Altid Online At læse Karen Blixen

Dansk
AltidOnline
1.udgave,2015
ISBN139788761666437
Forfatter(e)MarieBlochJespersen,MariaVestergaardEriksen
Forlag:DansklærerforeningensForlag/Systime
Hurt igt overblik
Integreresiarbejdetmedemnersomkommunikation,medier,digital
læsningogmultimodalitet.
14videoklip|7oplæsninger|20interaktiveopgaver|10primærtekster|60
illustrationer|90opgaver|95sider
AltidOnline-4år
195,00DKK
IAltidonlineskalelevernepåenlegendemådearbejdemedautentiske
tekster,bådeegenproduceredeogteksterfranettet.Vedatundersøge
kommunikationsforhold,modaliteter,sprogoglæsningsætterelevernede
digitalekommunikationsformerindiendanskfagligsammenhæng,og
elevernelæreratanalysereogreflektereoverderesegenogandresbrug
afdigitalekommunikationsformerpåenmerekritiskmåde.
Altidonlinehenvendersigtilelevernei7.-9.klasseogkanmedfordel
anvendesienkeltståendeforløbomdigitalkommunikationellerintegreresi
arbejdetmedemnersomkommunikation,medier,digitallæsningog
multimodalitet.
Altidonlineharenlærervejledningintegreret.
AtlæseKarenBlixen
1.udgave,2011
ISBN139788761635891
Forfatter(e)IvanZ.Sørensen,JohanRosdahl
Forlag:Systime
Hurt igt overblik
Enudgivelsederindeholderenrækkecentraleogmegetforskelligartede
teksterafKarenBlixen.
15videoer|75billeder|15opgaver|12primærtekster|100
ordforklaringer|180fodnoter|240sider|eBog
AtlæseKarenBlixen-1år
AtlæseKarenBlixen-4år
160,00DKK
295,00DKK
IndeholderenrækkecentraleogmegetforskelligartedeteksterafKaren
Blixen;dertiletudvalgafbearbejdningerafBlixensværkeriforskellige
medier,bl.a.EmidioGrecosfilmatiseringaffortællingenEhrengard.
DenneiBog® introducererlitteræremetoderogteorierogviserkonkret,
hvordanforskelligelæsestrategiergiverforskelligeanalyse-og
tolkningsresultater.
Etstortantalukonventioneltudvalgteillustrationerledsagerteksterog
introduktioner.
DenneiBog® kanbrugesbådeidanskundervisningenogaf
litteraturinteresseredelæsereialmindelighed.Denerskrevetmedstor
indsigtogoverskud:DetskalværefornøjeligtatlæseKarenBlixen.
Printeterfrashop.systime.dkHarduspørgsmålsåkontaktospå: > [email protected] > +4570121100
AtlæseKarenBlixen
1.udgave,2011
ISBN139788761622518
Forfatter(e)IvanZ.Sørensen,JohanRosdahl
Forlag:Systime
Hurt igt overblik
NytænkendeKarenBlixen-antologiogintroduktiontillitteræremetoderién,
spændendepakke.
245,00DKKInkl.moms
Dennebogindeholderenrækkecentraleogmegetforskelligartedetekster
afKarenBlixen.
Bogenintroducererforskelligelitteræreteorierogmetoder,ogdenviser
konkret,hvordanforskelligelæsestrategiergiverforskelligeanalyse-og
fortolkningsresultater.
Etstortantalukonventioneltudvalgteillustrationerledsagerteksterog
introduktioner.
Bogenkanbrugesbådeidanskundervisningenogaflitteraturinteresserede
læsere.Denerskrevetmedstorindsigtogstortoverskud:Detskalvære
fornøjeligtatlæseKarenBlixen.
Atlæsetegneserier-Atlavetegneserier-Ina
KorneliussenlæserPersepolis
1.udgave,2015
ISBN139788770855891
Forfatter(e)InaKorneliussen
Forlag:Cobolt
Hurt igt overblik
Atlæsetegneserier-Atlavetegneserier-InaKorneliussenlæser
Persepoliseretopgavehæftetileleverigymnasiet,HFogfolkeskolens
ældsteklasser
160,00DKKInkl.moms
Atlæsetegneseriererenpraksisorienteretindføringitegneseriens
virkemidler.Derarbejdesmedlayout,billederogord,sekvensm.m.
Gennemenkombinationaflæsning,praktiskeøvelsersamtdiskussioneraf
teksterogbillederopnåreleverneenbedreanalyseevne.
AtlæsetegneseriertagerudgangspunktiPERSEPOLIS,engraphicnovelaf
MarjaneSatrapi.HerudoverviserInaKorneliussengennemsineegne
illustrationerhvordantegneserierfungerer.Dererøvelsertilalleafsnitog
elevernefårmulighedforatlavederesegnetegneserier.
AtlæsetegneseriererskrevetafInaKorneliussen,tegneserietegnerog
ophavskvindetilblandtandreSmådyrogFortællingenomdengangjegfik
enbamse.InaKorneliussenerherudovergymnasielæreribilledkunstog
dansk,hvortegneserierindgårsometcentraltpunktihendes
undervisningsforløb.
Printeterfrashop.systime.dkHarduspørgsmålsåkontaktospå: > [email protected] > +4570121100
Begrebomanalyseogmetode
1.udgave,2012
ISBN139788761648891
Forfatter(e)PeterHellerLützen
Forlag:DansklærerforeningensForlag/Systime
Hurt igt overblik
KortoganvendelsesorientereteBogommetoderogmetodiskarbejdei
danskfaget.
93,75DKK
Begrebomanalyseogmetode-4år
eBogenerelevhenvendtoghandleromdanskfagetsmetoder,forståetsom
demådermanarbejdermedteksterpåidansk.
GrundideenieBogenerat'metodiskbevidsthed'heltbasalterevnentilat
seatentekstkanlæses,analyseresogforståspåmereendénmåde.
IeBogensættesetbevidstskelmellemvidenskabsfagetdanskogdet
gymnasialeundervisningsfag,ogfokuserpåsidstnævnte.Medensimpel
modelderillustrererforskelleneidemådermanarbejdermedteksterpå,
giverbogenetbudpåhvordanmankanarbejdemedtekstanalytiskpraksis
pågymnasialtniveau.
Modellensvarertildenmodelderoptræderivejledningerneforstxoghf.I
eBogenssidstekapitel,dereretappendiksomdanskfagetsidentitetog
historie,dragesparallellertilvidenskabsfaget,såledesateBogens
metodegrebknyttesantilnogleafdevidenskabsfagligebegrebersom
elevernekanmødeifxAT,studieområdetellerandretværfaglige
sammenhænge.
eBogenertildanskfagetpåalledegymnasialeungdomsuddannelser.En
udgivelsefraSystimeogDansklærerforeningensForlag.
Begrebomdansk.Litteratur,sprogogmedier
1.udgave,2012
ISBN139788761648884
Forfatter(e)BirgitteDarger,KasperLezuikHansen,ClausNielsen
Forlag:DansklærerforeningensForlag/Systime
Hurt igt overblik
Erenindføringidanskfagets3stofområder.
17videoklip|25lydklip|115opgaver|40primærtekster|40illustrationer|
300sider|eBog
Begrebomdansk.Litteratur,sprogogmedier-1år
Begrebomdansk.Litteratur,sprogogmedier-4år
185,00DKK
345,00DKK
Hvordananalyserermanenlitterærtekst?Hvadskaldertilforaten
kommunikationlykkes?Hvilkesynsvinklerkanmanlæggepåanalyseafen
Facebook-tråd?
SvarenekanmanfindeiBegrebomdansk,dererenindføringi
danskfagetstrestofområder:litteratur,sprogogmedier.Bogenanlægger
enanvendelsesorienterettilgangtilfagetoggennemgårmetodiskegrebtil
arbejdetmedatlæse,forstå,analysereogfortolketeksteribredforstand.
Defagligegrundbegreberdefineresogafprøvespåenbredvifteaf
teksttyper,ogdefølgesopafskriftligeopgaverderkanbruges,når
tekstanalysenskalpåbegyndes,anvendelsenafbegreberneskaltrænes,
oganalyserneskalformidles.
DenneiBog® samlermaterialetfradetotryktebøger,Begrebomdansk–
grundbogogBegrebomdansk–antologi.Denerforsynetmedvideoer,
billederogoplæsning.Materialeterrettetmodhf,menkanbenyttespåalle
gymnasialeuddannelser.
EnudgivelsefraSystimeogDansklærerforeningensForlag.
Begrebomdanskfindesogsåsomtryktbog.
Printeterfrashop.systime.dkHarduspørgsmålsåkontaktospå: > [email protected] > +4570121100
Bruglitteraturhistorien
1.udgave,2014
ISBN139788761665935
Forfatter(e)MadsRangvid,MimiSørensen
Forlag:DansklærerforeningensForlag/Systime
Hurt igt overblik
Bruglitteraturhistoriengivereleverogkursisterenklarogdidaktisk
gennemtænktfremstillingaflitteraturhistorienframiddelalderentilnutiden
16videoklip|60interaktiveopgaver|140opgaver|30Primærtekster|95
illustrationer|200ordforklaringer|230sider
Bruglitteraturhistorien-1år
Bruglitteraturhistorien-4år
160,00DKK
295,00DKK
MedBruglitteraturhistorienfåreleverogkursisterenklarogdidaktisk
gennemtænktfremstillingaflitteraturhistorienframiddelalderentilnutiden.
Detdidaktiskemåliudgivelseneratgørelitteraturhistorienkonkretog
nærværende.Ogikkemindstbrugbar!Deraftitlen.
Anvendelighedensikrespåmangemåder.Førstogfremmesterudgivelsen
opgavebaseret.Eleverogkursisteropfordresgennemdemegetvarierede
opgavetypertilatreflektereogdiskutere.Deskalopbyggederesvidenog
forståelsevedatanalysereteksterogbillederogvedattestederesviden.
Fagetsskriftligedimensionertænktmed,idetudgivelsenindeholderen
rækkeskriveøvelser.
Endvidereermaterialevalgetuhyrevarieret:billeder,fremstilling,tekster,
citater,opgaver-ogofteoverraskendesatsammen.Pådenmådebliver
fremstillingenmotiverende,ogderappellerestilmangelæringsstile.
Udgivelsenernematorienteresigi,fordistrukturenerensartet.Hvert
kapitelindledesmedenopgave,derskalvækkenysgerrrighedog
engagementogdetafsluttesmedperspektiveringogen(selv)test.
Bruglitteraturhistorienertematiskvinklet.Eksempelvisskabertemaer
somselviscenesættelseogforfængelighedforbindelsemellembarokken
ogdetuniverselevenellerkursistenbevægersigi.
Målgruppenerførstogfremmesteleverogkursisterpåhf,stx,hhxoghtx.
Printeterfrashop.systime.dkHarduspørgsmålsåkontaktospå: > [email protected] > +4570121100
Bruglitteraturhistorien
1.udgave,2014
ISBN139788761665942
Forfatter(e)MimiSørensen,MadsRangvid
Forlag:DansklærerforeningensForlag/Systime
Hurt igt overblik
Enklarogdidaktiskgennemtænktfremstillingaflitteraturhistorienfra
middelalderentilnutiden.
295,00DKKInkl.moms
Detdidaktiskemåliudgivelseneratgørelitteraturhistorienkonkretog
nærværende.Ogikkemindstbrugbar!Deraftitlen.
Anvendelighedensikrespåmangemåder.Førstogfremmesterudgivelsen
opgavebaseret.Eleverogkursisteropfordresgennemdemegetvarierede
opgavetypertilatreflektereogdiskutere.Deskalopbyggederesvidenog
forståelsevedatanalysereteksterogbillederogvedattestederesviden.
Fagetsskriftligedimensionertænktmed,idetudgivelsenindeholderen
rækkeskriveøvelser.
Endvidereermaterialevalgetuhyrevarieret:billeder,fremstilling,tekster,
citater,opgaver-ogofteoverraskendesatsammen.Pådenmådebliver
fremstillingenmotiverende,ogderappellerestilmangelæringsstile.
Udgivelsenernematorienteresigi,fordistrukturenerensartet.Hvert
kapitelindledesmedenopgave,derskalvækkenysgerrrighedog
engagementogdetafsluttesmedperspektiveringogen(selv)test.
Bruglitteraturhistorienertematiskvinklet.Eksempelvisskabertemaersom
selviscenesættelseogforfængelighedforbindelsemellembarokkenogdet
universelevenellerkursistenbevægersigi.
Målgruppenerførstogfremmesteleverogkursisterpåhf,stx,hhxoghtx.
DanskfrabasistilD
1.udgave,2012
ISBN139788761643650
Forfatter(e)SusanneDjurhuus,AnneDamholtBøndergaard,Annamette
KjærsgaardAndersen
Forlag:Systime
Hurt igt overblik
UdgivelsenereniBog® skrevetogtilrettelagtspecielttilkursistermed
indholdialleniveaueridansk.
15videoklip|30lydfiler|265aktiviteter|75interaktiveopgaver|120
primærtekster|150illustrationer|580ordforklaringer|ca.900sider|eBog
DanskfrabasistilD-1år
DanskfrabasistilD-4år
185,00DKK
345,00DKK
DanskfrabasistilDereniBog® tilrettelagtogskrevetspecielttilavukursister.UdgivelsenkanogsåanvendespåKUU.
Dererindholdtilalleniveaueridanskpåavu,ogdetheleermed:
sprogogkommunikation
litteratur
medier.
Udgivelsensaktiviteterogopgavertilgodeseralledefagligemålefter
reformenogdertilfagliglæsning,brugafitogløbendeevaluering.Med
dettematerialeerdusikkerpå,atdinekursisterkommergodtrundtomalle
målogtilhørendekernestof–påalleniveauer.
Niveaukapitlerneogsåkøbesenkeltvis.
Printeterfrashop.systime.dkHarduspørgsmålsåkontaktospå: > [email protected] > +4570121100
DanskfrabasistilD.Basisniveau
1.udgave,2012
ISBN139788761649928
Forfatter(e)SusanneDjurhuus,AnneDamholtBøndergaard,Annamette
KjærsgaardAndersen,LeneTrolleSchütter
Forlag:Systime
Hurt igt overblik
UdgivelsenereniBog® skrevetogtilrettelagtspecielttilkursistermed
indholdialleniveaueridansk.
15videoklip|30lydfiler|60aktiviteter|75interaktiveopgaver|120
primærtekster|150illustrationer|580ordforklaringer|eBog
DanskfrabasistilD.Basisniveau-1år
DanskfrabasistilD.Basisniveau-4år
125,00DKK
245,00DKK
DanskfrabasistilD.Basisniveaubestårafetkapitelmedfaglige
aktiviteterspecielthenvendttilkursisterpåbasisniveau,enmaterialebase
medmangeformerformaterialer,enteoribasemeddanskfagligtstofsamt
ordforklaringer.
Aktiviteterogopgavertilgodeseralledefagligemålefterreformenog
dertilfagliglæsning,brugafitogløbendeevalueringmednye,
motiverendemetoder.Meddettematerialeerdusikkerpå,atdinekursister
kommergodtrundtomallemålogtilhørendekernestof.
Defemniveaukapitlerogbaserkanogsåkøbessamlet:Danskfrabasistil
D.
DanskfrabasistilD.NiveauD
1.udgave,2012
ISBN139788761649966
Forfatter(e)SusanneDjurhuus,AnneDamholtBøndergaard,Annamette
KjærsgaardAndersen
Forlag:Systime
Hurt igt overblik
UdgivelsenereniBog® skrevetogtilrettelagtspecielttilkursistermed
indholdialleniveaueridansk.
15videoklip|30lydfiler|45aktiviteter|75interaktiveopgaver|120
primærtekster|150illustrationer|580ordforklaringer|eBog
DanskfrabasistilD.NiveauD-1år
DanskfrabasistilD.NiveauD-4år
125,00DKK
245,00DKK
DanskfrabasistilD.NiveauDbestårafetkapitelmedfagligeaktiviteter
specielthenvendttilkursisterpåniveauF,enmaterialebasemedmange
formerformaterialer,enteoribasemeddanskfagligtstofsamt
ordforklaringer.
Aktiviteterogopgavertilgodeseralledefagligemålefterreformenog
dertilfagliglæsning,brugafitogløbendeevalueringmednye,
motiverendemetoder.Meddettematerialeerdusikkerpå,atdinekursister
kommergodtrundtomallemålogtilhørendekernestof.
Defemniveaukapitlerogbaserkanogsåkøbessamlet:Danskfrabasistil
D.
Printeterfrashop.systime.dkHarduspørgsmålsåkontaktospå: > [email protected] > +4570121100
DanskfrabasistilD.NiveauE
1.udgave,2012
ISBN139788761649959
Forfatter(e)SusanneDjurhuus,AnneDamholtBøndergaard,Annamette
KjærsgaardAndersen
Forlag:Systime
Hurt igt overblik
UdgivelsenereniBog® skrevetogtilrettelagtspecielttilkursistermed
indholdialleniveaueridansk.
15videoklip|30lydfiler|50aktiviteter|75interaktiveopgaver|120
primærtekster|150illustrationer|580ordforklaringer|eBog
DanskfrabasistilD.NiveauE-1år
DanskfrabasistilD.NiveauE-4år
125,00DKK
245,00DKK
DanskfrabasistilD.NiveauEbestårafetkapitelmedfagligeaktiviteter
specielthenvendttilkursisterpåniveauE,enmaterialebasemedmange
formerformaterialer,enteoribasemeddanskfagligtstofsamt
ordforklaringer.
Aktiviteterogopgavertilgodeseralledefagligemålefterreformenog
dertilfagliglæsning,brugafitogløbendeevalueringmednye,
motiverendemetoder.Meddettematerialeerdusikkerpå,atdinekursister
kommergodtrundtomallemålogtilhørendekernestof.
Defemniveaukapitlerogbaserkanogsåkøbessamlet:Danskfrabasistil
D.
DanskfrabasistilD.NiveauF
1.udgave,2012
ISBN139788761649942
Forfatter(e)SusanneDjurhuus,AnneDamholtBøndergaard,Annamette
KjærsgaardAndersen
Forlag:Systime
Hurt igt overblik
UdgivelsenereniBog® skrevetogtilrettelagtspecielttilkursistermed
indholdialleniveaueridansk.
15videoklip|30lydfiler|60aktiviteter|75interaktiveopgaver|120
primærtekster|150illustrationer|580ordforklaringer|eBog
DanskfrabasistilD.NiveauF-1år
DanskfrabasistilD.NiveauF-4år
125,00DKK
245,00DKK
DanskfrabasistilD.NiveauFbestårafetkapitelmedfagligeaktiviteter
specielthenvendttilkursisterpåniveauF,enmaterialebasemedmange
formerformaterialer,enteoribasemeddanskfagligtstofsamt
ordforklaringer.
Aktiviteterogopgavertilgodeseralledefagligemålefterreformenog
dertilfagliglæsning,brugafitogløbendeevalueringmednye,
motiverendemetoder.Meddettematerialeerdusikkerpå,atdinekursister
kommergodtrundtomallemålogtilhørendekernestof.
Defemniveaukapitlerogbaserkanogsåkøbessamlet:Danskfrabasistil
D.
Printeterfrashop.systime.dkHarduspørgsmålsåkontaktospå: > [email protected] > +4570121100
DanskfrabasistilD.NiveauG
1.udgave,2012
ISBN139788761649935
Forfatter(e)SusanneDjurhuus,AnneDamholtBøndergaard,Annamette
KjærsgaardAndersen
Forlag:Systime
Hurt igt overblik
UdgivelsenereniBog® skrevetogtilrettelagtspecielttilkursistermed
indholdialleniveaueridansk.
15videoklip|30lydfiler|50aktiviteter|75interaktiveopgaver|120
primærtekster|150illustrationer|580ordforklaringer|eBog
DanskfrabasistilD.NiveauG-1år
DanskfrabasistilD.NiveauG-4år
125,00DKK
245,00DKK
DanskfrabasistilD.NiveauGbestårafetkapitelmedfagligeaktiviteter
specielthenvendttilkursisterpåniveauG,enmaterialebasemedmange
formerformaterialer,enteoribasemeddanskfagligtstofsamt
ordforklaringer.
Aktiviteterogopgavertilgodeseralledefagligemålefterreformenog
dertilfagliglæsning,brugafitogløbendeevalueringmednye,
motiverendemetoder.Meddettematerialeerdusikkerpå,atdinekursister
kommergodtrundtomallemålogtilhørendekernestof.
Defemniveaukapitlerogbaserkanogsåkøbessamlet:Danskfrabasistil
D.
Danskhistorieoglitteratur-Fællesfagligtforløbom
familie,ægteskabogseksualit
1.udgave,2010
ISBN139788761624826
Forfatter(e)KnudRygOlsen,OleRavn,EgonNyrupMadsen
Forlag:Systime
Hurt igt overblik
Enunikantologimedtematiskintegrerede,historiskekildeteksterog
litteræreteksterfravikingetidentilidag.
235,00DKKInkl.moms
Danskhistorieoglitteraturgiveretoverblikoverdanmarkshistorienog
dansklitteraturshistoriemedsærligtfokuspåfamilie,ægteskabog
seksualitet.
Introduktioner,kildeteksteroglitteræretekstereroverskueligtordnetifem
periodekapitler,derspænderfravikingetidenogmiddelalderentilidag.
Bogenerudarbejdettildetobligatoriskesamspilsforløbifagenehistorieog
danskpåstx,mendenkanbrugesifagenepåalleungdomsuddannelserog
afallemedinteresseforhistorieoglitteraturhistorie.
Printeterfrashop.systime.dkHarduspørgsmålsåkontaktospå: > [email protected] > +4570121100
Dansklitteratur-Frarunertilgraffiti
4.udgave,1996
ISBN139788777838392
Forfatter(e)Carl- JohanBryld,LarsThorup,JohnnyHenningSørensen,Laurits
Gregersen,JørnØrumHansen,BentWindfeld
Forlag:Systime
Hurt igt overblik
Grundlæggendeindføringilitteraturhistorienfremtilslutningenafdet21.
århundrede.
295,00DKKInkl.moms
Bogenskildrerdendanskelitteraturshistoriemedvægtpåto
hovedprincipper:anskuelighedogoverblik.
Gennemetvelfundereteksempelmaterialemedcentraletekstuddragoget
bredtbilledudvalg,deranskueliggørogkonkretisererdevigtigste
udviklingslinjer,placererbogenlitteraturensudviklingiforholdtil
kulturhistoriskehovedtendenseriDanmarkfraca.år1000ogfremtil1997.
Dansklæsebog
4.udgave,2008
ISBN139788761623461
Forfatter(e)LarsJensen,SteenLassen
Forlag:Systime
Hurt igt overblik
Iétbindpræsenteresnogleafdemestbetydningsfuldeforfatterskaberog
teksteridansklitteratur.
450,00DKKInkl.moms
Denne4.udgaveaflitteraturantologienDanskLæsebogstrækkersigfra
middelalderenssagateksterinddetnyeårtusindemedteksterfremtilog
med2008.
Idenneperlerækkeaftekstereralleforfatterskabernefraden
obligatoriskelisteiiDanskLitteratursKanonrepræsenteretmedmindstén
tekst,ogantologiengiveretbredtnedslagidevæsentligstelitterære
retningerogepoker.Teksternebevægersigframiddelalderen,
oplysningstiden,romantikken,biedermeier,detmodernegennembrud,
mellemkrigstidenogefterkrigstidenheltoptilidag.
Bogenspædagogiskeefterskriftomfatterderudoverogsåforslagtil
periodeindkredsendeforløbogtilspændendetekstsammenstillinger
organiseretefterforskelligetemaer.
Bogenhenvendersigprimærttildanskundervisningenigrundskolens
overbygningogpåungdomsuddannelserne,mendenkanmedfordel
brugesafenhver,derinteresserersigfordansklitteratur.Desudener
bogenanvendeligpåvideregåendeuddannelser.
Printeterfrashop.systime.dkHarduspørgsmålsåkontaktospå: > [email protected] > +4570121100
DanskMinimalgrammatik-medøvelser
1.udgave,2008
ISBN139788761622303
Forfatter(e)BirgitLohse,ZsuzsannaBjørnAndersen
Forlag:Systime
Hurt igt overblik
Kortogpræcisoversigtoverdevæsentligstegrammatiskereglerfordansk
sprogbrug
175,00DKKInkl.moms
Bogenkoncentrerersigomdebasaleelementeridetdanskesprogs
opbygning.Bogengennemgårdetbasalestof,sommanminimaltbør
beherskepådanskforatkunnebegåsigsprogligtkorrekt.
