Systematisk kvalitetsuppföljning

2014
Barn- och ungdomsnämnden
Barn- och ungdomsnämnden
SKUPP 14
Systematisk kvalitetsuppföljning förskola,
grundskola och fritidshem
2/25
Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt
planera, följa upp och utveckla utbildningen.
Sådan planering, uppföljning och utveckling av utbildningen ska genomföras även på
förskole- och skolenhetsnivå.
Barn- och ungdomsnämnden har beslutat (BUN 12/35) att använda denna mall för att följa
upp och analysera resultat, måluppfyllelse och uppdrag. Den ersätter kvalitetsredovisning
(förordning 1997:702).
Uppföljning av uppdrag
Verksamhet
Övergripande
Uppdrag, redovisas i punktform
1
SALSA ; fördelning av tilldelade resurser på enhetsnivå, SALSAfördelningen ska göras enligt av nämnden beslutade parametrar och
viktningar
Redovisas i bilaga 1.
2
Tilläggsbelopp ; fördelning enligt nämndens kriterier genom beslut av chef
för resursteamet (gäller barn och elever folkbokförda i Nyköpings kommun).
Finansieras genom centrala medel för tilläggsbelopp.
Redovisas i bilaga 2.
Förskola
Pedagogisk omsorg
Redovisa:
- Antal nyanlända barn: 11
- Andel nyanlända barn som erbjudits plats inom en månad: 8
Organisera modersmålsstöd.
Andel barn i behov av modersmålstöd som har fått det:
Uppgifter saknas.
Redovisa:
Antal nyanlända barn: 0
Andel nyanlända barn som erbjudits plats inom en månad: 0
Grundskola
Eleverna i åk 6 har på olika sätt provat på moderna språk. Detta är gjort
inom ramen för skolans val.
Många elever i åk 6 i Nyköpings kommuns kommunala skolenheter har
under 2014 provat på moderna språk, och kommer så även att göra under
vårterminen 2015. Enheterna har planerat och erbjudit ”Prova på” utifrån
befintlig personals kompetenser eller använt material om det saknats
adekvat kompetens. Kompetens och kvaliteten på undervisningen har
skiftat mellan olika enheter.
Det finns bland rektorer och divisionsledning en osäkerhet om vad ”Prova
på” innebär och vilka kvalitetskrav som kan ställas. Tydligt är att kvaliteten
skiljer mellan enheter samt att alla elever inte erbjuds möjligheten till prova
på.
Avsikten med prova på var att fler elever skulle välja moderna språk,
underlätta språkvalet i åk 7 samt minska avhoppen. Ämnet Moderna språk
ger eleverna nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter
och större förståelse för olika sätt att leva. Dessutom ger kunskaper i flera
språk ökade möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang
och att delta i ett internationellt studie- och arbetsliv.
Med anledning av bristande likvärdighet mellan enheterna samt den
uppenbara bristen på behöriga ämneslärare kommer nämnden inte beställa
”Prova på” moderna språk i åk 6 fr. o .m läsåret 2015/2016.
1
Fördelning utifrån socioekonomiska faktorer
2
Bidrag för extraordinära stödbehov
3/25
Verksamhet
Uppdrag, redovisas i punktform
Redovisa:
Under 2014 placerades 73 nyanlända elever i Nyköpings kommuns
kommunala enheter. Totalt finns det 302 nyanlända elever.
Flera enheter, 17 av 21, har under 2014 tagit emot nyanlända elever.
Kompetenser och arbetssätt har spridits till fler enheter och omprövas
kontinuerligt.
En enkätundersökning ställd till rektorer visar att nämndens riktlinjer för
mottagande av nyanlända elever efterlevs i stor utsträckning. Stödet för
nyanlända elevers fortsatta lärande i alla ämnen är ett prioriterat
utvecklingsområde. Resultatet visar att behovet av styrning genom riktlinje
och resursfördelning fortsatt är angelägen.
Frivillig
musikundervisning
Hösttermin 627 och vårtermin 626 elever.
Nämnden har för samma ersättning fått mer undervisning än beställt (625
elever).
Under 2014 antog nämnden Riktlinjer för kulturpedagogiskt arbete där
syftet med verksamheten tydliggjordes. Det underlättar inför fortsatt arbete
med utredning om en eventuell utveckling av kulturskola. Utredningen
kommer i samverkan med Kultur- och fritidsnämnden att återupptas under
2015.
4/25
Språkförskola, riktad satsning
Vad
Nämnden har
riktat resurser till
Språkförskola för
att i samverkan
med Landstinget
säkerställa att
språksvaga barn i
förskoleålder får
det stöd de är i
behov av.
Resultat
Språksvaga barn i
Nyköpings kommun
har fått goda
förutsättningar att
utveckla sitt språk.
Analys
De riktade resurserna är
använda på det sätt som avsetts
och resultatet är
tillfredsställande.
Produktionens redovisning visar
att nämndens riktade resurser
inte fullt ut täcker
verksamhetens kostnader.
Nämndens riktade satsning
2014 motsvarade 864 tkr.
Produktionen uppger att
kostnaderna för den högre
personaltäthet som krävs är 850
tkr. Kostnaderna för vikarier har
uppgått till 10 tkr. Därutöver har
personal i verksamheten
kompetensutvecklats för
motsvarande 35 tkr. Det innebär
att differensen mellan nämndens
ersättning och verksamhetens
kostnad är 31 tkr.
För att anpassa kostnaderna till
ersättningen uppger
produktionen att antalet
pedagoger i verksamheten ska
minskas, och/eller att antalet
utbildningar dras ned.
Inför budget 2015 uppgav
produktionen tvärtom att ökade
resurser på språkförskola inte
var nödvändigt. Nämnden har
därför inte getts möjlighet att
anpassa sin ersättning utifrån en
av produktionen bedömd ökad
kostnad. Den bedömda
kostnaden visar inte heller klart
att det krävs neddragning i form
av minskad personaltäthet.
