Hållbarhetspolicy - Sparbanken Skåne

Hållbarhetspolicy
Corporate Social Responsibility - CSR
Inledning
Sparbanksidén
Empati och ett stort socialt engagemang var viktiga drivkrafter för Sparbanksidéns
tillkomst i Skottland för över 200 år sedan. Tanken var att lära människor att spara och
planera för en tryggare tillvaro. Samtidigt skulle avkastningen komma till nytta för
samhällets utveckling.
Sparbanken Skånes verksamhet är fortfarande baserad på denna idé, och därför är det en
självklarhet att banken satsar tid, kraft och pengar i de människor och företag som finns
där banken verkar. Detta är en vital del av Sparbanken Skånes affärsidé som återspeglar sig
i såväl varumärkeslöftet ”En närvarande bank”, som i vår mission ”Vi ska vara en bank som
skapar värde för våra kunder och bidrar till den lokala samhällsutvecklingen i Skåne”.
Spara är ledordet
Sparbanksveckan lanserades 1958 under parollen ”Välstånd spirar där många sparar”.
Med detta arv och med ordet sparbank i firmanamnet är det naturligt att ordet ”spara” är
ledordet för Sparbanken Skånes hållbarhetsarbete och samhällsansvar. Det ska vara lika
naturligt att spara och hushålla med våra gemensamma resurser som att spara till pension
och semester.
CSR – Corporate Social Responsibility
I Sparbanken Skåne står CSR för bankens samhällsansvar, vilket också har en
hållbarhetsaspekt. Samhälls- och hållbarhetsansvaret är indelat i tre områden som alla
handlar om att ta ansvar utöver det som lagen kräver.
Ekonomiskt ansvarstagande handlar om att främja sund och hållbar ekonomi genom
att bygga långsiktiga relationer där ärlighet, affärsetik, mänskliga rättigheter och
miljöpåverkan är viktiga parametrar i dialogen - såväl med anställda som med kunder och
leverantörer.
Miljömässigt ansvarstagande handlar om på vilket sätt bankens samt våra kunders och
leverantörers verksamhet påverkar vår gemensamma miljö och på vilket sätt vi kan hushålla
på våra gemensamma resurser.
Socialt & Etiskt ansvarstagande handlar om att säkerställa grundsynen om alla människors
lika värde, och på vilket sätt vi uppför oss när vi umgås med kollegor samt i kontakten med
kunder och leverantörer. Sponsring samt vårt engagemang i näringsliv och föreningsliv
hamnar också under denna rubrik.
Sparbanken Skånes miljöorganisation
För att leva upp till våra hållbarhetsmål och kraven i miljöcertifieringen har Sparbanken
Skåne en bred miljöorganisation med tydliga ansvarsroller.
Styrelse
Risk-, kredit och
revisionsutskott
VD
Hållbarhetsansvarig
Bankchef/avd. chef
Miljösamordnare
Kontor/avd 1
Miljöombud
Miljöjurist
Kontor/avd 2
Miljöombud
Miljörevisor
Kontor/avd 3
Miljöombud
Samtliga anställda
Mål & inriktning
Hållbarhetsarbetets inriktning och tillvägagångssätt ska konkretiseras i mål, riktlinjer och
handlingsplaner inom de tre olika delområdena, Ekonomi, Miljö samt Socialt & Etiskt.
Arbetet med hållbar bankverksamhet ska vara en naturlig del av vardagen i Sparbanken
Skåne och bidra till ett uthålligt samhälle med en sund och hållbar ekonomi för både kunder
och samhället. Arbetet ska även bidra till ökad kundnytta, och en långsiktig lönsamhet och
ett starkt varumärke för Sparbanken Skåne.
Hållbarhetsarbetet ska också bidra till att banken uppfattas som en attraktiv arbetsgivare.
Grundläggande principer
Vi vet att framtidens konsumenter och kunder har krav på att vi som bank inte bara
fokuserar på bankaffärens ekonomiska innehåll, utan även har en verksamhet som tar ett
större hållbarhetsansvar. Beslut och handlingar i Sparbanken Skåne ska därför vila på en
medvetenhet om betydelsen av såväl ett ekonomiskt som miljömässigt, socialt och etiskt
ansvarstagande.
