zegiy ihewl zegiy ihewl

yhiee`aeil
Ð miciqgd xve` Ð 'ixtq
________________________________________________
zegiy ihewl
,ufzk
'ohucbhrd whjha ksbgn ojbn wr ,"vrv
yca y"f 'u,skuv ouhk
esm ktud ,thc sg ,ucuy ohbau ohnh ,ufhrtk
r"udc vjkmvu vfrc ,baku vbufbv ,uthrc lu,nu
*
ushsh h"g xpsb
cukda uhjha kjr kyhd ,rn u,duzu hukv ejmh ;xuh wr ,"vrv
zyecw ceakn
lcprn mgpn x"enc`
od`qxe`ipy
E
b
‫מליובאוויטש‬
PLKW\Q
JO\D
jzelrda
glya
bk wlg
zegiy
ihewl
ly
zegiyd
itl
caerne
mbxezn
`k
wlg ]HJL\
zegiy LKHZO
ihewl O\
ly ]HJL\G
zegiyd LWO
itl FDHUQH
caerne PE[H]Q
mbxezn
IK ZOJ
(iytg
mebxz)
(iytg PHE[]
mebxz)
L\WJ
C
!!!"vkutdu jhan" hbhbg ,mpvc ;,ua whv
:ohpxub ohyrpku ,uasevk
(323) 934-7095 ut (718) 753-6844 :/ky
[email protected] :khhnht
Be A Partner
In Spreading Inyonei Moshiach U'geula!!!
To Dedicate This Publication
In Honor Of Your Family Or A Loved Ones
For More Info. Call:
(718) 753-6844 or (323) 934-7095
or email: [email protected]
ici lr xe`l `vei
ici lr xe`l `vei
"wgvi
"wgvi iel
iel oekn
oekn"
'a c"ag xtk "
'a c"ag xtk
‫לבריאה‬
™¢±š¥‫ותשע‬
²²ž
¦¢«š²
³ž™§
«š²
¦¢­¥™
³²§ ³©²
‫ושבעי‬
‫מאות‬
‫שבע‬
‫אלפי‬
‫חמשת‬
‫שנת‬
‫לבריאה‬
‫שישי‬
‫מאות‬
‫שבע‬
‫אלפי‬
‫חמשת‬
‫שנת‬


™¢±š¥
²²ž
¦¢«š²
³ž™§
«š²
¦¢­¥™
³²§ ³©²
‫לבריאה‬
‫ושבעי‬
‫מאות‬
‫שבע‬
‫אלפי‬
‫חמשת‬
‫שנת‬
OGZG
]S\
ldwd
giynd jln x"enc`
w"kzpy
ze`iypl miyiyd zpy
giynd jln x"enc` w"k ze`iypl dpy miyiy
zpy
US ZFY JQY G [HQFC ZN O\ldwd
COHOLGœ]HZO]TGO
PL\LQJH GCQG ]S\
For this and other books on Moshiach & Geulah, go to:
http://www.torah4blind.org
TO DEDICATE AN ISSUE IN HONOR OF A LOVED ONE, CALL (323) 934-7095
:ybrybhtc ,ujhav dhavk ,cu,fv
http://www.torah4blind.org
vkutdv ,ruac q vpxuv
/hahkav asenv ,hccu asuev rhg ohkaurhc 'vausev
jhan h"g vnhkavu ,h,hntv vkutdva _ rehgv tuvu r"vhu / / /
"shn"ca ohaurhpv kf og / / ann shnu ;fh, ann kgupc tuc, ubesm
tfkn) sus (y"agcv) ktrah van ,urusv ,ukkfs ,"rv od kkuf]
[(tjhan
wd ohznrb "shnWs ,"rca _ vz ubrusk gdubc r,uh ,uhyrpcu] / / /
vcrhev rsx kgu '39ubrus thab r"unst j"un e"fk ,ufhhav ,upue,v
e"f ka hbav una) rgcus 'ejmh ;xuh '(una ojbn) jhan _ ubhkt
'[(g"bst
ann ann 'uyuapf ann shn atrk kfku '"annWca ohaurhpv kfu
/ann
(c"ba, wt rst j"vcn 'yca l"z 'ohypan p"a ,ujhan)
/166 wg khgk vtr (39
PLKW\Q
GOLJ] PLUQH\ OON M[FD
UDH]O
IC HLG HLTNS\ LSWQ COC RLSUG ]C DNUO
LFN ]H[LGQD P[NQO HSHY[ PYU\ HC PLOHI
UD]SO RLZZIS IC P]OIHGO P[E PO\O
GOLJ]
]HK\WD RDHQ HSLC [QCQG
H]HLQLSW LWO COC
PGLOC \EL PL[DF OUD LQ ZHTWG RQ
UDH]O COC RLZZIS RLC\ C[QED FQOS
\LEL UDH]G PL[DFG OUD GOLJ]
PGLOC HL[DF
CLG PL[DFG ]SHHN\ M\G [LDTQ
]HSUKO GOLJ] RLICQ RLFGœ]LD\ PKH\WN
UD]SG L[DF ]C UQH\ MNœ[JC Z[H UDH]G
GFHQ O\ G[ZQD \L HI GNOGO ]L\UQ GCYH]
]YZQD
GFHQ C[ZS UD]SG\ ]UDHZ GNOGG
Z[ C]LL[HCF GUHD\D DLLJ CHGH ]YZQD
UDH]G\ [JCO GCD ]YZQD H]CFHG [\CN
GFHG UD]SG PC MC HOHN PHNTG ]C UD]
CHG RLC ZD UDH]G HUD] MN [JCH SD
GUHD\Q [HKW CHGH ]YZQD GFHQ C[ZS
C]LL[HCF
]LL[
UKG
ML[Y RLFD UD]SG CHG HI GNOGO PUKG
PPO GLG
LSWO HLOU GFHG\
FHG\ ]YZ
]YZQQG ]C PO\O
]CC G\U CCO\
RLFœ]LDD
HGHUD]\
\ RHHLNH RL
Fœ]LDD
]LDD HG
HGH
UDH]O
DH]O PLUQH\
PLUQ RLFœ]LDD UUD]SH
D]SH HLOU
H OKHQG
GUHD\D
LFN GOLJ]
HD\D DDLLHJL
DLLH L UD]SG\
UD]
C]LL[HCF
PLQUWW C[QEG
C[QE ][QHC MNO M\QGD
LOLI CZF LQF LNGH GOLJ] UD]SO RLZZIS\
