Takster Slagelse Kirkegflrde

Takster Slagelse Kirkegflrde
TAKSTER
PR. 1. JANUAR 20T6
scr. PEDERS rtnreeARD,
HANs TAUSENsGADE 198
TLF. 58 53 01 33
MANDAG-FREDAG KL. 9.OO-13.00
scr. MTKKELS rtnreeARD, pARKVEJ 1
TLF. 58 52 0s 92
TIRSDAG OG TORSDAG Kt. 1O.OO-13.00
Side
1
Takster Slagelse Kirkegflrde
Galdende for Sct. Mikkels kirkegird og Sct. Peders kirkeg6rd.
Indledning. Taksterne for Erhvervelse, Begravelse og urnenedsettelse, Benyttelse af kapelsale er
opdelt i 3 takstgrupper.
Medlem af folkekirken
-
Slagelse kommune; Her
forstis alle personer der er medlem af
folkekirken og har bopel inden for Slagelse kommune. Medlemmer af folkekirken, boende uden
for Slagelse kommune der enten har egtefelle/samlever/registreret partner, eller b6rn begravet
pi kirkegirdene iSlagelse ligestilles med borgere i Slagelse kommune.
Medlem af folkekirken
uden for kommunen; Her forst6s alle personer, der er medlem af
folkekirken, men har bopel uden for Slagelse kommune.
-
lkke medlem af folkekirken; Herforst6s alle personer, der ikke er medlem af folkekirken, uanset
om de har bopel islagelse kommune eller ej.
Erhvervelse og fornyelse af gravsteder
(momsfri)
Erhvervelse. Taksterne for erhvervelse gelder sivel ved kgb af et nyt gravsted som ved
forlengelse af brugsretten, og gelder for alle gravstedets gravpladser. Erhvervelse af gravsted skal
ske for en hel brugsperiode, svarende til samme antal 6r det pigeldende gravsted er fredet
For ikke medlemmer af folkekirken skal der betales for en hel brugsperiode for 6n
kisteplads/urnegravsted, selvom gravstedet allerede er erhvervet af et medlem af folkekirken.
Bestir gravstedet af flere pladser, forlanges brugsretten for alle gravpladser svarende til 20 ir for
en kiste og 10 6r for en urne fra det 5r, gravstedet tages i brugtil et ikke-medlem af folkekirken.
Erhvervelse af et gravsted omfatter:
L. Udgifter ved etablering og opretholdelse af et gravsted.
2. Gravstedets andel af kirkeg6rdens generelle drift
- og vedligeholdelse.
3. Rydning af gravsted for gravminde, beplantning, belagning m.v. ved hjemfald.
Brugsperiode: En brugsperiode er p6 samme antal 6r som fredningstiden for det p|geldende
gravsted. Fredningstiden for en kiste er 20 5r ved Slagelse kirkegirde og L0 6r for
en urne
Side 2
Takster Slagelse Kirkegirde
Erhvervelse af kistegrave 20
ir
Momsfri
Medlem af folkekirken bosat iSlagelse kommune
Kostpris
Tilskud
L Kisteeravplads
6.440
6.440
2 kistegravpladser
L2.880
12.880
Kunde betaline
0
0
Pr kistegravplads vderligere
Medlem af folkekirken bosat uden for Slagelse kommune
6.440
6.440
0
Kostpris
Tilskud
Kunde betalins
6.440
3.220
6.440
3.220
Kunde betaline
6.440
l- Kistesravplads
2 kistegravpladser
Pr kistegravplads yderligere
12.880
6.440
3.220
6.440
3.220
lkke-medlem af folkekirken
Kostpris
Tilskud
1 Kistegravplads
6.440
0
2 kistegravpladser
Pr kistegravplads yderligere
12.880
0
0
12.880
Tilskud
1.080
Tilskud
540
Tilskud
Kundebetaling
6.440
6.440
Erhvervelse af urnegravplads 10 5r
Momsfri
Medlem af folkekirken bosat iSlagelse kommune
Kostpris
1.080
Kostpris
1.080
Kostpris
1.080
1 Urnegravplads
Medlem af folkekirken bosat uden for Slagelse kommune
Urnegravplads
lkke-medlem af folkekirken
1 urnegravplads
1-
0
0
Kunde betaline
540
Kunde betaline
1.080
Reservation
Reservation af gravsted kan kun foretages sifremt der oprettes fleririg aftale for gartnerisk ydelse
for minimum 5 6r
Gartneriske ydelser
Fleririge aftiler. s ars
reservation
Udvidet pleje og
vedligeholdelse
Grandaknine
Fo16rsblomster. 3
stk./plads
Sommerblomster. 3
stk./plads
Kistegravsted
l gravplads
Kistegravsted
2 gravpladser
Kistegravsted
yderligere pr.
plads
Urnegravsted.