Dekorte,teoretiskeafsnitmedmegetenkle,letforståeligeforklaringerpå
detaktuelle,sprogligefænomensuppleresafprogressivegrammatiske
øvelserafforskelligart.
Ordforrådeternutidigtogdagligdags,såisærdefremmedsprogedeelever
hurtigtfåropbyggetetmoderne,elementærtsprog.Hosde
dansksprogedeelevervildemangeøvelserkunneunderstøttedendaglige
indlæringenafgrammatiskkorrekthed.
Bogenharetbredtpublikumogkanbruges
tileleverigrundskolensoverbygning
tilfremmedsprogedestuderende,derskallæredanskpåbådetale-og
skriftsprogsniveau
tildanskestuderendeidetalmenegymnasiumsgrundforløbifagetalmen
sprogforståelseogtilsvarendeniveauerpådeøvrigeungdomsuddannelser
somhåndsrækningtilstuderendepådevideregåendeuddannelser
Danskpåny
.udgave,2014
ISBN139788761658715
Forfatter(e)MariaKatrineLindequist,AnetteHaugeNielsen,JulieBadenKorchFrandsen
Forlag:DansklærerforeningensForlag/Systime
Hurt igt overblik
Henvendersigtileleverne,dermedovergangenfrafolkeskolentil
gymnasietellerenerhvervsuddannelseoplevernyeudfordringeridansk.
18videoklip|25interaktiveopgaver|40illustrationer|45opgaver|13
primærtekster|215ordforklaringer|ca.260sider|eBog
Danskpåny-1år
Danskpåny-4år
160,00DKK
295,00DKK
Danskpånyhenvendersigtileleverne,dermedovergangenfra
folkeskolentilgymnasietellerenerhvervsuddannelseoplevernye
udfordringeridansk.
MedDanskpånyfårelevenopbyggetetdanskfagligtfundament,derkan
byggesviderepåiløbetafdenfortsattedanskundervisning.Desuden
ønskerdenneiBog® atbidragetil,atdanskfagetoplevessomsjovt,
interessantogvarieretikraftafenrækkeforskelligeopgavetyperog
arbejdsformer.
Udgivelsenhenvendersigdegymnasialeungdomsuddannelsersamt
eud/eux.
Printeterfrashop.systime.dkHarduspørgsmålsåkontaktospå: > [email protected] > +4570121100
Danskpåny
1.udgave,2014
ISBN139788761658777
Forfatter(e)MariaKatrineLindequist,AnetteHaugeNielsen,JulieBadenKorchFrandsen
Forlag:DansklærerforeningensForlag/Systime
Hurt igt overblik
Enmotiverendegrundbogtilarbejdetmeddanskeftergrundskolen.
240,00DKKInkl.moms
Danskpånyhenvendersigtileleverne,dermedovergangenfra
grundskolentilgymnasietellerenerhvervsuddannelseoplevernye
udfordringeridansk.
MedDanskpånyfårelevenopbyggetetdanskfagligtfundament,derkan
byggesviderepåiløbetafdenfortsattedanskundervisning.Desuden
ønskerbogenatbidragetil,atdanskfagetoplevessomsjovt,interessant
ogvarieretikraftafenrækkeforskelligeopgavetyperogarbejdsformer.
Bogenhenvendersigmestdirektetilstx(deskriftligeeksamensgenrer),
menkanbrugespåallegymnasialeungdomsuddannelserogpåeud/eux.
Dansksomandetsprog-pædagogiskeogdidaktiske
perspektiver
1.udgave,2012
ISBN139788761656100
Forfatter(e)LarsHolm,HellePiaLaursen
Forlag:DansklærerforeningensForlag/Systime
Hurt igt overblik
Bogenpræsentererenrækkecentralefagligetemaerindenforfagområdet
dansksomandetsprogogbelysernogleafdeproblemstillinger,der
knyttersighertil.
Dansksomandetsprog-pædagogiskeogdidaktiske
perspektiver-4år
177,50DKK
Hensigtenmedbogeneratgiveenfagligviden,derkandannegrundlagfor
tilrettelæggelseafenandetsprogspædagogiskpraksisogforen
kvalificeretdeltagelseidenløbendevidereudviklingaffagområdet.
Ibogensførstedelintroduceresogdiskuteresenrækkecentralebegreber
ogteorier,dererknyttettildansksomandetsprogsometsprogligtvilkår
ogsometsærligtfagområde.
Ibogensandendelflyttesdetprimærefokusfraindividets
andetsprogstilegnelseogsprogbrugtildenandetsprogspædagogiske
praksis.Heriintroduceresenrækkesprogpædagogisketemaer,der
eksemplificeresiforskelligeandetsprogspædagogiskekontekster.Heri
indgårenrækkeeksemplerpåforskelligeundervisningsaktiviteter.
Ibogenstredjedelrettesopmærksomhedenmodforskelligetemaer,der
relaterersigtilinstitutionersmåderathåndteredensituation,atderi
institutionerneeretstigendeantalindivider,forhvemdanskeret
andetsprog.Hersættesfokuspånogleafdeudfordringeriforholdtil
håndteringafsprogligeforskellighed,somdennesituationstiller
institutionerneoverfor.
Dansksomandetsprog.Pædagogiskeogdidaktiskeperspektiver
henvendersigtilstuderende,undervisere,pædagogerogandre
interesserede,derarbejdermeddansksomandetsprogsamtalleandre
medenprofessionelinteresseifaget.
Printeterfrashop.systime.dkHarduspørgsmålsåkontaktospå: > [email protected] > +4570121100
Danskstx
1.udgave,2012
ISBN139788761638830
Forfatter(e)HenrikPoulsen
Forlag:Systime
Hurt igt overblik
Enmodernegrundbogtilheledettreårigeforløbidanskpåstx.
395,00DKKInkl.moms
Teoriomsprog,litteraturogmedier.
Indføringerifagetsgenerelleogstofområdespecifikkemetoderog
væsentligstebegreber.
Materialertildeobligatoriskeforløbommundtlighedogskriftlighed.
Danskstxpædagogiskeindfaldsvinkeler,atelevernemedfordel
vekselviskanarbejdemedstofområdernehverforsigogpåtværsafdem.
Danskeforfattere
1.udgave,2015
ISBN139788761649317
Forfatter(e)
Forlag:Systime
Hurt igt overblik
Udgivelsengiveretoverblikoverdanskeforfatterefra60'ernefremtil
nutiden.
400videoklip|165interaktiveopgaver|90primærtekster|125illustrationer
|200ordforklaringer|ca.805sider
Danskeforfattere-1år
Danskeforfattere-4år
185,00DKK
345,00DKK
KernestoffetiDanskeforfattereeromfattendeintroduktionertilmereend
60ældre,nyereognyeforfatteresuppleretmedenrepræsentativ
primærtekstpr.forfatter.
Forfatterintroduktionerneunderstøttesafoplæsningerogvideointerviews
medmereend30forfattere.
Danskeforfatterehenvendersigprimærttiludskolingensamttileleverog
kursisterpåungdomsuddannelserne.Lærernekanmeddettematerialeselv
sammensættesåvelfordybelses-ogoversigtslæsningsomperiode-og
temaforløb.
Printeterfrashop.systime.dkHarduspørgsmålsåkontaktospå: > [email protected] > +4570121100
Demodernegennembrud1870-1914
1.udgave,2011
ISBN139788761626646
Forfatter(e)JørnJacobsen,ConniPaldam
Forlag:Systime
Hurt igt overblik
Etlettilgængeligtværk,dergennemgårudviklingenbagperiodenslitterære
gennembrud.
295,00DKKInkl.moms
Periodenrummedeikkeblotét,menderimodenlangrækkemoderne
gennembrud.Demodernegennembrud1870-1914,gennemgårperioden
ogdeepokegørendeudtrykderblevudviklet:
Detnaturvidenskabeligeogteknologiskegennembrud
Detreligionskritiskegennembrud
Detpolitiskeogsocialegennembrud
Deturbanegennembrud
Detkønspolitiskegennembrud.
Alledissegennembrudbliverbeskrevetogsatiforbindelsemedde
litteræregennembrud,derkomtilatkendetegneperiodenidanskog
europæisklitteratur.Disselitteræregennembruderdetmoderne
gennembrud,detsjæleligegennembrudogdetfolkeligegennembrud.
Tekstmaterialetbestårafbådedanskeogudenlandskelitteræretekster,
historiskekildeteksterogetomfattendebilledmaterialefrasåveldansksom
udenlandskbilledkunst.
Teksterogbilleder”taler”tilhinandenogeralleeksemplerpåog
illustrationerafdettema,derbliverbehandletibogensenkeltedele.
Bogenkanbenyttessomperiodelæsningifagetdanskindenforallede
gymnasialeuddannelser.
Desenestefemårslitteratur
1.udgave,2015
ISBN139788761667809
Forfatter(e)BrianAndreasen,PeterKennebo,PeterJensen
Forlag:DansklærerforeningensForlag/Systime
Hurt igt overblik
Aktuelbogderpræsentererdennyedanskeognordiskelitteratur.
10videoklip|28primærtekster|165arbejdsspørgsmål|280
ordforklaringer|ca.210sider|eBog
Desenestefemårslitteratur-1år
Desenestefemårslitteratur-4år
195,00DKK
395,00DKK
Desenestefemårslitteraturpræsentererdennyestedanskeognordiske
litteratur.Udgivelsenindeholderteksterimangeforskelligegenrerog
litteræreudtryksformerafbådedebuterendeogetableredeforfattere.
IDesenestefemårslitteratursintroduktionpræsenterescentrale
tematikkeroginteressantestilistisketendenseridennyestelitteratur.
Introduktionengivermulighedforatlæseantologiensteksterimange
forskelligesammenhænge.Tilhverafantologienstekstererdergrundige
arbejdsspørgsmål,somlærereogeleverkanbrugesominspirationtilat
dykkenediteksternesindholdogudtryksformogtilatperspektiveretil
antologiensandretekster.
Antologienhenvendersigtilallemedinteressefortidenslitterære
tendenserogersærligtvelegnettilundervisningidanskpåallede
gymnasialeungdomsuddannelser.
Printeterfrashop.systime.dkHarduspørgsmålsåkontaktospå: > [email protected] > +4570121100
De(t)gyldnesnit
3.udgave,2010
ISBN139788761627131
Forfatter(e)JesperFrandsen
Forlag:Systime
Hurt igt overblik
Allekenderbegrebet’detgyldnesnit’,mendefærrestekansættedetindi
enstørresammenhæng.Detråderdennebogbodpå.
325,00DKKInkl.moms
De(t)gyldnesniterentemabog,deromtalerdeflesteafdeområder,
hvorbegrebetoptræder:æstetik,billedkunst,arkitektur,litteratur,musik,
botanik,zoologiogikkemindstmatematik.
Udovergennemgangenafdetgyldnesnitikunsten,naturenog
matematikken,behandlerbogenenlangrækketemaerbeslægtetmeddet
gyldnesnit,bl.a.pentagonogpentagram,detgyldnerektangel,
proportionssystemer,Platon,geometriskeproblemer,dengyldnelinje,den
gyldnekasse,Cheopspyramiden,WythoffsspilogikkemindstFibonnacital.
Mensmanhidtilnæstenkunharkonstateret,atdetgyldnerektangel
indtagerensærstillingblandtrektangler,harprof.A.Bejanienartikelprøvet
atforklare,hvorfordetersådan.Ibogengennemgåsdeleafartikleniet
heltnytkapitel.Restenaf3.udgaveeridentiskmed2.udgave.
Bogenkanbrugesfrafolkeskolertiluniversiteterimatematik,dansk,
billedkunst,musikogiforbindelsemedtværfagligtsamarbejde,store
opgaverogstudierejser.
Denlillegrundgrammatik
1.udgave,1993
ISBN139788777833472
Forfatter(e)ElsemarieHauge
Forlag:Systime
Hurt igt overblik
Enpraktiskogpædagogiskintroduktiontilsprogsforståelse,der
gennemgårdevigtigstegrammatiskereglerforsåveldansksomforde
øvrigesprogfag.
175,00DKKInkl.moms
Bogenindeholderenkortgennemgangafemnerneordklasser,syntaks,
tegnsætningogsprogrigtighedsproblemer.Hovedvægtenliggerpå
gennemgangenafordklasserne,idetsikkerhedennetoppådetteområdet
harstorbetydningfordenvideresprogforståelse.
Hovedformåleteratpræsenteredestuderendeforetmateriale,derpåen
enkelogoverskueligmådegørdetmuligtatindlæregrammatiske
færdigheder.Derforkombinererbogenkortelærebogsafsnitogenkle
repetitionsøvelser.
Printeterfrashop.systime.dkHarduspørgsmålsåkontaktospå: > [email protected] > +4570121100
Detsprogligeidansk
1.udgave,2013
ISBN139788761658685
Forfatter(e)PeterHellerLützen
Forlag:DansklærerforeningensForlag/Systime
Hurt igt overblik
Enopgavebaseretgrundbogtilarbejdetidansk
2lydfiler|7videoklip|17primærtekster|30opgaver|55modellerog
illustrationer|150sider|eBog
Detsprogligeidansk-1år
Detsprogligeidansk-4år
145,00DKK
295,00DKK
Detsprogligeidanskerenopgavebaseretgrundbogtilarbejdetmedalle
sprogligedimensioneridanskfaget,fx
Kommunikation
Skriftligogmundtligsprogbrug
Betydning
Argumentation
Sproghistorie
Dialektogsociolekt.
DenneiBog® ermålrettetdanskfagetpåallegymnasialeuddannelser.
Specielttilbrugpåhhxindeholderudgivelsenetkapitelom
markedskommunikation.
DetsprogligeidansksomiBog® erenopdateretversionafdentrykte
bog.iBogsversionenindeholdernyeøvelserogtekster,ogfremstillingen
understøttesafmodellerogvideoer.
Diskursanalyseidansk-Sprog,magtogidentitet
1.udgave,2014
ISBN139788761667984
Forfatter(e)AnneBornerupGræsborg,MetteMøllerJørgensen
Forlag:DansklærerforeningensForlag/Systime
Hurt igt overblik
Enudgivelsederspecifikterrettetmoddanskfagetogdetsundervisning
påungdomsuddannelserne.
10videoklip|40primærtekster|40illustrationer|10opgaver|130sider
Diskursanalyseidansk-Sprog,magtogidentitet-1år
Diskursanalyseidansk-Sprog,magtogidentitet-4år
105,00DKK
195,00DKK
Diskursanalyseidansk-sprog,magtogidentiteterrettetmod
undervisningidanskpåungdomsuddannelserne.Deterdenførstebogaf
sinart,specifikttildanskfaget.
Bogensførstetokapitlererindledendeteoriafsnit,derindførerelevernei
diskursanalysensbegreber.Herefterfølgerkapitlerom,hvornårmankan
anvendediskursanalyseifagetdanskogomsprogetsmagtienbredere
etiskforstand.Ideafsluttendetemaafsnitstekstsamlingerkaneleverne
efterenintroduktiontiltemaetmereselvstændigtgåpåopdagelsei
samlingerafteksterifleremedierudvalgtefterderesanalyserbarebrugaf
forskelligediskurser.
Printeterfrashop.systime.dkHarduspørgsmålsåkontaktospå: > [email protected] > +4570121100
Diskursanalyseidansk-Sprog,magtogidentitet
1.udgave,2014
ISBN139788761667991
Forfatter(e)AnneBornerupGræsborg,MetteMøllerJørgensen
Forlag:DansklærerforeningensForlag/Systime
Hurt igt overblik
Enklarogpædagogiskindføringidiskursanalysensbegreberogmetoder.
220,00DKKInkl.moms
Diskursanalyseidansk-sprog,magtogidentiteterrettetmod
undervisningidanskpåungdomsuddannelserne.Deterdenførstebogaf
sinart,specifikttildanskfaget.
Bogensførstetokapitlererindledendeteoriafsnit,derindførerelevernei
diskursanalysensbegreber.Herefterfølgerkapitlerom,hvornårman
kananvendediskursanalyseifagetdanskogomsprogetsmagtien
bredereetiskforstand.Ideafsluttendetemaafsnitstekstsamlingerkan
eleverneefterenintroduktiontiltemaetmereselvstændigtgåpå
opdagelseisamlingerafteksterudvalgtefterderesanalyserbarebrugaf
forskelligediskurser.
Dramaidansk
1.udgave,2004
ISBN139788761605160
Forfatter(e)AnnetteKoldkjærHøjlund,HenrikFlygare
Forlag:Systime
Hurt igt overblik
Teaterhistoriskog-analytiskindføringidramagenrensintertekstuelleog
kulturelleposition.
325,00DKKInkl.moms
Bogengørdetlettere-ogforhåbentligtogsåbådesjovereogmeregivtigt
-atarbejdemeddramatikidanskundervisningen.
Bogenindeholderenintroduktiontildramalæsning,hvorgenrenbliver
defineret,oganalysebegreberog-redskaberbliverpræsenteretien
teoretiskværktøjskasse.Hoveddelenafbogenbestårafafsnitomudvalgte
litteraturhistoriskeperioder.
Dramaidanskharetsupplerendewebsite,derbl.a.indeholder
henvisningertilteksterogdramatikere.
Bogenhenvendersigprimærttilgrundskolensoverbygning,stx,HFogVUC,
menkanogsåbrugespåseminarierogandrevideregåendeuddannelser.
Printeterfrashop.systime.dkHarduspørgsmålsåkontaktospå: > [email protected] > +4570121100
Eventyridansk-frafolkeeventyrtilfantasy
1.udgave,2005
ISBN139788761609199
Forfatter(e)VibekeBlaksteen,KirstenMøller
Forlag:Systime
Hurt igt overblik
Enbog,dergøropmedforestillingenomeventyretsomnogetstøvetog
forældetoggivergenrenfornyetenergiisinsammenstillingafgamle
eventyrogmodernefantasytekster.
325,00DKKInkl.moms
Formåletmeddennebogeratgøredetspændendeoglærerigtatarbejde
medeventyrtekster,bådefolkeeventyrfraforskelligelandeogmoderne
tekstermedeventyrpræg.
Bogensindledningdefinerereventyrgenrenoggiverethistoriskridsover
udviklingenfrafolkeeventyrtilfantasy.Derudoverintroducererbogenogså
teoretiskeindfaldsvinklertileventyranalyse-enstrukturalistisk,en
freudiansk,enjungiansk,enfeministisk,enantroposofiskogenterapeutisk
læsning.
Bogens16folkeeventyrerfortrinsvisfradenordiskelande,menogså
tyske,franske,russiskeogarabiskeeventyrerrepræsenteret.
Bogens15moderneteksterstrækkersigfraH.C.AndersenoverVilly
SørensentilCharlotteWeitzeogKimBlæsbjergogdækkeroverså
forskelligartedegenrersomlegende,kunsteventyr,fantastiskefortællinger,
digte,fantasyogantieventyr.
Eventyridanskindeholderenrækkearbejdsforslagtilbrugi
danskundervisningen.Bogenhenvendersigisærtillærereogeleveride
gymnasialeuddannelser,menkanogsåanvendesifolkeskolensældste
klassetrinogpåseminarierne.
Printeterfrashop.systime.dkHarduspørgsmålsåkontaktospå: > [email protected] > +4570121100
Fagoglæsning(hf)
1.udgave,2014
ISBN139788761668899
Forfatter(e)SigneSøndergaardIrminger,ErikArendal,InaSchmidt,Anna
HolmGrønlund,KarinKirkegaardRasmussen,MikkelStampeHjorth,Sarah
BredgaardStampeHjorth,LeneNibuhrAndersen,Marie-LouiseBach,Anne
VibekeVennerstrøm,JimmyMangelsen,AnnetteBau,MereteVonsbæ
Forlag:DansklærerforeningensForlag/Systime
Hurt igt overblik
Introduktionertilelevøvelser|70elevøvelser|11videoklip|10
primærtekster|35illustrationer|160sider
Fagoglæsning(hf)-1år
Fagoglæsning(hf)-4år
160,00DKK
295,00DKK
Udgivelsenkarakteriseresbedstsomenstoridébanktilatarbejdemedat
optimerekursisternesforståelseafdetfagligestofogdermedsikredemet
størreudbytteafundervisningen.
Kursistenfårstrategiertilataktiveresinforhåndsviden,fåoverblikover
teksterogfastholdesinforståelse.
Lærerenfårenkleogpræciseredskabertilarbejdetmedfagliglæsningi
allefag.Fagoglæsningeropgave-ogpraksisbaseretogkanbruges
direkteidendagligeundervisning.
Hvertkapitelfalderitreafsnit:
Hvadkendetegnerfaget?Hvordanarbejderman?Hvilkefaldgruberaf
sprogligoglæsemæssigarterderifaget?
Introduktiontilkursistøvelser
Elevøvelser:Herfårelevenredskabertilatlærenyefagudtrykog
systematiseredetnyestof
Udgivelsengiverredskabertilfagliglæsningi
dansk
engelsk
2.fremmedsprog:fransk,spansk,tysk
kultur-ogsamfundsfaggruppen
dennaturvidenskabeligefaggruppe
matematik
fysik
Fagoglæsningerskrevetaflæseforskere,erfarnegymnasielærereog
læsevejledere.Derertagetudgangspunktidennyesteforskningbåde
teoretiskogdidaktiskindenforområdet.
Udgivelsenermålrettet1.årskursister,menkanmedfordelanvendesihele
uddannelsesforløbet.
Printeterfrashop.systime.dkHarduspørgsmålsåkontaktospå: > [email protected] > +4570121100
Fagoglæsning(hf)
1.udgave,2015
ISBN139788761668905
Forfatter(e)
Forlag:DansklærerforeningensForlag/Systime
Hurt igt overblik
Enøvelsesbaseretudgivelse,derlæggeroptilatarbejdebevidst,klartog
tydeligtmeddenfagligelæsning.
220,00DKKInkl.moms
Udgivelsenkarakteriseresbedstsomenstoridébanktilatarbejdemedat
optimerekursisternesforståelseafdetfagligestofogdermedsikredemet
størreudbytteafundervisningen.
Kursistenfårstrategiertilataktiveresinforhåndsviden,fåoverblikover
teksterogfastholdesinforståelse.
Lærerenfårenkleogpræciseredskabertilarbejdetmedfagliglæsningi
allefag.Fagoglæsningeropgave-ogpraksisbaseretogkanbruges
direkteidendagligeundervisning.
Hvertkapitelfalderitreafsnit:
Hvadkendetegnerfaget?Hvordanarbejderman?Hvilkefaldgruberaf
sprogligoglæsemæssigarterderifaget?
Introduktiontilkursistøvelser
Elevøvelser:Herfårelevenredskabertilatlærenyefagudtrykog
systematiseredetnyestof
Udgivelsengiverredskabertilfagliglæsningi
dansk
engelsk
2.fremmedsprog:fransk,spansk,tysk
kultur-ogsamfundsfaggruppen
dennaturvidenskabeligefaggruppe
matematik
fysik
Fagoglæsningerskrevetaflæseforskere,erfarnegymnasielærereog
læsevejledere.Derertagetudgangspunktidennyesteforskningbåde
teoretiskogdidaktiskindenforområdet.
Udgivelsenermålrettet1.årskursister,menkanmedfordelanvendesihele
uddannelsesforløbet.
Printeterfrashop.systime.dkHarduspørgsmålsåkontaktospå: > [email protected] > +4570121100
Fagoglæsning(hhx)
1.udgave,2014
ISBN139788761668615
Forfatter(e)HenrikWiweMortensen,JeanetteHassing,ErikArendal,Ina
Schmidt,AnnaHolmGrønlund,MikkelStampeHjorth,LeneNibuhr
Andersen,Marie-LouiseBach,AnneVibekeVennerstrøm,Laura
Kongskov,AnnetteBau,SiwKrasnik,MereteVonsbæk,SusanneUhd
Pedersen,MariannBra
Forlag:DansklærerforeningensForlag/Systime
Hurt igt overblik
95elevøvelser|7videoklip|20primærtekster|20illustrationer|ca.205
sider
Fagoglæsning(hhx)-1år
Fagoglæsning(hhx)-4år
160,00DKK
295,00DKK
Udgivelsenkarakteriseresbedstsomenstoridébanktilatarbejdemedat
optimereelevernesforståelseafdetfagligestofogdermedsikredemet
størreudbytteafundervisningen.
Elevenfårstrategiertilataktiveresinforhåndsviden,fåoverblikover
teksterogfastholdesinforståelse.
