Planerna för Vättersdälden

GUNG-, BALANS- & SNURRLEK
Nya gungor
Ny utmanande balans- och snurrlek
Ny mastbelysning
NATURLEK OCH
NATURPEDAGOGIK
Gångar tas fram för att locka ut
i omkringliggande naturmiljö.
Stockar och stenar placeras ut
så att man kan slå sig ner.
Fågelholkar och insektshotell
placeras ut för att bjuda in djurlivet.
PARKENS TRÄD
Parkens stora, fina träd
bevaras och skyddas.
Slyröjning utförs för ökad trygghet.
SMÅBARNSLEK & VATTENLEK
Vattenlek med pump och rännor
Balanslek på stockar och stenar
Generös sandlåda
Lekhus
Asfaltskullar med målade lekslingor
Ny mastbelysning
FLER SITTPLATSER I FINA LÄGEN
Tillgängliga sittplatser i fina lägen,
både i sol och skugga.
Generösa sittytor för fritt nyttjande
som fungerar för mer än att sitta på.
Finplantering med blommande
buskar och perenner.
PICKNICK, SOLBAD & GRILL
Parkens centrala, sociala rum utvecklas
med generösa sittplatser, bänkbord och
hängmattor. De stora gräsytorna hålls öppna
och den upptrampade stigen grusas.
En grillplats anläggs uppe på höjden och möjligheterna utreds att bygga en toalett
i anslutning till plaskdammen. Asfaltsytorna
runt plaskdammen får målade lekslingor.
LE KPAR K VÄTTE R SDÄLDE N, ÅR STA - UPPRUSTNINGSFÖRSLAG
KLÄTTERLEK & HINDERBANA
Utmanande klätterlek och
hinderbana placeras mellan träden.
Rutschkana och balanslek i form
av stora stenar.
Synpunkter lämnas till:
[email protected]
senast 160127
- ILLUSTRATIONSPLAN
2016-01-20
RICHTER SPIELGERÄTE GMBH · D-83112 FRASDORF · PHONE +49-8052/17980 · FAX 4180
NATURLEK OCH
NATURPEDAGOGIK
Gångar tas fram för att locka ut
i omkringliggande naturmiljö.
Stockar och stenar placeras ut
så att man kan slå sig ner.
Fågelholkar och insektshotell
placeras ut för att bjuda in djurlivet.
© Richter Spielgeräte GmbH
10/15
Order No. 6.26500 Turntable
Play value
Turning around is great fun for children.
The Turntable and the Small Carousel
give an opportunity for making first
experiences regarding power, centrifugal
forces and speed. Physical skills are
extended and developed. Principles such
as cause and effect can be absorbed
subconsciously, physical limits can be
experienced. The small carousels encourage communication and cooperation.
Fundamental characteristics
- dimensions corresponding to children‘s
size
- balanced design
- solid wooden floor for a firm hold and
comfortable seating
- incentive for playing: easy grip tubes
- movement: turning
GUNG-, BALANS- & SNURRLEK
Nya gungor
Ny utmanande balans- och snurrlek
Ny mastbelysning
FLER SITTPLATSER I FINA LÄGEN
Tillgängliga sittplatser i fina lägen,
både i sol och skugga.
Generösa sittytor för fritt nyttjande
som fungerar för mer än att sitta på.
Finplantering med blommande buskar
Suitable
- for children from 3 years
- playgrounds near houses
nurseries and children‘s homes
small children’s areas of public
playgrounds
Design and Copyright
Turntable
Small Carousel
6.26500
6.26501
319
PICKNICK, SOLBAD & GRILL
Parkens centrala, sociala rum utvecklas med
generösa sittplatser, bänkbord och hängmattor.
De stora gräsytorna hålls öppna och den upptrampade stigen grusas. En grillplats anläggs uppe
på höjden och möjligheterna utreds att bygga en
toalett i anslutning till plaskdammen. Asfaltsytorna
runt plaskdammen får målade lekslingor.
SMÅBARNSLEK & VATTENLEK
Vattenlek med pump och rännor
Balanslek på stockar och stenar
Generös sandlåda
Lekhus
Asfaltskullar med målade lekslingor
Ny mastbelysning
KLÄTTERLEK & HINDERBANA
Utmanande klätterlek och
hinderbana placeras mellan träden.
Rutschkana och balanslek i form
av stora stenar.
PARKENS TRÄD
Parkens stora, fina träd
bevaras och skyddas.
Slyröjning utförs för ökad trygghet.
Synpunkter lämnas till:
[email protected]
senast 160127
LE KPAR K VÄTTE R SDÄLDE N, ÅR STA
-
UPPRUSTNINGSFÖRSLAG
-
INSPIRATIONSBILDER
2016-01-20