Decra navodila za polaganje 2013

sistemi za strehe
NAVODILA ZA POLAGANJE
KAZALO
1
UVOD
3
NAVODILA PRI NA RTOVANJU
3
PRIPRAVA OSTRE JA
4
NAMESTITEV LETEV
5
POLAGANJE STRE NIH PLO
7
ELNA OBROBA
8
KAPNA OBROBA
9
KAPNI ROB Z ZAMIKOM
10
PRELOM STREHE
11
SLEME
12
DIMNI KA OBROBA
13
LOTA
14
GREBEN
16
STRE NO OKNO
17
VGRADNJA ZRA NIKOV
18
PREKRIVANJE OBSTOJE E KRITINE
19
PREZRA EVANJE
19
STRE NE STOPNICE
21
PRIPOMO KI ZA OBDELAVO KRITINE
21
NAVODILA ZA VZDR EVANJE KRITINE
22
SEZNAM IN OPIS ELEMENTOV
23
POSEBNOSTI ZA DECRA STRATOS
25
MONARPERM - PODLOGE ZA STREHE
26
TEHNI NO SVETOVANJE
28
UVOD
Kako dobra je streha, je odvisno od strokovnega na rtovanja in pravilne izvedbe. Ta dva dejavnika odlo ata o njeni
funkcionalnosti in ivljenjski dobi. Zato je dobro imeti navodila za polaganje stre ne kritine v obliki priro nika vedno
pri va em delu.
Stre na kritina Decra se uporablja za skoraj vse vrste
streh pri novih hi ah in prenavljanju starih. Pokrivanje
s kritino Decra se razlikuje od pokrivanja z drugimi
kritinami in je bistveno enostavnej e. V sistemu
stre ne kritine Decra so vsi potrebni dodatni elementi
za izvedbo e tako zahtevnih detajlov strehe.
Polaganje stre ne kritine Decra je ob upo tevanju
navodil zelo preprosto.
Veliko uspeha!
POMEMBNA NAVODILA IN NASVETI PRI NA RTOVANJU
Sestava materiala
Stre ne plo e Decra so profilirane plo e iz 0,43 mm debelega jekla, galvaniziranega s cink-aluminijem. To
zagotavlja plo i dolgotrajno za ito. Plo e so z obeh strani za itene tudi z osnovnim premazom. Na vrhnji
strani je nato dodana podloga iz akrilne smole in posip iz naravnega mineralnega granulata (risba 1). Poleg
tega, da posip daje kritini Decra lep i videz, u inkuje tudi kot zvo na za ita pred hrupom, ki ga povzro ajo
padavine. Kon ni sloj je prozorni akrilni premaz. Vsi ti materiali zagotavljajo izredno kakovost in dolgo
ivljensko dobo stre ne kritine Decra.
prozorni akrilni premaz
mineralni granulat
podlaga iz akrilne smole
osnovni premaz
predhodno prevle eno
galvanizirano jeklo Aluzink
osnovni premaz
poliesterski lak
ISO 9001
risba 1
Mo nost uporabe
Stre no kritino Decra je mogo e uporabljati na strehah
z naklonom od 12 do 90 . Pri uporabi za itne stre ne
podloge Monarperm je najmanj i naklon strehe lahko
10 .
Uporaba drugih kovin skupaj s kritino Decra
e bakreno plo evino (snegolovi, strelovodi, lote, ...)
uporabimo neposredno v povezavi s kritino Decra,
lahko ob padavinah agresivno vpliva na kritino in jo
po koduje - nastane galvanski len. Zato je treba
na tete elemente narediti iz materialov, ki ne bodo
negativno vplivali na kritino, na primer iz nerjave ega
jekla, aluminija
Podlaga
Priporo a se uporaba podlo ne za paro prepustne folije
Monarperm, ki varuje podstre je in toplotno izolacijo
pred morebitno vlago. Letve za prezra evanje morajo
biti velikosti 50 x 80 mm. Te polo imo vzdol no na
pirovce, prek njih pa pre ne letve velikosti 40 x 50 mm
v razmaku 369 mm.
Obdelava kritine Decra
Za rezanje stre ne kritine Decra se priporo a uporaba
ro nih rezilnih orodij ( karje, giljotina,...). Mo no je
uporabiti tudi elektri no kro no ago za plo evino,
vendar ne sme prese i 4.200 obr./min, saj bi
po kodovala sestavo materiala.
2
PRIPRAVA OSTRE JA
Pri novogradnjah lahko s prilagajanjem dol ine pirovcev (A) (razdalja od kapa do slemena) dose emo, da pri
polaganju stre nih plo kon amo vse vrste brez kraj anja.
V preglednici so navedene dol ine pirovcev, ki so
uporabne samo, e se streha Decra kon a z odkapnim
elementom. e spodnja vrsta sega v leb, morajo biti
pirovci 49 mm kraj i.
tevilo vrst
celih plo
Dol ina pirovca
A (mm)
3
1157
4
1526
5
1895
6
2264
7
2633
8
3002
9
3371
10
3740
11
4109
12
4478
13
4847
14
5216
15
5585
16
5954
17
6323
18
6692
19
7061
20
7430
A
risba 2
Ko izberemo ustrezno dol ino, ozna imo mesto, kjer bo
ebelj in ga pritrdimo na krajne pirovce. Vrvico
napnemo od enega do drugega. pirovce lahko
kraj amo z navpi nim rezom ali pravokotno (risba 2).
Kraj anje je odvisno od polo aja leba in kapnih robov.
