2.2.2016 - Helsingin yliopisto

Opettajan pedagogisten
opintojen info
Bio- ja ympäristötieteellisen
tiedekunnan opiskelijoille
Tiistaina 2.2.2016 klo 14.00–16.00
Biokeskus 3, LS 2402
www.helsinki.fi/yliopisto
2.2.2016
Infon aiheet
•
•
•
•
Opettajien kelpoisuusvaatimukset
Opettajan pedagogisten opintojen valintaryhmät
2016 hakutiedot
Opettajan pedagogisten opintojen 1.8.2016 voimaan
tulevat uudet tutkintovaatimukset
www.helsinki.fi/yliopisto
2.2.2016
Kelpoisuusvaatimuksista
• Opettajien muodolliset kelpoisuusvaatimukset on säädetty asetuksella
986/1998 opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista
(muutettu A865/2005 ja A1168/2010)
• Eri oppilaitostasoilla opettajien kelpoisuusvaatimukset ovat erilaisia >>
ammattikorkeakoulujen opettajien kelpoisuusvaatimuksista on
säädetty valtioneuvoston asetuksella ammattikorkeakouluista
Laaja-alainen opettajan kelpoisuus
• Opettajan pedagogiset opinnot tuottavat ns. laaja-alaisen opettajan
kelpoisuuden opettaa lapsia, nuoria ja aikuisia yleissivistävissä,
ammatillisissa ja aikuiskoulutusta järjestävissä oppilaitoksissa. Jos
virkaan vaaditaan opettajan pedagogiset opinnot, riittää kun on
suorittanut nämä opinnot kertaalleen riippumatta opetusharjoittelun
aineesta
www.helsinki.fi/yliopisto
2.2.2016
Kelpoisuusvaatimuksista
Aineenopettajat
perusopetuksen tehtävissä
Aineenopetusta on kelpoinen antamaan henkilö, joka on
• suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon,
• suorittanut vähintään 60 opintopisteen laajuiset opettajan
pedagogiset opinnot,
• suorittanut vähintään 60 opintopisteen laajuiset opetettavan
aineen opinnot yhdessä tai useammassa perusopetuksessa
opetettavassa aineessa.
www.helsinki.fi/yliopisto
2.2.2016
Kelpoisuusvaatimuksista
Aineenopettajat
lukio-opetuksen tehtävissä
•
•
•
•
Aineenopetusta on kelpoinen antamaan henkilö, joka on
suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon,
suorittanut vähintään 60 opintopisteen laajuiset opettajan
pedagogiset opinnot,
suorittanut vähintään 120 opintopisteen laajuiset
aineenopettajan koulutukseen kuuluvat opetettavan aineen
opinnot yhdessä opetettavassa aineessa, ja
vähintään 60 op:n laajuiset opinnot muissa opetettavissa aineissa
(2. ja 3. aine).
www.helsinki.fi/yliopisto
2.2.2016
Kelpoisuusvaatimuksista
Aineenopettajat
ammatillisissa oppilaitoksissa
Ammatilliseen koulutukseen sisältyvien ammatillisten opintojen opetusta on
kelpoinen antamaan henkilö:
• joka on suorittanut koulutuksen järjestäjän päättämän opetustehtävän
kannalta soveltuvan korkeakoulututkinnon;
• joka on suorittanut vähintään 60 opintopisteen laajuiset opettajan
pedagogiset opinnot;
• jolla on vähintään kolmen vuoden pituinen käytännön työkokemus
opetustehtävän sisältöä lähinnä vastaavissa tehtävissä; sekä
• jolla on pätevyys- tai lupakirja taikka oikeus harjoittaa terveydenhuollon
ammattia laillistettuna ammattihenkilönä, jos alan tehtävissä toimiminen
edellyttää pätevyys- tai lupakirjaa taikka laillistamista.
www.helsinki.fi/yliopisto
2.2.2016
Kelpoisuusvaatimuksista
Ammattikorkeakoulu (huom! muutos 1.1.2015 alkaen, A1129/2014)
Lehtori
• Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto;
• Lehtorilta, jonka opetustehtävään pääosin kuuluu ammattiopintojen
järjestäminen, vaaditaan lisäksi vähintään kolmen vuoden käytännön kokemus
tutkintoa vastaavissa tehtävissä (poistettu pedagogisten opintojen edellytys).