3.825
5.570
1_.9L9
3.s00
2.320
945
3.230
1160
910
2L5
L.445
945
990
L.250
260
198
Side 3
Takster Slagelse Kirkegfrrde
Der kan velges mellem de gartneriske ydelser inden for gravstedets [email protected], f.eks. kan der
velges pleje og vedligeholdelse og grandakning eller pleje og vedligeholdelse og sommerblomster
eller alle ydelser kan valges. Antal for6rs og sommerblomster kan reguleres efter 6nske og
gravstedets stOrrelse.
Udvidet pleje og vedligeholdelse omfatter: Som beskrevet under afsnittet med fleririge aftaler
vedr. ga rtneriske ydelser.
Grandakning omfatter: Som beskrevet under afsnittet med fle16rige aftaler vedr. gartneriske
ydelser.
For6rs og sommerblomster omfatter: Som beskrevet under afsnittet med fle16rige aftaler vedr.
gartneriske ydelser.
Fornyelse. (pris angivet pr. 6r )
Fornyelse af retten til at benytte et gravsted kan normalt ske efter fredningstidens udtpb.
Undtaget er dog gravpladser i anonyme fellesgrave samt gravsteder, der skal inddrages i
forbindelse med en regulering af kirkeg6rden. Fornyelse kan ske for minimum 5
gravstedet betales efter galdende takst.
Medlem af folkekirken bosat islagelse kommune
Kostpris
Tilskud
ir.
En
fornyelse af
Kundebetaling
1 Kistegravplads
322
I6L
T6T.
2 kistegravpladser
644
322
322
Pr kistegravplads yderligere
urnegravplads
322
161
t61
108
54
Kostpris
54
Tilskud
322
644
322
767
322
167
L67
322
108
54
54
Medlem af folkekirken bosat uden for Slagelse kommune
1 Kistegravplads
2 kistegravpladser
Pr kistegravplads yderligere
Urnegravplads
lkke-medlem af folkekirken
Kunde betaline
t61
Kostpris
Tilskud
Kunde betaline
1 Kistegravplads
322
0
322
2 kistegravpladser
Pr kistegravplads yderligere
Urnegravplads
644
0
644
322
0
322
108
0
108
Fornyelse af gravstedet omfatter: Gravstedets andel af kirkeg6rdens generelle drift- og
vedligeholdelsesudgift er.
Side 4
Takster Slagelse Kirkegflrde
Adige aftaler vedr. gartneriske ydetser.
(lnkl. Moms)
Kirkeg6rden pitager sig pligten til at udfore gartneriske ydelser p5 gravsteder for folgende belob
pr. 6r:
Gartneriske ydelser pi 6rlig
regning
Pleje og vedligeholdelse
Kistegravsted
l gravplads
Grandeknins
Forirsblomster. Pris/stk.
Sommerblomster Pris/stk.
Kistegravsted
2 gravpladser
696
323
63
66
1013
460
63
66
Kistegravsted
yderligere pr. plads
L79
Urnegravsted.
LOz
272
63
63
66
65
636
Der kan valges mellem de gartneriske ydelser inden for gravstedets storrelse, f.eks. kan der
velges pleje og vedligeholdelse og grandekning eller pleje og vedligeholdelse og sommerblomster
eller alle ydelser kan valges. Antal for6rs og sommerblomster kan reguleres efter Onske og
gravstedets storrelse.
Pleje og vedligeholdelse af et gravsted omfatter:
L. Lugning, rivning, fejning og opsamling af lov ca. hver L4. dagi vekstperioden.
2. Fjernelse af visne buketter ca. 1 gang hver uge hele 6ret.
3. Beskering af roser samt fjernelse af visne partier pi beplantningen, evt. hele visne planter.
4. Jevnlig beskering af beprantning for at fremme en harmonisk form
5. Pilegning af perlesten
Grandakning af et gravsted omfatter:
1.
2.
3.
Visne blade fjernes inden granpilegning
Gravstedet fladdekkes 60-90 % med pyntegront
Pyntegront fjernes om fo16ret og gravstedet rives/fejes
Fordrs og sommerblomster omfatter:
L.
2'
3'
Jorden i plantegruppen losnes evt. suppleres med muldjord/spagnum.
For6rsblomster og sommerblomster plantes og vandes lobende, afhengigt
af vejret.
For6rsblomster fjernes inden juni mined og sommerblomster fjernes
inden granp6legning.
Kirkegirden pdtager sig ud over de nevnte ydelser mange andre opgaver,
herunder anleg af
gravsted, omlegning af gravsted, satning af plantekumme
m.m. Man kan henvende sig pA
kontoret for indhentning af pris efler titbud pi den enkette opgave.
Side 5
Takster Slagelse Kirkegflrde
Fleririge aftaler vedr. gartneriske ydelser:
Inkl. Moms.