3
NAMESTITEV LETEV
Za stre no kritino Decra morajo biti letve name ene v razmaku 369 mm. Razdaljo med letvami merimo vedno od
spodnjega roba spodnje letve do spodnjega roba zgornje letve.
Pri name anju letev moramo biti izredno natan ni !
V ta namen si izdelamo aluminijast distan nik z vrezniki na razdalji 369 mm (risba 4). Pri razmiku pirovcev do 1200
mm uporabljamo letve velikosti 40 x 50 mm. Letve morajo biti iz kvalitetnega lesa, ravne, brez gr in lukenj. Letve
pritrjujemo z eblji od 2,8 / 90 do 3,4 / 90.
(risba 3)
Za letvanje lahko uporabimo ve je letve kot 40 x 50 mm, vendar ne smejo biti ir e kot 60 mm !
ma
x. 6
0
mm
risba 3
36
9m
m
36
9m
m
36
9m
m
risba 4
Kap z zaklju kom
Pritrjevanje letev pri nemo v kapu in nadaljujemo proti
slemenu. Spodnji rob spodnje letve mora biti poravnan
s spodnjimi robovi pirovcev. V kolikor uporabimo
odkapni element Decra, je spodnja letev lahko tudi
najve do 25 mm vi je od konca pirovca. To pa je
odvisno od polo aja leba. Razdalje med letvami so
369 mm. Odkapni element sega v leb. (risba 5).
risba 5
4
NAMESTITEV LETEV
Kap brez zaklju ka
Druga mo nost je zaklju evanje v kapu brez
odkapnega elementa. Tedaj je razmik med spodnjima
letvama 320 mm. Spodnja vrsta stre nih plo sega v
leb. V tem primeru mora biti rob spodnje letve
poravnan s koncem pirovca (risba 6).
risba 6
Razmak
Po preostalem delu stre ine mora biti razmak med
letvami to no 369 mm od spodnjega roba spodnje letve
do spodnjega roba zgornje letve. (risba 7).
36
9m
m
36
9m
m
risba 7
Sleme
Za zaklju evanje pri slemenu uporabimo desko
velikosti 25 x 100 mm, ki je z zgornjim robom
poravnana pribli no 30 mm pod slemenom (risba 8). e
je razdalja od spodnjega roba letve do slemena 420
mm, potem plo v vrhnji vrsti ni potrebno kraj ati. V
primeru, da je ta razdalja manj a, pa je potrebno
kraj ati vrhnji del plo .
30
mm
ma
0 m x.
m
39
0m
m
42
deska
25 x 100 mm
risba 8
Namestitev elne deske na kon ni pirovec
Ozna imo mesto elnih desk na koncih letev. Napnemo
vrvico od slemena da kapa in uporabimo kotnik za
zagotavljanje natan ne poravnave robov letev. Na
ozna enih mestih pore emo letve pravokotno na
njihovo lego in nanje pritrdimo elno desko velikosti 25
x 90 mm (risba 9). Zgornji rob elne deske mora biti 25
mm nad letvami (risba 10).
letev 40 x 50 mm
25 mm
risba 9
elna deska
25 x 90 mm
opa
risba 10
5
letev
40 x 50 mm
POLAGANJE STRE NIH PLO
Za dobro tesnjenje strehe je potrebno plošče
pravilno polagati in pritrjevati.
1
Plošče pritrdimo z žeblji v sprednji rob (risba 11) in
sicer v vsako drugo izboklino, 20 mm od začetka vala
(risba 12).
2
risba 12
1
risba 11
2
Strešna kritina Decra se vedno polaga od slemena
proti kapu (risba 13). Polagati začnemo v drugi vrsti
pod slemenom in sicer na drugi strani vidnega polja.
Stransko prekrivanje strešnih plošč sestavlja dvojni
valoviti vrh. Prekrita površina je široka približno 70
mm (risba 14).
risba 13
Pritrjevanje plošč
Ko pritrjujemo strešne plošče, moramo biti pazljivi, da
so pravilno položene in tesno pritisnjene na letve.
Prvo vrsto pritrdimo z zgornje strani skozi vrhnji rob
plošč s tremi žeblji na ploščo (risba 15), v naslednjih
vrstah pritrjujemo plošče v sprednji rob s štirimi žeblji
na ploščo, in sicer v vsako drugo vdolbino. Žeblje
pritrdimo približno 20 mm od začetka vdolbine.
Prepričajmo se, da so pritrjeni na pravih mestih.
70 mm
risba 14
Pri stranskem prekrivanju plošč ni dovolj, da
prekrijemo le en vrh naslednje plošče.
Položimo začetno vrsto od čelne strani in nadaljujemo
v isti smeri proti drugemu čelnem špirovcu. Tako
pokrivamo dve vrsti hkrati. Strešne plošče polagamo
tako, da dvigujemo zgoraj ležečo ploščo, spodnjo pa
položimo pod zgornjo. Vedno dvignemo spodnji del
plošče ob preklopu. Plošče ročno namestimo v
pravilno lego (risba 16).
Za pritrjevanje plošč priporočamo (predvsem pri
naklonih streh več kot 35 ) uporabo pnevmatske
pištole.
risba 15
Po strešnih ploščah moramo hoditi pravilno (glej stran
22). Priporočljivi so čevlji z gumijastim podplatom.
Stopamo le po vdolbinah, kjer plošče ležijo na letvah.
Če naklon strehe to omogoča, lahko pri pritrjevanju
plošč stojimo na njih zaradi boljšega naleganja. Pri
naklonu strehe več kot 35 hodimo po letvah in vsako
vrsto takoj pritrdimo.
Strešno kritino Decra pritrjujemo z originalnimi žeblji,
ki so v barvi kritine.