Åtgärd
Nämndansvarig
tjänsteman ges i
uppdrag att följa upp
vilka åtgärder
produktionen vidtar
samt att framföra
nämndens
uppfattning om att
den riktade
satsningen 2015 (890
tkr) förutsätter att
personaltätheten är
fortsatt hög.
5/25
Tidiga insatser för i åk 1-3, riktad satsning för ökad måluppfyllelse
Vad
Nämnden har
riktat resurser för
tidiga insatser i åk
1- 3 för ökad
måluppfyllelse.
Resultat
Resultaten i de
nationella
ämnesproven i
åk 3 visar att
andel som nått
kravnivån i
svenska ökat
något under året
samtidigt som
andel som nått
kravnivån i
matematik och
svenska som
andraspråk har
minskat.
Analys
Den riktade satsningen har inte
gett någon påtaglig effekt i form
av ökad måluppfyllse i
förhållande till kunskapskraven.
Jämförelser mellan enheterna
visar också att det finns
påtagliga skillnader mellan
enheternas resultat. I svenska är
måluppfyllelsen som högst 98 %
(Långbergsskolan) och som
lägst 78,4% (Stenkullaskolan). I
matematik är skillnaden än mer
påtaglig, 99,5 % (Svalstaskolan)
och 69,9 %, (Långbergsskolan).
Produktionens redovisning visar
att det pågår många insatser
samt att varje insats värderas
och omprövas efter bedömd
effekt.
I budget 2015 är den riktade
satsningen borttagen och istället
ersatt med ett högre
grundbelopp till åk 1-3. Det ökar
rektors förutsättningar att skapa
en stabil inre organisation med
tillgång till rätt kompetenser.
Åtgärd
Nämnden följer fortsatt
resultaten för åk 3 och
efterfrågar fortsatt vilka
insatser som vidtas för att
öka måluppfyllelsen.
Inför budget och
internöverenskommelse
2016 följer nämnden upp
effekterna av den
förändrade
resursfördelningen i
samband med
delårsbokslut.
6/25
Integration, riktad satsning förutom SALSA- medel
Vad
Nämnden riktar
resurser, 652 tkr,
till integration i
förskola.
Resultat
Förskolans
verksamhet har
bidragit till ökad
integration.
Analys
Resurserna har använts till
tolkstöd samt till en förskolebuss i
Brandkärr. Av produktionens
redovisning framgår att insatserna
gett önskad effekt och kommer att
fortskrida.
Åtgärd
Nämnden vidtar ingen
åtgärd.
Produktionen uppger ingen
kostnad för insatserna. Berörda
förskolor har dock en mycket
generös ersättning på grund av
hög SALSA- tilldelning. Det är
oklart om uppgivna insatser
finansieras av just den riktade
satsningen eller om de ingår i ett
större sammanhang.
Nämnden riktar
resurser, 658 tkr,
till integration i
förskoleklass.
Fler nyanlända
elever i
förskoleklass har
getts bättre
förutsättningar till
att ingå i en
mångkulturell och
social miljö där
majoriteten av
eleverna är
svenskspråkiga.
Inför 2015 är den riktade
satsningen ersatt med ett högre
grundbelopp. Detta eftersom
nämndens höga SALSA- andel
bedöms vara tillräcklig
resurskompensation för stora
stödbehov. Förändringen är
genomförd i samråd med
produktionen.
Resurserna har använts för att
stimulera och stödja fler
skolenheter att ta emot nyanlända
elever i förskoleklass.
Produktionen har identifierat att
det finns olikheter mellan
enheternas förutsättningar för
mottagande samt svårigheter att
finna rätt kompetenser.
Produktionens åtgärd, en
mottagningsenhet, kommer
sannolikt att öka förutsättningarna
för enheterna att ge eleven ett
likvärdigt och gott mottagande.
Inför 2015 är den riktade
satsningen ersatt med ett högre
grundbelopp. Detta eftersom
nämndens höga SALSA- andel
bedöms vara tillräcklig
resurskompensation för stora
stödbehov. Förändringen är
genomförd i samråd med
produktionen.
Nämnden vidtar ingen
åtgärd.
7/25
Vad
Nämnden riktar
resurser, 738 tkr,
till merkostnad för
internationella
klasser och 3 103
tkr för integrering i
reguljär
undervisning.
Resultat
Nyanlända elever
har getts bättre
förutsättningar till
att ingå i en
mångkulturell och
social miljö där
majoriteten av
eleverna är
svenskspråkiga.
Nästintill alla
enheter har tagit
emot nyanlända
elever under
2014.
Analys
Produktionens redovisade
insatser stämmer väl överens med
nämndens riktlinjer för
mottagande av nyanlända elever.
Produktionen har identifierat att
det finns olikheter mellan
enheternas förutsättningar för
mottagande samt svårigheter att
finna rätt kompetenser.
Produktionens åtgärd, en
mottagningsenhet, kommer
sannolikt att öka förutsättningarna
för enheterna att ge eleven ett
likvärdigt och gott mottagande.
Åtgärd
Nämnden vidtar ingen
åtgärd.
Inför 2015 är den riktade
satsningen ersatt med ett högre
grundbelopp. Detta eftersom
nämndens höga SALSA- andel
bedöms vara tillräcklig
resurskompensation för stora
stödbehov. Förändringen är
genomförd i samråd med
produktionen.
Elevers frånvaro under kalenderåret
Vad
Resultat
Analys
Åtgärd
Antal elever med
ogiltig frånvaro
221 elever i åk 19 har mer än 20
% frånvaro.
I yngre åldrar bedöms
frånvaron av produktionen
mestadels bero på sjukdom,
medan frånvaron hos de äldre
bedöms bero på bristande
motivation.
Nämnden efterfrågar, i
samband med
terminsredovisning av
frånvaro, vilka insatser
som vidtagits och vidare
planeras för att öka
motivationen hos de
äldre eleverna.
