מענק שכר לימוד

‫מדינת ישראל‬
‫משרד האוצר‬
‫הרשות לזכויות ניצולי השואה‬
‫נוהל מס' ‪4.05‬‬
‫מענק שכר לימוד‬
‫תוכן הנוהל‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪.9‬‬
‫כללי‬
‫מטרת הנוהל‬
‫ביסוס הנוהל‬
‫הגדרות‬
‫סמכויות‬
‫הזכאים למענק‬
‫גובה המענק וחישובו‬
‫דרכי הטיפול בבקשות‬
‫נספח‬
‫‪ .1‬כללי‬
‫הרשות לזכויות ניצולי השואה (להלן‪" :‬הרשות") מעניקה מענק שכר לימוד לנכים אשר ילדיהם לומדים במוסד‬
‫להשכלה גבוהה ועומדים בתנאי הזכאות‪ ,‬כפי שיפורט להלן‪.‬‬
‫‪ .2‬מטרת הנוהל‬
‫לפרט את התנאים לזכאות לקבלת מענק שכר לימוד ואת אופן הטיפול בבקשה‪.‬‬
‫‪ .3‬ביסוס הנוהל‬
‫חוק נכי המלחמה בנאצים‪ ,‬התשי"ד‪ 1954-‬ותקנותיו‪.‬‬
‫חוק נכי רדיפות הנאצים‪ ,‬התשי"ז‪ 1957-‬ותקנותיו‪.‬‬
‫חוק ההטבות לניצולי שואה‪ ,‬התשס"ז‪.2007 -‬‬
‫החלטות מנהליות של שר האוצר‪.‬‬
‫‪.4‬הגדרות‬
‫"נכה" ‪ -‬זכאי לתגמולים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים‪ ,‬נכי המלחמה בנאצים וסעיף ‪ 3‬לחוק הטבות לניצולי‬
‫שואה‪ ,‬לרבות החלטות מנהליות של שר האוצר‪.‬‬
‫"שכר לימוד" – שכר הלימוד שנקבע על ידי מוסד הלימודים לתלמיד על פי תכנית לימודיו‪ ,‬ולא יותר מגובה‬
‫שכר הלימוד המרבי לשנת הלימודים‪ ,‬כפי שנקבע על ידי המועצה להשכלה גבוהה ומתפרסם לפני תחילת כל‬
‫שנת לימודים‪ ,‬וזאת ללא תשלומים נלווים כמפורט להלן‪.‬‬
‫עמוד ‪ 1‬מתוך ‪5‬‬
‫מדינת ישראל‬
‫משרד האוצר‬
‫הרשות לזכויות ניצולי השואה‬
‫נוהל מס' ‪4.05‬‬
‫מענק שכר לימוד‬
‫"סטודנט" – בן‪/‬בת של נכה הלומד כסטודנט מן המניין במוסד להשכלה גבוהה שהוכר ע"י המועצה‬
‫להשכלה גבוהה‪.‬‬
‫"מענק שכר לימוד" – מענק בגובה שלא יעלה על ‪ 40%‬משכר הלימוד כהגדרתו לעיל‪.‬‬
‫"שנת הלימודים" – שנת לימודים אקדמאית‪ ,‬כפי שנקבעה ע"י המועצה להשכלה גבוהה‪.‬‬
‫"מוסד להשכלה גבוהה" – מוסד המוכר על ידי משרד החינוך או על ידי המועצה להשכלה גבוהה‪ ,‬ומוסמך‬
‫להעניק תואר ראשון או תעודת הסמכה מוכרת אחרת המקבילה לתואר ראשון‪ ,‬לרבות מוסד בחו"ל העונה‬
‫על התנאי האמור‪ ,‬ולרבות מוסד או בית ספר על תיכוני המעניק תעודת הסמכה המקנה סיווג מקצועי‬
‫המוכר על ידי משרד הכלכלה (ובכלל זה לימודי כיתות י"ג‪-‬י"ד)‪.‬‬
‫‪ .5‬סמכויות‬
‫פקיד מחלקת שיקום ורווחה – בחינת בקשות לקבלת מענק שכר לימוד‪.‬‬
‫מנהל מחלקת שיקום ורווחה – מתן החלטה בדבר אישור או דחייה של בקשות למענק‪.‬‬
