Untitled - Sverigedemokraterna i Eslöv

Innehållsförteckning
Rallare banade väg för industrialismen ..................................................................................................................... 3
Dubbelt så bra – strategikarta och styrkort .............................................................................................................. 5
Barnsligt enkelt .......................................................................................................................................................... 6
Sverigedemokraternas förslag ................................................................................................................................... 7
Kommunens förutsättningar inför 2016 och 2017-2018 inklusive omvärldsanalys ................................................ 11
Kommunledningskontoret ....................................................................................................................................... 21
Nämnden för arbete och försörjning ....................................................................................................................... 30
Barn-och familjenämnden ....................................................................................................................................... 36
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ............................................................................................................. 42
Kultur- och fritidsnämnden ..................................................................................................................................... 46
Miljö och Samhällsbyggnadsnämnden .................................................................................................................... 51
Revisionen ............................................................................................................................................................... 58
Servicenämnden ...................................................................................................................................................... 60
Vård- och omsorgsnämnden ................................................................................................................................... 65
Överförmyndarnämnden ......................................................................................................................................... 73
Koncernen................................................................................................................................................................ 77
Resultatbudget ........................................................................................................................................................ 79
Balansbudget ........................................................................................................................................................... 80
Driftsbudget, netto .................................................................................................................................................. 81
Investeringsbudget, netto ....................................................................................................................................... 82
Rallare banade väg för
industrialismen
Målet är att Eslöv ska ligga i framkant och utveckla industrin i Skåne,
Sverige och världen. Vår omvärld har aldrig varit närmare än den är idag
och framtidens industri är högteknologisk, vilket är optimalt för Eslöv. Man
kommer att vara där det händer mest utveckling framöver och frågan man
måste ställa sig är vilken plats man vill ha i framtiden.
Med Marieholmsbanan hamnar Eslövs kommun än en gång i centrum för stora delar av Skånes
järnvägsnät. När man också lyfter blicken och ser på de stora satsningarna i infrastrukturen så
hamnar Eslöv i centrum för hela norra Europa. Med tåget tar vi oss redan enkelt till Köpenhamn
över Öresundsbron och den kommande Fehmarn Bält-förbindelsen gör att vi tydligare knyts
samman med Tyskland.
Redan innan budgetåret 2016 börjar måste Eslövs kommun vara med och utnyttja Region Skånes
ordförandeskap i STRING, där man kommer tillvarata tillväxt och utvecklingspotentialen från
Fehmarn Bält-förbindelsen. I STRING ser man till utveckling inom materialvetenskap och
forskningsinfrastrukturer där flera delområden i strategin är högst relevanta för Skåne, t ex materialoch livsvetenskaper, Clean Tech samt tillväxtmöjligheter kopplat till ESS och MAX IV. Eslövs
kommun måste vara med och skapa politisk dialog kring frågorna och vara en relevant aktör i
regionen.
Sverigeförhandlingen med en station i Lund gör att man snabbt kommer ta
sig till Stockholm och Göteborg med höghastighetståget. Region Skåne är
med och driver projektet ”The Scandinavian 8 million City”, där
skandinaviska arenan ska knyta samman tillväxtregionerna Oslo-GöteborgÖresund med satsningar på utvecklingsområden och utbyggd infrastruktur.
Vilket gör att vi framöver konkurrerar på världsmarknaden och anses vara i
en mångmiljonstad.
I Eslövs Energi- och klimatplan står det att vi ska ha förnyelsebara bränsle. Inom ramen för detta
bör vi vara delaktiga i Region Skånes projekt GREAT. Syftet med projektet är att fylla luckorna för
tank/laddningsstationer för hållbara drivmedel i transportkorridoren Oslo-Hamburg. Vår delaktighet
skulle till exempel kunna vara genom att utreda möjligheten med vätgas bland annat i kommunens
bilflotta.
Närheten till Tyskland ger exceptionellt goda förutsättningar för att ligga i framkant, satsa på och
utveckla den tyska strategin Framtidens projekt: Industrin 4.0 - den fjärde industriella revolutionen,
den framtida produktiviteten och tillväxten inom tillverkningsindustrin. Denna högteknologiska
utveckling består av smarta fabriker som kräver att de ständigt är uppkopplade. Fibernätet är idag
väl utbyggt i Eslöv och fortsätter i rasande takt och ger oss de bästa tänkbara utgångsläget för att
lyckas.
Framtidens projekt: Industrin 4.0 - den fjärde industriella revolutionen är en
kunskapsmässigt krävande industri och det finns redan en stor
kompetensefterfrågan, vilket kommer fortsätta att öka. Att vi redan har
Teknikcollege Mitt i Skåne (TCMiS) där det för närvarande ingår
gymnasieskolans två program Industritekniska programmet och
Teknikprogrammet, samt utbildningar för vuxna är en bra början. TCMiS
profilerar sig mot entreprenörskap eftersom regionen har många små och
medelstora företag som vid nyrekrytering söker personer med en bred
generell teknisk kompetens. Ett samarbete med Malmö Högskola i vissa delar av utbildningen ger
möjlighet att läsa vissa högskolekurser redan under gymnasietiden.
Nyetablerade såväl som redan befintliga företag kan använda Teknikcollege Mitt i Skåne (TCMiS)
som en del av sin utvecklingsavdelning och kunna få hjälp i olika projekt. Målsättning är att TCMiS
i framtiden ska vara ett Tekniskt Utvecklingscenter för regionen som hjälper företag med både
teknisk utveckling och teknisk kompetens. TCMiS är starten och grunden för Eslövs kommuns
arbete och målsättning med att ligga i framkant, satsa på och utveckla den tyska strategin
Framtidens projekt: Industrin 4.0 - den fjärde industriella revolutionen, den framtida produktiviteten
och tillväxten inom tillverkningsindustrin.
I vår region har vi en ökad sysselsättning, där vi mer eller mindre bara har tappat inom tillverkning
och utvinning inom industrin och detta fortsätter. Sysselsättningen tappas huvudsakligen i mindre
kommuner och man kan se hur tillverkande verksamheter går över till tjänster. För att vända trenden
har beslut redan fattats med det Det öppna Skåne 2030 och Flerkärnighet i Skåne. Tack vare detta
kan man också framöver i mindre kommuner inte bara bromsa tappet utan få fart på utvecklingen
om man satsar på att utveckla industrin.
Eslövs plats i det flerkärniga Skåne är mitt i framtidens materialvetenskap och
forskningsinfrastruktur, världens starkaste elektronmikroskop, MAX IV och en av världens främsta
forskningsanläggningar, ESS. På området mellan dessa kommer Science village som är ett
samarbete mellan Lunds universitet, Lunds kommun och Region Skåne. Det kommer att bli en
mötesplats med ett besökscenter, ett Science Center, korttidsbostäder för forskare, filialer för olika
universitet och högskolor i Sverige och Europa samt kontor för forskningsanläggningarna och deras
samarbetspartners. En händelserik plats där vetenskap, kultur, idrott och nöjen blandas på ett
inspirerande vis i en häftig stadsmiljö. Det ska bli lockande för gästande forskare att dröja sig kvar
en dag eller två, samtidigt som deras familjer gärna följer med. Science village ska också bli ett
stort besöksmål i regionen och i Europa.
Science village visar tydligt på hur ett samarbete mellan olika aktörer, speciellt där en kommun och
regionen tillsammans med andra är en lyckad kombination. Därför bör Eslövs kommun titta på
möjligheterna att ingå i ett samarbete med Region Skåne, som redan har Innovation Skåne AB som
funderar på att satsa inne på Science village och andra lämpliga aktörer. Med Eslövs
Industrifastigheter skulle man kunna ta fram förutsättningar där företag kan etablera
sig i Eslöv.
Region Skånes ambition är att ta över det statliga ansvaret för den regionala
arbetsmarknadspolitiken, till skillnad från Danmark där kommunerna har det.
Detta bör Eslövs kommun förorda och föra fram de positiva aspekterna av att
ansvaret ligger närmare arbetsmarknaden, vilket gör att man har större
möjligheter att rikta insatser mot behoven i närområdena. Med ett regionalt
ansvar för arbetsmarknadspolitiken blir kommunernas möjligheter att
påverka större, där satsningar mot utveckling av Framtidens projekt:
Industrin 4.0 - den fjärde industriella revolutionen kan vara ledande.
Dubbelt så bra
– strategikarta och styrkort
Nya övergripande mål och delmål för resterande av mandatperioden och handlingsprogram bör tas fram i enlighet
med denna budget. Målarbetet bör utvecklas efter en princip med parallell användning av strategikartor och
styrkort. Detta i enlighet med resultatet ifrån Patrik Andersson Dahlborg och Jonas Truedssons kandidatuppsats i
företagsekonomi vid Mälardalens Högskola ifrån 2008-06-04 med titeln "En resa från balanserat styrkort till
strategikarta -Strategistyrning i Eskilstuna kommun” där resultatet blev följande:
”Eskilstuna kommun har nyligen infört ett styrsystem från Stratsys. Systemet baseras huvudsakligen på den
strategibaserade strategikartan men med ett mindre inslag från styrkortet. Tidigare har en förvaltning använt
styrkort som styrsystem. Kommunen har trots goda erfarenheter av styrkortet valt att utveckla detta till
strategikartor. Kommunledningen ser gärna en parallell användning men förvaltningen anser att det
administrativa arbetet skulle bli för omfattande. Vår undersökning pekar på att systemen ger olika typer av stöd
till styrningen. Enligt de teoretiska utgångspunkterna kompletterar de varandra och dessutom har vi definierat ett
antal tänkbara synergieffekter. Ett pilotprojekt i nämnda förvaltning där de bägge system används parallellt bör
därför startas.”
Tillsvidare bör nuvarande övergripande mål för mandatperioden, nämndernas delmål och handlingsprogram som
är fattade av kommunfullmäktige fortsätta att gälla. Man bör snarast starta arbetet med framtagandet av nya
övergripande mål för mandatperioden, nämndernas delmål och handlingsprogram enligt principen med parallell
användning av strategikartor och styrkort samt i ett tidigt skede skapa ett pilotprojekt i en lämplig förvaltning där
de bägge systemen används.
En bra referens till strategikarta är Region Skånes
Barnsligt enkelt
Projekt gör det komplexa hanterligt
Ordet projekt kommer från latinets projicere
som betyder kasta fram.
Projekt är ett verktyg för problemlösning och formar tydlighet. Det är lättare att överblicka en
process och se helheten i ett projekt än i kommunens organisation eller enskild nämnd. Man har
lättare att sätta upp klara tidsplaner, målstolpar och budgetavstämningar och det hjälper till att bryta
ner det komplexa till det hanterliga för att få en bättre effektivitet i arbetet.
Investeringar, förändringar och förbättringsarbete organiseras med fördel i projektform. Istället för
att fastna i gamla strukturer och inlärda föreställningar kan Eslövs kommun genom projektformen
utveckla, utvecklas och finna lösningar på såväl stora som små problem.
Med projekt ger vi våra anställda en möjlighet att utvecklas i en god miljö för lärande där man följer
tydliga mål och ger uppföljningar på arbetet. De anställda får också med sig erfarenheter från ett
projekt som de kan tillvarata och dela med sig av vid andra projekt och kompetensen inom hela
Eslövs kommun kan höjas.
I arbetet med projekt med bör utreda hur man bäst använder en kalender där det ingår arbetad tid.
Ett bra och tydligt exempel är Offices projektkalender där det även innefattar resurskalender och
baskalender. Användandet av kalender möjliggör att enkelt följa personalkostnader i projekt och där
kostnader ingår i investeringarna istället för i driften.
Dagens användning av ordet projekt började under 1960- och 70-talet. Enligt Antvik och Sjöholm
(2007) brukar fyra kriterier användas för att karakterisera ett projekt och urskilja det från ordinarie
verksamhet. Dessa fyra kriterier är:
 Målstyrt
Det är viktigt att ha klara och distinkta mål som alla medarbetare godkänner och är intresserade att
arbeta mot. Detta skapar en gemenskap och en
arbetsvilja.
 Temporärt
Att projektet är temporärt innebär att det endast
existerar under arbetets gång, när uppgiften är klar så
upphör projektet.
 Begränsat
Det existerar alltid begränsningar inom projekt. Dessa
består ofta av tid, pengar och andra resurser, men detta
är individuellt för varje enskilt projekt.
 Unikt
Ett projekt är alltid något unikt även om det ofta kan
finnas likheter med tidigare projekt.
Sverigedemokraternas förslag
I det nya hälso- och sjukvårdsavtalet utgår man med starkt fokus på varje enskilds behov och
samarbetet mellan Region Skåne och skånska kommunerna, istället för vem som är utförare. Även
om avtalet kommer dröja till andra halvan av 2016 och förmodligen vara fullt genomfört först 2017
kan Eslöv göra mer redan från januari 2016. Eslöv har redan i jämförelse med flera andra
kommuner kommit långt och att stagnera den utvecklingen vore olyckligt. Därför behöver Vårdoch Omsorgsnämnden en resursförstärkning med en adekvat volymkompensation och definitivt inte
ett utgångsläge med en hemvård som har svårt att tillgodose brukarens behov.
Statistik från slutet av 2013 gav en total årskostnad för det nya hälso- och sjukvårdsavtalet på 2,5
Mkr för vård i hemmet och på särskilt boende för Eslövs kommun, denna kan dessutom nu antas
vara ännu högre. Det kommer inte heller att bli någon kompensation för denna kostnadsökning och
det blir ingen skatteväxling mellan Region Skåne och de skånska kommunerna. Däremot kan vi
konstatera att Region Skåne inte höjer sin skatt för 2016 och det lämnar utrymme för att höja
skatten i Eslövs kommun.
Det nya hälso- och sjukvårdsavtalet kommer att innebära större kostnader för Eslövs kommun och
därför är det rimligt att Eslövs kommun höjer sin skatt och inte kräver det av Region Skåne.
För att låta Eslöv vara den bästa kommunen att bo och bli gammal föreslås att skattesatsen fastställs
till 20,39, vilket motsvarar 9 Mkr ökning i skatteintäkter som är öronmärkta till Vård- och
Omsorgsnämnden.
Budgetramar



Kommunfullmäktige fastställer för 2016 en skattesats om 20.39 kronor.
Kommunfullmäktige fastställer upprättat förslag till resultatbudget, balansbudget och
driftsbudget
Kommunfullmäktige fastställer upprättat förslag till investeringsbudget
Verksamhet och medarbetare
Vård och omsorg:
 Vård- och omsorgspersonal med bristande svenskkunskaper bör vidareutbildas

Kravet på svenskkunskaper vid nyanställning inom kommunen skall skärpas.

Möjligheten att ha godkända kök och anställande av kökspersonal där behov finns till
äldreboenden i kommunen ska utredas, med målsättningen att detta skall införas på samtliga
äldreboenden.

En äldreboende katalog bör tas fram, där samtliga kommunens äldreboenden presenterasFler
mötesplatser för äldre i hela kommunen inklusive alla byar bör inrättas.

Införande av fritidscheck åt kommunens äldre samt de boende inom LSS och SOL, där de
ges möjlighet att delta gratis på kulturevenemang inom kommunen, ska utredas

Möjligheten att införa sociala tjänstehundar i Eslövs kommun bör utredas

Möjligheten att anställa en äldre- och handikappombudsman i Eslövs kommun bör utredas.

Eslövs kommun bör tillsammans med Region Skåne starta en utredning hur man kan
förbättra insatserna för att minska gravidas bruk av skadliga ämnen

Habiliteringsersättningen ska höjas till 7 kr, och framöver räknas upp med ett lämpligt index
årligen.

Regelverket för utbetalning av habiliteringsersättningen ska ses över.
Trygghet:
 Ett kommunalt civilkuragepris bör införas i kommunen.

En 48 timmars garanti för att snabbt stödja ungdomar under 15 år som omhändertagits av
polis eller annan myndighet ska inrättas.

Förutsättningslös, professionell utredning och kartläggning för att belysa problemen med
hedersrelaterat våld och dess omfattning i Eslöv ska genomföras och kommunen ska agera
därefter.

Lokala ordningsföreskrifter mot organiserat tiggeri ska införas
Barn och familj

Eslövs kommun ska uppvakta regeringen med en skrivelse om att bli försökskommun att ta
bort stöd i modersmålsträning och hemspråk i skolan. Resurserna ska istället läggas på
träning i svenska språket

Samtliga barn i låg- och mellanstadiet ska ges undervisning i kost/hälsa och ha schemalagd
motion varje dag enligt modell Bunkefloprojektet.

Alla satsningar på genuspedagogik och mångfaldens skola ska avvecklas.

Samtalsspråket under lektionstid ska alltid, med undantag från språklektionerna, vara på
svenska. De nationella minoritetsspråken undantagna.

Samtliga skolor ska beredas möjlighet att arrangera traditionella kyrkliga skolavslutningar
för de elever och vårdnadshavare som så önskar.

Elever ska inte kunna få dispens från delar av skolundervisningen med hänsyn till kulturell
eller religiös hänvisning.

Eslövs kommun bör uppvakta regeringen med en skrivelse om de positiva aspekterna av
vårdnadsbidraget, samt utreda ett införande av det

Möjligheten att ha godkända kök och anställande av kökspersonal där behov finns inom
barnomsorgen i kommunen ska undersökas.

Behoven av landsbygdsskolor bör utredas och skolorna ska utveckla därefter

Barngruppernas storlek inom förskolan bör minskas

Karensdagen för all förskolepersonal bör slopas



Eslövs kommun ska utreda behovet och uppmuntra till fler såkallade dagmammor
Eslövs kommun börfrämja uppkomsten av fler föräldrakooperativ
Köerna till familjerådgivning ska minskas och på sikt ska den göras kostnadsfri
Jämställdhet och demokrati:
 Allt kommunalt stöd till grupper, organisationer och föreningar som bekänner sig till
totalitära ideologier, hyllar eller använder sig av våld och hot eller på olika sätt försöker
hindra meningsmotståndare från att utnyttja sina demokratiska fri- och rättigheter, skall
avskaffas.

Det kommunala stödet till föreningar vars verksamhet helt eller delvis syftar till att
upprätthålla bevara eller stödja invandrares ursprungliga kultur och identitet i bör avvecklas.

Information till kommunens arbetsplatser ska omformulerad där ett förtydligande om
diskriminering av ideologiskt oliktänkande införs.

Politikernas inverkan på arbetsmiljön i kommunen ska granskas via en extern part.

Eslövs kommun som arbetsgivare ska ge blivande föräldrar betald ledighet vid besök för
ultraljud
Integration:
 Eslövs kommun ska tillskriva regeringen med en begäran om att genom ett undantag från,
eller en förändring av, socialtjänstlagen skall beredas möjligheten att undslippa
försörjningsansvaret för nyanlända invandrare och flyktingar som flyttar till kommunen och
även det ekonomiska ansvaret efter mottagningstiden löpt ut.

Kommunen bör utreda möjligheten och kostnaden att införa ett kommunalt
återvandringsbidrag i syfte att stimulera icke självförsörjande invandrare utan skyddsbehov
att återvända till sina hemländer.

Kommunen ska aktivt arbeta med informationsförmedling om möjlighet till återvandring.

Invandrare som förbundit sig att återvandra bör få utbildning, och kunskaper anpassade efter
förutsättningar och behov i hemlandet.

En kommunal folkomröstning kring en uppsägning av kommunens avtal med
Migrationsverket angående så kallat flyktingmottagande ska anordnas senast i anslutning till
de allmänna valen 2018.

Ett mångkulturellt bokslut ska inrättas i syfte att utreda de samlade invandringsrelaterade
kostnaderna i kommunen.

Alla former av ”positiv” särbehandling eller beaktande av etnicitet vid anställning inom
kommunen skall avskaffas.

Kommun ska arbeta aktivt mot en effektivisering av den frivilliga skolformen SFIundervisningen.
Kultur och fritid
 Fri sport ska startas upp.

Utlåning av elektroniska bokalternativ ska vara obegränsad.

Eslövs kommun ska låta företag och föreningar genom ekonomisk kompensation erhålla
namnrättigheter med fokus på kommunens offentliga byggnader, men även platser och
evenemang
Hållbar utveckling
 All framtida byggnation av vindkraft inom Eslövs kommun ska upphävas, dessutom ska
underlag tas fram för effektivare satsningar inom andra energikällor.

Nuvarande stadsarkitekter ska bibehållas. Bevarandet av grönytor, restriktiv förtätning och
bebyggelse på åkermark ska säkerställas

Eslövs kommun ska införa i sina lokala trafikföreskrifter att parkering inom Eslövs kommun
är kostnadsfri
Finans och organisation:
 Kommunen ska vid upphandling premiera produkter som framställts utan att djur utsatts för
onödigt lidande.

Föräldrarnas rätt till frivilligt deltidsarbete ska utökas

Kommunens verksamhet ska alltid eftersträva effektivitet, minskad administration, korta
beslutsvägar, en platt verksamhet, återhållsamhet och tydlig ansvarsfördelning.

Anslagen för intern representation, konferens och utbildning inom kommunens politiska
organisation skall minskas.

Det ska ske en utredning om möjligheterna för ledamöter att delta i sammanträden på distans
och lämplig pilotnämnd för detta ska tas fram

E-förslag ska införas

Kommunalrådens löner ska återgå till 2011 års nivå

Parti- och mandatstödet bör sänkas. Kommunen ska arbeta med att ta fram ett förslag på hur
en del av parti- och mandatstödet ska vara till för främja unga till att aktivera sig i politiken.

Ett kommunalråd ska avskaffas.

Ett 50% oppositionsråd ska inskaffas.

Samtliga 2:e vice ordförandeposterna ska avskaffas.

