DOBA Fakulteta za uporabne in družbene študije Maribor

Prešernova ulica 1
2000 Maribor
Telefon: 02 228 38 90
Telefaks: 02 228 38 61
spletne strani: www.fakulteta.doba.si
e-naslov: [email protected]
RAZPIS ZA VPIS V ŠTUDIJSKO LETO 2016/2017 ZA DODIPLOMSKE
VISOKOŠOLSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 1. STOPNJE
Sedež fakultete: DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor, Prešernova ulica 1, 2000 Maribor
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (krajše DOBA Fakulteta Maribor) izvaja visokošolske
študijske programe: program Poslovanje, program Marketing, družbeni mediji in odnosi z javnostmi, program
Organiziranje in menedžment socialnih dejavnosti, program Menedžment vseživljenjskega izobraževanja, program
Poslovanje in upravljanje v turizmu. Programi so objavljeni na www.fakulteta.doba.si
1. PRIJAVNI ROKI



prvi prijavni rok: 8. 2. 2016 – 30. 6. 2016
drugi prijavni rok: 18. 7. 2016 – 8. 9. 2016
tretji prijavni rok: bo razpisan, če bodo ostala (še) prosta mesta in bo trajal od 12. 9. 2016 do 12. 10. 2016 oziroma
do zapolnitve prostih mest.
Prijavo in dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev kandidati v prvem, drugem in tretjem roku pošljejo na naslov:
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor, Prešernova ulica 1, 2000 Maribor.
Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/. Če
se kandidat prijavlja:
1) s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ
odda do zaključka prijavnega roka. Po pošti mora priporočeno poslati visokošolskemu zavodu tiste priloge k
prijavi, ki jih v prijavi označi, da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za
vpis).
2) brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave za vpis
poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno poslati po pošti do zaključka
prijavnega roka visokošolskemu zavodu.
Kot pravočasna se upošteva pod 1) prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do zaključka
prijavnega roka in 2) prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem
oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in priporočeno poslana visokošolskemu zavodu do zaključka prijavnega roka.
2.
INFORMATIVNI DAN
Informativni dnevi bodo potekali v Mariboru na sedežu fakultete, na dislociranih enotah in online:
 vsak mesec
 v petek, 12. februarja 2016, ob 10. 00 (za redni, izredni študij in online študij);
 v petek, 12. februarja 2016, ob 17.00 (izredni študij in online študij);
 v soboto, 13. februarja 2016, ob 10.00 (redni, izredni študij in online)
3. NAČINI IN TRAJANJE ŠTUDIJA



redni način študija traja tri leta
izredni način študija traja tri leta
online študij traja tri leta
Za vpisane v 2. letnik po Merilih za prehode traja študij predvidoma dve leti, za vpisane v 3. letnik po Merilih za
prehode traja študij predvidoma eno leto.
Redni študij
Študenti se udeležujejo predavanj, seminarskih in laboratorijskih vaj (pri vajah je obvezna 80-odstotna prisotnost) ter v
tretjem letniku opravijo 8 tednov strokovne prakse v podjetju. Študij je podprt z informacijsko tehnologijo (e-portal,
e-indeks, e-referat, e-poštni predal, SMS sporočila). Učenje tujega jezika je multimedijsko podprto.
Izredni študij
Organizacijsko, po obsegu ter časovno je prilagojen zaposlenim študentom. Študenti se udeležujejo predavanj,
seminarskih in laboratorijskih vaj (pri vajah je obvezna 80-odstotna prisotnost) ter v tretjem letniku opravijo 8 tednov
strokovne prakse v podjetju.
Program izvajamo modularno, predavanja in vaje potekajo praviloma 2 do 3-krat tedensko. Hkrati poteka praviloma le
en predmet. Študij je podprt z informacijsko tehnologijo (e-portal, e-indeks, e-referat, e-poštni predal, SMS sporočila).
Učenje tujega jezika je multimedijsko podprto.
Online študij
Za boljšo dostopnost in fleksibilnost izvaja DOBA Fakulteta Maribor tudi online študij. Online študij je v celoti spletno
podprt in poteka v virtualnem učnem okolju. Ta oblika je namenjena tistim, ki želijo združiti svoje poklicno delo,
družino, interesne dejavnosti in študij. Študenti si sami določajo čas in ritem učenja, pri študiju jih 7 dni v tednu
usmerja mentor, e-študenti bodo v času študija imeli ustrezno pedagoško, tehnično in administrativno podporo (eportal, e-indeks, e-referat, e-poštni predal, SMS sporočila). Online študij poteka modularno, predmet za predmetom,
za sprotne študijske aktivnosti in obveznosti študentje prejmejo tedenska navodila. V virtualnem okolju imajo
študentje dostop do vseh gradiv in do orodij za komunikacijo, kot npr.: forumi, klepetalnica, blogi, wikiji, spletni
seminarji …
Redni študij se izvaja na sedežu DOBA Fakulteta Maribor, izredni študij se izvaja na sedežu DOBA Fakulteta Maribor,
online študij se izvaja v virtualnem učnem okolju brez fizičnih kontaktov.
