Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet
Valberedningen 2016-01-30
__________________________________________________________________________________________
Inför årsmötet i Svenska Judoförbundet den 5 mars 2016
Valberedningen har under året följt styrelsens arbete och har haft kontakt vid flera tillfällen med
de olika styrelsemedlemmarna. Vår bedömning är att styrelsen fungerar väl, med tydliga planer
och visioner som de jobbar efter. En missräkning är självklart att förbundet inte lyckats få de
sponsorer som behövts för att kunna arrangera Veteran-EM, men utöver detta verkar
verksamheten fungera som önskat.
Inför årsmötet har Lars Johansson, Trollhättan, och Johnnie Daniels, Uppsala, valt att inte ställa
upp för omval. Båda har angett personliga skäl, och de har båda sagt att de gärna ställer upp igen i
framtiden då arbets- och familjesituationen så tillåter. Därför har vi i valberedningen tagit fram
förslag på två nya ledamöter för att ersätta Lars och Johnnie. Dessutom går kassören Kent
Anderssons mandat ut vid årsmötet, men han ställer upp för omval och vi i valberedningen ser
inga skäl till att inte nominera honom för ytterligare en mandatperiod.
Valberedningen har efter intervjuer med styrelsen identifierat ett par områden som de vill stärka
sin kompetens inom. Dels givet att Lars och Johnnie avgår, men också för att det är områden som
behöver stärkas generellt. Områdena rör utbildning och marknadsföring.
Gällande utbildning så har en stor satsning gjorts de senaste åren och nu fungerar förbundets
utbildning med metodikhandledare enligt den plan som lagts. Förbundsstyrelsen vill dock stärka
detta ännu mer och vill gärna därför få in ytterligare en person i styrelsen med stort intresse och
kunskap inom detta. Det andra området rör marknadsföring, och handlar om att judosporten
behöver bli ännu bättre på att positionera och marknadsföra vår idrott med alla fördelar som den
har. Förbundet vill växa och få ännu fler medlemmar som tränar hela livet, de vill få fram talanger
som kan prestera på mästerskap och det finns också ambitioner att arrangera stora mästerskap på
hemmaplan. För att uppnå detta behöver svensk judo bli ännu bättre på att marknadsföra vår
idrott gentemot samtliga intressenter. När valberedningen nu lämnar sitt förslag, så ska det ses
med perspektivet att vi fokuserat på utbildning och marknadsföring således.
Utöver utbildning och marknadsföring har valberedningen försökt ta hänsyn till viss regional
spridning av ledamöterna, där avgående ledamoten Johnnie varit bosatt längst norrut – i Uppsala.
Valberedningen har således försökt identifiera kandidater från norra Sverige, men samtliga som
blivit föreslagna eller som valberedningen själva har kontaktat har tackat nej till nominering.
Enligt stadgarna måste de som ska vara valbara på årsmötet vara skriftligen föreslagna till
valberedningen senast 6 veckor innan årsmötet, men det har inte inkommit några formella förslag
alls till valberedningen från vare sig klubbar eller distrikt. Valberedningens förslag är således
identifierade genom egna idéer och individuella tips på lämpliga personer utifrån vår kravprofil.
Avslutningsvis har vi sökt personer med god judokompetens och god insyn i hur judosverige
fungerar. Valberedningen har nu med bakgrund av detta hittat två nya förslag på ledamöter som vi
tror kommer kunna vara starka positiva bidrag till svensk judo.
Svenska Judoförbundet
Valberedningen 2016-01-30
__________________________________________________________________________________________
Styrelsens sammansättning inför årsmötet 2016
Ordförande: Alf Tornberg, vald till 2017
Vice ordförande: Kristiina Pekkola, vald till 2017
Kassör: Kent Andersson, vald till 2016 – ställer upp för omval
Ledamot: Michael Holm, vald till 2017
Ledamot: Helene Karlsson, vald till 2017
Ledamot: Lars Johansson, vald till 2016 – ställer inte upp för omval
Ledamot: Johnnie Daniels, vald till 2016 – ställer inte upp för omval
Valberedningens förslag
Alla mandat i Svenska Judoförbundets förbundsstyrelse är på två år. De nominerade
föreslås därför väljas för perioden 2016-2018.
Kassör: Omval på Kent Andersson. Kent har varit med som
kassör i över 10 år, förutom under ett kortare uppehåll.
Kent har goda kunskaper i hur förbundets ekonomi
fungerar och han har nära relation till förbundets
intressenter. Dessutom är Kent också kassör i landets
största distrikt, Stockholms Judoförbund, och är därmed
en viktig länk i svensk judo.
Svenska Judoförbundet
Valberedningen 2016-01-30
__________________________________________________________________________________________
Ledamot 1:
Valberedningens
Göteborg.
förslag
är
Ida
Lindgren,
Presentation av Ida:
Jag har så länge jag kan minnas alltid varit
fascinerad över hur människor växer och
utvecklas. Hur miljön och sammanhanget skapar
förutsättningar för individen och hur dessa
system hör ihop. Just denna fascination ledde
tidigt in mig på ledarskapsfrågor. Efter att ha
haft förmånen att arbeta som chef i 7 år arbetar
jag idag som managementkonsult med inriktning organisationsförändringar och
ledarskap. I den rollen vill jag förverkliga den riktiga potentialen som många gånger
döljs under ytan i organisationer. Just potentialen och möjlighet till framgångsrik
utveckling ser jag inom SJF och tror att jag kan bidra med kompetens både från mitt
yrkesliv och mina närmare 30 år inom Judon.