Lærerenfårenkleogpræciseredskabertilarbejdetmedfagliglæsningi
allefag.Fagoglæsningeropgave-ogpraksisbaseretogkanbruges
direkteidendagligeundervisning.
Hvertkapitelfalderitreafsnit:
Hvadkendetegnerfaget?Hvordanarbejderman?Hvilkefaldgruberaf
sprogligoglæsemæssigarterderifaget?
Introduktiontilelevøvelser
Elevøvelser:Herfårelevenredskabertilatlærenyefagudtrykog
systematiseredetnyestof
Udgivelsengiverredskabertilfagliglæsningi
dansk
engelsk
2.fremmedsprog:fransk,spansk,tysk
samtidshistorie
samfundsfag
matematik
økonomifagene:afsætning,internationaløkonomi,virksomhedsøkonomi
Fagoglæsningerskrevetaflæseforskere,erfarnegymnasielærereog
læsevejledere.Derertagetudgangspunktidennyesteforskningbåde
teoretiskogdidaktiskindenforområdet.
Udgivelsenermålrettet1.årselever,menkanmedfordelanvendesihele
gymnasieforløbet.
Printeterfrashop.systime.dkHarduspørgsmålsåkontaktospå: > [email protected] > +4570121100
Fagoglæsning(hhx)
1.udgave,2015
ISBN139788761668622
Forfatter(e)
Forlag:DansklærerforeningensForlag/Systime
Hurt igt overblik
Enøvelsesbaseretudgivelse,derlæggeroptilatarbejdebevidst,klartog
tydeligtmeddenfagligelæsning.
220,00DKKInkl.moms
Udgivelsenkarakteriseresbedstsomenstoridébanktilatarbejdemedat
optimereelevernesforståelseafdetfagligestofogdermedsikredemet
størreudbytteafundervisningen.
Elevenfårstrategiertilataktiveresinforhåndsviden,fåoverblikover
teksterogfastholdesinforståelse.
Lærerenfårenkleogpræciseredskabertilarbejdetmedfagliglæsningi
allefag.Fagoglæsningeropgave-ogpraksisbaseretogkanbruges
direkteidendagligeundervisning.
Hvertkapitelfalderitreafsnit:
Hvadkendetegnerfaget?Hvordanarbejderman?Hvilkefaldgruberaf
sprogligoglæsemæssigarterderifaget?
Introduktiontilelevøvelser
Elevøvelser:Herfårelevenredskabertilatlærenyefagudtrykog
systematiseredetnyestof
Udgivelsengiverredskabertilfagliglæsningi
dansk
engelsk
2.fremmedsprog:fransk,spansk,tysk
samtidshistorie
samfundsfag
matematik
økonomifagene:afsætning,internationaløkonomi,virksomhedsøkonomi
Fagoglæsningerskrevetaflæseforskere,erfarnegymnasielærereog
læsevejledere.Derertagetudgangspunktidennyesteforskningbåde
teoretiskogdidaktiskindenforområdet.
Udgivelsenermålrettet1.årselever,menkanmedfordelanvendesihele
gymnasieforløbet.
Printeterfrashop.systime.dkHarduspørgsmålsåkontaktospå: > [email protected] > +4570121100
Fagoglæsning(htx)
1.udgave,2014
ISBN139788761668646
Forfatter(e),SigneSøndergaardIrminger,ThorleifBundgaard,Erik
Arendal,InaSchmidt,AnnaHolmGrønlund,KarinKirkegaard
Rasmussen,MikkelStampeHjorth,SarahBredgaardStampeHjorth,Lene
NibuhrAndersen,Marie-LouiseBach,AnneVibekeVennerstrøm,Laura
Kongskov,ViviA
Forlag:DansklærerforeningensForlag/Systime
Hurt igt overblik
Introduktionertilelevøvelser|85elevøvelser|11videoklip|10
primærtekster|35illustrationer|ca.200sider
Fagoglæsning(htx)-1år
Fagoglæsning(htx)-4år
160,00DKK
295,00DKK
Udgivelsenkarakteriseresbedstsomenstoridébanktilatarbejdemedat
optimereelevernesforståelseafdetfagligestofogdermedsikredemet
størreudbytteafundervisningen.
Elevenfårstrategiertilataktiveresinforhåndsviden,fåoverblikover
teksterogfastholdesinforståelse.
Lærerenfårenkleogpræciseredskabertilarbejdetmedfagliglæsningi
allefag.Fagoglæsningeropgave-ogpraksisbaseretogkanbruges
direkteidendagligeundervisning.
Hvertkapitelfalderitreafsnit:
Hvadkendetegnerfaget?Hvordanarbejderman?Hvilkefaldgruberaf
sprogligoglæsemæssigarterderifaget?
Introduktiontilelevøvelser
Elevøvelser:Herfårelevenredskabertilatlærenyefagudtrykog
systematiseredetnyestof
Udgivelsengiverredskabertilfagliglæsningi
dansk
engelsk
teknologi
teknologihistorie
kommunikation/it
samfundsfag
matematik
fysik
biologi
kemi
Fagoglæsningerskrevetaflæseforskere,erfarnegymnasielærereog
læsevejledere.Derertagetudgangspunktidennyesteforskningbåde
teoretiskogdidaktiskindenforområdet.
Udgivelsenermålrettet1.årselever,menkanmedfordelanvendesihele
gymnasieforløbet.
Printeterfrashop.systime.dkHarduspørgsmålsåkontaktospå: > [email protected] > +4570121100
Fagoglæsning(htx)
1.udgave,2015
ISBN139788761668882
Forfatter(e)
Forlag:DansklærerforeningensForlag/Systime
Hurt igt overblik
Enøvelsesbaseretudgivelse,derlæggeroptilatarbejdebevidst,klartog
tydeligtmeddenfagligelæsning.
220,00DKKInkl.moms
Udgivelsenkarakteriseresbedstsomenstoridébanktilatarbejdemedat
optimereelevernesforståelseafdetfagligestofogdermedsikredemet
størreudbytteafundervisningen.
Elevenfårstrategiertilataktiveresinforhåndsviden,fåoverblikover
teksterogfastholdesinforståelse.
Lærerenfårenkleogpræciseredskabertilarbejdetmedfagliglæsningi
allefag.Fagoglæsningeropgave-ogpraksisbaseretogkanbruges
direkteidendagligeundervisning.
Hvertkapitelfalderitreafsnit:
Hvadkendetegnerfaget?Hvordanarbejderman?Hvilkefaldgruberaf
sprogligoglæsemæssigarterderifaget?
Introduktiontilelevøvelser
Elevøvelser:Herfårelevenredskabertilatlærenyefagudtrykog
systematiseredetnyestof
Udgivelsengiverredskabertilfagliglæsningi
dansk
engelsk
teknologi
teknologihistorie
kommunikation/it
samfundsfag
matematik
fysik
biologi
kemi
Fagoglæsningerskrevetaflæseforskere,erfarnegymnasielærereog
læsevejledere.Derertagetudgangspunktidennyesteforskningbåde
teoretiskogdidaktiskindenforområdet.
Udgivelsenermålrettet1.årselever,menkanmedfordelanvendesihele
gymnasieforløbet.
Printeterfrashop.systime.dkHarduspørgsmålsåkontaktospå: > [email protected] > +4570121100
Fagoglæsning(stx)
1.udgave,2014
ISBN139788761666048
Forfatter(e)SigneSøndergaardIrminger,ErikArendal,InaSchmidt,Anna
HolmGrønlund,KarinKirkegaardRasmussen,MikkelStampeHjorth,Sarah
BredgaardStampeHjorth,LeneNibuhrAndersen,Marie-LouiseBach,Anne
VibekeVennerstrøm,LauraKongskov,AnnetteBau,MereteVonsbæk
Forlag:DansklærerforeningensForlag/Systime
Hurt igt overblik
Introduktionertilelevøvelser|85elevøvelser|11videoklip|10
primærtekster|35illustrationer|185sider
Fagoglæsning(stx)-1år
Fagoglæsning(stx)-4år
160,00DKK
295,00DKK
Udgivelsenkarakteriseresbedstsomenstoridébanktilatarbejdemedat
optimereelevernesforståelseafdetfagligestofogdermedsikredemet
størreudbytteafundervisningen.
Elevenfårstrategiertilataktiveresinforhåndsviden,fåoverblikover
teksterogfastholdesinforståelse.
Lærerenfårenkleogpræciseredskabertilarbejdetmedfagliglæsningi
allefag.Fagoglæsningeropgave-ogpraksisbaseretogkanbruges
direkteidendagligeundervisning.
Hvertkapitelfalderitreafsnit:
Hvadkendetegnerfaget?Hvordanarbejderman?Hvilkefaldgruberaf
sprogligoglæsemæssigarterderifaget?
Introduktiontilelevøvelser
Elevøvelser:Herfårelevenredskabertilatlærenyefagudtrykog
systematiseredetnyestof
Udgivelsengiverredskabertilfagliglæsningi
dansk
engelsk
2.fremmedsprog:fransk,spansk,tysk
historie
samfundsfag
matematik
fysik
biologi
kemi
Fagoglæsningerskrevetaflæseforskere,erfarnegymnasielærereog
læsevejledere.Derertagetudgangspunktidennyesteforskningbåde
teoretiskogdidaktiskindenforområdet.
Udgivelsenermålrettet1.årselever,menkanmedfordelanvendesihele
gymnasieforløbet.
Printeterfrashop.systime.dkHarduspørgsmålsåkontaktospå: > [email protected] > +4570121100
Fagoglæsning(stx)
1.udgave,2015
ISBN139788761666062
Forfatter(e)
Forlag:DansklærerforeningensForlag/Systime
Hurt igt overblik
Enøvelsesbaseretudgivelse,derlæggeroptilatarbejdebevidst,klartog
tydeligtmeddenfagligelæsning.
220,00DKKInkl.moms
Udgivelsenkarakteriseresbedstsomenstoridébanktilatarbejdemedat
optimereelevernesforståelseafdetfagligestofogdermedsikredemet
størreudbytteafundervisningen.
Elevenfårstrategiertilataktiveresinforhåndsviden,fåoverblikover
teksterogfastholdesinforståelse.
Lærerenfårenkleogpræciseredskabertilarbejdetmedfagliglæsningi
allefag.Fagoglæsningeropgave-ogpraksisbaseretogkanbruges
direkteidendagligeundervisning.
Hvertkapitelfalderitreafsnit:
Hvadkendetegnerfaget?Hvordanarbejderman?Hvilkefaldgruberaf
sprogligoglæsemæssigarterderifaget?
Introduktiontilelevøvelser
Elevøvelser:Herfårelevenredskabertilatlærenyefagudtrykog
systematiseredetnyestof
Udgivelsengiverredskabertilfagliglæsningi
dansk
engelsk
2.fremmedsprog:fransk,spansk,tysk
historie
samfundsfag
matematik
fysik
biologi
kemi
Fagoglæsningerskrevetaflæseforskere,erfarnegymnasielærereog
læsevejledere.Derertagetudgangspunktidennyesteforskningbåde
teoretiskogdidaktiskindenforområdet.
Udgivelsenermålrettet1.årselever,menkanmedfordelanvendesihele
gymnasieforløbet.
Printeterfrashop.systime.dkHarduspørgsmålsåkontaktospå: > [email protected] > +4570121100
Falkenstjernebd.1
3.udgave,2000
ISBN139788761613196
Forfatter(e)LauritsGregersen,MogensBjerringHansen,PeterBoile
Nielsen,AndersBollerup
Forlag:Systime
Hurt igt overblik
Enklassiskantologi,dergivernogleafdestørsteforfattereogvigtigste
genreralbuerum.Detteførstebindomhandlerlitteraturfraoldtidentil
Aarestrup.
415,00DKKInkl.moms
Bogenpræsentererenrækkeafdevæsentligstebidragidansklitteratur
gennemtiden-runeindskrifternepåJelling-stenen,fortalentilJyskelov,
SaxosDanmarksKrønikeforatnævnenoglefå.
Iantologienermangeafgrundpillerneidansklitteraturogkultur
repræsenterede-bl.a.TychoBrahe,ThomasKingo,LudviwHolberg,Adan
Ohlenschläger,N.F.S.GrundtvigogSteenSteensenBlicher-ogogsånogle
afdeklassiskefolkeviserog-eventyrkommertilorde.
Bogenindeholdernotermedtekstoplysningerogordforklaringer.
Tekstsamlingenhenvendersigtilungdomsuddannelsersåvelsom
voksenuddannelserogvideregåendeuddannelser,menogsåtilden
interesseredelitteraturlæserialmindelighed.
Falkenstjernebd.2
3.udgave,2001
ISBN139788761611048
Forfatter(e)LauritsGregersen,MogensBjerringHansen,PeterBoile
Nielsen,AndersBollerup
Forlag:Systime
Hurt igt overblik
Enklassiskantologi,dergivernogleafdestørsteforfattereogvigtigste
genreralbuerum.DetteførstebindomhandlerlitteraturfraH.C.Andersentil
JohannesV.Jensen.
415,00DKKInkl.moms
Bogenpræsentererenrækkeafdevæsentligstebidragidansklitteratur
gennemtiden-H.C.Andersenseventyr,SørenKierkegaardsfilosofiske
diskussioner,HenrikPontoppidanssamfundskritikforatnævnenoglefå.
Iantologienermangeafgrundpillerneidansklitteraturogkultur
repræsenterede-bl.a.GeorgBrandes,J.P.Jacobsen,HolgerDrachmann,
HermanBang,MartinAndersenNexøogJeppeAakjær.
Bogenindeholdernotermedtekstoplysningerogordforklaringer.
Tekstsamlingenhenvendersigtilungdomsuddannelsersåvelsom
voksenuddannelserogvideregåendeuddannelser,menogsåtilden
interesseredelitteraturlæserialmindelighed.
Printeterfrashop.systime.dkHarduspørgsmålsåkontaktospå: > [email protected] > +4570121100
Falkenstjernebd.3
5.udgave,2013
ISBN139788761660633
Forfatter(e)LauritsGregersen,MogensBjerringHansen,PeterBoile
Nielsen,AndersBollerup
Forlag:Systime
Hurt igt overblik
Enklassiskantologi,dergivernogleafdestørsteforfattereog
vigtigstegenreralbuerum.Dettetredjebindomhandlerlitteraturfra
TomKristensentilnutiden
415,00DKKInkl.moms
Bogenpræsentererenrækkeafdevæsentligstebidragikernestoffeti
dansklitteraturogrummerdesudentekster,derkanindgåiet
sproghistoriskforløb.
Iantologienermangeafgrundpillerneinyeredansklitteraturogkultur
repræsenterede-HansKirk,KnudSønderby,HansScherfig,KarenBlixen,
KlausRifbjerg,BennyAndersen,PeterHøeg,MichaelStrungeforatnævne
noglefå.Bogenindeholdernotermedtekstoplysningerogordforklaringer.
Tekstsamlingenhenvendersigtilungdomsuddannelsersåvelsom
voksenuddannelserogvideregåendeuddannelser,menogsåtilden
interesseredelitteraturlæserialmindelighed.
Denne5.udgaverummermangenyebillederogenrækkenyeteksteraf
bl.a.KjellAskildsen,TorUlven,KerstinEkman,PerPettersonogKimLeine.
Falkenstjernebd.4-Verdenslitteratur
1.udgave,2001
ISBN139788712034537
Forfatter(e)LauritsGregersen,MogensBjerringHansen,PeterBoile
Nielsen,AndersBollerup
Forlag:Systime
Hurt igt overblik
Enklassiskantologi,dergivernogleafverdensstørsteforfattereog
vigtigstegenreralbuerum.DetteværkomhandlerlitteraturfraFørste
Mosebogtildet20.århundredesdigtning.
415,00DKKInkl.moms
Iantologienermangeafgrundpillerneiverdenslitteraturenrepræsenterede
-blandtandrePlaton,FransafAssisi,MartinLuther,WilliamShakespeare,
Molière,Jean- JacquesRousseau,ImmanuelKant,EdgarAllan,Charles
Dickens,FranzKafkaogBertoltBrecht.
Ordetverdenslitteraturblevførsteganganvendti1827afGoethe.Mange
seneredigteresomfxT.S.ElioterpålinjemedGoetheiforestillingenom,at
denstorelitteraturhenovertidsmæssige,kulturelleognationalegrænser
talerstærktogdirekte-ogsåtilnutidenslæsere,hvorved
verdenslitteraturenbliverendelafvoresegenlevendenutid.
Bogenindeholdernotermedtekstoplysningerogordforklaringer.
Tekstsamlingenhenvendersigtilungdomsuddannelsersåvelsom
voksenuddannelserogvideregåendeuddannelser,menogsåtilden
interesseredelitteraturlæserialmindelighed.
Printeterfrashop.systime.dkHarduspørgsmålsåkontaktospå: > [email protected] > +4570121100
Femårslitteratur2010-2014
1.udgave,2015
ISBN139788761667816
Forfatter(e)BrianAndreasen,PeterKennebo,PeterJensen
Forlag:DansklærerforeningensForlag/Systime
Hurt igt overblik
Antologimeddebedsteteksteridennyestedanskeognordiskelitteratur.
Teksternepræsenteresmedenpædagogiskintroduktiontilmarkante
tendenseroggrundigearbejdsspørgsmål.
290,00DKKInkl.moms
Femårslitteratur2010-2014præsentererdennyestedanskeognordiske
litteratur.Antologienindeholderteksterimangeforskelligegenrerog
litteræreudtryksformerafbådedebuterendeogetableredeforfattere.
Ibogensintroduktionpræsenterescentraletematikkeroginteressante
stilistisketendenseridennyestelitteratur.Introduktionengivermulighedfor
atlæseantologiensteksterimangeforskelligesammenhænge.Tilhveraf
antologienstekstererdergrundigearbejdsspørgsmål,somlærereog
eleverkanbrugesominspirationtilatdykkenediteksternesindholdog
udtryksformogtilatperspektiveretilantologiensandretekster.
Antologienhenvendersigtilallemedinteressefortidenslitterære
tendenserogersærligtvelegnettilundervisningidanskpåallede
gymnasialeungdomsuddannelser.
Filmidansk
1.udgave,2004
ISBN139788761605320
Forfatter(e)HansOlufSchou,HelgaMikkelsen
Forlag:Systime
Hurt igt overblik
Grundlæggendetematiseringafkoblingenmellemlitteratur,billederogfilm.
325,00DKKInkl.moms
Bogenpræsenterercentralebegreberifilmanalysenmedetdertilhørende
analyseskema,konkreteanalyseeksemplermedudgangspunktifem
udvalgtefilmogarbejdsspørgsmåltilundervisningen.
Derudoverindeholderbogenenantologi,derkanlæsestematiski
forlængelseafarbejdetmeddepræsenteredefilm,ogenintroduktiontil
billedlæsning,derkaninspireretildetviderearbejdemedfilm,litteraturog
billederiundervisningen.
Printeterfrashop.systime.dkHarduspørgsmålsåkontaktospå: > [email protected] > +4570121100
Fraordtilsætning
1.udgave,2004
ISBN139788761610010
Forfatter(e)LoneMilling,HeineNorsk,ElisabethNedergaard
Forlag:Systime
Hurt igt overblik
Enkortfattetintroduktiontilalmengrammatikmedudgangspunktidanske
eksempler.
120,00DKKInkl.moms
Bogenertænktsomenbasisgrammatik,dergiverelevernepå
uddannelserneetfællesgrundlagfordetviderearbejde,bådeidanskogi
fremmedsprogene.
Fraordtilsætningerinddeltifireafsnit.Deførstetoafsnitomordklasser
ogsætningslederopsamlingsmoduler,hvordenbasalegrundgrammatik
gennemgåsogøvesgennemfællesøvelser.
Detoafsluttendeafsnitomverberogomhelsætningsanalysebygger
viderepådennebasisviden,ogindeholdertrindelteraketøvelser,hvor
elevernegårfrabasalgrundvidenitrin1tilmereavanceretgrammatisk
tænkningitrin3.
Fraordtilsætningerbådetænktsomenopsamlingsgrammatikogsomen
optimeringafelevernesgrammatiskeviden.
Yderligereøvelserfindespåbogenstilhørendewebsite,
www.fraord.systime.dk.Hererderogsåensideforunderviserenmed
forslagogideertilundervisningensamtenfacitlistetiløvelserne.
Grundbogtildansk-idegymnasialeuddannelser
1.udgave,2012
ISBN139788761632203
Forfatter(e)HenrikPoulsen
Forlag:Systime
Hurt igt overblik
DenneiBog® rummeralttildanskidettreårigeforløbpågymnasiet
120primærtekster|25videoer|670ordforklaringer|110opgaver|140
billeder|Ca.560sider|eBog
Grundbogtildansk-idegymnasialeuddannelser-1år
Grundbogtildansk-idegymnasialeuddannelser-4år
185,00DKK
345,00DKK
DenneiBog® rummeralttildanskidettreårigeforløbpågymnasiet:
stofomsprog,litteraturogmedier
indføringerifagetsgenerelleogstofområdespecifikkemetoderog
væsentligstebegreber
materialertildeobligatoriskeforløbommundtlighedogskriftlighed
anskueligeogtilpaskomplekseteksterimangegenrerogformater.
Denpædagogiskeindfaldsvinkeler,atelevernemedfordelvekselviskan
arbejdemedstofområdernehverforsigogpåtværsafdemogdertil
egnernetopiBogsformatetsigsærliggodt.
Printeterfrashop.systime.dkHarduspørgsmålsåkontaktospå: > [email protected] > +4570121100
Grundbogen1.Sprog.Litteratur.Medier
1.udgave,2005
ISBN139788761608796
Forfatter(e)HenrikPoulsen
Forlag:Systime
Hurt igt overblik
Introduktiontildanskfagetsgenstandsområdeogarbejdsmetodermed
vægtpådensprogligeforståelseaftekster,litteraturogkommuniktionial
almindelighed.
325,00DKKInkl.moms
Bogensførstedelbeskæftigersigmedsprogetstogrundfunktioner.
Sprogetskaberbetydningogerdermedforudsætningenfor,atvikan
reflektere,ogsprogetgørossamtidigtistandtilatmeddeleostilhinanden
ogerdermedmedtilatopbyggesocialerelationer.
Andendelbeskæftigersigmeddefirekulturellekompetencer-atlytte,at
tale,atlæseogatskrive.Hererikkekuntaleomvæsentlige
arbejdsredskaberifagetmenogsåomkompetencer,derertætforbundne
medmulighederneforatværeaktivborgerisamfundet.
Tredjedelintroducererfagetslitteræreområder.Detdrejersigførstog
fremmestomgenreforståelseoglitteraturhistorie.Genrerneopfattesien
kommunikativsammenhængsomtekstformationer,derfremmerog
udfordrerenforståelsemellemforfatteroglæser.Litteraturhistoriengiver
ethurtigtoverblikovertidenframiddelaldertilmillenium.
Grundbogen1erdenførsteirækkenaftregrundbøger,derhenvender
sigtilhversitklassetrinpåungdomsuddannelserne.Intentionenerat
ansporelæserentilatreflektereoversproget,sprogetilitteraturen,
litteraturensvæsen,mediernessprog,hverdagenstekster-vortsproglige
fællesskab.
Bøgerneudfolderdetfagligestofienhelhedsorienteretbevægelsefrade
enkleogfundamentalesprogligeudtrykibind1tildetkomplekse
medieværkibind3.Denneformforspirallæsningbyggerudviklingszoner
ophoslæseren,sålæreprocessenbliverprogressiv.Dentager
udgangspunktidetkendteoggriberindidetukendte.
Grundbogen2.Sprog.Litteratur.Medier
1.udgave,2005
ISBN139788761608802
Forfatter(e)HenrikPoulsen
Forlag:Systime
Hurt igt overblik
Introduktiontildanskfagetsgenstandsområdeogarbejdsmetodermed
særligtfokuspåsprogoglitteratur.
325,00DKKInkl.moms
Bogensførstedelbeskæftigersigmedsprog,retorikoggenre.Disse
udgørtilsammenelementerneienhversagligellerlitterærkommunikation.
Andendelfortsætterdenlitteraturhistoriskekonstruktion,somblev
påbegyndtiførstebind.Tredjeogsidstedelbeskriverdetdanskesprogs
historieogkultur.
Grundbogen2erdenandenirækkenaftregrundbøger,derhenvender
sigtilhversitklassetrinpåungdomsuddannelserne.Intentionenerat
ansporelæserentilatreflektereoversproget,sprogetilitteraturen,
litteraturensvæsen,mediernessprog,hverdagenstekster-vortsproglige
fællesskab.
