Indkaldelse til generalforsamling 2016

Indkaldelse til generalforsamling 2016
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling for PARCELFORENINGEN HOLME PARKVEJ 1990
torsdag den 17. marts 2016 kl. 19.30 på Lokalcenter Holme.
Foreløbig dagsorden ifølge vedtægterne
1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
3. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelse.
4. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne.
5. Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag og eventuelt indskud.
6. Valg af formand for bestyrelsen.
Der skal vælges formand for en to-årig periode. På valg er Øjvind, 134
7. Valg af kasserer.
Der skal ikke vælges kasserer i år
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer i øvrigt samt af 1. og 2. bestyrelsessuppleant.
Der skal vælges et bestyrelsesmedlem og en suppleant.
Bestyrelsesmedlem. På valg er Torben, 120
Suppleant. På valg er Jan, 114
9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Revisor. Lars, 104
Suppleant. Mads, 76A
10. Eventuelt valg af administrator.
11. Eventuelt.
Bemærk:
”Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være
bestyrelsen skriftligt i hænde senest den 1. februar i det pågældende år.”
”Spørgsmål, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning.” (Vedtægterne §
5.)
Den endelig dagsorden med det underskrevne årsregnskab udsendes senest 14 dage før
generalforsamlingen.
Bestyrelsen opfordrer dig til at deltage i generalforsamlingen og gøre din indflydelse gældende.
På bestyrelsens vegne
Øjvind Brøgger