Fler6rige aftaler. Kirkegdrden pitager sig pligten til at udfore gartneriske ydelser
en hel brugsperiode mod betaling af folgende belOb:
pi
gravsteder for
Gartneriske ydelser. Fleririge
aftaler. Pris pr. ir.
Kistegravsted
l gravplads
2 gravpladser
Udvidet pleje og
vedligeholdelse
Grandekning
Fo16rsblomster. 3 stk./plads
Sommerblomster. 3 stk./plads
765
1..Lr4
383
700
464
189
198
646
232
250
L82
289
189
198
Kistegravsted
Kistegravsted
yderligere pr.
plads
Urnegravsted.
43
52
Der kan velges mellem de gartneriske ydelser inden for gravstedets storrelse, f.eks. kan der
velges pleje og vedligeholdelse og grandakning eller pleje og vedligeholdelse og sommerblomster
eller alle ydelser kan velges.
Udvidet pleje og vedligeholdelse af et gravsted omfatter:
1.
Alle ydelser som er beskrevet under pleje og vedligeholdelse 6rlig aftale.
Fornyelse af forvoksede eller udgiede planter
2.
3. opretning af belegning og gravminde ved jordsetning
4. Godskning og vanding af beplantning under etableringsfasen.
Gravsteder med obligatorisk betaling
Pleje og vedligeholdelse. For en gravplads med plade eller lignende
betales for pleje og
vedligeholdelse i en fredningsperiode folgende belOb.
Gartneriske ydelser.
1 kistegravplads med plade el.
1 urnegravplads med plade el.
Pleje og vedligeholdelse omfatter:
1. Fjernelse af visne buketter ca. 1 gang ugentligt here 6ret.
2. SlSning af gres ca. L gang ugentligt i vakstsesonen.
3'
4.
5.
omridet med gange luges, rives og lov opsamles ca. hver 14. dag hele vekstsesonen.
Beskering og formgivning af beplantning.
Greskanter om sten tilskares 1_ gang 6rligt.
Side 6
Takster Slagelse Kirkegflrde
Pleje og vedligeholdelse. For en gravplads iAnonym Fallesgrav betales for pleje og
vedligeholdelse i en fredningsperiode f6lgende belOb.
Gartneriske ydelser
1 urnegravplads
10 6r.
Pleje og vedligeholdelse
4.460
Pleje og vedligeholdelse omfatter:
1. Fjernelse af visne buketter ca. t gang ugentligt hele 6ret
2. Slining af gres ca. 1 gang ugentligt i vakstsesonen
3. Omr6det med gange luges, rives og lov opsamles ca. hver 14. dag hele vekstsasonen.
4. Beskering og formgivning af beplantning.
Pleje og vedligeholdelse for en gravplads i kendt fallesgrav med bed betales for pleje og
vedligeholdelse i en fredningsperiode fOlgende belOb.
Gartneriske ydelser
Udvidet pleje og
vedligeholdelse
Grandekning
Forirsblomster 3 stk./plads
Som merblomster 3 stk./plads
1 Kisteplads
20
L urnegravplads
10 6r.
16.180
7.360
5.780
3.780
3.960
2.890
1.890
1.980
ir
Der kan velges mellem de gartneriske ydelser inden for gravstedets
storrelse, f.eks. kan der
velges pleje og vedligeholdelse og grandekning eller pleje og vedligeholdelse
og sommerblomster
eller alle ydelser kan velges.
Udvidet pleje og vedligeholderse af et gravsted omfatter:
L' Alle ydelser som er beskrevet under pleje og vedligeholdelse
2. Fornyelse af forvoksede eller udgiede planter
3.
4.
6rlig aftale.
opretning af belegning og gravminde ved jordsetning
Godskning og vanding af beprantning under etabreringsfasen.
Pleie og vedligeholdelse for en gravptads ifellesgrav med
bunddekke betales for pleje og
vedligeholdelse i en fredningsperiode fOlgende belOb.
Gartneriske ydelser
Side 7
Takster Slagelse Kirkegflrde
Udvidet pleje og vedligeholdelse omfatter:
1. Fjernelse af visne buketter ca. L gang ugentligt hele 6ret
2. Gravsteder og gange renholdes for ukrudt ca. hver 14 dag ivekstsesonen.
3. Beskering og formgivning af beplantning.
BEGRAVETSE OG URN EN EDSATTELSE
Momsfri
Gravning' For gravning, tilkastning og planering af en grav betales fOlgende belOb.