Som judoka har jag ett förflutet inom främst tävlingsdelen. Jag har varit en mångårig
landslagsjudoka med ett flertal SM- medaljer, internationella placeringar mm. Sedan
1993 har jag kontinuerligt bidragit till Judon genom att vara tränare samt suttit i
flertalet klubbstyrelser (JK Kano, Budo, Jönköping, IK Västra, IK Västra Mölndal).
Sedan 2012 är jag också ledamot för Göteborgs Judoförbund. Som tränare har jag
bland annat utvecklat ett föräldrastöd genom praktisk tillitsträning för föräldrar och
barn. Konceptet har fått uppmärksamhet inom kommun och kommer troligtvis tas in
i föräldrautbildningen som kommunen har. Som initiativtagare till Judo5 tror jag att
jag också bidragit med kunskap och engagemang för att idrotten i stort och judon
specifikt bättre ska ha förutsättningar att nå alla.
Utbildning: Leg Arbetsterapeut, MSc Kvalitet och Ledarskap
Arbete: Managementkonsult på Effort Consulting
Grad: 2 Dan
Antal år inom Judon: strax 30
Judo erfarenheter: Landslagsjudokas med ett flertal internationella och nationella
titlar. Styrelseposter, tränare, utvecklingsledare, projektledare, utbildningsansvarig,
föreläsare.
Svenska Judoförbundet
Valberedningen 2016-01-30
__________________________________________________________________________________________
Ledamot 2:
Valberedningens förslag är Eva Johansson, Lund.
Presentation av Eva:
Tidigare landslagsjudoka varit med på EM och VM och
på senare år även ställt upp och vunnit Veteran- EM
och -VM. Har varit medlem i LUGI Judo sen 1975.
Arbetar på Tetra Pak som Lab.chef och ansvarig för
LEAN- implementeringen på utvecklingsavdelningen.
Erfarenhet inom judon:
 Tränare i LUGI Judo, Södra Sandby Judo och Söderskogens IF.
 Certifierad coach 2009
 Ordförande i LUGI Judo 2009-2013
 Styrelseledamot i JudoSyd 2014-2016, driver där ett projekt att få sistaårskadetter och juniorer som inte är med i landslag att fortsätta träna och tävla.
 Sedan 2011 har varit med och faciliterat SJF:s styrelse i sitt visionsarbete till 2020
 Är Metodikhandledare för assisterande- och klubbtränarutbildningen.
 Tidigare varit medlem i Utbildningskommitten, Riksgraderingskommitten och
Riksveterankommitten.
 2014 var jag med och startade upp en ny judoklubb: Söderskogens IF.
Jag tror att jag med min breda judobakgrund och min erfarenhet att driva
förbättringsarbete, kan bidra/underlätta förändringarna som sker i judovärlden
beroende på att omgivningen har ändrats.
Sen brinner jag för att lösa gåtan hur man kan få fler äldre ungdomar att stanna kvar
inom judon. Och att få fler kvinnor att fortsätta träna judo.
Svenska Judoförbundet
Valberedningen 2016-01-30
__________________________________________________________________________________________
Övriga val
Utöver val till förbundsstyrelsen ska valberedningen också nominera kandidater till
revisor och revisorsuppleant. Dessutom ingår att nominera kandidater till Svenska
Judoförbundets disciplinnämnd.
Valberedningens förslag till revisorer och revisorsuppleanter:
Revisor (auktoriserad): omval på Håkan Andersson, Baker Tilly
Revisor: omval på Lars Andersson, Stockholm
Revisorsuppleant (auktoriserad): omval på Per Strömberg, Baker Tilly
Revisor: omval på Marcus Elfver, Stockholm
Valberedningens förslag till Disciplinnämnd:
Nämnden har en viktig funktion, men har som tur är inte haft något ärende alls att
hantera under 2015. Valberedningen har inga skäl till att byta ut någon person i
nämnden, vi föreslår omval på de två poster vars mandat går ut.
Nämndens sammansättning:
Ordförande: Malin Nordin, vald till 2017
Ledamot: Erik Sjulander, vald till 2017
Ledamot: Agneta Nyvall, vald till 2017
Ledamot: Per Sahlqvist, mandatet utgår 2016 – ställer upp för omval
Ledamot: Eddy Åberg, mandatet utgår 2016 – ställer upp för omval
För eventuella frågor vänligen mejla [email protected]
Om årsmötet så önskar så ställer valberedningen också upp för omval.
Valberedningen
Björn Nyberg, Stockholm (sammankallande)
Sandra Rodrigo Blomqvist, Göteborg
Michel Grant, Malmö
Annika Engstrand, Luleå