Produktionens åtgärder i form
av ökad uppföljning, där man
bland annat ska säkerställa att
alla enheter rapporterar
närvaro i systemet är
angelägen då det är känt
sedan tidigare att
rapporteringen är bristfällig.
Åtgärder för att säkerställa att
enheterna arbetar med att öka
motivationen hos de äldre
eleverna saknas.
8/25
Vad
Resultat
Analys
Åtgärd
Antal elever med
betydande ogiltig
frånvaro
35 elever i åk 1-9
har mer än 40 %
frånvaro.
Frånvaron bedöms, av
produktionen, främst bero på
psykosocial oro och
utanförskap.
Nämnden inrättar ett
beredningsutskott för
individärenden.
Åtgärder som produktionen
nämner visar att det pågår
insatser och att ytterligare
åtgärder är planerade.
Delegationsanmälan är
ett fortsatt angeläget
kontrollområde i
nämndens
internkontrollplan.
Trots att minst 35 elever under
2014 haft en betydande
frånvaro har ingen
delegationsanmälan till
nämnden gjorts avseende
föreläggande av
vårdnadshavare. En
delegationsanmälan visar,
oavsett beslut, att rektor
anmält den oroande frånvaron
och att utbildningschef i
hemkommunens namn utrett
vad orsaken till frånvaron beror
på och om alla parter tagit sitt
fullständiga ansvar.
I nämndens riktlinjer för
skolpliktsanmälan anges krav
på vad anmälan till delegaten
ska innehålla. En
enkätundersökning visade att
de rektorer som lämnat
anmälan till utbildningschef,
inte lämnat den information
nämnden anser krävs för att en
bedömning ska kunna göras.
Att flera anmälningar inte
innehåller adekvat information
tyder på att många enheter inte
utrett elevens helhetssituation.
Största bristen är att elevens
beskrivning av orsakerna inte
framgår.
Antal elever som har
beviljats ledigt mer
än 10 dagar
Fåtal
Resultatet visar att riktlinjen
fortsatt är befogad.
Ingen oroande utveckling
avseende elever som beviljas
långledigt.
Nämnden vidtar ingen
åtgärd.
9/25
Vad
Resultat
Analys
Åtgärd
Insatser för att
åtgärda frånvaro:
- Riktlinjer för
skolpliktsbevakning
- Efterfråga
terminsvis
redovisning av
elevfrånvaro och
åtgärder
- Uppföljning av
riktlinjer
- Ange delegationsanmälan som
kontrollområde i
internkontrollplan
Frånvaron är
fortsatt hög men
frågan är
uppmärksammad
och prioriterad i
verksamheten.
Produktionens insikt om
frånvarons betydelse och
konsekvenser för eleverna är
uppenbar och åtgärder pågår.
Nämndens åtgärder kommer
sannolikt att ge effekt i ett
längre perspektiv.
Riktlinjen är fortsatt befogad.
Nämnden fortsätter att
efterfråga terminsvis
redovisning av frånvaro
samt insatser för
åtgärder frånvaron.
Insatser för att
främja
måluppfyllelse trots
hög frånvaro:
- Efterfråga
redovisning om
insatser som
främjar
måluppfyllelse
trots hög frånvaro.
Otillräcklig
redovisning
Senaste redovisningen visar
inta att insatser som vidtas i
produktionen främjar
måluppfyllselse, det vill säga
att eleven trots frånvaro ges
förutsättningar att nå
kravnivåerna.
I samband med
terminsvis redovisning
av frånvaro efterfråga
redovisning av insatser
som gjorts för att främja
måluppfyllselse, samt
resultatet av insatserna.
Nämnden inrättar ett
beredningsutskott för
individärenden.
Modersmålsundervisning på minoritetsspråken
Vad
pågår
samiska
finska
X
meänkieli
Romani chib
jiddisch
X
Analys
Åtgärd
Det finns beredskap/plan
för att erbjuda
modersmålsundervisning i
minoritetsspråk om ett barn
eller elev efterfrågar det. I
dagsläget pågår
modersmålsundervisning
på två minoritetsspråk.
Nämndansvarig tjänsteman ges i
uppdrag att efterfråga om det
finns rutiner för information till
berörda barn, elever och
vårdnadshavare.
Huvudmannen har en
skyldighet att informera
berörda barn, elever och
vårdnadshavare om rätten
till
modersmålsundervisning.
Det är oklart om det finns
upparbetade rutiner för
detta i produktionen.
10/25
Uppföljning av nämndens verksamhetsmål
Nämndens mål är framtagna utifrån visionens (Vision 2020) målområden; grön omställning,
tillväxt, goda verksamhetsresultat, delaktighet och tillgänglighet.
Grön omställning
Att Nyköpings kommuns strategiska planering och verksamheter gör det lätt för
medborgarna att göra miljövänliga och hälsosamma val i vardagen.
Nämndmål
Andel förskolor och grundskolor med utmärkelsen ”Skola för hållbar utveckling” är minst 25 %
Indikator
Andel
förskolor och
grundskolor
som har
3
utmärkelsen
Resultat
25 %
Analys
26 % av förskoleenheter och 23 % av
skolenheter årskurs 1-6 har utmärkelsen
”Skola för hållbar utveckling”. Nyköpings
högstadium är en nystartad skolenhet och
har inte påbörjat detta arbete ännu.
Syftet med nämndens målsättning är att
stödja och stimulera förskolor och
grundskolor i deras arbete med hållbar
utveckling. Målet ska leda till att barn och
elever är delaktiga och har inflytande över
sin utbildning. Barn och elever ska även
lära sig att ta ett gemensamt ansvar för
miljö och samhälle.
Andelen enheter med utmärkelsen är trots
måluppfyllelse inte nämnvärt fler jämfört
med när mätningen påbörjades 2010.
Produktionen har i SKUPP 14 uppgett att
enheter som inte har utmärkelsen ”Skola för
hållbar utveckling” ändå i enlighet med
läroplanerna arbetar med frågorna.
