hvor mye skal kommunen
investere for i 2016?
Hva koster bompenger i
rushtiden fra 1. februar?
Hvor mange flyktninger skal
Bergen bosette i 2016?
1957. Bygningen til venstre for trikken er hjørnebygningen til
Galleriet, og bak ser du så vidt Torgalmenningen. Bygningen
i høyre billedkant er Svaneapoteket,den første store bygningen som ble gjenreist etter brannen i 1916. Brakkene i gaten
ble erstattet med nytt posthus i 1956 - i dag Exhibition.
Trikken i Bergen ble nedlagt for godt nyttårsaften 1965.
Vi trekker ut én hovedvinner
som får to gavekort, mens to
andre vinnere får ett gavekort
på én film fra Bergen Kino.
VINNERE FRA
NR 4 • 2015:
Harry Takle, Fyllingsdalen
Kari Lilletvedt, Nesttun
Ingvild Ystaas, Arnatveit
SEND
S VA R E N E T I L :
[email protected]
kommune.no
eller: Bergen kommune,
Seksjon informasjon,
Bergen Rådhus,
postboks 7700,
5020 Bergen
Merk sendingen
«Løs & Vinn».
Husk å oppgi
navn og postadresse.
Vinnerne
annonseres i
neste utgave
av Bergenseren.
En viktig oppgave ved byombudet er å gi
informasjon, råd og veiledning til de som
henvender seg. Henvendelsene gjelder
både klager på kommunens behandling
av enkeltsaker og forespørsler av mer
generell karakter. Bergen kommune har i
sin virksomhet som sitt viktigste formål å
holde seg til lover, forskrifter og vedtak
fattet av politiske organ. Det er derfor
viktig at kvaliteten på saksbehandlingen
prioriteres. Kommunens avdelinger skal
gjennom sin saksbehandling ivareta
hensynet til god forvaltningskikk,
likebehandling og rettsikkerhet.
Når det gjelder saker som anses som
enkeltvedtak, er byombudets oppgave
først og fremst å orientere deg om de
rettigheter du har som part i saken. Det
er viktig å presisere at denne informasjons- og veiledningsplikten er et ansvar
som først og fremst ligger til den enkelte
avdeling. De avgjørelser som fattes, skal
tilfredsstille visse kvalitetskrav som er
nedfelt i lovverket. Særlig gjelder dette
krav til begrunnelse og rett til å påklage
vedtaket. Men det er også viktig å gjøre
seg kjent med sakens dokumenter, for å
få innsikt i grunnlaget for avgjørelsen.
Realitetene i saken er det klageinstansen
som skal ta stilling til.
Det er utarbeidet en brosjyre som gir
nærmere opplysninger om hva byombudet kan hjelpe deg med. Brosjyren er tilgjengelig i alle kommunens ekspedisjoner
som har publikumskontakt.
Kontaktinformasjon
SENT RA LBOR D B ER G EN KO M M UNE
05556
HUSK KOMMUNETORGET
Kommunal informasjon i Bergens Tidende hver søndag.
Informerer om åpne politiske møter, planer, kulturaktiviteter og
spesielle helse- og omsorgstilbud i kommunal regi. Du finner
også viktige meldinger og ­oppfordringer til befolkningen.
D U M ØTER OSS PÅ
F A C E B O O K facebook.com/bergenkommune
C H A T bergen.kommune.no
T W I T T E R twitter.com/bergenkommune
W bergen.kommune.no
Kundesentre
Helse og omsorg
Sosialtjenesten
IN F ORMASJONSSE NTERET I BERG EN RÅDHUS , 1 . E T G .
Tlf. 05556 / 55 56 61 71 – Faks 53 03 16 40 - Bergen kommune, pb. 7700, 5020 Bergen
E [email protected]
NÅR LIV OG HELSE
S T Å R I FA R E
N AV A R N A
SOSIA L­T J EN ESTE
Øyrane Torg, Ådnavegen 63
Pb. 73, Indre Arna, 5888 Bergen
Tlf. 55 56 26 00
Ring 113
Åpent kl. 07.45–20.00 (mandag – torsdag), fredag kl. 07.45–15.30.
Søknadsskjema (legater, bostøtte etc.). Hjelp til å finne frem i kommunal/offentlig
forvaltning. Internett for publikum.
B E R G E N L E G E VA K T
Bergen helsehus, Solheimsgaten 9
S E RVICESENTERET TRAFI KKETATEN
Neumannsgate 1, tlf. 55 56 88 50.
Åpent 07.30–15.00 | Telefontid kl. 07.30 - 15.30
Døgnåpent – akutte henvendelser
Tlf. 116 117
Tlf. 55 56 87 60
E L E KTRONISK SPØ RRETJENESTE
Still spørsmål til kommunen via nettprat/chat. Mandag–torsdag kl. 08.00–19.00.
B Y OMBUDET
Byombudet skal arbeide for at det i den
­kommunale ­f­or­valtningen ikke blir gjort
urett mot den enkelte borger.
Tlf. 55 56 64 04
E [email protected]
BY G GESAK
Kundesenteret til Etat for
byggesak og private planer.
Allehelgensgt. 5
Tlf. 55 56 63 10
KEM NERE N
Tlf. 53 03 08 00
Nonnesetergaten 4
E [email protected]
BO LI G ETAT E N
Domkirkegaten 6A
Tlf. 55 56 65 76
VANN O G AV L Ø P
Kundesenteret
Fjøsangerveien 68
Tlf. 55 56 60 00
Kommunens nødnumre
VA KTSENTRALEN
Vaktsentralen er åpen hele døgnet for
melding av feil på vann, vei og kloakk.