Yliopettaja
• Soveltuva jatkotutkintona suoritettu lisensiaatin tutkinto tai tohtorin tutkinto;
• Yliopettajalta, jonka opetustehtävään pääosin kuuluu ammattiopintojen
järjestäminen, vaaditaan lisäksi vähintään kolmen vuoden käytännön kokemus
tutkintoa vastaavissa tehtävissä (poistettu pedagogisten opintojen edellytys).
Ammatillisen opettajankoulutuksen opettaja
• Yliopettajalta soveltuva jatkotutkintona suoritettu lisensiaatin tutkinto tai
tohtorin tutkinto ja lehtorilta soveltuva ylempi korkeakoulututkinto;
• Yliopettajalta ja lehtorilta vaaditaan lisäksi ammattikorkeakoulun tai
ammatillisen koulutuksen opettajan kelpoisuus ja vähintään kolmen vuoden
opettajakokemus ammattikorkeakoulussa tai ammatillisessa oppilaitoksessa.
www.helsinki.fi/yliopisto
2.2.2016
OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT
Englanninkielinen koulutus
(STEP)
Ruotsinkielinen
koulutus
(yhteistyössä
ÅA:n kanssa)
Kaksikielinen
koulutus
(suomi + ruotsi)
Suomenkielinen koulutus
Perus- ja lukio-opetuksen tehtäviin
suuntautuvat opinnot
Hakea
voit
yhdessä
näistä
ryhmistä
1. Tutkintoopiskelijat
OPETETTAVAT
AINEET
• biologia
• englanti, espanja, filosofia,
historia, italia, latina, ranska,
ruotsi, saksa, suomi toisena
kielenä, venäjä, äidinkieli ja
kirjallisuus
2. Erilliset
(maisterin tutkinto
suoritettu)
Aikuisopetuksen
tehtäviin suuntautuvat
opinnot
3. Tutkintoopiskelijat
4.
Erilliset
(maisterin
tutkinto
suoritettu)
OPETETTAVAT AIHEALUEET
• psykologia
• matematiikka, fysiikka, kemia,
maantiede
• evankelisluterilainen uskonto
• pienryhmäiset uskonnot
• elämänkatsomustieto
• yhteiskuntaoppi
• käyttäytymistieteellinen tiedekunta:
kasvatustieteet (yleinen ja aikuiskasvatustiede),
pedagogik (allmän och vuxenpedagogik),
erityispedagogiikka, fonetiikka, logopedia
• kaikki valtiotieteellisen, bio- ja
ympäristötieteellisen, humanistisen,
matemaattis-luonnontieteellisen ja teologiset
tiedekunnan pääaineet
2.2.2016
Haku opettajan pedagogisiin opintoihin 2016
Hakuaika ja hakemus
• Hakuaika päättyy tiistaina 1.3.2016 klo 15.00
• E-hakulomakkeen liitteet:
1. alkuperäinen taustatietolomake (linkki taustatietolomakkeeseen löytyy valintasivuilta), sekä
2. mahdollinen todistus kielitaidosta (suomen tai ruotsin kielen kielitaitoa osoittavan todistuksen
osalta erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin hakevat voivat täydentää hakemusta perjantaihin
22.4.2016 asti).
• Liitteet toimitetaan sähköisesti e-hakulomakkeen liitteenä tai
postitse: Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan opintoasiat, PL 9, 00014 Helsingin yliopisto, kuoreen
merkintä ”liitteet opettajan pedagogisten opintojen hakemukseen”.
