Här är det uppdaterade programmet.

KUNGL. SKOGS- OCH LANTBRUKSAKADEMIEN
PROGRAM/PROGRAMME
&
PLACERINGSLISTA/SEATING LIST
204:e Högtidssammankomsten/204th Commemorative Meeting
Torsdagen den 28 januari 2016
i Stockholms Stadshus
Dryckesvisa till
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens
högtidssammankomst
Text: M. J. Stark
Musik: J. C. F. Haeffner
Moderato maestoso
1. Jean Bap-tiste Ber-na-dotte fick i Stock-holm ett slott. Så som
2. Svält be - seg - ra ska vi! Vem ska då
Ko - nung han lyf - te ur
stå mig bi? Jo, en
ar - mod sitt land. Nu med
A - ka - de - mi Jord och Skog får det bli. Lant - bruk
2
krig
är det slut,
gi -
ve
ing - et
frä-
san - de krut.
oss mat, fyl - ler tun - nor och fat
och en
smi - des
och ox -
ar spänns för
och
flas -
till
lil - la
blir pla - kat!
ka
mig,
jag
tas
Plo - gar
Kungl . S kogs- och L antbruksakademien – the R oyal Swedish A cademy of A griculture and Forestry
ut!
INNEHÅLL – CONTENTS
Program – Programme
4–5
Invalda ledamöter – Elected fellows
6–7
Akademiens priser och belöningar –
The Academy’s prizes and awards
8–9
Motiveringar – Motivations
10–21
Nils Holgersson – The Wonderful Adventures of Nils
22
De kungliga akademierna – The Royal Academies
23
Stockholms Stadshus – Stockholm City Hall
24–25
Bordsplan – Table plan
26–27
Alfabetisk gästlista med bordshänvisning –
Alphabetical guestlist with table reference
28–40
Bordsplacering – Dinner seating
41–47
Kvällens meny, presentation – This evening’s menu, presentation
48–51
Meny – Menu
52
H ögtidssammankomsten år 2016 – the Commemorative M eeting 2016
3
PROGRAM
vid högtidssammankomsten
torsdagen den 28 januari 2016 kl. 17.15 i Stockholms Stadshus
Sammankomsten öppnas
Akademiens preses Kerstin Niblaeus
Den svenska skogen – värd att brukas
Akademiens preses Kerstin Niblaeus
Musik
Drottningen av Sabas Festmarsch (Hugo Alfvén)
Presentation av invalda ledamöter 2015
Utdelning av priser och belöningar
H.K.H. Prins Carl Philip
Akademiens fanfarer (Gösta Nilsson)
Musik
En Vintersaga, Epilog (Lars-Erik Eriksson)
Akademiens 203:e verksamhetsår
Akademiens sekreterare Carl-Anders Helander
Musik
Romeo och Julia, Svit nr 2 (Sergej Prokofjev)
På spaning efter framtidens skogsbruk
Professor Annika Nordin
Preses- och vice presesinstallation
Musik före banketten
Pseudojojk ( Jaakko Mantyjärvi)
Musiken framförs av elever vid Södra Latins gymnasiums musikprogram
(dirigent: Jan Risberg, produktion: Gustav Stark)
4
Kungl . S kogs- och L antbruksakademien – the R oyal Swedish A cademy of A griculture and Forestry
PROGRAMME
at the Commemorative Meeting
Thursday 28 January 2016 at 5.15 pm in Stockholm City Hall
Opening of the Meeting
President of the Academy Kerstin Niblaeus
The Swedish forests – riches to be used (in Swedish)
President of the Academy Kerstin Niblaeus
Music
The Queen of Sheba’s Festivity March (Hugo Alfvén)
Presentation of elected Fellows 2015
Distribution of prizes and awards
H.R.H. Prince Carl Philip
The Academy’s fanfares (Gösta Nilsson)
Music
A Winter’s Tale, Epilogue (Lars-Erik Eriksson)
The Academy’s 203rd year of activity
Secretary of the Academy Carl-Anders Helander
Music
Romeo and Juliet, Suite no. 2 (Sergej Prokofiev)
In search of the future of forestry (in Swedish)
Professor Annika Nordin
President and Vice President inauguration
Music before the banquet
Pseudo yoik ( Jaakko Mantyjärvi)
The music is performed by students from the Södra Latin High School music program
(conductor: Jan Risberg, production: Gustav Stark)
H ögtidssammankomsten år 2016 – the Commemorative M eeting 2016
5
INVALDA LEDAMÖTER AV AKADEMIEN – 2015
ELECTED FELLOWS OF THE ACADEMY – 2015
Svenska ledamöter – Swedish fellows
Generaldirektör/Director General Rolf Brennerfelt
SMHI/Swedish Meteorological and Hydrological Institute, Norrköping
Professor Tommy Cederholm
Uppsala universitet/Uppsala University, Uppsala
Verksamhetsledare/Manager Maria Dirke
Ekologiska Lantbrukarna/
Swedish Organic Farmers Association, Söderköping
Jägmästare/Forester Lisa Engström
AB Karl Hedin, Norberg
Programchef/Director Madeleine Fogde
Stockholm Environment Institute, Stockholm
Agronom/MSc Agr. Ingemar Gruvaeus
Yara AB, Landskrona
Lantmästare/Agricultural Technologist Bengt-Olov Gunnarson
Gunnarsons Jordbruk, Klockrike
Senior policyrådgivare/Senior Policy Adviser Lovisa Hagberg
Världsnaturfonden WWF, Solna
Professor Joakim Hjältén
Sveriges Lantbruksuniversitet/
Swedish University of Agricultural Sciences, Umeå
Universitetslektor/Lecturer Carin Martiin
Sveriges Lantbruksuniversitet/
Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala
Professor Torgny Näsholm
Sveriges Lantbruksuniversitet/
Swedish University of Agricultural Sciences, Umeå
6
Kungl . S kogs- och L antbruksakademien – the R oyal Swedish A cademy of A griculture and Forestry
Skribent & ordförande/Writer & Chairman Karin Perers
Fors
Agronom/MSc Agr. Dag Rogne
Rogne Entreprenad, Säffle
Agronom/MSc Agr. Susanne Welin-Berger
Gotland Grönt Centrum, Romakloster
Docent/Associate Professor Anders Wästfelt
Stockholms universitet/Stockholm University, Stockholm
Internationella ledamöter – International fellows
Professor Pia Haubro Andersen
Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala
Associate Director of Science Frederick Angulo
Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta (GA), USA
Associate Professor Tove Enggrob Boon
University of Copenhagen, Frederiksberg, Denmark
Professor Andreas Brunner
Norwegian University of Life Sciences, Ås, Norway
Dr. Martyn Futter
Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala
Chairman Thomas Harttung
Barritskov, Barrit, Denmark
Professor Marianne Krasny
Cornell University, Ithaca (NY), USA
Professor Demel Teketay Fanta
Botswana College of Agriculture, Gaborone, Botswana
H ögtidssammankomsten år 2016 – the Commemorative M eeting 2016
7
AKADEMIENS PRISER OCH BELÖNINGAR/
THE ACADEMY’S PRIZES AND AWARDS
Akademiens A.W. Bergsten-pris/The A.W. Bergsten Prize
Agr.dr h.c./PhD Agriculture h.c. Annika Åhnberg
Akademiens guldmedalj/The Academy’s Gold Medal
Förre VD, Skog.dr/Former CEO, PhD Forestry Jan Fryk
Akademiens Nilsson-Ehlemedalj 2015/The Academy’s Nilsson-Ehle Medal 2015
Professor Leif Andersson
Akademiens silvermedalj/The Academy’s Silver Medal
Docent/Senior Lecturer Rolf Kjellström
Akademiens belöning för framstående doktorsarbete/
The Academy’s Award for Outstanding Doctoral Thesis
Vet.med.dr/Dr. Vet. Med. Jonas Malmsten
&
Fil.dr/PhD Mikael Thyrel
Akademiens belöning för föredömliga insatser inom pedagogik och undervisning/
The Academy’s Award for Model Contributions within Pedagogy and Education
Professor Per G Berg
8
Kungl . S kogs- och L antbruksakademien – the R oyal Swedish A cademy of A griculture and Forestry
Akademiens belöning för föredömliga insatser inom forskningskommunikation/
The Academy’s Award for Model Contributions within Research Communication
Vetenskapsjournalist Med.dr h.c./Science Journalist Dr. Med. h.c. Henrik Ekman
&
Vetenskapsjournalist/Science Journalist Gustaf Klarin
Akademiens belöning för föredömliga insatser
i skogs- och jordbruksforskningens tjänst/
The Academy’s Award for Model Contributions
in the Service of Forestry and Agricultural Research
Entomolog/Entomologist Henrik Nordenhem
Akademiens stipendium till landsbygdsutvecklare/
The Academy’s Scholarship to Rural Developers
Lantmästare/Agricultural Technologist Bengt Larsson
UNIK Utmaning, KSLA:s casetävling/UNIK Challenge, KSLA’s case competition
Agronom/Agronomist Mikaela Nilsson, Etolog/Ethologist Frida Edman
& Miljöekonom/Environmental Economist Frida Magnusson
wWwWwWw
Anders Elofsons medalj/Anders Elofson’s Medal
Docent/Associated Professor Eva Spörndly
Anders Walls Landsbygdsstipendium/Anders Wall’s Rural Scholarship
Verkställande direktör/CEO Viktor Boman
Motiveringar/Motivations
H ögtidssammankomsten år 2016 – the Commemorative M eeting 2016
9
PRISER OCH MOTIVERINGAR/
PRIZES AND MOTIVATIONS
Akademiens A.W. Bergsten-pris
utdelas till person som genom framstående vetenskapligt arbete, framgångsrikt undervisande eller jämförbar insats på det praktiska området bidragit till att väcka intresse för jordbruket eller därmed förenad näringsgren.
I år tilldelas A.W. Bergstens pris agronomie hedersdoktor Annika Åhnberg, som
under tre decennier på ett engagerat, intresseväckande och konstruktivt sätt har bidragit till den nationella debatten om de areella näringarna.
The Academy’s A.W. Bergsten Prize
is awarded to a recipient who, through outstanding scientific work, successful teaching or comparable effort in the practical field, has helped to spark interest in agriculture or an associated industry.
This year the A.W. Bergsten Prize is awarded to Agronomy Honorary Doctor Annika Åhnberg, who during three decades in a committed, interesting and constructive manner has contributed to the national debate on agricultural industries.
Annika Åhnberg har under tre decennier som riksdagsledamot, som jordbruksminister, i chefspositioner i näringslivet och som egen konsult gjort en rad stora och
viktiga insatser av bestående värde för den gröna sektorn, inte minst för jordbruk
och landsbygdsutveckling. Under alla år har hon spelat en viktig roll i den allmänna
debatten om och särskilt lyft fram jordbrukets stora betydelse i ett strategiskt framtidsperspektiv.
Annika Åhnberg har påverkat utvecklingen av jordbruket och övriga areella näringar i positiv riktning, inte minst vad gäller hållbarhet, genom sin direkta yrkesverksamhet, genom sina många uppdrag och genom sin roll som fri debattör. Av
särskilt värde är hennes outtröttliga arbete med att sprida intresset liksom att öka
medvetenheten om den gröna sektorns vikt och den potential för framtiden som den
representerar.
Annika Åhnberg har lyckats sätta in sektorn i sitt vidare samhälleliga sammanhang. Hon ser och bejakar de möjligheter som forskning och teknisk utveckling
erbjuder. Samtidigt ser hon de sociala, miljömässiga med flera problem som den
pågående omvandlingen medför. Annika Åhnberg verkar för att dessa problem ska
10
Kungl . S kogs- och L antbruksakademien – the R oyal Swedish A cademy of A griculture and Forestry
hanteras på ett sakligt och vetenskapligt väl underbyggt sätt. Samtidigt förmedlar
hon en i grunden optimistisk syn på de areella näringarnas framtid.
Hon har också som ständigt aktiv och engagerad ledamot axlat flera tunga uppdrag inom akademien och har bland annat varit ordförande i Allmänna avdelningen.
wWwWwWw
Akademiens guldmedalj
utdelas för utomordentlig gärning inom akademiens verksamhetsfält.
