Läs mer - Harmonigården

BirgittaThewlis
ICFdiplomeradLifeCoach
CertifieradhandledareiSorgbearbetning™
JagharjobbatsomLifeCoachi10årochjagbrinner
för yrket. Med visdom och sunt förnuft kommer
man mycket långt. Jag jobbar med att skapa
förändringarsomLifeCoachochiSorgbearbetning.
80%avvårasjukdomarochsmärtaikroppenärpå
grundavnågonslagsförlust.Genomatttittapåvar
man sitter fast kan man lösa konflikten och oron
somharsattsigikroppenochitillvaron.
Jagerbjudertillprivatpersoner:
- 60min=695kr
- 3x60min=1935kr(ordpris2085kr)
- 5x60=3225kr(ordpris3475kr)
- 10x60=6450kr(ordpris6950kr)
Jag kan också tänka mig att ta mina klienter på en promenad ifall det känns
lättareatttalanärmanärirörelse
Tillföretagskunder:
- 60min=895kr
- 3x60min=2535kr(ordpris2685kr)
- 5x60=4225kr(ordpris4475kr)
- 10x60=8450kr(ordpris8950kr)
PilotkursiSorgbearbetningpåHarmonigårdenifebruari2016
- Viträffasvid8tillfällenochanvänderossavverktygförattbearbetasorg
- 2900krfor8gånger(ordpris4900krförprivatpersoner)
- Företagspris:5500kr
- Enbokomsorgbearbetningingår
- Manskalltamedsigennoteringsbokellerblocktillvarjetillfälle
- Kursenbörjarifebruari2016,datumenkommersnart
*Allapriserärinklusivemomsochallasamtalskerundersekretess*
Läsmerpå:
HittamigpåFacebook:’BirgittaThewlisICFLifeCoach&GriefRecoveryTherapist’
www.coachfederation.org
www.sorg.se
Coachingförutveckling
Coachingärettkraftfulltverktygsomärtillämpbartienmängdolikasituationer
därmanvilluppnånågontypavförändring,bådeprofessionelltochprivat.
Utmärkandeförcoachingärattmanutgårfråndenaktuellasituationenochser
framåtförattuppnåönskaderesultat.
Fokusliggerpådetsomärmöjligtattförändraochattsläppasådantsomintegår
attgöranågotåt.Dettafrigörenergisomdukanläggapåattförflyttadigien
önskvärdriktning.Dulärdigocksåattlyssnapådinasignalerochattbli
medvetenomdinabehovvilketärviktigtförhälsaochvälbefinnandepålängre
sikt.Somcoachsåvetjagattduharsvarenochstyrkaninomdigsomkanhjälpa
digattkommavidare.Minrolläratthjälpadigatthittadem.
CoachingenskerienlighetmedInternationalCoachFederations(ICF):setiska
riktlinjerochpraktiserandeavICF:skärnkompetenser.
Sorgbearbetning
Sorgärennormalochnaturligkänslomässigreaktionpåenförlustavnågotslag.
Sorg är alla de ofta motstridiga tankar och känslor som våra förluster väcker
inomoss.Hurförlusternaupplevsärindividuellt,mendödsfallochskilsmässor
äroftastsmärtsamma.
Vanligasorgereaktionerisambandmedförlusterochförändringarär:
- Enkänslaavbedövning
- Humörsvängningar
- Koncentrationssvårigheter
- Oregelbundensömn
- Förändradematvanor
- Energiförlust
Jag är utbildad handledare i Programmet för Sorgbearbetning™ som är ett
konkret handlingsprogram för känslomässig läkning där du får tillgång till en
pedagogiskmetodsombyggerpådrygt30årsbeprövaderfarenhet.Jagerbjuder
skräddarsydda föreläsningar och utbildningar, enskilt eller i grupp, som ger
ökade kunskaper om förluster, kriser, bemötande av sörjande och om hur man
kanbearbetaochförlösasinsorgsåattmanåterkandeltaheltochfulltilivet.
Handlingsprogrammet erbjuder verktyg för att hantera sorg, kris och
förändringsprocesservilkakanminskaproblemochkostnaderförbådeföretag,
organisationerochdenenskilde.
BirgittaThewlis
ICFdiplomeradLifeCoach&CertifieradhandledareiSorgbearbetning™