jäsenkirje 1/2016 - Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry

Hiljaa haihtuu usva taakse pellon kuuraisen.
Haikeasti hauras auringon valo metsän takaa heijastelee.
Vaimeasti kuuluu huuto kurjen.
Tuuli tietä kulkee.
Uusi aamu päivän saa.
Kevättä jo odottaa.
1
Sisällys
Puheenjohtajan tervehdys ......................................................................... 1
Hallitus 2016 .............................................................................................. 2
Ansiotyön ja omaishoitajuuden yhteensovittaminen ................................ 3
Muutoksia etuuksissa vuonna 2016 ........................................................... 4
Omaishoitoperheiden tueksi ..................................................................... 6
Lakineuvontaa ....................................................................................... 6
Valmentavilla ohjauskäynneillä tukea kotiin .............................................. 6
Etelä-Savon OmaisOiva käynnistyy 1.3.2016 ........................................... 12
Ryhmätoiminta keväällä 2016 ................................................................. 12
Taideryhmä päästää luovuuden valloilleen ja antaa iloa omaishoitajalle 13
Omaishoitajien vertaisryhmät ................................................................. 14
Mukavia yhteisiä tapahtumia .................................................................. 15
Mikkelin Virtapiiri hakee omaishoitajia teatteriin .................................... 16
Mielenkiintoisia tilaisuuksia ..................................................................... 16
Kannattajajäsenemme esittäytyy ............................................................ 17
Hautaustoimisto Mielonen Oy 75-v ..................................................... 17
Jäsenedut................................................................................................. 21
2
Puheenjohtajan tervehdys
Omaishoitajat, vahvoja verkostoja ja toiminnan iloa - hyvää elämisen ja toiminnan vuotta 2016, hyvät yhdistyksemme jäsenet.
Silloin tällöin ihminen kokee olevansa jonkin historiallisen muutoksen äärellä
elämässään. Koin sen menneen syksyn aikana. Jäin työstäni sosiaalialan osaamiskeskuksesta, johto- ja asiantuntijatehtävistä eläkkeelle elokuun alussa ja oma äitini kuoli elokuun lopussa.
Työ, jota rakastin äärettömästi ja josta nautin ihan viimeiseen päivään asti, jäi taakseni. Lohtuna oli se, että
saan omistautua äidin omaishoitajuudelle täysipäiväisesti. Äiti kuoli syntymäpäivänään elokuun lopussa. Ei
äitiä, ei omaishoitajuutta, ei työn lohtua, vain hämmennystä, outoa vapautta.
Tänään, uuden vuoden käynnistyttyä päällimmäinen tunne on kiitollisuus kaikesta koetusta. Olen sillalla jossa saan katsoa taakseni - ja jossa saan katsoa
eteeni. Mikä työelämä, 44 vuotta kutsumuksellista työtä yhteiskunnassa, kasvua ammatissa ja ihmisenä. Maailman paras äiti, joka sai elää 97 vuotiaaksi,
jonka sain saatella omassa kodissaan taivasmatkalle. Kiitos äiti. ”Kun kiintymystä, rakkautta sylin täyden saa, voi itse jakaa ystävyyttä, hyvin vaeltaa.”
Olen nyt puheenjohtajana Omaishoitajissa – olen näköalapaikalla. Pyrkimykseni
on vahvistaa omaishoitajien ja eri toimijoiden kumppanuutta, varmistaa tiedonkulkua, nostaa esille omaishoitotilanteiden näkyvyyttä ja laajentaa tietoisuutta
tuen mahdollisuuksista.
Järjestötyö on vuoropuhelua ja vaikuttamista. Se on tilaisuuksia, tilanteita. Se on
tiedon ja kokemuksen tuottamista niin, että omaishoitajien ja omaishoidettavien elämisen tilanteet paranevat kaikin tavoin yhteiskunnassa ja paikallisesti,
kotona. Järjestötyöllä on aina ihmisen kasvot. Työ lähtee ihmisen tarpeista, kulkee elämän tarinoiden kautta ja haluaa aina pysäyttää ja koskettaa niitä, joilla
on päätösvaltaa ja resursseja.
Puheenjohtajana haluan tukea yhdistyksemme osaavia, lahjakkaita työntekijöitä, luoda työn intoa, iloa ja uskoa. Haluan tukea yhdistyksemme kutsumuksel1
lista ja yhteen hiileen puhaltavaa hallitusta, yhdistystyön kivijalkaa. Puheenjohtajana toivon, että omaishoidon sydän sykkii siellä, missä ihminen ja palvelu
kohtaavat. Haluan, että olemme läsnä ja lähellä toinen toisiamme, että välitämme.