Kommunens kostnader för sammanträdesarvode och årsarvoden skall minskas.
Kommunens förutsättningar
inför 2016 och 2017-2018
inklusive omvärldsanalys
(utgångspunkt SKL:s oktoberprognos i cirkulär 2015:14/24/29)
Staten satsar på kommunernas verksamheter 12,5 miljoner under hösten 2015 och 15,5 miljoner
under 2016 - direkt till nämnderna
Regerings satsning i Vårpropositionen 2015 beräknas ge i höst en resursförstärkning till förskolan.
Beloppet som kommunen kan få ta del av är just nu oklart beroende på att staten tvingas göra om
regelverket. Uppskattningsvis 1-1,5 miljoner. Kommunen avser att komplettera sin ansökan. Till
lågstadiesatsningen har kommunen sökt knappt 7 miljoner och 3 miljoner till äldreomsorgen.
Budgetpropositionen för 2016 beräknas enligt kommunens kvot i dagsläget ge ökade riktade
statsbidrag till kommunen med ca 2,5 miljoner till minskade barngrupper i förskolan och
lågstadiesatsningen tilldelas 7 miljoner samt 6 miljoner till äldreomsorgen. Även möjligheten till
ökade statsbidrag till vuxenutbildning, Yrkeshögskola, Svenska för invandrare och Svenska som
andraspråk kan sökas.
Fritidshemssatsningen kan komma att inbringa ca 0,7 miljoner. Indragningarna på gymnasieskolan
med anledning av GY11-reformen genomförs trots att SKL påvisat att beräknade besparingseffekter
inte finns i verkligheten. Kommunen tappar ytterligare ca 1,5 miljoner till gymnasieskolan varje år.
Regeringen föreslår även riktade statsbidrag till höjda löner för förskollärare, fritidspedagoger,
grundskollärare och gymnasielärare från och med halvårsskiftet. Kommunens höjda löneläge för
gruppen enligt ovan beräknas ge kraftigt höjda kostnader för tjänstepension från 2017.
Ersättningen till asylsökande barns skolgång höjs med 50 procent.
Socialtjänsten som i kommunen ligger inom Barn-och familjenämndens ansvar kan söka bidrag
med ca 0,7 miljoner per år för barnärenden.
Komvux blir obligatoriskt från och med 2017 och kan ge ytterligare 1,5 miljoner i statsbidrag.
Medel till förbättrad utemiljö finns att söka till förskolor, grundskolor och fritidshem samt till
upprustning och miljöanpassning av skollokaler.
Kommunerna kommer även att kunna söka medel till ökat bostadsbyggande.
Staten sänker samtidigt det generella statsbidraget till kommunen med ca 3 miljoner per år.
Upphörandet av ungdomsrabatten avseende sociala avgifter ökar samtidigt kommunens kostnader
för personal. Kommunens möjligheter att skjuta till medel till de verksamheter som man vill satsa
lokalt kringskärs. Statsbidragen kommer inte att värdesäkras under mandatperioden vilket innebär
en årlig smygbesparing på kommunerna.
Samhällsekonomisk utveckling och situation
Den svenska ekonomin befinner sig i en konjunkturåterhämtning. BNP beräknas öka med runt 3
procent per år. Tillväxten i den svenska ekonomin gör att sysselsättningen kommer att växa snabbt
och arbetslösheten sakta pressas tillbaka. Arbetslösheten sjunker under nästa år från 8 procent till
6,5 procent. Efter 2017 beräknas arbetslösheten bli strax över 6 procent. Räntorna kommer att stiga
och inflationen beräknas gå upp mot 2 procent.
Den kommunala konsumtionen beräknas växa i snabb takt beroende på en mycket snabb
befolkningstillväxt i landet. Behovet av utbyggnad av den kommunala servicen blir därmed hög.
Varför är en analys av omvärlden viktig? Kommunernas ekonomi påverkas i hög grad av hur
skatteintäkter och statsbidrag utvecklas. En enskild kommun kan endast i mycket liten utsträckning
påverka dessa intäkter. Därför påverkas en kommuns ekonomiska förutsättningar i hög grad av både
svängningar i konjunkturen och av storleken på statsbidragen. Sedan flera år tillbaka värdesäkras
inte statsbidragen av regeringen. Detta medför att kommunens intäkter riskerar att utvecklas
långsammare än kostnaderna för att tillgodose ökningen av medborgarnas behov.
Övergripande statistik i procent
År
2015
2016
2017
2 018
BNP-utveckling
3,2
3,4
2,6
2,3
Konsumentprisförändring
, KPI
0,1
1,4
2,9
3,1
Timlöner, kommun/landsting
3,0
3,2
3,4
3,5
Skatteunderlagstillväxt
4,7
5,4
4,4
4,6
Kommunens ekonomiska utveckling och situation 2016
Intäkterna förbättras från och med 2016
Innevarande år, 2015, beräknas intäkterna i prognosen från SKL i oktober till 1 635 inklusive den
särskilda kompensationen för slopad ungdomsrabatt för sociala avgifter. miljoner. För budgetåret
2016 beräknas intäkterna öka till 1 717 miljoner. Detta är en ökning jämfört med 2015 med 82
miljoner. I prognosen från i våras som låg till grund för budgetberedningens förslag till ramar
beräknades intäkten till 1 644 miljoner. Budget och verksamhet är planerad utifrån 9 miljoners
högre intäkt varför motsvarande belopp av ökningen mellan åren är intecknat. Netto nya medel
mellan åren blir därmed 73 miljoner.
Befolkningsutvecklingen är uppdaterad med beräknad inflyttning i nyproduktionen av bostader.
Intäktsår
Befolkning, prognos, 1 nov året
före
Skatteintäkter, mkr
Generella statsbidrag
Summa intäkter
Intäktsförändring mellan åren,
procent
2016
2017
2018
32 400
32 700
33 000
1 276
1 334
1 384
450
447
455
1 726
1 781
1 839
4,4
3,2
3,3
Ökning av intäkterna med 4,4 procent inför 2016 jämte de nya riktade statsbidragen ger
förutsättningar att utveckla och hantera värdesäkring av verksamheten. Nämnderna kompenseras för
ökade lönekostnader och hyresökningar samt övriga indexeringar. Nämnderna kompenseras med
index så att inte den allmänna kostnadsutvecklingen leder till besparingar i verksamheten.
Nyproduktionen av bostäder väntas ge en extra ökning av befolkningen vilket ligger till grund för
prognosen. Budgeten läggs utifrån förutsättningarna att kommunen ska nå måluppfyllelse av god
ekonomisk hushållning. Målet är minst en procent eller 17 miljoner i överskott. Planerat överskott i
budget 2016 och överskottet för planperioden motsvarar inte en procent. Överskottet ska därför
förbättras under året och genom överskott i finansförvaltningen. Kommunen har infört
resultatutjämningsreserv som innehåller 29 miljoner. Budgeten är lagd utan att ta reserverade medel
i anspråk.
Ökad befolkning ger ökade behov av service
I budgeten framgår att behoven ökar hos befolkningen, särskilt inom det sociala området. I sämre
ekonomiska tider ökar normalt kommunernas kostnader för sociala insatser. De ökade behoven
framgår tydligt av försörjningsstödsutvecklingen de senaste åren.
Hemtjänst och hemsjukvård ökar eftersom den tidigare gränsdragningen mellan Region Skåne och
kommunerna förskjutits över till kommunerna. Nämndernas framställda resursbehov inför budget
2016 speglar denna utveckling. Förslaget till budget innehåller därför fortsatta satsningar inom
dessa områden.
2017-2018 – stabila intäkter över åren
Upprätthållandet av kvalitén i verksamheten och tillgodoseende av medborgarnas ökade behov
innebär små marginaler för oförutsedda händelser de närmsta åren. Kommunens intäkter beräknas
öka till 1 772 miljoner 2017 vilket är en ökning med 55 miljoner jämfört med 2016 och inför det
sista året i planeringsperioden 2018 beräknas ökningen bli 58 miljoner och intäkten 1 830 miljoner.
Befolkningen förutsätts öka med 300 invånare per år vilket är ett högt antagande jämfört med
tidigare år.
Befolkning, arbetsmarknad och bostadsmarknad – en indikation på efterfrågan av
kommunens tjänster
Befolkningen
En indikation på befolkningens framtida behov av kommunens service och tjänster följer av en
ökande befolkning i sig och särskilt utifrån om antalet barn/ungdomar och äldre ökar.
Invånarantalet har i kommunens befolkningsprognos beräknats uppgå till knappt 32 400 mot slutet
av 2015. Halvårsstatistiken för 2015 visar en befolkning på 32 342 personer.
Förskola och grundskola – ökar under perioden
Antalet barn i förskolan beräknas öka med 5,8 procent från 2015 fram till 2018. Eleverna i
grundskolan ökar med 5,3 procent.
Gymnasieskola – ökar under perioden
Antalet elever som kommunen ska erbjuda gymnasieutbildning ökar med 7,8 procent fram till 2018.
Äldreomsorg
Antalet äldre ökar under perioden med 3,6 procent. Ökningen ligger i åldersgruppen huvudsakligen
i åldersgruppen 65 till 79 år med 4 procent. I den mest vårdkrävande gruppen över 80 år är
ökningen 2,6 procent.
LSS, Socialpsykiatri och IFO vuxen
Behoven beräknas öka under perioden.
Befolkningens samlade behov
En samlad bedömning visar på att antalet barn, unga och äldre ökar.
Befolkning / Antal
2015
2016
2017
2018
Förskolebarn
1 843
1 864
1 917
1 951
Grundskolelever
3 920
4010
4 082
4 126
Gymnasielever
1 115
1 135
1 130
1 202
Äldre 65-79 år
4 436
4 513
4 555
4 614
Äldre 80-
1 610
1 596
1 627
1 651
Arbetslösheten
Arbetslösheten beräknas minska kraftigt fram till 2018.
Bostadsmarknad
Bostadsbyggandet har kommit igång på allvar i kommunen. Förutom satsningar från det
kommunala bostadsbolaget pågår flera privata initiativ. Planering sker inom tillväxtstrategin och i
dialogen med kommunens bostadsbolag för att skapa förutsättningar för en årlig befolkningstillväxt
med upp till en procent.
Målen för mandatperioden 2015-2018
Nämndernas effektmål
Nämnderna ska genom effektmål bidra till uppfyllelse av inriktningsmålen för mandatperioden.
Kommunfullmäktige fastställde nämndernas förslag till effektmål den 15 juni 2015.
God ekonomisk hushållning
Balanskrav och övergripande finansiella mål
Budgeten ska enligt lag upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Planeringen utgår därmed
från att ett positivt överskott uppnås vid årets slut. Storleken på överskottet är för kommunen
fastställs i de finansiella målen för god ekonomisk hushållning. Kommunerna planerar normalt för
ett överskott med två procent. Planeringen i Eslövs kommun utgår från ett överskott med minst en
procent vilket motsvarar en procent av skatte- och generella statsbidragsintäkter ca 17 mkr. Detta
innebär att 99 procent av de planerade intäkterna används för att ge service och tjänster till
medborgarna under året.
Det planerade överskottet kan hållas lägre än normalt eftersom intjänade pensioner finansieras i var
tid. Investeringarna finansieras med avskrivningar och överskott samt upptagande av lån och
försäljning av tillgångar. Kommunen har en låg skuld varför ett utrymme finns att finansiera det
relativt höga investeringsbehovet.
Det finns även ett indikativt mer långsiktigt finansiellt mål. Detta mål avser investeringsnivån.
Målsättningen skapar ett investeringsutrymme på ca 80 mkr per år under en femårsperiod.
Överskottet används för att finansiera investeringar och till upparbetad pensionsskuld.
Det finns även lagkrav på att det ska finnas mål och riktlinjer för den verksamhet kommunen bedriver
som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Nämnderna har utarbetat verksamhetsmål som
är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Målen fastställs av kommunfullmäktige i samband
med budget.
Eslövs kommuns definition av god ekonomisk hushållning är följande:
Varje generation bär själv kostnaderna för den service man konsumerar. Ingen kommande generation skall
behöva betala för det som tidigare generation förbrukat.
Så stor nytta som möjligt av befintliga resurser skall skapas för kommuninvånarna. De finansiella målen anger att
ekonomin är en restriktion för verksamhetens omfattning. Verksamhetsmålen skall spegla effektiviteten och
göra uppdraget tydligt mot kommuninvånarna.
God ekonomisk hushållning har uppnåtts när det finansiella målet om resursförbrukning och
överskott i form av årets resultat samt flertalet verksamhetsmål uppnåtts. Målet kring kommunens
investeringsvolym avser endast att ge en indikation på en långsiktig hållbar nivå och vägs inte
längre in i bedömningen av god ekonomisk hushållning. Investeringsbudgeten/-planen omfattar fem
år.
Målen för god ekonomisk hushållning ska följas upp i delårsrapport och årsredovisning. Avvikelser
ska kommenteras och godkännas av kommunfullmäktige.
Finansiella mål
För varje mål beskrivs hur det är kopplat till kommunens definition av god ekonomisk hushållning.
Mål
Resursutrymme för
verksamhet inkl.
planerat överskott
Ur perspektivet en god ekonomisk hushållning
Skatteintäkterna utgör tillsammans med generella
statsbidrag huvudsaklig intäktskälla och innebär en
totalram för resursförbrukningen, 1 717 mkr netto.
Årets resultat
Överskott på minst 1 procent av skatte- och
statsbidragsintäkterna, ca 17 mkr per år.
Investeringsvolymen
Ska inte överstiga nivån på avskrivningar och resultat
under en femårsperiod, planperioden samt de två tidigare
åren, 75-85 mkr per år över en femårsperiod.
Måluppfyllelse
Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning
Nedan följer nämndernas verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. En del nämnders mål
förändras. Övriga nämndmål återfinnes under respektive nämnds redovisning.
Nämnd
Mål
Kommunstyrelsen/Kommun- Eslövs kommun har en ekonomi i balans
ledningskontoret
med minst en procents överskott.
Arbete och Försörjning
Minskat behov av och årligen sänkta
kostnader för försörjningsstöd.
Barn- och familjenämnden
Behörigheten till gymnasieskolan ska öka.
Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden
Alltfler elever ska klara sina
gymnasiestudier inom tre år.
Kultur- och fritidsnämnden
Ekonomi i balans genom säkra prognoser
och delårsbokslut.
Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomi i balans genom säkra prognoser
och delårsbokslut
Servicenämnden
Fastighetsunderhållet ska motsvara
fastigheternas årliga behov.
Vård- och omsorgsnämnden
Ekonomi i balans genom
budgetuppföljning.
Överförmyndarnämnden
Ekonomi i balans.
Ekonomiska utgångspunkter för mandatperioden 2015-2018 – grundläggande
planeringsförutsättningar
Utrymme för kommunens verksamhet
Utgångspunkt för planeringen av de ekonomiska resurser som kommunen förfogar över till
verksamheten utgår från Sveriges Kommuners och Landstings prognos för skatteintäkter och
generella statsbidrag. Avstämning sker av antagen befolkning enligt befolkningsprognos med
uppräkning för färdigställande av nya bostäder.
Resurstilldelning efter medborgarnas behov
Under perioden 2015-2018 ska en av utgångspunkterna för den ekonomiska planeringen trygga
finansieringen av en ökande befolkning som även har ökande behov.
Resultat får en allt större betydelse
Uppnådd kvalitet ska bli tydligare för utvecklingen och styrningen av verksamheten.
Uppföljningsmöjligheterna av både mål och kvalitetsindikatorer bland annat genom Kommunal
Kvalitet i Korthet ska tillämpas. Vad kommunen lyckas åstadkomma för medborgarna är det
intressanta resultatet. I vilken utsträckning har leverans skett av service som möter medborgarans
behov. Uppnådda resultat kommuniceras med medborgarna i en s.k. populärversion efter årets slut.
Finansiering av investeringar
I flerårsplaneringen av kommunens investeringsbehov framgår att det under perioden 2016-2020 är
en mycket hög investeringspuckel på ca 900 miljoner. Angående Marieholmsbanan finns
fortfarande en risk finns för viss fördyrning för ändrings-och tilläggsarbeten enligt avtal med
Trafikverket. Kommunen svarar även för finansieringen av investeringar inom vatten och avlopp
genom utlåning till VA SYD. Investeringsbehovet uppgår till drygt 300 miljoner för perioden 20162018.
Finansieringen av den höga investeringsvolymen sker genom egna medel ca 80 miljoner per år och
för överskjutande del via lån i kombination med försäljning av tillgångar. En inventering av
tillgångar som inte har strategisk nytta eller behövs för verksamhetens bedrivande ska upprättas
som grund för beslut om försäljning. Nyupplåning beräknas uppgå till upp emot en halv miljard vid
utgången av 2020 om inte försäljning sker av tillgångar. Kommunens tillkommande kostnader för
räntor kommer 2020 uppgå till 12,5-17,5 miljoner. De överskott som finansförvaltningen redovisat
under senare år kommer som i hög grad bidragit till att uppfylla kommunens överskottsmål kommer
att upphöra med anledning av räntekostnadsökningen.
Investeringar, skulduppbyggnad och beräknade räntekostnader för kommunens verksamhet, miljoner
Tillkommande
Investeringsvolym
Nyupplåning, ca
Räntekostnad, ca
2016
185,8
100,0
2,0
2017
257,3
180,0
7,0
2018
314,0
235,0
15,0
2019
97,2
15,0
16,0
2020
53,6
0,0
16,0
Summa
907,9
530,0
56,0
Upptagning av nya lån
Kommunen har för närvarande en låneskuld på knappt 190 miljoner varav vidarutlåningen till VA
SYD svarar för ca 140 miljoner. Under 2016 kan nyupplåningsbehovet komma att uppgå till 250
miljoner. Under 2015 planerar nämnderna att investera för 234 miljoner.
Nyupplåningsramen fastställs till 250 miljoner under 2016
Budgetförutsättningar i övrigt 2016
Löneökningar
I budget 2016 har medel satts av för lokal löneöversyn 2016 enligt SKL:s prognos i oktober. Ett
antal central avtal löper dock ut och ska förnyas vilket skapar osäkerhet kring vilket belopp som
behöver avsättas. Kända förändringar av lagstadgade och avtalsenliga avgifter är beaktade.
Pensioner
KPA har i prognos i augusti konstaterat ökade årliga kostnader för avtalspensioner beräknas till 95
miljoner inklusive tidigarelagda kostnader för pensionsavgångar före 65 års ålder. Kostnaden
beräknas bli i stort oförändrad jämfört med 2015.
Kommunen har satt av medel under flera år för att dämpa ökningen av kostnader för pensioner, den
så kallade pensionspuckeln. En extern oberoende analys visar på att uttag från fonderade medel bör
ske mellan åren 2013 och 2029 för att neutralisera effekten av de ökade pensionskostnaderna. På så
sätt undviks att de ökande pensionskostnaderna tränger undan ekonomiskt utrymme för verksamhet.
För 2016 finansieras delar av pensionskostnaden via avsatta medel förutsatt att försäljning kan ske av
placerade tillångar med realisationsvinst.
Prisökningskompensation
Inflationen är noll varför generell prisökningskompensation inte utgår till nämnderna.
Hyresökningskompensation
Servicenämnden tillåts höja hyrorna 2016 med 1,52 procent utifrån årlig
kostnadsutvecklingskompensation och nämnderna kompenseras för de ökade hyreskostnaderna.
Införandet av komponentavskrivning beräknas ge en kostnadsbesparingseffekt vilket leder till
väsentligt sänkta underhållskostnader samtidigt som investeringarna ökar p.g.a. att stora delar av
underhållsutgifterna ska redovisas i balansräkningen istället för i resultaträkningen.
Kompensation för måltid
Servicenämnden tillåts öka måltidspriserna 2016 med 2,02 procent och nämnderna kompenseras för
de ökade kostnaderna.
Kommunövergripande flerårsprojekt - Sociala ekonomier
I Eslövs kommun finns en stark strävan av att förbättra tidiga insatser och minska risken för
utanförskap. Ett system införs från och med 2013 som möjliggör projekt över flera år som leder till
bättre service och tjänster och ökad samhällelig kostnadseffektivitet. I första hand ska vinsterna
komma kommunen till del. Medel avsätts centralt via Kommunstyrelsen som också prövar
ansökningar efter beredning av en förvaltningsövergripande grupp som leds av
Kommunledningskontoret. Avstämning sker även med förvaltningschefsgruppen.
Kommunstyrelsen svarar för projektens finansiering över årsskiftena. Kommunstyrelsen ges därmed
också en årlig uppföljningsmöjlighet i samband med Välfärdsbokslutet.
Uttag av Resultatutjämningsreserven, RUR, som uppgår till 29 miljoner är inte möjlig att nyttja för
finansiering av budget 2016 eller under mandatperioden enligt fastställt regelverk. Skälet är att
kommunens intäktsökning är nästan dubbelt så hög som vad regelverket ställer som villkor för
uttag. Även utifrån en jämförelse med skatteunderlagets genomsnittliga utveckling de senaste tio
åren, vilket är vanligt förekommande i kommunerna i landet, så möjliggörs inget uttag.
Nämnderna bedriver ytterligare verksamhet som finansieras med direkta statsbidrag och annan
extern finansiering (brutto).
Nämnderna har med de ekonomiska styrprinciperna ökade förutsättningar att fördela om den totala
ramen mellan de olika verksamheterna och därmed ökade möjligheter att tillgodose medborgarnas
behov samt att hålla budget.
Årets resultat
Kommunens mål om ett budgeterat överskott på minst en procent eller drygt 17 miljoner.
Borgensåtaganden
Kommunens borgensåtagande väntas bli oförändrat under planperioden.
Anslag som disponeras av kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen har medel till följande ändamål som kan omdisponeras till berörda nämnder.
Anslag
Ökade eller tillkommande hyreskostnader under året
25,0 miljoner
Kommunövergripande flerårsprojekt -Social investeringsbudget
2,0 miljoner
Oförutsedda medel
0,5 miljoner
Investeringsbudgeten – se sammanställning
Kommunen har ett mycket stort investeringsbehov under några års tid i förhållande till det
finansiella investeringsmålet och möjligheten till att finansiera investeringarna utan lån.
Investeringsbudgeten har i stora delar reviderats inför 2016 för att bättre fånga upp förändrade
investeringsbehov och omprioritera investeringar över tid.
Investeringsbudgeten sträcker sig över fem år för att skapa översikt, framförhållning och en jämnare
fördelning av investeringarna.
Exploatering av områden för bostäder och företag
Ökningen av antalet invånare är högt. Budgeten utgår från 300 nya invånare varje år.
Bostadsbyggandet har tagit rejäl fart och planeringen för den nya stadsdelen Östra Eslöv inleds
inom kort.
Exploateringspolicyn har upphävts och nya riktlinjer och en ny genomarbetad budget finns med i
budgeten.
Översyn av kommunens Översiktsplan och bostadsförsörjningsplan har inletts.
Exploateringsbudgeten för 2016 innehåller projekt i fyra gruppindelningar. Skattebetalarna planeras
svara för drygt 16 miljoner under genomförandeperioden. Nerlagda kostnader för nuvarande
exploateringsprojekt uppgår till ca 30 miljoner. Intäkterna redovisas inte förrän projekten är
avslutade.
Målsättningen är att exploateringsverksamheten ska bära sina egna kostnader.
Kommunledningskontoret
Uppdrag
• Beredning och verkställande av kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens,
kommunstyrelsens arbetsutskotts, arbetsgivarutskottets, näringslivsutskottets ärenden
samt sekretariat.
• Övergripande personal- och lönepolitik, ekonomistyrning, budget, bokslut,
välfärdsfrågor, plan- och näringslivsfrågor, kommunikation, juridik, administration
samt ägaransvar för mark, fastigheter och anläggningar.
• Ansvarar för att fortlöpande följa verksamheterna i de bolag, kommunalförbund
etcetera som kommunen helt eller delvis äger samt att tillvarata kommunens intressen i
Styrkort och strategikarta
Tillsvidare bör nuvarande övergripande mål för mandatperioden, nämndernas delmål och
handlingsprogram som är fattade av kommunfullmäktige fortsätta att gälla. Man bör snarast starta
arbetet med framtagandet av nya övergripande mål för mandatperioden, nämndernas delmål och
handlingsprogram enligt principen med parallell användning av strategikartor och styrkort samt i ett
tidigt skede skapa ett pilotprojekt i en lämplig förvaltning där de bägge systemen används.
Verksamhet 2016-2018
Medarbetarna är Eslövs kommuns viktigaste resurs. Medarbetare som är delaktiga, engagerade,
trivs och utvecklas är en viktig framgångsfaktor för kommunen. Genom att ta vara på och utveckla
den kompetens som medarbetarna besitter kan kommunen förbättra medborgarfokuset. Satsningar
på att ha Sveriges lägsta sjukskrivningssiffror är i fokus. Under 2016 kommer arbetet med att
förebygga sjuktalen att intensifieras för att bryta den pågående trenden. Förutom mänskligt lidande
för sjukskrivningarna med sig stora utgifter för kommunen, det lönar sig att satsa på att minska
antalet sjukskrivna.
Ökande pensionsavgångar, nyrekryteringsbehov och svårigheter att besätta vissa personalkategorier
är en utmaning. Vid en arbetskraftsbrist kommer en attraktiv arbetsgivare som drar till sig
arbetskraft att ha fördelar gentemot andra arbetsgivare. Arbetet med målet Eslövs kommun ska ha
en kompetensförsörjning som möter organisationens behov till 100 procent kommer stärka
kommunens arbetsgivarvarumärke och bidra till rekrytering av den kompetensen som behövs.
Ett tryggt samhälle är grunden till ett fungerande samhälle oavsett religion, etnicitet, sexuell
läggning eller ideologisk övertygelse. Genom olika samarbetsformer och rådet för hälsa och
trygghet kommer kommunledningskontoret aktivt fortsätta med att förbättra folkhälsa, trygghet och
säkerhet. Under 2016 ska Eslövs arbete i det regionala samarbetet Integration för tillväxt ta form.
Ett ungdomspolitiskt program ska tas fram 2016, med prioriterade områden för att Eslöv ska bli en
än bättre kommun för unga 13-25 år. Ett av dessa prioriterade områden bör vara att fånga upp unga
brottslingar och skapa ett meningsfullt och fungerande handhavande kring dem redan tidigt.
Ett gott företagsklimat och samverkan mellan kommun och näringsliv är prioriterat. Arbetet med
kontinuerliga möten och kontakter med såväl lokala som regionala näringslivsföreträdare fortsätter
och utvecklas genom bland annat företagsbesök, frukostmöten och näringslivsdagarna Därför Eslöv.
Sveriges kommuner och landsting gör årligen en undersökning av företagsklimatet hos olika
kommuner. Undersökningen, service mätning av myndighetsutövning, går ut på att skapa bättre
företagsklimat. Utifrån resultatet kommer Eslövs kommun att fortsätta med att förbättra
företagsklimatet.
Den gemensamma organisationen för besöksnäringen i MittSkåne, med ett partnerskap mellan
Eslöv, Hörby och Höörs kommun, företagarföreningen MittSkåne och Linderödsåsens turism samt
Tourism in Skåne AB ingicks under 2015 och är nu i en aktiv planeringsfas inför nästkommande
säsonger. Partnerskaps- och samarbetsavtalet avser tiden 2015-2017.
En ny översiktsplan för Eslövs kommun och en centrumutvecklingsplan för Eslövs stad ska tas
fram. Översiktsplanen går in en ny fas 2016, där en samrådshandling ska vara klar under våren och
dessförinnan ska det beslutas om planförslag. Centrumsutvecklingsarbetet fortsätter med en studie
att kartlägga idéer, behov och åtgärder. Det är ett kontinuerligt arbete med dialog med