Bøgerneudfolderdetfagligestofienhelhedsorienteretbevægelsefrade
enkleogfundamentalesprogligeudtrykibind1tildetkomplekse
medieværkibind3.Denneformforspirallæsningbyggerudviklingszoner
ophoslæseren,sålæreprocessenbliverprogressiv.Dentager
udgangspunktidetkendteoggriberindidetukendte.
Printeterfrashop.systime.dkHarduspørgsmålsåkontaktospå: > [email protected] > +4570121100
Grundbogen3.Sprog.Litteratur.Medier
1.udgave,2007
ISBN136160881902
Forfatter(e)HenrikPoulsen
Forlag:Systime
Hurt igt overblik
Introduktiontildanskfagetsgenstandsområdeogarbejdsmetodermed
vægt
påanalyseafsprogoglitteraturfraenmediemæssigindfaldsvinkel.
325,00DKKInkl.moms
Bogensførsteafsnitetablererenbetragtningsmåde,derkangribeomden
kompleksitet,dererknyttettilsamspilletmellemsprog,litteraturogmedier.
Andetafsnitbeskæftigermedmedierneslitteraturhistorieietforsøgpåat
genskrivelitteraturhistorienudfradenbetragtning,atdetermediernes
historie,derdisponererstoffet.Normalterdetgenrebegreber,idéerog
forfatterskaber,dertrækkerdelangelinjer,menhererdetaltsåmedierne
somkulturellestørrelser,derskabersammenhæng.
Itredjeafsniterfokuspåmediernessprogogudtryksformer.Detdrejersig
førstogfremmestomforståelseogmedierneogredskabertilatarbejde
meddemindefra-hvordanbyggesmeningsuniversetopideenkelte
medier?
Bogensfjerdeafsnitbeskæftigersigmedlitteraturhistorieognordiskog
europæisklysogerberegnetsomoverblikslæsning.
Ifemteafsniterdannelseogkulturelkompetencedetematiske
omdrejningspunkter.
Isjetteogsidsteafsniterfokusrettetmodlitteraturenslitteraturhistorie.
Grundbogen3erdensidsteirækkenaftregrundbøger,derhenvendersig
tilhversitklassetrinpåungdomsuddannelserne.Intentioneneratanspore
læserentilatreflektereoversproget,sprogetilitteraturen,litteraturens
væsen,mediernessprog,hverdagenstekster-vortsprogligefællesskab.
Bøgerneudfolderdetfagligestofienhelhedsorienteretbevægelsefrade
enkleogfundamentalesprogligeudtrykibind1tildetkomplekse
medieværkibind3.Denneformforspirallæsningbyggerudviklingszoner
ophoslæseren,sålæreprocessenbliverprogressiv.Dentager
udgangspunktidetkendteoggriberindidetukendte.
Printeterfrashop.systime.dkHarduspørgsmålsåkontaktospå: > [email protected] > +4570121100
Grundtvig.Introduktionogtekster
1.udgave,2015
ISBN139788761680846
Forfatter(e)AndersHolm
Forlag:Systime
Hurt igt overblik
EngrundigintroduktiontilGrundtvigstænkningogaktuellebetydning
4videoklip|34faktabokse|27primærtekster|ca.170sider
Grundtvig.Introduktionogtekster-1år
Grundtvig.Introduktionogtekster-4år
105,00DKK
195,00DKK
EngrundigintroduktiontilGrundtvigstænkningogaktuellebetydning.
UdgivelsenlæggerbådeenhistoriskognutidigvinkelpåGrundtvigoghans
politiske,kulturelleogsamfundsmæssigebetydning.
DererfokuspåottesiderafGrundtvigsoffentligefremtræden:
romantikeren
historikeren
politikeren
folkeoplyseren
mytologen
præsten
salmedigteren
danskeren
Bogenindeholdergrundigeintroduktionertildeottetemaerogenlang
rækkegenremæssigtmegetforskelligetekster.Hertilkommerenrække
illustrationer,dersupplererfremstillingen.
Bogenkanbl.a.anvendesifagenedansk,historieogreligion,bådei
enkeltfagligeogtværfagligeforløb.
Printeterfrashop.systime.dkHarduspørgsmålsåkontaktospå: > [email protected] > +4570121100
Grundtvig.Introduktionogtekster
1.udgave,2012
ISBN139788761640192
Forfatter(e)AndersHolm
Forlag:Systime
Hurt igt overblik
EngrundigintroduktiontilGrundtvigstænkningogaktuellebetydning.
250,00DKKInkl.moms
UdgivelsenlæggerbådeenhistoriskognutidigvinkelpåGrundtvigoghans
politiske,kulturelleogsamfundsmæssigebetydning.
DererfokuspåottesiderafGrundtvigsoffentligefremtræden:
romantikeren
historikeren
politikeren
folkeoplyseren
mytologen
præsten
salmedigteren
danskeren
Materialetindeholdergrundigeintroduktionertildeottetemaerogenlang
rækkegenremæssigtmegetforskelligetekster.Hertilkommerenrække
illustrationer,dersupplererfremstillingen.
Bogenkanbl.a.anvendesifagenedansk,historieogreligion,bådei
enkeltfagligeogtværfagligeforløb.
GULD-Skattefradendanskeguldalder
1.udgave,2013
ISBN139788761660626
Forfatter(e)
Forlag:Systime
Hurt igt overblik
IsamarbejdemedkunstmuseetARoServistolteafatkunnepræsentereet
omfangsrigtogfantastiskflotillustreretkatalog,somviudgiveriforbindelse
medARoS’storeguldalderudstilling:GULD-skattefradendanske
guldalder.
350,00DKKInkl.moms
Katalogetsætterguldalderenskunstindienbredereforskningsmæssig
sammenhængogeretmustforalle,derinteresserersigfor1800-tallets
litteratur,historie,politik,videnskab,samfundogbilledunivers.
Påmereend300billedrigesidererværkernesærdelessmuktgengivetog
ledsagetafottestoreartikler,dererskrevettillejlighedenafdefremmeste
forskerepåfeltet.Teksternepræsentererdennyestevidenomguldalderen
setfraforskelligefagvinkler.Allestedererformidlingenogfortælleglædeni
højsædet.
Herventerstorelæse-ogkiggeoplevelseruansetommanerunderviseri
dansk,historieellerbilledkunst.
Printeterfrashop.systime.dkHarduspørgsmålsåkontaktospå: > [email protected] > +4570121100
Håndbogtildansk-litteratur,sprog,medier
2.udgave,2015
ISBN139788761683656
Forfatter(e)OleSchultzLarsen
Forlag:DansklærerforeningensForlag/Systime
Hurt igt overblik
Enklarogvelstruktureretindføringidanskfagetsgenrer,metoderog
begreber.
375,00DKKInkl.moms
Håndbogtildansk–litteratur,sprog,mediergivereleverogkursisteren
klarogvelstruktureretindføringifagetsgenrer,metoderogbegreber.
Håndbogtildanskudgørenplatformforundervisningen,somlærereog
eleversammenkantageafsætiogkombineremedyderligerestof.
Bogenbeståraffemkapitlerogtooversigter:
Detoførstekapitlerintroducerertilfagetsgrundbegreber
Detrecentralekapitlergennemgårfagetstrestofområder,litteratur,
sprogogmedier
Herefterfølgerenlangrækkeanalysevejledningersamtoversigtertil
henholdsvisfilm-ogbilledforståelse
Allegrundbegreberdefineresgrundigtvha.eksempler,modellerog
oversigter.
DesudenindeholderHåndbogtildansk-litteratur,sprog,medieren
mængdeaktiverendeopgavertilbådeindividueltarbejdeog
gruppearbejde.
Materialetervelafprøvetpådeforskelligegymnasialeuddannelserog
niveauer.
I2.udgavenafHåndbogtildanskerderprimærtforetagetsproglige
rettelserogpræciseringerogsketenudskiftningafenkelteeksemplerog
citater.Desudenerdervalgtennydefinitionafbegrebetsætningskløvning.
2.udgavenkanimidlertidudenproblemeranvendessammenmed1.
udgaven.
Printeterfrashop.systime.dkHarduspørgsmålsåkontaktospå: > [email protected] > +4570121100
Håndbogtildansk-litteratur,sprog,medier
1.udgave,2015
ISBN139788761668332
Forfatter(e)OleSchultzLarsen
Forlag:DansklærerforeningensForlag/Systime
Hurt igt overblik
Håndbogtildansk-litteratur,sprog,mediergivereleverogkursisteren
klarogvelstruktureretindføringifagetsgenrer,metoderogbegreber.
2videoklip|100illustrationer|60opgaver|50tekstuddrag|ca.310sider
Håndbogtildansk-litteratur,sprog,medier-1år
Håndbogtildansk-litteratur,sprog,medier-4år
125,00DKK
245,00DKK
Håndbogtildansk-litteratur,sprog,mediergivereleverogkursisteren
klarogvelstruktureretindføringifagetsgenrer,metoderogbegreber.
Håndbogtildanskudgørenplatformforundervisningen,somlærereog
eleversammenkantageafsætiogkombineremedyderligerestof.
Bogenbeståraffemkapitlerogtooversigter:
Detoførstekapitlerintroducerertilfagetsgrundbegreber
Detrecentralekapitlergennemgårfagetstrestofområder,litteratur,
sprogogmedier
Herefterfølgerenlangrækkeanalysevejledningersamtoversigtertil
henholdsvisfilm-ogbilledforståelse
Allegrundbegreberdefineresgrundigtvha.eksempler,modellerog
oversigter.
DesudenindeholderHåndbogtildansk-litteratur,sprog,medieren
mængdeaktiverendeopgavertilbådeindividueltarbejdeog
gruppearbejde.
Materialetervelafprøvetpådeforskelligegymnasialeuddannelserog
niveauer.
Henoverbjerget.Lærerpakke
1.udgave,2013
ISBN139788761662309
Forfatter(e)AnnetteL.Christiansen
Forlag:DansklærerforeningensForlag/Systime
Hurt igt overblik
VinderafSilverAwardvedBELMA2014|7Læseforståelsesstrategier|6
modelleringstekster|7modelleringsopgaver|14oplæsninger|18kopiark
|7tekster|17oplæsningsklip|60illustrationer|50interaktiveopgaver
Henoverbjerget.Lærerpakke-1år
395,00DKK
MåletmedHenoverbjergeter,atelevernealleredeideførsteskoleår
lærer,hvordandekantænkeogarbejdeforatskabemeningientekst.
EleverneskalgennemarbejdetmedteksterogopgaveriHenover
bjergetblivebevidsteomdeprocesser,derindgårilæseforståelse,ogde
skalopdage,atudbyttetogglædenvedatlæsebliverstørre,nårdeselv
eraktiveoginddragerderesegenviden.Elevernearbejdermedforskellige
strategier,sompåhversinmådebidragertilatstyrkeforståelsenog
dermedskabergrobundforatkunneanalysereogfortolketeksterne.
Somendelaflærerpakkenkandubrugeonlinetekstbogensnavigationog
oplæsningsfaciliteteraktivtsammenmedeleverne,fxpåeninteraktivtavle.
Dettekanfxværeanvendeligt,hvisIiklassenanvendertekstbogeniden
trykteudgave.
HenoverbjergetharvundetsølvvedBestEuropeanEducationalMaterials
Awards2014.
Printeterfrashop.systime.dkHarduspørgsmålsåkontaktospå: > [email protected] > +4570121100
Henoverbjerget.Onlinetekstbog
1.udgave,2013
ISBN139788761662828
Forfatter(e)AnnetteL.Christiansen
Forlag:DansklærerforeningensForlag/Systime
Hurt igt overblik
VinderafSilverAwardvedBELMA2014|7tekster|17oplæsningsklip|60
illustrationer|50interaktiveopgaver
Henoverbjerget.Onlinetekstbog-4år
195,00DKK
Eleverneiindskolingenskalgøresbevidsteom,hvaddeselvkangørefor
atblivebedretilatforstådet,delæser.Omdrejningspunkteteraktive
elever,dergåridialogmedteksterne.
Ionlinetekstbogenerteksterogillustrationerplaceretogindgårisamspil,
sådetilsammenunderstøttereleverneslæseoplevelse.Indlæsningenaf
teksterneerligeledesinstrueretmedhenblikpåatgiveelevernegode
oplevelsermedteksterneogderesfigureroguniverser.
HenoverbjergetharvundetsølvvedBestEuropeanEducationalMaterials
Awards2014.
Humoridansk
1.udgave,2007
ISBN139788761615022
Forfatter(e)MichaelBalleJensen
Forlag:Systime
Hurt igt overblik
Etunderholdendestudieafhumorensmorsommesåvelsomalvorligesider,
derpræsentererenrækkekonkreteredskaber,somkvalificerer
diskussionenafhumor.
275,00DKKInkl.moms
Bogenintroducererenrækkefilosofiskeogsprogligeteorieromhumor.
Medsineforskelligekapitlerviserbogenindgangsvinklertilarbejdetmed
sjovetekster,filmogbilleder.
Indgangsvinklernespænderfraklassiskstilistikoversproghandlingsteoritil
kognitivsemantik-redskaber,derkanbrugestilatundersøge,hvordandet
sjovebliversjovt.
Bogengiverogsåenrækkebudpå,hvadvimenneskerserihumor.En
væsentligdelafbogenerdemangelitteræreteksterfradesenereårs
litteratur.Hverafteksternegiveretafsætforatbeskæftigesigmeddet
sjovepåenseriøsmåde.Ogforhåbentligtvilderogsåværepladstilet
godtgrinundervejs.
Bogensmålgruppeerførstogfremmestungdomsuddannelserne,menden
kanogsåbrugespådevideregåendeuddannelserogafandre,derharlet
tillatter.
Printeterfrashop.systime.dkHarduspørgsmålsåkontaktospå: > [email protected] > +4570121100
iDansk
1.udgave,2014
ISBN139788761668417
Forfatter(e)ConniPaldam,RenéTolderlundJakobsen,AnnetteMøller,Ruth
Sillemann,PiaJakobsen,Anne-StineLarsen,ToveJensen
Forlag:Systime
Hurt igt overblik
40videoklip|60interaktiveopgaver|240opgaver|40primærtekster|180
illustrationer|270ordforklaringer|ca.520sider
iDansk-1år
iDansk-4år
195,00DKK
395,00DKK
iDanskiBog® giverelevenenhurtigognemtilgangtiloverskuelige
teoretiskeafsnitmedvisuelleelementer,videoer,interaktiveopgaverog
eksemplerpåfxkommunikations-oganalysemodeller.Fagetharencentral
placeringigrundforløb1ogierhvervsuddannelsernegenerelt.
iDanskiBog® rummerbådedetalmeneogdeterhvervsfagligeaspektog
sætterkompetencerneispil:
Attale
Atsamtale
Atpræsentere
Atlytte
Atlæse
Atskrive
Atse
Centraltimaterialetstårdetværfagligetemaforløb,derertilpassetde
forskelligeindgangeoginddragererhvervsfagene:
Identitet
Iværksætterimedvirksomhedstekster
Filmogbio
Sundhed
Eventkoordinator.
Printeterfrashop.systime.dkHarduspørgsmålsåkontaktospå: > [email protected] > +4570121100
JakobEjersbosunivers-Introduktiontiletforfatterskab
1.udgave,2012
ISBN139788761637826
Forfatter(e)VibekeBlaksteen,KirstenMøller
Forlag:Systime
Hurt igt overblik
Enomfattendeantologimedteksterfradetnyklassiskeforfatterskab.
4videointerviews|30opgaver|30primærtekster|15billeder|110sider|
eBog
JakobEjersbosunivers-Introduktiontiletforfatterskab
-1år
JakobEjersbosunivers-Introduktiontiletforfatterskab
-4år
145,00DKK
295,00DKK
JakobEjersbosuniverserenomfattendeantologimedteksterfradet
nyklassiskeforfatterskab:romanuddrag,bådefraNordkraftogfra
Afrikatrilogien,oghelenoveller.
JakobEjersbosuniversindeholdergrundigeintroduktionertil
forfatterskabet,detskontekst,tid,udviklingogmodtagelseogdertil
opgaverogarbejdsspørgsmål.
DenneiBog® perspektivererforfatterskabettilkulturteorierognyrealisme,
ogdengiverforslagtilprojektarbejderombl.a.kvindelivTanzania.
Kierkegaard-lidenskabenstænker
1.udgave,2013
ISBN139788761658517
Forfatter(e)JohnRydahl,PiaSøltoft,MetteBerndsen
Forlag:Systime
Hurt igt overblik
EnaktualiserendeindføringiKierkegaardstænkning.
225,00DKKInkl.moms
Bogenfokusererpåfemcentralefænomener,sometmenneskekunkan
nærmesigogforstågennemlidenskaben,nemligangsten,friheden,
skylden,kærlighedenogtroen.
ForataktualisereKierkegaardstænkningharfemkendtebilledkunstnere
givethverdereskunstneriskefortolkningafetafdecentraletemaerhos
Kierkegaard:
PeterBrandes(angsten)
ErikA.Frandsen(friheden)
ChristianLemmerz(skyld)
CathrineRabenDavidsen(kærligheden)
MajaLisaEngelhardt(troen).
Bogeneropgavebaseretogindeholderenlettilgængeligintroduktiontil
Kierkegaardstænkning,etalsidigttekstuddragfrahansværkerogen
rækkeperspektiverendeteksterogbilleder.
Udgivelsenlæggeroptilrefleksionogselvstændigbearbejdningaf
Kierkegaardstankerogfilosofiiennutidigkontekst.
Bogenkananvendesifagenedansk,filosofi,religionogbilledkunst.
DesudenvildenværevelegnettilAT-forløb.
Printeterfrashop.systime.dkHarduspørgsmålsåkontaktospå: > [email protected] > +4570121100
Kierkegaard-lidenskabenstænker
1.udgave,2013
ISBN139788761658401
Forfatter(e)JohnRydahl,PiaSøltoft,MetteBerndsen
Forlag:Systime
Hurt igt overblik
Udgivelsenfokusererpåfemcentralefænomener,sometmenneskekun
kannærmesigogforstågennemlidenskaben.
5filmomkunstnerneogværkerne|35opgaver|30illustrationer|55
primærtekster|110sider|eBog
Kierkegaard-lidenskabenstænker-1år
Kierkegaard-lidenskabenstænker-4år
160,00DKK
295,00DKK
Udgivelsenfokusererpåfemcentralefænomener,sometmenneskekun
kannærmesigogforstågennemlidenskaben,nemligangsten,friheden,
skylden,kærlighedenogtroen.
ForataktualisereKierkegaardstænkningharfemkendtebilledkunstnere
givethverdereskunstneriskefortolkningafetafdecentraletemaerhos
Kierkegaard:
PeterBrandes(angsten)
ErikA.Frandsen(friheden)
ChristianLemmerz(skyld)
CathrineRabenDavidsen(kærligheden)
MajaLisaEngelhardt(troen).
DenneiBog® eropgavebaseretogindeholderenlettilgængelig
introduktiontilKierkegaardstænkning,etalsidigttekstuddragfrahans
værkerogenrækkeperspektiverendeteksterogbilleder.
Desudenfinderduvideointerviewsmedkunstnerne,hvordeforklarer,
hvordandeerblevetinspireretafKierkegaardidereskunstneriske
arbejde.
Udgivelsenlæggeroptilrefleksionogselvstændigbearbejdningaf
Kierkegaardstankerogfilosofiiennutidigkontekst.
iBogenkananvendesifagenedansk,filosofi,religionogbilledkunst.
DesudenvildenværevelegnettilAT-forløb.
Printeterfrashop.systime.dkHarduspørgsmålsåkontaktospå: > [email protected] > +4570121100
Kognitivlitteraturdidaktik
1.udgave,2012
ISBN139788761656247
Forfatter(e)ThomasIllumHansen
Forlag:DansklærerforeningensForlag/Systime
Hurt igt overblik
Kognitiv litteraturdidaktik handler om kognitiv tilgang til
litteraturundervisningen.
Kognitivlitteraturdidaktik-4år
177,50DKK
Kognitivlitteraturdidaktikhandleromhvordanenkognitivtilgangtil
litteraturundervisningenkanstyrkeelevernestilgangtiloglæsningaf
litteræretekster–gamlesomnye.
Medafsætiendiskussionafbrugenafkanontekstertagerforfatteren
læserenmedpåenrundturidanskfagetslitteraturundervisningligefra
hvorfor,hvadoghvordanundervisningenskalforegåtilenpointeringaf
denpædagogiskefordelvedetkognitivtafsæt.Ogviderefraen
præsentationafkognitivsprog-oglitteraturteoritilenlitteraturdidaktikmed
fokuspådenlærerfagligeanalyse,planlægning,gennemførelseog
evalueringafundervisningen–igenmedetkognitivtafsæt.
Bogenhartilhensigtatstyrkelitteraturundervisningenvedatbydeindmed
enkognitivtilgangtiltekster–bådeilærerensforberedelseogelevernes
mødemedoglæsningafdem.
Denhenvendersigtillærerstuderendeogdansklærerederunderviseri
litteraturoglitteraturhistorisklæsningogsomsøgernyevejeattænke,
planlæggeoggennemførelitteraturundervisningenpå.
ForfatterenhartidligereudgivetProcesorienteretlitteraturpædagogik
(2004),derintroduceredeenprocesorienterettilgangtil
litteraturundervisningen.Kognitivlitteraturdidaktikpræsenterermedafsæti
denprocesorienteredetilgangenny,kognitivlitteraturdidaktik.
Læsmereomkognitivsprog-oglitteraturteoriiThomasIllumHansens
ph.d.-afhandlingnedenfor.
Læsogsåartiklen"Itogmultimodalitetilitteraturundervisningen-ilysetaf
enkognitivlitteraturdidaktik"derogsåkanhentesnedenfor.
BogenfindesogsåsomeBog.
Printeterfrashop.systime.dkHarduspørgsmålsåkontaktospå: > [email protected] > +4570121100
Kortoggodtom-atargumentereforenholdning
1.udgave,2012
ISBN139788761648792
Forfatter(e)EllenHolmboe
Forlag:DansklærerforeningensForlag/Systime
Hurt igt overblik
Kortogoverskueligbogomargumentation,specieltireklamerog
holdningskampagner.
Kortoggodtom-atargumentereforenholdning-4år
116,25DKK
Kortoggodtomatargumentereforenholdninghandlerom
argumentation,specieltireklamerogholdningskampagner.
eBogenpræsentererenrækketraditionelleretorisketilgangesom
kombineresmednyerekommunikativteoriogmetode.Dengiverenrække
danskfagligetilgangetilsprog,virkemidler,målgrupper,kommunikative
strategieriholdningskampagnerogandenkommunikation.
eBogengiverenafrundetintroduktiontilholdningskommunikation.Den
sluttesafmedenlængereøvelsehvoriklassenselvudarbejdertekstertil
enholdningskampagne.eBogendækkerkernestofindenfordetsproglige
ogdetmediemæssigestofområde.EnudgivelsefraSystimeog
DansklærerforeningensForlag.
KortoggodtomatargumentereforenholdningindgåriserienKortog
godtom.
Kortoggodtom-atskrivetilnettet
1.udgave,2012
ISBN139788761648815
Forfatter(e)EllenHolmboe
Forlag:DansklærerforeningensForlag/Systime
Hurt igt overblik
KortogoverskueligeBogomnetteksterogomhvordanmanfårdemtilat
virke.
Kortoggodtom-atskrivetilnettet-4år
116,25DKK
Kortoggodtomatskrivetilnettettagerinternettetskommunikative
mulighederopogviserhvordanmanmedbrugafdanskfagligetilgangekan
læreatskrivebedreinettetsforskelligegenrer.
eBogengiverenrækkehåndgribelige,sprogligeværktøjerog
kommunikativefif.Dengivergennemskriveøvelseroganalyseeksempleri
ennaturligprogressionenafrundetintroduktiontilnetskrivning.
eBogendækkerkernestofindenfordetsprogligeogdetmediemæssige
stofområde.EnudgivelsefraSystimeogDansklærerforeningensForlag.
KortoggodtomatskrivetilnettetindgåriserienKortoggodtom.
Printeterfrashop.systime.dkHarduspørgsmålsåkontaktospå: > [email protected] > +4570121100
Kortoggodtom-kognitivemetaforer
1.udgave,2012
ISBN139788761648808
Forfatter(e)KasperLezuikHansen
Forlag:DansklærerforeningensForlag/Systime
Hurt igt overblik
KortogoverskueligeBogmedensprogligtilgangtillitteraturogfagtekster.