Kiitos luottamuksestanne, puheenjohtaja
Mali Soininen
Hallitus 2016
Yhdistyksemme hallitukseen kuuluvat Mali Soininen (pj), Annikki Pursiainen (varapj), Marja Lehtonen, Tapani Varjus,
Leevi Piispa, Raija Loimas-Räty, Päivi
Liukkonen, Ritva Alanne, Lea Liukkonen,
Timo Korhonen ja Tapani Varjus.
Hallituksemme jäsenillä lähes kaikilla on
omakohtainen kokemus omaishoitajuudesta tai he ovat työssään toimineet lähellä omaishoitoperheitä. Meillä on ollut ilo saada mukaan innostuneita ja sydämellään asiaa edustavia henkilöitä mukaan eri jäsenpaikkakunniltamme.
KEVÄTKOKOUS
26.4. klo 17 alkaen
Suur-Savon Osuuspankin kokoustila
Käsiteltävänä sääntömääräiset asiat.
Alustus ”Mitä minun omaisena tulisi huomioida
pankkiasioiden hoidossa”
Tarjoilujen vuoksi ilmoittautumiset 15.4. mennessä
p. 044-9448493.
Tervetuloa!
2
Ansiotyön ja omaishoitajuuden yhteensovittaminen
Uusi vuosi, uudet kujeet! Viimeisen neljän vuoden aikana olemme saaneet kehittää sekä kokeilla erilaisia toimintoja ja käytäntöjä, joiden avulla on etsitty keinoja helpottaa työssäkäyvien omaishoitajien arkea ja lisätä heidän hyvinvointia.
Hankkeen aikana selvitettiin eri keinoin myös sitä, miten omaishoitajia huomioidaan työelämässä, ja mitkä olisivat niitä keinoja, jotka edesauttaisivat ansiotyön
ja omaishoitajuuden yhteensovittamista. Osa toimintakokeiluistamme oli onnistuneita, ja osaa ei koettu niin tarpeellisiksi. Päällimmäisenä mielessä on kuitenkin monet tapaamiset ja kohtaamiset omaishoitajien sekä heidän perheidensä
kanssa kursseilla, virkistyspäivillä, lomilla ja ryhmissä.
Ansiotyön ja omaishoitajuuden yhteensovittamisen asia on nyt noussut myös
yhteiskunnalliseen keskusteluun, joten toivottavasti kehittämistyöstämme on
jatkossa hyötyä eri tahoille! Saimme joulukuussa tietää, että Raha-automaattiyhdistys ei myöntänyt meille rahoitusta uuteen Omaishoitaja työelämässä
kumppanuushankkeeseen. Osa hankkeessa löydetyistä hyvistä käytännöistä jää
kuitenkin elämään osana yhdistyksen toimintaa OmaisOiva- toiminnan kautta,
sekä myöskin vapaaehtoisten voimin.
Hanke on ollut matka, jonka aikana olemme saaneet kohdata monia erilaisia yhteistyötahoja. Lämmin kiitos yhteistyöstä! Suuri kiitos myös teille rohkeille työikäisille omaishoitajille, jotka olette lähteneet mukaan kokeiluihimme, ja antaneet palautetta kehittämistyöhön. Yhteistyö valtakunnallisesti sekä kansainvälisesti eri asiantuntijoiden kanssa on tuonut syvyyttä ja laajentanut ajatusmaailmaamme omaishoidon kentällä. Alueellinen ja paikallinen yhteistyö on mahdollistanut alueemme omaishoitomyönteisyyden kehittymisen sekä tiedon levittämisen työnantajille.
Se on myös tarjonnut työssäkäyville omaishoitajille toimintaa, vertaistukea ja virkistystä. Toivotamme teille kaikille yhteiskumppaneillemme sekä
omaishoitajille hyvää jatkoa, moikataan kun tavataan!
Kati ja Henna, Lamppu-kumppanuushanke
3
Muutoksia etuuksissa vuonna 2016
Kelan lääkekorvaukset:




Täysi-ikäisille vuosittainen 50 euron alkuomavastuu
Peruskorvaus 40 %, erityiskorvaus 65 % tai 100 %
Ylemmän erityiskorvauksen (100 %) lääkkeistä asiakas maksaa 4,50 euron
omavastuun asiointikertaa kohden.
Lääkekulujen vuosiomavastuu korvattavissa lääkkeissä on 610,37 euroa.
Vuosiomavastuun täytyttyä asiakas maksaa korvattavasta lääkkeestä 2,50
euron ostokertakohtaisen omavastuun.
Lisätietoa Kelan palvelunumerosta Sairastaminen p. 020 692 204 (Sairaanhoitokorvaukset, lääkekorvaukset, matkakorvaukset, sairauspäiväraha
ja erityishoitoraha)
Kelan matkakorvaus:
 Hallitus esittää, että Kelan korvaamien matkojen omavastuu nousisi nykyisestä 16 eurosta 25 euroon yhteen suuntaan tehdyltä matkalta
 Matkakorvausten vuotuinen omavastuuosuus (ns. matkakatto) nousisi 272
eurosta 300 euroon.