I år tilldelas medaljen förre VD:n, skog.dr Jan Fryk. Hans visionära insatser inom
tillämpad skoglig forskning och utveckling har skapat strategiska kunskapsbryggor
mellan grundforskning och utvecklingsinriktad praktik, som haft avgörande betydelse för svenskt skogsbruks ökade hållbarhet och internationella konkurrenskraft.
The Academy’s Gold Medal
is awarded for outstanding achievement within the Academy’s field of activities.
This year the medal is awarded to former CEO, PhD (Forestry) Jan Fryk. His
visionary efforts in applied forestry research and development has created bridges
of strategic knowledge between basic research and development-oriented practice,
which have been decisive for the Swedish forestry’s increased sustainability and international competitiveness.
Jan Fryk utexaminerades som jägmästare 1974, disputerade vid SLU 1984 och anställdes samma år vid skogsbrukets forskningsinstitut Skogsarbeten. 1989 utsågs han
till verkställande direktör i Skogsarbeten och 1992 till VD i Skogforsk, en post som
han hade till 2015.
Jan Fryks ledarskap har spelat en avgörande roll för Skogforsks utveckling av
hållbarhet, lönsamhet och konkurrenskraft i svenskt skogsbruk. Hans insatser som
forskare och VD har skapat strategiska kunskapsbryggor mellan grundforskning och
utvecklingsinriktad praktik. Han har i sin yrkesroll framgångsrikt förvaltat och utvecklat en svensk organisationsmodell för tillämpad forskning och utveckling, byggd
H ögtidssammankomsten år 2016 – the Commemorative M eeting 2016
11
på samverkan inom näringen kombinerad med ett långsiktigt samarbete mellan
branschen och staten. Detta samarbete har skapat förutsättningar och kritisk massa
för banbrytande innovationer inom skogsbrukets värdekedja med helhetssyn på biologi, teknik och ekonomi. Omfattande satsningar på kommunikation och utbildning
har stöttat kunskapsspridningen och bidragit till att nya kunskaper snabbt kommit
till praktisk tillämpning.
wWwWwWw
Akademiens Nilsson-Ehlemedalj 2015
utdelas till förtjänt person för synnerligen framstående och för utvecklingen främjande insatser inom professor Herman Nilsson-Ehles forskningsområden, nämligen
genetiken och dess praktiska tillämpning inom jordbruk, trädgårdsbruk och skogsbruk.
I år tilldelas professor Leif Andersson medaljen för enastående molekylärgenetisk
forskning med tillämpningar inom husdjursaveln.
The Academy’s Nilsson-Ehle Medal 2015
is awarded to a deserving person for very prominent and groundbreaking contributions in the research areas of Professor Herman Nilsson-Ehle, namely genetics and
its practical applications in agriculture, horticulture and forestry.
This year’s medal is awarded to Professor Leif Andersson for his outstanding research in molecular genetics with applications in livestock breeding.
Leif Andersson är professor i funktionell genomik vid Uppsala universitet och är
gästprofessor både vid SLU i Uppsala och vid Texas A&M University i USA. Han
avlade sin doktorsexamen vid SLU 1983, baserad på en avhandling över genkartor
och kopplingsstudier hos häst. Hans avhandling utgjorde ett viktigt bidrag till den
internationella diskussionen om genhomologier mellan arter och konservering av
hela gensegment.
Leif Andersson har därefter fortsatt att göra internationella genombrott inom
den husdjursgenetiska forskningen, bl.a. inom svinaveln, där korsningar mellan tamsvin och vildsvin gjorde det möjligt att upptäcka mutationer och markörgener av betydelse för grisarnas fettansättning och köttkvalitet. Delar av husdjurens färggenetik, och dess konsekvenser för djuren, har efter hand kartlagts för flera arter av Leif
Andersson och hans forskargrupp. En spektakulär upptäckt var den ”gångartsgen”
12
Kungl . S kogs- och L antbruksakademien – the R oyal Swedish A cademy of A griculture and Forestry
som bidrar till travhästars och islandshästars snabba rörelser och som har homologier
med rörelsemönstret hos möss.
Leif Andersson har varit huvudhandledare för ca 20 doktorander, därtill har
många unga forskare från olika länder efter sin examen ingått i hans forskargrupp.
Han har publicerat över 300 vetenskapliga uppsatser varav ett antal i de internationellt mest ansedda skrifterna. Han har tidigare erhållit ett antal prestigefyllda
svenska och internationella utmärkelser, nu senast ”The Wolf Prize in Agriculture”.
wWwWwWw
Akademiens silvermedalj
utdelas ur stiftelsen A.W. Bergstens fond till person som på ett förtjänstfullt sätt
väckt intresse för de areella näringarna.
I år tilldelas medaljen docent Rolf Kjellström för hans forskning och författarskap
om människors historiska livsmiljöer, och hur sådan kunskap kan påvisa sambanden
mellan ursprungsfolkens sätt att nyttja naturen och dagens modeller för hållbart
brukande.
The Academy’s Silver Medal
is distributed by the A.W. Bergsten Foundation to a person who in a meritorious
manner has aroused interest in the agricultural industries.
The medal this year is awarded to Senior Lecturer Rolf Kjellström for his research
and writing about historical human habitats, and how such knowledge can show
connections between traditional natural resource management and current models
of sustainable use.
Docent Rolf Kjellström har som arkeolog och etnograf intresserat sig för Sveriges
nordliga folkkultur. Han var tidigare chef för Nordiska museets samiska sektion.
Rolf Kjellström har i en lång rad publikationer belyst hur kunskap om folkkulturen kan ge möjlighet att se nyttjandet av naturresurserna i ett annorlunda perspektiv, vilket öppnar för alternativa sätt att utforma det uthålliga samhället. I Rolf
Kjellströms arbeten finns berättelser som på ett lättillgängligt men aldrig trivialt sätt
förklarar den historiska upprinnelsen till konflikter rörande mark och naturresurser,
berättelser som är högst aktuella även idag. Rolf Kjellström ger i sitt arbete historiska
ingångar till hur de areella näringarna har utvecklats, lika intressant i ett tillbakablickande perspektiv som i ett framåtskådande.
H ögtidssammankomsten år 2016 – the Commemorative M eeting 2016
13
Akademiens belöning för framstående doktorsarbete
ur stiftelsen Hugo och Emma Björkmans minnesfond utdelas till person som under
den närmast föregående treårsperioden framlagt framstående doktorsavhandling vid
universitet eller högskola med relevans för de areella näringarna eller därtill knuten
verksamhet.
I år belönas veterinärmedicine doktor Jonas Malmsten, Statens Veterinärmedicinska Anstalt, för sin avhandling Reproduction and Health of Moose in Southern Sweden,
samt filosofie doktor Mikael Thyrel, Sveriges Lantbruksuniversitet, för sin avhandling
Spectroscopic Characterization of Lignocellulosic Biomass.
The Academy’s Award for Outstanding Doctoral Thesis
from the Hugo and Emma Björkman’s Memorial Foundation, is awarded to a person
who, during the preceding three-year period, has presented an outstanding doctoral
thesis at a university of relevance to the agricultural industries or related fields.
This year, the prize is awarded to VMD Jonas Malmsten, the National Veterinary Institute, for his thesis Reproduction and Health of Moose in Southern Sweden,
and to PhD Mikael Thyrel, the Swedish University of Agricultural Sciences, for his
thesis Spectroscopic Characterization of Lignocellulosic Biomass.
Veterinärmedicine doktor Jonas Malmsten har studerat fortplantningen hos älg, inklusive foster- och kalvdödlighet, samt infektioner med bakterien Anaplasma phagocytophilium. I bakgrunden fanns bland annat problemen hos älgstammen på Öland
med få kalvar och dålig tillväxt hos djuren. Ett omfattande material har insamlats
och provtagningar har skett under flera år i samband med jakt och GPS-märkning
i Sörmland, Småland och på Öland. Laboratorieanalyser har även utförts i fält för
att säkra undersökningarnas kvalitet. Sammantaget har dessa grundläggande studier
gett ökad kunskap om fortplantningen hos älg och faktorer som påverkar antalet
födda och överlevande kalvar. Resultaten i avhandlingen har gett nya insikter som är
av praktisk betydelse för älgstammens framtida förvaltning.
Filosofie doktor Mikael Thyrel har vidareutvecklat metoder för att med hjälp av
spektroskopiska tekniker karaktärisera biomassa från skog och åker för användning
i bioraffinaderier och bioenergikombinat. Avhandlingen är en kreativ blandning av
grundvetenskap med olika analytiska och multivariata metoder samtidigt som den
praktiska tillämpbarheten beaktats och demonstrerats.
Med helt ny metodik har Mikael Thyrel bl.a. kombinerat metoder för analys av
ämnen i aska (askelement) vilket medfört ökad precision i mätningarna. Han är en
av de första att använda synkrotron röntgen för att studera askelement i nanoskala.
Han har också för första gången identifierat andelen förorenande element i biomassa,
vilka påverkar askmängden, med snabba och robusta mätmetoder som lämpar sig för
14
Kungl . S kogs- och L antbruksakademien – the R oyal Swedish A cademy of A griculture and Forestry
praktisk kontinuerlig användning. Med avancerad bildbehandling visas möjligheterna att identifiera och sortera ut enskilda biomassapartiklar med högt innehåll av
högvärdiga extraktivämnen. Mikael Thyrels studier och tillämpade metoder bedöms
ha stor betydelse för fortsatt forskning och utveckling mot ett mer biobaserat samhälle.
wWwWwWw
Akademiens belöning för föredömliga insatser inom pedagogik
och undervisning
utdelas ur stiftelsen Nanna Bergmanssons, f. Wirén, minnesfond till person, som
under den senaste treårsperioden på ett framstående pedagogiskt sätt förmedlat kunskap inom de areella näringarna vid universitet eller högskola.
I år belönas professor Per G Berg för sitt engagerade arbete med att föra ut kunskaper för uthålligt samhällsbyggande och hållbar utveckling, nationellt och internationellt.
The Academy’s Award for Model Contributions within Pedagogy and Education
is distributed by the Nanna Bergmansson’s, b. Wirén, Memorial Foundation, to a
person who, during the past three years, in an eminently pedagogical way has conveyed knowledge in agriculture or forestry at a university or college.
This year the award goes to Professor Per G Berg for his dedicated outreach efforts
on sustainable social structures and sustainable development, nationally and internationally.
Professor Per G Berg är verksam som forskare och lärare vid Institutionen för stad
och land vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. Per G Berg är en mångsidig pedagog som engagerar studenter på alla nivåer. Med nydanande metoder och
innovativt arbetssätt stimulerar han och ger goda förutsättningar till lärande. Han
har blivit uppskattad för sin undervisning av studenter inom landskapsarkitektur,
arkitektur, planering, biologi och miljövetenskap samt av interdisciplinära grupper
av studenter på avancerad nivå.
Per G Berg är starkt engagerad i att föra ut kunskaper som främjar ett uthålligt
samhällsbyggande. Han gav prov på sitt personliga engagemang i detta liksom sin
stora pedagogiska förmåga när han som ledande kraft var med om att starta en av
Sveriges första ekobyar i slutet av 1980-talet, Håga by i Uppsala, där de 300 hushållen än idag har ambitionen att uppnå fysisk, ekonomisk och social hållbarhet.
H ögtidssammankomsten år 2016 – the Commemorative M eeting 2016
15
Per G Berg har varit aktiv i att bygga upp utbildning för hållbar utveckling, nationellt och internationellt, t.ex. inom Baltic University Program som är ett nätverk
av mer än 220 universitet i Östersjöregionen. Per G Berg har också publicerat resultat
från ett stort antal forsknings- och utvecklingsprojekt i såväl vetenskapliga tidskrifter som studentlitteratur och även för en intresserad allmänhet och beslutsfattare.
wWwWwWw
Akademiens belöning för föredömliga insatser inom forskningskommunikation
utdelas ur stiftelsen Hugo och Emma Björkmans minnesfond till person som inom
skogs- eller jordbrukssektorn gjort framstående insatser inom forskningskommunikation.
I år uppmärksammas två personer som i TV och radio visat att det personliga
tilltalet och det fördjupande mötet med forskare, praktiker och beslutsfattare har en
given plats och samlar en hängiven publik även i dagens medievärld.
Henrik Ekman och Gustaf Klarin har var för sig och på ett framträdande sätt i TV respektive radio förmedlat kunskap i frågor av stor betydelse för de areella näringarna.
