Årsmöte den 14 mars 19.00, Hjortenbergskyrkan

Kallelse till Årsmöte för Koloniträdgårdarna Ängstugan
Måndag den 14 mars 19.00 i Hjortensbergskyrkan.
Dagordning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Mötets öppnande
Fastställande av röstlängd och dagordning
Fråga om kallelse skett i behörig ordning
Val av ordförande att leda årsmötet
Val av protokollförare
Val av justerare
Val av rösträknare
Styrelsens förvaltningsberättelse
Revisorernas berättelse
Fastställande av balansräkning och resultaträkning
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Behandling av motioner och förslag
Beslut om ersättning till av årsmötet utsedda styrelseledamöter, revisorer och suppleanter
Fastställande av budget och avgifter
Val av föreningens ordförande, kassör och övriga styrelseledamöter och suppleanter enligt
§§6.1-6.3
Val av revisorer och suppleanter enligt § 7.2
Val av ombud
Val av valberedning enligt § 8.1
Övriga ärenden
Anmälan till årsmötet ställs till Lena Forsberg, [email protected], via sms eller telefon
0708-189883.
Motion skall avges skriftligen och vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Inkomna
motioner och förslag, behandlade av styrelsen kommer att finnas på hemsidan samt anslås på
föreningshusets anslagstavla drygt en vecka före årsmötet. Den ekonomiska berättelsen samt
motioner och förslag kan även hämtas i föreningshuset söndagen den 6 mars 13.00–15.00.
Årsmötesprotokollet kommer att anges på hemsidan samt sättas in i pärmen i föreningshusets
hygienutrymme.
Kaffe, te och födelsedagstårta serveras. Vi fyller ju 70 år i år!
Varmt välkomna önskar
styrelsen