 Kela korvaa taksilla tehtyjä matkoja, jos asiakas ei voi käyttää muuta kulkuneuvoa terveydentilansa tai puutteellisten liikenneyhteyksien vuoksi. Kelan korvaama taksimatka tilataan alueellisesti keskitetyistä tilausnumeroista, Etelä- ja Itä-Savossa puh. 0601 10 003 (1,67 € + pvm). Muualta
kuin keskitetystä tilausnumerosta tilatun taksimatkan omavastuu nousisi
32 eurosta 50 euroon.
 Kela voi myöntää asiakkaalle hänen terveydentilansa tai avun tarpeen perusteella oikeuden ns. vakiotaksin käyttöön. 1.1.2016 alkaen myös vakiotaksiasiakkaiden matkoja voidaan yhdistellään muiden asiakkaiden matkoihin. Matkoja ei yhdistellä silloin, kun terveydenhuolto on antanut vakiotaksiasiakkaalle oikeuden matkustaa yksin lomakkeella SV 67 Todistus
matkakorvausta varten.
4
Vammaistuki, eläkettä saavan hoitotuki ja keliakiakorvaus
 Vammaistuki: perusvammaistuki 92,94 e/kk, korotettu vammaistuki
216,87 e/kk ja ylin vammaistuki 420,51 e/kk.
 Eläkettä saavan hoitotuki: perushoitotuki 62,25 e/kk, korotettu hoitotuki 154,96 e/kk ja ylin hoitotuki 327,67 e/kk.
 Keliakiaa sairastavien ruokavaliokorvaus poistuu
Lisätietoja: Kela Vammaistuet p. 020 692 211
Vaikeavammaisten kuntoutus uudistuu
Vuoden 2016 alusta kuntoutuksen myöntäminen ei enää ole sidoksissa siihen,
että kuntoutuja saa vähintään korotettua vammaistukea tai korotettua eläkettä
saavan hoitotukea.
Lakimuutoksen vaikutuksesta myös kuntoutuksen sisältö uudistuu ja sen nimi
muuttuu vaativaksi lääkinnälliseksi kuntoutukseksi. Tavoitteena on, että myös
työelämässä olevilla vaikeavammaisilla olisi paremmat mahdollisuudet päästä
kuntoutukseen ja heidän työkykyään voitaisiin näin tukea. Uudistuksella tähdätään oikea-aikaiseen ja yhä tehokkaampaan kuntoutukseen.
lähde: www.kela.fi
Omaishoidon tuen hoitopalkkiot vuonna 2016
Omaishoidon tukena maksettavia hoitopalkkioita on korotettu indeksitarkistuksen johdosta 1.1.2016 lukien.
Omaishoidon tuen hoitopalkkion vähimmäismäärä on 1.1.2016 alkaen 387,49
euroa kuukaudessa. Hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava
hoitopalkkio on vähintään 774,98 euroa kuukaudessa.
Mikkelin seutusoten alueella (Mikkeli, Puumala, Mäntyharju, Pertunmaa, Hirvensalmi ja Kangasniemi) hoitopalkkioluokat ovat:
1. 407,26 €
2. 507,10 €
3. a) 590,87 € ja b) 844,12 €
5
Omaishoitoperheiden tueksi
Lakineuvontaa
Omaishoitajat ja läheiset –liitto tarjoaa lakineuvontaa vaikeissa omaishoidon valitustapauksissa joka tiistai klo 9.30-11 numerossa 050-467
3140. Lakineuvontaa antaa OTL, VTT Yrjö Mattila. Liitto ei peri puhelusta maksua, mutta puhelinoperaattori laskuttaa puheluista hinnastonsa mukaan.
Muissa omaishoidon kysymyksissä voi soittaa liitomaksulliseen neuvontapuhelimeen p. 020 7806 599 ma-to klo 9-15.
Valmentavilla ohjauskäynneillä tukea kotiin
Onko läheisesi juuri kotiutunut sairaalasta ja olet aloittelemassa omaishoitoa
kotona. Koetko tarvitsevasi tukea omaishoitajuuteen tai omien voimavarojen
löytämiseen. Tarvitsetko ohjausta sopivien palveluiden löytymiseen?
Voit pyytää meitä valmentavalle ohjauskäynnille kotiin. Tuon kotikäynnin aikana
käymme läpi muuttunutta elämäntilannettanne ja keskustelemme omaishoitajana jaksamisesta sekä mahdollisista tukimuodoista.
Valmentavien ohjauskäyntien tavoitteena on ylläpitää perheen/ omaishoitajan
nimeämiä voimavaroja ja vahvuuksia sekä tunnistaa omaishoitoperheen itsensä
nimeämiä keskeisiä huolenaiheita.
