Stadgar - aimast

§1 Organisationens namn:
aimast (artificial intelligent mathematics and science teacher)
§2 Organisationens hemort:
aimast har sitt säte i Hässleholm.
§3 Ändamålet för organisationen:
Ändamålet med aimast är att utveckla och forska, för att skapa en lärare i matematik och
naturvetenskap som bygger på artificiell intelligens. Aimast har också som syfte utveckla andra lärare
och andra hjälpmedel som ska främja elevers lärande i och utanför skolan.
§4 Regler för hur verksamheten ska bedrivas:
Aimast är en organisation som ska utveckla en framtida lärare som bygger på artificiell intelligens
som ska främja elevers lärande i och utanför skolan.
§5 Styrelsen:
Styrelsen består av ordförande samt minst 2 ledamöter.
§6 Firmatecknare:
Styrelsen utser - inom eller utom sig - den eller de personer som äger teckna organisationens firma.
§7 Verksamhetsår:
Verksamhetsåret är kalenderår.
§8 Årsmötet:
Årsmötet skall hållas varje år den 15 januari och är aimasts högsta beslutande
organ.
Vid varje ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande och sekreterare för stämman.
3. Val av protokolljusterare tillika rösträknare.
4. Fråga om mötets behöriga utlysande.
5. Fastställande av dagordning.
6. Organisationensstyrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redogörelse för
organisationen.
7. Fastställande av årsredovisning.
8. Fråga om ansvarsfrihet för organisationensstyrelsen.
9. Motioner, med organisationensstyrelsens yttranden, och organisationensstyrelsens förslag
(propositioner).
10. Ge riktlinjer för nästa års verksamhets- och arbetsplan.
11. Besluta om styrelsens arvode.
12. Val av ordförande var 4:e år.
13. Val av ledamöter i organisationensstyrelse för ett år.
14. Val av valberedning och sammankallande i denna till nästa ordinarie stämma.
15. Övriga frågor
16. Stämmans avslutande.
§10 Regler för medlemskap, utträde och uteslutning:
Ansökan om A.I. medlemskap ska vara skriftlig. Den ställs till organisationens styrelse, som prövar
ansökan.
Ansökan om sponsor medlemskap ska vara skriftlig eller via webbformulär.
En medlem kan uteslutas om den inte främjar organisationens ändamål.
§11 Medlemsavgiften:
A.I. medlemskap i aimast är 1000 kr/år
Sponsor medlemskap i aimast är gratis.
§12 Regler om rösträtt:
A.I. medlem har yttrande-, förslags- och rösträtt via webben.
Sponsor medlemmar i aimast har yttrande- och förslagsrätt via webben.
§14 Regler för styrelsemöten:
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller om minst 2/3 av styrelsen
beslutar att ett styrelsemöte är nödvändigt. Styrelsen är beslutsmässig då samtliga
ledamöter kallats och minst hälften av antalet ledamöter är närvarande.
§15 Ändring av stadgarna:
Ändring av stadgarna görs på årsmötet.
§16 Regler för upplösning:
Organisationen kan inte upplösas med mindre än att två på varandra följande ordinarie
årsmöten så beslutar, med på vartdera årsmötet minst tre fjärdedels majoritet.
Fördelningen av organisationens tillgångar vid upplösningen beslutas av stämman och
de ska disponeras på ett sätt som överensstämmer med organisationens ändamål.