Liitteet voi lähettää myös sähköpostitse: [email protected]
• E-lomakehakemus ja liitteet tulee toimittaa hakuajan päättymiseen mennessä
Huom! Erilliset lomakkeet perus- ja lukio-opetukseen suuntautuviin ja aikuisopetukseen
suuntautuviin opintoihin hakeville
www.helsinki.fi/yliopisto
2.2.2016
Haku opettajan pedagogisiin opintoihin 2016
Perus- ja lukio-opetuksen tehtäviin suuntautuvat
opettajan pedagogiset opinnot - Hakuedellytykset
‒ Ruotsinkieliset opiskelijat voivat hakea myös käyttäytymistieteellisen tiedekunnan
kaksikielisenä koulutuksena* järjestettäviin opettajan pedagogisiin opintoihin tai
kokonaan ruotsinkielisenä koulutuksena järjestettäviin opintoihin, jotka toteutetaan Åbo
Akademin ja HY:n yhteistyösopimukseen perustuvina opintoina (huom! 2016 ei ole hakua,
seuraava haku 2017, lisätietoja http://www.helsinki.fi/pedagogik/amneslarare)
‒ Opettajankoulutuslaitoksen kaksikielisessä koulutuksessa koulutuksen kielet ovat suomi ja
ruotsi. Opetus annetaan suomeksi opetusharjoittelujaksoja lukuun ottamatta. Harjoittelut
suoritetaan ruotsin kielellä ruotsinkielisissä kouluissa. Hakuaika sama kuin
suomenkielisessä koulutuksessa
‒ Kaksikielisen koulutuksen valintakoe järjestetään kaikissa aineissa
perjantaina 13.5.2016
* Vaihtoehtona vain perus- ja lukio-opetukseen suuntautuvissa opinnoissa
www.helsinki.fi/yliopisto
2.2.2016
Haku opettajan pedagogisiin opintoihin 2016
Erilliset opettajan pedagogiset opinnot 60 op
‒ Erillisinä opintoina suoritettaviin opettajan pedagogisiin opintoihin ovat
hakukelpoisia ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet (tutkinto pitää olla
valmiina hakuajan päättymiseen mennessä, 2016 haussa 1.3.2016)
‒ Ylemmän korkeakoulututkinnon lisäksi hakijalla tulee olla joko tutkintoon
sisältyvinä opintoina taikka tutkinnon lisäksi suoritettuna vähintään 60
opintopisteen laajuiset perus- ja aineopinnot vähintään yhdessä opetettavassa
aineessa (= aineessa, jossa suorittaa opetusharjoittelun)
‒ Jos opetettava aine on perus- ja/tai lukio-opetuksen aine, edellytetään hakijalta
hakuajan päättymiseen mennessä opetettavan aineen vastaavuustodistus
= todistus siitä, että opinnot vastaavat aineenopettajalta vaadittavia
opetettavan aineen opintoja. Vastaavuustodistuksen antaa ko. aineesta vastaava
tiedekunta. Vastaavuustodistusta tarvitaan myös opettajan virkoja haettaessa
www.helsinki.fi/yliopisto
2.2.2016
Haku opettajan pedagogisiin opintoihin 2016
Perus- ja lukio-opetuksen tehtäviin suuntautuvat
opettajan pedagogiset opinnot - Hakuedellytykset
‒ Biologian valintaryhmässä hakukelpoisia ovat akvaattisten tieteiden, biologian tai
molekyylibiotieteiden koulutusohjelmassa kandidaatin ja/tai maisterin tutkintoa
suorittavat opiskelijat
‒ Hakuvaiheessa ei edellytetä edeltäviä opintoja, mutta lukuvuonna 2016-2017
suoritettaviin opettajan pedagogisiin opintoihin ilmoittautuvilta edellytetään
ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan
määrittelemät opinnot (= ns. aineenhallintarajat). Katso tarkemmin bio- ja
ympäristötieteellisen tiedekunnan päätös: Valinta biologian opetettavan aineen
opetusharjoitteluihin lukuvuonna 2016–2017
‒ Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa aineenopettajan
suuntautumisvaihtoehdossa tutkintonsa suorittavien opiskelijoiden tulee sisällyttää
tutkintoonsa vähintään 1-2 ainetta. Opetettavien aineiden määrä riippuu siitä, missä
koulutusohjelmassa opiskelija suorittaa tutkintonsa, milloin opiskelija on aloittanut
opintonsa ja minkä vuoden pysyväismääräysten mukaan hän tutkintoaan suorittaa. Vaikka
tutkintoon riittäisikin yksi aine, on erittäin suositeltavaa suorittaa opinnot kahdessa
opetettavassa aineessa, sillä koulujen viroissa on pääsääntöisesti kaksi ainetta
www.helsinki.fi/yliopisto
2.2.2016
2015 tilastoa ja
2016 hyväksyttävien määrät (BIOLOGIA)
hakijoita
kokeisiin
osallistui
hyväksyttiin
miehiä,
naisia
463
416
297
M58, N239
Biologia, tutkinto-opiskelijat
22
21
15
kaikki erillisiin opintoihin hakijat
292
189
137
4
4
3
2015
kaikki tutkinto-opiskelijat
Biologia, erilliset opiskelijat
Perus- ja lukio-op. suuntautuvat
Biologia, tutkinto-opiskelijat
Biologia, erilliset opiskelijat
Kaksikielinen koulutus, pkl-suunt.