Kortoggodtom-kognitivemetaforer-4år
116,25DKK
Kortoggodtomkognitivemetaforertagerudgangspunktidenkognitive
beskrivelseafsemantikkenogpræsentererenkortmetaforteorisamten
rækkehåndterligeanalytiskebegreber.
eBogenrummertekstermedtilhørendearbejdsopgaver.Teksterne
spændergenremæssigtvidt:prosa,romanuddrag,lyrikogfagtekstersom
taler,klummerogdebatindlæg.eBogendækkerdeleafdetsproglige
stofområdepåstx,hhx,htxoghf,ogdenlæggeroptilintegrationafsprogoglitteraturundervisningen.EnudgivelsefraSystimeog
DansklærerforeningensForlag.
KortoggodtomkognitivemetaforerindgåriserienKortoggodtom.
Kortprosa1990-2003
1.udgave,2003
ISBN139788761606648
Forfatter(e)MaxIpsen
Forlag:Systime
Hurt igt overblik
Præsenterermereend70korteprosateksteraf30forfattere,yngresåvel
somældre.
275,00DKKInkl.moms
Forudendanskkortprosapræsentererbogenogså,somen
litteraturhistoriskoptakt,eksemplerpåkortprosafraverdenslitteraturen,fx
CharlesBaudelaire,FranzKafkaogRaymondCarver,samtnordiske
forfatterskaber,såsomKjellAskildsenogTorUlven.
Bogenindeholderenfyldigintroduktiontilkortprosaensomgenre,
kortprosaenienlitteraturhistoriskkontekstogovervejelseromkortprosaen
somtekstanalytiskdisciplin.Bogentegnerogsåridsettiltostilretningeri
denaktuellekortprosa,nemligminimal-realismenogdenfantastiske
kortprosa.
Bogenhenvendersigprimærttildanskundervisningpå
ungdomsuddannelserne,menkanogsåbrugespådevideregående
uddannelserogafenhvermedinteresseforkortprosa.
Printeterfrashop.systime.dkHarduspørgsmålsåkontaktospå: > [email protected] > +4570121100
Litteraturenshuse
1.udgave,2010
ISBN139788761627063
Forfatter(e)GerdBLütken,JohannesFibiger,SineDalsgaardKristensen
Forlag:Systime
Hurt igt overblik
Enomfattende,menoverskueliglitteraturantologimeddanske,nordiskeog
internationaleteksterfradennorrønetidtilidag.
30videoer|50interaktiveopgaver|25arbejdsmønstre|60opgaver|150
illustrationer|1232bogsider|eBog
Litteraturenshuse-1år
Litteraturenshuse-4år
185,00DKK
345,00DKK
Enomfattende,menoverskueliglitteraturantologimeddanske,nordiskeog
internationaleteksterfradennorrønetidtilidag.
Dekorteintroduktionertildeenkelteteksteroganskueligeoversigterover
perioder,genrerogmotivlinjergivereleverneetgodtfundamentforat
orienteresigidetlange,litteraturhistorisketræk-ikkemindstiforbindelse
medopgaveskrivningogeksamen.
DenneiBog® rummerdensamledemængdetekster,billederogstofi
øvrigtfradentryktebogLitteraturensHuseogfrawebsitetLitteraturens
Huse.
IdenneiBog® finderdubl.a.:
KommenteredelitteræreteksterfraDanmarkogverdenslitteraturenfra
vikingetidentilidag
Introduktionertillitteræreperioderoggenreroghyppigtbenyttede
motivlinjer
Forslagtilkonkreteundervisningsforløbog-aktiviteter
Kommenteredekunstbilleder
Interaktiveopgaver
Opgaver.
Printeterfrashop.systime.dkHarduspørgsmålsåkontaktospå: > [email protected] > +4570121100
Litteraturenshuse
1.udgave,2009
ISBN139788761611321
Forfatter(e)GerdBLütken,JohannesFibiger,SineDalsgaardKristensen
Forlag:Systime
Hurt igt overblik
Enuundværligetbindsantologimedteksterudvalgtblandtdeypperste
værkeridanskogudenlandsklitteratur.
540,00DKKInkl.moms
Bogenindeholderkommenteredelitteræreteksterfraalleperioderneiden
danskelitteraturskat-medindsparkfraverdenslitteraturen-ligefraden
norrønedigtningoverbl.a.oplysningstiden,romantikken,mellemkrigstiden
ogmodernismenfremtilteksternefradetnyeårtusinde.Litteraturens
husepræsentererteksterafallekanonforfattere,ogbogenindeholderde
flestelitteræregenrermednogleafdeyppersteudøvere.
Teksterneerideenkelteperiodekapitlerdeltopifokustekster,
dybdeteksterogrelieftekster.Fokusteksterneranslårperiodens
tankemæssigesokkel,dybdeteksterneudgørdebærendekonstruktioner
ogreliefteksternefungerersomvinduertilverdenudenfor.
Bogenhenvendersigførstogfremmesttildanskundervisningeni
grundskolensoverbygningogpåungdomsuddannelserne,meneriøvrigt
eneneståendetekstsamlingforenhver,derinteresserersigforlitteratur.
Bogenerogsåanvendeligpådevideregåendeuddannelser.
Litteraturensstemmer
1.udgave,2003
ISBN139788761625946
Forfatter(e)KnudBjarneGjesing,IvarLærkesen,OveElmerAncker,Peter
Kaspersen,KatjaTang,KammaHaugan,BjarneSandstrøm,NealAshley
Conrad,LeifErikHansen,Anne-MarieMai,GerdBLütken,Johannes
Fibiger,JohannesNørregaardFrandsen
Forlag:Systime
Hurt igt overblik
Uniksamlingafforfatterportrætter,derdækkerdendanskelitteraturs
historiefrarenæssancentilidag.
350,00DKKInkl.moms
Bogenindeholder141portrætterafdevæsentligstedanskeforfattere-fra
NajaMarieAidttilEmilAarestrup.Denerskrevetaferfarne
litteraturformidlereogindeholderrelevantebiografiskedata,introduktionaf
hovedværkeroggennemgangafcentraleproblemstillingeri
forfatterskaberne.Alleportrætterneerillustreretmedbillederafforfatterne.
Litteraturensstemmererendelafenudgivelsesserie,derogsåomfatter
etlitteraturhistoriskopslagsværkiLitteraturensvejeogtekstantologien
Litteraturenshuse,menkanogsåbrugessometselvstændigtværk.
Bogenhenvendersigførstogfremmesttildanskundervisningenpålandets
ungdomsuddannelserogvideregåendeuddannelser,meneriøvrigten
eneståendeportrætsamlingforenhver,derinteresserersigforlitteratur.
Printeterfrashop.systime.dkHarduspørgsmålsåkontaktospå: > [email protected] > +4570121100
Litteraturensveje
1.udgave,2010
ISBN139788761627179
Forfatter(e)GerdBLütken,JohannesFibiger
Forlag:Systime
Hurt igt overblik
LitteraturensVejesomiBog® erendigitaludgaveafdenenestående
litteraturhistorie.
250illustrationer|180ordforklaringer|omfattendeleksikon|ca.740sider|
eBog
Litteraturensveje-1år
Litteraturensveje-4år
250,00DKK
495,00DKK
LitteraturensVejesomiBog® erendigitaludgaveafdenenestående
litteraturhistorie.Velskrevneintroduktionertilperioder,forfatterskaber,
ismerogkulturellestrømninger,smuktreproduceredekunstbillederoget
omfattendeogfleksibeltordforklaringssystemgivernyemulighederfor
fagliglæsningoglystlæsningilitteraturenshistorie.
LitteraturensVejeomfatterdevæsentligstelitteraturhistoriskeperioderligefradenoldnordiskedigtningovermiddelalderen,renæssancen,
barokken,oplysningstiden,romantikkentildetmodernegennembrud,
symbolismen,mellemkrigstiden,efterkrigstiden,modernismenog1970'erne
tilidag.
Isineindledendevejledningertil,hvordanlitteraturkanlæsesog
analyseres,sætterdenneiBog® ogsåfokuspå,atlæsningenafden
sammetekstkanforegåpåmangeforskelligemådermedmange
forskelligeresultater.
DenneiBog® erforsynetmedmereend250illustrationer,primærtfraden
europæiskekunsthistorie.Centralebilledererkommenteretgrundigerefor
atvisevæsentligepositionerieuropæisktankegang.
Litteraturensveje
3.udgave,2012
ISBN139788761642615
Forfatter(e)GerdBLütken,JohannesFibiger
Forlag:Systime
Hurt igt overblik
Ensmukoggennemførtlitteraturhistoriemedlitteraturleksikon,
analyseeksemplerogflerehundredekunstbilleder.Opslagsværkogsamlet
fremstillingiétgreb.
540,00DKKInkl.moms
LitteraturensVejeerflerebøgerién:Førstogfremmesterdenen
litteraturhistoriskfremstillingfrasagatidentil2012.Desudenhardenen
rækkeindledendeafsnitomatlæseoganalyseretekster.Endeligharden
etfyldigtleksikonafsnit,hvorcentralekulturhistoriskeoglitteraturteoretiske
begreberbliverdefineretoganskueliggjort.
Bogenhardesudenenambitionomatkædelitteraturhistoriensammenmed
andreskabendeudtryk.Læserenfårdermedetstørrerumatfærdesiog
enforestillingomsammenhængenienepokesselvforståelseog
kunstneriskeudtryk.Derfor–ogfordidetskalværeensanseligoplevelse
atlæse-erværketudstyretmedmereend200farveillustrationeraf
billedkunst,skulptur,arkitekturoginstallationerfradesidste1000årsisær
europæiskehistorie.
LitteraturensVejeviserDanmarkogdansklitteratursomendelafen
størreverdenoglæggerderforvægtpåogsåatformidleide-og
verdenshistoriesomencentralreferencefordetdanske.
LitteraturensVejeerdelafenstørreudgivelsesserie,deromfatter
tekstantologienLitteraturensHuseogetforfatterleksikon,Litteraturens
Stemmer.Denerdogtænktsådenudenviderekanbrugesselvstændigt.
Enbogtillitteraturundervisningogforallederinteresserersigforlitteratur,
kunstogkultur.
Printeterfrashop.systime.dkHarduspørgsmålsåkontaktospå: > [email protected] > +4570121100
Litteraturhistorien-pålangsogpåtværs
2.udgave,2015
ISBN139788761666093
Forfatter(e)TinneSerupBertelsen,BarbaraKjær-Hansen
Forlag:Systime
Hurt igt overblik
Enlettilgængeligogoverskueliglitteraturhistorieitodele:pålangsidet
historiskeforløbogpåtværsafgenrer.Nuiopdateretogudvidet2.
udgave.
350,00DKKInkl.moms
Litteraturhistorien-pålangsogpåtværserenlitteraturhistorieitodele.
Førstedelgårpålangsigennemlitteraturhistoriensperioderfra
middelalderentildet21.århundrede,mensandendelgennemgårgenrerpå
tværsafdenafdentraditionelleperiodeinddeling.
Længdesnittetlæggervægtpåenpræsentationafdevæsentligste
forfattereogtemaerfradeenkelteperiodermedsærligtfokuspå
sprogligeogstilistiskekendetegn.Bogentrækkertrådefrade
litteraturhistoriskeperioderoptilnutiden,såstoffetsrelevansforeleverne
blivergjorttydelig.
Litteraturhistorien-pålangsogpåtværsindeholderteksteksempler,
illustrationerogarbejdsspørgsmål.Detlitteraturhistoriskestofformidlesiet
enkeltognutidigtsprogikorteafsnit.Kapitlernekanlæsesidereshelhed,
mendeenkelteafsnitkanogsålæsesispredtorden,dikteretafhvordan
derarbejdesidenenkelteklasse.
Bogenhenvendersigprimærttileleveristx,hf,hhxoghtx.
Litteraturhistorien-pålangsogpåtværs
1.udgave,2012
ISBN139788761642295
Forfatter(e)TinneSerupBertelsen,BarbaraKjær-Hansen
Forlag:Systime
Hurt igt overblik
Litteraturhistorien-pålangsogpåtværserenlitteraturhistorieitodele.
300repetitionsspørgsmål|90billeder|12lydfiler|260sider|8
videointroduktioner|eBog
Litteraturhistorien-pålangsogpåtværs-1år
Litteraturhistorien-pålangsogpåtværs-4år
160,00DKK
295,00DKK
Litteraturhistorien-pålangsogpåtværserenlitteraturhistorieitodele.
Førstedelgårpålangsigennemlitteraturhistoriensperioderfra
middelalderentildet20.århundrede,mensandendelgennemgårgenrerpå
tværsafdenafdentraditionelleperiodeinddeling.
Længdesnittetlæggervægtpåenpræsentationafdevæsentligste
forfattereogtemaerfradeenkelteperiodermedsærligtfokuspå
sprogligeogstilistiskekendetegn.Udgivelsentrækkertrådefrade
litteraturhistoriskeperioderoptilnutiden,såstoffetbliverrelevantfor
eleverne.
Litteraturhistorien-pålangsogpåtværsindeholderteksteksemplerog
illustrationerogdetlitteraturhistoriskestofformidlesietenkeltognutidigt
sprogikorteafsnit.Kapitlernekanlæsesidereshelhed,mendeenkelte
afsnitkanogsålæsessomselvstændigeenheder.
DenneiBog® rummeroplæsningerafenrækkeafdeciteredetekstersamt
arbejdsspørgsmåltilallekapitler,derf.eks.kanbrugesvedrepetition.
Henvendersigførstogfremmesttileleverogkursisteristx,hf,hhxoghtx.
Printeterfrashop.systime.dkHarduspørgsmålsåkontaktospå: > [email protected] > +4570121100
Litterærartikel,kronikogessayDeskriftligeprøvegenrer
idansk
1.udgave,2008
ISBN139788761620415
Forfatter(e)AnnetteHauer,BirgitteMunk
Forlag:Systime
Hurt igt overblik
Anvendeligteoretiskogpraktiskkarakteristikafdetreprøvegenrerlitterær
artikel,kronikogessayiskriftligdanskpågymnasiet
235,00DKKInkl.moms
Bogenpræsentererdetreprøvegenrerskendetegnogkvaliteteroggiver
sideløbendehermedelevernemulighedforselvatprøvekræftermedde
respektivegenrer.Bogenkombinererdermedteorimedpraksis.
Bogenindeholderdesudenenværktøjskasse,hvormankandannesiget
overblikoverdeforskelligegenresbestanddeleogkompositionogfinde
konkreteoganvendeligeredskabertilatskriveenlitterærartikle,enkronik
elleretessay.
Herfrasidenerderogsåadgangtilbogenstilhørendewebsitepå
www.proevegenrer.systime.dk,somindeholderdetekster,derbrugesi
bogensopgaver
Litterærartikel,kronikogessay.Deskriftligeprøvegenrer
idansk
1.udgave,2010
ISBN139788761626813
Forfatter(e)AnnetteHauer,BirgitteMunk
Forlag:Systime
Hurt igt overblik
Litterærartikel,kronikogessaygiverengennemtænktindføringiarbejdet
meddetreprøvegenreridanskistx.
35opgaver|3skemaer|5illustrationer|120sider|eBog
Litterærartikel,kronikogessay.Deskriftlige
prøvegenreridansk-1år
Litterærartikel,kronikogessay.Deskriftlige
prøvegenreridansk-4år
145,00DKK
295,00DKK
Litterærartikel,kronikogessaygiverengennemtænktindføringiarbejdet
meddetreprøvegenreridanskistx.
Elevernerustestilprøvenmedmangetyperøvelserogeksempeltekster,
dergriberindiallefagetsstofområder.
Deterikkeen”teachthetest”-bog,menmegetmereogandetenddét.
Printeterfrashop.systime.dkHarduspørgsmålsåkontaktospå: > [email protected] > +4570121100
Litteræreismer-fraromantiktilpostmodernisme
1.udgave,1996
ISBN139788777837289
Forfatter(e)NielsMartinov
Forlag:Systime
Hurt igt overblik
Enkortogoverskueliggennemgangafdevigtigstelitteræreismerfra
romantikkentilpostmodernismenogdenmagiskerealisme.
195,00DKKInkl.moms
Bogeneranvendeligsometopslagsværk,dergiverenkortogpræcis
præsentationafcentralebegreberidanskundervisningen.Denertænkt
sometsupplementtildelitteraturhistoriskeværker,derellersanvendesi
undervisningen.
BogenerillustreretmedbillederafblandtandreP.S.Krøyer,WilhelmFreddie
ogCarl-HenningPedersenogerdesudenforsynetmedstikordsregisterog
enkronologiskoversigtoverdelitterærehovedstrømninger.
Litteræreklassikerepåfilm
1.udgave,2012
ISBN139788761622471
Forfatter(e)KammaHaugan,LisbetBorker,LiseLense-Møller,Morten
Henriksen
Forlag:Systime
Hurt igt overblik
Litteræreklassikerepåfilmhandleromadaptation:denspændende
kreativeproces,hvorenromanomarbejdestilmanuskriptogfilm.
3spillefilm-heleogopdelti70filmklip|45billeder|40ordforklaringer|8
primærtekster|eBog
Litteræreklassikerepåfilm-1år
Litteræreklassikerepåfilm-4år
185,00DKK
345,00DKK
Litteræreklassikerepåfilmhandleromadaptation:denspændende
kreativeproces,hvorenromanomarbejdestilmanuskriptogfilm.
Udgivelsenrummeretgenereltkapitelomdehåndværksmæssigegreb,
sombenyttestilatomformeenbogtilfilm.Denfortællerogsåitrekapitler,
hvordanomformningenharfundetsteditrefilm,nemligiMortenHenriksens
filmudgaveafnedenståendelitteræreforlæg.
KarenBlixensSorg-Agre
TageSkou-HansensDenøgnetræer
Per-OlovEnquistsMagnetisørensfemtevinter.
Somnogetheltuniktbringesallefilmenedelsideresfuldelængdeogdels
opdeltimindredelemedhenblikpådetkonkretetekstarbejdemeddem.
EndeligindeholderdenneiBog® ogsåenlangrækkeopgaver.
DenneiBog® henvendersigtilundervisningenidanskogmediefagogtil
allelitteratur-ogfilminteresserede.
DetrespillefilmkanogsåkøbesforsigselvsomiBog® .
Printeterfrashop.systime.dkHarduspørgsmålsåkontaktospå: > [email protected] > +4570121100
Litteræreklassikerepåfilm-de3filmalene
1.udgave,2012
ISBN139788761642707
Forfatter(e)KammaHaugan,LisbetBorker,LiseLense-Møller,Morten
Henriksen
Forlag:Systime
Hurt igt overblik
3spillefilm-heleogopdelti70filmklip
Litteræreklassikerepåfilm-de3filmalene-1år
Litteræreklassikerepåfilm-de3filmalene-4år
185,00DKK
345,00DKK
DenneiBog® bestårafMortenHenriksensfilmudgaveraf:
KarenBlixensSorg-Agre
TageSkou-HansensDenøgnetræer
Per-OlovEnquistsMagnetisørensfemtevinter.
Filmenebringesdelsideresfuldelængdeogdelsopdeltimindredele
medhenblikpådetkonkretetekstarbejdemeddem.
Livretter-etspørgsmålommadkultur?
Oplægsholder:DortheRefslundChristensenogHansJørgenFrederiksen
Målgruppe:Undervisereibilledkunst,dansk,historie,religionogsamf
Sted:ARoSiAarhus
Hurt igt overblik
OBS:Efterbestillingaffagkursusishoppenskaldumodtageen
ordrebekræftelsepådinmail.Denneerbekræftelsenpådintilmelding.
Livretter-etspørgsmålommadkultur?-03/02-16
2.125,00DKK
Mad og mennesker hænger uløseligt sammen. At indtage mad er både
overlevelse og indlevelse, og måltidet er bundet til historie, kultur, fællesskab og
identitet. Mange mennesker har en livret, som de kan fortælle om i detaljer,
fordi den udover at være mad også er en fortælling om sanser, oplevelser,
minder, æstetik og kultur.
Derfor spiller mad også en rolle i billedkunst, i litteratur, i kulturhistorie og i
religion, hvor den indgår som motiver og temaer, der har både kunstnerisk,
symbolsk og rituel betydning. I de fleste verdensreligioner er mad omgærdet af
normative regler for slagtning, tilberedning og spisning. Forståelsen af, om mad
er forbudt, tilladt eller ligefrem påbudt at spise kan være mytologisk begrundet,
hvilket forklarer forskelle mellem religioner og kulturer.
Menneskets forhold til og brug af mad, måltider og livretter er resultatet af
kultur og skaber af ny kultur. Mad markerer forskelle i livsstile, fungerer som
identitetsmarkør og er genstand for evig debat.
Målgruppeforkurset:
Undervisere i KS-faggruppen og i fagene billedkunst, dansk, historie, religion og
samfundsfag i ungdomsuddannelserne
Læs mere og se programmet på systimekurser.dk
Tilmeldingsfrist er den 20. januar 2016.
Printeterfrashop.systime.dkHarduspørgsmålsåkontaktospå: > [email protected] > +4570121100
Livretter.Madikunstoglitteratur
1.udgave,2014
ISBN139788761647191
Forfatter(e)JørgenEriksen,CasperThrane
Forlag:Systime
Hurt igt overblik
Enbogommadensomæstetiskogeksistentieltanliggende.
Indeholder30primærtekster,60opgaver,5videoklip,50billeder,290
ordforklaringer,ca.280sider
Livretter.Madikunstoglitteratur-1år
Livretter.Madikunstoglitteratur-4år
195,00DKK
395,00DKK
Livretterpræsentererennyoganderledessansendetilgangtilmadensom
etgennemgåendetemaikunstoglitteratur.
Allekapitlernerummereksemplariskeværkgennemgange,forskelligetyper
afanalyseopgaverogskriveøvelsersomtrænerspecifikkefaglige
kompetencersamtværkforslagtilviderearbejde.
Livrettereretsjovt,anderledesogfagligtfunderetlærebogsprojekt,som
ermedtilatgøredetdanskfagligematerialenærværendeforeleverneog
visedem,atkunstnerneogsåerkonkretsansendemennesker,der
forholdersigsanseligttilderesomverden–præcissomeleverneselv.
Livretterhenvendersigførstogfremmesttildanskundervisningide
gymnasialeuddannelser.
Livretter.Madikunstoglitteratur
1.udgave,2014
ISBN139788761663429
Forfatter(e)JørgenEriksen,CasperThrane
Forlag:Systime
Hurt igt overblik
Enbogommadensomæstetiskogeksistentieltanliggende.
395,00DKKInkl.moms
Livretterpræsentererennyoganderledessansendetilgangtilmadensom
etgennemgåendetemaikunstoglitteratur.
Allekapitlernerummereksemplariskeværkgennemgange,forskelligetyper
afanalyseopgaverogskriveøvelsersomtrænerspecifikkefaglige
kompetencersamtværkforslagtilviderearbejde.
Livrettereretsjovt,anderledesogfagligtfunderetlærebogsprojekt,som
ermedtilatgøredetdanskfagligematerialenærværendeforeleverneog
visedem,atkunstnerneogsåerkonkretsansendemennesker,der
forholdersigsanseligttilderesomverden–præcissomeleverneselv.
Livretterhenvendersigførstogfremmesttildanskundervisningide
gymnasialeuddannelser.
Printeterfrashop.systime.dkHarduspørgsmålsåkontaktospå: > [email protected] > +4570121100
Læsmere-skrivmere
1.udgave,2015
ISBN139788761670021
Forfatter(e)KarenLisbethJørgensen
Forlag:Systime
Hurt igt overblik
Enopgavebaseretudgivelsederforstærkerlæse-ogskriveevnenforunge
ogvoksne.
90interaktiveopgaver|115opgaver|10videoklip|25primærtekster|25
illustrationer|ca.160sider
Læsmere-skrivmere-1år
Læsmere-skrivmere-4år
150,00DKK
235,00DKK
Enopgavebaseretudgivelsederforstærkerlæse-ogskriveevnenforungeog
voksne.
Opgaverneeropdeltisæt,dertilgodeserlæsetræning,læsningog
søgningefterinformationer.Kursisterneblivervænnettilogtrænetiat
argumentereogudtrykkesigpåskriftiforskelligegenrer.Sætteneertænkt
somételementienkursusgang,ogdeerdelvistselvinstruerende.Dervil
være25-30sæt,såderermaterialetiletkursusforløb.