Valot II –projektissa on tehty valmentavia ohjauskäyntejä omaishoitoperheisiin
yhdessä Kyamkin geronomi-opiskelijoiden kanssa. Näillä kotikäynneillä on pystytty keskustelemaan saman pöydän ääressä vaikeistakin perhe-/parisuhdetta
hiertäneistä asioista ja etsimään yhdessä niihin ratkaisuja sekä löytämään perheen/ omaishoitajan voimavaroja ja asettamaan tavoitteita oman elämän hallinnan tunteen lisäämiseksi.
”Ennen tapahtumaa (ohjauskäyntiä) hirvitti, mikä on elämänmenossa
pielessä, mutta leppoisa keskustelu selvitti monia ongelmallisia tapahtumia”
6
”Nämä ohjauskäynnit tekevät yhteistyötä tutummaksi ja edistävät
hyvinvointia ja vähentävät tylsää yksinäisyyttä”
Kotikäynneillä on pystytty reagoimaan myös perheen muutostilanteisiin ja auttamaan sopivien palveluiden löytämisessä sekä avustamaan erilaisten hakemusten täyttämisessä.
”Hyötynä ohjaus paperisodassa ja hoitajana saanut varmuutta, uskaltaa kertoa ja tehdä valituksiakin jos on tullut kohdeltua huonosti”
Valmentavia kotikäyntejä tehdään Mikkelin alueella. Saat meihin yhteyden
soittamalla numeroon p. 0400-802235 (Sarianna)
Maarit ja Sarianna, Valot II -projekti
OVIA OMAISHOITAJAN ARKEEN
Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n Valot II -projekti järjestää
OMAISHOITAJAVALMENNUSTA
16 tuntia (6 kokoontumiskertaa)
Aika: tiistaisin 8.3 -12.4.2016 klo 12.30-15.00
Ristiina, kotihoidon tilat (Brahentie 10B)
Aika: maanantaisin 18.4.-23.5.2016 klo 14.00-16.30
Mikkeli, yhdistyksemme toimisto
Henkilöille, joiden läheinen on sairastunut tai vammautunut ja tarvitsee
omaisensa apua päivittäisistä toiminnoista selviytymiseen.
Valmennus on tarkoitettu erityisesti sellaisille omaisille, joiden perheessä on hiljattain alkanut omaishoitotilanne tai omainen miettii omaa
rooliaan läheisen avustajana. Valmennukseen osallistujilta ei edellytetä
päätöstä omaishoidon tuesta eikä yhdistyksemme jäsenyyttä.
Ilmoittautumiset: Sarianna Maaranen p. 0400 802 235
email: [email protected]
7
Omaispysäkit
Jalkaudumme jäsenkuntiemme
”toreille ja turuille”. Voit tulla keskustelemaan kanssamme ja kuulemaan yhdistyksemme toiminnasta
sekä omaishoidon ajankohtaisista
kysymyksistä.
Pysäkeillä on jaettavana esitteitä
ja oppaita mielenterveyteen sekä
omaishoitoon liittyen. Sosiaali- ja
terveydenhuollon ammattilaiset,
olette myös tervetulleita! Omaispysäkeillä mukana yhdistyksemme
lisäksi myös Omaiset mielenterveystyön tukena Itä-Suomi ry.
Omaispysäkkien aikataulu
ma 1.2. klo 13–15 Juvan kirjasto
ma 15.2. klo 13-15 Mäntyharjun kirjasto
ke 16.3. Maalismarkkinat, Mikkelin tori
ma 21.3. klo 13-15 Hirvensalmen kirjasto
ma 4.4. klo 13-15 Puumalan kirjasto
ma 10.5. klo 13–15 Juvan kirjasto
ti 17.5. klo 13-15 Haukivuoren kirjasto
la 11.6. Puumalan tori (kesätorin avajaiset)
ma 27.6. Maalaismarkkinat, Mäntyharju
pe 1.7. Hirvensalmen tervaleppäjuhlat
8
9
OMAISHOITAJALOMALLE
11.–16.4.2016 Herttuan kuntoutuskeskus, Kerimäki
Omaishoitajalomalla saat pienen tauon arkeesi, vertaistukea sekä asiantuntijoiden ajatuksia arkesi tueksi. Saat aikaa itsellesi ja palautumiseesi arjen haasteista.
Lomaan sisältyy:
Täysihoito ja majoitus 2hh huoneissa,
Ohjattua liikuntaa ja keskustelutilaisuuksia,
hartiahieronta (30min.) tai vastaava hoito,
yleinen vapaa-ajan ohjelma
Hinta: Loman omavastuuosuus on 20€/vrk
Hakeminen:
Lomalle haetaan 3kk ennen loman alkua (4.2.2016 mennessä)
Hakulomakkeita saat Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n toimistolta
p. 0400-802 235 tai voit täyttää hakulomakkeen netissä osoitteessa www.mtlh.fi
-> Lomatuen haku -sivulta. Myönteisistä lomatukipäätöksistä ilmoitetaan lomatuen saajalle n. 2kk ennen loman alkamispäivää.