The Academy’s Award for Model Contributions within Research Communication
is distributed by the Hugo and Emma Björkman Memorial Foundation to a person
in the forestry or agriculture area who has made outstanding contributions in research communication.
This year two persons are recognized, who in TV and radio have proven that the
personal address and in-depth encounters with researchers, practitioners and policy
makers have a given place, and gathers a devoted audience, even in today’s media
world. Henrik Ekman and Gustaf Klarin have separately and in a prominent way on television and radio respectively conveyed knowledge in matters of great importance for
the agricultural industries.
Pristagarna har medverkat till att skapa ett utvecklande möte mellan vetenskap och
allmänhet och på så sätt tillgodosett dess intresse att vara informerad. Gemensamt
för pristagarna är att de vågar vara inte bara förmedlande utan också djärvt ifrågasättande och källkritiska.
Henrik Ekman förmedlar på ett utomordentligt sätt och på vetenskaplig grund
aktuell kunskap som rör miljöfrågor inom jord- och skogsbruk. Den närkontakt han
16
Kungl . S kogs- och L antbruksakademien – the R oyal Swedish A cademy of A griculture and Forestry
har med natur och miljö ger en särskild nerv åt hans arbete. Dokumentärfilmernas
titlar – som Arktisk tragedi, Min skog är ingen soptipp, Den svenska älgen, Virus på
vingar, Vargen – hatad, älskad, buggad och Eken – in i döden levande – ger en bra bild
av bredden i Henrik Ekmans produktion. Vid sidan av film och författarskap har
han haft en rad uppdrag, bland annat vid SVT:s Aktuellt, Natur- och Vetenskapsredaktionerna, Vetenskapsprogrammet Nova, Vetenskapens värld, Världens natur och
ansvarar numera för SVT:s inköp av natur- och vetenskapsprogram. Henrik Ekmans
alter ego, dagsverspoeten Rune Runeman i Rimforsa, hördes i P1 Morgon på fredagarna 1998–2002.
Gustaf Klarin rör sig i sin verksamhet över hela det fält som de areella näringarna
utgör. Han har haft stort inflytande på diskussionerna och kunskapsspridningen om
dessa under sina drygt två decennier som välkänd radioröst – i program som Naturmorgon, Lantbruksnytt, Naturbruk, Odla med P1 och inte minst Vetenskapsradions
Vetandets värld. Gustaf Klarin har ett brett perspektiv på natur- och lantbruksfrågor,
med ett särskilt intresse för att diskutera hur vi kan nyttja naturen på ett hållbart
sätt, inte minst med den globala livsmedelsförsörjningen för ögonen. Med vetenskap
och beprövad erfarenhet i centrum betonar han vikten av att tillämpa forskningsrönen inom modern lantbruksteknik, samtidigt som han inte duckar för de svåra och
utmanande frågorna om hänsyn till miljömässiga, sociala och ekonomiska faktorer.
wWwWwWw
Akademiens belöning för föredömliga insatser i skogs- och jordbruksforskningens tjänst
utdelas ur stiftelsen Hugo och Emma Björkmans minnesfond till person som gjort
framstående insatser inom skogs- och jordbruksforskningens tjänst.
I år belönas entomolog Henrik Nordenhem för sina högt uppskattade insatser inom
skogsentomologin, där hans idéer och uppfinningsrikedom har bidragit till framgångsrik forskning och utveckling av olika skydd mot skadeinsekter i skogen, särskilt
snytbaggen.
The Academy’s Award for Model Contributions in the Service of Forestry and Agricultural
Research
is distributed by the Hugo and Emma Björkman Memorial Foundation to a person who has made outstanding contributions in the service of forestry and agricultural research.
H ögtidssammankomsten år 2016 – the Commemorative M eeting 2016
17
This year Entomologist Henrik Nordenhem is rewarded for his highly appreciated input to forest entomology, where his ideas and ingenuity have contributed to the success of research and development of various protection measures against insect pests
in the forest, especially pine weevil.
Henrik Nordenhem har sedan 1980 varit verksam som forskningsingenjör vid Institutionen för ekologi, och dess föregångare, vid SLU i Uppsala, där han har med stor
entusiasm och påtaglig uppfinningsrikedom medverkat i forskning om och utveckling av skydd mot skador av insekter i skogen.
Henrik Nordenhem har främst varit verksam i utvecklingsprojekt kring snytbaggen, som är ett stort hot mot nysatta barrträdsplantor. Genom uthålligt och innovativt arbete med olika testmetoder i laboratoriet har han starkt bidragit till framtagning av ny kunskap om snytbaggens doftorientering och respons på smakämnen och
signalsubstanser. Han har också arbetat med krävande och omfattande fältförsök i
olika delar av landet för att undersöka hur skador av snytbagge kan minskas genom
skogsskötselåtgärder.
Henrik Nordenhems idéer ligger till stor del bakom fyra patent på olika typer av
plantskydd som ersättning för kemisk behandling av barrträdsplantor. Han är även
medförfattare i många internationella publikationer, då som utförare av laboratorietester och fältförsök under ledning av andra, men han har också författat egna
publikationer rörande avgörande upptäckter om snytbaggens biologi.
wWwWwWw
Akademiens stipendium till landsbygdsutvecklare
utdelas ur stiftelsen Hem i Sverige-fonden till person som genom idérikedom och
engagemang i sin praktiska verksamhet som landsbygdsutvecklare på ett positivt sätt
har bidragit till utvecklingen på landsbygden.
I år belönas lantmästare Bengt Larsson för sitt arbete med landsbygds- och företagsutveckling i Värmland. På sitt inspirerande sätt har Bengt Larsson fått människor att lyssna och gå till handling.
The Academy’s Scholarship to Rural Developers
is distributed by the Hem i Sverige Foundation to recipients who through ingenuity
and commitment in their work as rural developers have contributed in a positive way
to the development of rural areas.
18
Kungl . S kogs- och L antbruksakademien – the R oyal Swedish A cademy of A griculture and Forestry
This year Agricultural Technologist Bengt Larsson is rewarded for his work with
rural and business development in Värmland. In his inspiring way, Bengt Larsson
has made people listen and take action.
Lantmästare Bengt Larsson belönas för sitt långa arbete med landsbygds- och företagsutveckling på landsbygden i Värmland. Bengt Larsson inledde sin yrkesbana
som lokal lantbruksrådgivare i Årjäng för att senare arbeta med såväl företagsutveckling på landsbygden, ofta med fokus på lantbrukssektorn, som med landsbygdsutveckling i bredare bemärkelse.
Som rådgivare till enskilda personer, till företagare, byalag och utvecklingsgrupper, och i samverkan med kommuner, länsstyrelse, utvecklingscenter, LRF och
många andra, har Bengt Larsson brett och mångsidigt arbetat för landsbygdens utveckling, framförallt med Hushållningssällskapet som bas men tidvis även i andra
organisationer.
Under senare år har Bengt Larsson i sitt arbete införlivat nya frågor som kommit
i fokus, som biogas och vattendirektivet, vilket visar hans aktiva engagemang i de
aktuella utmaningar och möjligheter som möter landsbygden. På sitt inspirerande
sätt har Bengt Larsson drivit utvecklingsfrågor så att människor lyssnat och gått till
handling.
wWwWwWw
UNIK Utmaning, KSLA:s casetävling,
handlar om framtidens hållbara naturbruk. I tävlingen ska unga deltagare i lag, och
under begränsad tid, lösa ett ”case”, som handlar om vägen till ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart bruk av våra levande naturresurser. År 2015 arrangerades den första Casetävlingen med stöd av ”Lund Trust”, Peter Baldwins och Lisbet
Rausings välgörenhetsfond, samt av Stiftelsen Lantbruksveckans fond. Tävlingen
är en del av UNIK, Unga i KSLA, en verksamhet som möjliggjorts av bidrag från
Stundande Skördar.
Det vinnande laget i den första omgången av tävlingen bestod av agronom Mikaela
Nilsson, etolog Frida Edman och miljöekonom Frida Magnusson. De involverade ett vetenskapligt baserat helhetstänkande och beskrev på ett generellt plan förutsättningarna
för att skapa ett hållbart naturbruk 2050.
H ögtidssammankomsten år 2016 – the Commemorative M eeting 2016
19
UNIK Utmaning, KSLA’s case competition,
focuses on future sustainable use of our natural resources. The young participants
compete in teams during a limited time to solve a case related to ecologically, economically and socially sustainable agriculture and forestry. In 2015, the first case
competition was arranged with support from Lund Trust, a charitable fund of Peter
Baldwin and Lisbet Rausing, and from the foundation “Lantbruksveckans fond”.
The competition is a part of UNIK, which translates to “Young in KSLA”, a project
made possible by a grant from “Stundande skördar”.
Winners in the first round of the competition were Agronomist Mikaela Nilsson,
Ethologist Frida Edman and Environmental Economist Frida Magnusson. They have involved a science-based holistic approach and have described in a general way the
conditions for creating a sustainable management of natural resources in 2050.
Mikaela Nilsson, Frida Edman och Frida Magnusson har i tävlingsform löst ett fall,
ett case, som handlar om vägen till ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart
bruk av våra resurser landskap, skog, jord och djur. Uppgiften var att utarbeta grundläggande villkor, definiera vilka förändringar som krävs och författa en populärvetenskaplig artikel.
Fyra lag deltog och Mikaela Nilsson, Frida Edman och Frida Magnusson presenterade den klokaste, mest eleganta, mest engagerande och med vetenskaplig kunskap
bäst underbyggda berättelsen om framtidens hållbara naturbruk. Deras populärvetenskapliga artikel involverar ett vetenskapligt baserat helhetstänkande och beskriver
på ett generellt plan förutsättningarna för att skapa ett hållbart naturbruk 2050.
Deras välstrukturerade arbete fokuserar på väsentliga utgångspunkter som är vetenskapligt väl belagda, som slutna kretslopp, biodiversitet och ekosystem, och landskapsstrukturer.
wWwWwWw
Anders Elofsons medalj
delas ut till person som utfört utomordentlig gärning inom området vallfröodling
och bete.
I år går priset till docent Eva Spörndly för att hon i såväl forskning som undervisning lyckas kombinera hög vetenskaplig kvalitet med praktisk tillämpning inom
området bete och dess nyttjande.
20
Kungl . S kogs- och L antbruksakademien – the R oyal Swedish A cademy of A griculture and Forestry
Anders Elofson’s Medal
is awarded to a person who has made exceptional achievements in the field of ley seed
cultivation and grazing.
This year the award goes to Associate Professor Eva Spörndly for successfully combining high scientific quality with practical application in the field of pasture and its
utilization, in research as well as in teaching.
Docent Eva Spörndly, verksam vid Institutionen för husdjurens utfodring och vård,
Sveriges Lantbruksuniversitet, har under många år arbetat med forskning, undervisning och kunskapsförmedling om bete i husdjursproduktionen. Hon har verkat för
att betet skall vara ett naturligt inslag i produktionssystem för olika djurslag och inriktningar, inte minst genom att anta utmaningen med bete i mjölkproduktion med
robot där hon bland annat är delaktig i ett större EU-projekt.
Eva Spörndly har en sällan skådad förmåga att inte tappa vare sig vetenskaplig
kvalitet eller praktisk relevans och tillämpning och får därmed såväl studenter som
forskarkollegor att förstå betets komplexitet och stora potential för mjölkkor, köttproducerande djur och hästar, samt för människor via de naturvärden som betesmarkerna ger. Hon har också varit aktiv inom bl.a. FOMA-projekt (fortlöpande miljöanalys), HagmarksMISTRA och arrangemang av EGF2008. Hennes roll i kunskapsutvecklingen om bete och betesnyttjande saknar sannolikt motstycke i Sverige.
wWwWwWw
Anders Walls Landsbygdsstipendium
har till syfte att stimulera och uppmuntra unga entreprenörer till insatser för landsbygdens utveckling.
Årets stipendium tilldelas verkställande direktör Viktor Boman för att han med
stor målmedvetenhet byggt upp ett stort, modernt värphönsföretag på landsbygden
utanför Luleå. Företaget förpackar och levererar ägg direkt till butik och bidrar med
sitt starka varumärke till jobb och framtidstro på orten.
Anders Wall’s Rural Scholarship
is designed to stimulate and encourage young entrepreneurs to efforts for rural development.