fastighetsägare och övriga intressenter med ambitioner att påbörja enklare åtgärder och planera för
långsiktiga.
Eslövs bostadsförsörjningsprogram ska färdigställas 2016, och detta ska sedan ligga till grund för
kommunens och privata byggherrars kommande insatser. Under 2016 kommer mål- och
visionshandlingar tas fram för utvecklingen av Östra Eslöv. Även utvecklingsprojektet Klok
förtätning initieras under våren 2016, som syftar till att förtäta Eslövs tätort med nya bostäder.
I Eslövs kommun har vi sedan 1 januari 2013 möjligheten att lämna in medborgarförslag. Vi anser
dock inte att detta ger ett tillräckligt medborgarinflytande, och att nästa steg borde vara införande av
E-förslag.
E-förslag innebär i korthet att en medborgare kan skicka in en idé, önskan om åtgärd eller förslag
och att detta sedan läggs ut på hemsidan. Där kan andra medborgare stödja förslaget genom att
signera det. De förtroendevalda får därigenom en ökad kunskap om, och förståelse för vad som
engagerar medborgarna. Att öka medborgarinflytande ökar den lokala demokratin, och ger troligtvis
i förlängningen ett ökat förtroende för politikerna.
E-förslag är en kostnadseffektiv utveckling av den lokala demokratin och metoden används flitigt i
flera länder runt om i Europa.
Kommunen har köpt in en ny e-tjänstplattform och kommer aktivt arbeta för att skapa nya e-tjänster
som ett sätt att öka tillgängligheten för att kunna möta medborgarnas behov.
Eslövs kommun har utrustning för videokonferens och denna medför möjligheter att enligt ändring i
kommunallagen möjligt för ledamöter i fullmäktige och nämnder att delta i sammanträdena på
distans. Förändringen i lagen föranleddes av regeringens proposition ”Vital kommunal demokrati”.
Under propositionens remissrunda framkom positiva aspekter så som att antal avhopp kan minska
och att det blir lättare för funktionshindrade, småbarnsföräldrar samt personer som på grund av sitt
arbete vistas utanför hemorten att åta sig förtroendeuppdrag. Förändringen i lagen leder
förhoppningsvis till att de som känner sig hindrade att anta sig politiska förtroendeuppdrag på grund
av fysiska och tidsmässiga skäl känner att de kan anta sig uppdrag.
Eslövs kommun har redan tagit ett steg i rätt riktning för att öka möjligheterna för personer att följa
med i fullmäktigesammanträdena genom att webbsända dessa. Att implementera möjligheten att
även ledamöter kan delta på distans är ännu ett steg i rätt riktning, och ett steg i en utökad
demokrati.
Eslövs kommun kommer att delta i Kommunförbundets Skånes projekt Strategisk långsiktig
informationsförsörjning för ett framtida införande av så kallat eArkiv i Eslövs kommun. Projektet
syftar till att förbereda kommunen genom att höja kunskapen kring långsiktigt digitalt bevarande av
allmänna handlingar. Ett av målen är att ta fram en rekommendation kring samverkan avseende
resursbehov samt att utreda tidsåtgång och kostnad.
En organisation borde alltid eftersträva största möjliga effektivitet och så lite administration man
kan utan att det på något sätt eller vis påverkar verksamheten negativt. Desto kortare beslutsvägar
desto bättre och en så platt verksamhet det bara går att nå. Därför förespråkar vi återhållsamhet och
klar tydlighet i vem som har ansvaret, med målet att uppnå så få med ansvar som möjligt
Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning utförs från och med 2015 årligen och resultatet
kommer att åtföljas av handlingsplaner för ökad medborgarnöjdhet.
Enligt beslut i kommunstyrelsen 2014 ska Eslövs kommun medfinansiera lokalt ledd utveckling
genom leadermetoden, i Lundaland och MittSkåne. Leader betyder samordnade aktiviteter för
landsbygden och ska leda till attraktiva konkurrenskraftiga områden, ökad sysselsättning och nya
företag.
Kommunledningskontoret kommer totalt sett ha högre intäkter än 2015, detta beror främst på högre
arrendeintäkter. Även kostnaderna 2016 kommer att vara högre detta beror främst på ökade
kapitalkostnader för investeringen av Marieholmsbanan samt indexuppräkningar av avtal.
Den nya budgetprocessen har stora brister i deltagande, insyn och demokratin. Budgetberedningen
består endast av de partier som har en plats i kommunstyrelsens arbetsutskott, vilket utesluter vissa
partier. Till budgetberedningen presenteras arbetsdokument som inte är offentliga och därför är
svåra, om inte omöjliga för övriga partier att ta del av. Budget kick-offen är i ett så pass tidigt skede
av budgetprocessen att man inte helt kan utgå ifrån informationen därifrån. I nämnderna sker arbetet
huvudsakligen i presidierna som träffar kommunalråden med flera, däremot inte hela
budgetberedningen. I den politiska situationen Eslöv har med två jämförbart lika stora grupper
varav den ena har delat på posterna andre vice ordförande mellan fem partier. Således är det inget
oppositionsparti som har möjlighet att ta del av diskussionerna med samtliga presidier. Ända sättet
att ta del av informationen är att majoriteten och/eller oppositionspartiet som har presidieposten
delar med sig av informationen. Att ha denna ordningen ökar inte deltagande, insyn eller
demokratin.
Kommunstyrelsen bör snarast möjligt innan nästa budgetprocess startar föreslå förändringar för
budgetberedningen och budgetprocessen med fokus på deltagande, insyn och demokrati där
samtliga partier representerade i kommunfullmäktige är delaktiga.
Verksamheternas behov av mer långsiktig planering avseende lokalförsörjning samt digitalisering
kräver en kommunövergripande strategisk planering.
Eslövs kommun är i behov ett hotell och det helägda kommunala bolaget Eslövs Bostads AB har
förvärvat fastigheten för Hotell Stensson. En utveckling av ägardirektivet av EBO där det tydligt
framgår med all tydlighet att Eslövs kommun som ägare även i framtiden, efter att nuvarande avtal
löpt ut, satsar på att fastigheten för Hotell Stensson är avsett för hotellverksamhet.
I ägardirektiven för kommunkoncernen bör det tydligt framgå hur relationen mellan ägarna, bolagen
och bolagsstyrelserna fungerar. Idag finns stora brister och okunskap om vilka roller och positioner
man har. Ytterligare ett steg i stärka Eslövs kommuns bolag bör alla som väljs in i styrelser vara
certifierade genom en styrelseutbildning.
Tvivelaktig påverkan på myndighetsutövningen i Eslövs kommun får aldrig förekomma och
förutsättningarna för att garantera detta borde djupare granskas externt. Kommunal verksamhet ska
ha en hög transparens och Eslövs kommun bör arbeta aktivt för en hög transparens och ett ökat
medborgarinflytande.
Eslövs kommuns målsättning är att bli en ledstjärna i arbetet mot organiserat tiggeri, för såväl andra
kommuner som riksdag och regering, genom att införa lokala föreskrifter för att få bukt med
problemet med organiserat tiggeri. Dessa föreskrifter ska förbjuda tiggeri för utländska medborgare
och därmed bekämpa det tiggeri och den människohandel som redan finns i landet. Eslövs kommun
ser oroat på den slavliknande människohandel EU-migranterna kan utsättas för. Man får allt oftare
och allt större rapporter om detta fenomen.
I maj 2014 presenterade Länsstyrelsen i Stockholm sin rapport ”Utsatta EU-medborgare i Sverige –
Lägesrapport ut ett människohandelsperspektiv” som innehöll en nationell kartläggning där man
inhämtat information från bland andra polismyndigheter, kommuner och frivilligorganisationer. I
rapporten beskriver man att under 2013 kan 305 – 555 personer ha utnyttjats för tiggeri. 159 – 395
personer kan ha utnyttjats för sexuella ändamål.
Resurser (drift) 2016-2018
Till nämndens förfogande finns följande ekonomiska resurser:
Resultatbudget, mkr
Budget
Budget
Plan
Plan
2015
2016
2017
2018
15,4
16,3
16,2
16,2
Försäljningar
0,3
0,2
0,2
0,2
Taxor och avgifter
0,7
0,8
0,8
0,8
Hyror och arrenden
2,4
2,7
2,7
2,7
Bidrag
0,8
1,1
1,1
1,1
11,2
10,9
10,9
10,9
0,00
0,60
0,50
0,50
-99,50
-100,92
-100,82
-100,52
-42,80
-40,22
-40,22
-40,22
-2,40
-2,70
-2,70
-2,70
-50,70
-52,40
-52,30
-52,00
Avskrivning
-1,30
-3,50
-3,50
-3,50
Intern ränta
-2,30
-2,10
-2,10
-2,10
-84,1
-84,62
-84,62
-84,32
Kommunbidrag
84,1
84,62
84,62
84,32
Årets resultat
0,0
0,0
0,0
0,0
Intäkter
Försäljning av verksamhet
och konsultjänster
Övriga ersättningar och
intäkter
Kostnader
Personalkostnader
Lokalkostnader
Övriga kostnader
Nettokostnader
Driftsbudget netto (mkr)
Budget
Budget
Plan
Plan
2015
2016
2017
2018
-8,1
-7,2
-7,2
-7,2
15,1
16,0
16,0
16,0
-37,7
-34,8
-35,3
-35,3
Lokalkostnader
-2,4
-2,7
-2,6
-2,6
Kapitalkostnader
-3,5
-5,5
-5,4
-5,4
-24,1
-26,6
-26,3
-26,0
-16,5
-16,8
-16,8
-16,8
-6,9
-7,0
-7,0
-7,0
-84,1
-84,6
-84,6
-84,3
Verksamhet
Politisk verksamhet, Ksau
KS och KF
Gemensamma kostnader
Intäkter
Personalkostnader
Avdelningarnas övriga
kostnader / projekt
Övriga verksamheter
Räddningstjänst
Färdtjänst / Riksfärdtjänst
Summa
Investeringar 2016-2020
Under kommande investeringsperiod kommer utbyggnaden av Marieholmsbanan att fortsätta och beräknas
vara klar under 2016.
I samband med det politiska handlingsprogrammet krävs ett system där nämnderna enkelt kan följa upp och
analysera målen.
För att förverkliga kommande bredbandspolicy behövs investeringsmedel under perioden fram till 2018.
Investeringsbudget netto (mkr)
Projektnamn
Projekt
nummer
Marieholmsbanan
91502
Beslutstödsystem
91051
Inv.ram Budget
Plan
Plan
Plan
Kf
2016
2017
2018
2019
2020
-66,9
-56,9
0,0
0,0
0,0
0,0
-1,6
0,0
0,0
0,0
0,0
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
-56,6
0,0
0,0
0,0
0,0
Projekt
Summa
Plan
-66,9
Exploateringsbudget 2016
Namn
Budget
Budget
ext.
kostnad
Kommunbidrag
Beskrivning
intäkt
PÅGÅENDE EXPLOATERINGSPROJEKT
Ölyckegården etapp 1 och 2
7,42
11,91
Industrimark Löberöd
1,00
1,07
-0,06 Industrimark i östa Löberöd
Marieholm väster
2,28
7,68
-5,40 Villatomter på Klaragatan mm i Marieholm
Amerika, Fasanvägen Flyinge
-4,48
4,01
4,01
Bäckdala
44,67
47
-2,33
Gustavslund
23,86
17,26
6,59
Stehag 5:21
0,80
1,2
16,31
17,02
Flygstaden
Färgaren
Summa
3,05
0,71
103,40
107,86
Villabebyggelse på Smedjegatan och Fyrspetsgatan i Löberöd
0,00 Villatomter på Fasanvägen i Flyinge
Totalt 36 villatomter och 10 kvarter med gruppbebyggelse
samt en tomt till en förskola, västra Eslöv
Färdig mark för icke störande verksamheter i Östra Eslöv
-0,4 Privat exploatör, villabebyggelse i Stehag
-0,71 Privat exploatör, handelsområde östra Eslöv
2,34 Bostäder på Södergatan/Villagatan
-4,45
När kalkyl finn framtagen kommer dessa projekt att gå upp till Kommunstyrelsen och medel tilldelas från den totala ram som får från
kommunfullmäktige
KOMMUNAL EXPLOATERINGSPROJEKT - Ej kalkylerbart underlag
Ölyckegården etapp 3
Intressent finns men ännu inget identifierat projekt
Vilar.
Bostäder Östra skolan. Utredning och projektering 2016,
genomförande tidigast 2017
Budget avvaktar typ av byggnation
Villatomter eller mindre gruppbebyggelse på
Arildsvägen
Inget exploateringsprojekt ännu
Villatomter i Stockamöllan. Befintlig plan som ev
behöver revideras
Industrimark Flyinge
Gåsen
Löberöd, Hörbyvägen 1
Arildsvägen
Flyinge idrottsplats
Stockamöllan, Fribyggartomter
Summa
KOMMUNALA UTREDNINGSPROJEKT
Utvecklingsområde Klok förtätning
Utvecklingsområde Öster om
järnvägen
Markförhandlingar Gäddan 41
Stationsområdet, Marieholm
2,7
4,4
-1,7
Utredning av byggbar mark för bostäder främst villor
radhus i Eslövs tätort
KS 2015-06-02 budget 2015 700 tkr.
KS 2015.0285, beslut att projektet tas med i 2016 års
udget. 200 tkr begärs för utredningsarbete från 2015 års
budget. Inte tidigare redovisat
Utredning i samband med Marieholmsbanan
Namn
Budget
Budget
ext.
kostnad
Kommunbidrag
Beskrivning
intäkt
ÄLDRE EXPLOATERINGSPROJEKT MED KVARSTÅENDE BRISTER
Översvämningsrisk
Harlösa, Karl-Axels väg
Översvämningsrisk Stehag
Hålebäcksområdet
Ej
genomförda
fastihetsregleringar för
gemensahetsanläggningar i
Summa
Personalkostnad
Exploateringsprojekt
Kommunbidrag enligt ovan
Skyfall, kollektivtrafik, från 2015
Summa kommunbidrag
-
4,00
-4,00
0,85
-0,85
-16,16
-0,3
-16,46
Utredning pågår VA SYD
1 miljon 2005 + marklösen
Utredning i samråd med Miljö och samhällsbyggnad
Nämnden för arbete och
försörjning
Uppdrag
 Socialtjänsten som rör försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd
 Arbetsmarknadsåtgärder i samarbete med Arbetsförmedlingen och andra aktörer samt i egen regi
 Mottagande och assimilation av vuxna flyktingar och andra skyddsbehövande
 Boendefrågor för socialt utsatta personer
 Det kommunala aktivitetsansvaret
 Feriearbeten
 Budget- och skuldrådgivning
 Utvecklingsarbeten inom dessa områden
Styrkort och strategikarta
Tillsvidare bör nuvarande övergripande mål för mandatperioden, nämndernas delmål och handlingsprogram
som är fattade av kommunfullmäktige fortsätta att gälla. Man bör snarast starta arbetet med framtagandet av
nya övergripande mål för mandatperioden, nämndernas delmål och handlingsprogram enligt principen med
parallell användning av strategikartor och styrkort samt i ett tidigt skede skapa ett pilotprojekt i en lämplig
förvaltning där de bägge systemen används.
Verksamhet 2016-2018
Nämnden för arbete och försörjning har en rejäl utmaning att hantera under budgetåret 2016. Den utlagda
budgetramen för nämnden innebär en ramminskning på 2,0 mkr. Utskottet för arbete och försörjning visade
år 2014 ett resultat i balans samt prognostiserar för aktuella verksamhetsåret 2015 ett resultat i balans.
Bakgrunden till ramminskningen för år 2016 är att arbetslösheten fortsätter att sjunka i takt med att
konjunkturen sakta förbättras. Förhoppning sätts också till den nya arbetsmarknadspolitiken som utlovat
insatser för bland annat ungdomsarbetslösheten. Höjd a-kassa och underhållsstöd är också förändringar som
förväntas sänka försörjningsstödskostnaderna. Förvaltningsledningens budgetförslag för år 2016 måste
bedömas som en svag sådan utifrån några punkter som presenteras nedan.
I bokslutet för 2014 gjorde kontot för försörjningsstödet ett underskott mot budget med 3,5 mkr.
Underskottet för försörjningsstödet balanserandes med ökade intäkter, framförallt intäkter från
flyktingverksamheten och högre intäkter än budgeterat från jobb- och utvecklingsgarantin. Arbetslösheten
och kostnaderna för försörjningsstöd har ett tydligt samband och nedanstående arbetslöshetsstatistik visar på
detta i ett längre tidsperspektiv.
Idag har arbetsmarknaden så kallad ”Positiv särbehandling” där man bereder förtur baserat på etnicitet eller
kulturell bakgrund istället för bäst lämpad. Kommunen har även under flera år skrivit missgynnande avtal
med Migrationsverket där större kostnader faller på kommunens skattebetalare. Regeringen bör ta det fulla
ansvaret för den ekonomiska delen av sin integrationspolitik och att kostnaderna för invandrares bidrag i alla
former tillfaller riksskattekontot och inte Eslövs medborgare. Man bör få till stånd ett mångkulturellt bokslut
för att sedan äska de medel som behövs för att upprätthålla den höga invandringen.
Invandrare som inte funnit sig tillrätta i det svenska samhället vill återvända till sina hemländer och det är
därför viktigt att politiken skapar förutsättningar för ordentlig handläggning och uppföljning. Vid sidan av
det statliga återvandringsstödet bör Eslövs kommun undersöka att införa ett kommunalt återvandringsbidrag.
En särskild återvandringshandläggare bör också införas vars uppgifter är att bistå i återvändandeprocessen
och följa upp de återvändandes situation under den första tiden i hemlandet samt motverka fusk med
återvandringsbidrag. Då Eslövs kommun är en mindre kommun är det lämpligt att ha
återvandringshandläggaren gemensamt med våra grannkommuner. Genom informationskanaler och
kampanjer bör medvetenheten öka kring vilka möjligheter som finns vid återvandring. Som en viktig del i en
sund och långsiktig flyktingpolitik bör skyddsbehövande under sin tid i Sverige ges utbildning och
kunskaper som kan tillämpas i hemlandet efter återvändandet. Det kan till exempel röra sig om utbildning i
företagande anpassat efter förutsättningarna i hemlandet.
Arbetsförmedlingen skriver följande i sin arbetsmarknadsrapport för år 2016 om arbetslösheten efter
finanskrisen och där det markeras att Skåne inte minskar i arbetslöshet i samma utsträckning som övriga län
i riket:
"Toppen nåddes 2013. Sedan första kvartalet 2014 sjönk antalet arbetslösa gradvis. Antalet inskrivna arbetslösa uppgick till
knappt 62 200 under första kvartalet 2015. För ett år sedan var motsvarande siffra knappt 63 500. Under ett år har antalet
minskat med 2,0 procent. Nedgången i Skåne är dock relativt svag jämfört med övriga län och motsvarar inte efterfrågan
på arbetskraft. I samtliga övriga län började antalet arbetslösa minska några månader tidigare och i klart snabbare takt än i
Skåne. Under prognosperioden ökar arbetskraftsutbudet och det beror framför allt på demografiska effekter. Fler unga
vuxna är på väg in på arbetsmarknaden. Även inflyttning och invandring bidrar till ett ökat arbetskraftsutbud. Bland
invandrare finns också flyktingar och deras anhöriga, vilka kommer snabbare till Arbetsförmedlingen till följd av
etableringsuppdraget samtidigt ökar efterfrågan på arbetskraft. Arbetsförmedlingens undersökning räknar med att
efterfrågan ökar i något större utsträckning än utbudet och därmed får fler arbetslösa ett arbete, men
sysselsättningstillväxten bedöms inte vara tillräckligt stark för att pressa ner arbetslösheten med mer än en procentenhet
fram till slutet av 2016. Arbetsförmedlingen beräknar att det totala antalet inskrivna arbetslösa i genomsnitt uppgår till 58
300 personer eller 9,2 procent av arbetskraften under fjärde kvartalet 2015 och till 55 300 personer eller 8,7 procent under
fjärde kvartalet 2016"
Arbetslösheten i Eslöv har sedan år 2015 fram tills idag legat under skånegenomsnittet när det gäller vuxna
25-64 år och i paritet med detta när det gäller unga vuxna 16-24 år. Eslövs kommun sticker ut när det gäller
gruppen utlandsfödda unga vuxna 16-24 år. Arbetslösheten har under år 2015 ökat och är högre än både
Skåne- och riksgenomsnittet där arbetslösheten har minskat.
Försörjningsstödskostnaderna har som berörts på motsvarande sätt också ökat i Skåne till skillnad från resten
av riket. Aktuella siffror från Socialstyrelsen visar att försörjningsstödskostnaderna, omräknat i antalet
helårsbidragstagare 1, nyckeltalet speglar både ett ökat antal ärenden och högre genomsnittliga utbetalningar
i ärendena. Den största ökningen har skett i gruppen långtidsarbetslösa.
Handläggargruppen som ansvarar för försörjningsstödet lyfter fram följande som förklaring till det ökade
inflödet av ärenden:
- Eslöv har ett förhållandevis bättre läge på bostadsmarknaden än de större grannkommunerna. Bostadslösa
hushåll i Malmö och Lund hittar boenden i grannkommuner.
1
Enligt Statistiska Centralbyrån definition är helårsbidragstagare = försörjningsstödet omräknat till antalet personer som
uppbär full ersättning 12 månader under året.
- Personer som blir arbetslösa är inte medlemmar i a-kassan vilket gör att personer i hushåll som tidigare
inte haft försörjningsstöd aktualiseras vid arbetslöshet.
- Personer som ingått i etableringen och i jobb- och utvecklingsgarantin ansöker om försörjningsstöd eller
behöver högre kompletterande bidrag.
- Personer i gruppen som inte står till arbetsmarknadens förfogande på grund av sjukdom, missbruk,
psykisk ohälsa mm ökar.
Flera olika samhällsföreteelser påverkar försörjningsstödet. Arbete och Försörjnings verksamhet är
konjunkturkänslig.
Närmaste framtiden
Förändringstakten är hög och bedömningen är att förvaltningen trots behovet av en bred samverkan inom
flera områden i det kortare tidsperspektivet behöver prioritera, det vill säga, hitta de strategiskt viktiga
delarna och satsa på dem. Andra viktiga delar lyfts in i genomförandeplanen och tas in efter hand när
utrymme finns.
Nedan följer viktiga prioriteringar för kommande verksamhetsår med start under hösten 2015.
Den nya arbetsmarknadspolitiken samt nya krav på samarbete mellan stat och kommun kan med fördel
kombineras med förvaltningens fortsatta arbete. Det är viktigt att arbetet med försörjningsstödet beaktas i
sammanhanget. Arbetsförmedlingen är det sammanhängande kittet i detta perspektiv. Arbetsförmedlingen
går nu ut och öppnar upp för nya gemensamma arbetssätt. Samverkansavtal ska tecknas med kommunerna
när det gäller ungdomar. Ny arbetsmarknadspolitik införs successivt där gemensamma resurser måste
tillvaratas.
Delegationen för unga till arbete, DUA, är statens satsning för att komma tillrätta med
ungdomsarbetslösheten. De flesta kommuner i landet har tecknat en avsiktsförklaring för att arbeta fram ett
samarbetsavtal mellan stat, kommun och övriga aktörer i att bekämpa arbetslösheten för ungdomar.
Migrationsverket skriver gång på gång upp sin prognos gällande asylsökande till Sverige. Detta påverkar i
högsta grad Eslövs kommun, och kommunens ekonomi. Den centrala samordningen är viktig men
framförallt är koordineringen med boende, sysselsättning och utbildning avgörande för hur framgångsrikt
arbetet ska bli. Eslövs kommun måste prioritera arbetet med att få in de bidrag kommuner ska få från staten.
Flyktingmottagandet är i allra högsta grad en statlig angelägenhet, och Eslövs kommun ska verka för att alla
kostnader täcks. Eslövs medborgare ska inte genom den kommunala skatten behöva betala för en misslyckad
invandringspolitik.
Det måste ske en ombyggnation av Östergatan 8, lokaler där viss verksamheten bedrivs ifrån. Tid behöver
läggas på planer och hur det praktiskt ska genomföras.
I ett längre tidsperspektiv bör följande områden lyftas fram:
 Arbetet med personer som står långt ifrån arbetsmarknaden, psykisk ohälsa, att systematiskt arbeta för att
personer med försörjningsstöd ska få sjukersättning eller jobb med stöd inom ramen för
rehabiliteringskedjan.
 Näringsliv, sociala företag, sociala klausuler och hänsyn vid upphandlingar mm.
 Förslag att Finsam centraliseras under kommunstyrelsen (mobilisera resurserna).
Bedömning
Försörjningsstödskostnaderna har sedan hösten 2014 ökat. Det är framförallt långtidsarbetslösheten som är
svårhanterlig. Problemet med matchningen mellan arbetskraftsutbudet och lediga arbetstillfällen gör att
arbetslösheten biter sig fast på höga nivåer vilket bibehåller ett högt tryck på verksamheten för
försörjningsstöd. Försörjningsstödskostnader, arbetslöshet och arbetsmarknadspolitik har ett stark och
samband.
Arbete och Försörjnings budget för 2016 är svag då ramen minskas med 2,0 mkr i och med att den nya
social- och arbetsmarknadspolitiken ska påverka utbetalningarna av försörjningsstöd. Det prognostiserade
resultatet 2015 för utbetalt försörjningsstöd beräknas bli 28,4 mkr netto, vilket innebär en negativ
budgetavvikelse på 3,2 mkr för verksamheten.
För 2015 prognostiseras att ökade statsbidrag balanserar det förväntade underskottet avseende
försörjningsstödet. Budgetförslaget för år 2016 skrivs upp mot bakgrund av ett ökat flyktingmottagande.
Budgetförslaget kräver att förvaltningen arbetar aktivt med att ta sig an arbetsbetsmarknadspolitiken i
enlighet med Nämnden för arbete och försörjnings mål och verksamhetsplan. Det innebär förstärkningar av
personal inom flyktingmottagningen.
Arbete och Försörjning måste arbeta aktivt i bred samverkan för att ta vara på de förändringar inom
arbetsmarknadspolitiken som aviserats bland annat för att motverka ungdomsarbetslösheten.
Förvaltningsledningen har startat olika förändringsinsatser med syfte att anpassa oss till framtida behov och
förbättra verksamheten. Förvaltningen har organiserats om och vi börjar nu hitta de nya formerna. Under
våren 2015 har enheten för Stöd och integration bildats mot bakgrund av behovet av en förstärkt
flyktingmottagning.
Verksamhetsmått/indikator
Verksamhetsmått
Budget
Budget
Plan
Plan
2015
2016
2017
2018
351
350
350
350
6428
5976
5976
5976
5,0
5,0
5,0
5,0
16
15
14
29
29
29
Försörjningsstöd
Antal hushåll i genomsnitt per
månad
Bidrag per hushåll, kr i
genomsnitt per månad
Genomsnittlig tid med
ekonomiskt bistånd, mån
Aktualisering till skapande
av ärende
Vuxna biståndsmottagare
med långvarigt ekonomiskt
bistånd, andel %
Väntetid i antal dagar från
första kontakttillfället för
ansökan vid nybesök till
beslut inom försörjningsstöd,
medelvärde
Ej återaktualiserad person
med försörjningsstöd ett år
efter avslutat försörjningsstöd, %
70
75
85
Genomsnittlig kostnad för
försörjningsstöd per
invånare, kr
66
785
785
785
Invånare som någon gång
under året erhållit
ekonomiskt bistånd, andel %
3,6
3,6
3,6
Utbildning, st
32
32
32
Anställning, st
61
61
61
80
90
100
80
80
80
18
20
22
9
10
11
112
112
112
60
30
30
Avslutsorsaker:
Arbetsmarknadsenheten
Antal ärenden inom
arbetsmarknadsenheten
Sociala kontrakt
Antalet andrahandskontrakt, st
Antal överförda till
förstahands kontrakt
Varav inom etableringen
Budget- skuldrådgivning
Antalet ärende
skuldrådgivning, st
Väntetid för möte
skuldrådgivning, dagar
Resurser (drift) 2016-2018
Resultatbudget, mkr
Budget
Budget
Plan
Plan
2015
2016
2017
2018
18,8
23,1
24,3
25,0
Försäljningar
0,0
0,0
0,0
0,0
Taxor och avgifter
0,0
0,0
0,0
0,0
Hyror och arrenden
5,0
5,8
6,0
6,0
13,8
17,3
18,3
19,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-67,5
-70,7
-71,9
-72,6
-27,7
-31,9
-32,9
-33,5
-6,3
-8,0
-8,0
-8,1
-33,5
-30,8
-31,0
-31,0
Avskrivning
0,0
0,0
0,0
0,0
Intern ränta
0,0
0,0
0,0
0,0
-48,7
-47,6
-47,6
-47,6
Kommunbidrag
48,7
47,6
47,6
47,6
Årets resultat
0,0
0,0
0,0
0,0
Budget
Budget
Plan
Plan
2015
2016
2017
2018
Politisk verksamhet
-0,2
-0,5
-0,5
-0,5
Förvaltningsledning
-5,2
-6,5
-6,4
-6,0
Stöd och integration
0,0
0,0
0,7
1,0
Myndigheten för råd
och stöd
-31,0
-27,9
-28,0
-28,1
Bostad och arbets
-12,3
-12,7
-13,4
-14,0
-48,7
-47,6
-47,6
-47,6
Intäkter
Bidrag
Försäljning av verksamhet
och konsultjänster
Övriga ersättningar och intäkter
Kostnader
Personalkostnader
Lokalkostnader
Övriga kostnader
Nettokostnader
Driftsbudget netto (mkr)
Verksamhet
marknadsenheten
Summa
Barn-och familjenämnden
Uppdrag