HLTNS HOIHG [\CN "]HDLTS HOLCD LTNS
PHO\]œLCO GDLTG PC MN OU [DTHQ M\DH
HSHY[ LSWQ GSSLC UD]SG LFL OU ]YZQG
D
PLSLSUG ON PLQLLZ ]HD[ PLQUW [HQCN
]LSJH[G G ]FHDUD PE G[H]D\ GOESD [\C
GFQJ GOLJ]D G]LG G[H]G\ LSWQ CZHF
FU GF[LH GUTS P\QH GOUQO GIHSE
L[G GIG POHU LSLSUD G\DO]S\
[HZQG PG P]HLSJH[H PLSLSUG O\ P]HLQLSW
œOUœ[]L GOESG LSLSU HO\O]\S HSQQ\
GSDGO PLS]LS GOESD PLD[ PLSLSU RN
P]HLSJH[ OU [DTGG LFLœOU Z[ PZQHUO
P]HLQLSWH
M\G \H[LW RLC ]HK\WD HSSLSUD MNH
UDH]O RLZZIS OIJ RH\OQ MNœON RDHQ
LOON RLSU HGI\ GC[S LQ]T RWHCD GOLJ]
GULD] O\ PLEHT GQND G\UQO CKD]QG
CHG G\UQO LHKLDG\ CYHL M\G \H[LW LWOH
"]YZQD GFHQ UD]SG GD\ GULD]G EHTD Z[
LSWQ [QCQG RDHQ LQLSWG [DTGG LWO
O\ POHNN PDH[ L[G ]LSJH[G GFHDUD\
PL[H\Z UD]S UDH] O\ PLSLSUG
]YZQD GFHQO
ʩ
ʩ
ʶ
ʧ
DUT JW ]D\ FW CLS] G[UGH U KLJ \HZO GC[ HLOU HD]NH CZT FNT QHJ UQTQ [LUGO P]T LNG PH\Q CSLFO ]QC ROHNH GND GIH GND GI H\H[LW
L[QCZ RLSU OND\ HSLFQOO [DJQG
FL FN HS]\[W D HQ ZD L\HFLJ IZT PL[HC ]HCDH CZT FN LT QHJ QNCH H\H[LW OU H\ZG P\ FHUH GCOWG
P\ C]WTH] JG EW RL[FGST LQO\H[LD \[HWQNH P\ M\ GC[ FHUH E HW
COZT P\ M\ IKœHKT JW LT QHJ P\ JWT IFUH P\ FNT M\G RH\O P\ ZD \C[ PE GC[ 15
C
2
PLKW\Q
]HJL\
GFHQ CHG UD]SG LFHGLG
]YZQD
LN [QCL [\C U\W [DF ON OU ]YZQD
GI CHG
CHG ]LSJH[G GFHDUD ZHTWG ]HUQ\Q
[\CN U\W [DF ON OU RG CLG GULD]G
GIG POHUD H]HJLO\D O[ OUHQH U\HW HG\LQ
O\ RLSU Z[ RCN \L [\CN GFDC ON OU RGH
GQ ON G\HU HSLC LFHGLG [\CN RH[TJH GFDC
FHDLCO PLNOHG MNLWOH ]H\UO H]OHNLD GLG\
]UD[[email protected] ]LZOCG \WSG ]HJHNQ ZOJ O[
GQO\ OU G\ OU [HQJ OU [H\ OU PLK[WG
PLCLDQG ]LQGDG \WS O\ PLEHT GUD[C PG
>GFDC U\W [DF ONO
U\W [DF ON OU HOOG ]HULD]G ON OUH
LN [QCL [\C LFHGLG GSHU GFDC ON OU
 GI ]C Z[ HSQQ UHD]O \L\
\ GI CHG
C
[HQCN ]YZQD GFHQ Z[ CHG PL[DFG
PL[DFG
[DFG RQ ]YZ
]YZQ
OLUO
OLUO
vkutdv ,ruac q vpxuv
E
[\C U[G [YLG CHG LFHGLG O\ UDH]G
HCLDQ HC O[ CKJD HOL\NQ CHG GOLJ]
MNœ[JCH RH[TJ RH\OQ CKJ O\ DYQO
]C OL\NG CHG\ RHHLN\ UDH] CHG
H]H\[O H[THQO \L LFHGLG
ʮ
ʫ
ʥ
ʯ
ʥʬ
MC ]HJ
]HJHN
N GWLTHQ
GWLTHQ
THQ GUHD\G
G
GUH
SNT PE
]SNTQ
LKHZO
F
GUHD DLLJ ]Y
GUHD\D
GU
]YZQD GFHQ\ CLG GNOGG
HSLC CHG\ ZOJG OU HO PLSLQCQ GUHD\ LU Z[
]LSJH[G GFHDUD PL[DFG ]HUQ\Q HD GFHQ
CLG
]YZQD TSNSH O\NS [DN CHG\ RHHLN
LFN JN ]WTH]O ZHZI CHG [YLG ]H\[O
CO HOLWCH H]H\[D DH\ OHWLOQ [Q\LGO
PJH[L DIUH GFHQH ]HLGO RHY[ LC MH]Q
RH\OQ GUHD\ H]HC PLULD\Q MNLWO
]LOCQ\ RL\ PLULD\QH PLSLIQ UDH\
 LFHGLG U[G [YLG O\ HI GULD] OU
CHG PSQC ]YZQD GFHQ Z[ UD]SG
HSLC CHG MC ONG CKJD O[ O\NS
H]HGQD CKHJ CHG RLC CKJD HOHNœON UHZ\
CKJQ L[QEO GOUS H]Q\S PYU GOLOJHœTJ
H]C GSQCD G]LG CKJG ]UD PE\ RHHLN
PE COC GQ\SG PYU FYQ Z[ CO RNœOUœ[]L
HNH]D DHK LFHGL ONO \L \WSG ]HJHN FYQ
RHQL[N ]HHYQ RLCOQ OC[\L LU\HW HOLWCH
PG HKH\WN CHG RLCOQ E\HQG ]HUQ\QH
RLSU OND [QHON ]HHYQD L[QEO PLCOQ
O\ ]HCLYQ LFHGL OYC RN]L] CO HD [DHFQ\
HJ PO\HQ U[
[\C ZLFYG RG PLFHGLG LEHT ON\ GI RLSU
CKJL COH DHK G\UL [\C X[CD ZLFY RLC
U\[G RGH RH[TJ RH\O CKJD ]HJWO
RHQL[N ]HHYQ RLCOQ OC[\L LU\HW PE [\C
IHQ[ ]YZQD GFHQ O\ GL[HEKZD PLOONS
GFHQ OU GNOGG ]FQOS HSQQ\ ZHTWD
GOHUH GU]QH F[HL C IK DD OIJ [QCQN HN [GYL CHG RK\ CHG HN ILE[QH
H[QCL NU GF GNH[CDH C DW ]HKQ ]HZO FHUH CJ KSHZ QGT CY[]
FNWT CLS] GWHTD GELEJ C KL RLDH[LU CO\ LFND CLWT CLS] GC[ HO U[H U\[DH HD ]HOUHW RSLC\ WOL ]HYQ PLCOQF OIJQQ G\ZHL