- dvignemo
- potisnemo pod zgornjo ploščo
- pritisnemo na letev
risba 16
6
ELNA OBROBA
Plo e vzdol elne strani moramo kraj ati in robiti
tako, da je vsaka vrsta plo poravnana s konci letev in
kon nim pirovcem. Ozna imo razdaljo od sredine
lebi a v prvem valovitem vrhu cele zunanje stre ne
plo e do konca letve (risba 17).
risba 18
70
mm
risba 17
Plo e je potrebno rezati z ro nimi karjami za
plo evino ali s pripravo za rezanje plo evine (giljotina risba 18).
risba 19
Orodje za upogibanje lahko uporabljamo za vzdol ne in
pre ne upogibe glede na smer stre ne plo e. Plo o
polo imo v orodje, kjer jo oprimejo eljusti orodja (risba
19). Pri premiku plo e iz horizontalnega v navpi ni
polo aj (90 ) se naredi rob.
obroba Decra
Ko imamo stre ne plo e skraj ane in upognjene jih
polo imo vzdol ela in pritrdimo kot ostale. elno
desko prekrijemo z obrobo Decra, ki hkrati dr i stre ne
plo e v pravilni legi (risba 20). Obrobe Decra so
zob aste oblike in jih polagamo hkrati s stre nimi
plo ami, po eno obrobo na 3 vrste plo . Zadnjo
obrobo v kapu polo imo pod predzadnjo in jo pritrdimo
z eblji Decra z zgornje strani. Ko polo imo zadnji
zgornji vrsti stre nih plo na obeh straneh slemena,
polo imo e zgornji obrobi, ki jih predhodno
prilagodimo. Nazadnje polo imo e kon na
slemenjaka.
letev
40 x 50 mm
čelna deska
25 x 90 mm
risba 20
Na strehi lahko uporabimo za manj e popravke pri
zaklju kih tudi kle e za upogibanje (risba 21).
Obroba iroka
strešna plošča Decra
Obroba ozka
risba 21
7
letev
50 x 80 mm
opaž
KAPNA OBROBA
Preden polo imo odkapne elemente Decra moramo
namestiti leb. V primeru zaklju ka z odkapnim
elementom Decra mora biti razdalja med spodnjima
letvama 369 mm. Spodnjo letev namestimo tako, da je
s spodnjim robom poravnana s koncem pirovcev.
Odkapne elemente pritrdimo na letev z zgornje strani z
eblji Decra (risba 22).
risba 22
Pri naslednjih odkapnih elementih moramo biti
pozorni na pravilno prekrivanje ( risba 23).
risba 23
Ko imamo polo ene vse odkapne elemente polo imo
e spodnjo vrsto stre nih plo , in jih pritrdimo tako
kot druge v sprednji rob (risba 24).
risba 24
V primeru, da v kapu zaklju imo samo s stre nimi
plo ami, ki segajo v leb, potem mora biti razdalja med
spodnjima letvama 320 mm. Spodnjo vrsto stre nih
plo pritrdimo z zgornje strani (risba 25), eblje pa
za itimo s premazom za popravilo stre nega nanosa.
Odkapnik ozek
Odkapnik irok
risba 25
8
KAPNI ROB Z ZAMIKOM
Izvedba brez rezanja stre nih plo
Na strehah z zamaknjenim kapnim robom pogosto ni
treba kraj ati spodnje vrste stre nih plo
na
podalj anem delu strehe.
Letve za nemo polagati na dalj em delu strehe.
Za etek letve mora biti poravnan s pirovcem. Letve
polagamo kot drugod, od kapa proti vrhu. Nato na
skraj anem delu strehe polagamo letve navzdol z
razmikom 369 mm. Razdalja med spodnjo letvijo in
desko je 369 mm. Med desko in naslednjo letvijo pa je
razdalja razli na (risba 26).
Spodnjo vrsto stre nih plo polo imo kot druge na
prvo letev in desko. Plo e pritrdimo z eblji Decra v
vsako vdolbino na zadnji strani plo (risba 27).
Stre no plo o pritrdimo kot druge, skozi sprednji rob
plo e v kovinski kotnik 25/50 mm z vijakom Decra
(risba 28). Kotnike namestimo v vsaki drugi val in sicer
20 mm od za etka vala (risba 29).
položaj kotnika
369 mm
različno
369 mm
risba 27
žebelj Decra
strešna plošča
Decra
deska
25 x 90 mm
vijak Decra
zakovica
risba 28
deska 25 x 90 mm
40 x 50 mm
20 x 100 mm
40 x 50 mm
kotnik 25/50 mm
dolžina 40 mm
369 mm
različno
369 mm
369 mm
kotnik 25/50 mm
letev 40 x 50 mm
risba 29
risba 26
Izvedba z rezanjem stre nih plo
V tem primeru za nemo letve name ati na dalj em
delu strehe. Za etek letve mora biti poravnan s
pirovcem. Letve name amo kot drugod, od kapa
proti vrhu. Nato na skraj anem delu strehe letve
name amo navzdol z razmikom 369 mm. Razdalja
med spodnjima letvama mora biti od 100 do 350 mm
(risba 30).
Spodnjo vrsto stre nih plo odre emo tako, da so
poravnane z zadnjim robom deske, velike 20 x 100 mm.
Plo e pritrdimo z eblji Decra v vsako vdolbino na
zadnji strani plo . Na to mesto polo imo tesnilo Decra,
ezenj pa letev, velikosti 20 x 50 mm (risba 31).
