Netværksindbydelse - Strategi og innovation med digitalisering

NETVÆRKSINDBYDELSE
› TEMA
STRATEGI, DIGITALISERING, GEVINSTREALISERING
Tema
Strategi, digitalisering, gevinstrealisering
NETVÆRKSINDBYDELSE
Strategi og digitalisering hånd i hånd
Side 2 af 5
Tema
Strategi, digitalisering, gevinstrealisering
Strategi og digitalisering hånd i hånd
KL indbyder i samarbejde med Implement A/S til et netværk med en ambition at få
digitalisering til at handle om de væsentlige og politisk tunge opgaver. At få
digitalisering ud af teknikrummene og ind i det rum, hvor der træffes vigtige
beslutninger om skole, social, sundhed, natur, miljø, trafik o.s.v.
Vi er i en tid med mange strategier – mange fællesoffentlige og mange kommunale. En
ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi for 2016-2020 er ledsaget af talrige andre
strategier på de store velfærdsområder. Mange kommuner står nu overfor at overveje,
hvordan de griber de muligheder og de opgaver de fælles strategier stiller dem over
for. Hvordan bliver de bragt ind i den enkelte kommune, så der skabes gevinster?
Udfordringen er, at strategierne ofte forbliver hensigter, der ikke er koblet til klare
effektmål i kerneforretningen. Netværket vil hjælpe deltagerne til at det ikke sker, ved
at inddrage aktuel teori baseret på bl.a. Roger Martin og Stanfords tilgang til strategier
og programmer.
Følgende udgangspunkter vil være centrale:
 Strategi og implementering er to sider af samme sag. Derfor kobler vi
strategier med projekter og programmer. Derfor vil lægge vægt på at digitale
projekter, altid udfylder en strategisk ambition.
 Vi tror på relativt korte og klare strategiske målsætninger, der udfoldes
gennem involvering af kerneforretningen, og udfyldes gennem innovative
løsninger tæt på driften. Strategi og innovation kan gå hånd i hånd.
 Vi tror på at vi med fordel kan reducere mylderet af projekter og strategier til et
overskueligt antal strategisk programmer. De dannes ud fra de vigtige politiske
mål for den kommunale kerneforretning, og de udfyldes med projekter og
forandringer, der både vedrører digitalisering, kompetencer, organisering,
kommunikation, m.v.
Målgruppe
Et netværksforløb for chefer, projektledere, programledere og ledere af
digitaliseringsforløb som sætter fokus på den svære balance mellem langsigtet strategi
og jagten på gevinster, som i praksis bliver realiseret i driften. Det er ideen, at den
direktør eller chef, der har ansvaret for at forankre digitaliseringsarbejdet i
organisationens strategier deltager på den første og sidste mødedag
Form
Hver mødedag vil omfatte et eller flere oplæg, der er knyttet til dagens tema. Der vil
være workshops og øvelser. Derudover vil der hver gang være netværksdrøftelser ud
fra oplæg, spørgsmål, dilemmaer, erfaringer m.v. som netværksdeltagerne kommer
med.
Netværket mødes fem gange, hvor vi vil bevæge os fra de mere teoretiske og
principielle overvejelser hen til et stadium, hvor hver deltager står med bud på 5-10
strategiske indsatser, - formuleret som programmer eller store projekter, der skaber
forretningsmæssig liv i digitaliseringsarbejdet. Det er op til hver kommune selv at stå
for, at få koblet denne proces, med den tilsvarende proces der foregår i kommunerne.
Side 3 af 5
Tema
Strategi, digitalisering, gevinstrealisering
Program
30. marts 2016: Hvordan lave strategier, som både er operationelle,
innovative og som kan anvendes til at styre programmer og projekter?
Netværket starter med et teoretisk og metodisk input til den tænkning vi vil lægge
for dagen, og som kobler strategi med gevinster via programmer og projekter. Det
er en tænkning der ikke er detaljeret på løsninger, men tillader og forudsætter
innovative processer i organisationen.
 Hvordan lave strategier som er både robuste og agile?
 Hvordan sikre de rigtige effekter? Hvilke processer skal der til?
 Hvilke processer skal vi fremme i vores organisation for at sikre både
innovative og styrbare programmer og projekter?
