Informationsfolder

Vindelälvsåsens vattenskyddsområde
Grundvattnet från Vindelälvsåsen försörjer 90
% av umeborna med dricksvatten. Ett vattenskyddsområde har inrättats för att säkerställa
att dricksvattnet även i fortsättningen håller
hög kvalitet.
För de allra flesta innebär inte vattenskyddsområdet någon stor förändring, men alla måste vara försiktiga med det som kan förorena
vattnet eller marken. I skyddsföreskrifterna
står vad som gäller inom området.
www.umea.se/vattenskydd
Vattenskyddsområde Vindelälvsåsen
Grundvattnet från Vindelälvsåsen försörjer 90 % (ca 100 000) av umeborna med
dricksvatten. Det är en av landets största grundvattenresurser och därför är det
viktigt att vattnet skyddas från föroreningar. Att inrätta ett vattenskyddsområde är
ett av verktygen för att säkerställa att dricksvattnet även i fortsättningen håller hög
kvalitet.
Sedan tidigare har tre mindre områden i Vindelälvsåsen (vattentäkterna i Tavelsjö,
Hissjö och Forslunda) skyddsföreskrifter. Dessa täcker inte allt grundvatten som
finns i Vindelälvsåsen. Därför har UMEVA arbetat fram nya skyddsföreskrifter som
gäller ett gemensamt vattenskyddsområde för både vattentäkterna och grundvattenförekomsterna.
Vad innebär det att bo i ett vattenskyddsområde?
För de allra flesta kommer det inte att innebära någon stor förändring, men alla
måste vara försiktiga med det som kan förorena vattnet eller marken. Grundvattnet kan påverkas av att du till exempel tvättar bilen, gödslar i trädgården eller
borrar en brunn. Vilka regler som
gäller beror på inom vilken
3 Grundvatten pumpas
skyddszon du bor.
upp ur grusfilterbrunnar på
20-25 meters djup. Vattnet
har hög och jämn kvalitet,
är fritt från bakterier
och har konstant
en låg temperatur på ca sex
plusgrader.
Från ås till kran
1 Vatten infilterar marken och renas på
naturlig väg genom Vindelälvsåsen.
2 Verksamheter och avloppsanläggningar kan förorena grundvattnet och
påverka dricksvattnet.
2
1
3
Primär, sekundär och tertiär skyddszon
Vattenskyddsområdet är indelat i tre olika skyddszoner. I dessa zoner regleras
bland annat hantering av kemiska produkter, transporter av farligt gods, upplag
av olika slag, täktverksamhet, jordbruk, skogsbruk, avlopp, avfall och borrning. De
särskilda bestämmelserna inom ett vattenskyddsområde kallas för vattenskyddsföreskrifter. Skyddsföreskrifterna och vad som gäller för de olika skyddszonerna hittar
du på www.umea.se/vattenskydd.
Vårt viktigaste livsmedel
Vi måste vara rädda om vattnet inte minst för framtida generationer. Rent dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och en viktig försörjningsfråga. Vi tar ofta det
rena vattnet för självklart, men vi glömmer bort att det är en känslig resurs som vi
måste hantera varsamt.
Om grundvattnet i Vindelälvsåsen skulle bli förorenat eller otjänligt finns i dagsläget ingen reservvattentäkt som kan ersätta Forslunda vattentäkt, vilket innebär att
ca 90% av kommunens befolkning skulle bli utan vatten.
4 Behandlingen av råvattnet börjar med
luftning (A). Då avlägsnas eventuella
gaser och samtidigt oxideras järn och
mangan som finns i vattnet och blir till
avskiljbara flockar.
Vattnet leds till sandfilter (B) där flockarna avskiljs. Sedan rinner vattnet till
kalkfilter (C) där pH-värdet justeras.
4
A
B
C
5 Det färdiga dricksvattnet pumpas ut från
Forslunda, ca 280 liter/sekund. Det lagras i
reservoarer varifrån det tas vidare till abonnenterna.
Ledningsnätet är drygt 550
km långt och för att klara
nödvändigt tryck och flöde
finns flera tryckstegringsstationer, reservoarer och vattentorn.
5
Fastställt av kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställde vattenskyddsområdet 25 januari 2016. Beslut togs
även om att utreda konsekvenserna och eventuella åtgärder för att underlätta för
boende och verksamma i området.
Skyddsföreskrifterna gäller från 1 februari även om beslutet överklagas. Förbud
eller tillståndsplikt för befintliga verksamheter och hanteringar börjar gälla ett år
efter det att denna föreskrift trätt i kraft. För befintliga anmälningspliktiga verksamheter, hanteringar och uppvärmning behöver en anmälan inte vara inlämnad
förrän ett år efter det att dessa föreskrifter trätt i kraft. Det är för att de som är
verksamma inom området ska ha tid att anpassa sina verksamheter till de nya
reglerna.
Kontaktpersoner
Per Grünhagen, UMEVA/Vakin
Hanterar tekniska frågor kring vattenförsörjning och underlag i from av utredningar och undersökningar.
090-16 14 79 eller 070-540 14 79
[email protected]
Jonas Svensson, Miljö- och
hälsoskydd, Umeå kommun
Hanterar frågor angående tillämpningen av skyddsföreskrifterna, exempelvis gällande tillståndshantering och anmälningshantering.
090-16 18 65 eller 070-688 14 47
[email protected]
Hanna Jonsson, Övergripande
planering, Umeå kommun
Hanterar frågor gällande processen kring ansökan.
090-16 13 59
[email protected]
www.umea.se/vattenskydd