Medlem af folkekirken bosat islagelse kommune
Voksengrav
Barnegrav
Urnegrav
Medlem af folkekirken bosat uden for Slagelse kommune
Voksengrav
Barnegrav
Urnegrav
lkke-medlem af folkekirken
Voksengrav
Barnegrav
Urnegrav
Kostpris
Tilskud
Kunde betaline
3.624
0
1.208
0
573
0
3.624
L.208
573
Kostpris
Tilskud
Kunde betaline
3.624
1.208
573
0
3.624
0
0
1.208
Kostpris
Tilskud
3.624
0
r.208
0
573
0
573
Kunde betaling
3.624
1.208
573
Begravelse omfatter:
t.
Evt. nedtagning af monoment samt rydning af beplantning
og belegning
Gravning og tilkastning af grav
2.
3. Oprydning og klargOring af materiel
4. opretning og efterfyldning med jord (ca. G mdr.).
urnenedsattelse.
(Hvis urnen ikke settes en tirsdag eller torsdag)
Gebyr for endring af tidspunkt
Urnenedsettelse med folge lOrdag
lKun forste lordag i mdneden
1-. Evt. opgravning af beplantningffjernelse af belagning
2. Gravning og tilkastning af urnegrav
3. Assistance ved nedsetning af urne.
4. Evt. plantning af opgravede pranter/reetabrering
5. Opretning og efterfyldning med jord.
af beragning.
Side B
Takster Sla else Kirke
BENYTTE$E AF KAPETSAL OG MODTAGELSESRUM.
Kapelsal og modtagelsesrum. For benyttelse af kapelsal og modtagelsesrum betales folgende.
Medlem af folkekirken bosat islagelse kommune
Benyttelse af kapelsal
Benyltelse af kapelsal lOrdag
Benyttelse af modtagelsesrum
Benyttelse af modtagelsesrum lgrdae
Kor og organist
Serlige salmgr uden for salmebogen pr. sanger
Assistance ved modtagelse af kister efter kl. 15.00
Assistance ved modtagelse af kister l4rdag
Opbevaring af kister
pi kOl
Medlem af folkekirken bosat uden for Slagelse kommune
Benyttelse d kapelsal
Benyttelse af kapelsal [email protected]
Benyttelse af modtagelsesrum
Benyttelse af moCtggglg{qm lOrdag
Kor og organist
Senrge salmer uden tor salmeboeen Dr. sanser
Assrsrance vect modtagelse af kister efter kl. 15.OO
A5srsrance veo mootagetse at klster l0rdas
Lrpoevanng
aT
lKKe-meotem
Klster pe kol
aT
IolKeKtrKen
Benyttelse af kapelsal
qenynetse at kapetsal l0rdas,
benyrretse aT modtagelsesrum
Eenyuetse aT modtagelsesrum lardas
Kor og organist
)€ntge salmer uden for salmebosen nr sanoar
Assrstance VeO modtagelse af kister efter kl 1q nn
rr))rrrdf tue veo mooragelse at Klster ltrdas
L,poevanng aT Ktster pa [email protected]
Kostpris
Tilskud
Kunde betaline
1.890
2.835
4L2
622
700
300
277
r.1.02
500
1.890
2.835
0
4t2
0
622
700
0
Kostpris
Tilskud
1.890
2.83s
4L2
622
700
300
277
7.L02
s00
Kostpris
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Tilskud
0
0
300
277
L.toz
500
Kunde betaline
1.890
2.835
472
622
700
300
277
7.L02
500
Kunde betaling
1.890
2.83s
4L2
622
700
300
277
1.890
2.835
412
622
700
300
277
0
L,LOz
0
L.LO2
500
0
500
0
0
0
0
0
0
Benyttelse af kapelsal og modtagelsesrum omfatter:
L. Kore kisten frem til handling
2. Ordning af blomster og kranse fOr handling
3. Evt. arrangere blomster p6 gravplads efter handling.
4.
Lys i stager og ringning
5.
6.
Varme og lys
Betjening og rengoring.
Side 9
Takster Slagelse Kirkegflrde
Dorene Sbnes normalt en halv time for handlingens start og selve handlingen m6 ikke overstige en
halv time.
For handlinger hvor der ikke deltager gejstlig medvirken skal der afleveres en handlingsplan over
forlObet af handlingen til kontoret pi Sct. Peders kirkeg6rd Hans Tausensgade Lgb
E-mail kontor(oslaselsekirkeeaarde.dk .
42OO Slagelse.
Handlingsplanen skal indeholde punktvis, hvad der skal spilles og synges samt, hvem der taler.
Handlingsplan skal vere kontoret i hende senest 48 timer fgr handlingens start
Afsf utning: Taksterne ved Slagelse
kirkegirde er grundtakster pr.
1. janua
r 2O!6, som reguleres
6rligt.
Ved erhvervelse og fornyelse af gravsteder er taksten udregnet pi baggrund af kirkeministeriets
vejledning af 29. maj 2009, dokumentn r.:559642/09 vedrorende kirkeg6rdstakster.
Side 10