Nämndens uppdrag till produktionen i
internöverenskommelsen, att följa upp och
redovisa lokala effekter av utmärkelsen
”Skola för hållbar utveckling, är inte
redovisad. Nationell utvärdering har dock
påvisat att utmärkelsen framförallt motiverar
till att börja/fortsätta arbeta med hållbar
utveckling. Den samlar också personalen
kring arbetet. Utvärderingen visar också att
utmärkelsen i hög grad ökat intresset hos
elever för arbetet med hållbar utveckling.
3
Enligt Skolverket
Åtgärder
Nämnden vidtar ingen
åtgärd.
11/25
Tillväxt
Att befolkningen ska öka med ca 700 invånare/år
Nämndmål
Tillgången på förskoleplatser är god i förhållande till behovet, 100 % erbjuds plats inom garantitid och
75 % på önskat placeringsdatum
Indikator
Andel som erbjuds
plats inom garantitid
(4 mån) är 100 %
Resultat
93 %
Analys
Resultatet är oroande och
måste åtgärdas. Platsbrist för
med sig flera risker. Tillfälliga
lösningar drabbar barnen då
deras behov av kontinuitet
åsidosätts. På förskolorna
försvåras det pedagogiska
arbetet om barngrupperna
ändras alltför ofta. För
nämnden kan brister i
efterlevnad avseende
garantitiden leda till vite.
Dessutom kan brist på plats i
förskolan påverka
befolkningstillväxten negativt.
Det är angeläget för nämnden
att det i produktionen finns en
planering för hur beställd
volym (antal barn) 2015 kan
erbjudas plats.
Andel som erbjuds
plats i förskola på
önskat placeringsdatum
69 %
Resultatet är avsevärt bättre
jämfört med förgående år (45
%). Nämndens uppföljning av
måttet har betonat vikten av
att tillgodose behov och god
service.
Åtgärder
Nämndansvarig
tjänsteman ges i
uppdrag att regelbundet
följa upp garantitiden
under 2015 samt att
undersöka
förutsättningar för en
gemensam kö för
fristående och
kommunala
verksamheter.
12/25
Goda verksamhetsresultat
Goda resultat och nöjda brukare
Nämndmål
Nyköpings kommun rankas bland de 15 bästa skolkommunerna, andel elever i åk 9 som uppnått målen
i samtliga ämnen är 100 % och genomsnittligt meritvärde är minst 225,5
Indikator
Resultat
Analys
Åtgärder
Andel elever i åk 9
som uppnått
målen i samtliga
ämnen
71, 1 %
Färre elever har nått målen i
samtliga ämnen än förgående år
(76,6). Lägst måluppfyllelse är det i
matematik, teknik och svenska som
andraspråk. Ytterligare ämnen där
måluppfyllelsen är låg, lägre än
90 %, är kemi, fysik, idrott och hälsa
samt engelska. Något fler flickor än
pojkar når målen i alla ämnen.
Nämnden efterfrågar
redovisning av
betygsprognoser och
åtgärder.
Resultaten för årskurs 9 är resultat
från den tidigare skolorganisationen
för årskurs 7-9. Den nya
skolorganisationen syftar till att öka
resultaten och likvärdigheten, skapa
mervärden i form av ökad
integration samt ge bättre
förutsättningar för rektor att leda mot
måluppfyllelse. Betyg från
höstterminen 2014 i den nya
skolorganisationen har visat fortsatt
oroande resultat i samma ämnen
som tidigare. Positivt är dock att
utvecklingen går åt rätt håll i många
ämnen. I svenska som andraspråk
har resultaten förbättrats avsevärt.
Produktionens analys och åtgärder
visar att det pågår ett systematiskt
medvetet arbete för att vända
utvecklingen.
Nämndmålet avser att ge eleverna
det de har rätt till. Alla elever har rätt
att nå kravnivån inom respektive
ämne.
Nämnden ger
nämndansvarig
tjänsteman i uppdrag att
tillsammans med
produktionen genomföra
en fördjupad uppföljning
med granskning av
respektive enhets
betygsresultat.
Nämndens
kvalitetsgrupp ges
utökat uppdrag.
13/25
Indikator
Resultat
Analys
Åtgärder
Andel nyanlända
elever i åk 9 som
uppnått målen i
samtliga ämnen
36, 4 %
Nämnden beaktar
resultatet i samband
med aktualisering/
revidering av Riktlinjer
för mottagande av
nyanlända barn och
elever.
Genomsnittligt
meritvärde
205,5
Andelen nyanlända elever som nått
målen i samtliga ämnen är låg.
Positivt är dock att det nu finns en
specifik uppföljning för nyanlända
elevers resultat. Det är första
gången nämnden får resultaten
redovisade och därför är det svårt
att dra några slutsatser.
Produktionen uppger att resultaten
speglar att skolan har svårt att
kompensera i tillräckligt stor
utsträckning men att det även kan
handla om lågt ställda krav.
Nämndens riktlinjer för mottagande
samt uppföljning av nyanländas
resultat är fortsatt befogad.
Meritvärdet är lägre jämfört med
förgående år. Flickors
genomsnittliga meritvärde är högre
än pojkars.
Produktionens analys och åtgärder
visar att det pågår ett systematiskt
medvetet arbete för att vända
utvecklingen.
Nämnden ger
nämndansvarig
tjänsteman i uppdrag att
tillsammans med
produktionen genomföra
en fördjupad uppföljning
med granskning av
betygsresultat.
4
Nämndmålet avser att ge eleverna
det de har rätt till. Alla elever ska
ges möjlighet att utvecklas optimalt
inom sin förmåga.
Nämnden efterfrågar
redovisning av
betygsprognoser och
åtgärder.
Nämndens
kvalitetsgrupp ges
utökat uppdrag.