Desudenerderopgaveribasisgrammatik.
Kapitlerne veksler mellem tekstlæsning, forståelsesopgaver,
kommenteringsopgaver, interaktive øvelser, grammatiske oversigter og
skriveøvelser. Desuden lægger udgivelsen op til, at kursisterne reflekterer over
deres læreproces.
Opgavesættene er bygget op om meget forskellige temaer for at tilgodese
forskellige interesser i den mangfoldige kursistgruppe, fx:
barndomserindringer
rygning
ordblindhed
identitet
madspild
indvandrerkvinder
kærlighed
ADHD
reality-tv
Grundloven
Sværhedsgradenerlangsomtfremadskridende,sådervilvære
udfordringertilallekursister.
Samletseterdethensigtenatgivekursisternemulighedforatlæsemere
ogskrivemereoginspireredemtilatfortsætte,nårdeikkelængere
modtagerundervisning.
Materialethenvendersigtilkursisteriordblinde-ogfvu-undervisningen,
menerogsåvelegnettilsprogskolerogandreundervisningssteder,hvor
manarbejdermedatforstærkelæse-ogskriveevnenforungeogvoksne.
Kursistenharmulighedforatfåtekstenlæstopvha.materialetsindbyggede
talesyntese.
KursistenharmulighedforatbenyttetoforenkledeNemLæs-visninger.Med
NemLæstrædertekstentydeligerefrem,fordiderbl.a.ervalgtenstørre
skrifttypeogenøgetafstandmellemordene.NemLæserudvikleti
samarbejdemederfarnelæsevejledere.
IndholdetiLæsmere–skrivmereerresponsivtogtilpassersigden
enhedogskærmstørrelsekursistenanvender.Detsikrerengod
brugeroplevelse–bådepåcomputer,tabletogsmartphone
Printeterfrashop.systime.dkHarduspørgsmålsåkontaktospå: > [email protected] > +4570121100
Læsmere-skrivmere
1.udgave,2015
ISBN139788761683731
Forfatter(e)KarenLisbethJørgensen
Forlag:Systime
Hurt igt overblik
Enopgavebaseretudgivelsederforstærkerlæse-ogskriveevnenforunge
ogvoksne.
235,00DKKInkl.moms
Opgaverneeropdeltisæt,dertilgodeserlæsetræning,læsningog
søgningefterinformationer.Kursisterneblivervænnettilogtrænetiat
argumentereogudtrykkesigpåskriftiforskelligegenrer.Sætteneertænkt
somételementienkursusgang,ogdeerdelvistselvinstruerende.
Udgivelsenindeholder24sæt,såderermaterialetiletkursusforløb.
Desudenerderopgaveribasisgrammatik.
Kapitlernevekslermellemtekstlæsning,forståelsesopgaver,
kommenteringsopgaver,grammatiskeoversigterogskriveøvelser.
Desudenlæggerudgivelsenoptil,atkursisternereflektereroverderes
læreproces.
Opgavesætteneerbyggetopommegetforskelligetemaerforattilgodese
forskelligeinteresseridenmangfoldigekursistgruppe,fx:
barndomserindringer
rygning
ordblindhed
identitet
madspild
indvandrerkvinder
kærlighed
ADHD
reality-tv
Grundloven
Sværhedsgradenerlangsomtfremadskridende,sådervilvære
udfordringertilalle.
Samletseterdethensigtenatgivekursisterogelevermulighedforatlæse
mereogskrivemereoginspireredemtilatfortsætte,nårdeikkelængere
modtagerundervisning.
Materialetkananvendespåalleuddannelsessteder,hvormanarbejdermed
atforstærkelæse-ogskriveevnenforungeogvoksne.
Printeterfrashop.systime.dkHarduspørgsmålsåkontaktospå: > systi[email protected] > +4570121100
Masserafmedier
1.udgave,2014
ISBN139788761662804
Forfatter(e)LisaMarieHenderson
Forlag:DansklærerforeningensForlag/Systime
Hurt igt overblik
Markedskommunikationeroplysningerfravirksomhedernetilsamfundetogdermedtilosallesammenikraftafvoresrollesomforbrugere.
10videoklip|25interaktiveopgaver|75opgaver|20arbejdsark|90
illustrationer|ca.110sider
Masserafmedier-4år
295,00DKK
Masserafmedierinddragerogudviderpåéngangelevernesumiddelbare
erfaringermedmedierogkommunikation.
Iarbejdetmedkapitlerneopbyggesetrelevantogbrugbartfagsprogom
medier,kommunikation,hjemmesider,animationsfilm,reklamerogbilleder.
Eleverneskalopleve,undersøgeogeksperimenteremeddeforskellige
medieudtrykogdervedfåblikforforskelligevirkemidlerogmuligheder.
Eleverneudviklerderesanalytiskeogkritiskeit-ogmediekompetencerder
kananvendestilkommunikation,informationssøgning,formidlingog
produktion.
Iallekapitlererdervideoforklaringer,ligesomderiallekapitlerlæggesop
tilelevernesegenproduktioner.Deranvisesrelevantedigitaleværktøjer,og
derlinkesdirektetilSkoletubesmestrelevanteproduktionsværktøjer.
Medieridansk-selviscenesættelsesamfundsengagement
1.udgave,2011
ISBN139788761622990
Forfatter(e)JensHaaning,DorteSchmidtGranild
Forlag:Systime
Hurt igt overblik
Læggeroptiletkreativtogkritiskarbejdemedselvfremstillingogpolitisk
engagementpåtværsaftv,film,reklameroginternet.
315,00DKKInkl.moms
Enalt-i-en-bogtilmedieforløbidansk.
Medieridansk-selviscenesættelse|samfundsengagementeren
undervisningsbogtilarbejdetmedmedieridansk.Denkanogsåanvendes
tilmediefagpåC-niveau.
Bogenmuliggørtematiskevinklerpåarbejdetmedmediervedattagefati
toåbenlysetendenseritiden:Detselvfremstillendeeller
selviscenesættendeogdetfornyedepolitiskeengagement.
Bogenlæggeroptilatinddragenyemedier(web1.0og2.0),reality-tv,
socialchangetv,fiktionsfilm,dokumentarer,valgvideoer,billeder,
mediekonvergensmm.
Dererbådekonkretemønstereksemplerpånæranalyserogåbneforslagtil
arbejdemedstørreopgaver.Idéener,atdenenkelteunderviserplukker
deafsnit,dererrelevante,ogsamtidigharbogensappendiksindenfor
rækkevidde.Bogenintroducererietelevvenligtsprogtildefilmiske
virkemidler,fakta-ogfiktionskoder,samtanalyse-,aktant-,
kommunikations-ogsegmentmodeller.
Lærere,derunderviserpåskoler,derharetabonnementtilCFUFilmogtv
oghargældendeaftalermedAVU-medier,kanfraaugust2011rekvirere
dvd’ermedmangeafdeudsendelser,bogenomtaler.Tv-udsendelserne
rekvirereshosdetlokaleCenterforundervisningsmidler.Se
www.cfufilmogtv.dk.
Printeterfrashop.systime.dkHarduspørgsmålsåkontaktospå: > [email protected] > +4570121100
Mellemkrigstiden-litteratur,kunst,historie,økonomi
1.udgave,2006
ISBN139788761611406
Forfatter(e)RasmusVennekildeAndresen,ConniPaldam,Martin
Paldam,CamillaSkovbjergPaldam
Forlag:Systime
Hurt igt overblik
Endansk-oghistoriebog,derbeskæftigersigmeddemange
omvæltningeriperiodenmellemdetoverdenkrigemedfokuspåUSA,
Tyskland,SovjetunionenogDanmark.
315,00DKKInkl.moms
Bogenrummerengennemgangafdenhistoriskeperiodemellem1.og2.
Verdenskrigsamttekstertilanalyseogforslagtilopgaver.Detgørbogen
oplagtsomudgangspunktforettværfagligtundervisningsforløb.
Mellemkrigstidensudgangspunkterdeninternationalesituationog
udviklingimellemkrigsåreneiprimærtTyskland,USA,Sovjetunionenogikke
mindstDanmark.Bogenbehandlerbådeperiodenomkring1.Verdenskrig,
desplittede1920'ereog1930'erneskriseår.
Bogenhenvendersigprimærttildansk-oghistorieundervisningenpå
landetsungdomsuddannelserogvideregåendeuddannelser,menkani
øvrigtbrugesafandremedinteresseformellemkrigstiden.
Metoderidansk
1.udgave,2011
ISBN139788761628213
Forfatter(e)JanSørensen
Forlag:Systime
Hurt igt overblik
Etelevhenvendt,konkretoganskueligtoverblikoverdanskfagetsmetoder
235,00DKKInkl.moms
Bogenintroducererpåentilgængeligfacontildanskfagetsidentitetogtil
metoderne,idetkonkretetekstarbejdepåalletrestofområder.Bogenkan
brugessomgrundbogidanskundervisningen,menogsånårdanskindgåri
samspilsforløbmedandrefagogdersættesfokuspåfagetssærlige
karakterimødetmedandrefagogsomopslagsværkogigangsætteri
forbindelsemedf.eks.opgaveskrivning.
Målgruppenereleverpåungdomsuddannelserne.Tilgængelighedenog
anvendelighedensikresbl.a.gennemmangekonkreteeksempler,citater
ogopgaver,hvorafendellæggersigtilde6inkluderedeprimærtekster.
UdkommerogsåsomiBog.
Dererdesværreenfejliindholdsfortegnelseni1.oplag.Derkanhentesen
opdaterether.
Printeterfrashop.systime.dkHarduspørgsmålsåkontaktospå: > [email protected] > +4570121100
Metoderidansk
1.udgave,2011
ISBN139788761638434
Forfatter(e)JanSørensen
Forlag:Systime
Hurt igt overblik
144sider|30opgaver|26billederogfigurer|8videoer|6primærtekster
|eBog
Metoderidansk-1år
Metoderidansk-4år
185,00DKK
345,00DKK
DenneiBog® introducererpåentilgængeligfacontildanskfagetsidentitet
ogtilmetoderne,idetkonkretetekstarbejdepåalletrestofområder.
Bogenkanbrugessomgrundbogidanskundervisningen,menogsånår
danskindgårisamspilsforløbmedandrefagogdersættesfokuspåfagets
særligekarakterimødetmedandrefagogsomopslagsværkog
igangsætteriforbindelsemedf.eks.opgaveskrivning.
Målgruppenereleverpåungdomsuddannelserne.Tilgængelighedenog
anvendelighedensikresbl.a.gennemmangekonkreteeksempler,citater
ogopgaver,hvorafendellæggersigtilde6inkluderedeprimærtekster.
Middelalderen-historie,religion,litteraturogkunst
1.udgave,2011
ISBN139788761635662
Forfatter(e)SanneStemannKnudsen,KimBeckDanielsen
Forlag:Systime
Hurt igt overblik
Omhandlerdeneuropæiskemiddelalder(ca.500-1500)ogharfokuspå
områdernehistorie,
religion,litteraturogkunst.
275,00DKKInkl.moms
Korsriddere,munkeogsimplebønder;enormekatedraler,folkeviserog
håndskrifterpålatin.
Middelalderenspændervidtogdennebogsamlerheleperiodenfra500talletfremtil1500-talletinioverskueligekapitler.
Bogenrummermangecentralerkildeteksteromaltfraperiodens
verdensbilledetildenshverdagsliv–endelharaldrigførværetoversattil
dansk.Dertilkommeretomfattendeogfascinerendeillustrationsmateriale,
dergiveretnuanceretbilledeafmiddelalderen–sommåsigesatværealt
andetendsort.
Middelalderen-historie,religion,litteraturogbilledkunstrettersigmod
undervisningihistorie,menkansagtensfindeanvendelseibådedanskogi
forløb,derstrækkersigpåtværsaffageneogfavnerfxreligionog
billedkunst,ordogsætninger.
Printeterfrashop.systime.dkHarduspørgsmålsåkontaktospå: > [email protected] > +4570121100
Mini-kanon-Korteteksterafde14kanonforfattere
1.udgave,2011
ISBN139788761648679
Forfatter(e)HanneThygesen,MetteBentzen
Forlag:Systime
Hurt igt overblik
Tekstantologimedkortekanon-tekster,kunstbillederogsproglige
arbejdsspørgsmål.
Mini-kanon-Korteteksterafde14kanonforfattere-4år
120,00DKK
Mini-kanonerberegnettildanskundervisningenogbestårafkorte,
repræsentativeteksterafde14kanon-forfattere.
Teksternegiveretkronologiskoverblikoverlitteraturensudviklingide
forskelligelitteraturhistoriskeperioder.Tilhverteksthørersproglige
arbejdsopgaver,dertrinvistførerlæserenigennemenanalyseafteksten
ogfremtilfortolkningogperspektiveringogtilenpraktiskopgave,derofte
vilværeformuleretsomenskriveøvelse.
Dererglosertilteksterne,ogsidstibogenfindesetmini-leksikonmed
definitionerafdeanvendtefagligebegreber.Mini-kanoninvitererogsåtil
tematisklæsningmedfokuspåtemaersomf.eks.:
Defattigeklassersforhold
Oprør-ellermangelpåsamme
Udefrakommendekræftersstyringafmennesket
Kvindernesforhold.
Mini-kanon-Korteteksterafde14kanonforfattere
1.udgave,2011
ISBN136162820602
Forfatter(e)HanneThygesen,MetteBentzen
Forlag:Systime
Hurt igt overblik
Tekstantologimedkortekanon-tekster,kunstbillederogsproglige
arbejdsspørgsmål.
195,00DKKInkl.moms
Mini-kanonerberegnettildanskundervisningenogbestårafkorte,
repræsentativeteksterafde14kanon-forfattere.
Teksternegiveretkronologiskoverblikoverlitteraturensudviklingide
forskelligelitteraturhistoriskeperioder.Tilhverteksthørersproglige
arbejdsopgaver,dertrinvistførerlæserenigennemenanalyseafteksten
ogfremtilfortolkningogperspektiveringogtilenpraktiskopgave,derofte
vilværeformuleretsomenskriveøvelse.
Dererglosertilteksterne,ogsidstibogenfindesetmini-leksikonmed
definitionerafdeanvendtefagligebegreber.Mini-kanoninvitererogsåtil
tematisklæsningmedfokuspåtemaersomf.eks.:
Defattigeklassersforhold
Oprør-ellermangelpåsamme
Udefrakommendekræftersstyringafmennesket
Kvindernesforhold.
Printeterfrashop.systime.dkHarduspørgsmålsåkontaktospå: > [email protected] > +4570121100
Mytemotiveridansklitteratur
2.udgave,2005
ISBN139788761611376
Forfatter(e)OveBenn,JørnJacobsen
Forlag:Systime
Hurt igt overblik
Enbog,dertrækkertrådefradetdanskeskænlitterærereservoiretilbage
tildeklassiskemyter.
435,00DKKInkl.moms
Antologienpåviser,hvordandanskeskønlitteræretekstertilstadigheder
prægetafdemotiver,dererindeholdtienrækkeafdeklassiskemyter;
Syndefaldsmyten,Ikarosmyten,Pygmalionmyten,Narcissusmyten,Ødipusmyten,ElektramytenogTheseusmyten.
Bogenpræsentererenrækkegenkommendemotiver,derknyttersigtil
denenkeltemyte,ogskitserernoglemuligeanalytiskevinkler.Bagesti
bogenersamletforslagtilarbejdsspørgsmålogbibliografiskeoplysninger.
Herpåsidenkanduogsåfindesupplerendematerialetilbogeniformaf
henvisningertilperspektiverendeteksteromnogleafhistoriensklassiske
myter.
Netværker.Digitalemedieridansk
1.udgave,2012
ISBN139788761648785
Forfatter(e)CharlotteBorkHøvsgaard,GitteLautrup,MadsPedersen,Dorthe
Wang
Forlag:DansklærerforeningensForlag/Systime
Hurt igt overblik
13videoklip|25lydfiler|ca.90opgaver|5wiki-opgaver|ca.50
illustrationer|134bogsider|eBog
Netværker.Digitalemedieridansk-1år
Netværker.Digitalemedieridansk-4år
145,00DKK
295,00DKK
Hvaderdigitalemedier?Hvordanskalvilæsedem?Oghvordanskalvi
arbejdemeddemidansk?Hvilkeanalysemetoderogfortælleteknikkerkan
vibrugetilatforståogbegåosblandtdedigitaleværkerognetværker?
DetgiverNetværkeretbudpå.Viatreindgangsvinker–fortælling,sprog
ogkommunikation–bliverdigitalemedierogmedieteksterunderlagt
danskfagligemetoderogsatindienmediedannelsesmæssigkontekst.
UdgivelsensærindeerikkeatWorldofWarcraftskalafløseHolberg.
Formåleterataktiveremetoderogbegrebersomgørdetmuligtfor
eleverneatarbejdemeddigitalemedierietdanskfagligt,analytisk
perspektiv.Ambitionenharværetatskabeen“værktøjskasse”derrækker
udoverdekonkreteeksemplersforventedelevetid.
NetværkeriBog® erforsynetmedvideoer,billederogoplæsningog
screencasts.
Materialeterrettetmodhtx,menkanbenyttespåallegymnasiale
uddannelser.
BogenvandtUndervisningsmiddelprisen2012.
EnudgivelsefraSystimeogDansklærerforeningensForlag.
NetværkerfindesogsåsomeBogogtryktbog.
Printeterfrashop.systime.dkHarduspørgsmålsåkontaktospå: > [email protected] > +4570121100
Nyskriftlighed-Enbrugsbog
1.udgave,2013
ISBN139788761637000
Forfatter(e)MarleneBallebye,SidseSelsing,SørenDrejer
Forlag:Systime
Hurt igt overblik
Frafemminutterskreativskrivningtilstoreskriveprojekter.Øvelserdergør
detsjovtatskrive
220,00DKKInkl.moms
Nyskriftlighed–enbrugsbogpræsentererenrækkestørreogmindre
skriveøvelser–ligetilattagefremogbrugeidendagligeundervisning.
Derersmåkreativekom-i-gang-øvelser,skriv-om-øvelserogjournalistiske
småopgaver–ogsåmedlevendebilleder–ogeleverneskalaltidbruge
deresfaglighedforatløseopgaverne.Dererlængereøvelser,derklæder
elevernepåtildestoreskriftligeopgaverigymnasietoghf(SSO,SRPog
AT-synopsis).Øvelserneerenkleogoverskueligeogrigtigmangeafdem
ersimpelthensjove.Øvelserneerskrevetsådeerhenvendtdirektetil
eleverne.
Deflesteøvelserharenforankringifagetdansk,menbogentilbyderogså
øvelser,derkananvendesiandrefag.Ideenbagbogenerdels,atman
læreratskrivegodtvedmålrettede,trinvistopbyggedeøvelser,delsat
manlærer(bedre)afatskrive.Bogentilgodeserpådenmådedetøgede
fokuspåudviklingafdengenerelleskrivekompetence–ogsåifaguden
skriftligdimension–dennyskriftlighed.
Nyskriftlighed–enbrugsbogtilbyderetrumforskriftligprogression–i
danskogpåtværsaffag.
Nyskriftlighed-Enbrugsbog
1.udgave,2012
ISBN139788761636966
Forfatter(e)MarleneBallebye,SidseSelsing,SørenDrejer
Forlag:Systime
Hurt igt overblik
Nyskriftlighed–enbrugsbogtilbyderetrumforskriftligprogression–i
danskogpåtværsaffag.
10videoer|50opgaver|5primærtekster|25billeder|eBog
Nyskriftlighed-Enbrugsbog-1år
Nyskriftlighed-Enbrugsbog-4år
185,00DKK
345,00DKK
Nyskriftlighed–enbrugsbogtilbyderetrumforskriftligprogression–i
danskogpåtværsaffag.
DenneiBog® præsentererenrækkestørreogmindreskriveøvelser–lige
tilattagefremogbrugeidendagligeundervisning.Derersmåkreative
kom-i-gang-øvelser,skriv-om-øvelserogjournalistiskesmåopgaver–også
medlevendebilleder–ogeleverneskalaltidbrugederesfaglighedforat
løseopgaverne.Dererlængereøvelser,derklæderelevernepåtilde
storeskriftligeopgaverigymnasietoghf(SSO,SRPogAT-synopsis).
Øvelserneerenkleogoverskueligeogrigtigmangeafdemersimpelthen
sjove.Øvelserneerskrevetsådeerhenvendtdirektetileleverne.
Deflesteøvelserharenforankringifagetdansk,menbogentilbyderogså
øvelser,derkananvendesiandrefag.Ideenbagbogenerdels,atman
læreratskrivegodtvedmålrettede,trinvistopbyggedeøvelser,delsat
manlærer(bedre)afatskrive.Bogentilgodeserpådenmådedetøgede
fokuspåudviklingafdengenerelleskrivekompetence–ogsåifaguden
skriftligdimension–densåkaldtenyskriftlighed.
Printeterfrashop.systime.dkHarduspørgsmålsåkontaktospå: > [email protected] > +4570121100
Perleporten-introduktiontilgrammatik
2.udgave,2003
ISBN139788761615268
Forfatter(e)JørgenWildtHansen,AnneMarieHeltoft,HelleBankeThoregaard
Forlag:Systime
Hurt igt overblik
Perleportengivereleverneenindføringialmenogtværsprogliggrammatik.
Denerderforvelegnetsombasisbogvedkursusialmensprogforståelse.
195,00DKKInkl.moms
Dennebogengribereleverneder,hvordeer;mangeheltuden
grammatiskeforudsætninger,andremedetvistkendskabtiltraditionelxog
ogrammatik.Ambitioneneratløfteeleverneudovermekanisk
udenadslæretilfornøjeligindsigtisprogetssammenhænge.
Bogenskelnermellemsprogligfunktionogsprogligtmateriale.Derfortager
bogenudgangspunktiledanalysen,mensgennemgangenafordklasserne
ogkombinationenafordklasserneanskuessomdetmateriale,leddene
konstrueresaf.
Degrammatiskekategorierpræsenteresidanskeeksempler,men
udfoldesogsåiøvelsessætningerpåengelsk,tysk,fransk,spanskog
italiensk.DermedinvitererPerleportentiltværsprogligtsamarbejde.Bogen
fokusererpåoverordnetgrammatiskforståelse,ogtværgående
grammatiskeemnersomf.eks.valensogkongruensbehandlesi
selvstændigeappendikser.
Bogensfremstillingenogdenpædagogisketilrettelæggelsehenter
inspirationinyeregrammatiskeretninger-funktionelgrammatik,
valensgrammatik,kontrastivlingvistikogtransformationsgrammatik.
Perleportenforberederelevernepåtænkemåder,somdesenerevilmøde
somstuderendevedhøjerelæreanstalter.Samtidigfungererdengodt
sammenmeddetinteraktivegrammatisketræningsprogramVISL,somer
gratistilgængeligtviaSyddanskUniversitetshjemmeside.
Herpåsidenkanduogsåfindesupplerendematerialetilbogeniformaf
tests,overheadsiderogrettenøgle.
Bogenerførstogfremmestanvendeligpåungdomsuddannelserne,men
ogsåvideregåendeuddannelsernekanhavegavnafden.
Procesorienteretlitteraturpædagogik.
1.udgave,2012
ISBN139788761656377
Forfatter(e)ThomasIllumHansen,MartinReng
Forlag:DansklærerforeningensForlag/Systime
Hurt igt overblik
Bogenrummerenteoridel,derpræsentererenlitteraturpædagogikpået
fænomenologiskgrundlag,ogenpraksisdel,derpræsentererlærerfaglige
analyseraffemnyere,danskeungdomsbøgermedtilhørendeeksempler
på,hvordanmankantilrettelæggeundervisningenideanalyserede
romaner.
Procesorienteretlitteraturpædagogik.-4år
175,00DKK
Hvaderdet,litteraturenkantilbydeos?Hvilketpædagogiskpotentialehar
den?Hvorledeskanenlærerfagliganalyseværemedtilatsikre,at
litteraturenssærligekvaliteterbliverudnyttetiundervisningen?
Procesorienteretlitteraturpædagogikgiverenrækkemuligesvarpådisse
spørgsmål.
Bogenkanlæsesbådesomenlitteraturpædagogiskintroduktionogsomet
budpåenlitteraturpædagogik,derløserkonkreteproblemeri
litteraturundervisningen.