40 x 50 mm
369 mm
20 x 100 mm
40 x 50 mm
420 mm
369 mm
različno
risba 31
risba 30
9
KAPNI ROB Z ZAMIKOM
Stre no plo o pritrdimo kot druge v sprednji del
plo e s tirimi eblji Decra (risba 32).
risba 32
Zaklju evanje v kotu
Krajne plo e skraj amo in upognemo tako, da se
tesno prilegajo ob elno desko. Ko pritrjujemo elno
desko, moramo stik med njo in upognjenim delom
stre ne plo e zatesniti s tesnilno maso (risba 33).
risba 33
PRELOM STREHE
V primeru, da stre ina prehaja iz strmej ega v
polo nej i naklon, izvedemo prelom strehe s pomo jo
odkapnega elementa Decra. Letve morajo biti v
razmiku 369 mm. Spodnja letev na zgornjem delu
stre ine mora biti poravnana s pirovcem. Vrhnjo
plo o spodnjega dela polo imo kot obi ajno in jo po
potrebi re emo na zgornji strani. Nato polo imo
odkapni element. Zgornji del stre ine se mora za eti s
celo stre no plo o (risba 34).
V primeru, da stre ina prehaja iz polo nej ega v
strmej i naklon, izvedemo prelom strehe s celo stre no
plo o. Letve morajo biti v razmiku 369 mm. Razmik
med letvama na prelomu od itamo z vrvico. (risba 35).
trikotno tesnilo
risba 34
risba 35
10
SLEME
Ko kon amo polaganje stre nih plo
po strehi,
polo imo e zgornji vrsti na obeh straneh slemena.
Stre ne plo e kraj amo tako, da so poravnane z
zgornjim robom vrhnje deske. Polo imo jih in pritrdimo
z zgornje strani v vrhnji rob z eblji Decra v vsako
vdolbino. Na spodnji strani jih pritrdimo kot sicer v
prednji rob (risba 36).
30
mm
raz
39 lično
0m
m
risba 36
Polkro no sleme
V primeru, da bomo za sleme uporabili polkro ni
slemenjak moramo najprej polo iti distan no letev
(risba 37). Ta zagotavlja pravilen razmik in naleganje
slemenjaka na stre ne plo e.
Na distan no letev nato namestimo vzdol celega
slemena prezra evalni sistem Decra, ki omogo a
optimalno prezra evanje vsega ostre ja.
risba 37
Polaganje slemenjakov za nemo z za etnim
slemenjakom (risba 38).
Polkro ni slemenjak z zaklju kom
risba 38
Vmesne slemenjake polagamo s 25 mm prekritja
(risba 39).
Polkro ni slemenjak
risba 39
Slemenjake pritrjujemo z eblji Decra in sicer z vrha
(risba 40). Polagamo jih v isti smeri, kot so polo ene
stre ne plo e.
Polkro ni 3 modulni slemenjak
risba 40
11
SLEME
Trikotno sleme
Trikotni slemenjaki Decra so primerni za strehe z naklonom do 25 , za ostale naklone lahko naredimo slemenjake po
Na obeh straneh slemena pritrdimo na vrh stre nih
plo letev velikosti 20 x 50 mm vzdol celega slemena
(risba 41). Razdalja od spodnjega roba letve do
slemena mora ustrezati irini slemenjaka. Letve
polo imo na tesnila Decra in skupaj pritrdimo v stre ne
plo e.
Trikotne slemenjake polagamo z najmanj 100 mm
prekrivanjem in jih pritrdimo s po tremi eblji na vsaki
strani v letev (risba 42).
risba 41
risba 42
Trikotni slemenjak ozek
Trikotni slemenjak irok
12
DIMNI KA OBROBA
Letve odre emo pribli no 10 mm od dimnika. Pod
dimnikom polo imo dimni ko obrobo, narejeno iz
ravne plo e Decra od dimnika preko sprednje stre ne
plo e. Upognemo jo 150 - 200 mm navzgor (risba 45).
Nato ob dimniku upognemo stre ne plo e 80 - 100
mm navzgor (risba 46).Za dimnikom polo imo med
zadnjo letvijo in dimnikom pod zadnjo stre no plo o
dimni ko obrobo. Naredimo jo iz ravne plo e Decra, ki
jo upognemo 150 - 200 mm navzgor (risba 47).
A
tesnilna masa
ravna plošča Decra
letev (40 x 50 mm)
strešna plošča Decra
različno
Na koncu polo imo ob strani dimnika preko upognjenih
stre nih plo
e obrobo, narejeno iz ravne plo e
Decra, iroko 150 - 200 mm (risba 43). Celotno obrobo
okoli dimnika e dodatno zatesnimo s tesnilno maso.
369 mm
risba 45
tesnilna masa
B
ravna plošča Decra
strešna plošča Decra
(upognjena)
letev (40 x 50 mm)
B
risba 46
A
10 mm
C
tesnilna masa
ravna plošča Decra
deska (25 x 100 mm)
trikotno tesnilo
strešna plošča
Decra
risba 43
Spajanje ravnih plo
369 mm
okoli dimnika - tloris (risba 44)
različno
C
risba 47
B
dimnik
Ravna plo a
B
A
risba 44
13
C
LOTA
Za namestitev lote potrebujemo deske, dimenzije 25 x 150 mm in na obeh straneh deske tudi robne letve
dimenzije 50 x 80 mm. Stre ne letve pore emo tako, da se ejo 50 mm od zunanjega roba robnih letev in jih nato
pritrdimo (risba 48).
Preden polo imo in ustrezno odre emo stre ne plo e, moramo polo iti loto v celoti (risba 49).
