`א/ 921 - נספח מס` מ

‫‪-1-‬‬
‫נוסח לדיון בוועדת העבודה הרווחה והבריאות ביום ‪:10.2.16‬‬
‫מספר פנימי‪566317-160 :‬‬
‫נספח מס' מ‪/921-‬א'‬
‫הצעת חוק האזרחים הוותיקים (תיקון מס' ‪ ,)...‬התשע"ו–‪2016‬‬
‫הוספת סעיף ‪16‬א‬
‫‪.1‬‬
‫הוספת תוספת‬
‫שלישית‬
‫‪.2‬‬
‫בחוק האזרחים הוותיקים‪ ,‬התש"ן–‪( 1 1989‬להלן – החוק העיקרי)‪ ,‬אחרי‬
‫סעיף ‪ 16‬יבוא‪:‬‬
‫"תנאי להשתתפות ‪16‬א‪( .‬א)‬
‫השר רשאי להורות כי לא יבצע לא ישתתף‬
‫בפעילות מטעם‬
‫אדם בפעילות כמפורט בתוספת השלישית‪ ,‬מטעם‬
‫המשרד‬
‫המשרד‪ ,‬אם הורשע בעבירה שמפאת מהותה‪,‬‬
‫חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי‪ ,‬לדעת השר‪,‬‬
‫לבצע להשתתף בפעילות כאמור‪..‬‬
‫( ב)‬
‫השר רשאי‪ ,‬בצו‪ ,‬בהתייעצות עם שר‬
‫המשפטים‪ ,‬לשנות את התוספת השלישית‪ ,‬ובלבד‬
‫שלא יוסיף פעילות לתוספת האמורה אלא אם כן‬
‫סבר כי בשל אופייה של הפעילות ראוי להביא‬
‫בחשבון את עברו הפלילי של אדם הנוטל בה חלק‪,‬‬
‫לשם שמירה על שלומם וביטחונם של אזרחים‬
‫ותיקים או של קטינים; לעניין זה‪" ,‬קטין" –‬
‫כהגדרתו בסעיף ‪34‬כד לחוק העונשין‪ ,‬התשל"ז–‬
‫‪".21977‬‬
‫אחרי התוספת השנייה לחוק העיקרי יבוא‪:‬‬
‫"תוספת שלישית‬
‫(סעיף ‪16‬א)‬
‫‪ 1‬ס"ח התש"ן‪ ,‬עמ' ‪ ;26‬התשע"ד‪ ,‬עמ' ‪.814‬‬
‫‪ 2‬ס"ח התשל"ז‪ ,‬עמ' ‪.226‬‬
‫‪-2-‬‬
‫( ‪)1‬‬
‫השתתפות בכיתת לימוד לאזרחים ותיקים במוסד חינוך מוכר‪ ,‬במהלך‬
‫שעות הלימודים באותו מוסד; לעניין זה‪" ,‬מוסד חינוך מוכר" – כהגדרתו‬
‫בחוק לימוד חובה‪ ,‬התש"ט–‪;31949‬‬
‫(‪ )2‬פעילות‪ ,‬בין בתמורה ובין שלא בתמורה‪ ,‬בביתו של אזרח ותיק‪,‬‬
‫שלגביה מצא השר כי ראוי להביא בחשבון את המידע בדבר עברו הפלילי של‬
‫אדם הנוטל בה חלק‪ ,‬לשם שמירה על שלומו וביטחונו של אזרח ותיק הנוטל‬
‫חלק באותה פעילות‪" .‬‬
‫***************************************************************************************‬
‫‪ 3‬ס"ח התש"ט‪ ,‬עמ' ‪.287‬‬
-3-