4
Definition enligt Riktlinjer för mottagande av nyanlända barn och elever (BUN 12/68)
14/25
Nämndmål
Andel elever i åk 7-9 som har moderna språk som sitt språkval är > 68 %
Indikator
Resultat
Analys
Åtgärder
Andel elever i åk
7-9 som har
moderna språk
som sitt språkval
72,9%
Fler elever har valt moderna språk
som språkval. Ämnet förväntas ge
eleverna nya perspektiv på
omvärlden, ökade möjligheter till
kontakter och större förståelse för
olika sätt att leva. Dessutom ger
kunskaper i flera språk ökade
möjligheter att ingå i olika sociala
och kulturella sammanhang och att
delta i ett internationellt studie- och
arbetsliv.
Nämnden vidtar ingen
åtgärd.
Nämndmål
Verksamheten i förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola främjar barns och
elevers språkutveckling, andel som instämmer > 90 % samt 100 % elever når kravnivån i nationella
ämnesproven
Indikator
Andel som
instämmer i
brukarenkät för
tjänstegarantier
avseende
språkutveckling
Resultat
65 %
Analys
Brukarenkäten avseende
tjänstegarantier har mycket låg
svarsfrekvens, det är därför svårt att
dra några rättvisande slutsatser.
Resultatet antyder ändå att
vårdnadshavare uppfattar att
verksamheten inte lever upp till
nämndens tjänstegarantier avseende
språkutveckling.
Åtgärder
Nämnden ersätter
brukarenkät med
enkät riktad till barn
och elever.
Nämndens hearing med
förskolechefer, avseende deras
arbete med språkutveckling i
förskolan, är genomförd och avslutad.
Redovisat arbete ger förtroende och
uppfattas leda till god språkförmåga
hos barnen. Det är en viktig
förutsättning för kommunikation och
inlärning.
Resultat i
nationella
ämnesproven i sv
och sva för
samtliga elever
(inkl. nyanlända) i
åk 3, 6 och 9
Sv 95,4 %
Sva 75,4 %
Glädjande är att resultaten för
nationella ämnesproven i svenska har
förbättrats i samtliga årskurser jämfört
med föregående år. Resultaten i
svenska är tillfredsställande. Högst
måluppfyllelse är det i årskurs 6 och
9. Jämförelser mellan enheterna visar
dock att det finns påtagliga skillnader
mellan enheternas resultat. I svenska
är måluppfyllelsen som högst 98 %
(Långbergsskolan) och som lägst
78,4% (Stenkullaskolan). Resultaten i
svenska som andraspråk är däremot
avsevärt försämrat. En sannolik orsak
till försämringen är den ökade andelen
nyanlända under året.
Nämnden följer
fortsatt resultaten i
svenska och svenska
som andra språk
samt differensen
mellan enheter.
Nämndens
kvalitetsgrupp ges
utökat uppdrag.
15/25
Indikator
Resultat i
nationella
ämnesproven i
svenska eller
svenska som
andraspråk för
nyanlända elever
i åk 3, 6 och 9
Resultat
Sv 100 %
Sva 31,2 %
Analys
Samtliga, av de få, nyanlända elever
som läst svenska har nått
kravnivåerna för godkänt.
Måluppfyllselsen för svenska som
andraspråk är låg och varierar i hög
grad beroende på hur lång tid de
nyanlända eleverna varit i Sverige.
Produktionen uppger att de flesta varit
här för kort tid för att kunna nå
kunskapskraven. Samtidigt lyfter
produktionen fram att resultaten kan
variera beroende på vilka erfarenheter
den mottagande skolan har av att ta
emot nyanlända elever.
Produktionens åtgärder är därför
betryggande då de fortsätter med
riktade insatser för att stärka
enheterna i sitt arbete som
mottagande skolenheter.
Åtgärder
Nämnden beaktar
resultatet i samband
med aktualisering/
revidering av
Riktlinjer för
mottagande av
nyanlända barn och
elever.
Delaktighet
Alla i förskola, skola, omsorg och äldrevård upplever att de kan påverka sin vardag.
Varje medborgare i Nyköpings kommun bidrar till vår kommuns utveckling och mångfald.
Nämndmål
Elever och vårdnadshavare upplever att verksamheten är trygg och trivsam samt ger möjlighet till
inflytande och ansvar, andel som instämmer är > 90 %
Indikator
Resultat
Analys
Åtgärder
16/25
Andel elever
(pojkar
respektive
flickor) i åk 5
och 8 som
instämmer i
SKL: s
attitydunders
ökning
Andel
vårdnadshavare som
instämmer i
brukarenkät
84 %
Pojkar 86 %
Flickor 80 %
63 %
Resultatet från attitydundersökningen
inom efterfrågat område är något
lägre jämfört med förgående år, både
för årskurs 5 och årskurs 8. Ett
fortsatt prioriterat område är
delaktighet och inflytande, 85 %
respektive 76 % upplever att lärarna
tar hänsyn till elevernas åsikter.
Målet för att verksamheten upplevs
trygg och trivsam samt ger möjlighet
till inflytande och ansvar är inte
uppnått, färre vårdnadshavare som
instämmer jämfört med förgående år.
Barn- och ungdomsnämndens
styrning av verksamheten är inte
tillräckligt tydlig, vilket sannolikt även
påverkar rektors och förskolechefs
styrning av verksamheten.
Nämnden
uppmärksammar
rektor för
Nyköpings
högstadium om
resultat för åren
före 2014 med
förhoppningar om
att insatser i den
nya skolenheten
kan bryta den
negativa trenden.
Nämnden
genomför LUPP,
Lokal uppföljning
av
ungdomspolitiken
(på uppdrag av
kommunstyrelsen) i
samverkan med
Utbildnings-,
arbetsmarknads
och
integrationsnämnde
n samt Nyköpings
ungdomsfullmäktige.
Nämndens
kvalitetsgrupp ges
utökat uppdrag
Nämndens anger
Fritidshem som
fokusområde för
politikers
verksamhetsbesök
under 2015.