Printeterfrashop.systime.dkHarduspørgsmålsåkontaktospå: > [email protected] > +4570121100
Psykologiidansk
1.udgave,2007
ISBN139788761607447
Forfatter(e)SusanMose,SteffenMailand
Forlag:Systime
Hurt igt overblik
Bogenstekstererskrevetafmennesker-dehandlerireglenom
mennesker,ogdelæsesafmennesker.Derforbrugerdennebog
psykologiskebegreberogmodellersomtekstanalytiskeredskaber.
320,00DKKInkl.moms
Bogensærindeeratkvalificerebrugenafpsykologiiarbejdetmedlitteratur
vedatpræsentereenterminologiogvedatmarkereenbreddeindenfor
feltet,deranerkenderarvenfraFreudogJung,meniligesåhøjgrad
fokusererpåmodernepsykologisketemaer,dermedfordelkanforstås
medbrugafnyereforståelsesrammer-atængstes,atsavnemening,at
manglesammenhæng,atværeselvoptaget,atværeutilpasset.
Bogensantologidelerstruktureretefterdissefemtemaer,dermåskenok
ertidløse,menisærtræderfremimodernetekster.Derforerderogsåen
overvægtafteksterfradet20.og21.århundrede.
Flereafteksternefåretparordmedpåvejenfradanskelitteraturforskere,
derharudvalgtogkommenteretdetekster,deisærliggradharet
personligtellerfagligtforholdtil.
Psykologisklæsningaflitteraturkobleshertiltreforskelligelæsestrategier
-denforfatterorienterede(biografiske),denværkorienterede(nykritiske)og
denlæserorienterede(receptionsæstetiske).
Realismer-Modernismer
1.udgave,2010
ISBN139788761625335
Forfatter(e)ErikSvendsen,SteffenAuring
Forlag:Systime
Hurt igt overblik
Engrundiggennemgangafbegrebernemodernismeogrealismeogbrugaf
disseipraksis.
320,00DKKInkl.moms
Kanmodernismeværeandetendetuforståeligtogunderligtbegreb,og
findesderforskelligerealismer?Ja,lydersvaretidennebog,derogså
giverenforklaringpåhvorfor.
Førstedelafbogenerengrundigindføringirealismeogmodernisme,
dereshistorieoghvordanmanipraksiskanbrugebegrebernei
undervisningen.
Andendelerenantologi,derstrækkersigfraEdgarAllanPoetilMette
Moestrup.Samlingendækkercentraledeleafdetlitterærestofområde.Der
erkanonisketeksterogmereupåagtede;danske,skandinaviskesom
internationale.
Bogenindeholderdesudenenindføringirealismeogmodernismei
billedkunstogfotografi,derknytterantilbogensillustrationer.
Printeterfrashop.systime.dkHarduspørgsmålsåkontaktospå: > [email protected] > +4570121100
Renæssancen-damennesketkomicentrum
2.udgave,2016
ISBN139788761670427
Forfatter(e)SanneStemannKnudsen,KimBeckDanielsen
Forlag:Systime
Hurt igt overblik
Enbogomrenæssancenogdenshistoriskebaggrund.
295,00DKKInkl.moms
Renæssancen–damennesketkomicentrumgørredefor
renæssancenshistoriskebaggrund,somsocialeforhold,byenogkunsten,
litteraturensamtnaturvidenskaben.
Udgivelsengiverenintroduktiontildetrestoreitalienskeforfattere;Dante,
PetrarcaogBoccaccio.
Bogenerrigtillustreretogindeholdercentralefremstillingerogkilder,der
kanbrugesibådedentværfagligeogsærfagligeundervisningihistorie,
dansk,billedkunst,italiensk,matematik,fysik,filosofiogAT.
Retskrivningsordbogen+
1.udgave,2013
ISBN139788761663207
Forfatter(e)DanskSprognævn
Forlag:DanskSprognævn
Hurt igt overblik
EnavanceretdigitaludgaveafRetskrivningsordbogen,derkanbrugesbåde
online,offlineogpåmangeforskelligemobileenheder.64.000opslagsord|
62paragraffermedretskrivningsregler
RetskrivningsordbogenPlus,RO⁺,erdenmestavanceredeelektroniske
udgaveafRetskrivningsordbogen-denofficielledanske
retskrivningsordbog,somredigeresogudgivesafDanskSprognævn.
Ordbogenindeholder64.000opslagsord,ogiRetskrivningsreglernefindes
degældendereglerforbl.a.stavning,orddelingogtegnsætning.Næsten40
%afopslagsordeneerforsynetmedbetydningsforklaringer.Detdrejersig
omordhvorderkanværetvivlombetydningen.
Søgemulighederneermegetavancerede.Ordkanfindesbådevedforlæns
ogbaglænssøgning,mankanindskrænkesøgningentilbestemte
ordklasser,ogmankansøgepåmønstreafvokalerogkonsonanterosv.
FåetoverblikoverRO+.
Læsomcookiesm.m.ogprivatlivspolitik.
Printeterfrashop.systime.dkHarduspørgsmålsåkontaktospå: > [email protected] > +4570121100
Rodisproget
1.udgave,2012
ISBN139788761651259
Forfatter(e)UllaNaumann,BirgitBruun
Forlag:Systime
Hurt igt overblik
DenneiBog® erenintroduktiontilgrammatikkenialledensafskygninger.
Mereend1200interaktiveopgaver|50lydfiler|760opgaver|150
eksempler|eBog
Rodisproget-1år
Rodisproget-4år
145,00DKK
295,00DKK
DenneiBog® erenintroduktiontilgrammatikkenialledensafskygningerlavetibegejstringforsprogetsmangfoldigemuligheder.RodiSprogethar
tilformålatøgesprogforståelsengivergennemforklaringer,eksemplerog
mange,mangeinteraktiveopgavereleverogkursisterfærdighederiat
anvendesprogetkorrekt.IkapitletRodilitteraturenbruges
sprogiagttagelsersomindfaldsvinkeltillitterærtekstanalyse.
Gennemgangafordklassersomverber,substantiver,adjektiveretc.
Gennemgangafmetodertilsætningsanalyseogreglerfortegnsætning
Mangehundredeinteraktiveøvelser
Illustrativetekstuddragfralitteraturogsagprosa–medoplæsningerog
interaktiveopgaver.
Interaktiveopgavermedstorvariation
Fejlstøvsugere:forklaringerogøvelser,dermålrettethjælperkursister
ogeleverafmedhyppigtforekommendefejltyperiskriftligfremstilling.
Saxo&Co.-dansklitteraturhistorieogtekstanal
1.udgave,2003
ISBN139788761612946
Forfatter(e)SørenGraversen,SteenHvorslevMogensen
Forlag:Systime
Hurt igt overblik
Bogentagerlæserenmedgennemdendanskelitteraturshistoriefra
runeindskrifterogeddadigtningoverfolkeviserogmiddelalderlatintilen
merealmindeligudbredtboglitteratur.
395,00DKKInkl.moms
Medperiodebeskrivelser,forfatterbiografierogtekstgennemgange
forfølgeslitteraturenshovedlinjerheltfremtildenallernyestelitteratur.
Medudvalgteteksteksemplerskaberforfatternesammenhængmellemde
analytiskebegreberogdelitteræreperioder,teksterneerkarakteristiske
for.
Bogenpræsentererenrækkemetodertillitteræranalyse,gennemgårde
analytiskeimplikationerforlitteraturenstrehovedgenrersamtsagprosaog
billedeogskitsererenskematiskoversigtoverfemgrundlæggende
analysemodeller.
Saxo&Co.erengrundbogfordanskfaget,derprimærthenvendersigtil
degymnasialeuddannelser,HFogVUC.Desudenerbogenanvendeligpå
videregåendeuddannelsesniveauer.
Printeterfrashop.systime.dkHarduspørgsmålsåkontaktospå: > [email protected] > +4570121100
Skriftligdanskihf.Grundbogogøvelse
1.udgave,2010
ISBN139788761628039
Forfatter(e)AndersØstergaard
Forlag:Systime
Hurt igt overblik
DenneiBog® forklarerpåoverskueligvisogmedmangeindlagte
eksemplerogøvelser,hvadhf-prøvegenrernegårudpå,oghvordan
kursisternekanlæreathåndteredemogudfoldesigidem.
100øvelser|13eksemplerpåeksamenstile|30illustrationer|170sider|
eBog
Skriftligdanskihf.Grundbogogøvelse-1år
Skriftligdanskihf.Grundbogogøvelse-4år
145,00DKK
295,00DKK
DenneiBog® forklarerpåoverskueligvisogmedmangeindlagte
eksemplerogøvelser,hvadhf-prøvegenrernegårudpå,oghvordan
kursisternekanlæreathåndteredemogudfoldesigidem.
Skriftligdanskihfbyggerpågrundidéerinyereskrivepædagogikom
processkrivning,skriftligtsamarbejdeoggenrestyretformidlingsskrivning
ogbesvarerfølgendefagligespørgsmål:
Hvadgårdetregenreriskriftligdanskudpå?
Hvilkegenerelleskrivefærdighederharmanbrugfor?
Hvordanoptimerermanformogindholdisinbesvarelse?
Hvadskalmanisærgøreihvergenre?
Oghvadskalmanundgå?
Holdereksamensmåleneklartforøje,menbyggeroptildemien
progressionafinstruktionerogmereend100øvelser.
Udgivelsenindeholderdesudenandretekstertilbogensøvelser,
forfatterportrætter,analysemodellerogandetsupplerendelærebogsstof,
ekstraøvelserogopgaver.
Printeterfrashop.systime.dkHarduspørgsmålsåkontaktospå: > [email protected] > +4570121100
Skriftligdanskihf.Grundbogogøvelser
1.udgave,2009
ISBN139788761625151
Forfatter(e)AndersØstergaard
Forlag:Systime
Hurt igt overblik
Omsider den første bog til det nye skriftlig dansk i hf – med grundbog,
eksamenstips, og mere end 100 øvelser.
320,00DKKInkl.moms
Gymnasiereformenændredeskriftligdanskpåhfradikaltogstilledenye
kravomformidlingsskrivningm.m.Fradag1harlærereogkursister
efterlystensærliggrundbogtildetteområde.
Skriftligdanskihf.Grundbogogøvelsererenlettilgængeligfremstilling.
Denbyggerpågrundidéerinyereskrivepædagogikomprocesskrivning,
samarbejdeomskrivning,genrestyretformidlingsskrivningm.m.Samtidig
trækkerdenbl.a.påforfatterenserfaringermedatstilleogrette
eksamensopgavernesidenreformensbegyndelse.
Skriftligdanskihf.Grundbogogøvelser
•holdereksamensmåleneklartforøje,menbyggeroptildemien
progressionafinstruktionerogmereend100øvelser,bl.a.medmange
autentiskeeksamensstile.
•indførerigrundlæggendeskrivefærdigheder–skrivningensfaserog
arbejdetsbyggestenogvirkemidler.
•fokusererpåhverafprøvegenrerne,nedbrudttilmereoverskueligedele
derkantrænessærskilt.
Kapitel1introducererdennyeprøveform.Detforklarerbaggrundenog
giveroverblikoverdenyeopgavetyper(genrer)ogbedømmelseskriterier.
Kapitel2erengrundiggennemgangafskrivningensfællesgrundlag.
Kapitletkanbrugesiandregymnasialedanskfag,mentoningenerhf.
Kapitletgennemgårdetdanskfagligegrundlagforskrivningenogenhel
vifteafskrivehandlingerog–kompetencer.Vejenfraførskrivningtil
færdigrettetproduktgennemgåsmedfokuspåkonkretetipstilhvordan
manopbyggersintekstog”formaterer”dentilkommunikationssituationen.
Kapitlerne3-5behandlerdetreopgavetyper:Genretræk,Sådangørdu,og
detskalduundgå,detaljeretgennemgangogbedømmelseaf
eksamensbesvarelse.Altsammenknyttettiløvelser–ienprogressionfra
detenkletilderetkomplekseeksamensgenrer.
Enfyldigværktøjskassesamleroppåbogen,bådedensalmenerådom
førskrivning,skrivningogrevisionogdenssærligeguidetilhverenkelt
genre.
Foratøgefunktionalitetenerbogenforsynetmedgrundigeoversigterover
øvelserneogbogensmodellerm.m.samtetmegetfyldigtstikordsregister.
Udgivelseneriindholdogstiltilpassetsagenogmålgruppenafhf-kursister.
Fokusliggerpåoverskuelighed,tilgængelighedogappeltil”Yes,wecan!”.
Øvelserneerdelsknyttettildehidtilstillede11eksamenssæt(fremtilog
medaugust2009),delstilalverdensandretekster.Dekommerhele
kompassetrundtfra”instanttext”,omskrivningsøvelserogmangeslags
formidlingsskrivningtildirekteeksamenstræning.
Bogenharsinegenhjemmeside:skriftlighf.systime.dk.Pådette
betalingswebsiteliggersamtligeeksamenssæt,eksamensstile,andre
tekstertilbogensøvelser,forfatterportrætter,analysemodellerogandet
supplerendelærebogsstof,ekstraøvelserogopgaver.
Bogensforfatter,AndersØstergaard,erformandforopgavekommissionen
forskriftligdanskihfogunderviservedFalkonergårdensGymnasium,
KøbenhavnsUniversitet,defaglig-pædagogiskekurseridanskm.m.
Printeterfrashop.systime.dkHarduspørgsmålsåkontaktospå: > [email protected] > +4570121100
Skriveøvelsertildansk
1.udgave,2014
ISBN139788761666376
Forfatter(e)LeneTrolleSchütter,AnetteNielsen
Forlag:DansklærerforeningensForlag/Systime
Hurt igt overblik
Udgivelsenindeholderskriveøvelser,dertrænerdegrundlæggende
delelementeridanskstilpådegymnasialeuddannelser.
10øvelser|12primærtekster|20illustrationer|12lydklip|8videoklip|ca.
80sider|eBog
Skriveøvelsertildansk-1år
Skriveøvelsertildansk-4år
160,00DKK
295,00DKK
Udgivelsenindeholderskriveøvelser,dertrænerdegrundlæggende
delelementeridanskstilpådegymnasialeuddannelser.
Ibogenstiskriveøvelserfåreleverneogkursisternemulighedforattræne
grundlæggendeelementerindenforskriftligtarbejdeidansk–elementer,
derbørmestres,førmankastersigudistørreopgaver.
Dererfokuspå:
Præsentationafentekst
resumé
redegørelse
brugafcitater
overskrift
afsnitsinddeling
overgangemellemafsnit
indledningogafslutning.
Udgivelsenbeståraftrehoveddele:
Øvelser
Teori
Tekster
Ibogensteoriafsniterderenenkelgennemgangafdegrundlæggende
elementer,derarbejdesmediøvelserne.Herkanelevenogkursistenlæse
omelementerneogsekonkreteeksemplerpå,hvordanmangøripraksis.
Tilhvertfagbegreberetscreencast,derpåenkelvisforklarerbegrebet.
Detekster,deranvendestiløvelserne,erindlæstpålydfiler.
Øvelserneslængdeeroverkommelig,ogderforerdetogsåhensigten,at
kursisterneomskriverderesegneteksterindtildeenkelteelementererpå
plads.
Printeterfrashop.systime.dkHarduspørgsmålsåkontaktospå: > [email protected] > +4570121100
Skriveøvelsertilhf-dansk.
1.udgave,2014
ISBN139788761666383
Forfatter(e)LeneTrolleSchütter,AnetteNielsen
Forlag:DansklærerforeningensForlag/Systime
Hurt igt overblik
Udgivelsenindeholderskriveøvelser,dertrænerdegrundlæggende
delelementeridanskstilpåhf.
195,00DKKInkl.moms
Ibogenstiskriveøvelserfårkursisternemulighedforattræne
grundlæggendeelementerindenforskriftligtarbejdeidansk–elementer,
derbørmestres,førmankastersigudistørreopgaver.
Dererfokuspå:
Præsentationafentekst
resumé
redegørelse
brugafcitater
overskrift
afsnitsinddeling
overgangemellemafsnit
indledningogafslutning.
Udgivelsenbeståraftrehoveddele:
Øvelser
Teori
Tekster
Ibogensteoriafsniterderenenkelgennemgangafdegrundlæggende
elementer,derarbejdesmediøvelserne.Herkankursistenlæseom
elementerneogsekonkreteeksemplerpå,hvordanmangøripraksis.
Øvelserneslængdeeroverkommelig,ogderforerdetogsåhensigten,at
kursisterneomskriverderesegneteksterindtildeenkelteelementererpå
plads.
Spillevendedramatikogteater
1.udgave,2010
ISBN139788761626707
Forfatter(e)PeterElung- Jensen
Forlag:Systime
Hurt igt overblik
Engrundbogomarbejdetmedatskabe,opleveogforstådramatikog
teater.
Spillevendedramatikogteater-4år
260,00DKK
Dennebogerenbrugsbog,somkanhjælpeelevenikonkrete
projektarbejderogvedudarbejdelseafrapporter.Bogengiverindsigti
selvedenskabendeprocesmedudgangspunktiskuespillerensog
instruktørensarbejde,eksemplificeretvedbl.a.Stanislavskij,Brecht,
Grotowski,BarbaogDehlholm.
Enrækkebillederogsceneskitsergiveretklartoglevendeindtryk
afteatertraditionernefraShakespeareoverdetnaturalistisketeaterog
Brechttilperformanceogandetmoderneteater.
Bogenerberegnettildramatikundervisningenigymnasietogpåhf,
meneriøvrigtskrevet,sådenkananvendesafenhver,derinteresserer
sigfordramatikogteater.
Printeterfrashop.systime.dkHarduspørgsmålsåkontaktospå: > [email protected] > +4570121100
Sprogibrug-sproghandlingerogkommunikation
1.udgave,2012
ISBN139788761643599
Forfatter(e)AnnaMariaLassen
Forlag:Systime
Hurt igt overblik
Sprogibrugerenheltnyslagssprogbogtildansk.
30opgaver|12interaktiveopgaver|60ordforklaringer|3lydfiler|120
illustrationer|eBog
Sprogibrug-sproghandlingerogkommunikation-1år
Sprogibrug-sproghandlingerogkommunikation-4år
145,00DKK
295,00DKK
Sprogibrugerenheltnyslagssprogbogtildansk.Denundersøgerde
sprogligesamspilsgrundvilkårogbelyserdetlevende,aktivesprog,som
vimøderdetihverdagen.
Elevernefårredskabertilatskelneimellemogatfindebådeåbenlyseog
skjultebetydningeriytringerfraforskelligekommunikationssituationer.
Sprogibrugbehandlerdeflesteafdesprogligedimensioneri
læreplanernefordanskialledegymnasialeuddannelser.
Sprogibrug-sproghandlingerogkommunikation
1.udgave,2012
ISBN139788761649065
Forfatter(e)AnnaMariaLassen
Forlag:Systime
Hurt igt overblik
Enheltnyslagssprogbogtildansk.
320,00DKKInkl.moms
Sprogibrugundersøgerdesprogligesamspilsgrundvilkårogbelyserdet
levende,aktivesprog,somvimøderdetihverdagen.
Elevernefårredskabertilatskelneimellemogatfindebådeåbenlyseog
skjultebetydningeriytringerfraforskelligekommunikationssituationer.
Sprogibrugbehandlerdeflesteafdesprogligedimensioneri
læreplanernefordanskialledegymnasialeuddannelser.
Sprogogskriftlighed
1.udgave,2012
ISBN139788761637871
Forfatter(e)PederMeyhoff,KimStorgaard,AnetteNielsen,KennethCilleborg
Hansen,JannieØstergaard
Forlag:Systime
Hurt igt overblik
SprogogskriftlighederentværfagligiBog® .
40interaktiveopgaver|55opgaver|15primærtekster|30illustrationer|2
lydklip|1videoklip|140sider|eBog
Sprogogskriftlighed-1år
Sprogogskriftlighed-4år
105,00DKK
195,00DKK
SprogogskriftlighederentværfagligiBog® ,derkombinererdet
sprogligemeddetskriftlige–ogsomharfokuspådenpraktiskeskrivningi
deforskelligefag.Emneområderneersprogogidentitet,sproghistorieog
sprogbrug,ord,sætningerogtegnsætning,detkorrekteskriftsprog,
opgaveskrivningsamtlogikogargumentation.
Printeterfrashop.systime.dkHarduspørgsmålsåkontaktospå: > [email protected] > +4570121100
Sprogogtale-mundtlighedidansk
1.udgave,2005
ISBN139788761609977
Forfatter(e)JimmyZanderHagen
Forlag:Systime
Hurt igt overblik
Hvordanblivermanbedretilatformidlehensigtsmæssigtoverforen
forsamling-ogtilatturdegøredet?Dennebogserdetsomsinopgaveat
besvaredissetospørgsmål.
275,00DKKInkl.moms
Bogensfokuserlagtpådenretoriskedimensionidenmundtligeformidling
meddethovedformåleratstyrkeelevernesombådeafsendereog
modtagereafdettaltesprog.Derforlæggerbogenoptilatgiveeleverne
mulighedforatarbejdemedderesmundtligefremstillingiområdersom
talegenrer,disposition,sprogbrug,sprogligevirkemidler,kropssprog,
argumentationogtalesituation.
Elevernesafprøvningerafforskelligetalesituationervilsamtidigstyrke
deresevnetilatvurdereandresmundtligeformidling.
Herfrasidenerderogsåadgangtilbogenstilhørendewebsite,der
indeholdersupplerendematerialetildendagligeundervisningimundtlig
sprogfærdighed.
Bogenerprimærthenvendttildanskundervisningenpålandets
ungdomsuddannelser,menkanogsåanvendesisamarbejdemedandre
fag,hvorbedømmelsenafelevensmundtligepræstationog
formidlingsevneerendelafeksamen,somdetergældendefor
eksempelvisAlmenStudieforberedelse.Derudoverkanbogenmedfordel
ogsåanvendesigrundskolensoverbygningogpåvideregående
uddannelser.
Sprogogtale-mundtlighedidansk
1.udgave,2010
ISBN139788761627056
Forfatter(e)JimmyZanderHagen
Forlag:Systime
Hurt igt overblik
Hvordanblivermanbedretilatformidlehensigtsmæssigtoverforen
forsamling-ogtilatturdegøredet?Dennebogserdetsomsinopgaveat
besvaredissetospørgsmål.
Sprogogtale-mundtlighedidansk-4år
180,00DKK
Bogensfokuserlagtpådenretoriskedimensionidenmundtligeformidling
meddethovedformåleratstyrkeelevernesombådeafsendereog
modtagereafdettaltesprog.
Derforlæggerbogenoptilatgiveelevernemulighedforatarbejdemed
deresmundtligefremstillingiområdersomtalegenrer,disposition,
sprogbrug,sprogligevirkemidler,kropssprog,argumentationog
talesituation.Elevernesafprøvningerafforskelligetalesituationervil
samtidigstyrkederesevnetilatvurdereandresmundtligeformidling.
Herfrasidenerderogsåadgangtilbogenstilhørendewebsite,der
indeholdersupplerendematerialetildendagligeundervisningimundtlig
sprogfærdighed.Bogenerprimærthenvendttildanskundervisningenpå
landetsungdomsuddannelser,menkanogsåanvendesisamarbejdemed
andrefag,hvorbedømmelsenafelevensmundtligepræstationog
formidlingsevneerendelafeksamen,somdetergældendefor
eksempelvisAlmenStudieforberedelse.Derudoverkanbogenmedfordel
ogsåanvendesigrundskolensoverbygningogpåvideregående
uddannelser.
Printeterfrashop.systime.dkHarduspørgsmålsåkontaktospå: > [email protected] > +4570121100
Sprogetarbejder
1.udgave,2014
ISBN139788761660527
Forfatter(e)BirgitteDarger,KasperLezuikHansen,ChristianKock
Forlag:DansklærerforeningensForlag/Systime
Hurt igt overblik
Sprogetarbejderpræsentererfireaktuelleogspændendesproglige
temaersomsættesindideressamfundsmæssigeoghistoriske
sammenhænge:
4videoklip|4interaktiveopgaver|40opgaver|35citater|10
primærtekster|20illustrationer|65ordforklaringer|125sider|eBog
Sprogetarbejder-1år
Sprogetarbejder-4år
150,00DKK
295,00DKK
Sprogetarbejderpræsentererfireaktuelleogspændendesproglige
temaersomsættesindideressamfundsmæssigeoghistoriske
sammenhænge:
1.Politikogsport
2.Dennøgnesandhed
3.Frabrevtilblog
4.Sprogetpåsortarbejde
Udgangspunktetfordetsprogligearbejdeervedkommendeog
nærværendesprogligetemaerderanalyseresvha.relevantsprogteoriom
eksempelviskognitivsemantikogdiskursanalyse.