Lomalle hakeminen ei edellytä omaishoidontuen saamista eikä yhdistyksemme
jäsenyyttä.
Nähdään lomalla!
Lisätietoja Sarianna Maaranen p. 0400-802235
10
Laadukasta sekä turvallista asumista ja hoivaa
Tarjoamme hoivapalveluja palvelutalojemme
asukkaille Mikkelissä ja Mäntyharjulla tarjoamalla mm. hoiva- ja hoitopalveluja
sekä perusturva-, ateria-, siivouspalveluja. Ammattitaitoinen ja sitoutunut hoitotiimi sairaanhoitajan johdolla huolehtii asukkaista Mikkelissä Pappilanpuiston ja
Mäntyharjussa Mäntypuiston palvelutaloissa ympärivuorokautisesti. Asukkaan
toimintakykyä tuetaan ja hänen palvelutarvettaan arvioidaan jatkuvasti hoito- ja
palvelusuunnitelmassa sovitulla tavalla. Hoivapalvelun piiriin voi tulla eri väyliä
myöten: kunnan ostopalvelusopimuksella, palvelusetelin avulla tai itsemaksavana asiakkaana.
Ikääntyneiden vuokra-asuntoja on tarjolla Mikkelissä kolmessa eri kohteessa:
Graanin alueella Veteraanipuiston kerrostalo, Laurinkadulla viehättävä rivitalokokonaisuus, jossa on yhteensä kahdeksan rivitaloa yhteistiloineen sekä Kastanjakujalla vuokrahuoneistoja palvelutalossa.
Kysy lisää ja käy tutustumassa www.mikkelinsateenkaari.fi sivustoilla. Tai soita toimistoomme puh. 015-3558 200, Kappalaisenkatu 8, 50100 Mikkeli.
11
Etelä-Savon OmaisOiva käynnistyy
1.3.2016
Yhdistyksessämme käynnistyy 1.3.2016 alkaen RAY:n rahoittama Omais Oiva -toiminta, jonka alla ovat jatkossa
kaikki alueemme vertaisryhmät sekä avoimet kahvilat. Oiva –toiminnan alkaminen tarkoittaa myös osittaisia henkilöstömuutoksia, joista pystymme tiedottamaan tarkemmin vasta keväällä.
Jäsentiedotteeseemme on jo nyt eksynyt muutama Oiva –pöllö, jotka seikkailevat jatkossa aina Oiva –toimintojen maskottina.
OmaisOiva –toiminnan tavoitteena on turvata jäsenalueemme omaishoitoperheille pysyvä mahdollisuus saada järjestölähtöistä tukea lähialuetoimintana sekä
kehittää omaishoitajien jaksamista tukevia OmaisOiva –toimintamuotoja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.
Kevään aikana toimintomme koostuvat OmaisOiva vertaisryhmistä, Omais
Oiva Kahviloista sekä OmaisOiva –ohjaamotoiminnasta.
Toivotamme teidät lämpimästi tervetulleiksi oivalliseen toimintaan!
Ryhmätoiminta keväällä 2016
vertaisryhmä erityislasten vanhemmille
Paikka Toimisto (Mikonkatu 5, 3.krs)
Ajankohdat torstaisin klo 17.30-19.30
28.1., 18.2., 17.3., 21.4., 12.5.
Lisätietoja: Kati12p. 045-8061361
Taideryhmä päästää luovuuden valloilleen ja antaa iloa omaishoitajalle
Syksyn aikana Mikkelissä ja Haukivuorella kokoontuneet omaishoitajat pääsivät toteuttamaan itseään taiteen keinoin.
Ryhmä saa jatkoa, joten tervetuloa toimistollemme:
Luovuudesta iloa arkeen –ryhmään
ti 16.2. klo 12.30-14.00
ti 15.3. klo 12.30-14.00
ti 12.4. klo 12.30-14.00
ti 17.5. klo 12.30-14.00
Ryhmään ovat tervetulleita kaikki omaistaan hoitavat,
jotka kaipaavat päiviinsä iloa ja vaihtelua. Jokaisessa
meissä on luovuutta eri tavoin, joten sitä ei tarvitse
jännittää. Ohjaajana toimii Eija Muhonen. Ei materiaalimaksua tai sitovia ilmoittautumisia. Kahvit hörpätään aina ryhmän päätteeksi!
MIESTEN RYHMÄ (lisätietoja p. 044 944 8493)
8.2. klo 10
29.2 klo 12-15
7.3. klo 14
5.4 klo 13-14.30
2.5
Virkistystä Kyyhkylässä (kuntosali, sauna ja ruoka). Matkat
omilla kyydeillä. Omavastuu 10 €. Ilm. 2.2. mennessä p. 044
944 8493
Ruokakurssi, Marttojen toimitilat (Hallituskatu 7A1) Ohjaajana Satu Räsänen. Omavastuu 5€. Ilm. 24.2 mennessä p.