Tlf. 55 56 78 15
NØ D– O G B R A N N S E N T R A L
Felles for 30 kommuner i Hordaland
og Sogn og Fjordane.
Ring 110
Forvaltningsenhetene i bydelene
Søknad om praktisk hjelp og bistand, middagslevering, hjemmesykepleie, psykiske
helsetjenester, opphold i sykehjem, servicebolig, dagsentertilbud, avlastning,
trygghetsalarm, trygghetssykepleier, omsorgslønn, støttekontakt, ledsagerbevis m.m.
S O NE NORD
Arna, Bergenhus, Åsane
Tlf. 55 56 70 70
SO NE VEST
Fyllingsdalen, Laksevåg
Tlf. 55 56 54 40
SONE SØR
Fana, Ytrebygda, Årstad
Tlf. 55 56 51 90
Ved mindre akutt sykdom, kontakt fastlege
eller legevaktstasjonene.
Livskrisehjelp: Voldtektsmottak: Tlf. 55 56 87 54
Tlf. 55 56 87 60
L E G E VA K T I B Y D E L E N E
Fana legevakt, kommunehuset på Nesttun
Tlf. 55 56 13 00
Loddefjord legevakt, Vestkanten
Tlf. 55 51 33 70
Åsane legevakt, Åsane senter
Tlf. 55 56 70 00
Legevaktstasjonene yter akutt legehjelp i de
aktuelle geografiske sonene. Åpningstider for
alle er mandag–fredag kl. 16.00–22.00, lørdag,
søndag, helligdager kl. 12.00–18.00
BERGEN BIDRAR
Koordinerer frivillig innsats til flyktninger.
Tlf. 55 56 75 70
E [email protected]
KRISESENTERET FOR BERGEN
OG OMEGN
Døgnbemannet tilbud for voldsutsatte
kvinner, menn og barn.
Tlf. 55 31 50 50
R Å D G I V N I N G S K O N TO R
FOR HØRSELSHEMMEDE
OG DØVBLINDE
Tlf. 55 56 94 75 / 480 73 824
E [email protected]
For spørsmål om egenbetaling opphold i institusjoner, kontakt Kemneren,
tlf. 53 03 08 00. For spørsmål om egenbetaling for hjemmetjenester etc, kontakt
forvaltningsenheten i din bydel.
HJELPEMIDDELHUSET
Korttidsutleie av hjelpemidler.
Tlf. 53 03 48 80
F ORVALTNINGSENHET FO R PSYKI SK HELSE
Søknad om tjenester til mennesker med psykiske lidelser.
Kalfarveien 20. Tlf 55 56 84 70.
Barnevernet
Kulturkontor
B A R N E V E R N VA K T E N
Hverdager kl. 08.00–02.00
Helg kl. 17.00–02.00
Tlf. 55 36 11 80
Evt. via politi 55 55 63 00
A RN A OG ÅSANE
K ULTURKONTOR
Åsane senter 40
Tlf. 55 56 71 15
FANA O G Y T R E B Y G D A
­KULTURKO N TO R
Østre Nesttunvegen 18
Tlf. 55 56 11 06
B E R GENHUS OG ÅRSTAD
K ULTURKONTOR
Neumannsgt. 1 (3. etasje)
Tlf. 55 56 92 10
FYLLI NG S D A L E N O G ­
LAKSEVÅG K U LT U R K O N TO R
Johan Berentsens vei 4
(2. etasje i Jørsbygget)
Tlf. 55 56 96 00
Nasjonal alarmtelefon for barn og unge:
Tlf. 116 111
U T E K O N TA K T E N S
­R Å D G I V N I N G S T J E N E S T E
FOR BARN OG UNGE
Tlf. 55 56 86 00/51
Strømgaten 10
Mandag–Onsdag: Kl. 12.00–14.00
Torsdag: Kl.16.00–18.00
Fredag: Kl. 12.00–14.00
N AV B ER GEN H U S
­S OSIA LTJ EN ESTE
Valkendorfsgaten 6, 5012 Bergen
Tlf. 55 56 95 00
N AV FA N A ­S OSIA LTJ EN ESTE
Østre Nesttunvegen 8,
Pb. 3, 5852 Bergen
Tlf. 55 56 13 21
N AV FYLLIN GSD A LEN
SOSIA LTJ EN ESTE
Spelhaugen 18, 5147 Fyllingsdalen
Tlf. 55 56 54 60
N AV LA K SEVÅ G
SOSIA LTJ EN ESTE
Vestkanten, 5. et. Loddefjordveien 2
Pb. 123, 5881 Bergen
Tlf. 55 56 98 44
N AV YTR EB YGD A
SOSIA LTJ EN ESTE
Aurdalslia 10
Pb. 104, Sandsli, 5862 Bergen
Tlf. 55 56 17 00
N AV Å R STA D
­S OSIA LTJ EN ESTE
Solheimsgaten 13
Pb. 7715, 5020 Bergen
Tlf. 55 56 50 50
N AV Å SA N E ­S OSIA LTJ EN ESTE
Åsane Senter 19
5116 Ulset, Bergen
Tlf. 55 56 70 50
N AV K ON TA K TSEN TER
Fellesnummer for ti fylker, inklusiv
Hordaland: Tlf. 55 55 33 33
N AV K ON TA K TSEN TER ,
PEN SJ ON
Tlf. 55 55 33 34
Idrett
B YR Å D SAVD ELIN G
FOR K U LTU R , N ÆR IN G,
ID R ETT OG K IR K E
Tlf. 55 56 62 23
ID R ETTSSERVIC E
Tlf. 55 56 24 80
FYSA K A LLA K TIVITETSH U S
Tlf. 53 03 96 90
W fysakbergen.no