‫חשבות התגמולים – תשלום המענק‪.‬‬
‫‪ .6‬הזכאים למענק‬
‫א‪ .‬תנאי הזכאות‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫נכה זכאי למענק שכר לימוד בכפוף לעמידתו בכל התנאים הבאים‪:‬‬
‫א‪ .‬הסטודנט‪ ,‬עבורו ניתן המענק‪ ,‬לומד כסטודנט מן המניין במוסד להשכלה גבוהה‪,‬‬
‫כהגדרתם לעיל‪ ,‬לקראת תואר ראשון או תעודת הסמכה מוכרת אחרת המקבילה‬
‫לתואר ראשון‪ .‬לא יינתן מענק בעבור לימודים לתואר ראשון נוסף או לתארים‬
‫מתקדמים‪.‬‬
‫ב‪ .‬גילו של התלמיד בעבורו ניתן המענק אינו עולה על ‪ 30‬שנה‪ .‬הגיל ייבדק במועד‬
‫תחילת כל שנת לימודים‪.‬‬
‫ג‪ .‬הסטודנט‪ ,‬בעבורו ניתן המענק‪ ,‬שילם עד להגשת הבקשה לקבלת מענק שכר לימוד‪,‬‬
‫לפחות ‪ 50%‬משכר הלימוד עבור שנת הלימודים בגינה הוגשה הבקשה למענק‪.‬‬
‫במידה והסטודנט לומד בסטטוס "לא מן המניין"‪ ,‬באופן זמני‪ ,‬בשל צורך בהשלמת חובותיו‪ ,‬יהא‬
‫הנכה זכאי למענק שכר לימוד‪ ,‬בכפוף לעמידתו ביתר תנאי הזכאות‪ ,‬ותקופה זו תילקח בחשבון‬
‫בחישוב התקופה המקסימלית‪ ,‬כמשמעה להלן‪ ,‬בגינה ניתן לקבל את המענק האמור‪.‬‬
‫סטודנט הלומד בסטטוס "לא מן המניין"‪ ,‬כשומע חופשי‪ ,‬במכינה קדם אקדמית או בלימודים‬
‫לקראת מבחני הסמכה (כגון מבחני לשכת עורכי הדין‪ ,‬מועצת רואי החשבון וכדומה) – לא יהא זכאי‬
‫למענק שכר לימוד‪.‬‬
‫עמוד ‪ 2‬מתוך ‪5‬‬
‫מדינת ישראל‬
‫משרד האוצר‬
‫הרשות לזכויות ניצולי השואה‬
‫מענק שכר לימוד‬
‫‪.4‬‬
‫ב‪.‬‬
‫נוהל מס' ‪4.05‬‬
‫במידה ששני הוריו של הסטודנט‪ ,‬בעבורו ניתן המענק‪ ,‬הנם נכים המוכרים ברשות‪ ,‬ישולם המענק‬
‫פעם אחת בלבד‪ ,‬לנכה אשר הגיש את הבקשה‪.‬‬
‫תקופת הסיוע‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫ככלל‪ ,‬המענק ישולם לתקופה מקסימלית של ‪ 3‬שנות לימוד‪ ,‬לקראת תואר ראשון או לקראת תעודת‬
‫הסמכה‪ ,‬בכפוף לסייגים להלן‪.‬‬
‫עם זאת‪ ,‬נכה אשר קיבל מענק שכר לימוד בעבור סטודנט שמשך לימודיו ‪ 3‬שנים‪ ,‬והסטודנט מעוניין‬
‫ללמוד שנה נוספת לצורך קבלת תעודת הוראה‪ ,‬יוכל הנכה לקבל מענק שכר לימוד גם עבור השנה‬
‫הנוספת כאמור‪.‬‬
‫במקצועות בהם נקבע מסלול הלימודים הרשמי של המוסד להשכלה גבוהה למשך יותר מ‪ 3 -‬שנים‬
‫לשם השגת תואר ראשון‪ ,‬תוארך תקופת הזכאות למענק לתקופה של עד שנה נוספת‪ ,‬כך שסך כל‬
‫תקופת הזכאות לא תעלה על ‪ 4‬שנים‪.‬‬
‫מצ"ב נספח ‪ 1‬הכולל דוגמאות לתחומי לימוד שונים‪ ,‬ותקופות הלימודים המקסימליות שבגינן ניתן‬