This year’s scholarship is awarded to CEO Viktor Boman. With great determination
he has built up a large, modern laying hen business in the countryside outside Luleå.
The company packs and supplies eggs directly to the stores and with its strong brand
it contributes to local work opportunities and belief in the future.
H ögtidssammankomsten år 2016 – the Commemorative M eeting 2016
21
SVENSK SKOG – FÖRNYBART GULD
”Häruppe har de skogen till åker” sa örnen
Gorgo till Nils när de flög in över Medelpad.
Nils tänkte då ”på vad det var för en
skillnad mellan de ljusa, gula rågåkrarna
med sina veka strån, som sköt upp på en
sommar, och den mörka barrskogen med
de fasta stammarna, som behövde åratal
för att mogna till skörd. ’Det vill gott tålamod till den, som ska få sin bärgning från
en sådan åker’, sade han.”
Selma Lagerlöf, Nils Holgerssons underbara resa
genom Sverige (1906–07), ur avsnittet I Medelpad.
22
SWEDISH FORESTS – RENWABLE GOLD
”Up here they have forests for fields” said
the eagle Gorgo to Nils when they flew in
over the northern county of Medelpad.
Nils then thought ”of the contrast between the light, golden-rye fields with
their delicate blades that spring up in one
summer, and the dark spruce forest with
its solid trees which took many years to
ripen for harvest. ‘One who has to get his
livelihood from such a field must have a
deal of patience!’ he observed.”
Selma Lagerlöf, The Wonderful Adventures of Nils
(1906–07) [Tr. Velma Swanston Howard],
from the chapter In Medelpad.
Kungl . S kogs- och L antbruksakademien – the R oyal Swedish A cademy of A griculture and Forestry
DE KUNGLIGA AKADEMIERNA
The Royal Swedish Academies
Kungl. Akademien för de fria konsterna (1735) KFrKA
Svenska Akademien (1786)
Royal Academy of the Free Arts
The Swedish Academy
Kungl. Vetenskapsakademien (1739) KVA
Kungl. Krigsvetenskapsakademien (1796) KKrVA
Royal Academy of Sciences
Royal Academy of War Sciences
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets
Akademien (1753) KVHAA
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (1811) KSLA
Royal Academy of Wit, History and Antiquities
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (1919) IVA
Kungl. Musikaliska Akademien (1771) KMA
Royal Academy of Engineering Sciences
Royal Academy of Music
Kungl. Örlogsmannasällskapet (1771) KÖMS
Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur
(1932) KGAA
Royal Society of Naval Sciences
Royal Gustav Adolf Academy of Swedish Folk Culture
Royal Academy of Agriculture and Forestry
H ögtidssammankomsten år 2016 – the Commemorative M eeting 2016
23
Stockholms Stadshus
Stockholms Stadshus ritades av arkitekten Ragnar Östberg och byggdes 1911–1923.
Det är ett av Sveriges främsta byggnadsverk i nationalromantisk stil. Byggnaden består av ca åtta miljoner tegelstenar. Det 106 meter höga tornet har svenska riksvapnet,
Tre Kronor, på toppen.
Bakom de ståtliga fasaderna ryms både kontor, sammanträdeslokaler för politiker
och tjänstemän, praktfulla festsalar och unik konst. Inspirerad av italienska renässanspalats lät Ragnar Österberg bygga Stadshuset runt två ”piazzor” – Borgargården
och Blå Hallen.
Vår ceremoni hålls i Blå Hallen, som ursprungligen var tänkt att putsas blå. Östberg ändrade sig – när han såg det vackra röda munkteglet ville han inte täcka över
det med blå puts. Han beslöt att behålla namnet eftersom det fanns med på alla
skisser och redan var mycket känt. Blå Hallen är Stadshusets största festsal, där Nobelfesten äger rum den 10 december varje år. Här finns en av Skandinaviens största
orglar med drygt 10 000 pipor och 138 stämmor.
En trappa upp leder två magnifika koppardörrar till Gyllene Salen, platsen för vår
bankett. Salens väggar är täckta med drygt 18 miljoner mosaikbitar av glas och guld.
Mosaiken bildar porträtt av personer och händelser ur den svenska historien i bysantiskt inspirerad stil. Fondväggen domineras av Mälardrottningen, som symboliserar
Stockholm, ”hyllad av Österland och Västerland”.
Den stora Rådssalen har ett tak som ger en känsla av att befinna sig i en vikingatida ryggåsstuga.
Hedersingången De Hundrades Valv leder direkt in till festvåningen. På en avsats
på väggen ser man delar av klockspelet Örjansleken.
Festvåningens förrum, Ovalen, har skapats för Tureholmstapeterna, vävda i
Frankrike i slutet av 1600-talet.
Prinsens Galleri, med en storslagen utsikt över Riddarfjärden, används för stadens mottagningar. Panoramat återspeglas i Prins Eugens al fresco-svit på galleriets
motsatta vägg.
I salen Tre Kronor hänger tre förgyllda ljuskronor ned från bjälklaget. Norra och
södra väggen täcks av sidenbrokader vävda i Kina.
24
Kungl . S kogs- och L antbruksakademien – the R oyal Swedish A cademy of A griculture and Forestry
The Stockholm City Hall
Stockholm City Hall was designed by the architect Ragnar Östberg and was built in
1911–1923. It is one of Sweden’s foremost buildings in the National Romantic style.
The building consists of about eight million bricks. The tower, 106 metres high, has
the national coat of arms, Three Crowns, on top.
Behind the imposing facades are found offices, meeting rooms for politicians and
officials, splendid banqueting halls and unique art. Inspired by the palaces of the
Renaissance, Ragnar Östberg had the City Hall built around two squares, or ”piazzas” – the Borgargården and the Blue Hall.
Our ceremony is held in the Blue Hall, which was originally meant to be painted
blue. Östberg changed his mind – when he saw the beautiful red bricks, he did not
want to cover them with plaster. He decided to keep the namn Blue Hall, as it was
found on all the plans of the building and was already in common use. This is the
building’s largest hall, where the Nobel Prize Banquet takes place on the 10th of
December every year. Here you find one of Scandinavia’s largest organs with more
than 10,000 pipes and 138 stops.
Upstairs, two magnificent copper doors lead to Gyllene Salen, The Golden Hall,
the place for our banquet. The hall walls are covered with over 18 million mosaic
pieces made of glass and gold. The mosaic forms portraits of people and events from
the Swedish history in a Byzantine-inspired style. The back wall is dominated by
Mälardrottningen, the ”Lake Mälaren Queen”, symbolizing Stockholm, ”acclaimed
by the East and the West”.
The large Council Chamber has a ceiling that gives the impression of being in a
Viking long house.
The entrance of honour, The Vault of the Hundred, leads directly to the banquet
halls. On the balcony, you can see some of the Saint George clockwork figures.
The anteroom of the banqueting halls, The Oval, was created for the Tureholm
tapestries, woven in France in the end of the 17th century.
The Gallery of the Prince, with a magnificent view of Riddarfjärden, is used
for the city’s receptions. The panorama is reflected on the opposite wall in Prince
Eugene’s painting in fresco.
In the Three Crowns’ Chamber three golden chandeliers hang from the beamed
ceiling. The northern and southern walls are covered with silk brocades woven in
China.
H ögtidssammankomsten år 2016 – the Commemorative M eeting 2016
25
GYLLENE SALEN – THE GOLDEN HALL
1
*
*
26
*
*
7
*
9
8
*
10
*
Kungl . S kogs- och L antbruksakademien – the R oyal Swedish A cademy of A griculture and Forestry
13
11
*
*
*
6
4
2
*
5
3
*
14
12
*
*
* Bordsvärdens ungefärliga placering vid bordet. The table host’s approximate position at the table.
T
17
15
*
19
18
16
*
*
*
20
*
23
21
24
22
*
25
*
*
*
*
Platsnummer vid resp bord.
Seat number at each table.
26
*
*
10
11
9
12
8
13
7
14
6
15
5
16
4
17
3
18
2
19
1
20
H ögtidssammankomsten år 2016 – the Commemorative M eeting 2016
27
Gäster samt placering vid middagen – Guests and seating at dinner
Gyllene salen 28 januari 2016
H.K.H. Prins Carl Philip – H.R.H. Prince Carl Philip
Reservation för ändringar.
Subject to changes.
Efternamn
Surname
Förnamn
First name
Titel
Title
Abrahamsson
Ackefors
Ackzell
Adlercreutz
Ahlfeldt
Ahrland
Almroth
Alness
Alness
Alsheimer Evenstedt
Amnegren
Anderson
Andersson
Andersson
Andersson
Andersson
Andersson
Andersson
Andersson
Andersson
Andersson
Andersson
Andersson
Andersson
Andersson
Andersson
Andersson
Angulo
Angulo
Annerberg
Annerberg
Antonson
von Arnold
von Arnold
Aschan
Askerö
Linda
Hans
Lennart
Susanne
Stefan
Åsa
Lilian
Ingela
Kenneth
Elisabeth
Anette
Björn
Birgitta
Bo
Boel
Folke
Hans
Hans-Axel
Henrik C
Inger
Lars-Gunnar
Leif
Lennart
Margareta
Rune
Ulla
Åsa
Frederick
Matthew
Monica
Rolf
Hans
Fredrik
Sara
Gunilla
Gun
Matkonsult
Professor em, hedersledamot KSLA
Skog Dr
Jurist
Ek Mag
Docent
Redaktör
Fru
Verkställande direktör
Intendent
Akademikamrer KSLA
Generalmajor
Fru
Akademiens avgående vice preses
Lantbrukare
Professor em
Professor
Lantbrukare
Länsfiskekonsulent
T f generaldirektör
Professor
Professor
Vet Med Dr
Fru
Professor
Konsult
Agr Stud
Associate Director
Student
Kanslisekreterare
Utredare
Docent
F d lagman
Professor
Agronom
Assistent KSLA
28
Kungl . S kogs- och L antbruksakademien – the R oyal Swedish A cademy of A griculture and Forestry
Bord
Table
23
10
8
11
1
19
26
14
14
19
22
11
12
15
14
21
12
14
23
18
17
5
10
10
12
15
22
3
3
11
11
19
16
16
21
1
Plats
Seat
1
2
10
3
10
13
6
9
17
1
2
12
13
4
16
8
12
1
2
15
6
14
13
3