Förskola
Grundskola
Särskola
Fritidshem
Fritidsgårdar
Individ- och familjeomsorg 0-18 år
Styrkort och strategikarta
Tillsvidare bör nuvarande övergripande mål för mandatperioden, nämndernas delmål och handlingsprogram
som är fattade av kommunfullmäktige fortsätta att gälla. Man bör snarast starta arbetet med framtagandet av
nya övergripande mål för mandatperioden, nämndernas delmål och handlingsprogram enligt principen med
parallell användning av strategikartor och styrkort samt i ett tidigt skede skapa ett pilotprojekt i en lämplig
förvaltning där de bägge systemen används.
Verksamhet 2016-2018
Barn- och familjenämndens verksamheter arbetar kontinuerligt med att öka nöjdheten med verksamheten
samt att öka resultaten i skolan. En metod som använts under en längre tid, är Resultat/Analys/Nya åtgärder,
som går som en röd tråd genom organisationen.
Personalförsörjningen är oerhört väsentlig för verksamheternas utveckling. Nämndens verksamheter har
under en lång följd av år arbetat på olika sätt för att behörigheten inom lärarkåren ska öka och att antalet
förskollärare i förskolan ska öka. Under det nuvarande läsåret är det endast ett fåtal lärare inom grundskolan
som inte har rätt behörighet för att ge betyg. Möjligheten att delta i "Lärarlyftet" som ger lärarna rätt
behörighet, underlättas genom att ge rätt till viss ledighet för studierna. 39 förste lärare arbetar i kommunens
grundskolor.
För barn i förskoleklass upp till och med årskurs tre, kommer statsbidraget Lågstadiesatsningen, med 6,8
Mkr för läsåret, göra det möjligt att ge ytterligare fler vuxna i grupperna.
I förskolan är 60 % av personalen förskollärare, men målsättningen är att nå upp till 75 %.
Smittspridningen på en förskola är oerhört mycket mer omfattande än på exempelvis ett kontor. För att
minimera riskerna att en sjukdom som brutit ut går runt på förskolan bör Eslövs kommun utreda möjligheten
att slopa karensdagen för förskolepersonal. Det är inte rimligt att de anställda skall stå för denna kostnad
själva eftersom det innebär en avsevärd kvalitetshöjning att säkra pigg och kry personal runt våra barn. På
samma sätt som det är en självklarhet att sjuka barn inte ska vistas i förskolan, ska inte heller personalen gå
till jobbet sjuka.
I takt med att kommunen växer, och då framförallt i centralorten Eslöv, arbetas med att ta fram
lokallösningar för att ge plats för barn och elever i upptagningsområdena. Östra skolan kommer att flytta in i
nyrenoverade lokaler på Berga området under 2016. Tillgång på förskoleplatser är god, förutom i
centralorten Eslöv, där man inte alltid kan få sitt önskade val av förskola. De landsbygdskolor som finns
kvar i Eslövs kommun ska bevaras och marknadsföras. För att kunna ha en levande landsbygd behövs även
skolor. Nedläggningen som skedde av Billinge skola var olycklig och borde inte skett. Mer borde ha gjorts
för att rädda skolan, men det verkade inte finnas något större intresse inom politiken för detta. I nuläget
hotas Östra strö skola av nedläggning, detta bör stoppas.
Man bör i Eslövs kommun införa vårdnadsbidraget. I nuläget ligger nivån på 3000 kr per månad. En
förskoleplats kostar kommunerna mellan 80- och 140 000 kronor per barn och år. Det är därför rimligt att de
föräldrar som väljer att ta hand om barnen på annat sätt kompenseras för detta. Vårdnadsbidraget är viktigt
eftersom det förstärker valfriheten inom barnomsorgen.
Just nu hotas dock vårdnadsbidraget av proposition 2014/15:147 där regeringen föreslår att vårdnadsbidraget
tas bort. Eslövs kommun bör uppvakta regeringen till att ställa sig positiva till vårdnadsbidraget, och istället
för att ta bort det. Det är en självklarhet att familjerna själva ska kunna välja att stanna hemma längre med
sina barn. En stark orsak till vårt ställningstagande, förutom den självklara principen att valfrihet för
familjerna är något bra, är insikten att olika barn utvecklas olika snabbt. Medan vissa barn redan vid 1 – 1,5
års ålder kan inskolas på förskolan utan problem, kan andra behöva längre tid innan detta bör ske.
Vårdnadsbidragets utformning ger, förutom ekonomisk avlastning, möjlighet för en förälder att vara hemma
lite längre tid utan att riskera att bli av med sitt arbete.
Troligen är det idag blygsamma nyttjandet av denna möjlighet kopplat till att ersättningen är alldeles för låg
och att vårdnadsbidraget bara erbjuds i vissa kommuner. Med en förstärkning av bidraget och ett införande i
hela landet vill kan fler familjer ges möjlighet att använda denna möjlighet. Ett bredare utbud av alternativ
för familjerna är en god investering för trygga och välmående barn, och med detta så småningom en trygg
och välmående generation vuxna.
Måluppfyllelsen att alla elever ska nå målen är inte 100 %, men utvecklingen har varit mer positiv än rikets
genomsnitt. Grundskolan har identifierat ett antal områden där mer insatser behövs. Personalfrågorna,
exempelvis såsom möjligheten att utöka med fler speciallärare och att öka fler vuxna per elev, är väsentliga
men också tyvärr svårare att uppfylla beroende på begränsad tillgång till dessa yrkeskategorier. Andra
områden som bidrar till att öka måluppfyllelsen är arbetet med formativ bedömning, kopplingen till
forskningen samt att arbeta med attityder mot en positiv studiekultur. En översyn om arbetet med barn i
behov av särskilt stöd, för att eleverna ska få rätt stöd i rätt tid pågår. Läsning är nyckeln till all
skolframgångar. En mer intensiv satsning sker nu både i förskolan och i grundskolan. Under en följd av år
har satsningar gjorts för teknikstöd i undervisningen. Alla elever i årskurs 4 till 9 har egen iPad, i
förskoleklass upp till årskurs tre delar fem elever på en iPad. I förskolan används också teknikstödet
anpassat till barnens åldrar. Många av förskolorna arbetar med Reggio Emilia inspirerad pedagogik.
Idrott bör också premieras då många studier, bland annat Bunkefloprojektet, pekar på att mår kroppen bra så
presterar också barnen bättre. Eslövs kommun bör därför genomföra satsningar inom detta. För att
ytterligare premiera idrott bör Eslövs kommun verka för att starta upp ett projekt i likhet med Fri Fotboll i
Helsingborg. Då våra stora sporter i Eslövs kommun är handboll och pingis är detta en god inriktning för
projektet.
De barn som går i svensk skola skall ha undervisningen på just svenska. Modersmålet för de som kommer
från andra länder är i Sverige sekundärt och för att inte motverka eller försvåra assimilationen och i
förlängningen försvåra för barnet att anpassa sig i samhället. Modersmålsundervisningen skall inte vara
skattefinansierad då de förväntas leva i det svenska samhället i framtiden och det är för detta skolan skall
förbereda barnen, såvida det inte finns uttalat målsättning att återvandra.
Det upprättade budgetförslaget för 2016 och plan för 2017, 2018 bygger på den befolkningsprognos som
kommunen beställde till mars 2015. Utifrån de barn och elevtal som finns i augusti 2015 är det sannolikt att
det kommer finnas fler barn och elever än vad prognosen anger.
Om så blir fallet kommer inte nuvarande resurstilldelning inom förskola och skola kunna rymmas inom den
nu givna budgetramen. Med de ökande antalet elever i mottagningsskola och i modersmålsundervisning
behövs också mer resurser för att kunna ge samma resurser per elev som tidigare. Det är därför av största
vikt att Eslövs kommun tillskriver regeringen om att staten tar sitt ansvar för den förda migrationspolitiken.
Alla dessa kostnader bör stanna på staten och således bör Eslövs kommun återsöka medel från
Migrationsverket och få full kostnadstäckning.
De ökande befolkningssiffrorna ställer allt högre krav på hur personal- och lokalförsörjningen ska lösas.
Fram till 2013 fanns från skolverkets sida en rekommendation om max 15 barn per förskolegrupp. Sedan
dess har barngrupperna inom förskolor blivit allt större. Storleken på barngrupperna är en mycket viktig del i
barnomsorgens kvalitet såväl som förskolepersonalens arbetsvillkor. Eslövs kommun bör titta mot en
maxgräns på 15 barn per grupp. Barngrupperna har ökat allt med och 2014 gick hela 113 000 förskolebarn i
grupper som översteg 20 barn.
Rekrytering av personal inom såväl skola och förskola blir allt svårare. Dels behövs fler anställda beroende
på behovet i verksamheterna ökar på grund av fler barn och elever och att de statsbidrag som riktas till
verksamheterna ökar möjligheten att öka antalet vuxna i grupperna. Dels ökar konkurrensen om den
arbetskraft som finns att tillgå i regionen. Barn och utbildning arbetar med rekryteringsstrategier, men det
behövs också kommunövergripande insatser. Ledartätheten behöver ökas med målet 25-30 medarbetare per
chef för att tillgodose personalens behov av ledning. Barn- och familjenämnden beslutade i april om
lokalbehovet för sina verksamheter både med utgångspunkt från volymer, lärandemiljöer och
kvalitetsaspekter. Det mest väsentliga är att utbyggnaden av förskoleplatser i centrala Eslöv intensifieras.
Men även utbyggnad av skolor i både Eslöv och Flyinge behövs under kommande planperiod. Nämnden
behandlar på sitt septembersammanträde det förändrade lokalbehovet i en särskild paragraf, som kommer att
bifogas till budgetförslaget. Inom socialtjänstens område har under ett antal år volymerna och kostnaderna
för vårdplaceringarna varit höga. De förväntningar som fanns om ett minskat antal personer skulle vara
föremål för utredningar har inte infriats.
.
Verksamhetsmått/indikatorer
Nämnden kommer presentera följande verksamhetsmått:
Verksamhetsmått
Budget
Budget
Plan
Plan
2015
2016
2017
2018
förskola 1 -5 år
Pedagogoisk omsorg
Fristående förskola
Summa
Fritidshem - antal barn
1570
35
238
1843
1569
35
260
1864
1622
35
260
1917
1656
35
260
1951
Fritidshem - antal barn
1374
1515
116
116
116
116
1490
1631
1648
1661
415
425
419
402
Elever årskurs 1-9
3505
3585
3663
3724
Summa
3920
4010
4082
4126
Grundsärskola*
27
27
27
27
Träningsskola**
18
18
18
18
Summa
45
45
45
45
*varav Eslövs elever
25
25
25
25
** varav Eslövs elever
14
14
14
14
Summa
39
39
39
39
Förskola - antal barn
Fristående fritidshem
Summa
1532
1545
Grundskola - antal elever
Förskoleklass
Särskola - antal elever
Mått för god ekonomisk
hushållning
Behörigheten till
gymnasieskolan ska öka
Resurser (drift) 2016-2018
Till nämndens förfogande finns följande ekonomiska resurser:
Resultatbudget, mkr
Intäkter
Försäljningar
Taxor och avgifter
Hyror och arrenden
Budget
Budget
Plan
Plan
2015
2016
2017
2018
73,8
89,4
89,4
89,4
25,5
25,5
25,5
0,0
23,1
0,0
Bidrag
36,9
49,2
49,2
49,2
Försäljning av verksamhet
och konsultjänster
11,8
12,4
12,4
12,4
2,0
2,3
2,3
2,3
-733,9
-776,5
-780,6
-788,7
-445,9
-481,7
-485,9
-494,0
-85,0
-85,8
-85,8
-85,8
-195,7
-201,2
-201,1
-201,1
Avskrivning
-6,4
-6,8
-6,8
-6,8
Intern ränta
-0,9
-1,0
-1,0
-1,0
-660,1
-687,1
-691,2
-699,3
660,1
687,1
691,2
699,3
0,0
0,0
0,0
0,0
Driftsbudget netto (mkr) Budget
Budget
Plan
Plan
2015
2016
2017
2018
-1,5
-1,6
-1,6
-1,6
Förskola 1-5 år
-185,6
-195,4
-196,0
-198,9
Fritidshem
Grundskola inkl
förskoleklass
-57,2
-62,0
-62,3
-62,1
-298,7
-313,5
-316,7
-322,1
Särskola
-15,3
-15,0
-15,0
-15,0
Institionsvård
-13,0
-10,6
-10,6
-10,6
Familjehemsvård
Öppna insatser barn o
unga
-15,4
-15,9
-15,9
-15,9
-13,0
-12,8
-12,8
-12,8
Familjerätt
-1,1
-1,1
-1,1
-1,1
Flyktingmottagning
-0,9
0,0
0,0
0,0
-58,4
-59,2
-59,2
-59,2
-660,1
-687,1
-691,2
-699,3
Övriga ersättn. och intäkter
Kostnader
Personalkostnader
Lokalkostnader
Övriga kostnader
Nettokostnader
Kommunbidrag
Årets resultat
Verksamhet
Nämnd- och styrelse
verksamhet
Förvaltningsgemensamt
Summa
-1,5 mkr Fria medel, ersättning från Migrationsverket
Investeringar 2016-2020
Barn- och familjenämndens investeringsbudget omfattar endast inventarieanslag för verksamheterna.
Lokalbehovet har lyfts fram till Kommunstyrelsen.
Kapacitetsmässig är lokalsituationen ansträngd i Flyinge och Centrala Eslöv för både förskole- och
grundskola F-6. I övriga delar av kommunen råder i stort sett balans mellan tillgång till lokaler och volymer
av barn och elever.
IKT utbyggnaden fortsätter och standarden bibehålls.
Investeringsbudget netto (mkr)
Projektnamn
Projekt
Inv.ram Budget
Plan
Plan
Plan
Plan
2016
2017
2018
2019
2020
Inventarier förskola
skola
-1,7
-1,7
-1,7
-1,7
-1,7
Utemiljöer lekplatser
-0,5
-0,5
-0,5
-0,5
-0,5
IKT-skola, förskola
-4,0
-4,0
-4,0
-4,0
-4,0
Inventarier temporär
lokallösning Flyinge
-0,4
Elevökning ger ökat
behov av inventarier
-0,2
-0,2
-0,2
-0,2
-0,2
nummer
Kf
Inventarier vid Ekenässkolans renovering
-1,5
Inventarier Ny förskola i Skytteskogen
-1,0
Inventare ny förskola Flyinge
X
Inventarier ny skola Flyinge
Summa
X
0,0
-6,8
-8,9
-6,4
-6,4
-6,4
Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden
Uppdrag
Svarar för:








Gymnasieutbildningen
Gymnasiesärskolan
Uppföljningsansvar för ungdomar
Grundläggande vuxenutbildning
Särvux
Svenska för invandrare
Yrkeshögskola
Uppdragsutbildning
Styrkort och strategikarta
Tillsvidare bör nuvarande övergripande mål för mandatperioden, nämndernas delmål och handlingsprogram
som är fattade av kommunfullmäktige fortsätta att gälla. Man bör snarast starta arbetet med framtagandet av
nya övergripande mål för mandatperioden, nämndernas delmål och handlingsprogram enligt principen med
parallell användning av strategikartor och styrkort samt i ett tidigt skede skapa ett pilotprojekt i en lämplig
förvaltning där de bägge systemen används.
Verksamhet 2016-2018
Gymnasieskolan i Eslöv erbjuder 10 nationella program och IM program med olika inriktningar Eslövs
kommun ingår i ett samverkansavtal med 33 kommuner, som innebär att gymnasielever kan söka sin
utbildning inom alla dessa kommuner. Det flesta av Eslövs elever går i Lund i de kommunala skolorna eller
de fristående gymnasieskolorna. Gymnasiesärskola i Eslöv erbjuder i dag två nationella program och
individuellt program.
Vuxenutbildning i form av grundläggande vuxenutbildning, SFI och särskildundervisnings för vuxna erbjuds
i den omfattning som stipuleras av lagstiftningen Gymnasial vuxenutbildning kommer att erbjudas i den
omfattning det kan finansieras med statsbidrag och kommunal finansiering.
Gymnasieskolan i Eslöv beräknas inför läsåret 2015/2016 uppgå till knappt 600 elever.
Antalet elever i gymnasiesärskolan minskar; här är det elevtalen från andra kommuner som minskar mycket.
Det pågår ett arbete med att planera för hur man ska hantera volymförändringarna för att kvalitén i
utbildningen ska bevaras.
För att öka flexibiliteten, och kunna hantera förändringar i efterfrågan av personal, bör det initieras en
utredning om att använda sig av lärarpooler. Eslövs kommun bör ingå i ett samarbete med närliggande
kommuner för att tillsammans arbeta ut en god strategi och ett gott samarbete för att kunna hålla korrekt
lärarbemanning.
De nuvarande lokallösningarna är osäkra, då elevantalet är varierande. Ett sätt att lösa problemen med
lokaler är att utreda möjligheten av att bygga den nya gymnasieskolan i moduler. Genom att använda sig av
moduler kan man snabbare och enklare ställa om verksamheten utifrån de förutsättningar man ges.
Verksamhetsmått/indikator
Nämnden kommer att presentera följande verksamhetsmått:
Gymnasieskolan
Bergagymnasiet
640
580
580
580
varav Eslövs elever
480
440
440
440
varav från andra kommuner
160
140
140
140
Genomsnittskostnad per elev
och år (kr)
111000
114300
114300
114300
Eslövs elever till andra skolor
635
695
690
762
124000
124000
124000
124000
Gymnasiesärskolan i Eslöv
30
20
20
20
varav Eslövs elever
18
16
16
16
varav från andra kommuner
12
4
4
4
250000
250000
250000
250000
8
8
8
8
300000
312500
312500
312500
38
35
35
35
190
200
200
200
199
199
199
60
60
60
Genomsnittskostnad per elev
och år (kr) inkl resor och inack
från 2014
Genomsnittskostnad per elev
och år (kr)
Eslövs elever till andra skolor
Genomsnittskostnad per elev
och år (kr)
Vuxenutbildningen
Antal studerande
Särvux
SFI
Yrkeshögskolan alla utbildningar
Antal heltidsstuderande
Grundläggande vuxenutbildning
Gymnasial vuxenutbildning
Mått för god ekonomisk
huhållning
Antalet avhopp i utbildningarna
minskar
60
170
Resurser (drift) 2016-2018
Till nämndens förfogande finns följande ekonomiska resurser:
Resultatbudget, mkr
Budget
Budget
Plan
Plan
2015
2016
2017
2018
34,1
27,9
27,9
27,9
Bidrag
15,0
12,4
12,4
12,4
Försäljning av verksamhet
och konsultjänster
19,1
15,5
15,5
15,5
-199,5
-198,7
-198,2
-204,2
Personalkostnader
-71,5
-66,0
-66,0
-66,0
Lokalkostnader
-14,5
-13,4
-13,4
-13,4
-111,6
-117,3
-116,8
-122,8
Avskrivning
-1,7
-1,8
-1,8
-1,8
Intern ränta
-0,2
-0,2
-0,2
-0,2
-165,4
-170,8
-170,3
-176,3
165,4
167,3
166,8
172,8
0,0
-3,5
-3,5
-3,5
Budget
Budget
Plan
Plan
2015
2016
2017
2018
Politisk verksamhet
-0,8
-0,8
-0,8
-0,8
Förvaltningsledning
-3,7
-3,0
-3,0
-3,0
-51,6
-51,0
-51,0
-51,0
-80,8
-88,3
-88,8
-94,8
-6,0
-6,0
-6,0
-6,0
-2,5
-2,5
-2,5
-2,5
-2,9
-2,9
-2,9
-2,9
Gymnasialvux
-9,4
-8,3
-7,3
-7,3
Särvux
-1,5
-1,5
-1,5
-1,5
0,0
0,0
0,0
0,0
-6,4
-6,5
-6,5
-6,5
0,2
0,0
0,0
0,0
-165,4
-170,8
-170,3
-176,3
Intäkter
Kostnader
Övriga kostnader
Nettokostnader
Kommunbidrag
Årets resultat
Driftsbudget netto (mkr)
Verksamhet
Gymnasieskola egen regi
Gymnasieskola annan
regi
Gymnasiesärskola egen
regi
Gymnasiesärskola annan
regi
Grundläggande
vuxenutbildning
Högskoleutbildning
Svenska för invandrare
Uppdragsutbildning
Summa
-1 Mkr Fria medel, ersättning från Migrationsverket
Investeringar 2016-2020
Investeringsbudget netto (mkr)
Projektnamn
Projekt
nummer
Inv.ram Budget
Kf
Inventarier
Summa
0,0
Plan
Plan
Plan
Plan
2016
2017
2018
2019
2020
-1,5
-1,5
-1,5
-1,5
-1,5
-1,5
-1,5
-1,5
-1,5
-1,5
Kultur- och fritidsnämnden
Uppdrag