När det kommer till samhällsutveckling och hållbar utveckling, som inkluderar allt från
ekonomiskt ansvarstagande till miljöhänsyn och människosyn, gör vi det av egen vilja. För
vi är övertygade om att det går att göra goda affärer samtidigt som vi främjar en hållbar
utveckling.
Sparbanken Skåne ska kompensera för sina CO2-utsläpp genom att stödja lokala projekt
som främjar vår gemensamma miljö och natur.
Processer och rutiner
Processer och rutiner ska ha sin grund i Sparbanken Skånes värderingar och de ord som
visar bankens väg framåt: ”Ta initiativ” – ”Var öppen” – ”Vinn förtroende”
Förebyggande arbete
Sparbanken Skåne ska arbeta förebyggande med hållbarhetsfrågorna för att minimera
miljörisker och miljöpåverkan, t ex föroreningar, förbrukning av papper och el samt val av
transport- och kommunikationssätt.
Respekt
Sparbanken Skåne ska bedriva ett internt arbete som främjar jämställhet och mångfald,
och som verkar för att alla människor respekteras oavsett ras, hudfärg, nationalitet, etniskt
ursprung, ålder, religion, kön, sexuell läggning, civilstånd, funktionshinder eller annan
anledning.
Förtroende
Sparbanken Skåne ska genomföra affärer på ett sätt som inger förtroende och respekt för
sund affärsmässighet. Vid lönsamhets- och riskbedömningen i affärsverksamheten ska
aspekterna för miljö och hållbarhet beaktas. Detta gäller i synnerhet vid kreditgivning,
kapitalplaceringar och i all produktutveckling.
Lärande
Genom att ha en kontinuerlig och öppen dialog och ett nära samspel med kunder och andra
intressenter ska Sparbanken Skåne sprida aktuell och korrekt ekonomisk information som
bidrar till ökade kunskaper inom hållbar ekonomi.
Etik och moral
Sparbanken Skåne ska endast ge och ta emot gåvor och representation inom ramar
för rådande lagstiftning, vedertagen praxis och god affärssed. All form av korruption,
utpressning och mutor är oacceptabelt.
Utveckling
Sparbanken Skåne ska verka för utökat utbud och försäljning av produkter och tjänster med
miljöprofil och etiska förtecken. Vidare ska banken bedriva ett internt miljöarbete som leder
till ständiga förbättringar. Hänsyn till miljö och hållbarhet ska också tas i utvecklingen av
mötesplatser, distributionssätt och ny teknik.
Initiativ
Sparbanken Skåne ska framstå som ett företag där initiativ och nytänkande uppmuntras
både internt och externt. Banken ska även stödja och delta i lokala aktiviteter som främjar
miljö, hållbar samhällsutveckling, god arbetsmarknad och integration i Skåne.
Samspel med kunder och leverantörer
Sparbanken Skåne ska vid alla kontakter med både kunder och leverantörer ta vara på
möjligheten att påverka och främja en hållbar utveckling, både lokalt och globalt. Banken
ska uppmuntra kunder, leverantörer och andra intressenter till att aktivt delta i arbetet för
ett hållbart samhälle och vara en inspirerande, krävande och kravställande partner till våra
leverantörer.
Sparbanken Skånes verksamhet ska därför inte bara handla om affärs- och produktutveckling utan också om samhällsutveckling, där det viktigaste inte är vad vi gör utan
varför vi gör det.
Internt
För interna möten ska telefon- och videomöten prioriteras i syfte att minska miljöpåverkan,
men även restiden som har en direkt påverkan på både den effektiva arbetstiden och
minskade kostnader för banken.
Inköp
• All upphandling ska göras på affärsmässiga grunder, i konkurrens och utan ovidkommande hänsyn.
• All upphandling ska baseras på en helhetsyn, vilket bl a innebär att inköpets totalkostnad ska ses över dess livscykel samt att inköpsbeslutet grundar sig på flera faktorer såsom pris, kvalitet, funktion, livslängd, ergonomi och miljöpåverkan.
• Tydliga krav ska ställas på leverantörer att produkter och tjänster produceras och levereras med hänsyn till dess miljöpåverkan.
• För att upplevas som en närvarande bank ska Sparbanken Skåne överväga att ge lokala leverantörer möjlighet att delta i upphandlingen. Av samma anledning
ska vi även överväga om upphandlingen kan ske på ett sådant sätt att små och medelstora företag kan delta.