044 944 8493
”Miehenä olemisen paineet eri elämänvaiheissa”
luento, Sentraalissa (Mikkelin Setlementti ry, Porrassalmenkatu 28) yhdessä Setlementti ry:n miesten ryhmän kanssa.
Iltapäiväkahvit ja rupattelua toimistolla (Mikonkatu 5).
Marskin jalanjäljissä- kaupunkikierros
13
Omaishoitajien vertaisryhmät
Anttolan vertaisryhmä muuttuu nimeltään Oivakahvilaksi maaliskuulla. Tapaamispaikka säilyy ennallaan. Tapaamiset ti 16.2., ti 22.3., ti 19.4., ja ti
24.5. klo 12.30-14.00 Kahvila Sirpukassa.
Haukivuori Vertaistukiryhmä kokoontuu tiistaisin klo 13-15 Työnkulmassa (Suojatie 6) 16.2., 15.3. ja 19.4.
Hirvensalmi Ryhmä kokoontuu Palvelukeskuksella (Heikinniementie 9) joka kuukauden ensimmäinen arkikeskiviikko 3.2., 2.3., 6.4., 4.5. ja 1.6. klo 11.30.
Kangasniemi Omaishoitajat kokoontuvat torstaisin klo 12-13.30 Meijän Kammarilla ja tiistaisin on oma kuntosalivuoro klo 9-10 Kunnantalon kuntosalilla. Fysioterapeutti Paula Wilmi opastaa kuntoilun alkuun. Erityisesti tämä ryhmä kaipaa uusia jäseniä, tervetuloa!
Juva Omaishoitajien kokoontumisajankohta on kuukauden viimeinen torstai klo
13.00 – 14.30 Juvakodin verstaassa.
Kuntosaliryhmät ovat keskiviikkoisin klo 13.00 – 15.00
Allasryhmä torstaisin klo 12.00. Ilmoittautuminen näihin ryhmiin: fysioterapeutti Maisa Malinen p. 040 013 6194
Mäntyharju omaishoitajien avoin vertaisryhmä kokoontuu srk keskuksessa Takkahuoneella joka kuukauden viimeisenä torstaina klo 13-15.
Pertunmaan Vertaisryhmä kokoontuu joka kuukauden kolmas perjantai klo 13
Jokituvalla.
Puumalan ryhmä aloittaa toimintansa ti 26.1. klo 13-14.30 kahvila Soropissa.
Jatkossa tapaamiset ovat joka kuukauden viimeinen tiistai. Lisätietoja Sirkalta p.
040-7477581.
Ristiinan ryhmä kokoontuu kotihoidon tiloissa (Brahentie 10B) seuraavan kerran
23.2. klo 13-15. Aiheena apuvälineet, Leena Kämppi. 8.3. Ristiinassa alkaa OVETomaishoitajavalmennus, katso lisää sivulta 7.
Vertaistukiryhmiin osallistuvilta emme edellytetä päätöstä omaishoidon
tuesta. Lisätietoja ryhmistä p. 044-308 4860.
14
OmaisOiva Kahvilat
Toimistollamme (Mikonkatu 5, 3krs.)
klo 12.30-14.00
to 4.2. Omaishoitajien lomat
to 11.2. Helppoasun esittely. Kotimainen vaatemallisto, joka on suunniteltu erityisesti liikunta- ja toimintarajoitteisten henkilöiden tarpeisiin.
to 18.2. Miten näytteleminen on voimauttanut omaishoitajaa.
Tuula Huotari kertoo kokemuksistaan ja Virtapiirin toiminnasta.
to 17.3. Aivojen huolto
to 14.4. Uni
to 19.5. Geriwell Oy esittäytyy. Kotisairaanhoidon ja kotipalveluiden
ammattilainen joka tarjoaa laaja-alaisia tuki- ja erityispalveluita arkeen.
Tule hengähtämään hetkeksi kahvikupin äärelle!
Mukavia yhteisiä tapahtumia
Naistenpäivän jäsenilta 8.3. klo 17
Tilaisuus järjestetään parturi-kampaamo Ahotien tiloissa. Illan aikana luvassa
muotinäytös, koekampauksia osallistujille sekä pientä syötävää.
Tule mukaan nauttimaan rennosta ohjelmasta ja mukavasta seurasta!
Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Mikkelin seudun Muisti ry:n kanssa.
Ilmoittautuminen 4.3. mennessä Anu Mattila p. 040 8277 353.
Ravintolapäivänä 15.5. pidämme kahvilaa toimistollamme.
Seuraa ilmoitteluamme!