8
17
8
12
14
13
2
4
18
7
7
1
Efternamn
Surname
Förnamn
First name
Titel
Title
Axelsson
Backteman
Barklund
Barklund
Beck-Friis
Beck-Friis
Bedoire
Bell
Benett Klarin
Berg
Berg
Berg Rustas
Berge-Erixon
Berglund
Bergman
Bergqvist
Bergsland
Birgersson
Biärsjö
Biärsjö
Björkland
Björklund
Björkqvist
Blesserholt
Blesserholt
Bolter
Bolter
Boman
Boman
Boon
Bornestaf
Brandt
Brattberg
Brennerfelt
Brennerfelt
Brinnen
Brinnen
Broberg
Bruce
Bruce
Brunner
Brynteson
Anna-Lena
Elisabeth
Pia
Åke
Barbro
Johan
Fredric
Anne-Marie
Malin
Ida
Per G
Carolina
Gun
Ulla
Annika
Astrid
Ulrik
Ewa
Johan
Martin
Anna
Anders
Carl
Keiko
Matz
Christina
Leif
Rune
Viktor
Tove Enggrob
Ulrika
Ida
Gunilla
Rolf
Torbjörn
Sigrid
Uno
Jesper
Ingar
Åke
Andreas
Ann
Skog Dr
Statssekreterare
Docent
F d akademisekreterare KSLA
Agr Dr, VD
Chefredaktör, informationschef
Vice preses KFrKA
Fysioterapeut
Redaktör
Ordf Ultuna studentkår
Professor
Ordf Skogshögskolans studentkår
Fru
Docent
Lantmästare
F d ämnesråd
Vice ordf Ultuna studentkår
Fru
Agronom
Studerande
Dr
Jägmästare
Skogsmästare
Handläggare KSLA
Utredare
T f preses KFrKA
Ingenjör
Verkställande direktör
Lektor
1:e antikvarie
Ordf VMF studentkår
F d verkställande direktör
Generaldirektör
Civilekonom
Farmaceut
Senior Vice President
Förbundsdirektör
Överläkare
Professor em
Professor, Dr
Lärare
Bord
Table
Plats
Seat
8
11
16
16
18
18
11
9
4
9
22
24
9
7
21
3
18
7
19
19
17
10
12
21
21
15
15
22
14
8
19
9
3
11
11
24
24
7
18
18
24
24
H ögtidssammankomsten år 2016 – the Commemorative M eeting 2016
3
5
5
12
11
2
18
16
10
7
5
13
20
1
13
13
16
11
6
10
1
19
2
1
10
7
14
9
15
14
7
14
15
14
20
7
20
14
9
18
12
3
29
Efternamn
Surname
Förnamn
First name
Titel
Title
Brädefors Hedenqvist
Brändström
Bucht
Bucht
Byback
Bäckdahl
Anette
Jonas
Mervi
Sven-Erik
Lena
Martin
Civilingenjör
Enhetschef, Skog Dr
Fru
Landsbygdsminister
Leg sjukgymnast
Professor
23
5
13
13
24
18
17
18
19
4
11
20
Calderon
Calleberg
Carlén
Carlsson
Carlsson
Carlsson
Cavallin
Cederholm
Cermanová
Claesson
Clason
Clason
Cox
Cox
Cox
Cullhed
Maria
Anna
Karin
Gunborg
Linda
Mårten
Anna
Tommy
Zdena
Claes-Göran
Ingegerd
Åke
Barbara
Mary
Paul Alan
Anders
Personalvetare
Fil Kand
Fil Mag
Fru
Field Automation Specialist
Professor em, hedersledamot KSLA
Fil Mag
Professor
Ms
Agronom
Leg barnmorska
Agronom, ordf Allmänna avd KSLA
Mrs
Dr
Professor
Professor
2
5
6
15
1
15
23
17
4
2
14
14
6
1
6
13
7
9
2
9
3
6
5
4
12
20
14
5
4
5
11
14
Dahlberg
Dahlin
Dahlsten
Dalin
Dalin
Danielsson
Danielsson-Tham
Davelid
Demel Teketay
Dencker
Dencker
Denneberg
Denninger
Dirke
Due
Duffy
Edling
Håkan
Birgitta
Ulf
Anne-Marie
Göran
Gabriel
Marie-Louise
Andreas
Tehetena
Anna
Nils
Leif
Mats
Maria
Elisabeth
Brian
Peter
F d koncernchef
Fru
Professor
Professor
Docent
Verkställande direktör
Professor
Handelspolitisk utredare
Miss
Fru
Professor
Generaldirektör
Hemmansägare
Verksamhetsledare
Head of Public and Policy Affairs
Direktör
Agr Dr
25
12
13
6
6
7
17
3
16
13
13
20
1
11
6
14
6
3
1
10
18
15
2
5
18
11
11
2
5
6
15
6
8
17
30
Kungl . S kogs- och L antbruksakademien – the R oyal Swedish A cademy of A griculture and Forestry
Bord
Table
Plats
Seat
Efternamn
Surname
Förnamn
First name
Titel
Title
Bord
Table
Plats
Seat
Edman
Edqvist
von Ehrenheim
Ehrenkrona
Ehrenkrona
Einarsson
Ekman
Ekström
Elbæk-Jørgensen
Eliasson
Eliasson
Ellegren
Elmevik
Elmqvist
Elvander
Elvander
Engfeldt
Engfeldt
Englesson
Engström
Engvall
Engwall
Ericson
Eriksson
Eriksson
Eriksson
Eriksson
Eriksson
Eriksson
Eriksson
Erlandsson
Erngren Wohlin
Frida
Lars
Alexia
Carl-Erik
Rosanna
Stig
Henrik
Marcus
Thomas
Anna-Maj
Hans
Hans
Lennart
Thomas
Marianne
Thomas
Christina
Lars-Göran
Lennart
Lisa
Anders
Lars
Gunvor G
Jakob
Håkan
Marianne
Per
Teri Lee
Tord
Yvonne
Eskil
Birgit
Etolog
Professor em
Agr Stud
Agronom
Fru
Professor em
Vetenskapsjournalist
Ordf Alnarps Studentkår
PhD Jur
Fru
Företagare
Professor
Professor em, preses KGAA
Professor
Professor
Flygledare
F d informationsdirektör
Ambassadör
Lantmästare
Jägmästare
Professor em
Professor
Statssekreterare
Agr Stud
Lantbrukare
Jägmästare
Akademibibliotekarie KSLA
Lantbrukare
F d akademiagronom KSLA
Fru
Riksdagsledamot
F d generaldirektör
12
9
11
20
20
6
8
6
19
2
2
17
13
1
9
9
10
10
25
4
6
17
15
14
18
8
19
18
14
14
11
9
19
15
9
11
2
3
13
9
8
19
10
16
8
18
5
11
5
11
7
19
7
10
15
13
12
5
20
3
3
18
8
3
Fahlbeck
Fimmerstad
Fimmerstad
Flod
Flodman
Flygare
Fogde
Forsberg
Erik
Anne-Marie
Jan
David
Birgitta
Iréne
Madeleine
Jacob
Departementsråd
Verkställande direktör
Agronom
Agr Stud
Pol Mag
Docent, forskningschef
Programchef
Ordf SLU:s studentkårer (SLUSS)
20
20
20
1
3
19
1
11
9
6
15
4
17
9
7
4
H ögtidssammankomsten år 2016 – the Commemorative M eeting 2016
31
Efternamn
Surname
Förnamn
First name
Titel
Title
Frankelius
Frankelius
Frisén
Frohm
Frost-Johansson
Fryk
Fryk
Futter
Camilla
Per
Rune
Sten
Margareta
Eva
Jan
Martyn
Förhandlingschef
Dr, projektledare
Fil Lic
Seniorkonsult
Avdelningschef/seniorkonsult
Läkare
Skog Dr
Dr
22
22
4
5
17
15
15
22
16
19
20
16
9
19
12
17
Gamstorp
Gemmel
Georgson
Germundsson
Germundsson
Gerremo
Gerremo
Gestrin
Glynn
Granborg Anderson
Granqvist
Grimstedt
Gruvaeus
Gunnarson
Gunnarson
Gunnarsson
Gustafsson
Gustafsson Fahlbeck
Günther
Göransson
Christina
Pelle
Peter
Lisa
Per
Britt
Inge
Christina
Carolyn
Margaretha
Carl Jan
Linda
Ingemar
Anna Sofia
Bengt-Olov
Astrid
Lena
Maud
Stefan
Matilda
Museichef
Professor, hedersledamot KSLA
Herr
Agronom
Agronom
Hushållslärare
Vet Med Dr h c, hedersledamot KSLA
Agroforstmagister
Associate Director
Fru
Professor i måltidskunskap
Journalist
Agronom
Speciallärare
Lantmästare
Studerande
Professor
Agronom
Civilekonom
LRF Ungdomen
5
24
14
3
3
3
3
20
3
11
17
24
10
18
18
20
5
20
22
22
13
10
19
9
11
1
4
14
3
17
8
5
8
17
8
12
7
18
7
12
Hagberg
Hahn
Halling
Halling
Hartman
Hartman
Hartman
Hartman
Harttung
Hedenqvist
Hedenstedt
Hedlund
Lovisa
Thomas
Inggun
Mats
Anders
Anne
Erik
Ewa-Lena
Thomas
Per
Susanne
Jackie
Fil Dr/senior policyrådgivare
Agr Dr
Företagare
Verkställande direktör
Verkställande direktör
Förskollärare
Verkställande direktör
Kvalitetschef
Direktör
Akademiråd
Läkemedelsprövningsledare
Direktör
1
23
2
2
5
20
20
5
8
21
10
9
15
18
4
1
12
10
1
1
2
4
10
8
32
Kungl . S kogs- och L antbruksakademien – the R oyal Swedish A cademy of A griculture and Forestry
Bord
Table
Plats
Seat
Efternamn
Surname
Förnamn
First name
Titel
Title
Bord
Table
Plats
Seat
Hedlund
Heino
Heino
Helander
Helander
Helgstrand
Hellénius Cederholm
Hellgren Staykov
Hellström
Hellström
Hellström
Hermanryd
Herou
Hidén
Hidén
Hjältén
Hoel
Holmberg
Holmgren
Holstein
von Horn
Houby-Nielsen
Hylander
Hägglund
Hägglund
Hällgren
Högberg
Högberg
Hörnberg
Linda
Elvi
Jan
Carl-Anders
Margareta
Lars
Mai-Lis
Marianne
Clara
Elisabeth
Mats
Annika
Karin
Cecilia
Christian
Joakim
Christer
Martin
Anders
Helene
Edvard
Sanne
Lucas
Anne
Björn
Jan-Erik
Mona
Peter
Staffan
Dr
Fru
Forstråd
Akademisekreterare KSLA
Verkställande direktör
Agronom
Professor
Sopran
Skogsbrukschef
Kansliråd
F d jordbruksminister
Förlagsredaktör
Journalist
Hortonom, Agr Lic
Lantmästare
Professor
Agronom
Agr Stud
Civiljägmästare
Departementsråd
Lantmästare
Styresman
Agr Stud
Fru
Professor
Professor em
Docent
Rektor
Gymnasiechef
21
16
16
11
11
6
17
19
25
15
15
3
23
4
4
7
5
12
25
9
16
1
7
10
10
4
16
16
25
19
9
4
6
19
13
11
17
2
11
2
7
9
2
14
6
8
20
1
1
16
19
18
12
4
16
20
14
12
Ihse
Ihse
Ingvarsson
Ivarsson
Ivarsson
Iwarsson Wide
Izlar
Christer
Margareta
Anders
Kjell
Pernilla
Mia
Robert
Civilingenjör
Professor em
Journalist
Agr Lic
Departementsråd
Programchef
Professor, Director
7
7
1
22
18
24
16
10
15
20
3
5
17
8
Jacobsson
Jacobsson
Jakobsson
Jansson
Jonas
Kersti
Anna
Stefan
Skog Dr
Fru
Universitetslektor
Professor
24
24
19
23
4
19
15
4
H ögtidssammankomsten år 2016 – the Commemorative M eeting 2016
33
Efternamn
Surname
Förnamn
First name
Titel
Title
Jarvis
Johanson
Johansson
Johansson
Johansson
Johansson
Johansson
Johnsson
Jonsson
Jonsson
Hannah
Stefan
Conny
Emma
Jan-Olov
Lena
Lena
Bengt
Anders
Karin
Fil Stud
Verkställande direktör
Herr
Agr Stud
Dr h c
Generalsekreterare
Chefredaktör
Agronom
Agr Dr
24
8
17
26
18
3
21
20
5
7
1
11
18
9
10
5
17
3
2
17
Karlman
Karlsson
Karlsson
Karlsson
Karlsson
Kaspersson
Kjellström
Klarin
Klingberg
Koch
Korkman
Krasny
Kratz
Kreuger
Kuylenstierna
Kuylenstierna
Kylin
Kylin
Margareta
Ann-Britt
Maria
Rickard
Tord
Eva
Rolf
Gustaf
Tage
Cecilia
Rikard
Marianne
Anita
Jenny
Carl Henric
Johan
Gina
Harald
Professor em
Ordf Jordbruksavdelningen KSLA
Agronom
Ordf Lantmästarkåren
Redaktör
Agronom
Docent
Vetenskapsjournalist
Docent
Agronom
Agronom
Professor
Fru
Agr Dr
Civiljägmästare
Executive Director
Civilingenjör
Studerande
19
7
25
4
8
23
22
4
8
2
20
10
8
18
7
12
17
17
11
5
19
7
6
13
13
5
8
9
19
14
1
7
16
6
3
20
Lange
Larsson
Larsson
Larsson
Larsson
Larsson
Larsson
Larsson
Larsson
Larsson
Larsson
Larsson
Ulrich
Bengt
Eva
Frida
Jimmy
Lars-Gunnar
Lena
Magnus
Maria
Mårten
Stig
Åsa
Docent, universitetslektor
Lantmästare
Specialpedagog
LRF Ungdomen
Segmentschef
Professor
Fru
Jägmästare, Skog Lic
Journalist
Skogsdirektör
Professor em
Agr Stud
19
14
4
22
21
11
14
24
4
4
24
26
16
10
8
10
6
16
20
2
17
13
8
11
34
Kungl . S kogs- och L antbruksakademien – the R oyal Swedish A cademy of A griculture and Forestry
Bord
Table
Plats
Seat
Efternamn
Surname
