Program Juniorklubb - Kristiansand kommune

KULT
UR
F
r
i
t
i
ds
et
at
enves
t
Voi
eJuVn
i
or
kl
ubb
ÅREN2016
Voi
eJ
uni
or
k
l
ubbel
l
erHus
ets
om ma
ngek
j
ennerdets
om
hol
dert
i
l
påVoi
eGr
endehus
,
nær
mes
t
ena
bot
i
l
Voi
es
k
ol
e
a
v
del
i
ngT
or
k
el
s
my
r
a
.
Vi
hol
derå
penti
per
i
oden14/
1-12/
52016,
medunnt
a
k
a
vs
k
ol
ef
er
i
er
.
Åpni
ngs
t
i
der
;T
or
s
da
ger
Åpenthusf
r
ak
l
16-18
Kl
ubbf
r
ak
l
1821
57t
r
i
nn(
7.
t
r
i
nnøns
k
esnåogs
åv
el
k
ommen
påungdoms
k
l
ubbenpåt
i
r
s
da
gerk
l
1830-22)
.
Gr
a
t
i
si
nnga
ng
Kl
ubbens
k
a
l
v
ær
eent
r
y
ggmøt
epl
a
s
s
,
hv
orent
r
efferv
enner
ogny
ev
enner
.
Herk
a
nenhør
epåmus
i
k
k
,
da
ns
e
,
bl
i
DJ
,
v
ær
e
medål
a
gema
mt
,
v
ær
epås
pi
l
l
r
ommetogs
pi
l
l
ebi
l
j
a
r
d,
bor
dt
enni
s
,
a
i
r
hoc
k
eyel
l
erf
ot
ba
l
l
bor
d.
E
nk
a
nt
aent
uri
f
r
i
s
ør
r
ommethv
orenk
a
npy
nt
ehå
r
eti
f
or
s
k
j
el
l
i
gef
or
merog
f
a
r
ger
.
E
nk
a
nbr
uk
et
i
l
gj
engel
i
gePCer
,
s
pi
l
l
pl
a
y
s
t
a
t
i
onel
l
er
t
aent
urbor
ti
k
i
os
k
ennå
renha
rl
y
s
tpånoeek
s
t
r
agodt
.
Vi
ha
rogs
ål
y
ds
t
udi
o,
ba
ndr
om,
f
ot
os
t
udi
o,l
m-og
f
ot
ov
er
k
s
t
edogk
r
ea
t
i
v
tr
om s
om v
i
br
uk
erv
edf
or
s
k
j
el
l
i
ge
a
nl
edni
nger
.
Hus
etermeda
ndr
eor
denpl
a
s
smedmy
e
s
om s
k
j
er
.
Ogha
rduengodi
def
orhv
aenha
rl
y
s
tt
i
l
,
j
ada
erdetba
r
eåk
ommemedden.
Kj
ær
ef
or
es
at
t
e
Voi
eogF
l
ek
k
er
øy
f
r
i
t
i
ds
k
l
ubberdel
ok
al
e
f
r
i
t
i
ds
k
l
ubbenef
oral
l
e
ungdommer
/
bar
n
f
r
a5.t
r
i
nnt
i
l
18årf
r
a
Voi
e,Vågs
bygd,F
l
ek
k
er
øyogomeng.
F
r
i
t
i
ds
k
l
ubbenedr
i
ves
avF
r
i
t
i
ds
et
at
enves
ti
Kr
i
s
t
i
ans
andk
ommune.
Vår
thovedf
ok
user
k
ul
t
urogk
ul
t
ur
ak
t
i
vi
t
et
er
.
I
nf
or
mas
j
ongi
st
i
l
el
ever
pås
k
ol
enei
næ r
omr
ådet
.
F
or
el
dr
eeral
l
t
i
dvel
k
omment
i
l
åt
ak
ont
ak
tmed
meg,el
l
erk
ommei
nnom
i
åpni
ngs
t
i
dene.
Vi
t
r
engerogs
åf
r
i
vi
l
l
i
get
i
l
åj
obbemedos
si
J
uni
or
k
l
ubben.T
ak
ont
ak
t
!
Vennl
i
ghi
l
s
en
Ceci
l
i
eMundUps
ahl
F
r
i
t
i
ds
l
ederVoi
e/
F
l
ek
k
er
øy
ARRANGE
ME
NT
E
R:
29.
01.
2016-F
r
eda
gs
å
penti
Voi
e(
5-8k
l
)
07.
02.
2016-UKMVes
t(
10-15å
r
)
Vå
gs
by
gdKul
t
ur
s
ent
er
18.
02.
2016-KF
es
t
.
Kl
edeguts
om noes
om begy
nnerpåK
04.
03.
2016–F
r
eda
gs
å
penti
Voi
e(
5-8k
l
)
17.
03.
2016-På
s
k
ema
r
k
ed
08.
04.
2016-F
r
eda
gs
å
penti
Voi
e(
5-8k
l
)
12.
05.
2016-S
ommer
a
v
s
l
ut
ni
ng
Vi
ha
ri
t
i
l
l
eggenk
el
t
et
ema
k
v
el
ders
om pl
a
nl
eggesi
l
øpeta
vs
es
ongen.
I
nf
ok
ommerpås
k
ol
enogpåF
a
c
ebook
:
Voi
ef
r
i
t
i
ds
k
l
ubb,
F
l
ek
k
er
øyf
r
i
t
i
ds
k
l
ubbogCec
i
l
i
eF
r
i
t
i
d
VI
NT
E
RF
E
RI
E
N:
E
gett
i
l
budom da
gs
t
urt
i
l
S
ør
l
a
nds
ba
detk
ommer
.
Al
l
ev
å
r
et
i
l
t
a
kerr
us
f
r
i
!
Ut
l
ei
e:
Ut
l
ei
ea
vl
ok
a
l
et
i
l
bur
s
da
germm,
r
i
ngF
r
i
t
i
ds
et
a
t
env
es
t
.
Ut
l
ei
ea
vL
y
ds
t
udi
o,
Ba
ndr
om ogDa
ns
er
om,
r
i
ngCec
i
l
i
e
Kont
a
k
t
:
Mobi
l
:
Ma
i
l
:
F
a
c
ebook
:
I
ns
t
a
gr
a
m:
Kont
or
:
Web:
F
r
i
t
i
dv
e
s
t
:
F
r
i
t
i
ds
l
ederCec
i
l
i
eM.
Ups
a
hl
47814808
Cec
i
l
i
e
.
mund.
ups
a
hl
@k
r
i
s
t
i
a
ns
a
nd.
k
ommune
.
no
Cec
i
l
i
ef
r
i
t
i
dog/
el
l
erVoi
e/
F
l
ek
k
er
øyf
r
i
t
i
ds
k
l
ubb
Voi
ef
r
t
i
t
i
ds
k
l
ubb
Vå
gs
by
gdk
ul
t
ur
s
ent
er
,
Ki
r
s
t
enF
l
a
gs
t
a
dv
ei
32
www.
k
r
i
s
t
i
a
ns
a
nd.
k
ommune
.
no
3
80
07
46
5
Voi
e&F
l
ekker
øy
F
r
i
t
i
ds
kl
ubb
"
Vis
kaperr
om f
orbegei
s
t
r
i
ng"