Allmänkulturell verksamhet
Bad
Biblioteksverksamhet
Bidrag och stöd till föreningar och studieförbund
Kulturskolan
Lokalbokning
Medborgarhuset
Barn- och ungdomsverksamheten
Museum
Idrottshallar och idrottsplatser
Styrkort och strategikarta
Tillsvidare bör nuvarande övergripande mål för mandatperioden, nämndernas delmål och handlingsprogram
som är fattade av kommunfullmäktige fortsätta att gälla. Man bör snarast starta arbetet med framtagandet av
nya övergripande mål för mandatperioden, nämndernas delmål och handlingsprogram enligt principen med
parallell användning av strategikartor och styrkort samt i ett tidigt skede skapa ett pilotprojekt i en lämplig
förvaltning där de bägge systemen används.
Verksamhet 2016-2018
Föreningslivet har en viktig funktion inom folkhälsoområdet. Här har man möjlighet till fysisk aktivitet på
olika nivåer och man befinner sig i ett socialt sammanhang. Det är därför en viktig utmaning att behålla
ungdomarna längre upp i åldrarna. Detta gäller inte minst flickorna, då dessa i högre grad lämnar
föreningslivet i de tidigare tonåren. Dessutom kan föreningslivet spela en viktig roll i assimilationsprocessen
och inkluderingen av människor med olika funktionsnedsättningar. I det arbetet behöver föreningslivet och
dess ungdomsledare stöd så att de är rustade för att på ett kunnigt sätt ta hand om exempelvis barn och
ungdomar med funktionsnedsättningar, med annan kulturell bakgrund än den svenska, nyanlända samt
ensamkommande barn och unga.
Både som åskådare och utövare av kultur ökar man sin kreativitet, man får olika verktyg att utrycka sig med
och möjlighet att utvecklas både känslomässigt och socialt. Också detta är viktigt ur ett folkhälso- och
integrationsperspektiv. Här kan kulturskolan spela en ännu större roll för fler barn och unga än vad den gör
idag. För detta krävs det att man ser över organisation och verksamhet, samt sträva efter att nå fler barn och
unga med svag socioekonomisk bakgrund och annan kulturell bakgrund än den svenska.
Genom att satsa stora summor på att ge invandrare möjlighet till sin egen kultur och egna gruppbildningar
stimulerar man endast till att skapa subkulturer och utanförskap för dessa personer. Det är detta som skapar
motsättningar i samhället och bidrar till otrygghet för alla invånarna. Att ge kulturbidrag till föreningar med
odemokratiska agendor är ett hot mot svensk kultur och samhällstrygghet.
En åldrande befolkning som behöver mer service i form av ”Boken kommer” och tekniska hjälpmedel är en
av de utmaningar som bibliotekets verksamhet står inför. Dessutom har bibliotekens läsfrämjande uppdrag
förtydligats genom den nya bibliotekslagen, vilket sätter samarbete mellan bibliotek och skola, från förskola
till vuxenutbildning, i fokus för att nå ett gott resultat. I målen för biblioteks-verksamheten ingår att under
tiden fram till 2018 öppna minst två meröppna bibliotek i kommunen. Meröppet bibliotek innebär att
biblioteken under vissa tider av dygnet är obemannade men tillgängliga för de personer som fått ett speciellt
passerkort och pinkod. Det första biblioteket planeras bli Marieholm eftersom biblioteket flyttar till nya
lokaler i Marieholm. Invigning av nya Marieholmsbiblioteket sker preliminärt våren 2016. Genom
utveckling av tekniken kan man numera erbjuda elektroniska alternativ till den klassiska utlåningen av
fysiska böcker vid våra offentliga bibliotek. Ersättningen för dessa elektroniska alternativ är ifrågasatt och
kommer med allra största säkerhet förändras inom kort. En hämning av utlåningen av elektroniska alternativ
går emot satsningar mot ett mer tekniskt samhälle, istället bör tillgången vara obegränsad som ett steg in i
framtiden.
Fler ungdomar väljer idag att stå utanför det traditionella föreningslivet. En hel del ungdomar har också en
utsatt situation. Ungdomsverksamheten ska inte bara arbeta förebyggande utan också främjande. Detta
innebär att det måste hittas aktiviteter och skapa en mötesplats där alla ungdomar i Eslövs kommun känner
sig välkomna och trygga.
En utökning och breddning av evenemangen i Eslövs kommun är positivt. Utökningen bör fortsätta så att
alla kan ta del av något som intresserar dem. Under 2015 gjordes satsningen Sommar i Eslöv där målen var
att nå fler och nya målgrupper och att medborgarna upplever att kulturutbudet är stort och den geografiska
spridningen stor. Planen är att detta evenemang återkommer sommaren 2016.
Det viktiga barnkonventionsarbetet fortsätter där all personal kommer att ges fördjupad kunskap i ämnet.
Satsningar görs på föreningsledarutbildningar och föräldrar till idrottande barn i bland annat
värdegrundsfrågor. Detta för att öka en trygg idrottsmiljö.
Ekevallahallen är färdigställd hösten 2015 och invigs officiellt i början av 2016. Den nya hallen blir ett lyft
för föreningslivet, framför allt för friidrotten men även för skolidrotten, fotbollen och för boulespelarna.
Eslövs kommun bör verka för att låta företag och föreningar genom ekonomisk kompensation erhålla
namnrättigheter med fokus på kommunens offentliga byggnader, men även platser och evenemang genom
namnsponsring. Det finns en starkt övertygelse om att alla tidigare genomförda namnsponsringsavtal har
stärkt såväl ungdomsidrott som elitidrott, vilket är vårt mål. Utöver målet finns det en möjlighet att minska
driftskostnaderna.
Verksamhetsmått/indikator
Verksamhetsmått
Budget
Budget
Plan
Plan
2015
2016
2017
2018
Antal besök/år stadsbiblibliotek
-
81500
81500
83000
Antal besök/år filialer
-
57000
57000
64300
7,3
7,0
7,0
7,0
Antal nya låntagare (vuxna)
1300
1300
1500
1600
Nerladdning av e-bok
5000
5000
5000
5000
6000
6000
6000
6000
14500
14500
14500
14500
900
900
900
900
Antal årsbesök Äventyrsbadet
34500
34000
34000
34000
Antal årsbesök Karlsrobadet, inomhus
48000
55000
55000
55000
Antal årsbesök Karlsrobadet, utomhus
19000
18000
18000
18000
7000
6000
6000
6000
55000
58000
58000
58000
600
550
550
550
8000
8000
8000
8000
-
70
70
70
50
50
50
50
165000
170000
170000
170000
Bibliotek
Antal lån per invånare
Stadsmuseet
Antal årsbesökare
Barnkultur
Antal besökare: Kulturplan, skolbio, offentliga
arrangemang, skapande skola
Kulturskolan
Antal aktiviteter i snitt/läsår
Badanläggningar
Antal årsbesök, Marieholmsbadet
Medborgarhuset
Antal årsbesökare
Antal bokningar
Gasverket(Ungdomsverksamheten)
Antal årsbesökare
Föreningsstöd
Antal bidragsberättigande föreningar**
varav barn- och ungdomsföreningar
Antal aktiviteter (barn/ungdomar)
**här ingår barn/ungdoms-, pensionärs-, handikappföreningar och anläggningsstöd
Resurser (drift) 2016-2018
Resultatbudget, mkr
Budget
Budget
Plan
Plan
2015
2016
2017
2018
11,2
11,9
11,9
11,9
Försäljningar
2,0
2,2
2,2
2,2
Taxor och avgifter
6,0
6,2
6,2
6,2
Hyror och arrenden
2,4
2,6
2,6
2,6
Bidrag
0,2
0,4
0,4
0,4
Försäljning av verksamhet
och konsultjänster
0,6
0,5
0,5
0,5
Övriga ersättningar och intäkter
0,0
0,0
0,0
0,0
-102,6
-102,5
-102,5
-102,5
Personalkostnader
-32,0
-32,7
-32,7
-32,7
Lokalkostnader
-44,5
-43,2
-43,2
-43,2
Övriga kostnader
-25,4
-26,0
-26,0
-26,0
Avskrivning
-0,6
-0,5
-0,5
-0,5
Intern ränta
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-91,4
-90,6
-90,6
-90,6
Kommunbidrag
91,4
90,6
90,6
90,6
Årets resultat
0,0
0,0
0,0
0,0
Intäkter
Kostnader
Nettokostnader
Verksamhet netto (mkr)
Driftsbudget
2015
2016
2017
2018
Nämnd/styrelse
-0,5
-0,7
-0,7
-0,7
Allmän fritidsverksamhet
-2,9
-2,9
-2,9
-2,9
Stöd till studieorg
-1,4
-1,4
-1,4
-1,4
Allmän kulturell
verksamhet
-10,1
-10,1
-10,1
-10,1
Bibliotek
-12,1
-12,2
-12,2
-12,2
-6,9
-7,1
-7,1
-7,1
-45,2
-43,8
-43,8
-43,8
Fritidsgårdar/Gasverket
-3,9
-3,9
-3,9
-3,9
Grundskolebibliotek
-1,2
-1,2
-1,2
-1,2
Gymnasiebibliotek
-0,2
-0,2
-0,2
-0,2
Stöd äldre/handikapporg
-0,2
-0,2
-0,2
-0,2
Arbetsmarknadsåtgärder
0,1
0,1
0,1
0,1
-6,9
-7,0
-7,0
-7,0
-91,4
-90,6
-90,6
-90,6
Kulturskoleverksamhet
Idrotts- och
fritidsverksamhet
Förvaltningsgemensamt
Summa
Investeringar 2016-2020
Nämnden har ett årligt anslag på 0,1 miljoner kr för anskaffning av konst. Här menas konst som kommunen
köper och som bedöms stiga i värde. Dessa inköp görs med viss oregelbundenhet varför det är svårt att
precisera kommande förbrukning av investeringsanslaget. Nämnden ansvarar för att totala konstanslaget
under planperioden ej överskrids.
I övrigt föreligger inga nya investeringsprojekt.
Investeringsbudget netto (mkr)
Projektnamn
Projekt
nummer
Offentlig konst
94012
Inv.ram Budget
Plan
Plan
Plan
Plan
Kf
2016
2017
2018
2019
2020
*
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
0,0
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
* årlig ram 0,1 miljoner kr
Summa
Miljö och
Samhällsbyggnadsnämnden
Uppdrag










