henkilötietolain (523 / 99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE
1 (2)
Tilastollinen
maatila- ja puutarhayritysrekisteri
Laadittu 27.1.2015
Päivitetty 2.2.2016
Dnro 205/07 00 00 02 /2016
HENKILÖTIETOLAIN (523 / 99) 10 § MUKAINEN REKISTERISELOSTE
1. Rekisterinpitäjä (tarvittaessa eli jos rekisterinpitäjällä ei toimipaikkaa
EU:n alueella, myös
edustaja)
2. Rekisteriasioita hoitava
henkilö tai yhteyshenkilö
Nimi
Luonnonvarakeskus (Luke)
Postiosoite
Elimäenkatu 17 - 19
Puhelin
029 532 6000 (vaihde)
Käyntiosoite
Elimäenkatu 17 - 19, Vallila
Nimi
Tilastopalvelut
Postinumero
00510 Helsinki
Jaana Kyyrä
Puhelin
029 532 6000 (vaihde)
3. Rekisterin nimi
Maatalous- ja puutarhayritysrekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Tilastoviranomaistoiminta sisältäen viljelijöiden yhteystietojen hallinnan
5. Rekisterin tietosisältö
(rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmät)
Asiakkaan perustiedot
 Nimitiedot
 Henkilötunnus (luonnolliset henkilöt)
 Liike- ja yhteisötunnus (juridiset henkilöt)
 Syntymäaika, yrityksen perustamisaika
 Juridinen muoto
 Juridisen muodon tarkenne
 Kieli
 Kotimaa
 Verotuskunta
 Osoitetiedot
 Puhelinnumerot
 Faksinumero
 Sähköposti
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Maaseutuviraston / IACSin asiakasrekisteri, maatalous- ja puutarhayritysrekisterin täydennyskysely ja puutarhakysely.
Tilaston maatalous- ja puutarhayritysrekisterin asiakastietoja käyttävät
rekisterit:

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tilastollinen maatalous- ja puutarhayritysrekisteri
Ei säännönmukaisia luovutuksia eikä tietojen siirtoa EU:n ja Euroopan
talousalueen ulkopuolelle
Tietojen keräämisen perusteista ja järjestämisestä, tietojen käsittelystä
ja tilastojen laatimisesta sekä tietojen salassapidosta ja luovuttamisesta
säädetään tilastolaissa (280/2004).
Sen estämättä, mitä tilastolain 13 §:ssä säädetään, Luonnonvarakeskus
REKISTERISELOSTE
2 (2)
Tilastollinen
maatila- ja puutarhayritysrekisteri
Laadittu 27.1.2015
Päivitetty 2.2.2016
Dnro 205/07 00 00 02 /2016
HENKILÖTIETOLAIN (523 / 99) 10 § MUKAINEN REKISTERISELOSTE
voi luovuttaa tieteellistä tutkimusta ja tilastollista selvitystä varten myös
tunnistetiedoilla varustetut tiedot henkilön iästä, sukupuolesta, koulutuksesta ja ammatista edellyttäen, että tietojen saajalla on henkilötietolain
(523/1999) mukainen oikeus kerätä ja tallettaa näitä tietoja.
8. Rekisterin suojauksen
periaatteet
Rekisterin tiedot on suojattu asiattomalta katselulta, muuttamiselta ja
hävittämiseltä. Suojaus perustuu kulunvalvontaan, henkilökohtaisiin
käyttäjätunnuksiin ja käyttöoikeuksien rajaukseen.
Tietojen katselu- ja muuttamisoikeudet on rajattu henkilöstön tehtävien
mukaisesti. Tiedot muutoksista tallennetaan muutoshistoriaan.
Tietojen oikeellisuus varmistetaan tietojärjestelmien koneellisilla ja manuaalisilla kontrolleilla tietojenkäsittelyn eri vaiheissa.
Tietojen häviämättömyydestä huolehditaan varmuuskopioinnilla ja fyysisillä turvamenettelyillä. Rekisteriin liittyvät paperilla olevat tiedot on suojattu kulunvalvonnalla ja lukituilla arkistoilla.
Rekisteriselosteen hyväksyminen
Luonnonvarakeskus
Tilastojohtaja
Johanna Laiho-Kauranne