Omaishoitoperheiden kesäpäivä 21.6. klo 14-17
Tule viettämään yhteistä kesäpäivää Mikkelipuistossa. Luvassa ulkoilua, pihapelejä. Lisää tietoa tapahtumasta toukokuun jäsenkirjeessä.
15
Mikkelin Virtapiiri hakee omaishoitajia teatteriin
Omaishoidon arjesta näytelmän aiheeksi ja omaishoitajasta näyttelijäksi
to 18.2. klo 12.30-14.00
Toimistollamme (Mikonkatu 5, 3.krs)
Tule kuulemaan miksi Tuula on hakeutunut aikanaan mukaan Virtapiirin toimintaan. Mitä se on hänelle antanut?
Miksi hän haluaa suositella näyttelemistä / itsensä ilmaisua myös sinulle?
Mikkelissä haetaan uusia omaishoitajia mukaan näytelmäryhmään. Ohjaajana
toimii Tarja Pyhähuhta. Toimintaa hallinnoi Mikkelin seudun Muisti ry. Lisätietoja: Jaana Koinsaari p. 0400 – 539 007.
Mielenkiintoisia tilaisuuksia
Arjen asiantuntijuus -koulutus Ma 8.2.2016 klo 12.30–15.00
Mikkelin keskussairaala, auditorio (Porrassalmenkatu 35 - 37, Mikkeli)
Kohderyhmä Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset, omaishoitajat ja muut
asiasta kiinnostuneet.
Luennoitsija Riitta Forss, YTM (kuntoutustiede), toimintaterapeutti
Koulutuksen tavoitteena on löytää erilaisia näkökulmia asiakkaan arjen ymmärtämiseen sekä hyödyntämiseen luonnollisessa toimintaympäristössä tehtävässä
työssä. Käytännön esimerkkien avulla nostetaan esille kuinka yksilölle merkityksellisiä toimintoja ja niissä selviytymistä voidaan tukea toimintakyvyn muuttuessa.
Tilaisuuden järjestäjä: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ky:n PTH-yksikkö/ Essohanke. Ilmoittautuminen 31.1.2016 mennessä hankekoordinaattori Anne Loponen: [email protected] tai puh. 040 359 6389
16
Kannattajajäsenemme esittäytyy
Hautaustoimisto Mielonen Oy 75-v
Hautaustoimisto Mielonen Oy on täyden palvelun hautaustoimisto, kaikki palvelut yhdestä paikasta. Toimistomme tärkein tehtävä on auttaa omaisia hautausjärjestelyissä, opastaa, valvoa ja vastata, että asiat hoituvat sovitulla tavalla. Hautausjärjestelyissä otamme huomioon yksilölliset toiveet, kerromme asiakkaalle erilaisista vaihtoehdoista valittavaksi. Yrityksemme panostaa kotimaisiin ekologisiin tuotteisiin. Teemme myös hautajaisten ennakkosuunnitelmia, esim. Näin
minä haluan –vihkosen avulla tai tarvittaessa hautaussuunnitelman ja hautaustestamentin kautta, perunkirjoitukset kuuluvat myös palveluumme.
Hautaustoimisto Mielonen Oy on Suomen Hautaustoimistojenliitto ry:n jäsenliike, liittomme kouluttaa ja tiedottaa ajankohtaisista asioista, näin kehitämme
jatkuvasti ammattitaitoamme. Olemme myös osakkaana valtakunnallisessa Hautaustoimistojen Yhteistyö Memoria Oy:ssä, tämä mahdollistaa hautausjärjestelyjen sopimisen toimistomme kautta ympäri Suomen.
Tänä vuonna yrityksemme täyttää 75 vuotta, Hautaustoimisto Mielonen Oy on
perustettu 14.1.1941, perustajina Martta ja Heikki Mielonen. Vuodesta 2009
ovat yrittäjinä toimineet Kirsi ja Jarmo Martikainen. Yrityksellämme on toimipaikat Mikkelissä, Ristiinassa, Mäntyharjulla ja Puumalassa. Yrityksemme on
jo monia vuosia ollut Mikkelin seudun
Omaishoitajat ja Läheiset ry:n kannattajajäsen. Juhliessamme yrityksemme
75 v. taivalta, olemme ohjanneet
muistamiset yhdistyksellenne virkistyskäyttöön.
Hyvää alkanutta Vuotta 2016
Kirsi ja Jarmo Martikainen
17
Yleisötilaisuus
Mitä voi odottaa saattohoidolta
pe 19.2.2016 klo 16.00-18.00
Mikkelin keskussairaalan auditorio (Porrassalmenkatu 35-37)
Tilaisuus muodostuu puheenvuoroista, joissa paneudutaan mm. saattohoidon käsitteisiin, saattohoidon palvelupolkuun Etelä-Savossa,
mitä voi odottaa sairaalasielunhoidolta sekä millaista tukea Saimaan
Syöpäyhdistyksen tukihenkilö voi tarjota.