Förnamn
First name
Titel
Title
Laurell
Liljelund
Lilliehöök
Lilliehöök Hörnberg
Lindahl
Lindell
Lindén
Lindén
Linder
Lindgren
Lindqvist
Lindqvist
Lindström
Linnér
Livsey
Lovang
Lundegrén
Lundeheim
Lundén
Lundén
Lundgren
Lundgren
Lundgren Ivarsson
Lundin
Lundkvist
Lundkvist
Lundmark
Lundström
Lyhagen
My
Lars-Erik
Agneta
Eva
Helene
Marie Louise
Lena Maria
Svante
Sune
Sven
Catharina
Svante
Claus
Harry
Susan
Ulrik
Jan
Nils
Jan-Åke
Kerstin
Björn
Lill
Gudrun
Leif
Helene
Lars-Erik
Anneli
Sören
Jimmy
Vetenskapsjournalist
Fil Dr
Lantmästare
Lärare
Naturvårdskonsult
Konsult
Dr h c, f d verkställande direktör
Leg läkare
Professor em
F d landshövding
F v övertandläkare
Riksmarskalk, professor
Sjökapten
Statsagronom
Fru
Verkställande direktör
F d Lantbruksdirektör
Professor
Skog Dr h c
Distriktssköterska
Docent, hedersledamot KSLA
Fil Dr
Sjuksköterska
Verkställande direktör
Professor
Agronom
Studerande
Verkställande direktör
Akademibibliotekarie KSLA
15
4
18
25
10
25
25
25
1
11
13
13
2
23
22
18
20
3
8
8
16
16
22
20
26
2
11
17
25
13
9
1
6
20
2
15
9
8
10
3
16
12
12
18
14
17
2
15
9
2
19
6
7
11
3
11
2
14
Magnusson
Magnusson
Mahlberg
Malmberg
Malmfors
Malmqvist
Malmsten
Malmsten
Marcopoulos
Marek
Markgren
Martiin
Frida
Gert
Pirjo
Kristina
Birgitta
Kristin
Anna
Jonas
Julia
Michal
Olle
Carin
MSc miljöekonom, trainee
Docent
Fru
Lektor
Docent
12
19
21
8
10
2
25
25
22
4
22
19
3
18
5
12
18
13
4
16
4
3
15
5
Veterinär
Vet Med Dr
Agr Stud
Professor
Agronom
Universitetslektor
Bord
Table
Plats
Seat
H ögtidssammankomsten år 2016 – the Commemorative M eeting 2016
35
Efternamn
Surname
Förnamn
First name
Titel
Title
Mattisson
Mattsson
Mattsson
Maziliauskas
Moberg
Mortensen
Mulu Demissie
Myrelid
Månsson
Mårtensson
Möller
Möller
Mörner
Mörner
Anki
Jens
Johan
Antanas
Christina
Kirsten
Mekdes
Patrik
Jenny
Anna
Christina
Lotta
Anne
Torsten
Docent
Generaldirektör
Ek Kand
Professor
Preses KVA
F d ämnesråd
Mrs
Agronom
Naumburg
Naumburg
Niblaeus
Nilsagård
Nilsagård
Nilsson
Nilsson
Nilsson
Nilsson
Nilsson
Nilsson
Nilsson
Nilsson
Nilsson
Nilsson-Björck
Nolin
Nordansjö
Nordberg
Nordberg
Nordenhem
Nordenhem
Norderhaug
Norderhaug Ferguson
Nordfjell
Nordfjell
Nordin
Nordin
Birgitta
Nils
Kerstin
Catrin
Hans
Anders
Anna
David
Ella
Kjell-Arne
Mats
Mikaela
Pelle T
Svante
Rebecka
Catharina
Ingemar
Elinor
Mats
Henrik
Marika
Ann
Anne-Li
Pontus
Tomas
Annika
Christina
36
Professor
Fil Dr h c, hedersledamot KSLA
Skogsskötselchef
Grevinna
Statsveterinär
Akademijägmästare KSLA
Riskingenjör
Akademiens avgående preses
Ämnesråd
Agronom
Chefredaktör
Studerande
Direktör
F d kommunikationschef
Docent
Agronom ekonom
Fotograf
Agronom
Docent
Civiljägmästare
Stud Djursjukskötare
Skog Dr
Entomolog
Fru
F d forskningschef
Seniorrådgiver
Tandläkare
Professor
Professor
Departementsråd
Kungl . S kogs- och L antbruksakademien – the R oyal Swedish A cademy of A griculture and Forestry
Bord
Table
Plats
Seat
11
15
12
17
13
23
16
21
6
20
17
24
25
25
1
10
18
14
13
19
13
2
20
4
15
9
13
5
24
24
13
1
3
5
25
5
25
1
8
12
26
25
4
19
24
6
25
10
10
7
7
7
5
11
8
15
18
17
13
8
6
8
10
11
16
20
15
10
20
15
19
6
16
10
6
1
3
19
4
20
7
7
Efternamn
Surname
Förnamn
First name
Titel
Title
Bord
Table
Plats
Seat
Nordin
Nordin
Norén
Norrfalk
Norrman
Nylinder
Nyrén
Nyrén
Nyström
Näsholm
Sigge
Ylva
Ylva
Maria
Åsa
Harald
Christian
Marie
Stefan
Torgny
Konsult
Akademikommunikatör KSLA
Departementssekreterare
Skog Dr h c
Departementsråd
Jägmästare
Verkställande direktör
CFO
Kanslichef
Professor
25
25
2
10
21
4
5
5
23
24
18
17
15
7
15
1
4
19
16
14
Odell
Odell
Odenberg
Odenberg
Olausson
Olsson
Olsson
Olsson
Olsson
Olsson
Olsson Engvall
Oprean
Orihuela de Cullhed
O'Rouke
Ostelius
Carl
Åsa
Catherine
Mikael
Sofia
Erik
Gustav
Håkan
Karl Erik
Sonja
Eva
Ovidiu
Carlota
Tate
Mats
Herr
Lantmästare
Verkställande direktör
Generaldirektör, preses KKrVA
Stud Djursjukskötare
Landskapsarkitekt L/MSA
Avdelningschef
Professor
F d jordbruksminister
Fru
Docent
Jägmästare
Civilekonom
Director of Economic Development
Jägmästare, journalist
21
21
13
13
7
12
1
2
15
15
6
1
13
16
24
20
3
15
18
13
10
2
8
8
3
10
12
9
3
16
Palme
Palme
Palmér
Palmér
Pedersen
Pedersen
Pehrson
Perers
Petersson
Petré
Pettersson
Philipsson
von Platen
Porter
Gunnar
Tina
Carl Henrik
Eleonor
Alf
Anja
Inger
Karin
Ingrid
Maria
Eva
Jan
Marie
John
Jur Kand
Fru
Jägmästare
Veterinär
Skogskonsulent
Leg veterinär
Samordnare
Skribent, ordförande
Generaldirektör
Jägmästare
Fil Dr
Statsagronom em
Leg sjuksköterska
Professor, Dr
20
20
2
2
8
12
18
8
17
1
5
9
16
9
13
20
16
11
18
9
19
16
7
9
15
13
1
4
H ögtidssammankomsten år 2016 – the Commemorative M eeting 2016
37
Efternamn
Surname
Förnamn
First name
Titel
Title
Rabenius
Rabenius
Rabnor
Ragnarsson
Ragnarsson
Ramnerö
RantaEskola
Rauden
Rausing
Ravandoni
Ren Öste
Rendel
Reuterskiöld
Ringdahl
Rogne
Rogne
Ronander
Ronquist
Ronquist
Roos
Roos
Rosencrantz
Rosswall
Rundqvist
Rutegård
Rutegård
Rydberg
Rydberg
Rytkönen
Rytkönen
Rådström
Rådström
Rönnholm
Christina
Ingel
Siv Maria
Gun
Martin
Beatrice
Eva
Lisbeth
Lisbet
Amanda
Yi
Jan
Marianne
Fabian
Cecilia
Dag
Anders
Eva
Fredrik
Arne
Quintus
Helle
Thomas
Jan
Chatarina
Åke
Ingrid
Tomas
Paulina
Seppo
Lennart
Monica
Jacob
F d assistent KSLA
Verkställande direktör
Civilekonom
Bonde
Lantbrukare
Agronom
Arkitekt MSA
Chefredaktör
Dr
Salander Björklund
Sandgren
Sandström
Schnürer
Sempler
Sennerby Forsse
Servin
Siggelin
Elisabet
Mats
Jan
Johan
Kaianders
Lisa
Dave
Erik
38
Bord
Table
Plats
Seat
Agr Dr
Professor em
Direktör, sekreterare KGAA
Agr Stud
Agronom
Agronom
Direktör
Akademiagronom KSLA
Professor
Agr Dr h c
Student
F d sekreterare KSLA
Professor em
Agronom
Leg sjuksköterska
Leg veterinär
Agr Dr
F d statsagronom
Docent
Herr
F d forskningschef
Leg sjuksköterska
Agr Stud
3
3
23
26
26
12
21
17
12
12
1
9
9
21
26
26
3
23
23
9
9
5
23
21
6
6
4
4
19
19
7
7
26
19
10
11
13
8
17
11
13
5
11
11
2
12
12
7
12
20
7
14
6
10
11
6
16
14
5
6
18
3
12
20
9
14
Verkställande direktör
Verkställande direktör
Jägmästare, hedersledamot KSLA
Professor, vicerektor
Redaktör
Akademiens preses
Agronom
Agr Stud
10
2
8
9
26
13
6
7
9
5
17
17
16
5
19
16
Kungl . S kogs- och L antbruksakademien – the R oyal Swedish A cademy of A griculture and Forestry
Efternamn
Surname
Förnamn
First name
Titel
Title
Bord
Table
Plats
Seat
Sigvald
Sigvardsson
Sjaunja
Skarp
Slotte
Slöör
Sorby
Stark
Stark
Stenborg Blom
Stenson
Stenström
Stenström
Stigson
Stjerndahl
Stjerndahl
Stolpe Nordin
Stridsman
Ståhle
Sundell
Sundström
Swarén
Svennersten Sjaunja
Svensson
Svensson
Swensson
Sylwan
Söderlind
Roland
Fredrik
Lars-Ove
Sven-Uno
Nicolai
Susanna
Andreas
Annika
Magnus J
Catharina
Ingela
GunMarie
Per
Margareta
Erik
Magdalena
Ellen
Monika
Gunnela
Björn
Fredrik
Ulla
Kerstin
Harald
Henrik
Marie-Louise
Peter
Anita
Docent
Ordf Skogsmästarskolans Studentkår
Agr Dr
Professor, f d akademisekr KSLA
Statsvetare
Ständig sekreterare KFrKA
Lantmästare
Grundskollärare
Akademiagronom KSLA
Ämnesråd
Omvärldsanalytiker
Regionråd
Verkst direktör, hedersledamot KSLA
Platschef
Verkställande direktör
Ekonomagronom
Agr Stud
F d generaldirektör
Agr Dr h c, hedersledamot KSLA
Akademiens vice preses
Verkställande direktör
F d byråchef
Professor
Chefsekonom
Agr Stud
Stiftelsesekreterare
Agronom
Hovkanslist
7
2
6
7
12
11
21
17
17
9
20
18
18
2
23
21
14
16
14
15
19
10
6
21
4
14
12
15
12
6
1
8
14
5
18
19
12
18
8
13
6
2
10
9
12
15
7
16
14
16
12
14
11
4
4
1
Takie
Tekeste
Teketay Fanta
Tengbjörk
Thomsson
Thor
Thornström
Thuresson
Thyrel
Thyrel
Thörnelöf
Tormalm
Tunón
Sara
Brook
Demel
Barbro
Olof
Magnus
Carl-Gustaf
Tomas
Frida
Mikael
Eva
Karin
Håkan
Ms
Hotelldirektör
Professor
Fru
Agr Dr
Forskningschef
Docent
Principal
Fru
Fil Dr
Seniorrådgivare
Program Manager
Forskningsledare
26
14
16
5
22
2
13
10
8
8
4
5
19
15
6
6
17
1
18
20
15
19
4
4
5
2
H ögtidssammankomsten år 2016 – the Commemorative M eeting 2016
39
Efternamn
Surname
Förnamn
First name
Titel
Title
Ungerth
Louise
Lantmästare
17
17
von Wachenfelt
Wachtmeister
Wachtmeister
Wahlqvist
Wahlroos
Wahlroos
Wahlstedt
Wahlstedt
Wallgren
Wallgren
Wallin
Wallin
Welin-Berger
Wennebro
Westergren
Whitmore
Vickhoff
Wicklund Glynn
Wierup
Wikström
Wilson
Wramner
Wramner
Caroline
Carl-Gustaf
Marika
Kerstin
Björn
Saara
Gunnel
Håkan
Margareta
Per
Bo
Victoria
Susanne
Torbjörn
Isabelle
Mark
Renée
Anders
Martin
Lennart
Stefan
Louise
Per
Agronom
Jägmästare
Grundare Wanås Konst
Agr Stud
Styrelseordförande
Fru
Agronom
Agronom
Vet Med Dr
Professor
Jägmästare
Sjuksköterska
Agronom
Konsult
Agr Stud
Forest Entomologist
Fru
Associate Professor
Professor
Agronom
Adjutant
Fil Kand
F d generaldirektör
20
12
12
20
15
15
23
23
9
9
2
2
22
14
22
10
22
3
3
18
15
23
23
16
16
7
10
18
5
15
8
9
19
14
17
14
11
11
17
20
16
6
4
20
3
20
Åhlén
Åhman
Åhnberg
Åhnberg
Marit
Birgitta
Annika
Bertil
Fil Dr, akademiintendent KGAA
Professor
Agr Dr h c, konsult
Konsult
13
7
13
13
1
7
7
12
Öhrn
Öhrn
Öste
Österberg
Österman
Barbro
Ingemar
Rickard
Hanna
Sara
Leg sjukgymnast
Skog Dr h c
Professor
Marknadskommunikatör
Agr Dr
16
16
1
1
5
17
10
14
17
3
40
Kungl . S kogs- och L antbruksakademien – the R oyal Swedish A cademy of A griculture and Forestry
Bord
Table
Plats
Seat
BORDSPLACERING/SEATING – GYLLENE SALEN 28 JANUARI 2016
Platsernas placering vid bordet framgår på sidan 27. Bordsvärden är markerad i grönt nedan.