4. VPISNI POGOJI
Za študijsko leto 2015/2016 DOBA Fakulteta Maribor objavlja razpis za vpis v visokošolske strokovne študijske
programe prve stopnje, ki obsegajo 180 kreditnih točk in trajajo tri leta.
Vpisni pogoji
Pogoj za vpis v 1. letnik je opravljena splošna matura, poklicna matura, zaključni izpit v katerem koli štiriletnem
srednješolskem programu ali kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
5. VPIS PO MERILIH ZA PREHODE
Pogoj za vpis v 2. letnik
Pogoj za vpis v drugi letnik je zaključen višješolski program, sprejet po letu 1994. V drugi letnik se lahko vpišejo
študenti dodiplomskih programov, ki izpolnjujejo pogoje za vpis. Študentom se ob vpisu določijo manjkajoče
obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu. V drugi letnik se lahko vpišejo tudi
diplomanti nesorodnih dodiplomskih programov.
Pogoj za vpis v 3. letnik
Pogoj za vpis v tretji letnik je zaključen višješolski program, sprejet pred letom 1994. V tretji letnik se lahko vpišejo
študenti dodiplomskih programov, ki izpolnjujejo pogoje za vpis. V tretji letnik se lahko vpišejo tudi diplomanti
sorodnih dodiplomskih programov. Študentom se ob vpisu določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če
želijo diplomirati v novem programu.
6. OMEJITEV VPISA IN MERILA ZA IZBIRO
V primeru večjega števila kandidatov od razpisanih vpisnih mest, bo sprejet sklep o omejitvi vpisa.
Če bo število kandidatov za vpis v 1. letnik presegalo število razpisanih mest, bodo kandidati izbrani glede na:
1. splošni uspeh pri zaključnem izpitu, pri maturi ali pri poklicni maturi (izražen v točkah) 60%
2. splošna uspeha v zadnjih dveh letnikih srednje šole 40%
Kandidati, ki so ob zaključku štiriletnega srednješolskega izobraževanja prejeli diplomo, bodo izbrani glede na splošni
uspeh v zadnjih dveh letnikih srednje šole.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa za vpis po Merilih za prehode v 2. oziroma 3. letnik, bodo kandidati izbrani glede
na povprečno oceno višješolskega študija oziroma na predhodnem visokošolskem ali univerzitetnem študijskem
programu.
7. VPISNA MESTA
Vpis v 1. letnik
PROGRAM
Redni študij
Izredni študij
Maribor
Maribor
Poslovanje
40*
20
Marketing, družbeni mediji in odnosi z javnostmi
/
20
Organiziranje in menedžment socialnih
/
20
dejavnosti
Menedžment vseživljenjskega izobraževanja
/
/
Poslovanje in upravljanje v turizmu **
/
/
*Za izvedbo rednega študija mora biti vpisanih najmanj 30 študentov.
** Program je v postopku vpisa v Razvid visokošolskih zavodov
Izredni študij – Online študij
Državljani EU
130
120
Tuji študenti
30
50
20
2
20
50
2
25
Vpis v 2. letnik po Merilih za prehode
PROGRAM
Redni študij
Maribor
Poslovanje
/
Marketing, družbeni mediji in odnosi z javnostmi
/
Organiziranje in menedžment socialnih
/
dejavnosti
Menedžment vseživljenjskega izobraževanja
/
Poslovanje in upravljanje v turizmu *
/
* Program je v postopku vpisa v Razvid visokošolskih zavodov
Izredni študij
Izredni študij – Online študij
Maribor
20
20
Državljani EU
50
30
Tuji študenti
15
8
20
20
2
/
/
20
30
2
2
Vpis v 3. letnik po Merilih za prehode
PROGRAM
Redni študij
Izredni študij
Izredni študij – Online študij
Maribor
Maribor
Državljani EU Tuji študenti
Poslovanje
/
20
50
15
Marketing, družbeni mediji in odnosi z javnostmi
/
20
20
5
Organiziranje in menedžment socialnih
/
20
20
1
dejavnosti
Menedžment vseživljenjskega izobraževanja
/
/
20
/
Študij bomo izvajali v primeru, da bo v posameznem letniku programa in načinu študija vpisanih vsaj 20 študentov.
8. DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV
Kot dokazila o dokazovanju vpisnih pogojev v prijavno-sprejemnem postopku veljajo pri notarju ali Upravnih enotah
overjene fotokopije spričeval in drugih zahtevanih dokumentov.
Dokazila za vpis v 1. letnik
- spričevalo o zaključnem izpitu, splošni maturi ali poklicni maturi
- spričevalo 3. in 4. letnik
Dokazila za vpis v 2. in 3. letnik (nadaljevanje študija po Merilih za prehode)
- diploma višješolskega ali visokošolskega programa
- potrdilo o opravljenih izpitih
- potrjene učne načrte (velja za študente dodiplomskih programov)
Kandidati, ki imajo spričevala, pridobljena v tujini, skupaj s prijavo pošljejo overjene kopije zaključnega spričevala,
spričeval zadnjih dveh letnikov srednje šole, prevode spričeval in odločbo o priznavanju tujega izobraževanja.
9. IZBIRNI POSTOPEK
Prvi prijavni rok
Kandidati bodo v program sprejeti, če ne bo sprejet sklep o omejitvi vpisa in bodo izpolnjevali splošne pogoje za vpis.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, se na seznam sprejetih uvrstijo kandidati z enakim številom točk kot jih je dosegel
zadnji, glede na število prostih vpisnih mest, določenih s sklepom o omejitvi vpisa. Kandidati bodo izbrani po merilih za
izbiro. Rezultati izbirnega postopka bodo znani do 6. 7. 2016. Vsak kandidat bo prejel informacijo po pošti.
Na seznam sprejetih kandidatov se naknadno uvrstijo:
 kandidati, ki maturo ali poklicno maturo zaradi upravičenih razlogov v skladu z odločitvijo organov, pristojnih za
maturo oz. poklicno maturo, opravljajo v jesenskem izpitnem roku.
 Kandidati, za katere je tako odločeno v pritožbenem postopku.
Ti kandidati se uvrstijo med sprejete kandidate, če dosežejo najmanj tolikšno število točk kot zadnji uvrščeni kandidat
s seznama.
Kandidati s posebnimi potrebami se lahko na seznam sprejetih izjemoma uvrstijo ne glede na doseženo število točk, če
v prvem roku izbirnega postopka izpolnjujejo splošne pogoje za vpis v študijski program.
Kandidati zaprosijo za dodelitev statusa kandidata s posebnimi potrebami z individualno prošnjo, ki ji morajo priložiti
ustrezna dokazila. Prošnjo oddajo skupaj s Prvo prijavo za vpis. O dodelitvi statusa odloči pristojni organ in o tem pisno
obvesti kandidata. Prošnjo za dodelitev statusa kandidati pošljejo na isti naslov kot Prvo prijavo.
Drugi prijavni rok
Na še prosta mesta se bo mogoče prijaviti z drugo prijavo.
Na seznam sprejetih kandidatov se naknadno uvrstijo:
 kandidati, ki maturo ali poklicno maturo zaradi upravičenih razlogov v skladu z odločitvijo organov, pristojnih za
maturo oz. poklicno maturo, opravljajo v jesenskem izpitnem roku.
 Kandidati, za katere je tako odločeno v pritožbenem postopku.
Tretji prijavni rok
Če bodo tudi po 11. 9. 2016 ostala prosta vpisna mesta, bo DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije do
zapolnitve prostih vpisnih mest oziroma najkasneje do 12. 10. 2016 sprejemala prijave kandidatov, ki izpolnjujejo
vpisne pogoje.
10. ŠOLNINA
Šola zaračunava šolnino za redni in izredni študij ter za online študij.
11. PODROBNEJŠE INFORMACIJE
Razpis je objavljen tudi na spletnih straneh DOBA Fakulteta Maribor www.fakulteta.doba.si
Več informacij o razpisu za vpis dobijo kandidati na: DOBA Fakulteta Maribor, Prešernova ulica 1, 2000 Maribor, po
telefonu 02 228 38 90, po elektronski pošti [email protected] ali na www.fakulteta.doba.si
12. DODATNE BREZPLAČNE STORITVE IN PONUDBA
Fakulteta nudi za študente dodatne storitve: svetovanje za študij, mentorstvo in tutorstvo študentom, psihološko in
karierno svetovanje, uvodni dan, uvodni teden, podpora informacijske tehnologije (e-gradiva, e-indeks, e-referat, epoštni predal, SMS obveščanje), gostujoči slovenski in tuji predavatelji, poletna šola, uporaba knjižnice, Alumni klub,
priznavanje znanj.