‫המענק‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫נכה אשר קיבל מענק שכר לימוד בעבור סטודנט שמשך לימודיו קצר מ‪ 3-‬שנים‪ ,‬יוכל להגיש בקשה‬
‫‪.5‬‬
‫למענק שכר לימוד עבור מסלול לימודים חדש למשך יתרת התקופה המירבית לקבלת מענק‪ .‬תקופה‬
‫זו תיקבע על פי מסלול הלימודים החדש‪ .‬לדוגמא‪ :‬סטודנט שסיים מסלול הנדסאי של שנתיים‬
‫ונרשם ללימודי הנדסה‪ ,‬יוכל הנכה לקבל עבורו מענק שכר לימוד למשך שנתיים נוספות‪ ,‬בכפוף‬
‫לעמידה בשאר הקריטריונים‪ ,‬כמפורט בנוהל זה‪.‬‬
‫מענק שכר לימוד יינתן בעבור שנת הלימודים בה הוגשה הבקשה‪ ,‬ולא בעבור שנים קודמות‪ .‬על אף‬
‫האמור‪ ,‬נכה אשר הגיש תביעה להכרה בזכאותו לפי אחד החוקים המפורטים‪ ,‬ואשר זכאותו הוכרה‬
‫באופן רטרואקטיבי‪ ,‬יוכל לקבל מענק שכר לימוד בעבור שנות לימודים קודמות של הסטודנט‪ ,‬ככל‬
‫שחלו במועד המאוחר ממועד תחילת זכאותו לתגמולים‪ ,‬בהתאם לתנאי נוהל זה‪.‬‬
‫במידה שנפטר הנכה במהלך שנת הלימודים‪ ,‬תאושר הזכאות למענק עד תום שנת הלימודים‬
‫‪.6‬‬
‫במהלכה נפטר הנכה‪ ,‬בכפוף לתנאי נוהל זה‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫המשכיות הלימודים‬
‫תקופת הלימודים בגינה שולם מענק‪ ,‬תילקח בחשבון בחישוב כלל שנות הלימוד בגינן יאושר המענק‪ ,‬וזאת‬
‫גם אם הלימודים נלמדו על ידי הסטודנט בהמשכים‪.‬‬
‫עמוד ‪ 3‬מתוך ‪5‬‬
‫מדינת ישראל‬
‫משרד האוצר‬
‫הרשות לזכויות ניצולי השואה‬
‫נוהל מס' ‪4.05‬‬
‫מענק שכר לימוד‬
‫‪ .7‬גובה המענק וחישובו‬
‫א‪.‬‬
‫גובה מענק שכר לימוד לא יעלה על ‪ 40%‬כהגדרתו לעיל‪ .‬במידה שהסטודנט לומד לימודים חלקיים‪,‬‬
‫לא יעלה המענק על ‪ 40%‬משכר לימוד שנקבע לו על ידי המוסד הלימודי‪ ,‬על פי תכנית לימודיו‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫משכר הלימוד יופחתו תשלומים נלווים (כגון‪ :‬דמי רישום‪ ,‬אגרות‪ ,‬הצמדות ופיגורים‪ ,‬עזרי לימוד‬
‫וכדומה)‪ .‬בחישוב גובה המענק יופחתו תחילה התשלומים הנלווים‪ ,‬ומהסכום החדש תחושב תקרה של‬
‫‪.40%‬‬
‫ג‪.‬‬
‫יובהר כי פיקדון הניתן לחיילים משוחררים‪ ,‬שהסטודנט השתמש בו לצורך מימון שכר לימוד ייחשב‬
‫ככספו של התלמיד ולא יקוזז מסכום המענק או מגובה שכר הלימוד המשמש לחישוב המענק‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫במידה והסטודנט זכאי למענק לימודים נוסף מגורם אחר‪ ,‬במידה ויאושר המענק על פי נוהל זה‪ ,‬ינוכה‬
‫ממנו הסכום של מענק הלימודים הנוסף‪.‬‬