H M[N LJLH ]GHC P\O YYG ]HGEGH E HQ CH] GC[H
E LZ PLLJ M[F D O\]] 
DUT N\ DJ KSHZ QGT GC[H N I ]OGZ O\ PLCKJF S\H D FU ZOD ]HZO GC[H MOLCH
HN []HL PLQEHW PLZLFY
CUT FQ GOW[ CLS] GC[ C G QD MOLCH DUT HZ ZD J DN HS]\[W WGU L\[H C]OLNQ D KO ]HUHD\
FTHLQ PFCG ]FHDUD GI ZHTW \H[LW GNH[CD GC[ MOLCH U CJ >PE[H][email protected] \HZO YYG [QCQ OU
EL JN LO\Q QNDH MOLCH IS UT CLS]O ]H[UGH PL[HYLZ RLSUO MOLCH UT CJ >PE[H][email protected] \HZO GC[H
]YZQD GFHQF GUHD\G
][HFGQ C]OLNQD HSQTS ]HCJTHS GQNO ODC GSUKG RLQQ t XKLHHC[CG
k k
3
arupnf ' 2 7ohsxj ,ukhndu ( 2 6"vesmc whcauW) vesm ifu '"vsp,
ohsxj ,ukhnd vkusdW '"hbgv ,t hng ,t vuk, ;xf otW 28ub,arpc
ka "vaurhpW) 30tr,c tccc thduxvc od rtucnfu '29"vesmv in r,uh
'rehgvnu 'vesm ,umns ohbhbgv hyrp (p"gcau,c ohypan ,arp
ypan urna wv rnt vf 32rntba 'vkutdv ,t ,crena vesm 31vkusdW
/",ukdvk h,esmu tuck h,guah vcure hf vesm uagu
ihruea) vnur, ,arp ,kj,vn vtruvv od _ vzk lanvcu / / /
hyrpv asenvn kjv '"ofu,c h,bfau asen hk uaguW :(,ca ,jbnc
sjt kf lu,c 'ofu,c tkt rntb tk ufu,c") ktrahn t"utfca
'j"ndu vkp, vru, ,hc vagba 'ursjcu u,hccu 'vnhbp uckc '(33"sjtu
,uarsn-h,cu ,uhxbf-h,c ,cjrvu ihbcc ,up,,avv sjuhncu kkuf
ohrcs 35(u"y) d"h kf) 34",aujbu ;xfu cvz wud vnur, hk ujehuWs iputc
e"nvhc ihbc ;fh, ohkgupu ohzrznu ohrvnn z"hga '(cu,fc ohhubnv
/ann uyuapf hahkav
' v k u t d v t h c , ' 3 7r f a v , t ; f h , t h c , 3 6 v z k g v y k j v v a / / /
tfkn suss t,sugxW 'vfkn vuknv lrg, zta 'ann shnu ;fh,
ubmrtc 'ubatrc ubesm jhan ubrus thab ka u,up,,avc '38"tjhan
hdhvbn ,ykjv hrjtk yrpcu 'vesmc euxgk g"vut kg vkugpv od kkuf (27
uphxuha kugpk r,uh keb hzt 'eab hfrmk ,uhpxfv ,utmuvc iufxj s"g ,ubhsnv
/h"bck gdubc ivu 'g"vutk gdubc iv 'vesm ka ,ukugpc
/sf 'cf (28
/c 'yn vfux (29
/lkhtu t 'j (30
/t 's"uh (31
/t 'ub whgah (32
/sugu /t 'yx v"ka /p"vg lhakt vtr (33
/d-c 'vf (34
/oa inxbvcu '153 wg t"fj a"uek vtr (35
vfkn vukn ,frgb vz asue ,ca htmunca 'j"nd irevk ruvyv ock ,csb hpf i,hk (36
/(k"unv) irev ,cuyk
/tge, x"ux j"ut g"ua /c 'j ,hbg, vtr (37
/sugu /unuenc k"zhrtv rushx (38
14
vkutdv ,ruac q vpxuv
aha '"ovka ,utfrgc"u) o,gsn ohzhrfnu ohyhkjn 21g"vut hdhvbna
u,,fu"s cmnu sngnv s"g ("tbhs t,ufkns tbhs"s ;eu,v ovc
/"oh,tk o,ucrj
og sjhc 'vvhn,vu vthkpv r,uh ,ezj,n khgk runtv p"g / / /
ouhc vzc lhrtvk iht rgmv ksud smna sgu) vkvcvvu rgmv ksud
///!?h,n sg ///!?,ukdc ihhsg ohtmnb h"bca if,hv _ (,cav
vnhkavu ,h,hntv vkutdv tuc kg ohbnhxv kf hrjtka if,hv
ohzhrfn g"vut ukhpta vz ,ca crgs grutnvk sg 'ann shnu ;fh,
.ujc vz e"av ouhc ubt ohtmnb _ "oh,tk o,ucrj u,,fuWs inzv ghdva
'vausev ubmrtc 'kc, hume kfn h"bc kf og sjh 'tmnvk ouenc '.rtk
ifunu lurgv ijkuaWk ohcuxn 'asenv ,hccu asuev rhg ohkaurhc
!rnuanv ihhu rcv ruau i,hukv ohfurg uhkga '22"ostv hbpk kuftk
jf-,bh,bu huuhmvu vgsuvv vkce,b tk ihhsga _ rehgu sugu
gdubc (vjbnc vru,c ohtruea hpf) "ofu,c h,bfau asen hk uaguWs
!hahkav e"nvhc ihbck
zug r,hcu ,ta r,hc ;hxuvk jrfvvu lrumv ksud icun vznu
;fh, vkutdv ,t ann kgupc ohthcnu ohzrznu ohcrena ohbhbgvc
/ann shnu
:ohypan ,arpc adsunv ihbgvc _ atrk kfku
tyhapu) 23ouka lu,n urhcjk ost ihc ohbhsv hyrp _ "ohypanW
'vkutdv vtc z"hga '( 2 4iurjtv ,ukdv ,chx kuyhc 'ufpv ,khka