Seat layout at the table is shown on page 27. The table host is highlighted in green below.
Reservation för ändringar. Subject to changes.
Bord/table 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Gun Askerö
Gustav Olsson
Linda Carlsson
David Flod
Mary Cox
Mats Denninger
Madeleine Fogde
Sune Linder
Maria Petré
Stefan Ahlfeldt
Yi Ren Öste
Ovidiu Oprean
Catrin Nilsagård
Rickard Öste
Lovisa Hagberg
Kjell-Arne Nilsson
Hanna Österberg
Thomas Elmqvist
Sanne Houby-Nielsen
Anders Ingvarsson
Bord/table 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Mats Halling
Margareta Stigson
Lars-Erik Lundkvist
Inggun Halling
Mats Sandgren
Fredrik Sigvardsson
Maria Calderon
Håkan Olsson
Cecilia Koch
Hans Eliasson
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Eleonor Palmér
Claus Lindström
Kristin Malmqvist
Bo Wallin
Ylva Norén
Carl Henrik Palmér
Victoria Wallin
Magnus Thor
Anna-Maj Eliasson
Claes-Göran Claesson
Bord/table 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Britt Gerremo
Nils Lundeheim
Carolyn Glynn
Inge Gerremo
Lena Johansson
Martin Wierup
Annika Hermanryd
Hans Nilsagård
Lisa Germundsson
Ingel Rabenius
Per Germundsson
Frederick Angulo
Astrid Bergqvist
Matthew Angulo
Gunilla Brattberg
Anders Wicklund Glynn
Birgitta Flodman
Andreas Davelid
Christina Rabenius
Anders Ronander
H ögtidssammankomsten år 2016 – the Commemorative M eeting 2016
41
Bord/table 4
Bord/table 6
Bord/table 5
Bord/table 7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
42
Harald Nylinder
Cecilia Hidén
Michal Marek
Eva Thörnelöf
Gustaf Klarin
Ingrid Rydberg
Rickard Karlsson
Eva Larsson
Lars-Erik Liljelund
Malin Benett Klarin
Henrik Svensson
Zdena Cermanová
Mårten Larsson
Christian Hidén
Rebecka Nilsson-Björck
Jan-Erik Hällgren
Maria Larsson
Tomas Rydberg
Lisa Engström
Rune Frisén
Ewa-Lena Hartman
Anders Jonsson
Sara Österman
Christian Nyrén
Karin Tormalm
Anders Nilsson
Lena Gustafsson
Christer Hoel
Anna Calleberg
David Nilsson
Helle Rosencrantz
Anders Hartman
Christina Gamstorp
Leif Andersson
Eva Pettersson
Sten Frohm
Barbro Tengbjörk
Jonas Brändström
Marie Nyrén
Tomas Nordfjell
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lars-Ove Sjaunja
Karin Carlén
Stig Einarsson
Barbara Cox
Åke Rutegård
Elisabeth Due
Anders Engvall
Hélène Edling
Marcus Ekström
Eva Olsson Engvall
Paul Alan Cox
Kerstin Svennersten Sjaunja
Lars Helgstrand
Chatarina Rutegård
Göran Dalin
Elinor Nordberg
Peter Edling
Anne-Marie Dalin
Dave Servin
Jenny Månsson
Ulla Berglund
Gabriel Danielsson
Ann Norderhaug
Pontus Nordfjell
Ann-Britt Karlsson
Joakim Hjältén
Birgitta Åhman
Sven-Uno Skarp
Monica Rådström
Christer Ihse
Ewa Birgersson
Roland Sigvald
Sofia Olausson
Jesper Broberg
Margareta Ihse
Erik Siggelin
Karin Jonsson
Lucas Hylander
Anne-Li Norderhaug Ferguson
Lennart Rådström
Kungl . S kogs- och L antbruksakademien – the R oyal Swedish A cademy of A griculture and Forestry
Bord/table 8
Bord/table 10
Bord/table 9
Bord/table 11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Anita Kratz
Thomas Harttung
Anna-Lena Axelsson
Mikael Thyrel
Marianne Eriksson
Tord Karlsson
Christina Nordin
Tage Klingberg
Kerstin Lundén
Lennart Ackzell
Stefan Johanson
Kristina Malmberg
Henrik Ekman
Tove Enggrob Boon
Jan-Åke Lundén
Karin Perers
Jan Sandström
Alf Pedersen
Frida Thyrel
Mats Nilsson
Helene Holstein
Jan Rendel
Birgit Erngren Wohlin
John Porter
Marianne Elvander
Arne Roos
Ida Berg
Jackie Hedlund
Margareta Wallgren
Quintus Roos
Thomas Elvander
Marianne Reuterskiöld
Jan Philipsson
Ida Brandt
Lars Edqvist
Anne-Marie Bell
Johan Schnürer
Catharina Stenborg Blom
Per Wallgren
Gun Berge-Erixon
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Marika Nordenhem
Hans Ackefors
Margareta Andersson
Björn Hägglund
Christina Engfeldt
Henrik Nordenhem
Maria Norrfalk
Ingemar Gruvaeus
Elisabet Salander Björklund
Susanne Hedenstedt
Lars-Göran Engfeldt
Anne Hägglund
Lennart Andersson
Marianne Krasny
Tomas Thuresson
Ulla Swarén
Mark Whitmore
Birgitta Malmfors
Anders Björklund
Helene Lindahl
Anki Mattisson
Rolf Annerberg
Susanne Adlercreutz
Jacob Forsberg
Susanna Slöör
Carl-Anders Helander
Annika Nordin
Eskil Erlandsson
Alexia von Ehrenheim
Sven Lindgren
Anneli Lundmark
Björn Anderson
Monica Annerberg
Rolf Brennerfelt
Maria Dirke
Lars-Gunnar Larsson
Margaretha Granborg Anderson
Fredric Bedoire
Margareta Helander
Torbjörn Brennerfelt
H ögtidssammankomsten år 2016 – the Commemorative M eeting 2016
43
Bord/table 12
Bord/table 14
Bord/table 13
Bord/table 15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
44
Birgitta Dahlin
Carl Björkqvist
Frida Magnusson
Peter Sylwan
Lisbet Rausing
Johan Kuylenstierna
Marika Wachtmeister
Rune Andersson
Anja Pedersen
Erik Olsson
Amanda Ravandoni
Hans Andersson
Birgitta Andersson
Nicolai Slotte
Mikaela Nilsson
Carl-Gustaf Wachtmeister
Beatrice Ramnerö
Johan Mattsson
Frida Edman
Martin Holmberg
Marit Åhlén
Nils Dencker
Catharina Lindqvist
Sven-Erik Bucht
Lisa Sennerby Forsse
H. K. H. Prins Carl Philip
Annika Åhnberg
Lennart Elmevik
Carlota Orihuela de Cullhed
Ulf Dahlsten
Anna Dencker
Bertil Åhnberg
Christina Moberg
Anders Cullhed
Catherine Odenberg
Svante Lindqvist
Kerstin Niblaeus
Mikael Odenberg
Mervi Bucht
Carl-Gustaf Thornström
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Hans-Axel Andersson
Marie Louise Lindell
Tord Eriksson
Marie-Louise Swensson
Åke Clason
Brook Tekeste
Gunnela Ståhle
Brian Duffy
Ingela Alness
Bengt Larsson
Torbjörn Wennebro
Ellen Stolpe Nordin
Jakob Eriksson
Ingegerd Clason
Viktor Boman
Boel Andersson
Kenneth Alness
Yvonne Eriksson
Peter Georgson
Lena Larsson
Anita Söderlind
Mats Hellström
Sonja Olsson
Bo Andersson
Saara Wahlroos
Mårten Carlsson
Christina Bolter
Karl Erik Olsson
Gunborg Carlsson
Jens Mattsson
Elisabeth Hellström
Jan Fryk
My Laurell
Leif Bolter
Gunvor G Ericson
Björn Sundell
Ulla Andersson
Björn Wahlroos
Eva Fryk
Stefan Wilson
Kungl . S kogs- och L antbruksakademien – the R oyal Swedish A cademy of A griculture and Forestry
Bord/table 16
Bord/table 18
Bord/table 17
Bord/table 19
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Marie von Platen
Björn Lundgren
Tate O'Rouke
Jan Heino
Pia Barklund
Demel Teketay Fanta
Sara von Arnold
Robert Izlar
Elvi Heino
Ingemar Öhrn
Tehetena Demel Teketay
Åke Barklund
Mekdes Mulu Demissie
Peter Högberg
Monika Stridsman
Edvard von Horn
Barbro Öhrn
Fredrik von Arnold
Lill Lundgren
Mona Högberg
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Anna Björkland
Sören Lundström
Gina Kylin
Tommy Cederholm
Marie-Louise Danielsson-Tham
Lars-Gunnar Andersson
Ingrid Petersson
Carl Jan Granqvist
Margareta Frost-Johansson
Lars Engwall
Mai-Lis Hellénius Cederholm
Magnus J Stark
Lisbeth Rauden
Antanas Maziliauskas
Christina Möller
Hans Ellegren
Louise Ungerth
Conny Johansson
Annika Stark
Harald Kylin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Agneta Lilliehöök
Johan Beck-Friis
Teri Lee Eriksson
Lennart Wikström
Pernilla Ivarsson
Per Stenström
Jenny Kreuger
Bengt-Olov Gunnarson
Ingar Bruce
Jan-Olov Johansson
Barbro Beck-Friis
Håkan Eriksson
GunMarie Stenström
Ulrik Lovang
Inger Andersson
Ulrik Bergsland
Anna Sofia Gunnarson
Åke Bruce
Inger Pehrson
Martin Bäckdahl
Elisabeth Alsheimer Evenstedt
Håkan Tunón
Paulina Rytkönen
Hans Antonson
Carin Martiin
Johan Biärsjö
Ulrika Bornestaf
Thomas Elbæk-Jørgensen
Iréne Flygare
Martin Biärsjö
Margareta Karlman
Seppo Rytkönen
Åsa Ahrland
Fredrik Sundström
Anna Jakobsson
Ulrich Lange
Marianne Hellgren Staykov
Gert Magnusson
Catharina Nolin
Per Eriksson
H ögtidssammankomsten år 2016 – the Commemorative M eeting 2016
45
Bord/table 20
Bord/table 22
Bord/table 21
Bord/table 23
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
46
Erik Hartman
Rosanna Ehrenkrona
Bengt Johnsson
Anna Mårtensson
Leif Denneberg
Anne-Marie Fimmerstad
Leif Lundin
Ingela Stenson
Erik Fahlbeck
Kerstin Wahlqvist
Carl-Erik Ehrenkrona
Astrid Gunnarsson
Gunnar Palme
Christina Gestrin
Jan Fimmerstad
Caroline von Wachenfelt
Jan Lundegrén
Maud Gustafsson Fahlbeck
Rikard Korkman
Tina Palme
Keiko Blesserholt
Patrik Myrelid
Åsa Odell
Per Hedenqvist
Pirjo Mahlberg
Jimmy Larsson
Gunilla Aschan
Folke Andersson
Magdalena Stjerndahl
Matz Blesserholt
Eva RantaEskola
Fabian Ringdahl
Annika Bergman
Harald Svensson
Åsa Norrman
Jan Rundqvist
Lena Johansson
Andreas Sorby
Linda Hedlund
Carl Odell
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Olof Thomsson
Anette Amnegren
Kjell Ivarsson
Julia Marcopoulos
Per G Berg
Gudrun Lundgren Ivarsson
Stefan Günther
Åsa Andersson
Rune Boman
Frida Larsson
Isabelle Westergren
Matilda Göransson
Rolf Kjellström
Susanne Welin-Berger
Olle Markgren
Camilla Frankelius
Martyn Futter
Susan Livsey
Per Frankelius
Renée Vickhoff
Linda Abrahamsson
Henrik C Andersson
Louise Wramner
Stefan Jansson
Anna Cavallin
Thomas Rosswall
Eva Ronquist
Håkan Wahlstedt
Karin Herou
Erik Stjerndahl
Siv Maria Rabnor
Harry Linnér
Eva Kaspersson
Fredrik Ronquist
Gunnel Wahlstedt
Stefan Nyström
Anette Brädefors Hedenqvist