‫‪ .8‬דרכי הטיפול בבקשות‬
‫א‪ .‬את הבקשה לקבל מענק שכר לימוד על הנכה להגיש בתום הסמסטר הראשון לשנת הלימודים‪ ,‬על גבי‬
‫טופס "בקשה למענק שכר לימוד"‪.‬‬
‫ב‪ .‬לטופס האמור יש לצרף אישורים מקוריים של המוסד להשכלה גבוהה בו לומד הסטודנט על תשלום‬
‫שכר הלימוד‪ ,‬הכוללים חתימה וחותמת המוסד‪ ,‬או קבלות מקוריות המעידות על תשלום שכר הלימוד‪.‬‬
‫לחילופין יש לצרף אישור המוסד אשר הופק באמצעות מערכת ממוחשבת‪ ,‬בין אם הופק על ידי המוסד‬
‫האמור ובין על ידי הסטודנט‪ ,‬לאחר הזדהות במערכת הממוחשבת של המוסד‪ ,‬וזאת אף אם אינו נושא‬
‫חתימה וחותמת של המוסד‪.‬‬
‫ג‪ .‬חלק א' בטופס ימולא על ידי הנכה וחלק ב' בטופס הבקשה ימולא על ידי המוסד להשכלה גבוהה בו‬
‫לומד הסטודנט‪.‬‬
‫ד‪ .‬מענק שכר לימוד ישולם לאחר הצגת אישורים על תשלום לפחות ‪ 50%‬משכר הלימוד השנתי שנקבע‬
‫לסטודנט כאמור לעיל‪.‬‬
‫ה‪ .‬פקיד מחלקת שיקום ורווחה יבחן את הבקשה‪ ,‬יוודא קיומם של כל המסמכים הדרושים לטיפול‬
‫בבקשה ויזין את הפרטים במערכת הממוחשבת‪ .‬ככל שחסרים מסמכים הדרושים לטיפול בבקשה‪,‬‬
‫יישלח מכתב לנכה לצורך השלמת המסמכים‪.‬‬
‫ו‪ .‬מנהלת מחלקת שיקום ורווחה תאשר או תדחה את הבקשה לקבלת מענק שכר לימוד‪ ,‬בהתאם‬
‫לקריטריונים אשר נקבעו בנוהל זה‪.‬‬
‫ז‪ .‬במקרים בהם נדחית הבקשה למענק‪ ,‬יישלח מכתב לנכה בדבר ההחלטה‪ ,‬תוך נימוקיה‪.‬‬
‫ח‪ .‬במידה ואושרה הבקשה‪ ,‬יישלח לנכה מכתב המודיע על אישור הבקשה וגובה המענק שניתן‪ .‬בהמשך‬
‫לכך‪ ,‬תופק הוראת תשלום אשר תועבר לביצוע חשבות התגמולים‪.‬‬
‫עמוד ‪ 4‬מתוך ‪5‬‬
‫מדינת ישראל‬
‫משרד האוצר‬
‫הרשות לזכויות ניצולי השואה‬
‫נוהל מס' ‪4.05‬‬
‫מענק שכר לימוד‬
‫‪ .9‬נספח ‪1‬‬
‫תקופת קבלת מענק שכר לימוד על פי מקצועות הלימוד‬
‫תחום לימודים‬
‫תקופת המענק המקסימלית‬
‫עד ‪ 3‬שנים‬
‫כל מקצועות הלימוד לתואר ראשון‬
‫(כולל אוניברסיטה פתוחה)‬
‫‪ 3.5‬שנים‬
‫משפטים‬
‫‪ 4‬שנים‬
‫רפואה‬
‫ראית חשבון‬
‫מדעי המחשב‬
‫אדריכלות‬
‫הנדסה‬
‫סיעוד‪/‬פיזיותרפיה‪/‬ריפוי בעיסוק‬
‫הערה‬
‫במידה שיתברר כי משך מסלול הלימודים הנלמד שונה מהאמור בנוהל זה (לרבות בנספח זה)‪ ,‬ניתן יהיה‬
‫לאשר שינוי על סמך בירור שייערך עם מוסד הלימודים (לקיצור התקופה או להארכה)‪ ,‬ובלבד שלא יינתן‬
‫מענק לתקופה שמעל ‪ 4‬שנים‪ ,‬וזאת בשל השונות בין מסלולי הלימוד במוסדות הלימוד השונים‪.‬‬
‫עמוד ‪ 5‬מתוך ‪5‬‬