Elemente za loto polagamo z najmanj 100 mm
prekritja, odvisno od naklona strehe. Pritrjeni so drug
na drugega na vsakem stiku z dvema spojkama (risba
50). Med rob lote in kritino vedno polo imo trikotno
tesnilo.
Stre ne plo e ob loti merimo od roba zadnje cele
stre ne plo e v vsaki vrsti do zunanjega roba letve za
loto. Dodamo 70 mm, kar ustreza za prekrivanje v loti
(risba 51).
Stre ne plo e dodatno pritrdimo na robove letev
(risba 52).
lotni element
Trikotno tesnilo
risba 50
letev 50 x 40 mm
robna letev 50 x 80 mm
trikotno tesnilo
70
mm
žlota
deska 25 x 150 mm
70 mm
risba 48
risba 51
risba 49
risba 52
14
GREBEN
Greben s trikotnimi slemenjaki
Na obeh straneh strehe so letve rezane pod kotom.
Stikajo se in so pritrjene ob grebenski deski. Merjenje,
rezanje in pritrjevanje plo
vzdol grebena mora
potekati enako kot pri loti (risba 53).
V primeru, da na grebenih uporabimo trikotne
slemenjake, potem na obeh straneh grebena polo imo
trikotna tesnila Decra, nanje pa pritrdimo deske, velike
19 x 75 mm. Razdalja od spodnjega dela deske do osi
grebena mora ustrezati irini slemenjaka Decra (risba
54).
Grebene pokrijemo s trikotnimi slemenjaki Decra.
Polagamo jih z najmanj 100 mm prekritja. Slemenjaki
so sto i aste oblike, zato jih vedno za nemo polagati
pri kapu (risba 55).
risba 53
Trikotne slemenjake na grebenu pritrdimo na letev s po
tremi eblji Decra na vsaki strani (risba 56).
risba 54
risba 56
risba 55
Greben s polkro nimi slemenjaki
Za greben lahko uporabimo tudi polkro ne slemenjake.
Vzdol grebena namestimo grebensko letev 50 x 80
mm, na katero pritrdimo polkro ne slemenjake (risba
grebenska letev
(50 x 80 mm)
polkro ni slemenjak
distan nik za
grebensko letev
stre na
plo a
Decra
letev
(40 x 50 mm)
Za etni grebenski slemenjak
pirovec
risba 57
15
GREBEN
Stik slemena z grebenom
Kon ne slemenjake na slemenu in grebenu odre emo
po evno tako, da se prilegajo eni drugim, in jih
pritrdimo skupaj, pri tem pa upo tevamo 10-20 mm
prekrivanja. Za prekrivanje odre emo 10-20 mm
vertikalni rob na obeh straneh grebena. V slemenjak
naredimo 10-20 mm dolgo zarezo in ga upognemo
navzdol v liniji grebena ez stre ne plo e na grebenu.
Stik med slemenskimi in grebenskimi slemenjaki lahko
naredimo po meri iz cinkotita, ki ga prema emo z
reparaturnim premazom Decra, ter posujemo z
risba 58
STRE NO OKNO
Vgradnja stre nega okna je prikazana na primeru okna
VELUX. Za kritino Decra je primerno okno z obrobami
EDH.
V letve ob straneh in nad okvirjem zare emo 25 mm
globok in 140 mm irok utor (risba 59).
Razdalja med sprednjim robom letve pod okvirjem in
spodnjim robom okvirja mora biti 140 mm. Tako bomo
zagotovili zadostno prekrivanje okenske obrobe prek
kritine. 30 mm pod okvirjem polo imo dodatno letev za
podporo spodnje obrobe (risba 60). Podporna letev je
polo ena 12 mm ni je kot druge letve.
30 mm
140 mm
risba 59
Stre ne plo e okoli okenskega okvirja prilagodimo z
rezanjem. Za stre nim oknom stre no plo o
odre emo 60-150 mm od okenskega okvirja, ob
straneh 60 mm in pred stre nim oknom pribli no 140
mm (risba 61). Stre ne plo e polo imo prek tesnil
tako, da zagotovimo za vodo neprepusten stik.
Pritrdimo jih kot sicer. Na sprednjem delu okna
pritrdimo plo o, ki je rezana z zgornje strani, v vrhnji
del plo v vsaki vdolbini in sprednji rob.
25 mm
140 mm
risba 60
60 mm
140 mm
risba 61
16
Stre
stre
stre
polo
ni in sanitarni zra niki Decra so narejeni na osnovni jekleni plo i v velikosti dveh stre nikov obdelani kot
ne plo e (risbi 64 in 65). Vertikalni deli so narejeni iz posebne plasti ne mase, kon na obdelava je enaka kot pri
nikih. Zra niki se polagajo enako kot stre ne plo e s tem, da se lahko pritrjujejo z eblji ali pa so prosto
eni pod stre ne plo e.
Stre ni zra nik
2
1
2
risba 62
risba 63
Stre ni zra nik
risba 64
Ko polagamo zra nike, morajo biti stranske stre ne plo e privzdignjene (risba 62). Najprej vgradimo zra nik, ele
nato polo imo ez njegove robove stre ne plo e, tako da ga oprimejo. Z eblji Decra pritrdimo samo krajne stre ne
plo e kot sicer, v sprednji rob (risba 63).
Sanitarni zra nik
Sanitarnih zra nikov ne pritrjujemo z eblji, saj so iz
plasti ne mase, zato so le prosto polo eni med
risba 65
Na podro jih, kjer je mo nost sne nih padavin ve kot 15cm je potrebno za sanitarnim zra nikom vgraditi dva
to kovna snegolova.