ypanc iuhm 2 6rntba ',hbcb iuhm ucWa ypanv ,kgnc 2 5k"zjtnf
/(t 'd vkhdn) "uzj uvhhkzn uzj tk uvbhts d"gt"s (21
/ub,arp ahr h"arp (22
haushjcu /"ouka ihaug ovu ypan hshk ihtc" :(t 'k"p) ub,arp ahr r"una vtr (23
/"gumhcv vz ouka ypan uvzht (c 'u) ihrsvbxc a"nfu 'vrap h"g k"r rapt" :oa k"srv
/c 'y tnuh vtr (24
/uy 'oa r"una (25
/zf 't whgah (26
13
]HJL\
PLKW\Q
[]HSG HZOJ\ []HL PLOUS ]HJHND H]HC
G\HFZD [C\LL
LFLœOU GUHD\ O\ G][QHJ GUHFL MC
LHC[N PL\Q]\Q RLC PC PLSN]TQ GUHD\
]WTH]G HO [TJ] CO L[G PLWTHSG ]HJHND
PLOUS ]HJHN\ \SHU HO ULEQ COC FDOD
GDLTG LGHI O[ FHDLCO PLNOHG HL]HJHNQ
UD\LGO CO\ MNœON PL[LGIQ OIJ\ MNO
[\CN HOLWC GLFUOD [F]TGO R]LS\ PHZQD
]QCD UD\S
]QLLZ\ ][QHCH C[QEG GNL\QQ MNO
LFLœOU\ GOLJ] UD]SO RLZZIS O\ GYUG
PLSUHK [\CN ]CIH GUHD\Q PL[KWS MN
RLTNS HOIHG LTNS LOLI CZ\
œREO MOHG CHG PC ZWHTQ GLGL DHK G\UH
"PSGLEO HC RFU
HO ]WNLC [DFG GLG UHFQ RLDGO \L RN
]JC PLN[F LS\ PSQC "H][LKWO MHQT CZHF
[N\O ]H[H\Z PSGLE O\ ]JCH RFUœRE O\
POHUG RQ G[LKWG [JCO GQ\SG O\ \SHUH
LCNIœRD RSJHL RD[O\ [H[D RLDGO G\Z MC
\SHUGH [N\G GI RLSUD ]WNC GLG CO
DYQD LH[\ CHG PC HO ]WNC COC PQYUO\N
OUH HJ MWLGO HC RFU REO LHC[ G\HFZ O\
CO MND PLZWHTQ\ RQI ON [UKYGO \L MN
PLLJG ON M\QD COC G[LKWG ]UD Z[
ZHTU GLG HLLJ ON M\QD
H]HJLO\ LHOLQD
LKHZO
H
œRD RSJHL RD[ O\ H]LLND
LCNI
CHG MNO PL[DTGG FJC
COQO HLOU\ ]HJLO\ GOKHG LFHGL ON OU
GI FLZW] COQO LFN GIG POHUD HLLJ M\QD
]CH PLQLG O\ G\H[FG ]HQNG ]C HO HS]S
LHOLQO PLLJ[NGG PLQLC]QG ]HJHNG
[]HL COH ]HJW CO LHC[N ]HJLO\G
UE[ HC GU\ PHL OYSQ HSLC LFHGL [\CN
CO CHG\ PEW Z[ GI RLC H]HJLO\ LHOLQO
UE[ ON COC H]OHNLD GLG\ ONN GOU]G
PC PE ]HJLO\G LHOLQO OYHSQ HSLC\ UE[H
RQ ZOJ HSSLC [\C DHK [DF HD PL\HU
OUHQ CHGH FLZW]G LHOLQD [TJ HO\ FLZW]G
PLNOQG LNOQ MOQ O\ H]HJLO\D HJ
GDZG
OND L[QEO ZHTU GLG LCNIœRD RSJHL RD[
PHLZ G[H]G FHQLO HO\ H]HJLO\D UE[
LHOLQD UHZ\ MN ON GLG CHG ]HHYQG
HO GLG CO\ FU LHC[N GIG POHUD H]HJLO\
HO\ HDYQ OUH H]C G\USG OU DH\JO LCSW
OOND
G
[HWLTG [DTG LFLœOU HSDHL PL[DFG
LSWO\ LCNIœRD RSJHL [ OU C[QED\
CLG H]LLNDO GDLTG\ [QCH GND H][LKW
O\ ]JCH UE O\ ]JC PLN[F LS\ LSWO
WO \L\
COH L]HC PLNLOHQ HILCDD UFHL LSLCH
LSLC PSGLE
PS
GNDC
GGLQ]D
GGLQ
GGLQ]D
RSJHL
JHL RD[\ RN]LL
N]LL FYLN GOC\G
\G GU
GUHFLH
OIJ [\C PLCS]G
P CS]G LOHFEQ GLG\ LCNIœRD
]HQHZQ
GDJ[GD PL[WTQ
OU HQH
[W
[WTQD
[GIS LCFHDH H]HOFE
U[Q [HT
[H D RLKHOJO
RLK
ʩ
ʩ
ʶ
ʧ
ʷ
RLSU FHU VTH]LS\ HKH\WN GUHD\G RLSU PE HGI\ [HQJ RLSUH
QNDH C KO ]HUHD\ OIJ HNL[CG\ HQN [DFQDH CQHJS] I C[ZLH CQHJS] C GO RLKLE FHUH ]HKQ W[
D JN ]HN[D IGFC [QCQ D Y LUTQ FUT S C[ZLH ]HZO GF HN[] O[HED MC GF[H TJSLW W[ ]GHCD Z]US 
YQCGFC L[QCQ U LUYQCG [HQFCO [Y] OC
IœHQ U P\ ]H[UGH PL[HYLZ S\H KU U CJ PL[DF
FHUH DJ KSZ QGTD HY[]H JW[] HS[\C GF[
P\ LUG L\[WQ GC[H
FHUH DUT CO G[ C JN GNHT CQEHFO GC[ G[UGD HSLLHY\ ]HQHZQG DH[D PGQ GQN HCDHG
]QFHZG
OSG ]HQHZQD PL[HCLD FHU GC[ G[UG RQZO RLLHY\ [GI GC[ H]HLJ PLLJD LG\N P\ ]H[UGH PL[HYLZQ [LUGO O\ GJQ\ HD G[DE ]LON]D JQ\ LG PHLH PHL OND
HN GHYQH GHYQ ON PHLZ LU GD TCHC ]N\QGD GHYQ
4
]HJL\
PLKW\Q
H]FHDUQ RHY[ ]HULD\ LQYU RHY[
CHG ]LQYU ]HCLYQ O\ G\E[G OU GJLNHQG
HN GC[LH GDGC HO \L\ G FDHU CHG\ \J
HJ RHO\NO PH[EO OHOU GI 
GFHFQ CLG GFHDUG GOLJ]D [QHON
NJC H]FHDUQ HSHY[ ]HULD\ LWO ]ODEHQH
GFHDU RLD RLJDQ CHG\ MN LFLO [DFG CLDQ
CHG GSQQ GSGS CHG\ GFHDU ][JCO ]JC