Vapaa pääsy!
Järjestäjänä: Mikkelin seudun saattohoidon kehittäjä- ja asiantuntijaverkosto
Luopumisen kosketus –ryhmä
Sinulle omainen, jonka omaishoitotilanne on päättynyt läheisen kuolemaan
tai siirtymiseen kodin ulkopuoliseen hoitoon. Ryhmä käynnistyy syksyllä, kun
osallistujia on saatu kasaan riittävä määrä (6hlöä). Järjestämme ryhmän yhteistyössä Mikkelin Tuomiokirkkoseurakunnan kanssa.
Lisätietoja ja ennakkoilmoittautumiset Maaret Marttinen p.0400 143 238.
18
19
Etelä-Savon Energia
Graanin Apteekki
Haukivuoren apteekki
Hoivaosuuskunta Pelakuu
Hyvinvointi- ja kauneuskeskus Estetica
Jalkahoitopalvelu Anne Tuukkanen
KuvaMatti
Kyyhkylä Oy
Marskidata
Mielonen Oy
Mikkelin Suolahuone ja kotipalvelu
Mikkelin Toimistotarvike
Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta
Puistokukka Katri
Ramin konditoria leipomo
Ristiinan apteekki
Savon hautaustoimisto AY/ Savonkukka
Vetrea terveys Oy
Kannattajajäsenmaksu ohjautuu lyhentymättömänä jäsenistön hyväksi.
Sydämelliset kiitokset
joulukorttirahat lahjoittaneille
Mikkelin keskussairaalan lahjoittama raha ohjataan omaishoitajien retkitoimintaan ja toisen lahjoittajan raha ohjautuu
vertaisryhmätoimintaan.
20
Jäsenedut
JÄSENENÄ SAAT RAHANARVOISIA ETUJA PAIKALLISISTA YRITYKSISTÄ!
APTEEKIT:
Apteekki Stella: 5 % alennus Souvenaid ravintolisä juomista ja 5 % alennus Orionin D-vitamiineista
Ristiinan apteekki: 10 % alennus ns. vapaan kaupan tuotteista (ei lääkkeet)
HYVINVOINTI- JA KAUNEUS:
Hyvinvointi- ja kauneuskeskus Estetica: täydellisen jalkahoidon tai kasvohoidon
yhteydessä ilmainen käsinaamio ja – hieronta
Jalkahoitopalvelu Anne: 10 % alennus jalkahoidosta
KAMPAAMOT:
Parturi-kampaamo Hair Shop: 5 % alennus
Kampaamo-parturi Salon Riley: 10 % alennus
Parturi-kampaamo Ahotie: 15 % alennus
KELLOLIIKKEET:
Kelloliike Pylvänäinen Oy: 15-20 % normaalihintaisista tuotteista
KUKKAKAUPAT:
Puistokukka: 5 % alennus
Savonkukka, Savon Hautaustoimisto Ay: 10 % alennus kaikista kukista
PESULAT:
Quick Shop kemiallinen Pesula: 10 % alennus
TOIMISTOTARVIKE- JA ATK-LIIKKEET:
Mikkelin Toimistotarvike Oy: 20 % alennus toimistotarvikkeista ja 10% alennus
tulostintarvikkeista, muut tuotekohtaiset alennukset
VAATELIIKKEET:
Miss Elena Ky: 10 % alennus kaikista tuotteista
Nykynainen: 10 % normaalihintaisista tuotteista, käytössä leimakortti ja kun 10
leimaa täynnä ostos maksaa vain 20€.
Donna B: 15 % alennus
Lady Lisa: 10 % alennus
Voit liittyä yhdistyksemme jäseneksi soittamalla numeroon
p. 044-944 8493 / 044-308 4860 tai kotisivujemme kautta
http://www.mikkelinseudunomaishoitajat.fi
21
YHTEYSTIEDOT
Mali Soininen (puheenjohtaja)
[email protected]
Päivi Liukkonen (omaistyöntekijä)
[email protected]
p. 044-9448493
Seuraa ilmoitteluamme
paikallislehtien ja LänsiSavon järjestöpalstoilla!
Anu Mattila (järjestöassistentti)
[email protected]
p. 040 8277 353
VALOT II –projekti:
Maarit Väisänen (projektipäällikkö)
[email protected]
p.044-308 4860
Sarianna Maaranen (projektityöntekijä)
[email protected]
p.0400-802235
LAMPPU-kumppanuushanke:
Kati Oinonen (projektivastaava)
[email protected]
p. 045-8061361
Henna Ikävalko (projektityöntekijä)
[email protected]
p. 0440-502235
 http://www.mikkelinseudunomaishoitajat.fi
 www.facebook.com/MikkelinSeudunOmaishoitajatJaLaheisetRy/
 www.instagram.com/tunnistaomaishoitaja/
 twitter.com/omaishoitajatmi
22