17
Strešna kritina Decra je preprosta in hitra rešitev tudi
pri prenovi starih hiš. Večinoma lahko kritino Decra
položimo neposredno na staro kritino. Tako se
izognemo odstranjevanju stare kritine. Podlaga nove
kritine je odvisna od strešne konstrukcije. Če je
podlaga pripravljena oz. primerna, poteka namestitev
natančno tako kot pri novih strehah.
Bitumenske skodle, skrilavce, salonitne plošče ali
druge valovite plošče navadno ni potrebno odstraniti.
Podlaga je sestavljena iz pokončnih distančnih letev,
velikosti 50 x 80 mm, ki so pritrjene na špirovce od
kapa do slemena.
Letve pritrjujemo na staro strešno konstrukcijo z
galvaniziranimi vijaki dolžine120 mm (risba 66).
risba 66
strešna plošča
Decra
distančna letev
50 x 80 mm
letev 40 x 50 mm
Vsako streho moramo pred pričetkom del pregledati.
Če je v zelo slabem stanju, je pogosto najboljša
rešitev odstranitev stare kritine in morda tudi slabih
špirovcev.
V kapu končamo streho z odkapnim elementom
Decra, pritrjenim na spodnjo letev. Če nam je stara
kritina napoti oz. je predolga, jo skrajšamo. Žleb lahko
ostane v prvotnem položaju (risba 67). Pri izoliranih
strehah mora biti vedno zagotovljeno zračenje med
staro kritino in izolacijo. Vse zračne odprtine na
podstrešju morajo biti speljane skozi staro kritino do
nove in v sanitarni zračnik Decra.
skrajšana
obstoječa kritina
odkapni element
Decra
Zračenje med staro in novo kritino je nujno !
risba 67
Strehe morajo biti zgrajene tako, da se v strešni konstrukciji pod kritino ne ustvarja vlaga (kondenz). Da bi se
izognili temu, moramo poskrbeti za prezračevanje. Streha naj ima na obeh straneh kapa zajetje zraka vsaj 200
cm 2/m vzdolž kapa. Površina prezračevalnih površin mora biti najmanj 1/500 celotne površine strehe (20 - 50
mm). Zračenje zagotovimo s strešnimi zračniki Decra ali slemenskim prezračevalnim sistemom.
Bivalni podstrešni prostori
Hiše z bivalnimi podstrešnimi prostori so zračene s
slemenskim prezračevalnim sistemom ali strešnimi
zračniki (risba 68). Strešne zračnike položimo v tretji
vrsti pod slemenom in sicer en zračnik na 30 m2
strehe. V kapu naj bo odprtina za zajetje zraka 20 - 50
mm, odvisno od velikosti in nagiba strehe.
risba 68
18
Nebivalni podstrešni prostori
Nebivalna podstrešja so zračena z režami v kapu,
zračniki Decra ali s slemenskim prezračevalnim
sistemom (risbi 69 in 70).
risba 69
risba 70
Strešna kritina Decra ima za prezračevanje poleg strešnih zračnikov tudi slemenski prezračevalni sistem, ki
omogoča neprekinjeno prezračevanje celotnega ostrešja, ščiti pred vdorom padavin, pršiča, mrčesa in prahu v
podkonstrukcijo (risba 71). Položimo ga vzdolž celotnega slemena na distančnike, ki zagotavljajo zadosten
razmik za odzračevanje.Višina (H) letve v slemenu je odvisna od naklona strešine (risba 72). Za določitev višine
letve uporabimo tabelo.
H
risba 72
risba 71
Prikaz delovanja ventilacijskega sistema
Tabela
Specifikacija meritev (merjenih vertikalno), od vrha
špirovca do vrha slemenske letve.
risba 73
19
Strešni naklon
v stopinjah
10 0 15 0 20 0 250 30 0 35 0 40 0 45 0 50 0
Višina H v mm
85 85 85
85 80 75
70 65
60
STREŠNE STOPNICE
Namestitev strešnih stopnic
Nosilec za strešno stopnico Decra položimo na letve
strešne plošče in ga pritrdimo z Decra žeblji. Nosilce
položimo v vsako drugo vrsto. Stopnico položimo na
nosilec in ga privijačimo odvisno od naklona in je
potrebno biti pozoren, da je stopna ploskev
horizonzalno (vzporedno s tlemi).
Nosilec za servisno pot
osnovna plošča Decra
z nosilcem
stopnica
Stopnica
risba 74
Akumulatorska pištola
Akumulatorska pištola
Za kvalitetnejše in enostavnejše pritrjevanje strešne
kritine Decra uporabljamo akumulatorsko pištolo
(risba 75). Za pištolo so na voljo v ta namen saržirani
žeblji Decra (2,5 x 50 mm).
Tehnični podatki za akumulatorsko pištolo PASLODE
Impulse IM 350/90 CT:
- teža:
3,4 kg
- zračni pritisk:
6-8 barov
- polnitev žebljev:
50 kosov
risba 75
Orodje za upogibanje plošč
Orodje za rezanje plošč (giljotina)
risba 76
risba 77
20
Hoja po strehi
Upo tevati moramo naslednja navodila za pravilno
hojo po strehi:
- Vedno je potrebno uporabljati pravilno obutev
(gumijast podplat).
- Pazimo, da stopamo po vdolbinah stre nih plo ,
kjer so pritrjene na letev.
- V primeru, da je streha vla na, uporabljamo lestev.
risba 78
i enje strehe
- Streho istimo pod visokim pritiskom najve 100 barov.
- istimo z enakomernimi gibi v smeri od slemena proti
kapu.