17/25
Nämndmål
Barn och elever erbjuds en lärmiljö som möjliggör mångkulturell och social integration, differensen i
SALSA- värde är < 25 000 kr i fsk och < 35 000 kr i grsk
Indikator
Resultat
Analys
Åtgärder
Skillnaden mellan
enheternas
högsta respektive
lägsta SALSAvärde per
barn/elev minskar.
fsk:
Målet är uppfyllt. Skillnaden i lägsta
respektive högsta SALSA- värde har
minskat mellan enheterna.
Nämndmålet är därmed uppfyllt. Den
minskade skillnaden innebär att
förutsättningarna för en social och
kulturell integration är bättre jämfört
med förgående år. En ökad
integration förväntas leda till ökad
likvärdighet och bättre förutsättningar
för goda resultat.
Nämnden
utvärderar Skola
2012.
14 851 kr
grsk:
33 900 kr
Tillgänglighet
Att medborgare enkelt kommer i kontakt med kommunen vilket även inkluderar
tillgängligheten till kommunala tjänster och service
Nämndmål
Tillgång till natt- och helgomsorg i förskola/annan pedagogisk verksamhet är god i förhållande till
behovet, 80 % har en kötid ≤ fyra månader
Indikator
Andel som
erbjuds plats i
natt- och
helgomsorg i
förskola/annan
pedagogisk
verksamhet
efter en kötid på
maximalt fyra
månader
Resultat
80 %
Analys
Nämndmålet inom målområdet är
uppfyllt. Tillgången på Natt- och
helgomsorg är tillräcklig i
förhållande till behovet. Tendensen
är dock att behovet av omsorg på
obekväm arbetstid ökar i samhället.
Resultatet av produktionens
översyn kommer att ge nämnden
underlag för åtgärder inför 2016.
Nämnden planerar att ta fram en
volymersättning för verksamheten.
Det skulle leda till att utbudet bättre
motsvarar efterfrågan.
Åtgärder
Nämnden ger
nämndansvarig
tjänsteman i uppdrag
att ta fram förslag på
volymersättning för
natt- och helomsorg
inför budget och
internöverenskommelse
2016.
18/25
Övrig verksamhetsuppföljning
Vad
Tillbud och
olycksfall, typ och
antal
Resultat
15/6:
Olycksfall:
Fsk 128
Fth 12
Grsk/Grsär
74
Tillbud:
Fsk 33
Grsk 10
15/12:
Olycksfall:
Fsk 99
Fth 36
Grsk/Grsär
58
Tillbud;
Fsk 26
Fth 5
Grs/Grsär 20
Statistik avseende
garantitiden,
andel som får
erbjudande om
plats i förskola
eller pedagogisk
omsorg inom 4
mån
93 %
Delegationsanmälan
Antal gjorda
delegationsanmälningar:
Fsk: 16 st
Grsk: 57 st
Analys
Nämnden ansvarar för att det
finns ett systematiskt arbete
med tillbud och olycksfall, där
varje fall analyseras och
åtgärder vidtas samt följs upp.
Produktionens rutiner och
system för att hantera tillbud och
olycksfall tillförsäkrar inte en
likvärdig och systematisk
hantering. Produktionens
åtgärder att initiera ett
webbsystem samt att utveckla
systematiken i samarbete med
de fackliga organisationerna är
därför angelägen.
Åtgärder
Nämnden vidtar ingen åtgärd.
Rapporterad och analyserad inom målområde tillgänglighet.
Många anmälningar om beslut
fattade på delegation har varit
felaktigt anmälda. Det generella
felet många gjort är att anmäla
beslut man redan har mandat att
fatta.
Det finns även många
delegationer där det rimligen
borde fattats beslut, men inga
sådana är anmälda.
Delegationsanmälan har under
2014 varit ett kontrollområde i
nämndens internkontrollplan.
Kontrollen visar på fortsatt
behov av kontroll och åtgärder.
Nämndansvarig tjänsteman får
i uppdrag att fortsatt
kontrollera
delegationsanmälan genom
sammanställning av
delegationsbeslut.
Nämnden ställer tydligare krav
på att underlag och beslut
finns i det diarieförda ärendet
för beslutet.
Antagen delegationsordning
skickas ut till varje delegat och
följebrev biläggs utskicket.
19/25
Vad
Nämndens
tjänstegarantier:
brukarenkät (total)
nationella
ämnesprov i
svenska och
svenska som
andraspråk i åk 3
Resultat
Synpunkten5
Antal: 106
Kategorier:
K: 76
B: 7
F: 23
Analys
Åtgärder
Rapporterad och analyserad inom målområde goda verksamhetsresultat.
Nämnden har som huvudman
ansvar för att det ska finns
rutiner för klagomålshantering
samt att de är välkända både i
verksamheten och hos barn,
elever och vårdnadshavare.
Produktionens rapportering visar
att många klagomål inte varit av
det slaget att det krävts
ytterligare åtgärder. Samtidigt
pågår det arbete med att
utveckla systemet.
Nämnden har inte delegerat
ansvaret att upprätta rutiner och
sprida kunskap om kommunens
klagomålshantering.
Nämnden delegerar uppdraget
att upprätta rutiner för
klagomålshantering.
Genomfört av:
Steg 1, förskolechef/rektor
Steg 2, skolchef
Steg 3, nämndordförande
5 Synpunkten är en del av ”Kvalitet i Nyköping” och omfattar förslag, klagomål, beröm. Synpunkten med fastlagda rutiner motsvarar skollagens krav på
rutiner för klagomål.
Bilaga 1
Inventering av SALSA- fördelning i kommunal verksamhet
SALSA är en statistisk modell som jämför kommuners och skolors betygsresultat. Det betyder
att kommunernas och skolornas resultat räknas fram genom att de faktiska betygsresultaten
sätts i relation till ett antal bakgrundsfaktorer. Det är föräldrarnas utbildningsnivå, härkomst och
försörjningsstöd som utgör bakgrundsfaktorerna.
SALSA ska inte användas för att skolor ska formulera förväntningar för enskilda elever. Det är
skolans ansvar och skyldighet att hitta former och metoder i undervisningen som utjämnar
skillnaderna i elevers olika villkor. Varje barn och elev ska kunna lyckas i skolan.