Dagen starter med kommunernes egne erfaringer på disse spørgsmål – gode som
dårlige, og vi kobler naturligvis til digitalisering.
Juni 2016: Hvordan skaber vi ledelsesprocesser som sikrer implementering
og opfølgning?
I forlængelse af den første netværksdag, arbejder vi nu med implementerings og
opfølgningsfaserne. Vi forestiller os at vi har fået sammensat et antal programmer
og har klare strategiske mål, men:
 Hvordan sikre vi entydigt ansvar og får hele organisationen til at spille
sammen?
 Hvordan sikre strategisk, konstant og professionel prioritering som
gennemsyrer alle relevante led i organisationen?
 Hvordan sikre, at gevinstrealisering, rapportering og opfølgning gennemsyrer
organisationen?
Atter engang er der naturligvis drøftelse af cases fra kommunerne.
September 2016: Programdannelse
Målet med dagen er ud fra et sæt af strategiske mål, som er fælles for de fleste
kommuner, og ud fra de digitaliseringsprojekter og –initiativer vi kan identificere i
den fælleskommunale digitaliseringsstrategi at danne 5-10 strategiske
programmer, der omfatter såvel organisatoriske- som digitale projekter. De vil
udgøre et rammeværk for det arbejde, hver kommune kan foretage i eget regi.
… selvfølgelig starter vi atter engang med drøftelse af cases fra kommunerne.
November 2016: Programmer og gevinstrealisering
Her er fokus på, hvordan programmerne fra sidst leverer gevinster, og hvad hver
kommuner kan gøre for at der rent faktisk realiseres gevinster i driften og i
budgettet. Vi bruger den viden vi skaffe os på dag 1 og 2 og arbejder med
målformulering, roller og ansvar og konkrete initiativer man kan tage, der hvor man
står lige nu.
December: Finpudsning af programmerne
Her deltager den ansvarlige chef/direktør igen. Denne gang færdiggør vi de 5-10
programmer og tager et ledelsesmæssigt perspektiv ned på arbejdet. Alle
deltagere skal kunne gå hjem og opleve at de rent faktisk er i stand til at styrke
sammenhængen mellem:
 De vigtige mål for deres kommune og den digitaliseringsstrategi de har anlagt
 De strategiske mål og de programmer og projekter de iværksætter
 De programmer og projekter de iværksætter og den faktiske gevinstrealisering
i driften
Ale dage starter kl. 9.00 med kaffe og morgenbrød. Programmet starter kl.9.30 og
slutter kl. 16.00. Første gang i KL, øvrige gange lægges rundt omkring i Danmark, men
dog således at der er god forbindelse for alle. Datoer for de sidste fire gange
fastlægges når vi kender deltagerantallet
Side 4 af 5
Tema
Strategi, digitalisering, gevinstrealisering
Netværksledere
Kaare Pedersen, projektchef, KL: Har ansvaret for KLs arbejde med gevinstrealisering.
Arbejder i en række fælleskommunale digitaliseringsprojekter på tværs af hele den
kommunale sektor (sundhed, social, beskæftigelse, selvbetjening) og i
konsulentprojekter med særlig kompetence inden for forståelse for kerneopgaven og
gevinstrealisering. Programleder for rammearkitekturindsatsen. Har tidligere bl.a.
været Arbejdsmarkeds- og Sundhedschef i Sorø Kommune (2010-2012). Kaare er
uddannet som PhD in Social Science og deltager for tiden i Stanfords Advanced
Project Management Programme
Henrik Bachman, Partner i Implement A/S:
Har stor og bred erfaring med implementering af strategier via programmer og
projekter i både stat og kommuner. Henrik arbejder aktuelt med at fremme strategiske
indsatser gennem programmer i f.eks. SKAT, Københavns Kommune og Region
Syddanmark.
Henrik er oprindelig uddannet fra RUC, er MBA fra CBS og senere efteruddannet på
bl.a. Stanford m.v. Henrik er MSP-certificeret.
Tilmelding og spørgsmål
Spørgsmål om netværket kan stilles til Kaare Pedersen på [email protected], eller tlf. 3370
3442
Tilmelding sker her: Skal ske inden den 8/3-2016
Pris for deltagelse koster kr. 13.000
Side 5 af 5