Bygglov
Mätning och GIS
Miljö- och hälsoskydd
Livsmedel
Gator, vägar, trafik och parker
Trafiksäkerhet
Bostadsanpassning
Naturvård
Miljöstrategiskt arbete
Energifrågor
Styrkort och strategikarta
Tillsvidare bör nuvarande övergripande mål för mandatperioden, nämndernas delmål och handlingsprogram
som är fattade av kommunfullmäktige fortsätta att gälla. Man bör snarast starta arbetet med framtagandet av
nya övergripande mål för mandatperioden, nämndernas delmål och handlingsprogram enligt principen med
parallell användning av strategikartor och styrkort samt i ett tidigt skede skapa ett pilotprojekt i en lämplig
förvaltning där de bägge systemen används.
Verksamhet 2016-2018
Ur ett medborgarperspektiv så kommer de följande tre åren att innebära snabbare handläggning av bygglov,
större fokus än tidigare på ovårdade tomter och olovligt byggande. Företagarna kommer även
fortsättningsvis att kunna använda sig av företagslotsen, vilket har visat sig vara mycket uppskattat.
Flera anläggningsprojekt är igång i Eslövs tätort avseende Trehäradsvägen och Ringsjövägen vilket, när allt
är klart, innebär bättre framkomlighet för bland annat cyklister. Arbetet med Marieholmsbanan och två
järnvägsundergångar påbörjas också under perioden. De stora anläggningsprojekten innebär att
framkomligheten i staden minskar med anledning av avstängda gator och omledning av trafik. Utöver dessa
projekt kommer cykelvägnätet att byggas ut under hela mandatperioden.
Medborgarna kommer på ett tydligare sätt se hur Eslövs kommun är en ekokommun i framkant då miljöoch samhällsbyggnadsnämnden tillsammans med övriga nämnder genomför åtgärderna i
miljömålsprogrammet samt energi- och klimatplanen. År 2009 var fossilandelen i uppvärmning av
fastigheter 17 % och bestod av olja, naturgas och fossil energi i fjärrvärmen. Till 2014 har den fossila
andelen i kommunens uppvärmning av byggnader minskat till 3 %, som består av den lilla del fossil energi
som finns i fjärrvärmemixen. Utöver den rent ekonomiska vinsten har Eslöv blivit nationellt erkänt som en
framstående och framgångsrik kommun i sitt energieffektiviseringsarbete.
Kommunens skattemedel skall användas till invånarnas bästa och för att bygga ett hållbart samhälle. Genom
satsningarna på vindkraftsverk inom kommunen förstör man den visuella miljön samtidigt som
tillverkningen, transporten, uppförandet, underhållet och nedmonteringen av dessa är allt utom miljömässigt.
Man bör även tänka på vårt djurliv. Vid vattenkraft, till exempel i Kävlingeån, beaktar man fiskebeståndet,
medan ingen beaktning tas till den skada vindkraftverken åsamkar till exempel våra luftburna djur.
Livslängden på maximalt 25år i kombination med att självkostnaden jämnar ut sig först efter 8 år gör att
satsningen är oansvarig mot skattebetalarna inom Eslövs kommun.
Då syftet med riskklassningsmodellen som infördes inom livsmedelskontrollen 2012 har börjat ge resultat
kan inspektörstimmar omfördelas från livsmedelskontroll till miljö och hälsoskyddskontroll där behovet av
tillsyn av bostäder har ökat. I takt med att fler livsmedelsobjekt får lägre riskklassning och därmed färre
antal kontrolltimmar, minskar behovet av inspektörstimmar för livsmedelskontroll. Objekt med en eller två
timmars kontrolltid kontrolleras då vartannat år. Detta speglas i verksamhetsmåtten.
Större fokus på enskilda avlopp är att vänta, dels med anledning av VA-utbyggnadsplanen och dels med
anledning av kommande lagstiftning och ökade krav sett ur ett tillsynsperspektiv. Resurserna avseende
tillsynen på enskilda avlopp kommer att öka vilket innebär att resurserna på andra tillsyns- och
kontrollområden minskar. Det finns möjlighet att söka LOVA-bidrag (Lokala vattenvårdsprojekt) för
tillsynen på enskilda avlopp. En prioritering kan bli aktuell i samband med att verksamhetsplanen enligt
miljöbalken och livsmedelslagen beslutas i nämnden.
Ett ofinansierat område är inventering av nedlagda deponier. Inventering och förslag på riskklassning av
samtliga nedlagda deponier ska vara utförd enligt beslut från tillsynsmyndigheten senast 2016-12-31. Eslövs
kommun har beviljats statligt bidrag för att sanera föroreningar från tidigare tillverkning av
bekämpningsmedel inom fastigheten Getinge 11:5. Projektet är helt statligt finansierat men det kan utläsas i
resultaträkningen i och med att både intäkts- och kostnadssidan har ökat jämfört med budget 2015.
Förvaltningen har sedan 2011 samarbetat med Medborgarcentrum och har just nu stor hjälp när det gäller att
svara på frågor främst inom området gata, trafik och park. Det har gjort att handläggarna har fått mer tid till
handläggning. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har en förhoppning om att arbetet med att skapa ett
Kontaktcenter fortsätter då det är en mycket stor service till medborgarna.
Nytt driftavtal avseende skötsel och underhåll av allmän plats ska upphandlas och börja gälla i april 2016.
Kostnader för bostadsanpassning ökar i takt med en åldrande befolkning samt att fler äldre personer väljer
att bo hemma. För att kunna bedriva en bra verksamhet bör kostnader för bostadsanpassning inrymmas i en
modell med volymkompensation.
Nytt för perioden avseende investeringar är komponentavskrivningar som innebär att kapitalkostnaden för
redan genomförda investeringar beräknas minska med 0,9 mkr.
Taxa enligt plan- och bygglagen ska revideras under 2016 och föreslås då att träda i kraft 1 januari 2017.
Verksamhetsmått/indikator
Nämnden kommer att presentera följande verksamhetsmått:
Verksamhetsmått
Budget
Budget
Plan
Plan
2015
2016
2017
2018
360/360
360/360
360/360
360/360
Kontrollskuld (timmar)
100
100
100
100
Tillsynsskuld (timmar)
0
0
0
0
29/29
11/11
11/11
10/10
14
14
12
10
220
220
225
225
Miljö
Antal genomförda tillsynsbesök
/ antal planerade tillsynsbesök
Antal genomförda miljö- och
energiåtgärder enligt plan.
Kart och bygglov
Genomsnittlig handläggningstid
för bygglov (veckor)
Gata Trafik Park
Antal ärenden
bostadsanpassningsbidrag
Resurser (drift) 2016-2018
Till nämndens förfogande finns följande ekonomiska resurser:
Resultatbudget, mkr
Budget
Budget
Plan
Plan
2015
2016
2017
2018
9,90
13,80
13,80
13,80
Försäljningar
1,00
1,00
1,00
1,00
Taxor och avgifter
6,60
7,10
7,10
7,10
Hyror och arrenden
0,20
0,30
0,30
0,30
Bidrag
1,50
4,30
4,30
4,30
Försäljning av verksamhet
och konsultjänster
0,60
1,00
1,00
1,00
0,00
0,10
0,10
0,10
-75,00
-79,08
-79,08
-79,08
-25,60
-25,68
-25,68
-25,68
-2,00
-2,00
-2,00
-2,00
-37,30
-41,30
-41,30
-41,30
Avskrivning
-6,50
-6,50
-6,50
-6,50
Intern ränta
-3,60
-3,60
-3,60
-3,60
-65,10
-65,28
-65,28
-65,28
65,10
65,28
65,28
65,28
0,0
0,0
0,0
0,0
Intäkter
Övriga ersättningar och intäkter
Kostnader
Personalkostnader
Lokalkostnader
Övriga kostnader
Nettokostnader
Kommunbidrag
Årets resultat
Driftsbudget netto (mkr)
Budget
Budget
Plan
Plan
2015
2016
2017
2018
-0,8
-0,8
-0,8
-0,8
Förvaltningsledning
-6,50
-6,60
-6,60
-6,60
Fysisk och teknisk
planering
-4,50
-4,50
-4,50
-4,50
Gator, vägar och parkering
-29,70
-30,10
-30,10
-30,10
Parker
-10,60
-10,70
-10,70
-10,70
Miljö och hälsoskydd,
myndighetsutövning
-3,50
-3,60
-3,60
-3,60
Miljö, hälsa och hållbar
utveckling
-3,30
-3,30
-3,30
-3,30
Buss, bil och spårbunden
trafik
-2,70
-2,70
-2,70
-2,70
Bostadsanpassningsbidrag
-3,50
-3,50
-3,50
-3,50
0,52
0,52
0,52
-65,28
-65,28
-65,28
Verksamhet
Politisk verksamhet
Minskade
personalkostnader
Summa
-65,10
Investeringar 2016-2020
Investeringsplanen diskuteras löpande under året och det som styr vilka projekt som lyfts in i planen grundas
på olika beslut som beskrivs här nedan.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kommunen måste förhålla oss till de exploateringsprojekt som genomförs då det i projektet kan
finnas delar som ligger utanför och som istället räknas som investering.
Kommunen har beslutat om "Förnyelse av en stad" och "Klok förtätning" där infartsvägarna
(Ringsjövägen – Östergatan och Trehäradsvägen) finns med och där det står att det ska finnas väl
upplysta gång- och cykelvägar från alla delar av området (östra Eslöv) till järnvägsstationen.
Kommunen ska också ha parker och mindre torg öster om järnvägen. Önskemål om parkeringshus
finns också.
Just nu pågår arbetet på bred front med att ta fram underlag för att utveckla centrum. Resultatet av
detta arbete kommer framöver att lyftas in i miljö- och samhällsbyggnadsnämndens investeringsplan.
Framtagande av detaljplaner och ny- och ombyggnad av bostäder/verksamheter innebär att
kommunen måste bygga om gator, bygga murar eller andra åtgärder.
Kommunen har gjort en stor asfaltsinventering som visar på investeringsbehovet på beläggning.
Kommunen har energieffektiviseringsåtgärder samt lagstiftning som ställer krav på utbyte av
kvicksilverlampor.
Kommunen anpassar och bygger om gator i takt med att VA SYD lägger nya ledningar.
Trafiksäkerhetsarbete och tillgänglighetsanpassning innebär förslag ombyggnader för att uppfylla
detta.
Det finns medborgarförslag som innebär investeringar av olika slag, såsom gatuombyggnader eller
annat.
I kontakten med byalagen framkommer önskemål från dem på olika åtgärder som ska inrymmas i
investeringsbudgeten.
Investeringsplanen är ett uttryck för nämndens vilja att skapa en attraktiv och välskött kommun, som även
uttrycks i målen för planperioden. Projekten Trehäradsvägen och Ringsjövägen – Östergatan, som förväntas
fortgå under hela planperioden, syftar bland annat till att styra bort genomfartstrafiken från centrum.
Projektens olika etapper innehåller en hel del trafikorienterade delar av funktionell karaktär såsom
cirkulationsplatser men även insatser som ska göra stråken mer estetiskt inbjudande för alla som rör sig i
trafiken, såväl fotgängare och cyklister som bilister. Under 2015 färdigställdes en av etapperna,
cirkulationsplats Trehäradsvägen-Sallerupsvägen med bussgata längs Södergatan. När RingsjövägenÖstergatan är färdigställd planeras en ansiktslyftning för Stora torg med kringliggande gator.
Under 2016 fortsätter arbetet med att förbättra kommunens lekplatser, där bland annat Trollsjöparkens
lekplats färdigställs till en temalekplats med fokus på möten och jämställdhet. Trollsjöparken kommer att
utvecklas ytterligare genom ett ombyggnadsprojekt där status på ytan mellan dammarna höjs genom
förbättringsåtgärder av gång- och cykelbanan samt att en umgängesyta skapas med sittplatser ner mot
vattnet. I projektet ingår även att få ett bättre vattenflöde mellan dammarna, vilket resulterar i en bättre
syresättning och utjämning av de båda dammarnas vattennivåer.
Efter köpet av del av Hassle 2:4 kan utvecklingen av rekreationsområdet i Gya börja. Under 2016 kommer
förvaltningen att arbeta med planeringen av området samt att åtgärda akuta brister. I planeringsarbetet
kommer Stehags intresseförening att bjudas in.
Miljö och samhällsbyggnad förvaltar och driver belysningsanläggningar på landsbygden som ligger längs
vägar där Eslövs kommun inte är väghållare. Några av dessa anläggningar har ett stort renoveringsbehov,
vilket planeras att åtgärdas de kommande åren.
En stor del av Eslövs kommuns vattenanläggningar/fontäner har ett stort behov av restaurering eller
ombyggnad. För att inte problemen ska bli större, och för att anläggningarnas positiva värde i stadsbilden
ska kvarstå, planerar Gata, Trafik och Park att rusta upp dessa under de kommande åren.
Under 2016 planerar förvaltningen att ihop med Örtoftabygdens byalag anlägga en rekreationsled, som
bland annat kommer att slingra sig längs med Kävlingeåns strand. Projektet innefattar även mindre bryggor,
vilobänkar och en allmän statushöjning av delar av området mellan Örtofta och Kävlingeån. Projektet
planeras som ett Leaderprojekt.
Grönytor ska behållas, det ska finnas möjlighet till parkering och nybyggnation ska vara väl planerad och
passa in i sitt närområde. Det är olyckligt att det byggs bostäder på pendlarparkeringen vid stationen, utan att
ha en hållbar lösning för var de som vill tågpendla ska parkera. Dessutom har man ändrat parkeringsnormen
vid nybyggnation så att det finns stor risk att dem som flyttar in i alla de höghusen inte har någonstans att
parkera. Eslövs kommun är i behov av goda möjligheter till parkering Ett införande av parkeringsavgifter i
kommunen kommer straffa handlare, boende och besökare. På grund av detta bör det i Eslövs kommuns
trafikföreskrifter skrivas in att parkering i Eslövs kommun är avgiftsfri.
Förvaltningen planerar för att bygga en gång- och cykelväg på det gamla bruksspåret söder om Orkla Foods
anläggningar. Projektet resulterar i en säkrare och genare cykelväg till Eslövs ridhus.
Inom investeringsplanen finns projekt som är beroende av annan part, vilket gör att dessa är svåra att
tidsbestämma.
Investeringsbudget netto (mkr)
Projektnamn
Inv.ram Budget
Plan
Plan
Plan
Plan
2018
2019
2020
Kf
2016
2017
GC-väg Ystadvägen - Ellingevägen
-4,4
-0,4
-4,0
Statoilrondellen
-0,7
-0,7
Lekplats Stadsparken
-2,2
Lekplats Bäckdala
-1,5
Sundeliuspark Marieholm
-0,8
Belysning landsbygden
-3,4
Nya investeringsprojekt *
GC-väg Eslöv-Trollenäs
x
-2,2
-1,5
-0,8
-1,0
-1,0
Parkeringshus
-0,7
-0,7
x
GC-väg Kvarngatan
x
Kanalgatan Västergatan - Föreningstorget
x
Kanalgatan Trollsjögatan - Västergatan
x
Park Timmermannen
Södergatan Stadsparken - Bryggaregatan
4
-0,8
-0,8
-5,0
-5,0
Föreningstorget
x
Öster om järnvägen
x
Tillgänglighets-anpassning station Örtofta
GC-väg Gryby - Östra vägen
4
-0,4
-0,4
-1,5
-1,5
Verksamhetssystem miljö
-0,4
-0,4
Fontäner
-0,6
-0,3
-0,3
Rekreationsområde Gya
-2,7
-0,7
-2
Leaderprojekt Örtofta
-0,4
-0,4
Broar
-0,4
-0,4
Projekt
-0,5
-0,5
-0,5
-0,5
-0,5
-0,5
Nya investeringsprojekt, förändrade jämfört med tidigare beslutad plan **
Västerlånggatan - Västergatan
4
GC-väg Stockamöllan - Hasslebro
-7,0
1
Storgatan Marieholm
Cpl Smålandsvägen - Harjagersvägen
-0,5
-6,5
-7,5
-7,5
-10,0
-5,0
-5,0
-5,0
-5,0
Projektnamn
Inv.ram Budget
Plan
Plan
Plan
Plan
2018
2019
2020
Kf
2016
2017
-3,3
-0,3
-3,0
Ringsjövägen - Östergatan
Etapp 1 (Bergavägen - Väg 113)
Etapp 2 (Verkstadsvägen - Bergavägen)
4
-6,0
Etapp 3 (Gasverksgatan - Verkstadsvägen)
-3,8
Etapp 4 (Kvarngatan - Verkstadsvägen)
-6,6
Etapp 5 (Storgatan - Kvarngatan)
-1,5
-6,0
-3,8
-0,6
-6,0
-1,5
Etapp 6 (Storgatan - Kanalgatan)
x
Stora torg
-1,9
-1,9
C ykeltrafik i centrum, Stora torgs norra körbana
Södergatan vid Stora torg
GC -väg ridhuset
4
-4,0
-4,0
GC -väg Ellinge - Eslöv
-2,5
-2,5
GC -väg Stabbarp - Öslöv
-5,0
x
x
x
x
x
-5,0
Pågående investeringsprojekt med förslag till förändrat investeringsbelopp ***
Trehäradsvägen
Etapp 1 (Verkstadsvägen - Väg 113)
-9,9
Etapp 2 (Gasverksgatan - Verkstadsvägen)
-4,4
-0,4
-4,0
Etapp 4 (Sallerupsvägen - Järnvägsgatans
förlängning) 4
-9,8
-0,4
-3,0
-3,5
-1,5
-1,7
-1,5
-2,2
-1,5
-3,0
-2,9
-2,2
-2,0
GC -väg Lilla Harrie -Örtofta / Bron Örtofta
2
-0,9
-9,0
Pågående investeringsprojekt
Trollsjön
Lekplats Trollsjön
3
GC -väg Kvantum - Ystadvägen
4
Mur stationen
Årsanslag
Teknisk utrustning
-0,2
-0,2
-0,2
-0,2
-0,2
Om- och nybyggnad gatuanläggningar
-1,5
-1,5
-1,5
-1,5
-1,5
Åtgärder i övriga orter
-0,8
-0,8
-0,8
-0,8
-0,8
Trafiksäkerhetsåtgärder inkl tillgänglighet
4
-1,3
-1,5
-1,5
-1,5
-1,5
Asfaltering
-5,6
-6,7
-6,7
-6,7
-6,7
Gatubelysning
-1,0
-1,0
-1,0
-1,0
-1,0
Lekplatser
-2,5
-2,0
-2,0
-2,0
-2,0
Grönområden -Eslövs tätort
-1,0
-1,0
-1,0
-1,0
-1,0
C ykelvägnät Eslövs tätort
-0,9
-0,9
-0,5
-0,5
-1,0
Grönområden -Byarna
Summa
-126,7
-0,5
-0,5
-0,5
-0,5
-0,5
-44,2
-69,2
-32,6
-30,9
-21,7
*) Dels nya i budget / plan, dels nya (ej påbörjade) investeringar som har funnits
med i budget / plan sedan tidigare.
**) Ej påbörjade investeringsprojekt som har funnits med i budget / plan sedan
tidigare, budget/plan har dock förändrats med avseende på tidpunkt och/eller belopp.
***) Investeringsprojekt som har påbörjats men där tidplan och / eller belopp
har förändrats jämfört med tidigare budget / plan.
1) Finns samverkansavtal med Trafikverket där det är överenskommet att dela på
den totala kostnaden med hälften var. 7,5 miljoner kronor är Eslövs kommuns del.
2) Bidrag är beviljat från Skånetrafiken med 2,7 miljoner kronor.
3) Bidrag är beviljat från Boverket med 2 miljoner kronor.
4) Har sökt bidrag från Trafikverket eller Skånetrafiken för hela eller delar av projektet
Revisionen
Uppdrag
Revisionen svarar för att revidera att kommunens verksamheter sker enligt kommunallagen,
revisionsreglementet och god revisionssed. I uppdraget ingår att pröva om verksamheterna bedrivs
ändamålsenligt och på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt.
Kontroll sker om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som bedrivs av styrelse och
nämnder är tillräcklig. Syftet med revisionen är att ge fullmäktige underlag för sin ansvarsprövning.
All verksamhet som bedrivs av styrelse och nämnder och genom lekmannarevisorerna i verksamhet som
bedrivs i annan juridisk form, ska granskas årligen.
Utgångspunkt för urval, inriktning och prioritering av granskningsinsatsen är analysen av väsentlighet och
risk. Analysen ger underlag för planering av det direkta granskningsarbetet och dokumenteras i en årlig
revisionsplan.
I revisionsprocessen ingår granskningar avseende:
 Tillförlitlighet i redovisning, rutiner och system
 Årsredovisning och delårsbokslut
 Fördjupade granskningar
 Intern kontroll
 Uppföljningar av tidigare års granskningar
Resurser (drift) 2016-2018
Till förfogande finns följande ekonomiska resurser:
Resultatbudget, mkr
2015
2016
2017
2018
Intäkter
0,0
0,0
0,0
0,0
Försäljningar
0,0
0,0
0,0
0,0
Taxor och avgifter
0,0
0,0
0,0
0,0
Hyror och arrenden
0,0
0,0
0,0
0,0
Bidrag
0,0
0,0
0,0
0,0
Försäljning av verksamhet
och konsultjänster
0,0
0,0
0,0
0,0
Övriga ersättningar och
0,0
0,0
0,0
0,0
Kostnader
-1,0
-1,0
-1,0
-1,0
Personalkostnader
-0,4
-0,4
-0,4
-0,4
0,0
0,0
0,0
0,0
-0,6
-0,6
-0,6
-0,6
Avskrivning
0,0
0,0
0,0
0,0
Intern ränta
0,0
0,0
0,0
0,0
-1,0
-1,0
-1,0
-1,0
Kommunbidrag
1,0
1,0
1,0
1,0
Årets resultat
0,0
0,0
0,0
0,0
Budget
Budget
Plan
Plan
2015
2016
2017
2018
Revision
-1,0
-1,0
-1,0
-1,0
Summa
-1,0
-1,0
-1,0
-1,0
intäkter
Lokalkostnader
Övriga kostnader
Nettokostnader
Driftsbudget netto (mkr)
Verksamhet
Servicenämnden
Uppdrag