Enhet
SALSASALSAbelopp/barn/elev 2014
belopp/barn/elev 2013
Grundskola
Bergshammar skola
12 491
13 690
Borgmästarhagsskolan
12 820
15 598
Brandkärrsskolan
39 832
43 873
Bryngelstorpskolan
5 932
6 538
Buskhyttans skola
15 058
12 305
Dammlötskolan
8 730
10 826
Herrhagsskolan
18 141
19 632
Jönåkers skola
13 410
14 745
Långbergsskolan7-9
37 249
42 625
LångbergsskolanF-6
28 662
23 556
Långsätterskolan
15 023
13 409
Nicolaiskolan
18 007
18 371
14 612
Nävekvarns skola
13 957
12 166
Oppebyskolan
13 686
10 133
Rosenkällaskolan
10 878
9
830
Råby skola
10 693
8 837
Sjösa skola
8 722
12 439
Släbroskolan
13 007
20 758
Stenkullaskolan
17 270
10 291
Stigtomta skola
11 319
10 213
Svalstaskolan
11 447
12 908
Tystberga skola
14 033
10 344
Västra skolan
10 196
9 602
Ålberga skola
9 604
17 207
Östra skolan
15 465
14
230
Snitt
14 729
Förskola
5 829
7 549
Annagårdens Förskola
6 051
8 070
Bergshammars Förskola
9 554
9 419
Bråvikens Förskola
11 034
9 072
Buskhyttans Förskola
16 365
14 583
Daldockans Förskola
8 352
8 880
Ekbackens Förskola
23 456
23 583
Ekorrens Förskola
25 402
27 003
Fjärilens Förskola
5
526
6 152
Grindstugans Förskola
6
924
7 837
Gustavsbergs Förskola
9 539
8 137
Jönåkers Förskola
6 832
6 788
Kanntorps Förskola
11 170
9 550
Klockbergets Förskola
5 289
5 179
Kompassens Förskola
4 580
4 751
Korvettens Förskola
3 269
2 211
Krusbärets Förskola
7 116
7 083
Långsätters Förskola
5 547
7 494
Malmbryggshagens Förskola
11
093
12
259
Malmvillans Förskola
7
164
9
868
Oppeby Gårds Förskola
20/25
21/25
7 553
5749
Oxelgårdens Förskola
13 509
15 485
Ringens Förskola
7 758
7 958
Råby Förskola
5 398
4 107
Saffranets Förskola
3 149
3 770
Sjösa Förskola
5
933
6 887
Skogsbackens Förskola
22
706
17
150
Skutans Förskola
6
297
5
968
Släbro Förskola
7 188
6 473
Stavsjö Förskola
15 569
15 283
Stenkulla Förskola
4 380
2 838
Strandsborgs Förskola
6 607
6 610
Svalsta Förskola
5 522
4 507
Tessins Förskola
13 407
8 724
Träffens Förskola
9 464
9 076
Tystberga Förskola
8 072
7 808
Tängsta Förskola
11
020
13
202
Vattenliljans Förskola
8
585
9
625
Vrena Förskola
8 222
6 524
Ålberga Förskola
7 591
6 022
Ängstugans Förskola
8 565
8 469
Snitt
Genomförda insatser
Utifrån socioekonomiska faktorer har nämnden fördelat resurser, 20 % av ersättningen för
grundskola och 8 % för förskola. Totalt har nämnden fördelat 100 mnkr för att ge
verksamheterna ökade förutsättningar att organisera sig för att kompensera bakgrundsfaktorer
som visat sig ha avgörande betydelse för elevens resultat i undervisningen. Störst betydelse
har förälders utbildningsbakgrund. Under 2014 har ersättningen viktats enligt följande
parametrar, 75 % utbildningsbakgrund, 20 % utländsk härkomst och 5 % försörjningsstöd.
Nämnden har efterfrågat redovisning av genomförda insatser och iakttagna effekter och
konsekvenser på såväl enhets- som divisionsnivå.
Iakttagna effekter och konsekvenser av SALSA- fördelning
De enheter som har hög SALSA- tilldening har under 2014 använt SALSA på det sätt som
avsetts. Tydligast är detta på Brandkärrskolan och Långbergsskolan, där antalet elever per
lärare är låg och det finns flera specialpedagoger på enheterna. Att eleverna fått det stöd de
behöver framgår tydligt av resultaten.
Nuvarande divisonsledning uppmärksammar konsekvenserna av den markanta höjning som
gjordes av SALSA- andelen mellan 2012 och 2013. Förändringen genomfördes i samförstånd
med dåvarande ledning. Konsekvenserna av genomförandet har visat påtagliga effekter för
många enheter samtidigt som få enheter har ekonomiskt utrymme att använda SALSA på det
sätt som är avsett, att kompensera. Generellt har SALSA använts för att balansera enheternas
ekonomiska resultat och finansiera den basorganisation som cheferna bedömer krävs för att
utföra grunduppdraget.
Nämnden kommer inför budet 2016 se över balansen mellan grundbelopp och SALSA.
Bilaga 2
22/25
Inventering av tilläggsbelopp i kommunal verksamhet
Tilläggsbeloppet är ett komplement till det generella grundbeloppet (BUN 11/99)
Tilläggsbeloppet gäller elever med grav funktionsnedsättning där extraordinära stödåtgärder,
som inte har koppling till den vanliga undervisningen, är nödvändiga för att eleven ska kunna
fullgöra sin skolgång. Stödet, i form av tekniska hjälpmedel, assistenthjälp eller anpassning av
skollokaler, ska vara direkt kopplat till en enskild elev.