- Nikoli ne istimo v vodoravni smeri ali pod rob stre nih
plo . istimo vedno z enakomerno oddaljenostjo
vodnega curka od stre nih plo . V nasprotnem primeru
je lahko streha po pranju lisasta.
- Za i enje uporabljamo isto vodo.
risba 79
Odstranjevanje mahu, li ajev in ne isto
- Priporo amo uporaba Icopalovega ekolo kega
istilnega sredstva.
- Pri i enju priporo amo uporabo kropilnice za
enakomeren nanos in izpiranje pod pritiskom vendar
najve do 100 barov.
- i enje je priporo ljivo izvajati v dalj em suhem
vremenu.
- Priporo ljivo je, da istimo celotno povr ino naenkrat.
risba 80
Popravilo po kodovanih mest
- V primeru, da pride do po kodbe vrhnje plasti stre ne
plo e, uporabimo pribor za popravilo elementov Decra.
Set za popravilo Decra elementov
risba 81
21
DECRA IZDELKI
OZNAKA IZDELKA
UPORABA
STREŠNA PLOŠČA
površina 0,46 m2
pokrivna pov.: 126 x 36,9 cm
za pokrivanje
glavne strešine
TRIKOTNO SLEME 12 cm
pokrivna dolžina: 90 cm
za slemena
in grebene
TRIKOTNO SLEME 18 cm
pokrivna dolžina: 90 cm
za slemena
in grebene
POLKROŽNI SLEMENJAK
25 cm
pokrivna dolžina: 40 cm
za slemena
in grebene
POLKROŽNI SLEMENJAK
Z ZAKLJUČKOM 25 cm
pokrivna dolžina: 40 cm
za zaključevanje
slemen in grebenov
ZAČETNI GREBENSKI
ELEMENT
pokrivna dolžina: 41 cm
za začetek
grebenov
GREBENSKI TRIMODULNI
ELEMENT
OZEK - 15,5 cm
ŠIROK - 21,5 cm
pokrivna dolžina: 110 cm
za slemena
in grebene
Y POLKROŽNI SLEMENJAK
za stičišča slemen
ŽLOTNI ELEMENT
pokrivna dolžina: 90 cm
za izvedbo žlote
ODKAPNIK OZEK
pokrivna dolžina: 95 cm
za izvedbo
kapnega zaključka
ODKAPNIK ŠIROK
pokrivna dolžina: 95 cm
za izvedbo
kapnega zaključka
OBROBA U PROFIL
pokrivna dolžina: 90 cm
za izvedbo ožjih
slemen ter grebenov
TRIKOTNO TESNILO
za tesnenje ob žlotah,
dimnikih, oknih...
OBROBA OZKA
pokrivna dolžina: 110 cm
za izvedbo čelnega
zaključka
OBROBA ŠIROKA
pokrivna dolžina: 110 cm
za izvedbo čelnega
zaključka
OBROBA KRATKA
pokrivna dolžina: 36,9 cm
za izvedbo čelnega
zaključka
VEČNAMENSKI PROFIL
pokrivna dolžina: 90 cm
za zaključevanje
okenskih polic,
prizidkov...
ZIDNA OBROBA
pokrivna dolžina: 110 cm
za zaključevanje
ob prizidkih
22
DECRA IZDELKI
OZNAKA IZDELKA
UPORABA
RAVNA PLOŠČA
dim. 125 x 45 cm
za izvedbo dimniških
obrob in
širših zaključkov
SANITARNI ZRAČNIK
15 - 45
za odzračevanje
kuhinjskih nap
in sanitarij
STREŠNI ZRAČNIK
za prezračevanje
ostrešja
SLEMENSKI VENTILACIJSKI
ELEMENT (VENTI SISTEM)
pokrivna dolžina: 100 cm
za prezračevanje
ostrešja
STREŠNO OKNO DALITE
M4 78 x 98cm
F6 66 x 118cm
M6 78 x 118cm
za izhod na streho,
osvetljevanje in
prezračevanje
podstrešnih prostorov
PROZORNE PLOŠČE
6 modulov (dve drsti)
7 modulov (ena vrsta)
za osvetljevanje
podstrešnih prostorov
ŽEBLJI IN VIJAKI
pritrdilni material
SET ZA POPRAVILO
DECRA ELEMENTOV
za popravilo
poškodovanih površin
STOPNICE Z VIJAKI
za lažjo hojo
po strehi
NOSILEC ZA ANTENO
za postavitev
antene
NOSILEC ZA KOLEKTORJE
za pritrditev
panelov
INŠTALACIJSKI ODVOD
ZA KOLEKTORJE
23
za odvod inštalacije
POSEBNOSTI ZA KRITINO DECRA STRATOS
Stre na kritina Decra Stratos ima atraktivno obliko tradicionalnih skodel. Naraven videz v alpskem stilu se
harmoni no vklaplja v visokogorska in planinska okolja. Zaklju ni sloj je iz naravnega mineralnega granulata.
Visokokvalitetne plo e so zaradi oblike izjemno vrste, kar ji zagotavlja dolgo ivljenjsko dobo. Zaradi uporabe
kontrastnih barv in dodatnih zaklju nih elementov je kritina Stratos primerna za vse oblike streh z nakloni od 12°
do 90°. Horizontalno prekrivanje mora biti minimalno 75mm. Kritina Stratos je na voljo v rni, rjavi in poprovosivi
barvi.
1300
mm
0m
36
m
Razmik
Razmik med letvami mora biti to no 322 mm od
spodnjega roba spodnje letve do spodnjega roba
zgornje letve (risba 82).