Hvertkapitelindledesmedenforundringoverenproblemstilling,såfølger
introduktiontilensprogteoretiskindfaldsvinkelogetbegrebsapparatsom
brugestilatbehandleogbesvareproblemstillingen.Herefterfølgereneller
flereeksemplariskeanalysersåmankanse,hvadmanskalgøreipraksis.
Undervejsikapitleterderindlagtenrækkemindreøvelsersomskaløve
læserenienkeltdeleneafanalysen.
Sidstihvertkapitelerderindlagtstørreøvelser.Deterheleteksterog
tilhørendeproblemformuleringersomlæggeroptiludførligeanalyser.
Udfraarbejdetmedudgivelsenstemaerbliverelevernebl.a.istandtilat
undersøgekønskonstruktionerisprogetogsammenlignetekster,
sprogbrugoggenreriethistoriskperspektiv.
Printeterfrashop.systime.dkHarduspørgsmålsåkontaktospå: > [email protected] > +4570121100
Sprogetarbejder
1.udgave,2015
ISBN139788761660503
Forfatter(e)BirgitteDarger,KasperLezuikHansen,ChristianKock
Forlag:DansklærerforeningensForlag/Systime
Hurt igt overblik
Aktuelleogspændendesprogligetemaer.
225,00DKKInkl.moms
Sprogetarbejderpræsentererfireaktuelleogspændendesproglige
temaersomsættesindideressamfundsmæssigeoghistoriske
sammenhænge:
1.Politikogsport
2.Dennøgnesandhed
3.Frabrevtilblog
4.Sprogetpåsortarbejde
Udgangspunktetfordetsprogligearbejdeervedkommendeog
nærværendesprogligetemaerderanalyseresvha.relevantsprogteoriom
eksempelviskognitivsemantikogdiskursanalyse.
Hvertkapitelindledesmedenforundringoverenproblemstilling,såfølger
introduktiontilensprogteoretiskindfaldsvinkelogetbegrebsapparatsom
brugestilatbehandleogbesvareproblemstillingen.Herefterfølgereneller
flereeksemplariskeanalysersåmankanse,hvadmanskalgøreipraksis.
Undervejsikapitleterderindlagtenrækkemindreøvelsersomskaløve
læserenienkeltdeleneafanalysen.
Sidstihvertkapitelerderindlagtstørreøvelser.Deterheleteksterog
tilhørendeproblemformuleringersomlæggeroptiludførligeanalyser.
Udfraarbejdetmedudgivelsenstemaerbliverelevernebl.a.istandtilat
undersøgekønskonstruktionerisprogetogsammenlignetekster,
sprogbrugoggenreriethistoriskperspektiv.
Sprogetsveje
1.udgave,2004
ISBN139788761612618
Forfatter(e)HenrikBorgJensen,KarenThygesen,AnneMarieHalgren
Eriksen,FinnEriksen,AgneteElmose
Forlag:Systime
Hurt igt overblik
Enbogomsprogetsgrundlæggendemekanismer,detsformerogdets
funktionivorestilværelse.
395,00DKKInkl.moms
Enbog,dergiverindsigti,hvadsprogerogkan,ogbelyserhistorienfra
sprogenestidligstestadiertilbrugenafdetdanskesprogiglobaliseringens
tidsalder.
Sprogetsvejeanlæggersemantiske,grammatiske,pragmatiskeog
stilistiskesynsvinklerpåsprog.Bogengiverlæserenmulighedforatudvide
sinviden,sinesprogligefærdighederogsinfornemmelseforsprogetsrige
mulighederforvariation.
Bogenbelysersammenhængenmellemsprogoggenre-frahverdagens
mundtligebeskederovere-mailtilskriftenslovparagrafferog
kærlighedsdigte.
Sprogetsvejehenvendersigtilstuderendepådegymnasialeuddannelser
ogseminarer.Desudenerbogenogsåanvendeligpådevideregående
uddannelser.
Printeterfrashop.systime.dkHarduspørgsmålsåkontaktospå: > [email protected] > +4570121100
Sprogetsveje
1.udgave,2011
ISBN139788761648761
Forfatter(e)HenrikBorgJensen,KarenThygesen,LarsDamkjær,AnneMarie
HalgrenEriksen,FinnEriksen,AgneteElmose
Forlag:Systime
Hurt igt overblik
Enbogomsprogetsgrundlæggendemekanismer,detsformerogdets
funktionivorestilværelse.
Sprogetsveje-4år
270,00DKK
Enbog,dergiverindsigti,hvadsprogerogkan,ogbelyserhistorienfra
sprogenestidligstestadiertilbrugenafdetdanskesprogiglobaliseringens
tidsalder.
Sprogetsvejeanlæggersemantiske,grammatiske,pragmatiskeog
stilistiskesynsvinklerpåsprog.Bogengiverlæserenmulighedforatudvide
sinviden,sinesprogligefærdighederogsinfornemmelseforsprogetsrige
mulighederforvariation.Bogenbelysersammenhængenmellemsprogog
genre-frahverdagensmundtligebeskederovere-mailtilskriftens
lovparagrafferogkærlighedsdigte.
Sprogetsvejehenvendersigtilstuderendepådegymnasialeuddannelser
ogseminarer.Desudenerbogenogsåanvendeligpådevideregående
uddannelser.
Stilistiskanalyse
1.udgave,2010
ISBN139788761625359
Forfatter(e)JanSørensen
Forlag:Systime
Hurt igt overblik
Sprogermangeting:Det,derbliversagt,ogmåden,detbliversagtpå.
Denneboggiverenintroduktiontilarbejdetmeddetsidstnævntetema.
275,00DKKInkl.moms
BogenStilistiskanalysesætterfokuspådetsprogligeudtrykogden
sprogligeformning,oghensigtenmedbogeneratgivepraktiske
redskabertilenfintmærkendesprogligbeskrivelseaftekster.
Bogenbestårafsyvdele:
Indledningomstilistiskanalyse
Gennemgangafgrafik
Gennemgangafrimogrytme
Gennemgangaford
Gennemgangafsyntaks
Gennemgangaftroperogfigurer
Endelmedautentisketekster
Bogenhenvendersigtildanskundervisningenpåungdomsuddannelserne.
Printeterfrashop.systime.dkHarduspørgsmålsåkontaktospå: > [email protected] > +4570121100
Stjernebilleder1-Børnelitteratur-teoriogme
1.udgave,2012
ISBN139788761656407
Forfatter(e)JohannesFibiger,AnnaKarlskovSkyggebjerg,LineBeck
Rasmussen,AyoeQuistHenkel
Forlag:DansklærerforeningensForlag/Systime
Hurt igt overblik
IStjernebilledergårenrækkeafDanmarksfremmestelitteratertil
litteraturteoriog-metodeudfraetbørnelitterærtfokus.
Stjernebilleder1-Børnelitteratur-teoriogme-4år
125,00DKK
Gennemdeallernyestebørnelitteræreteksterintroduceresforskellige
vinklertillæsningafbørnelitteratur,ogallelæsningererorienteredemod
litteraturundervisning.
Stjernebilleder1erenpræsentationafteoriomogmetodertillæsningaf
børnelitteratur.Ibogenudpegesenrækkeafdepositionersomdeter
relevantatbevægesigmellemnårmanarbejdermedbørnelitteraturien
undervisningsmæssigsammenhæng:genrer,æstetik,litteraturpædagogik
oglitteræretilgangeogmetoder.
StjernebilledererskrevetafAnnaKarlskovSkyggebjerg,AyoeQuistHenkel
(red.),JohannesFibiger,KarenLiseSøndergaard,Brandt,LineBeck
RasmussenogLoneBilleskovJansen.
DebørnelitteræretekstersomeromtaltiStjernebilleder,erskrevetaf
CecilieEken,ChristinaHesselholdt,HanneKvist,JakobMartinStrid,KimFupz
Aakeson,LouisJensen,MarianneIbenHansen,PeterMouritzenogSøren
Jesse.
Stjernebilleder2-Børnelitteratur-analyseogfortolkning
1.udgave,2012
ISBN139788761656414
Forfatter(e)JohannesFibiger,AnnaKarlskovSkyggebjerg,LineBeck
Rasmussen,AyoeQuistHenkel,KarenLiseSøndergaardBrandt,Lone
BilleskovJansen
Forlag:DansklærerforeningensForlag/Systime
Hurt igt overblik
IStjernebilledergårenrækkeafDanmarksfremmestelitteratertil
litteraturteoriog-metodeudfraetbørnelitterærtfokus.
Stjernebilleder2-Børnelitteratur-analyseog
fortolkning-4år
150,00DKK
Gennemdeallernyestebørnelitteræreteksterintroduceresforskellige
vinklertillæsningafbørnelitteratur,ogallelæsningererorienteredemod
litteraturundervisning.
StjernebillederIIrummeranalyserogfortolkningerafnyerebørnelitteratur
somkandannefundamentfordetviderearbejdemedbørnelitteratur.Ide
enkeltekapitlerformidlescentraleanalytiskebegreber,ogde
demonstreresanvendtvedhjælpafenrækkebørnelitteræretekster.
StjernebilledererskrevetafAnnaKarlskovSkyggebjerg,AyoeQuistHenkel
(red.),JohannesFibiger,KarenLiseSøndergaardBrandt,LineBeck
RasmussenogLoneBilleskovJansen.
DebørnelitteræretekstersomeromtaltiStjernebilleder,erskrevetaf
CecilieEken,ChristinaHesselholdt,HanneKvist,JakobMartinStrid,KimFupz
Aakeson,LouisJensen,MarianneIbenHansen,PeterMouritzenogSøren
Jessen.
Printeterfrashop.systime.dkHarduspørgsmålsåkontaktospå: > [email protected] > +4570121100
Stjernebilleder3-Ungdomslitteratur-indføringog
læsninger
1.udgave,2012
ISBN139788761656421
Forfatter(e)MartinBlokJohansen,AnnaKarlskovSkyggebjerg,AyoeQuist
Henkel,KarenLiseSøndergaardBrandt,RasmusFinkLorentzen,ConniHesel
Rickmann,Inger-LiseLund,LisaMarieHenderson,JimmiMichelsen,HelleFriis
Mikkelsen,MetteSchousboe,LeneSørensen
Forlag:DansklærerforeningensForlag/Systime
Hurt igt overblik
Henvendersigtilallederønskeratorienteresigidennyedanske
ungdomslitteratur.
Stjernebilleder3-Ungdomslitteratur-indføringog
læsninger-4år
172,50DKK
Ideindledendekapitlerbeskrivesdennyeungdomslitteraturpået
overordnetteoretiskplan.
Herefterfølgerenrækkelæsningerafungdomsromaner,efterfulgtaf
didaktiskeovervejelserogkonkretebudpå,hvordanmankanbrugedemi
undervisningen.
LæsanmeldelseafStjernebillederpåFolkeskolen.dk
Sætskrivespor
1.udgave,2012
ISBN139788761648730
Forfatter(e)YvonneRoug-Andersen,JørgenLarsen,RolandHachmann
Forlag:DansklærerforeningensForlag/Systime
Hurt igt overblik
Sætskrivesporeretmoderneoglettilgængeligtmateriale.
14videoklip|19lydfiler|130opgaver|40kopiark|20skriftligeopgaver|
70illustrationer|30primærtekster|280sider|eBog
Sætskrivespor-4år
195,00DKK
Sætskrivesporeretmoderneoglettilgængeligtmateriale,hvorsamspillet
mellemsprog,genreogsprogrigtighederetvæsentligtomdrejningspunkt.
Eleverneskallæsefagtekster,undersøgeogdiskuteresprogog
genretræk,arbejdemedsprogligkorrekthedoggrammatik,ogdeskalselv
skrivefagtekster.Arbejdetmedgrammatikerfunktionelt,ogsproglig
korrekthederkobletdirektepåskriveprocessen,tekstproduktionerog
tilhørendekorrekturlæsning.
DenneiBog® indeholderaltmaterialefrabøgerneSætskrivespor1-2,Sæt
skrivesportilprøvenogLærervejledning–ogmereenddet.Denhar
bogenskvaliteter,menudnytterogsåinternettetsmuligheder.DenneiBog®
kombinererbogensstrukturmednotatfunktion,oplæsningerogskærmfilm.
Sætskrivesporbehandlergenrerne:portræt,dagbog,kommentar,
nyhedsartikel,interview,novelle,erindring,essay,reportageogfeature.
Sætskrivesporerudarbejdettileleveri7.-10.klasse.Deenkelte
skrivesporpegerfremmodelevernesskriftligeprøveefter9.klasse.
EnudgivelsefraSystimeogDansklærerforeningensForlag.
Printeterfrashop.systime.dkHarduspørgsmålsåkontaktospå: > [email protected] > +4570121100
Talogskriv!
1.udgave,2010
ISBN139788761626806
Forfatter(e)AnnetteHauer,BirgitteMunk
Forlag:Systime
Hurt igt overblik
TalogSkriv!erengrundbogtilarbejdetmedskriftligogmundtlig
udtryksfærdighed-ogdermedogsåtildennyskriftlighed.
75opgaver|175ordforklaringer|50kildetekster|150sider|eBog
Talogskriv!-1år
Talogskriv!-4år
105,00DKK
195,00DKK
TalogSkriv!erengrundbogtilarbejdetmedskriftligogmundtlig
udtryksfærdighed-ogdermedogsåtildennyskriftlighed.
Indfaldsvinklernetildetskriftligearbejdeomfatterdegrundlæggende
fremstillingsformerogbådesærfagligeogmeregenerellegenrer.Arbejdet
meddetmundtligeudtrykerdisponeretefterdenklassiskeretoriks
faseopdelingafarbejdetmed’taler’afalleslags.
Talrigeopgaverogøvelsergiverelevernemulighedforaktivtattilegnesig
stoffet.
Tekstarbejdepåtværs.Tekstanalyseidanskogengelsk
1.udgave,2016
ISBN139788761670458
Forfatter(e)MarleneØrnstrupPetersen,DitteEberthTimmermann
Forlag:DansklærerforeningensForlag/Systime
Hurt igt overblik
Nytænktudgivelsestypemedfokuspåtransfermellemdetostørstefag
medlitterærtekstlæsning:danskogengelsk.
350,00DKKInkl.moms
Tekstarbejdepåtværs.Tekstanalyseidanskogengelskerentværfaglig
antologitildanskogengelskpåallefiregymnasialeuddannelser.Stoffetog
opbygningenanskueliggørogfremhæverfællestrækkeneidetofags
metodisketilgange.Antologienersåledesoplagttilsamarbejdemellemde
tofag.
Antologienstekstererorganisereteftertolitteræretemaer,dergårpå
tværsafdetofag,ogteksternespændervidtgenremæssigtsåvelsom
litteraturhistorisk.Blandtteksternefindesteksterafbl.a.danske
kanonforfattereogShakespeare,Blake,Poe.Dererudformet
arbejdsspørgsmåltildeenkeltetekster,ligesomdertilhverteksterforslag
tilviderearbejde,hvordererfokuspåtværfagligefordele.
DentrykteudgaveafTekstarbejdepåtværsindholderfølgende
temakapitler:
Maskinerogmodernemetropoler
MachinesandModernMetropolis
Detsplittedesind
TwistedMinds
Tekstarbejdepåtværs.Tekstanalyseidanskogengelskindeholderud
overteksterneetindledendemetodekapitelogetleksikonpåhhv.dansk
ogengelsk.
Printeterfrashop.systime.dkHarduspørgsmålsåkontaktospå: > [email protected] > +4570121100
Tekstarbejdepåtværs.Tekstanalyseidanskogengelsk
1.udgave,2015
ISBN139788761670441
Forfatter(e)MarleneØrnstrupPetersen,DitteEberthTimmermann
Forlag:DansklærerforeningensForlag/Systime
Hurt igt overblik
33primærtekster|25interaktiveopgaver|10illustrationer|2100
ordforklaringer|ca.215sider
Tekstarbejdepåtværs.Tekstanalyseidanskogengelsk
-1år
Tekstarbejdepåtværs.Tekstanalyseidanskogengelsk
-4år
160,00DKK
295,00DKK
Tekstarbejdepåtværs.Tekstanalyseidanskogengelskerentværfaglig
antologitildanskogengelskpåallefiregymnasialeuddannelser.Stoffetog
opbygningenanskueliggørogfremhæverfællestrækkeneidetofags
metodisketilgange.Antologienersåledesoplagttilsamarbejdemellemde
tofag.
Antologienstekstererorganisereteftertrelitteræretemaer,dergårpå
tværsafdetofag,ogteksternespændervidtgenremæssigtsåvelsom
litteraturhistorisk.Blandtde33teksterfindesteksterafbl.a.syvdanske
kanonforfattere,Shakespeare,Wordsworth,Blake,Poe,enfolkevisesamt
teksterpånorskogsvensk.Dererudformetarbejdsspørgsmåltilde
enkelteteksterogderudovernogleinteraktiveopgaver,ligesomdertil
hverteksterforslagtilviderearbejde,hvordererfokuspåtværfaglige
fordele.Enrækketekstererindlæstpåoriginalsproget.
TekstarbejdepåtværsiBog® indeholderfølgendetemakapitler:
Maskinerogmodernemetropoler
MachinesandModernMetropolis
Naturenkalder
NatureCalls
Detsplittedesind
TwistedMinds
Tekstarbejdepåtværs.Tekstanalyseidanskogengelskindeholderud
overteksterneetindledendemetodekapitelogetleksikonpåhhv.dansk
ogengelsk.
Textanalyse
1.udgave,2012
ISBN139788761626820
Forfatter(e)
Forlag:Systime
Hurt igt overblik
KernestoffetiTextanalyseervejledningeri,hvordanmankananalysere
forskelligeteksttyperoggenrer.
Masserafteori|50eksemplerderunderstøtterteorien|25vejledende
spørgsmål|61litteræretekster|6sagtekster|22visuellemedietekster|
eBog
Textanalyse-1år
Textanalyse-4år
105,00DKK
195,00DKK
KernestoffetiTextanalyseervejledningeri,hvordanmankananalysere
forskelligeteksttyperoggenrer,bl.a.romanerognoveller,digte,artikler,
reklamebilleder,reklamefilm,fiktionsfilm,kunstbillederogeventyr.
Vejledningerneogintroduktionernetildeanalytiskebegrebsapparater
suppleresafeksempeltekster,-billeder,-filmosv.,sommetodernekan
afprøvespå.
Printeterfrashop.systime.dkHarduspørgsmålsåkontaktospå: > [email protected] > +4570121100
Textanalyse.dk
2.udgave,2007
ISBN139788761616333
Forfatter(e)JørnIngemannKnudsen
Forlag:Systime
Hurt igt overblik
Envejledningi,hvordanmankanbliveenhabiltekstlæser,sommagter
kunstenafanalysereenroman,ennovelle,etdigtellerensagprosatekst.
360,00DKKInkl.moms
Skalmanforståentekstogfåenekstrastorlæseoplevelseudafden,har
manbrugforetgrundlæggendekendskabtil,hvilkeværktøjerderegner
sigtilatåbne,opleveogforståtekstenmed.
Textanalyse.dkpræsentererdevigtigsteredskaberitekstanalytikerens
værktøjskasse.Bogenindeholderbl.a.afsnitomgenreforhold,
afsenderportrættering,person-ellersagkarakteristik,tematiksamt
fortælletekniskeogsprogligevirkemidler.
Bogengiverogsågoderådom,hvordananalytikerenkanvurdereog
perspektivereentekst.
Tekstanalyse.dkerførstogfremmesttænkttilbrugidanskundervisningen
påungdomsuddannelserne,menerogsåvelegnetsomhåndbogi
tekstanalyseforlærereifolkeskolerogstuderendepåvideregående
uddannelser,fxlæreruddannelsen.
TeXtlaboratoriet
1.udgave,2015
ISBN139788761663436
Forfatter(e)HelleMunkholmDavidsen,JulieBjerregaardPüschl
Forlag:DansklærerforeningensForlag/Systime
Hurt igt overblik
TeXtlaboratorietsætterfokuspåelevernesinnovationskompetence.
20videoklip|25interaktiveopgaver|85opgaver|25illustrationer|ca.145
sider
TeXtlaboratoriet-4år
195,00DKK
TeXtlaboratorietsætterfokuspåelevernesinnovationskompetence.
Elevernearbejdermedanalyseafmultimodaleteksterogoparbejder
kompetencertilatanalysereogselvproducereogformidlenye
multimodaletekster.Detskergennemde5laboratorier:
Temalaboratoriet
Forløbslaboratoriet
Personlaboratoriet
Sproglaboratoriet
Fortællelaboratoriet.
Laboratorierneindeholderetteorifix,analysearbejde,produktionog
afslutningsvisinteraktiveopgaver.Hvertlaboratorieindeholderenvideofra
envirksomhed,derbedereleverneomhjælptilatudvikleetnytprodukttil
deresvaresortiment.Herefterskaleleverneanvendederes
innovationskompetencetilatudtænke,producereogpræsenterederes
budpåprodukttilvirksomheden.
Printeterfrashop.systime.dkHarduspørgsmålsåkontaktospå: > [email protected] > +4570121100
Vedvejen
1.udgave,2012
ISBN139788761629227
Forfatter(e)KirstenBirgitteDalsgaard,PerDahl
Forlag:Systime
Hurt igt overblik
DenneiBog® udnyttermedietsmulighederforatgæretekstenmere
tilgængeligogoverskuelig.
646popup-ordforklaringer|4anmeldelser|4introduktioner:til”VedVejen”,
tilHermanBangsforfatterskab,tilDetmodernegennembrudogtil
impressionisme|48billeder|4videoklip|1lydfil|4supplerendeog
perspektiverendetekster|11opgaver|3stilesættilstx,hfoghhx|eBog
Vedvejen-1år
Vedvejen-4år
145,00DKK
295,00DKK
HermanBangsklassiskefortællingfra1886ienmeretilgængeligog
overskueligudgave.
DenneiBog® udnyttermedietsmulighederforatgæretekstenmere
tilgængeligogoverskuelig-udenatdergøresvoldmodforlægget.
UdoverBangstekstbringesogsåintroduktionertilforfatterskabogperiode
samtsupplerendetekster,billeder,musikogfilmklip,derpådeneneeller
andenmådeeridialogmedromanen.
Printeterfrashop.systime.dkHarduspørgsmålsåkontaktospå: > [email protected] > +4570121100
Virkemidler-ireklamer,filmogkunstbilleder
1.udgave,2010
ISBN139788761622495
Forfatter(e)JørnIngemannKnudsen
Forlag:Systime
Hurt igt overblik
Engrundiglære-oghåndbogomtypiskevirkemidlerireklamer,filmog
kunstbilleder.
345,00DKKInkl.moms
Denneboghandleromtypiskevirkemidlerifølgendefiregenrer:
Fastereklamer(reklamebilleder)
Levendereklamer(reklamefilm)
Film(fiktionsfilm)
Kunstbilleder(malerierogfotografier)
Bogenintroducererendvideredevigtigstebegreberindenfor:
Visuellevirkemidler,dvs.det,mankanseidetfastebilledeellerde
levendebilleder
Auditivevirkemidler,dvs.det,mankanhøreienreklamefilmeller
almindeligfilm.
Lingvistiskevirkemidler,dvs.denskriftsprogligetekst,mankanlæseien
fastellerlevendereklame,ogdenmundtligetale,mankanhøreien
reklamefilmellerenalmindeligfilm.
Virkemidlerireklamer,filmogkunstbillederadskillersigfraandre
lærebøgeromsammeemneområdeved,atdenindeholderenrelativ
detaljeretgennemgangafvirkemidlerneskrift,taleoglyd/musik.Disse
virkemidlerernemligofteligesåvigtigeatforholdesigtilsomderent
visuelle,nårmanarbejdermedanalyseafbilledmedier.
Ibogenintroducererforfatterenetbegreb,hankalder
fremstillingskoncept.Dermedpræsentererhanetværktøj,somelevenkan
brugetilatfåøjepådeniveaueroglagibilledet,somellersundslipper
opmærksomhedenvedførsteøjekast.
Bogenerisærtænkttilbrugidanskundervisningenpå
ungdomsuddannelser.Denkanogsåmedfordelbrugessomhåndbogi
analyseafreklamer,filmogkunstbillederaflærereifolkeskolerogaf
studerendepåvideregåendeuddannelser,fxlæreruddannelsen.
Printeterfrashop.systime.dkHarduspørgsmålsåkontaktospå: > [email protected] > +4570121100