Biologia ja ml-aineet, tutkinto-op.
Biologia ja ml-aineet, erilliset
2016 määrä
15
3
Aikuisopetukseen
suuntautuvat
Bio- ja ymp.tiet. tutkintoopiskelijat
M1, N14
M30, N107
M0, N3
2016 määrä
3
6
6
www.helsinki.fi/yliopisto
2.2.2016
Haku opettajan pedagogisiin opintoihin 2016
Valintamenettely perus- ja lukio-opetuksen tehtäviin
suuntautuviin opintoihin
• Kutsu
Jos ainekohtaisessa valintaryhmässä ei ole hakukelpoisia hakijoita enemmän kuin
puolitoistakertainen määrä hyväksyttävien määrään nähden (biologia 23),
kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat valintakokeeseen. Jos hakukelpoisia hakijoita
on enemmän kuin puolitoistakertainen määrä, tapahtuu kutsuminen hakuajan
päättymiseen mennessä suoritettujen opintojen kokonaisopintopistemäärän
mukaisessa järjestyksessä. Opintojen tulee olla rekisteröitynä Oodiin (katso
tarkemmin hakuopas)
‒ Valintakokeeseen kutsuttavien nimet julkistetaan perjantaina 1.4.2016
Kutsuttavat saavat henkilökohtaisen kutsun kirjeitse tai sähköpostitse
• Valintakoe
Biologian valintaryhmän valintakoe (haastattelu) järjestetään maanantaina
9.5.2016. Haastattelut järjestetään käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tiloissa
Aurora-rakennuksessa (Siltavuorenpenger 10)
www.helsinki.fi/yliopisto
2.2.2016
Haku opettajan pedagogisiin opintoihin 2015
Valintamenettely perus- ja lukio-opetuksen tehtäviin
suuntautuviin opintoihin
• Perus- ja lukio-opetuksen tehtäviin suuntautuvissa opinnoissa valintakoe on
tekstipohjainen haastattelu (tekstiin tutustuminen n. 20 min. ja haastattelu noin
15 min., haastattelun tukena käytetään taustatietolomaketta)
• Haastattelun arvioi yksi- tai kaksihenkinen arviointilautakunta (voidaan
toteuttaa yksilö- tai ryhmähaastatteluna)
• Haastattelun tavoitteena on saada käsitys hakija soveltuvuudesta opettajan
työhön. Haastattelussa arvioidaan hakijan motivoituneisuutta,
vuorovaikutustaitoja sekä suunnitelmien realistisuutta
• Haastattelun enimmäispistemäärä on 10 pistettä ja hyväksymisraja vähintään 4
pistettä
• Biologian valintaryhmässä tasapistetilanteen ratkaisee bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan oppiaineissa suoritettujen opintojen määrä.