CHG\ FU ][JC GFHDU CO MC UYDO RNHQ
H]E[FQ F[HL
CLG GLG] CO\ LFN ]S]LSG GYUGH
DO PL\L LFHGL [\CN COQC MLQL [WTQ ]C
O\ PLLHTQ [WTQ HO UDZS\ H[YHL PLQL\
POHUD H]HJLO\ ]C COQO HLOU PGD\ PLQL
[JC [DFO HD \Q]\Q CHG\ UE[
E[ ONH GIG
G
LNOQ MOQ O\ ]HJLO\D
\D OUHQH
OUH
OUHQ GS\Q CHG L[G
L[
FDCQH UIUFIQ CHG IC L[G GDZG PLNOQG
UUHZ\ CHG ]LQYUG
LQY G ]HCLYQG
YQ ]\E[G ]C
]
\J CHG RLC\
MN ON
\
LC\ FU
U H]HJLO\
]HJLO\
HJLO\ LHOLQD
LHO
]HJLO\G Z[ G ]HJ
]HJ
]HJL
]HJLO\
O ]C COQQG CHG\
HD ]\E[HQ GQYU
OU HO [LNIGO PLTSQ [\CN MNQ []HL
RH[D\D GSHU CHG LSJH[G HDYQ OU MY[C
PLQL L[G EHSU] HC RHY[OH LO GQ DO
PH\\ LFN [Q\QG OU FHQUO ML[YH H[YHL
GE[FG OU DH\JO COH FDCL CO UE[
]KOJHQ ]H[TQ]GO ULEQ LFHGL [\CNH
H]HJLO\OH GO H]HGQ OND ]HOKD]GH
LKHZO
vkutdv ,ruac q vpxuv
HQYU OU DH\JOH [HYUO ONHL FYLN L[G\
GI RQI OYSO J[NHQ CHG [\CN H]E[F OU
"H]HJLO\ LHOLQO
VHTD GLG [\CN H][LKWO MHQTD Z[
LFN ZLTWG CHG GIG POHUD H]HJLO\
 L]QLC HL\NU CO PC\ ZFY RHD\J MH[UO
H]LLNDO P[E GIH
G ]FHDUD RHO\NO GDLTG
]LQYU ]HCLYQ ]\E[G CLG
PLZHTWD IHQ[N
ʮ
ʫ
ʥ
ʯ
ʥʬ
I
RLC [\CN ]HJLO\ LHOLQ O\ GIN RWHC
CHG H]HJLO\ OU COC HQYU OU D\HJ PFCG
\L LFHGL ONQ \[FSG G ]FHDUD L]HGQ RLSU
PLZHTWO LQLSWG [DTGD IHQ[ GI [DF\ [QHO
PLOLQG [JCO ROGO PLCDHQG HS]\[WD\
]C PLOOHNG PNLZOC G ]C P]FDUH
 GDGCQ GFHDU RG LOON RWHCD GFHDUG
RLC\ C]HQLJ[F CSJOHWN CSJOHW ]LOF
O\ GFHDUG RGH GDGCG ]FHDUN GFHDU
ZHTWG ML\QQ FDU ]FHDU GC[L
]C MY[CD G[ZUH GON\Q GLG] CO [QHCH
COQC MLQL [WTQ
GFHDUD G[ZUH GON\Q O\ ]HUQ\QG
GC[LH GDGC O\ GFHDUO\ CLG ]LSJH[G
CLG MNO GDLTGH ]HCYH]H PHLZ RLC HN
LFHGLO \L [\CN RHY[ RH\OQ MY[CD
P\ ]H[UGH PL[HYLZ IFU GC[ ][LKW RWHC FU D O ]D\ OIJ [HWLTQ [LUGO ]U ULEG\N Z[\ C HW QD LSQJS [D GD[ FHF
P]T[LEQ PZLTWGO ]HQG MCOQ OHNL LG P][LKW
GN EN CQW CLS] HN ]HE[FQH LJD L]\D OY PFC ON\ C IS 
KSHZ GNH[CD GC[H C IT[ EJ D GS DJI GC[ MOLCH EW CW GFHDUG
GFHDUG KSHZ GC[H MOLCH DUT HS P\ CLS] DW
LG] CO GF RQZO CDGD GNH[CD GC[H HN P\ HS]\[WD ]GHCH JH] CH] GON\Q
]S P\H GS[
C U P\ ]GHC C KU P\ CH] PLSWD [CHDQGQ CHCD
P\ NQDH J GW [D HC HN MSHY[ OKD FQ DW ]HDC OIJQN COF HSHY[N MSHY[ G\U WNU
]GHC C CO] P\ JH] FUT JU P\ CH] GC[ FHQUG \L[D P\
HS[
C UT P\ ]GHC C KU P\ CH] GC[ ILW P\ JH] C FN[ CJI GC[H IK KOZ PLOG] CT[
C UT P\ ]GHC EœD P\ CH] GC[H MOLCH
FHUH MOLCH
IDL[ UFHL LG CO FHUH P\ LUTQ ]HZOQ [LUGO HN OON P\LE[G CO\ [JCQ [LHCD OUW]S PC
HYOJG CS[] LQU HUSNLH GF [CHDQGQ [LUGO ]OHFE LDEOF FTœET U KS[] QGT ELT ES[]
CON CLG EYF ]L]LQCG GFHDUG PE GD TC ]HQQH[H
HN D\JL CKJN GD[FCH \QQ
5
inz tuv (vnmg vburjtv vpue,c) vz grutn grht uca inzv odu
ubrus thabk vz inzs ,ufhhavu raev smn / / vkutdvk ,ufhhac kduxn
hrhagva 'rag sjtv asuj 'yca asujc iurjtv ,ca crg u,uhvk _
r"unst j"un e"f ka (vsucgv ,unhkau rnd) tkukhvv ouh tuv uca
r,hc uka ,uthabv aushju lanv vagb uca rag sjtcu 'ubrus thab
iurjtv rus) vz ubrus ka vsucgv kf rndu ouhxk sg zug r,hcu ,ta
k"hs ohba c"n lanc (vkutdv ka iuatrv rus tuv tuva ,ukdv ka
ohsnugu ohbfun rcf zta 'ohngv rcsnca ,ugxnv c"n sdbf ova
vfurtc rcusnf) vnhkavu ,h,hntv vkutdc .rtk vxhbfvk
v,hv uca (ouenv kg ;xub) inzvc oda _ ( 1 9z"bpka ,usguu,vc
ka u,kugpk ,ufhhav ,adsun "oh,tk o,ucrj u,,fu" s"g vzrfvv
ouhe vagb ush kga 'rusca jhanv 'r"unst j"un e"f ubrus thab
/"wudu oh,tk o,ucrj u,,fu" sughv