Orsak, per barn/elev
funktionsnedsättning och kort
beskrivning av dess konsekvenser
Bidragets
storlek per
barn/elev
Enhet som beviljats
tilläggsbelopp
hjärtopererad
Vt 75 000
Uppgift på tilldelad enhet saknas för
samtliga belopp
Noonans syndrom
225 000
grav språkstörning, utagerande,
stora svårigheter
300 000
diabetes
Vt 150 000
Avstämning 18/8
Förskola
hörselnedsättning, lokalanpassn
Vt 75 000
sondmatning, allergier,
infektionskänslig
300 000
utvecklingsförsening
150 000
matallergi, behöver tillsyn
150 000
autism, grav språkstörning
300 000
diabetes
300 000
hörselnedsättning, anpassning av
miljö
20 000
våldsam, fara
Vt 150 000
utv.störning, ep, atypisk autism
Vt 150 000
sondmatning
75 000
hörselnedsättning, anpassning av
lokal
30 000
ep, sondmatning, hjälpmedel
245 000
social störn. , fara
150 000
samspelssvårigheter, fara
300 000
beteende, fara
150 000
sen utveckling, perceptionsstörning
300 000
motoriska svårigheter,
300 000
stora svårigheter med grovmotorik
och kommunikation, utv.försenad
300 000
utåtagerande, utbrott, fara
240 000
utåtagerande, fara
140 000
svår hemofoli, behöver förstärkt
tillsyn
Vt 112 500
stora sociala svårigheter, fara
Vt 112 500
Downs syndrom
Vt 150 000
Autismspektra, misstanke
utv.störning
300 00
utåtagerande, fara för andra
225 000
Grundskola
Hjärtfel , svag fysik mm
75 000
beteende - fara
225 000
svag,beteende – konflikt
150 000
23/25
grav ADHD, grav språkstörn, fara
150 000
fungerar inte i grupp, fara
150 000
grav ADHD, starka utbrott, fara
150 000
svag begåvning -sär
300 000
rullstol, lokalanpassning
300 000
autism, stora svårigheter att
fungera i grupp
225 000
autism, hyperaktiv
90 000
grav språkstörning
150 000
språkstörning, Aspberger, ADD
150 000
hörselnedsättning, ADD
150 000
svår blödarsjuka
300 000
synfältsbortfall, psykomotoriska
svårigheter,utv.av
300 000
läsplatta
5500
diabetes
300 000
ryggmärgsbråck
300 000
aspberger, ADHD- fara
200 000
grav ADHD, autism-konflikter
300 000
miktion och encopresbesvär
142 000
rörelsehinder
265 000
reflux, sondmatning
215 000
autism, utbrott, ev sär
300 000
synnedsättning, balansproblem,
encopres mm
190 000
Downs syndrom
179 500
språkstörning, hörselnedsättning
182 000
utvecklingsförsening, hörselproblem
mm
180 500
sociala svårigheter, tekniskt
hjälpmedel
5 500
motorik, tekniskt hjälpmedel
5 500
motorik, tekn.hjälpm
5 500
diabetes
300 000
aspberger, beteende, fara
300 000
grava neurologiska problem
5 500
språkstörning, utveckl.störn
150 000
autism, grav språkstörning
150 000
trauma, utagerande
150 000
utv.störn, ev sär
225 000
stora synsvårigheter, autism
150 000
utvecklingsstörning
300 000
kraftig hörselnedsättning,
anpassning av miljö
79 300
diabetes
300 000
ep
250 000
lindrig utv störning
300 000
autism, grav språkstörning
300 000
språkstörning, svår synproblematik
300 000
24/25
svag, ev sär
300 000
diabetes
300 000
diabetes
300 000
tal, motorik, autism
150 000
beteende, fara
300 000
autism, hjälp toa, ev sär
300 000
autism, svårigheter inom flera
områden - fara
300 000
utvecklingsstörning
300 000
grav språkstörning, autistiska drag,
utåtagerande
300 000
grav språkstörning, autistiska drag,
utåtagerande
300 000
komplicerad social situation,
trauma, mycket utåtagerande,
kräver ständig passning
300 000
grav hörselnedsättning, begränsat
språk, teckenspråk
300 000
ADHD - fara
300 000
utåtagerande, fara
150 000
ADD- fara
150 000
grav Damp, språkstörning,
koncentrationssvårigheter
225 000
autism, stora svårigheter
225 000
hjärntumör, rullstolsburen
225 000
diabetes, np-svårigheter
75 000
utvecklingsförsening
225 000
grav ADHD - fara
300 000
ADD, Aspberger, svårt socialt
samspel - fara
300 000
aspberger, ADHD, svårt socialt
samspel - fara
300 000
autism, ADHD, utbrott – fara
300 000
stora motoriska svårigheter,
behöver hjälp med kläder,
förflyttning mm
300 000
neurologiska funktionshinder,
autism? fara
300 000
aspberger, beh. stöd, fara
300 000
ADHD, fara för andra
300 000
ADHD, utbrott
300 000
trol ADHD, konflikter
300 000
miktions-o ch enkopresbesvär,
utåtagerande
150 000
beteende, fara för andra
150 000
hjärtproblem, mkt infektionskänslig,
stora risker vid fysisk ansträngning
150 000
stora koncentrations-svårigheter,
fara för andra
150 000
diabetes
200 000
grav språkstörning, mkt sen
utveckling
270 000
25/25
beteende, fara för andra
150 000
enkopres
135 000
mitokondriell sjukdom, hjälp vid
näringsintag, tappar ork
150 000
beteende, stora sociala svårigheter,
fara för andra
225 000
sociala svårigheter, fara
225 000
hörselsvårigheter, lokalanpassning
200 000
grav språkstörning
200 000
utåtag, konflikter
200 000
grav hörselnedsättning, anpassning
av lokaler
200 000
ADHD, autistiska drag, behöver entill-enstöd
200 000
grav språkstörning, bristande
kommunikativ förmåga
150 000
LKG-spaltt, uttalssvårigh, utåtag –
fara för andra
115 000
utåtagerande, språksv., fara
_
hörselnedsättning, grava sociala
svårigheter
150 000
grav språkstörning
150 000
grava sociala svårigheter
150 000
cancerbeh, hemundervisn
30 000
Downs syndrom
300 000