Tasapistetilanteiden ratkaisuissa huomioitavien opintojen tulee olla bio- ja
ympäristötieteellisessä tiedekunnassa suoritettavaan tutkintoon sisällytettävissä
olevia opintoja ja suoritusten tulee olla rekisteröitynä Oodiin
www.helsinki.fi/yliopisto
2.2.2016
Haku opettajan pedagogisiin opintoihin 2016
Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat
opettajan pedagogiset opinnot - Hakuedellytykset
‒ 2016 hakukelpoisia ovat kandidaatin ja/tai maisterin tutkintoa suorittavat
‒ käyttäytymistieteellisen tiedekunnan opiskelijat, enimmäismäärä 18
(hakijoita 2015 yhteensä 42, hyväksyttiin 18)
‒ valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijat, enimmäismäärä 12
(hakijoita 2015 yhteensä 12, hyväksyttiin 12)
‒ bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan opiskelijat, enimmäismäärä 3
(hakijoita 2015 yhteensä 7, hyväksyttiin 3)
‒ humanistisen tiedekunnan opiskelijat, enimmäismäärä 3
(hakijoita 2015 yhteensä 22, hyväksyttiin 5)
‒ matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opisk., enimmäismäärä 3
(hakijoita 2015 yhteensä 2, hyväksyttiin 1)
‒ teologisen tiedekunnan opiskelijat, enimmäismäärä 3
(hakijoita 2015 yhteensä 5, hyväksyttiin 3)
www.helsinki.fi/yliopisto
2.2.2016
Haku opettajan pedagogisiin opintoihin 2016
Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat
opettajan pedagogiset opinnot - Hakuedellytykset
‒ Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijoiden
valintaryhmässä hakevilta edellytetään, että hakija on maanantaihin 16.5.2016
mennessä suorittanut pääaineessaan perus- ja aineopinnot tai vastaavat
opinnot. Kandidaatin tutkielmaa ja siihen liittyviä seminaareja ei kuitenkaan
tarvitse olla suoritettuna
‒ Mikäli hakija täydentää pääaineen perus- ja aineopintojen suorituksia 16.5.2016
asti, hänen tulee ottaa ajoissa yhteyttä käyttäytymistieteellisen tiedekunnan
opintoasioihin sähköpostitse: [email protected]
www.helsinki.fi/yliopisto
2.2.2016
Haku opettajan pedagogisiin opintoihin 2016
Valintamenettely aikuisopetuksen tehtäviin
suuntautuviin opintoihin
• Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvien opintojen kaksivaiheisen
valintamenettelyn ensimmäisessä vaiheessa hakuedellytykset täyttävistä
hakijoista kutsutaan valintakokeeseen noin puolitoistakertainen määrä
hakijoita koulutukseen valittavien määrään verrattuna
• Kutsuminen tapahtuu hakuajan päättymiseen mennessä suoritettujen
opintojen kokonaisopintomäärän perusteella. Opinnot tulee olla
rekisteröitynä Oodiin
• Valintakokeeseen kutsuttavien nimet julkistetaan perjantaina 1.4.2016.
Kutsuttavat saavat henkilökohtaisen kutsun kirjeitse tai sähköpostitse
www.helsinki.fi/yliopisto
2.2.2016
Haku opettajan pedagogisiin opintoihin 2016
Valintamenettely
• Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvien opettajan pedagogisten opintojen
valintakokeet järjestetään keskiviikkona 27.4. ja torstaina 28.4.2016
• Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvissa opinnoissa valintakoe on
tekstipohjainen haastattelu (tekstiin tutustuminen n. 20 min. ja haastattelu
noin 15 min., haastattelun tukena käytetään taustatietolomaketta)
• Haastattelun arvioi yksi- tai kaksihenkinen arviointilautakunta (voi olla yksilötai ryhmähaastattelu)
• Haastattelun perusteella arvioidaan hakijan kykyä löytää tekstistä olennainen
ja tuoda esiin perustellen oma näkökulmansa, aikuisopettajaopintoihin
hakeutumisen realismia, vuorovaikutustaitoja ja motivoituneisuutta opettajan
ammattiin
• Valintakokeen enimmäispistemäärä on 40 pistettä ja hyväksymisraja 16 pistettä.
www.helsinki.fi/yliopisto
2.2.2016
Haku opettajan pedagogisiin opintoihin 2016
Valintojen tulokset ja opintojen aloittaminen
• Tulokset julkistetaan tiistaina 31.5.2016
Hyväksytyille lähetetään hyväksymiskirje (tai sähköposti), jossa on infoa opintojen
aloittamisesta
• Perus- ja lukio-opetukseen suuntautuvien opintojen aloittaminen
Perus- ja lukio-opetukseen suuntautuviin opintoihin hyväksytyt saavat aloittaa vasta kun
opiskelijan pääaineen ja tarvittavien sivuaineiden opinnot täyttävät opetusharjoitteluihin
edellytettävät aineenhallintarajat (ainetiedekuntien asettamat). Opintojaksoihin voi
ilmoittautua vain, mikäli vaadittavat edeltävät opinnot on suoritettu
• Aikuisopetukseen suuntautuvien opintojen aloittaminen
Aikuisopettajaopintoihin hyväksyttyjen tulee aloittaa opinnot syyslukukaudella 2016.