,arp ,ca crgc g"vut hdhvbn ,zrfvu ,ykjva 'rnuk ah / / /
vtmu,f 'thv '"oh,tk o,ucrj u,,fu"s cmnu sngnv s"g ohypan
s"xpvn kjv '"tc (jhanv lkn) vz vbv"a "ibcr hfkn" ,zrfvu ,ykjvn
ubh,sucgu ubhagn unkab rcfna ubrus thab r"unst j"un e"f ka
ka s"xpv ifu 'ubesm jhan hbp ,kcek rcf ohbfunu ,ukdv inz lans
,hcn lkn sungh" 'vkutdv inz ghdva ktrahc vtruv-hrunu ohbcrv
jhan vz hrv"s cmnu sngnvk sgu "jhan tuva ,ezjc wufu sus
lf hsf sg 'okugv hrsdc od rsju lanba '"hbhxn" s"xp _ 20"htsuc
,usjtva adsun vzca _ (lrgk t"ha, ,bac) sjuhnv ihbcv ,hhbck sgu
h"g) okugv rurhcc ubrus thab ka u,kugpn vtmu,f thv ohngv ihc oukavu
rurhcc ;xu,hba kffu '(okugv kfc rauhu esmu ,usvhvu vru,v ,mpv
kugpk u,ryna iudrtv ka uxuxhcu unuhec od ;xu,hb rusv thab h"g okugv
u,,fu" sughv ouhec okugv rurhc ,unhkau rndk sgu 'okugc oukau ,usjt
/*vz iudrt ka suxhv tuva "oh,tk o,ucrj
/(308 wg c"ba, a"vx) jkac p"au yca t"h ,ujha (19
/t"hpx ohfkn wkv o"cnr (20
/ihbcv k,uf hcd kg xxub,n vz euxpa sgu (*
12
vkutdv ,ruac q vpxuv
,ukucdn u,thmh vzn vtmu,fu z"jtku 'ubrus thab r"unst j"un e"fs
ubrus thab hjukas ,ukhgpv oa od vfanb 'f"pgtu '(thvv vbhsnv
vburjtv vpue,k sg 'ann b"xncu htajc ,usvhvu vru,v ,mpvc
vru,v ,mpvs ,ukhgpv lanv rapt,bu ,ufknv ,rhzd vkyc,ba
ka u,khpbk sgu 'ouxrhpcu hukdc 'zug r,hcu ,ta r,hc ,usvhvu
'oukaku rauhku esmk zhrfva asj ryan ka u,nevu 'osuev ryanv
/udhvbnu okugv trucc vbuntv suxh kg
asjv vdhvbn ihc vahdpv vz ,ca crgc vnhhe,v vzk lanvcu
vnf sug ka o,up,,avc 'uz vbhsn ka vdhvbnk thvv vbhsnv ka
vzrfvvu vykjvv vkce,b vca 'okugc ,ukusd ,ubhsn hdhvbn
/"oh,tk o,ucrj u,,fu" vbfu,a
thab ka rhgvc uz vzrfvu vykjv vahdp ka vnuheca 'rnuk ahu
dhvbn od kkuf ',ubhsnv hdhvbn umce,b vca) r"unst j"un e"f ubrus
tc vz kfa 'znurn '(16uz rhgk vrhcv rhgn tuck lrmuva 'uz vbhsn
'okugv kfc 'rauhu esm ',usvhvu vru,v ,mpvs ,ukugpvn vtmu,f
,unhka h"ga sgu ' 1 7rusca jhan 'ubrus thab h"g ohagbu uagba
,kj,vk rafunu hutr ukuf okugv vagb vkt ubhnhc k"bvfc vsucgv
u,,fu ohcr ohngk jhfuvu ohudv ihc ypau" 'jhanv lkns vkugpv
/18"oh,tk o,ucrj
]HJL\
PLKW\Q
]KOJHQ ]HOKD]GO LFHGLG ULEQ [\CN
[\CN G O\ JLO\ Z[ CHG H]HCLYQ OND\
O\ H]HJLO\ LHOLQD PLTHW] HL]HJHNH HSQI ON
HO RLC PLSH]J]D G[LF ]L HO ]H\UO G
U[G [YLG PU G[H]œRLFO ]NOO LFN LCSW
HSQIDH HL]HJHND \Q]\L CHG PC LN
LOLI HLGL L[G U[G [YLG PU ]HSLLF]GO
G ]CQ HO HS]LS\ ]HJHNGH RQIG LTNS
PL[ZLG PL[DFO PLOYHSQ L]OD PLOHI H\UL
 ]HHYQH G[H] PHLZ []HLD
H]HC PL[KHWH H]SUK ]C PLODZQ MNLWO
H]H\[O OHWL CO LCFHD CHG IC LN GUHD\Q
O\ RLSUG PLLZ]L MWLGO PC LN HJ [YLG O\
FLTWG CHG\ GQ PE COQC MLQL [WTQ ]C
PO\HLH COQ]L RN LSWO
HK\] PLKW\Q W\ ]JL\Q
DL\] GON\Q LG] CO GF
LKHZO
MLQL [WTQ ]C O\ GJKDGG ]QLLZ]Q
COQ CO CHG PGD\ PLQL HLG PC VC COQC
MWLGG ]C PGD G\U PC VC HC H]HJLO\ ]C
[QCS COH COQC MLQL [WTQ ]C L[G O[
ONQH P\ ONQ GOUSG H]HQYUD GDZG LQ
PLO\LH COQL CHG\ JLKDQ PEW O\ RLSU
PLQO\ HLGL HLQL ONH PL[TJG PLQLG ]C
G[ZQD GNOGO [DTGG
HLTNS HOIHG\
O\ G[ZQD\ GNOGO LQLSWG [DTGG HGI
RQ PL[HKW HLTNS HOIHG LTNS LOLI CZ
]YZQD GFHQ O\ GUHD\G
COQO LFN LFHGLO G R]HS\ ]HJHNGH PLS\G
LFHGLG LTNS PG GIG POHUD H]HJLO\ ]C
U P]FDUH GF HS]\[W ]GHCD [CHDQG FU ZHTWD [QCS\ HE L]H[LTGH RLSUO MOLCH KL[
C
ISWO\
IU HN ]H[L[QG LU\ P\ HUSNLH GFQ [LUGO DH[LZGH PLQJ[G [[HUQ HN D\JL CKJ HQN H]FHDU\
YUG FYQ\
