Januarimätningen

Besöksnäringens
Konjunkturbarometer
Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen
bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen
Januari 2016
FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN
•
Konjunkturinstitutet frågar varje månad
svenska företag och hushåll om deras syn på
ekonomin. Resultatet sammanställs i
rapporten Konjunkturbarometern som ska ge
snabba, kvalitativa indikationer om viktiga
ekonomiska variabler.
•
I Konjunkturbarometern redovisas så kallade
konfidensindikatorer för olika branscher.
Konfidensindikatorn används som ett
sammantaget mått på situationen i en
bransch.
•
Visita sammanställer nedan några utvalda
indikatorer för utvecklingen bland företag
verksamma inom besöksnäringen*.
•
Fördjupad information kan läsas på
Konjunkturinstitutets hemsida.
*Med besöksnäringen avses här företag verksamma inom hotell- och restaurangnäringen
Sammanfattning
FORTSATT SJUNKANDE
RESTAURANGKONJUNKTUR
•
Konfidensindikatorn för hotellnäringen sjönk
något i årets första konjunkturmätning, men
ligger fortfarande på en hög nivå historiskt sett.
Förändringarna var små jämfört med december
både när det gäller antal anställda och
efterfrågan på företagens tjänster.
•
Konfidensindikatorn för restaurangnäringen
fortsatte nedåt i januari, nivån ligger nu en bra
bit under det historiska genomsnittet. Synen på
efterfrågan sjönk kraftigt medan
förväntningarna på antal anställda låg relativt
stilla. För tredje månaden i rad har en
majoritet av företagen negativa förväntningar
på antal anställda för branschen i stort.
Källa: Konjunkturinstitutet, bearbetning Visita
Hotell
SVAGT NEDÅTGÅENDE TREND FÖR
HOTELLNÄRINGEN
•
Konfidensindikatorn för
hotell sjönk i december,
från 111,7 i december till
110,4 i december.
•
Synen på hotellnäringens
konjunktur sjönk något för
andra månaden i rad. Nivån
ligger nu sju enheter lägre
än vid toppnoteringen i
september 2015, om än på
en fortsatt hög nivå sett ur
ett historiskt perspektiv.
Konfidensindikatorn är standardiserad, vilket innebär att
medelvärdet alltid räknas om till 100. Ett värde över 100
indikerar således att värdet ligger högre än det historiska
medelvärdet.
Konfidensindikatorn för hotell och konferensanläggningar, säsongsrensade månadsvärden
Källa: Konjunkturinstitutet, bearbetning Visita
Hotell
FORTSATT POSITIV SYN PÅ EFTERFRÅGAN I
HOTELLNÄRINGEN
•
Hotellföretagens förväntningar
på efterfrågan låg relativt stilla
i januarimätningen.
•
Förväntningarna ligger således
kvar på en relativt hög nivå.
Det trendade värdet ligger
stabilt på en hög nivå ur ett
historiskt perspektiv, vilket
innebär att en klar majoritet av
företagen ser positivt på den
framtida efterfrågan.
Nettotal är skillnaden i andel mellan de företag som har svarat
positivt respektive negativt. Nettotalet kan variera mellan -100
(samtliga företag svarar negativt) och +100 (samtliga företag
svarar positivt). Ett värde över 0 indikerar positiva förväntningar
för branschen i stort.
Förväntad efterfrågan på företagets tjänster på hotell och konferensanläggningar. Trendade månadsvärden, nettotal.
Källa: Konjunkturinstitutet, bearbetning Visita
Hotell
STABILA FÖRVÄNTNINGAR PÅ ANTAL
ANSTÄLLDA
•
Förväntningarna på antalet
anställda gick svagt uppåt i
januari.
•
Efter den starka utvecklingen
under 2015 innebär det att det
trendade värdet fortfarande
ligger på historiskt hög nivå,
dvs. att en majoritet av
företagen har positiva
förväntningar för antal
anställda.
Nettotal är skillnaden i andel mellan de företag som har svarat
positivt respektive negativt. Nettotalet kan variera mellan -100
(samtliga företag svarar negativt) och +100 (samtliga företag
svarar positivt). Ett värde över 0 indikerar positiva förväntningar
för branschen i stort.
Förväntan på antalet anställda på hotell och konferensanläggningar. Trendade månadsvärden, nettotal.
Källa: Konjunkturinstitutet, bearbetning Visita
Restaurang
FORTSATT NEDÅT FÖR RESTAURANGNÄRINGEN
I JANUARI
•
Konfidensindikatorn för
restaurangnäringen fortsatte
nedåt i januari, från 96,0 i
december till 92,2 i januari.
•
Nivån på indikatorn ligger nu en
bra bit under det historiska
genomsnittet,
januarinoteringen är den lägsta
nivå som uppmätts sedan 2012.
Detta innebär att de negativa
förväntningar som präglade
större delen av 2015 ser ut att
fortsätta även under 2016.
Konfidensindikatorn är standardiserad, vilket innebär att
medelvärdet alltid räknas om till 100. Ett värde över 100
indikerar således att värdet ligger högre än det historiska
medelvärdet.
Konfidensindikatorn för restaurangnäringen, säsongsrensade månadsvärden
Källa: Konjunkturinstitutet, bearbetning Visita
Restaurang
SJUNKANDE SYN PÅ EFTERFRÅGAN I JANUARI
•
Restaurangföretagens syn på
efterfrågan på företagens
tjänster sjönk kraftigt i januari.
•
Detta innebär att det trendade
värdet fortsatte nedåt, vilket
det gjort sedan augusti 2015.
Januarimätningen motsvarar
den lägsta nivå som uppmätts
sedan hösten 2009.
Nettotal är skillnaden i andel mellan de företag som har svarat
positivt respektive negativt. Nettotalet kan variera mellan -100
(samtliga företag svarar negativt) och +100 (samtliga företag
svarar positivt). Ett värde över 0 indikerar positiva förväntningar
för branschen i stort.
Förväntad efterfrågan på företagets tjänster inom restaurangnäringen. Trendade månadsvärden, nettotal.
Källa: Konjunkturinstitutet, bearbetning Visita
Restaurang
FORTSATT NEGATIV SYN PÅ ANTAL ANSTÄLLDA
INOM RESTAURANGNÄRINGEN
•
Restaurangföretagens
förväntningar på utvecklingen
av antalet anställda låg relativt
stilla i januari.
•
Även det trendade värdet sjönk
marginellt, vilket innebär att
det fortsatt är en majoritet av
företagen som har negativa
förväntningar på antal
anställda inom den närmaste
tremåndersperioden.
Nettotal är skillnaden i andel mellan de företag som har svarat
positivt respektive negativt. Nettotalet kan variera mellan -100
(samtliga företag svarar negativt) och +100 (samtliga företag
svarar positivt). Ett värde över 0 indikerar positiva förväntningar
för branschen i stort.
Förväntan på antalet anställda inom restaurangnäringen. Trendade månadsvärden, nettotal.
Källa: Konjunkturinstitutet, bearbetning Visita