Jokaiselle laaditaan ennen opintojen alkua (elokuu) HOPS, jonka yhteydessä sovitaan
opetusharjoittelusta, mahdollisista korvaavuuksista ja muista opintoihin liittyvistä
järjestelyistä
• Kaikille hyväksytyille yhteinen pakollinen aloitusinfo keskiviikkona 15.6.2016 klo 16-18
Porthania I ja II saleissa
www.helsinki.fi/yliopisto
2.2.2016
Haku opettajan pedagogisiin opintoihin 2016
Lisätietoja
• Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan opintoasiat:
‒ opintoneuvonnan yhteydenotot sähköpostitse
[email protected]
‒ opintoasiainkoordinaattori Helena Laurila,
yhteydenotot sähköpostitse
[email protected]
www.helsinki.fi/yliopisto
2.2.2016
Opettajan pedagogiset opinnot 60 op
Perus- ja lukio-opetukseen suuntautuvat opinnot
Rakenne 1.8.2016 alkaen (Opettajankoulutuslaitos)
Huom! 2016–2017 opetusohjelma vahvistetaan kevään 2016 kuluessa
Perusopinnot 25 op
Opetuksen psykologiset ja
kulttuurisyhteiskunnalliset
perusteet
Johdatus kasvatus- ja
kehityspsykologiaan 5 op
Aineopinnot 35 op
Kasvatuksen yhteiskunnalliset,
historialliset ja filosofiset perusteet 5 op
Erityisyyden ja moninaisuuden
kohtaaminen 5 op
Opetuksen pedagogiset
perusteet
Tutkimuksen tekeminen
Harjoittelu
Ainedidaktiikan perusteet 10 op
·
Didaktiikka 2 op
·
Ainedidaktiikka 8 op
Opetuksen arviointi ja kehittäminen 7 op
Opettaja työnsä tutkijana 8 op
Syventävä harjoittelu 10 op
Perusharjoittelu 10 op
·
Ohjattu opetusharjoittelu 9 op
·
Ohjattu opetusharjoittelu 8 op
Harjoittelun ainedidaktinen reflektio
·
Harjoittelun ainedidaktinen reflektio ·
1 op
1 op
·
Kouluun tutustuminen 1 op
www.helsinki.fi/yliopisto
2.2.2016
Opettajan pedagogiset opinnot 60 op
Aikuisopetukseen suuntautuvat opinnot
Rakenne 1.8.2016 alkaen (Opettajankoulutuslaitos)
Huom! 2016–2017 opetusohjelma vahvistetaan kevään 2016 kuluessa
Opetuksen
psykologiset ja
kulttuurisyhteiskunnalliset
perusteet
Opetuksen
pedagogiset
perusteet
Perusopinnot 25 op
Aineopinnot 35 op
Erityisyyden ja moninaisuuden kohtaaminen
5 op
Kasvatuksen yhteiskunnalliset, historialliset ja
filosofiset perusteet 5 op
Koulutussosiologia 5 op
Ainedidaktiikan perusteet 10 op
·
Didaktiikka 2 op
·
Ainedidaktiikka 4 op
·
Aikuisopetuksen didaktiikka 4 op
Opetuksen arviointi ja kehittäminen 5 op
Tieteellisen ajattelun perusteet opetuksen ja
oppimisen kontekstissa 5 op
Tutkimuksen
tekeminen
Opettaja työnsä tutkijana -seminaari 5 op
Harjoittelu
Perusharjoittelu 10 op
·
Ohjattu perusharjoittelu 7 op
·
Etä- ja verkko-opetus 3 op
Syventävä harjoittelu 10 op
www.helsinki.fi/yliopisto
2.2.2016