HN ]HSHU ]JLOT M\QS P\Q\ \QQ ]HQYUG
‰
 LTNS LOLID P\ ZD L\[D DG LWQ [LUGO HN HI GULD] LU ]HOI HL]HUZ[Z\
J
]HNIO
ƒŽ‡–ƒ ƒŽ–ƒŒ ƒŽŽƒ~ •‰
ʩ
ʶʩ
…
‡—Œ‚ ˆŠŒ
,ughcec ohdmuhn uca sjuhnv ouenva hpk tuv vzk yuapv ogyva ;tu (16
vbhsn ka vrhcv rhg ubhta ouenc vkhj,fkn gceb okugca ,ubhsnv jf-htc
v,uhvk 'tuv 'teus uz rhgc vz ouen ,ughcek h,hntv ogyv 'hrv ',nhhuxn
thab r"unst j"un e"f '(sugu /t"gx 'cx ihyhd vtr) "ibcr hfkn" ka vrhcv rhg
/(18 vrgv inek vtru) ubrus
/rusca jhanv tuv rusv thaba v"x (11 vrgvca) k"bv xrybue vtr (17
_ ";xuh" :uh,una wcc znurnf _ ubrus thab r"unst j"un e"fc vrh,h vadsvcu
"ejmh"u '(ch-th 'th whgah) "wud ktrah hjsb ;xtu wud ush ,hba h-bst ;hxuh"a a"g
/(t 'tk ,ufrc vtru /c 'ufe ohkv,) "ubhp euja tknh zt"a a"g _
oeuv ohngv ihc oukau ,usjt ,rynk ohngv rcj iudrta 'rhgvku (18
iu,j,v rusf hmjk ubrus thab ka utuck ,ufhnxcu hrjtk iu,j,v rusf hmjc
vnuhxc rehgcu 'lrgk c"a, ,bac 'vnjknv gmntc vkce,ba vykjvvn kjv)
'ubrus thab ka urhgc vcaun ouen gcebu '(lrgk v"a, ,bac 'vnjknv ka

ƒ ‹ŠƒŠ …
‡—Œ‚ ˆŠŒ ƒŽ‡–ƒ ƒŽ–ƒŒ ƒŽŽƒ~ ‡…‡
11
6
s s s
]C[HG PHLZ LU\ [GLH
JQ\]
G RTLS D ]JL\D JL\QG MOQ [HQFC ZN
ZG H]JKDG PLLHZL
LJL IL[NGO
CJL\Q CNOQ FHF ]CLD
OUW] GI[NGG\
s s s
vkutdv ,ruac q vpxuv
vkutdv ,ruac q vpxuv
vpxuv
vkutdv ,ruac
/zy
1a"nf
'iguugd ihua lTs zht tjhan tfkn sus iup hubhn rgs
,kce ihhz rTb ;rRs xg '"uh,jan hase inac hscg sus h,tmn"
og ogs yhn lkn ogs iahuum ,urae,v hs iut ogv h"g u,ufkn
/vnhkavu ,h,hntv vkutdc _ hukhdv ,unhkac
(t"ab, rst j"vcn 'ohkea wp 'ohypan p"a ,ujhan)
/tf 'yp ohkv, (1
hscg sus h,tmn" 1a"nf 'whv rcf hrv tjhan tfkn suss hubhnv
ogv h"g u,ufkn ,kce ,uhvk er vfhrm '"uh,jan hase inac
,h,hntv vkutdc _ hukhdv ,unhkac ogvu lknv ihc ,urae,vvu
/vnhkavu
/ux
:vkt ohnhs ,ugrutnvk gdubc
hfrsu ogub hfrsc ovhbhc rcs,vk hsf okugca ,ubhsnv jf-htc
ubhcr ,hc" tmnb vca rhgvu vbhsnv 'uz rhgcu uz vbhsnc tuv _ (ouka
vkp, vru, ,hc 'arsnv ,hcu ,xbfv ,hc '"ubhhj ,hc" ' 1 1"kccca
hzfrnv ouenvk ugceu uc rjca 'ubrus thab r"unst j"un e"fs 'j"ndu
sg kc, hume kfc vmuj ,ubhhgnvu vru,v ,mpv '"vru, tm," ubnna
ouhe od whvh zta '( 1 2vmuj lh,ubhgn umuphaf) ubesm jhan ,thc
/"oh,tk o,ucrj u,,fu" sughv
:vzc ihbgvu
uz vbhsnc unuen gceu 'iu,j,v rusf hmjk ubrus thab tucc
oda 'iu,j,v rusf hmjs lufhzvu rurhcv vagbu ;eu,c khj,v 'uz rhgcu
_ vzn vrh,hu '(13iuhkgv rusf hmjc whva) vru,-i,ns hukhdv lanb uc
,mpvs vkugpv rehg yap,bu lanb ubnna ruenv vagba _ vcrst
hcjrc jkaa ohjukav h"g 'ann kc, hume kfc vmuj ,ubhhgnvu vru,v
hsf 'okugca ,jsb hfv vbpk sg '(iuhkgv rusf hmjk od) okugv
,unut ihc ohrsa ukt sjuhncu kkuf) h"bc kf ihc ,usvhu vru, .hpvk
'rehg z"du sugu '(o,unf ,uhbumhjc ohdvb,nu obuakc ohrcsnu okugv
hbc ,uumn ouhe h"g g"vut ihc od rauhu esmu cuy hbhbg kf ,mpv
r,uh ohcre,nu ohfkuva kff ',uburjtv ohbac r,uhc adsunf '14jb
turek vrurc vpa ohng kt lupvt zt"a 'ubesm jhan ,thcs inzvk
/15"sjt ofa uscgku wv oac okuf
,utkpb" ,bac vfanvu 'ohxb ,ban kjv) vburjtv vpue,cu
ka wh,ukucd ,mhrpc _ thak uz vkugp vghdv ("kfc ,utkpb"u "ubtrt
vru,v ,mpvc vnjkn vzhrfvu vkds kg v,rj v,gaca thvv vbhsnv
rxtnv od kkuf) udhvbnu okug trucc vbuntc vnjknk sgu ,usvhvu
upxt,v uca 'vz ,ca crgc grhta grutnv _ atrk kfk
hthab oatrcu 'okugc ,ucuaju ,ukusd ,ubhsn hatr uhsjh uxbf,vu