32
2m
m
32
2m
m
risba 82
Polaganje stre nih plo
Posebno pozornost je potrebno posvetiti polaganju
stre nih plo , saj jih je potrebno zaradi profila
zamikati vrste med seboj lahko tudi za pol plo e (risba
83).
S tem dose emo izgled tradicionalnih skodel.
risba 83
Polaganje stre nih zra nikov
Decra Stratos ima v svojem programu za
prezra evanje strehe izklju no samo stre ne zra nike.
Prezra evanje v slemenu zaradi trikotnih slemenjakov
ni mo no.
Stre ni zra niki Decra Stratos so narejeni iz plasti ne
mase. Zra niki se polagajo enako kot stre ne plo e s
tem, da se ne pritrjujejo z eblji. Najprej vgradimo
zra nik, ele nato polo imo ez njegove robove stre ne
plo e, tako da ga oprimejo. Z eblji Decra pritrdimo
samo krajne stre ne plo e kot sicer, v sprednji rob
(risba 84).
risba 84
24
MONARPERM PODLOGE ZA STREHE
Ne glede na to ali so podstrešni prostori bivalni ali nebivalni, se pri kovinskih kritinah priporoča uporaba podloge
za strehe. Ker so strešne konstrukcije različne glede na sistem prezračevanja ostrešja, želje investitorja in
projektanta, Icopal ponuja izvajalcem folije Monarperm.
Strešna podloga Monarperm
Monarperm - je paroprepustna folija sestavljena iz
treh slojev. Specialni mikroprozorni sloj zagotavlja
visoko prepustnost vodne pare in absolutno
vodotesnost. Ta podloga je obdelana tudi z dvema
slojema sintetične tkanine z visoko odpornostjo proti
trganju, ki preneseta tudi večje obremenitve.
Uporablja se pri konstrukcijah, pri katerih je toplotna
izolacija vgrajena v celotni višini špirovcev in v vseh
sistemih, kjer se folije vgrajujejo direktno na toplotno
izolacijo. Prav tako je ta folija primerna za polaganje
na opaž, ki spodaj ne potrebuje prezračevalnega
prostora. V slemenu se polaga brez prekinitve.
Vgrajevanje trakov Monarperm, ki ga priporočajo
pravila krovske stroke in tehnična navodila, poteka po
sistemu s kontraletvami. Edino ta sistem omogoča
oblikovanje ustreznega prezračevalnega sloja med
kritino in trakom.
Sestava strešnih podlog Monarperm
posebno oblikovan
polipropilenski sloj
mikro porozen sloj
posebno oblikovan
polipropilenski sloj
Tabela tehničnih podatkov
TEHNIČNI PODATKI
(povprečne vrednosti)
Material
Debelina
Površinska masa
Dolžina zvitka
Širina zvitka
Teža zvitka
Število zvitkov na paleti
m 2 na paleti
Sila pri pretrgu
- vzdolžno
EN 12311-1 N/5 cm
- prečno
Raztezek pri pretrgu
- vzdolžno
EN 12311-1 N/5 cm
- prečno
Odpornost proti trganju - vzdolžno
z žebljičkom EN 12310-1 N - prečno
Prepustnost za vodno paro
23 0C - 50% R.H. - EN 12572
Vodotesnost EN 1928
Požarna odpornost EN 13501-1
Monarperm 500
Monarperm 700
sintetična tkanina
0,50
120 gr/m 2
50 m
1,5 m
9 kg
30
2250
200 N
120 N
35 %
55 %
100 N
100 N
sintetična tkanina
0,60
140 gr/m 2
50 m
1,5 m
10,50 kg
30
2250
250 N
160 N
35 %
60 %
120 N
120 N
960 g/m 2/24 h
W1
E
960 g/m 2/24
W1
E
25
h
PRIMERI UPORABE STREŠNIH PODLOG MONARPERM
NEIZKORIŠČENA PODSTREHA
Monarperm - položen na opaž;
prezračevanje tudi pod opažem
Monarperm - prezračevanje tudi pod folijo
Monarperm
Monarperm
opaž
izolacija
izolacija
IZKORIŠČENA PODSTREHA
Monarperm - položen na toplotno izolacijo
Monarperm - položen na leseni opaž
preklop
preklop
Monarperm
Monarperm
izolacija
opaž
izolacija
26
INFORMACIJE IN SVETOVANJE
ZA VSE ODGOVORE NA VPRA ANJA V ZVEZI S
STRE NO KRITINO DECRA, SE POSVETUJTE Z NA O
STROKOVNO EKIPO.
TELEFON:
01/423 66 00
FAKS:
01/423 66 05
E-PO TA:
[email protected]
SPLETNA STRAN:
www.decra.si
POTRUDILI SE BOMO, DA BO VA E DELO POTEKALO
BREZ ZASTOJEV.
Zalo il in izdal: GRADION d.o.o., Tehnolo ki park 18, Ljubljana.
Pridr ujemo si pravico do tehni nih sprememb.
Kopiranje navodil je prepovedano po delih ali v celoti.
27
SLO - 3/2013
SVE
TLE
E CR
NA
ZEL
ENA
SVE
TLO
SIVA
POP
ROV
OSIV
A
RJA
VA
RDE
CE
RJA
V
A
RDE
CA
sistemi za strehe
PROIZVAJA:
Decra s/a
Herstal
Belgija
ZASTOPA IN PRODAJA:
GRADION d.o.o.
Tehnolo ki park 18
1000 Ljubljana, Slovenija
Telefon: 01/ 423 66 00, 423 66 01
Faks:
01/ 423 66 05
www.decra.si, [email protected]