Thomas Hahn
Kirsten Mortensen
Per Wramner
Kungl . S kogs- och L antbruksakademien – the R oyal Swedish A cademy of A griculture and Forestry
Bord/table 24
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Hannah Jarvis
Magnus Larsson
Ann Brynteson
Jonas Jacobsson
Linda Grimstedt
Ingemar Nordansjö
Sigrid Brinnen
Stig Larsson
Lotta Möller
Pelle Gemmel
Lena Byback
Andreas Brunner
Carolina Berg Rustas
Torgny Näsholm
Birgitta Naumburg
Mats Ostelius
Mia Iwarsson Wide
Nils Naumburg
Kersti Jacobsson
Uno Brinnen
Bord/table 26
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lilian Almroth
Cecilia Rogne
Martin Ragnarsson
Emma Johansson
Pelle T Nilsson
Åsa Larsson
Dag Rogne
Gun Ragnarsson
Fabian Ringdahl
Sara Takie
Kaianders Sempler
Bord/table 25
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Anders Holmgren
Clara Hellström
Håkan Dahlberg
Anna Malmsten
Torsten Mörner
Eva Lilliehöök Hörnberg
Lennart Englesson
Anna Nilsson
Svante Lindén
Mats Nordberg
Ella Nilsson
Staffan Hörnberg
Anne Mörner
Jimmy Lyhagen
Lena Maria Lindén
Jonas Malmsten
Ylva Nordin
Sigge Nordin
Maria Karlsson
Svante Nilsson
H ögtidssammankomsten år 2016 – the Commemorative M eeting 2016
47
Svensk skog – förnybart guld
Skogen är kunglig. Den har sina undersåtar i fot- och ögonhöjd: mossa, svamp, bär,
barr och buskarna, dess mantel av gran och tall är städsegrön, dess mäktiga trädkronor susar nära himlen. Mitt i detta kungliga skafferi vandrar de utsökta delikatesserna fågel och vilt. Skogen bjuder på den mest magnifika gastronomi, såsom
aftonens meny visar.
Kvällens meny
Apéritif
Kir Princesse à la Fôret: Likör av torkade skogshallon krönt av mousserande vin.
Åtföljs av Karl-Johansvampscrème med lagrad Svecia tronande på barkbröd, smyckad med friterad lav och färska blomster.
Förrätt à la delad godhet, fyra per fat
Skogens ceremonimästare Tjäder, uppstigen ur kolmilan, ledsagas av kryddinkokt
pumpa och en svampfanfar av svart trumpet, fänkålsfrön och pumpakärnor.
Mild blomkålsterrin med friterad potatis och citron.
Separat svampfanfar av svart trumpet och trattkantareller.
Rotsellericrème.
Hovfröken Lichenes inträder som friterad lav, kammarherre Spinacia Oleracea såsom friterad bladspenat.
Glödande rubiner i form av torkade lingon.
Burträsks stolthet Västerbottensost som skir spets. Skogens livssaft gransirapen förgyller fatets läckerheter.
2013 Al-Cantara Luci Luci, Etna Bianco, Sicilien, Italien
Luci Luci är ljust halmgul i färgen. Dofter av vita blommor, färsk frukt, gult äpple
och tropiska frukter samt den typiska mineralitet som man finner i Carricanteviner.
Smaken är frisk och välbalanserad med lång eftersmak. Mineralig med härlig sälta
och citrustoner.
48
Kungl . S kogs- och L antbruksakademien – the R oyal Swedish A cademy of A griculture and Forestry
Varmrätt
Svensk ädling ur högviltfamiljen Cervus: kronhjortsytterfilé rullad i torkade blåbär
med skogens kryddor: enbär, timjan, lagerblad, tranbär, torkade kantareller lika med
skogens müsli, placerade på granris.
Potatispuré i hovdräkt av rödvinsbrässerad kronhjortsbog i minibitar samt persiljerot, orange morot, röd morot, picklade gulbetor, strimlad bladpersilja.
Sällskapet kompletteras av rödvinssås baserad på långkokt hjortbog.
2012 Château Mont-Redon, Lirac, Frankrike
Doften är öppen, stor och mogen. Vi hittar toner som katrinplommon och kryddor.
Smaken är elegant och komplex. Ett medelfylligt vin med mogna bärtoner och fin
fatkaraktär.
Dessert
Unik i sitt milda majestät: lingonbavaroise skapad för aftonen av Nobelkonditorn
Daniel Roos. Eskorteras av lingoncrème, mjölkchoklad samt glass av de skogliga
juvelerna granskott.
2010 Pinot Gris Vendanges Tardives, Alsace, Frankrike
Vacker guldgul färg med inslag av koppar. Intensiv rik doft med noter av kanderad
frukt, katrinplommon, fikon, rostat kaffe och lakrits. Mjuk söt generös smak med
lång rik bouquet och inslag av kvitten, kanderad frukt och honung.
Presentatörer: Christina Möller & Carl Jan Granqvist.
H ögtidssammankomsten år 2016 – the Commemorative M eeting 2016
49
Swedish forests – renewable gold
Forests are royal. They have their minions at ground and eye level: moss, mushrooms,
berries, pine needles and bushes, their mantles of spruce and fur are evergreen, their
towering treetops rustle close to the sky. In the midst of this royal larder, the exquisite delicacies of fowl and game wander. Forests boast the most magnificent cuisine,
as you can see from this evening’s menu.
This evening’s menu
Apéritif
Kir Princesse à la Fôret: A liqueur of dried wild raspberries topped with sparkling
wine. Accompanied by a cep crème with matured Svecia cheese enthroned on bark
bread, decorated with sautéed lichen and fresh flowers.
First Course – Sharing Platter for Four
The forest’s master of ceremonies, the Capercaillie, risen from the earth kiln, accompanied by spiced, poached pumpkin, and a fanfare of black trumpet mushrooms,
fennel seeds and pumpkin seeds.
Mild cauliflower terrine with sautéed potatoes and lemon.
Separate fanfare of black trumpet and chanterelle mushrooms.
Celeriac puree.
Maid of Honour Lichenes makes her entrance as sautéed lichen, accompanied by
Chamberlain Spinacia Oleracea as sautéed spinach leaves.
Glowing red rubies in the form of dried lingonberries.
The pride of Burträsk, Västerbotten cheese as sheer lace. The forest’s life nectar,
spruce syrup adds a golden shimmer to the first course.
2013 Al-Cantara Luci Luci, Etna Bianco, Sicily, Italy
Luci Luci is light straw yellow in colour. Aromas of white flowers, fresh fruit, yellow
apple and tropical fruit accompany the mineral notes typical of Carricante wines.
Fresh and well-balanced flavours with a long finish. With minerals and delicious
saline and citrus tones.
50
Kungl . S kogs- och L antbruksakademien – the R oyal Swedish A cademy of A griculture and Forestry
Main Course
The Swedish nobleman of the Cervus big game family: sirloin of red deer encrusted
in dried blueberries with the herbs of the forest: juniper, thyme, bay leaves, cranberries, dried chanterelles, the equivalent of forest muesli, served on a bed of spruce
twigs.
Potato puree in a court dress of morsels of braised shoulder of red deer venison with
parsley, orange carrots, red carrots, pickled yellow beets and shredded flat-leaf parsley, complemented by a red wine sauce that has its base in the slow cooked braised
shoulder.
2012 Château Mont-Redon, Lirac, France
Open, generous and rich nose. Notes of prunes and spices. Elegant and complex flavours. A medium-bodied wine with ripe berry tones and a fine oak character.
Dessert
Unique in its quiet majesty: lingonberry bavaroise created for the evening by Nobel
confectioner Daniel Roos. Accompanied by lingonberry cream, milk chocolate and
ice cream made up of spruce tips, the royal jewels of the forest.
2010 Pinot Gris Vendanges Tardives, Alsace, France
A beautiful golden colour with hints of copper. Intense rich nose with notes of
candied fruit, plums, figs, roasted coffee and liquorice. Soft, sweet generous flavours
with a long, rich bouquet and hints of quince, candied fruit and honey.
Presenters: Christina Möller & Carl Jan Granqvist.
H ögtidssammankomsten år 2016 – the Commemorative M eeting 2016
51
Meny/Menu
Den svenska skogen – förnybart guld
Swedish forests – renewable gold
Apéritif
Skogshallonlikör i mousserande vin.
Karl Johansvampscrème på barkbröd.
Wild raspberry liqueur topped with sparkling wine.
Cep crème on bark bread.
Förrätt – Sharing Platter
Kolmilad tjäder med kryddinkokt pumpa, svart trumpetsvamp, blomkålsterrin, trattkantareller, rotsellerikräm, friterad lav, friterad bladspenat,
torkade lingon, Västerbottensost och gransirap.
Capercaillie cooked in an earth kiln accompanied by spiced, poached pumpkin,
black trumpet mushrooms, cauliflower terrine, celeriac puree, sautéed lichen,
sautéed spinach leaves, dried lingonberries, Västerbotten cheese and spruce syrup.
2013 Al-Cantara Luci Luci, Etna Bianco, Sicily, Italy
Varmrätt – Main course
Svensk kronhjortsytterfilé, rullad i torkade blåbär med skogens kryddor
enbär, tranbär, torkade kantareller, timjan, lagerblad, serveras på granris.
Potatispuré toppad med rödvinsbräserad kronhjortsbog och orange
och röd morot, picklade gulbetor och strimlad bladpersilja.
Swedish sirloin of red deer, encrusted in dried blueberries with the herbs
of the forest – juniper, cranberries, dried chanterelles, thyme,
bay leaves – served on a bed of spruce twigs.
Potato puree topped with braised shoulder of red deer venison and orange
and red carrots, pickled yellow beets and shredded flat-leaf parsley.
2012 Château Mont-Redon, Lirac, France
Dessert
Lingonbavaroise, lingoncrème, mjölkchoklad och granskottsglass.
Lingonberry bavaroise, lingonberry cream, milk chocolate and spruce tip ice cream.
2010 Pinot Gris Vendanges Tardives, Alsace, France
Kaffe, te och skuren chokladtryffel
Coffee, tea and chocolate truffle slice
Stockholm den 28 januari 2016