hxjhc vasj vpue, kg uzhrfvu uyhkjvu ',ukusdv ,unmgnv h,a
tyc,ha 'okugv ,ubhsn ihc ,unjkn ka cmn kuyhc _ okugv ,ubhsn
/(465 wg c"ba, a"vx) wuf vz ygn asen ihbgc xrybue vfurtc vtru /t 'yf vkhdn (11
/n"fcu /u,kj,c y"af _ y"agcvs e"vdt (12
/b"au /lkhtu cm, wg c"j m"hhruvn r"unst e"dt vtr (13
kf ,t ;ufk vrucdv hpn ubhcr van vum"a (h"v j"p ohfkn wkv) o"cnrv s"xpf (14
/"jb hbc uuymba ,uumn kcek okugv htc
/t"hpx oa o"cnr vtru /y 'd whbpm (15
7
10
vkutdv ,ruac q vpxuv
vkutdv ,ruac q vpxuv
wv rv kt vkgbu ufk urntu ohcr ohng ufkvu ohudv kf uhkt urvbu wud
tm, iuhmn hf uh,ujrutc vfkbu uhfrsn ubruhu cegh hekt ,hc kt
rntb uhkgu 'jhanv lkn tuv vrunvu" ' 7"ohkaurhn wv rcsu vru,
/6"ypau
vrzgu vkugp ;u,ha ',usjtu oukak sgu 'eab hkf kuyhcu oumnmc od
/vkuf ,uaubtv ,cuyk okugv ,ubhsn ihc ,hssv
s"g okugc ,ubhsn hatr ohzhrfnu ohyhkjn ukt ohnhca iuhfu
,kfkf ouhek ohaursv ohbhbgvc vpxuvvu eab hkf kuyhcu oumnm
,rhca '"oh,tk o,ucrj u,,fu" sughv ifu, _ ukuf okugvu vbhsnv
8"ojk tmh vbnn .rt 'vnstv ,sucgk ohkf ovn ,uagk vnjknv hkf
"
,h,hntv vkutdc vz sugh ka unuhe ,kj,v kg rurc inhx z"v _
/ubesm jhan h"g vnhkavu
:ruthc r,hk
uz vbhsn thab ka unutb (,hyrp vjdavc) vz grutnk oseu
'(vz ,ca crg ,kj,v '1"t,ca hne" 'hghcrv ouhk rutc) vkuf vnutk
kumhbu 'eab hkf kuyhcu oumnmc uh,ukugp kg zhrfvu ghsuv uca
vkfkfv hbhbgc ;hxuvk hsf (eab hkf ,ahfrk ub,bh tka) ohpxfv
ohgceb uca '"ohrjcbv ,hc" h"g vrauta vzrfv _ vbhsnv hbc ka
/(2"tbhs t,ufkns tbhs") vru, p"g ;eu, ovk aha vbhsnv heuj
ohbhbgv hyrpc odu 'vz grutnn vtruvvu sunhkvc ibuc,vk ahu
'vru,c inzv ka ubfu,k u,ufhha kkuf 'ubnzu unuen _ grutnvs
/ineksf 'gucav ,arpc
jhan ,thc ka ("yhhm gyxfgv hs") "thav inz"c ohtmnba iuhf
u,kugp ,kj,v(u ihgn) rcf ohtur '9"tc (jhanv lkn) vz vbv" 'ubesm
u,,fu ohcr ohngk jhfuvu ohudv ihc ypau" 'ohngv kg jhanv lkn ka
ck") g"vuts ohfknv ckc i,ub v"ceva z"hg _ "wudu oh,tk o,ucrj
cmnu sngnv s"g uhsjh zhrfvku yhkjvk ( 1 0"wv shc ohrau ohfkn
/"oh,tk o,ucrj u,,fu"s
o,sucgc hrehgu hkkf ihbgc tuv vz grutnn vtruvvu sunhkv
,unhk thcvk" _ (3",ukdv lan inz kf ubh,sucgu ubhagn") h"bc ka
:4"jhanv
kkdc _ teus vz inzc v,hv uz vzrfvu vykjva ogyv uvzu
kgupc ubesm jhan h"g vnhkavu ,h,hntv vkutdvk ,sjuhnv u,ufhha
/ann
a"nf _ unmg jhanv lkn ka u,kugp h"g whvh vz ihbga ';hxuvku
tuv ypuav") "ohcr ohngk jhfuvu ohudv ihc ypau" 5euxpv ,kj,vc
hnk rnthu ovk jhfuh tuvu 'ohngv kf iust tvha / / jhanv lkn
ogk og ihc vnjkn whv, tk vz hbpnu / / ,uugnv rah kugv uc tmnha
,uagk o,ut u,,fu 'vnjkn hkfk ufrymh tku 'ovhbhc ohkah tuv hf
wv ,hc rv whvh iufb ohnhv ,hrjtc" 'ifa '(6"vnstv ,sucgk hkf ovn
jhan ka u,kugp ,kj,vk grutnv ka u,ufhhaa ';hxuvk ahu
,ykjv v,hv ovca inzvu ouenv _ grutnv hyrpc od ,adsun ubesm
:"oh,tk o,ucrj u,,fu"s cmnu sngnv kg ,ubhsnv hatr ,zrfvu
,ufhhac ubesm jhan h"g vnhkavu ,h,hntv vkutdvs ohsughvn
,urnznk ovh,u,hbju oh,tk o,ucrj u,,fu" _ okugv ,unut ,dvbvk
/5"vnjkn sug usnkh tku crj hud kt hud tah tk
,ughcec ohdmuhn uca sjuhn ouen) vz grutn grht uca ouenv
/t"gx 'ue ohjxp (1
/b"au /c 's"uh ihyhd (2
/z"kpr thb, (3
/,ufrcs e"px vbanc _ k"zj wk (4
/d 's vfhn /s 'c whgah (5
/p"vg e"srv whp (6
/c-t 'oa vfhn /d-c 'oa whgah (7
/v 'jf cuht (8
/p"vg r"avacu j 'c a"va (9
/d"vuacu 1 vrgv 285 wg d"hj a"uek vtru /t 'tf hkan p"g _ khdrv iuak (10
9
8