Kommunservice
Måltidsverksamhet
IT
Städservice
Fastighetsförvaltning med projektledning
Lokalförsörjning
Upprätthålla och utveckla skyddet av kommunens fastigheter
Styrkort och strategikarta
Tillsvidare bör nuvarande övergripande mål för mandatperioden, nämndernas delmål och handlingsprogram
som är fattade av kommunfullmäktige fortsätta att gälla. Man bör snarast starta arbetet med framtagandet av
nya övergripande mål för mandatperioden, nämndernas delmål och handlingsprogram enligt principen med
parallell användning av strategikartor och styrkort samt i ett tidigt skede skapa ett pilotprojekt i en lämplig
förvaltning där de bägge systemen används.
Verksamhet 2016-2018
Servicenämndens uppdrag är att leverera de många olika interna tjänster som behövs i kommunens
verksamhet. På Serviceförvaltningen finns omkring 230 anställda som servar alla politiska nämnder och
förvaltningar med tjänster inom IT, telefonväxel, måltid, städ, fordon samt byggprojektering och
fastighetsförvaltning.
Servicenämnden indexerar intäkterna 2016 per avdelning. Måltidsavdelningen 2,02 %, IT avdelningen 50 %
med 2,2 % och 50 % med 3,5 %, Fastighetsavdelningen 1,52 % och Bilpoolsverksamheten 2,3 %.
Medborgare och andra intressenter - Service till kunderna
Under 2015 påbörjades ett arbete där måltidsavdelningen tillsammans med Barn och utbildning sett över
möjligheterna att driva mat- och elevtransporter i kommunal regi. Detta för att öka kvaliteten och tryggheten
hos framförallt medborgarna men även kökspersonalen som skickar iväg måltiderna. Transporterna kan
förhoppningsvis sätta igång under 2016.
Förvaltningen ser över möjligheten att öppna fler tillagningskök på olika enheter. Syftet är främst att minska
matsvinnet och höja matkvaliteten.
Måltidsupplevelsen ska uppfylla flertalet sinnen. Det är viktigt att kommunen serverar näringsriktig mat som
både ser god ut, smakar gott och luktar gott. Måltidsavdelningens främsta arbete är att tillfredsställa detta.
Att satsa på ekologisk mat är för närvarande väldigt kostsamt, och det ska inte vara ett uppsatt mål i
kommunen att uppnå ett visst mått av ekologisk mat. Livsmedel som odlas och framställs i närområdet kan
ge kostnadseffektiva miljövinster och bör istället premieras vid upphandling.
Andra saker som bör premieras vid upphandling av livsmedel är att produkterna är näringsriktiga,
hälsosamma och framställts på ett etiskt försvarbart sätt, till exempel genom att uppfylla krav på god
djuromsorg. All mat som serveras i kommunen ska vara enligt svensk lag även om den importerats. Ingen
mat som serveras i Eslövs kommun ska vara slaktad enligt religiösa metoder, såsom halal- eller kosherslakt.
Svenska företag med djurhållning har tuff konkurrens då andra länder har lägre krav på
djurskydd. Kommunen bör se till att maten anpassas även till denna samhällsskyldighet.
På lektionstid undervisas våra barn med den bästa intention i miljöfrågor, i matlagning och i hälsokunskap.
Men när de lämnar lektionen och går till matsalen saknas oftast möjligheten för barnen att bedöms vad som
serveras, ur både miljö-, hälso- och djurskyddsperspektiv. Skolmåltiden är ett utmärkt tillfälle att följa upp
och förstärka pedagogiken ifrån lektionerna. Barnen är väldigt vetgiriga och vill veta mera. De vill lära sig
om maten och det är någonting som vi bör uppmuntra. Bäst läggs denna grund för goda vanor tidigt i livet.
En del får med sig kunskap och intresse hemifrån, medan andra barn tyvärr inte har samma möjligheter.
Genom att Eslövs kommun på skolmatsedlarna ursprungsmärker maten bidrar vi till att både föräldrar och
barn får en större inblick i kommunens miljöarbete.
Inför 2016 finns en stark vilja och ambition att ytterligare utveckla medborgarcentrum till ett kontaktcenter
för att kunna ge medborgarna en utökad service. Detta görs genom att internt utbilda personalen om de
övriga förvaltningarnas verksamheter men även att fortsätta rekrytera utbildad personal till verksamheten. I
förlängningen kan de kommunala bolagen ingå i ett framtida kontaktcenters verksamhet.
Tolkförmedlingen kommer under 2016 att se över hur man kan effektivisera den ekonomiska processen för
att kunna lägga tiden på de ökade tolkbeställningarna. Servicen till kunderna kan förbättras och förenklas
genom att se över vilka kanaler och på vilket sätt bokningar kan ske.
Tillväxt och hållbar utveckling - Den hållbara förvaltningen
Förvaltningen jobbar med övergripande satsningar för att involvera all personal i kommunens,
förvaltningens och avdelningarnas ekonomi. För att säkerställa kvalitet och ekonomi arbetar förvaltningen
med en visuell underhållsplan.
Verksamhet och medarbetare - Den attraktiva arbetsplatsen
Under 2016 ska anställningsformerna på städavdelningen genomarbetas och utbildningar inom allt från
bemötande, kvalitet och arbetsmiljö att genomföras. Även utbyte av erfarenhet med andra kommuner är
planerade. För att engagera medarbetarna att nå våra mål och visa att man har kompetensen i kommunen
satsar Medborgarcentrum på att medverka i olika nationella servicemätningar.
Verksamhet och medarbetare - Spetskompetens inom förvaltningen
Skolköket på Ekenäs hamnade hösten 2015 på plats 28 av 300 anmälda i White Guide Junior. Arbetet med
att öka matkvaliteten och placera sig högt i nationella mätningar fortsätter.
Arbetssättet för medarbetarna i Eslövs kommun har förändrats och det bör nu finnas möjlighet att komma åt
information överallt. Den digitala utvecklingen fortsätter och verksamheter som tidigare sällan använde den
digitala tekniken är nu frekventa användare, som till exempel inom hemvården. För att möta kraven krävs
investeringar i IT-miljön, för såväl nya lösningar som för att upprätthålla befintliga lösningar. Ett exempel
på en påbörjad utbyggnad är de trådlösa nät som installerats på äldreboenden i kommunen, där ett samarbete
med Eslövs bostads AB gör att det erbjuds en lösning till såväl personal som boende och besökare.
Att kostnadseffektivisera och dra nytta av varandras kompetens är en förvaltningsövergripande satsning som
görs tillsammans med Eslövs bostads AB. Till exempel för att minska onödig transport har ett samarbete
påbörjats gällande grönytor och snöröjning.
Verksamhetsmått/indikator
Nämnden kommer att presentera följande verksamhetsmått:
Verksamhetsmått
Budget
Budget
Plan
Plan
2015
2016
2017
2018
30
30
30
22%
24%
25%
2%
4%
5%
90%
95%
100%
23 529
21 176
19 059
0%
0%
0%
50%
60%
70%
8200
8700
9000
Medborgare och andra intressenter
Antal ferieplatser per år
Tillväxt och hållbar utveckling
Minskning av matsvinn
Minskning av kemikalieförbrukningen inom
städavd
Andel personbilar som drivs med miljövänliga
bränslen enligt miljöbilsdefinition 2007
Energi- och media användning
Andel inköp av ekologiska livsmedel
25%
Verksamhet och medarbetare
Medborgarcentrum svara på inkomna ärenden
Övriga
Antal betrodda enheter
Resurser (drift) 2016-2018
Till nämndens förfogande finns följande ekonomiska resurser:
Resultatbudget, mkr
Intäkter
Försäljningar
Budget
Budget
Plan
Plan
2015
2016
2017
2018
347,2
388,8
404,4
417,3
63,9
133,1
133,1
133,1
156,4
189,2
204,8
217,7
0,5
0,5
0,5
0,5
Taxor och avgifter
Hyror och arrenden
Bidrag
Försäljning av verksamhet
och konsultjänster
87,6
Övriga ersättningar och intäkter
38,8
66,0
66,0
66,0
-350,2
-389,5
-406,5
-419,4
Personalkostnader
-95,5
-101,3
-101,3
-101,3
Lokalkostnader
-21,7
-36,7
-36,7
-36,7
-171,6
-182,6
-182,6
-182,6
Avskrivning
-40,6
-45,2
-61,8
-74,7
Intern ränta
-20,8
-23,6
-24,1
-24,1
-3,0
-0,7
-2,1
-2,1
Kommunbidrag
2,9
3,1
3,1
3,1
Årets resultat
0,0
2,4
1,0
1,0
Kostnader
Övriga kostnader
Nettokostnader
Driftsbudget netto (mkr)
Budget
Budget
Plan
Plan
2015
2016
2017
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
-2,9
-3,1
-3,1
-3,1
Måltidsavdelningen
0,0
0,0
0,0
0,0
IT avdelningen
0,0
0,0
0,0
0,0
Städavdelningen
0,0
0,0
0,0
0,0
Fastighetsavdelningen
0,0
2,4
1,0
1,0
-2,9
-0,7
-2,1
-2,1
Verksamhet
Förvaltningsgemensamt
Kommunservice
Summa
Investeringar 2016-2020
Investeringsbudget netto, mkr
Projektnamn
Inv. Beräkn.
ram utg. tom
KF
2015
Budget
2016
Plan
2017
Plan
2018
-0,2
-0,3
-11,0
-26,3
-11,3
-0,5
-11,0
-37,6
Plan
2019
Plan
2020
0,0
0,0
Nya Investeringsprojekt
Nya västerbo förskola
Kulturskolan
Ny grundskola landsbygd, åk f-6
Delsumma nya
investeringsprojekt
-26,3
-22,5
-0,3
-49,1
0,0
Pågående investeringsprojekt med beslutad KF-ram
Ekenäsgården, förskola
Förskolan Pegasus, uteförskola
Förskola Stehag/Gya (Trollhassel)
Flyinge skola
Nya Östra skolan etapp 2, åk 7-9
Ekenässkolan renovering
Specialsalar i F-6 skolor, utreds
Berga avrinning 2011
Samlad gymnasieskola *)
-28,9
-31,3
-31,3
-32,0
-44,3
-82,2
-2,9
-0,5
-0,2
-26
-1,0
-1,0
-1
-20,5
-16,0
-22,9
-61,2
-114,0
-113,8
-32,0
-135,5
-213,9
-36,4
-2,0
Energieffektivisering
Elektronisk inpass skol 2011
Myndighetskrav fastighet
Storköksmaskiner
Utredningsarbeten div. objekt
Omläggning av tak div. objekt
Byggnadsarbeten div. objekt
-3,0
-1,0
-1,0
-0,8
-0,8
-7,0
-10,0
-3,0
-1,0
-1,0
-0,8
-0,8
-7,0
-10,0
-3,0
-1,0
-1,0
-0,8
-0,8
-3,0
-3,0
-3,0
-1,0
-1,0
-0,8
-0,8
-3,0
-3,0
-3,0
-1,0
-1,0
-0,8
-0,8
-3,0
-3,0
Säkerhetshöjande åtg.idrottspl
Maskiner
Städmaskiner
IT-infrastr./arb-plats
Multifunktionskriv.
Delsumma årsanslag
-0,3
-0,5
-0,3
-2,0
-0,3
-27,0
-0,3
-0,5
-0,3
-2,0
-0,3
-27,0
-0,3
-0,5
-0,3
-2,0
-0,3
-16,0
-0,3
-0,5
-0,3
-2,0
-0,3
-16,0
-0,3
-0,5
-0,3
-2,0
-0,3
-16,0
-59,5
-173,5
-267,5
-52,4
-18,0
Delsumma pågående inv. med KFbeslut
-11,5
-228,2
-0,5
-0,1
-2,5
-0,4
-489,7
-7,1
-16,0
-20,4
-6,0
Årsanslag
Summa
*) Samlad gymnasieskola förändrad KF-ram
Förskola Fridebo, planeras till 2018
Grundskola, Fridasroskolan, planeras
till 2017
-538,8
-7,1
Vård- och omsorgsnämnden
Uppdrag
 Funktionsnedsättningar
 Individ- och familjeomsorg för vuxna över 18 år
 Äldreomsorg
Styrkort och strategikarta
Tillsvidare bör nuvarande övergripande mål för mandatperioden, nämndernas delmål och handlingsprogram
som är fattade av kommunfullmäktige fortsätta att gälla. Man bör snarast starta arbetet med framtagandet av
nya övergripande mål för mandatperioden, nämndernas delmål och handlingsprogram enligt principen med
parallell användning av strategikartor och styrkort samt i ett tidigt skede skapa ett pilotprojekt i en lämplig
förvaltning där de bägge systemen används.
Verksamhet 2016-2018
Satsningar
Nämnden tillförs medel på 20,2 mkr för ökade vårdbehov.
Förvaltningens prioriteringar:
Äldreomsorgen tillförs 15,5 mkr
•
11,5 mkr för volymökning inom hemvården
•
2 mkr för att förstärka med 1,5 sjuksköterska, en arbetsterapeut och en sjukgymnast.
•
0,6 mkr för att öka nattbemanningen på vård- och omsorgsboenden.
•
1 mkr för boendeplatser som ska konverteras till korttid som har högre bemanning.
•
0,4 mkr för minskade hyresintäkter när boendeplatser konverteras till korttid.
LSS tillförs 4,7 mkr.
•
1,5 mkr för ökat antal brukare inom personlig assistans.
•
1,5 mkr för volymökning på barnboendet.
•
1,7 mkr för byggande av nytt LSS-boende
Summa: 20,2 mkr
1,1 mkr till index- och kapitalkostnader är finansierade i budget 2016.
Äldreomsorg
En åldrande befolkning leder till volymökningar främst inom hemvård och hemsjukvården samt ställer nya
krav på organisationen. Fram till 2030 beräknas antalet personer över 80 års ålder bli 60 % fler och de
vårdtunga personerna över 85 år öka med 50 %. Trycket ökar ytterligare genom snabba utskrivningstider
från sjukhus och teknikutvecklingen som möjliggör mer vård i hemmiljö.
Välfärden ska sträcka sig genom livets alla skeenden. Den dag man får svårt att klara sig själv skall
samhället gå in och erbjuda den hjälp som behövs för att den äldre skall kunna fortsätta leva ett tryggt och
meningsfullt liv. De äldre ska ha rätt att kunna bo kvar i sin invanda miljö, även om vård- och
omsorgsbehov ökar, ingen ska tvingas till ett uppbrott från husdjur, vänner eller anhöriga.
Det ska vara en självklarhet att även på äldre dagar ges chansen att varje dag få avnjuta nylagad,
välsmakande och näringsrik mat. Smak och lukt är ofta de sista sinnena som bevaras intakta. Matens kvalitet
och tillagningssätt är därför av stor betydelse för de äldres välbefinnande och hälsa. Fryst och kyld mat som
värms i mikrovågsugnar ska inte förekomma inom äldreomsorgen. System där mathanteringen åläggs den
redan stressade vårdpersonalen riskerar att leda till undermålig matkvalitet och hygien och stjäl framförallt
mycket vård- och omsorgstid från patienterna. Målsättningen bör vara att maten ska lagas på plats på
boendet så att de äldre kan känna doften från tillagningen och att ansvaret för inköp av råvaror och
matlagning ska åläggas särskilt anställda och utbildade kockar eller kokerskor.
Hemvården försöker renodla sin verksamhet och skapa förutsättningar för att leverera god vård till sina
brukare. Trygghetslarm och sättet de används på idag skapar korta ledtider och ger därigenom svårighet att
göra effektiva scheman för personalen. Trygghetslarm kommer enligt plan att upphandlas under årsskiftet
2015/2016 och förväntas dämpa akututryckningarna i verksamheten.
Hemvården utför mycket HSL-insatser, som har delegerats av distriktssköterskorna och som inte syns i
verksamhetsmåttet beviljade hemvårdstimmar. MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) stramar nu åt
delegationen enligt direktiv från Socialstyrelsen och fler insatser ska utföras av distriktssjuksköterskorna.
Organisationen kommer därför att förändras så att hela HSL-budgeten, distriktssjuksköterskor och
delegerade insatser, ligger under sjuksköterskeenheten.
Det är olyckligt att Ölycke numera bedrivs som ett korttidsboende, trots protester från invånarna i Löberöd,
och trots att kommunen har ett behov av både korttidsplatser och särskilt boende platser. Eslövs kommun
bör utreda möjligheterna att Ölycke återgår till att vara ett särskilt boende, och att ett nytt korttidsboende
istället inrättas. Utökningen av platser kräver en ökad grundbemanning, särskilt inom korttiden då den har
högre bemanningstal än vanliga boendeplatser.
Verksamheten ser även en stor ökning i en ny målgrupp, otrygga äldre. Även äldre med fysiska och psykiska
funktionsnedsättningar har ökat. Att möta denna grupp kräver kompetens över gränserna. Korttidsenheten
har förstärkts med sjukgymnast, arbetsterapeut och sjuksköterska.
De äldre och sjukas trygghet bör ses över och att inom kommunen bör man satsa på åtgärder för att trygga
deras sociala välbefinnande. Som ett led i att trygga de äldres välbefinnande bör möjligheterna till införande
av sociala tjänstehundar i Eslövs kommun utredas. Forskningsfynd hos vuxna har visat på positiva effekter
på bland annat blodtryck, hjärtfrekvens, depression och apati samt på oxytocin- och kortisolnivåer. I Sverige
har goda erfarenheter från praktiska försök med hund i äldreomsorg rapporterats. Samvaro med djur kan öka
upplevelsen av livskvalitet genom att ge avbrott i vardagen. Andra positiva effekter för människor kan till
exempel vara sociala, psykologiska och som ovan nämnt fysiska.
För att trygga de äldres sociala samvaro bör Eslövs kommun ska erbjuda mer aktiviteter. Enligt en
undersökning Socialstyrelsen gjorde 2014 besväras nästan 7 av 10 personer boende på äldreboende av
ensamhet. Inom hemtjänsten är det mer än hälften. Eslövs kommun bör utreda införandet av en fritidscheck
för äldre, som gör att de kan gå på kulturevenemang i kommunen gratis. Fler mötesplatser för äldre bör
också upprättas, så att alla kan känna att de har någonstans att gå inom rimligt avstånd från sitt hem.
Chefer ska tillsammans med medarbetarna utveckla verksamhetens innehåll, medverka till god arbetsmiljö
och därmed skapa en attraktiv och hälsofrämjande arbetsplats. En framgångsfaktor är välfungerande
kommunikation med god dialog mellan chef och medarbetare. Eslövs kommun ska stärka våra medarbetare
och chefers viktigaste kommunikativa förmågor såsom tydlighet, lyhördhet, förmåga att skapa sammanhang
och att ge bra återkoppling. Chefer som inte fungerar väl måste antingen få stöd och utbildning för att klara
sin roll, eller bytas ut.
Resurserna inom omsorgen måste läggas primärt på omsorgen. Kostnaderna för en administrativ storskalig
apparat måste minskas. Administrationen och chefsorganisationen bör omstruktureras och effektiviseras på
bästa sätt, vilket inte nödvändigtvis innebär fler chefer, utan snarare effektivare chefer nära verksamheten.
Behovet av att öka grundbemanningen på vård- och omsorgsboendena, som är låg i jämförelse med
rikssnittet, kvarstår. Verksamheten behöver öka antalet anställda för att bibehålla kvaliteten. Brukare som
har fått ett boendebeslut har ofta stora vårdbehov, vilket bl.a. medför dubbelbemanning.
Nattbemanningen på Kärråkra är prioriterad att höja efter en tillsyn av IVO (Inspektionen för vård och
omsorg).
Arbetet med att utforma ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal mellan Region Skåne och de skånska
kommunerna pågår och det nya avtalet kan förväntas träda i kraft från och med hösten 2016. Det är ännu för
tidigt att förutse vilken ekonomisk konsekvens detta får för kommunen, men generellt går utvecklingen mot
en fortsatt ökning av behoven som inkluderar den kommunala hemsjukvårdens verksamhet. Förvaltningen
har påbörjat sin förberedelse inför HS-avtalet och förändringarna i betalansvarslagen för patienter på sjukhus
genom utökningen av korttidsplatser.
LSS och Socialpsykiatrin
LSS-verksamheten ställs inför nya utmaningar med äldre brukare som har utökade behov, samtidigt som den
yngre generationen ställer allt högre krav på sin fritid och aktiviteter. Brukarna har aktiva liv med fler
aktiviteter och resor, men de kan också ha samma sociala problem som övriga samhället med kriminalitet
och droger.
De lagstadgade kraven kring bostäder och deras säkerhet har ökat. En översyn av LSS- lokalernas
funktionalitet pågår. Branddörrar ska installeras i alla grupp- och service- boenden. Daglig verksamhet
kommer framöver att behöva ytterligare lokaler.
Kontraktet på Bastugatan med sina 17 lägenheter är uppsagt till 2016. Två nya adresser är under
förhandling, vilket totalt kommer att ge 22 lägenheter. Utökningen med fem lägenheter är efterfrågad, då nio
brukare med LSS-beslut står i kö. Utredning pågår för att se hur mycket av volymökningen som kan
tillgodoses genom de nya lokalerna.
Hyresökningen är cirka 0,5 mkr (äskat i separat ärende). Vidare äskar nämnden medel för personalkostnader
på 1,7 mkr. Verksamheten bedömer att ytterligare ett serviceboende med cirka åtta platser behövs under
2017/2018 för att klara den väntade volymökningen.
Under valkampanjen inför kommunvalet 2014 uppmärksammades frågan om habiliteringsersättning runtom
i landet och inte minst i Eslövs kommun. Det kan nu konstateras att trots att frågan fick stort fokus har inget
ännu hänt. I över tio år har habiliteringsersättningen legat kvar på samma nivå medan kostnadsökningarna
varit kontinuerligt stigande.
Habiliteringsersättningen är viktig, detta fastslår Socialstyrelsen så kraftigt att man skriver att de som deltar i
daglig verksamhet bör få ersättning. Vidare fastslår Socialstyrelsen också att habiliteringsersättningen har ett
stimulerande syfte att delta i verksamheten och att det finns ett symboliskt värde i likhet med lön. Enligt
Socialstyrelsen är habiliteringsersättningen också tänkt att täcka vissa kostnader som kan uppstå med
anledning av deltagandes i daglig verksamhet. Därför bör också ersättningen räknas upp med ett index för
att följa kostnadsökningarna. Av allt det Socialstyrelsen skriver om habiliteringsersättningen vill vi speciellt
lyfta fram att den är betydelsefull och viktig för självkänslan. Habiliteringsersättningen ska från och med
2016 uppgå till 7 kronor per dag, jämförd med dagens 5 kronor per dag. Fortsättningsvis ska den också
årligen räknas upp med lämpligt index
Kommunen har tidigare sålt en plats på sitt LSS-boende för barn till en annan kommun. Vårdnadshavare är
sedan sista halvåret 2015 folkbokförd i Eslöv, vilket innebär att kostnaden övergår till kommunen.
Barnboendet i sin helhet är under utredning. Lokalerna är inte funktionella utifrån den verksamhet som
bedrivs.
Personlig assistans har en volymökning på sex brukare mot bokslut 2014.
Inom socialpsykiatrin har externa placeringar ökat och regionen blir mer och mer restriktiv med sin
samfinansiering. Vårdplaceringar inom socialpsykiatrin har sedan år 2012 ökat från 4,7 mkr till 7,3 mkr år
2014 (beräknad kostnad för år 2015 är 7,8 mkr). Flera brukare med extern placering har blivit folkbokförda i
Eslöv under de senaste åren. Placeringar inom socialpsykiatrin är ofta väldigt långsiktiga, men möjligheten
att återta brukaren till kommunen omprövas kontinuerligt.
Vårdplaceringar inom LSS har sedan år 2013 ökat från 4,4 mkr till 6,1 mkr år 2014 (beräknad kostnad för år
2015 är 8,8 mkr). Främsta anledningen till den stora ökningen är att två brukare med extern placering blev
folkbokförda i Eslöv under andra halvan av 2014.
Grundbemanningen är väldigt låg på både service- och gruppboendena. För att kunna vara en attraktiv
arbetsgivare och minska såväl sjukskrivningar som övertid behöver bemanningen höjas.
Socialtjänsten över 18 år
Regionens tidiga utskrivningar av missbrukare på avgiftning bidrar till ökade kostnader för kommunen, ofta
i form av externa placeringar. Även den ökade problematiken med samsjuklighet vid missbruk bidrar till fler
placeringar. Då målgruppen har svårt att hålla sig drogfri och nykter uteblir utredningarna i regionens
öppenvård.
Öppenbehandlingen är väl fungerande i Eslöv och man arbetar mycket med tidiga åtgärder. Placeringar är
däremot svåra att prognostisera. Förvaltningen har alltid budgeterat för ett LVM-beslut à 180 dagar
(tvångsomhändertaganden enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall). Historiken visar att detta är en
alltför optimistisk prognos och önskvärt skulle vara att budgetera för 360 dygn, d.v.s. två beslut.
Köerna till familjerådgivning ska vara korta och på sikt ska den även vara kostnadsfri. I dagens stressade
samhälle kan människor av olika orsaker behöva råd och stöd för att familjens vardag, både praktiskt och
relationsmässigt, ska kunna fungera väl. Det är sällan bra för någon, vare sig förälder eller barn, att föräldrar
upprätthåller en relation av endast praktiska eller ekonomiska skäl. För att underlätta vardagen och undvika
uppslitande uppbrott i den mån det är möjligt är det önskvärt att samhället kan erbjuda stöd till familjer som
befinner sig i svåra situationer och där familjerådgivning kan vara till stor hjälp. Barn ska inte behöva
uppleva en svår familjesituation för att stödinsatser inte kan erbjudas i tid.
Gemensam verksamhet
Volymökningen inom förvaltningens olika verksamheter har även inneburit en hård belastning på
biståndsbedömarna och myndighetens verksamhet. För att uppfylla kraven på myndighetsutövningen utökas
enheten med en biträdande myndighetschef. Denna chef ska även vara behjälplig med implementeringen av
ÄBIC, Äldres behov i centrum. ÄBIC är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt med strukturerad
dokumentation av behov, mål och resultat i handläggningen, genomförandet och uppföljningen av vård och
omsorg avseende äldre.
För äldre och funktionshindrade kan det ibland vara svårt och framförallt tidskrävande att få fram
information om den kommunala vård som erbjuds, och vart man kan vända sig om man har synpunkter på
den vård man har i dagsläget. I Eslövs kommun finns idag en vägledare för vård- och omsorgsfrågor,
möjligheten att istället införa en äldre- och handikappombudsman bör utredas. Äldre- och
handikappombudsmannen ska vara en opartisk person med uppgift att informera om vård och
omsorgsalternativ, ta emot synpunkter, uppmärksamma brister samt ge stöd och råd till äldre,
funktionshindrade samt anhöriga. Äldre- och handikappombudsmannen ska även arbeta med uppsökande
verksamhet så att de personer som kan vara i behov av kommunal vård och omsorg får en upprättad kontakt.
Dåliga arbetsvillkor är en av huvudanledningarna till den hotande framtida bristen på vård- och
omsorgspersonal. Delade turer, där personalen tvingas till långa, ofta obetalda håltimmar mellan två längre
arbetspass, är ett fenomen som tyvärr är ganska vanligt inom offentlig sektor. Enligt
Kommunalarbetareförbundet använder sig 9 av 10 kommuner av delade turer och i 6 av 10 kommuner tycks
förekomsten ha ökat på senare år. Cirka 100 000 kommunalarbetare har delade turer med ofrivilliga,
obetalda håltimmar. Cirka 10 procent av de anställda uppger att de uppskattar att arbeta med delade turer.
För en långt större grupp är de delade turerna dock en tvingande plåga. Eslövs kommun måste aktivt arbeta
för att få bort ofrivilliga delade turer ur arbetsscheman.
Heltidsprojektet kommer även fortsättningsvis att påverka det ekonomiska utfallet och en total höjning av
årstjänster krävs på varje enhet för att kunna hantera att rätt storlek på personalstyrkan finns att tillgå
morgon/middag/kväll.
Verksamhetsmått/indikator
Verksamhetsmått
Budget
2015
Budget
2016
Plan
2017
Plan
2018
326
4
14
5110
344
315
4
25
8760
344
310
4
25
8760
339
305
4
25
8760
334
Totalt antal beslutade hemvårdstimmar/månad
14100
15050
15050
15050
Delegerade HSL-timmar/månad till hemvården
Trygghetslarm, antal abonnemang
Trygghetslarm, antal larm/dygn
2890
800
120
4100
800
120
4100
800
120
4100
800
120
167
172
180
185
4
6
6
6
2
168
3
176
3
176
3
176
50
66
66
66
20
15
15
15
Antal barn/unga med beslut om korttidsvistelse
55
55
55
55
Antal barn/unga med beslut om korttidstillsyn
30
30
30
30
Socialpsykiatri
Antal personer med boendestöd
40
47
47
47
35
8
2920
19
35
10
3650
19
35
10
3650
19
35
10
3650
19
25
0
180
2250
25
0
360
2250
25
0
360
2250
25
0
360
2250
25
25
25
25
Antal personer, fältservice/rådgivning under året
200
200
200
200
Antal personer, insats råd och stöd under året
100
100
100
100
Äldreomsorg
Antal platser i vård- och omsorgsboende
Antal externt köpta platser
Antal korttidsplatser
Antal vårddygn i korttidsboende
Totalt antal vårdplatser ÄO
LSS
Antal verkställda boendebeslut, vuxna
Antal personer i externa boenden, LSS-beslut
Antal vårddygn i externa boenden
Totalt antal verkställda boendebeslut, barn
Antal personer inom daglig verksamhet
Antal beslut om personlig assistans >20 h/vecka
(SFB)
Antal beslut om personlig assistans <20h/vecka
(LSS)
Antal
Antal
Antal
Antal
personer med beslut om sysselsättning
personer med extern placering
vårddygn med extern placering
platser i vård- och omsorgsboende
Socialtjänsten över 18 år
Antal personer i externa HVB under året
Antal vårddygn enligt LVU
Antal vårddygn enligt LVM
Antal vårddygn enligt SoL
Antal personer, öppenbehandlingen i Eslöv under
året
Resurser (drift) 2016-2018
Resultatbudget, mkr
Budget
Budget
Plan
Plan
2015
2016
2017
2018
116,74
117,41
117,41
117,41
Försäljningar
14,30
14,30
14,30
14,30
Taxor och avgifter
11,04
11,70
11,70
11,70
Hyror och arrenden
29,50
29,50
29,50
29,50
Bidrag
56,52
56,50
56,50
56,50
5,38
5,40
5,40
5,40
0,00
0,00
0,00
0,00
-622,32
-641,95
-641,95
-641,95
-457,48
-465,80
-465,80
-465,80
-55,98
-55,98
-55,98
-55,98
-108,32
-108,97
-108,97
-108,97
Volymökning hemsjukvård
-8,50
-8,50
-8,50
Nytt LSS-boende
-1,70
-1,70
-1,70
-0,54
-1,00
-1,00
-1,00
-505,59
-524,55
-524,55
-524,55
Intäkter
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster
Övriga ersättningar och intäkter
Kostnader
Personalkostnader
Lokalkostnader
Övriga kostnader
Avskrivning
Intern ränta
Nettokostnader
Driftsbudget netto (mkr)
Budget
Budget
Plan
Plan
2015
2016
2017
2018
-1,1
-1,1
-1,1
-1,1
Alkoholtillsyn
-0,3
-0,3
-0,3
-0,3
Bemanning
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
Anhörigstöd, gem
-0,7
-0,7
-0,7
-0,7
Äldreomsorg
-273,1
-287,1
-287,1
-287,1
LSS/LASS
-153,1
-157,8
-157,8
-157,8
Socialpsykiatri
-19,0
-19,0
-19,0
-19,0
Socialtjänsten över 18 år
-17,6
-17,6
-17,6
-17,6
-0,7
-0,7
-0,7
-0,7
-30,6
-30,6
-30,6
-30,6
-9,3
-9,3
-9,3
-9,3
-0,25
-0,25
-0,25
-524,5
-524,5
-524,5
Verksamhet
Vård- och
omsorgsnämnden
Familjerådgivning
Förvaltningsgemensamt
Övrigt
Ökning av
habiliteringsersättningen
Summa
-505,6
Investeringar 2016-2020
För att kunna införa välfärdsteknologi behöver vård- och omsorgsboendena bli moderniserade. Under 2016
ska fiber och Wifi installeras på Trollsjögården, Gjutaregården och Ölycke. Tekniken för larm ändras från
analog till digital signal. Kostnaden är 0,5 mkr.
Även inom LSS-verksamheten måste lägenheterna anpassas med fiber och Wifi. Kostnaden är 0,2 mkr.
Vidare behöver säkerhetsanpassning göras av lägenheter och lokaler under 2016.
IT-system och integration av system är högprioriterat. Moduler till befintliga system kan förenkla arbetet.
Kostnaden är 0,5 mkr.
Takliftar ute på vård- och omsorgsboenden kan minska både förslitningsskador hos personal och minska
dubbelbemanningen. Installation sker i 10 % av lägenheterna, vilket ger en kostnad på 1 mkr.
Branddörrar, free-swings, ska installeras i 310 lägenheter. Detta gäller både äldreomsorgen och LSSverksamheten. Kostnad: 2,2 mkr. Summa teknik: 4,4 mkr.
Utvecklingen inom ny teknik måste prioriteras för att kunna dämpa volymökningen förvaltningen ser inom
framförallt hemvården. Summa ny teknik: 3 mkr.
Larmbytet på vård- och omsorgsboendena fortgår enligt plan. Planerat under 2016 är: Trollsjögården,
Gjutaregården, Ölycke och Kärråkra. Summa larm: 3,2 mkr.
Larmkedjan inom hemvården är under upphandling 2015. Avslut förväntas i slutet av 2015 med en eventuell
kostnad i driften 2016. Summa trygghetslarm: 1 mkr.
MRSA-utbrottet har tydliggjort att vissa möbler behöver bytas ut på vård- och omsorgsboendena. Vidare
behöver dusch finnas tillgänglig för personal inom hemvården. Uppskattad kostnad är 2 mkr.
Korttidsboende: 1,7 mkr (äskat i separat ärende).
LSS-boende: 0,5 mkr. Två nya boenden öppnas under 2016. Summa inventarier: 4,2 mkr.
Summa äldre sängar: 0,2 mkr.
Övriga investeringar fördelar sig mellan alla verksamheter och täcker dels utbyten av inventarier och viss
nyanskaffning. Samtliga enheter inkommer med förslag till investeringar och en prioritering görs utifrån de
behov som lyfts.
Summa övriga investeringar: 1 mkr.
Investeringsbudget netto (mkr)
Projektnamn
Projekt
nummer
Inv.ram Budget
Kf
2016
Plan
Plan
Plan
Plan
2017
2018
2019
2020
Teknikinvesteringar
-4,4
Ny teknik
-3,0
-3,0
-3,0
-3,0
-3,0
Utbyte av larm
-3,2
0,0
0,0
0,0
0,0
Trygghetslarm
-1,0
-1,0
-1,0
-1,0
-1,0
Inventarier
-4,2
-0,2
-0,2
-0,2
-0,2
Äldre sängar
-0,2
-0,2
-0,2
-0,2
-0,2
Övriga investeringar
-1,0
-2,0
-2,0
-2,0
-2,0
-17,0
-6,4
-6,4
-6,4
-6,4
Summa
0,0
Överförmyndarnämnden
Uppdrag
 Tillsyn i enlighet med föräldrabalken, förmynderskapsförordningen och lagen om god man för
ensamkommande barn. Syftet med tillsynen är att förhindra rättsförluster för de personer som inte själv
kan tillvarata sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person.
 Rekrytering samt utbildning av ställföreträdare.
Styrkort och strategikarta
Tillsvidare bör nuvarande övergripande mål för mandatperioden, nämndernas delmål och handlingsprogram
som är fattade av kommunfullmäktige fortsätta att gälla. Man bör snarast starta arbetet med framtagandet av
nya övergripande mål för mandatperioden, nämndernas delmål och handlingsprogram enligt principen med
parallell användning av strategikartor och styrkort samt i ett tidigt skede skapa ett pilotprojekt i en lämplig
förvaltning där de bägge systemen används.
Verksamhet 2016-2018
Överförmyndarnämndens verksamhet fortsätter att öka stadigt och den absolut största kostnaden består i
verksamhetsområde ”personalkostnader” som innefattar arvoden till ställföreträdarna, förtroendevalda samt
personal vid överförmyndarnämndens verksamhet.
Som huvudregel betalar huvudmannen arvode till ställföreträdaren om medel finns. I annat fall får
kommunen stå för arvodet. Arvodet utgår normalt sett med 19 procent av prisbasbeloppet för aktuellt
verksamhetsår för ärenden av enklare natur. Detta är en ökning med 2 procentenheter jämfört med arvodet
under 2014. I flertalet fall utgår arvode med mer än 19 procent då ärendena är av mer komplex natur.
Arvodet betalas året efter aktuellt verksamhetsår, varför det är 2015 års prisbasbeloppsnivå som gäller för
utbetalningar 2016. Prisbasbeloppet för 2015 är fastställt till 44 500 kr, vilket är en ökning med 100 kronor
från år 2014. Ökningen av prisbasbeloppet år 2015 innebär i praktiken ingen större förändring av utbetalda
arvodesbelopp i de enskilda ärendena under 2016.
Nämnden har behov av att rekrytera ställföreträdare till drygt 200 ärenden per år. För att även
fortsättningsvis få kompetenta ställföreträdare måste de relativt låga arvodena höjas och en
uppstartsersättning införas. Arvodet i Eslövs kommun är lägre än i grannkommunerna (trots årets höjning
med 2 procentenheter) och många ställföreträdare föredrar då att ta uppdrag i annan kommun. Nämnden
bedömer att en höjning av arvodena för att komma i fas med Sveriges Kommuner och Landstings
rekommendationer och grannkommunernas arvoden måste göras under planperioden.
Önskvärt vore en höjning med 2 procent av prisbasbeloppet och en uppstartsersättning om 1 500 kronor för
det merarbete som alltid uppstår i inledningsskedet av ett nytt ärende.
Antalet ensamkommande barn har ökat kraftigt på grund av den ökade inströmningen av asylsökande.
Överförmyndarnämndens arbetsbelastning påverkas inte bara av de barn Eslövs kommun tar emot enligt
avtalet med Migrationsverket, utan även av att många andra kommuner placerar barnen på boenden i Eslövs
kommun. Nya gode män måste rekryteras och utbildas för uppdraget och kommunen bör tillskriva
regeringen att staten ska ersätta dessa.
Hittills i år har antalet ärenden ökat från 47 till 68. Ökningen beräknas eskalera då Migrationsverket i sin
prognos av den 23 juli 2015 har skrivit upp antalet förväntade ensamkommande barn från 8 000 till 12 000
under 2015. Till och med utgången av juli hade 6 432 ensamkommande barn ansökt om asyl. Fortsätter
ökningen i samma takt kommer Eslöv att vid årsskiftet ha cirka 80 ensamkommande barn i kommunen.
Gode män till de ensamkommande barnen redovisar och arvoderas för nerlagt arbete på timbasis månadsvis.
Återsökning för varje barn görs i nuläget varje kvartal från Migrationsverket, från och med budgetåret 2016
ska denna återsökning ske månadsvis. Ärendeökningen under året innebär en betydande ökning av
arbetsbelastningen. Efter att ett barn beviljats uppehållstillstånd utgår inte någon ersättning från
Migrationsverket. Särskilt förordnad vårdnadshavare ska förordnas av Barn- och familjenämnden och den
gode mannen ska entledigas. Svårigheten att rekrytera särskilt förordnade vårdnadshavare medför att
kostnaden stannar på Överförmyndarnämnden. Överförmyndarnämnden får enligt avtal ersättning från Barnoch familjenämnden med 200 000 kronor årligen. Med det ökande antalet ensamkommande barn förväntas
kostnaderna öka kraftigt. Då en god integration i första hand är ett statligt åtagande, bör således också alla
kostnader tillfalla staten. Kommunen ska tillskriva regeringen om full kostnadstäckning. Med en full
kostnadstäckning minskar kommunens behov av egen finansiering av verksamheten, och
personalkostnaderna kan sänkas.
Överförmyndarnämnden främsta uppgift är att vara en kontrollmyndighet som har till uppgift att granska hur
ställföreträdarna fullföljer sitt uppdrag. En stor del av arbetet består av att granska de årsräkningar som gode
män och förvaltare lämnar in. För 2015 beräknas att 470 årsräkningar ska granskas. Förvaltningen har
noterat att kvaliteten på de årsräkningar som lämnas in har blivit märkbart sämre under senare år vilket
innebär att granskarna får lägga ner mer tid än de i genomsnitt två timmarna en årsräkning beräknas ta att
granska. Under våren 2015 erbjöds alla ställföreträdare att delta vid ett utbildningstillfälle angående den
ekonomiska redovisningen men intresset var begränsat.
Det bör även uppmärksammas att det endast är antalet aktiva ärenden som visas vid årets slut. Detta innebär
att det totala antalet aktiva ärendena under året kan ha varit betydligt högre eftersom ärenden tillkommer och
avslutas kontinuerligt. Hittills i år har 147 ärenden tillkommit och 44 byten gjorts.
Kommunen har enligt tidigare redovisning stått för cirka 60 procent av arvodena till ställföreträdarna. Det
saknas anledning anta att det skulle förhålla sig annorlunda i dagsläget. Med en fortsatt ökning av antalet
ärenden, enligt prognos, begärs kompensation med 260 000 kr.
Ny lagstiftning trädde i kraft från den 1 januari 2015 som gör det obligatoriskt för Överförmyndarnämnden
att se till att ställföreträdarna har den utbildning som behövs för uppdragets genomförande. Den nya
lagstiftningen innebär även ett utökat krav på kontroll av personer innan de får uppdrag som ställföreträdare
samt kontinuerlig kontroll under uppdragstiden.
Överförmyndarnämnden fick under 2015 medel för personalförstärkning omfattande en halvtidstjänst till
totalt 2,5 tjänster. Detta bedöms i nuläget vara i underkant. Med nuvarande bemanning även under 2016
kommer arbetsbelastningen att ytterligare öka, vilket kommer att medföra längre handläggningstider och
riskerar rättssäkerheten för huvudmännen. Detta i sin tur kommer att leda till att huvudmän och
ställföreträdare upplever en försämrad service. Verksamheten är i stort behov att utvecklas. Inte minst
hemsidan behöver moderniseras. Detta arbete riskerar att komma i skymundan för det löpande, lagstadgade,
arbetet som måste komma i första hand.
Överförmyndarnämnden har en liten verksamhet med få anställda, vilket gör att det inte finns möjlighet att
inom nämnden omfördela varken personal eller medel.
Verksamhetsmått/indikator
Den ständiga ökningen av antalet ärenden som sker varje år är en faktor som påverkar
Överförmyndarnämndens ekonomi. Beträffande de ensamkommande barnen förväntas ökningen fortsätta då
asylinströmningen är fortsatt hög. Det finns i dagsläget inga indikationer på att antalet ärenden i övriga
ärendekategorier kommer att plana ut.
Intäkterna är beroende av utbetalningar från Barn- och familjenämnden och Migrationsverket.
Med ökat antal ärenden fortsätter kostnaderna för ställföreträdarnas arvoden att öka. Att ärendena blir mer
komplicerade innebär ytterligare kostnader för arvoden.
Med en ungefärlig ökningstakt av ärenden som i år/tidigare år så skulle siffrorna likna de föreslagna
verksamhetsmåtten i plan för 2017 och 2018 nedan. Eftersom arvodena till ställföreträdare är baserade på
prisbasbeloppet bör även kostnaden för ökningen av prisbasbeloppen beaktas.
Verksamhetsmått
Budget
Budget
Plan
Plan
2015
2016
2017
2018
395
400
420
440
Ensamkommande barn
80
90
90
90
Förvaltarskap
81
90
100
110
Övriga
105
140
150
160
Totalt
661
720
760
800
Godmanskap
Resurser (drift) 2016-2018
Till nämndens förfogande finns följande ekonomiska resurser:
Resultatbudget, mkr
Intäkter
0,3
1,1
1,1
1,1
Försäljningar
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,9
0,9
0,9
Kostnader
-5,2
-4,8
-4,8
-4,8
Personalkostnader
-4,8
-4,35
-4,35
-4,35
-0,4
-0,4
-0,4
-0,4
-4,9
-3,7
-3,7
-3,7
Kommunbidrag
4,9
3,7
3,7
3,7
Årets resultat
0,0
0,0
0,0
0,0
Budget
Budget
Plan
Plan
2015
2016
2017
2018
Ställföreträdare
-3,5
-3,7
-3,7
-3,7
Administration
Minskade
personalkostnader
-1,4
-1,4
-1,4
-1,4
1,5
1,5
1,5
Summa
-4,9
-3,7
-3,7
-3,7
Taxor och avgifter
Hyror och arrenden
Bidrag
Försäljning av verksamhet
och konsultjänster
Övriga ersättningar och intäkter
Lokalkostnader
Övriga kostnader
Avskrivning
Intern ränta
Nettokostnader
Driftsbudget netto (mkr)
Verksamhet
Koncernen
I kommunkoncernen ingår följande bolag som kommunen äger helt eller med majoritet.
ESLÖVS BOSTADS AB
Bolaget ägs till 100 procent av Eslövs kommun och har till ändamål att bygga, äga, förvalta bostäder samt
lokaler och därmed förenlig verksamhet inom Eslövs kommun. Övergripande målet med verksamheten är att
hålla en jämn befolkningstillväxt och långsiktigt hållbart utveckling. Bolaget har tre dotterbolag, Eslöv
Köpmannen 11 AB, Kristineberg fastigheter i Eslöv AB och kvarteret Eslöv Slaktaren AB.
ESLÖVS INDUSTRIFASTIGHETER AB
Bolaget ägs till 100 procent av Eslövs kommun och har som syfte att inom ramen för den kommunala
kompetensen främja näringslivets utveckling inom Eslövs kommun genom att tillhandahålla ändamålsenliga
lokaler. Bolaget har två dotterbolag Fastighets AB Gäddan och Kopparhästen Fastigheter AB.
MELLANSKÅNES RENHÅLLNINGS AB
Bolaget är majoritetsägt till 52,5 procent av Eslövs kommun och syftet är att inom kommunerna Eslöv,
Hörby och Höör hantera renhållningsfrågor.
Samägda och samverkande bolag och organisationer
AB SYDVATTEN
AB Sydvatten är ett kommunägt företag som producerar vatten och ägs av 16 delägarkommuner.
Ägarandelen är för Eslövs kommun 3,75 procent. Nytt konsortialavtal och bolagsordning ska fastställas vid
bolagsstämman. Bolaget svarar för distribution av vatten till kommunen. Den lokala distributionen av vatten
svarar därefter VA SYD för.
FINSAM
Samordningsförbundet Finsam-Eslöv-Hörby-Höör är ett kommunalt förbund som svarar för finansiell
samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Skåne
samt Eslövs, Hörbys och Höörs kommun.
KOMMUNASSURANS SYD FÖRSÄKRINGS AB
Kommunförbundet Skåne beviljade 2005 koncession för ett skadeförsäkringsbolag. Kommunassurans Syd
Försäkrings AB. Bolaget har 46 delägande kommuner i Skåne, Småland, Blekinge, Halland och Västra
Götaland och ska verka som försäkringsbolag för dessa
KRAFTRINGEN AB
Kraftringen AB ägs av fyra kommuner, Eslöv, Hörby, Lomma och Lund. Verksamheten omfattar elnät,
elförsäljning, elproduktion, fjärrvärme, fjärrkyla, naturgas, kommunikationsnät, belysning samt entreprenadoch servicetjänster. Ägarandelen uppgår till 12 procent.
RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD
Räddningstjänsten Syd är ett kommunalförbund mellan kommunerna Burlöv, Eslöv, Kävlinge, Lund och
Malmö. Verksamhetsområdet ska vara inriktat på att ge människors liv, hälsa och egendom samt miljön ett
med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredställande och likvärdigt skydd mot olyckor.
VA SYD
VA SYD svarar för lokal distribution av dricksvatten och avlopp. Drivs som kommunalförbund tillsammans
med Malmö, Lund, Burlöv. Eslöv gick in som delägare/medlem den 1 januari 2012.
KOMMUNINVEST
Kommunen är medlem och delägare i Kommuninvest som har till uppgift att tillhandahålla lån till sina
medlemmar som är svenska kommuner/landsting och regioner.
SKL KOMMENTUS
Kommunen är delägare i Sveriges Kommuners och Landstings inköpsbolag.
Resultatbudget
Mkr
2014
2015 **)
2016
2017
2018
Verksamhetens intänker, brutto *)
Verksamhetens kostnader, brutto *)
Avskrivningar
678,9
-2204,5
-53,3
676,1
-2253,9
-59,2
689,7
-2365,6
-64,4
706,4
-2387,4
-81
720
-2414,18
-93,9
Verksamhetens nettokostnader
-1578,9
-1637,0
-1740,3
-1762
-1788,08
1146,5
429,4
28,7
-4,4
1198,0
439,0
31,0
-4,0
1276,0
450
19
-4,5
1334,0
447
19
-4,5
1384,0
455
19
-4,5
21,3
27,0
0,2
33,5
65,42
21,3
27,0
0,2
33,5
65,42
Skatteintänkter
Generella stats- och utjämningsbidrag
Finansiella intänkter
Finansiella kostnader
Årets resultat före extraordinära poster ***)
Extraordinära intänker
Extraordinära kostnader
Årets resultat efter extraordinära poster
*) Inklusive interna poster
**) Enligt delårsbokslut 2015
***) Inklusive finansförvaltningen
Balansbudget
Bokslut
Budget
Plan
Plan
2014
Prognos
helår
2015
2016
2017
2018
854,1
496,2
1350,3
947,2
568,0
1515,2
1030,4
705,5
1735,9
1296
838,9
2134,9
1502,4
968,2
2470,6
30,1
0,4
104,9
54,7
133,4
323,5
26,0
0,4
102,4
54,7
105,3
288,8
30
0,4
107
54,7
97,1
289,2
30
0,4
107
54,7
71,3
263,4
30
0,4
107
54,7
100
292,1
Summa tillgångar
1673,8
1804,0
2025,1
2398,3
2762,7
Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital
varav årets resultat
varav resultatutjämningsreserv
varav övrigt eget kapital
1255,5
21,3
29
1205,2
1282,5
27
29
1226,5
1292,5
0,2
29
1263,3
1293,4
22,5
29
1241,9
1272,2
65,42
29
1177,78
23
23
23
23
23
0
23
0
23
0
23
0
23
0
23
109,1
286,2
395,3
188,9
309,6
498,5
438,9
270,7
709,6
761,9
320
1081,9
1176,9
291,6
1468,5
1673,8
1804,0
2025,1
2398,3
2763,7
Mkr
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Förråd och lager
Exploateringstillgångar
Fordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Avsättningar
Avsättning för pensioner
och liknande förpliktelser
Andra avsättningar
Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder
Summa eget kapital, avsättningar och skulder
Driftsbudget, netto
Mkr
Kommunstyrelsen
-kommunledningskontoret
Nämnden för arbete och försörjning
Barn- och familjenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Revisionen
Servicenämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Överförmyndarnämnden
Summa
Prognos
helår
2015*)
Budget
Plan
Plan
2016
2017
2018
-84,1
-49,3
-664,1
-169,4
-91,4
-65,7
-1,0
2,1
-514,1
-4,9
-84,62
-47,6
-687,1
-170,8
-90,6
-65,28
-1
2,4
-524,45
-3,7
-84,62
-47,6
-691,2
-170,3
-90,6
-65,28
-1
1
-524,45
-3,7
-84,62
-47,6
-699,3
-176,3
-90,6
-65,28
-1
1
-524,4
-3,7
-1641,9
-1672,75
-1677,75
-1691,8
Investeringsbudget, netto
Budget
Plan
Plan
Plan
Plan
2016
2017
2018
2019
2020
Vård- och omsorgsnämnden
-60,38
-6,8
-1,5
-0,1
-44,22
-59,5
-17
-1,88
-8,9
-1,5
-0,1
-69,22
-173,5
-6,4
-1,88
-6,4
-1,5
-0,1
-32,62
-267,5
-6,4
-1,88
-6,4
-1,5
-0,1
-30,92
-52,4
-6,4
-1,88
-6,4
-1,5
-0,1
-21,72
-18
-6,4
Verksamhetens nettoinvesteringar
-189,5
-261,5
-316,4
-99,6
-56
Nämnd/styrelse
Mkr
Kommunstyrelsen
-kommunledningskontoret
Barn- och familjenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Servicenämnden