Program landbrukskonferanse 2016

Landbrukskonferansen 2016 – «Landbruk – varig
næring og nye moglegheiter»
2. mars 2016
Stavanger, Clarion Hotel Energy
Program
09:00 Velkommen til konferanse med meining
09:10 Bioøkonomien gir nye moglegheiter – også
for Rogaland
Magnhild Meltveit Kleppa, fylkesmann i
Rogaland
Alvhild Hedstein, adm.dir NIBIO (Norsk
institutt for bioøkonomi)
Jordvern og utbygging i Matfylket Rogaland - er vi på rett veg eller feil jorde?
Stortinget har i nasjonal jordvernstrategi stramma inn det nasjonale jordvernmålet, frå maks
6 000 dekar årleg nedbygging av dyrka jord til 4 000 dekar.
Korleis gjennomfører me dette i Matfylket Rogaland framover?
09:50 Statistikk og utviklingstrender, jordvern og
Knut Harald Dobbe og Dagfinn Hatløy,
produksjonspotensiale i Matfylket Rogaland
Fylkesmannen i Rogaland
10:05 Jordvern og vegbygging
10:35 Pause
10:50 Korleis kan kommunane i Rogaland
gjennomføre/bidra til det nasjonale
11:10 jordvernmålet?
11:30
11:50
12:00
12:30
13:30
samferdselsmyndigheita
Kristine Enger, ordførar i Randaberg
kommune
Jon Ola Syrstad, rådmann i Strand
kommune
Regionalplan Jæren - ein god jordvernplan
Solveig Ege Tengesdal, fylkesordførar i
eller ei kvilepute for nedbygging av dyrka jord? Rogaland
Spørsmål og diskusjon
Store samferdselsprosjekt bygg ned matjord – Lisa Steinnes Rø, Statens vegvesen
er flytting av matjord og nydyrking tenleg som
kompensasjonstiltak?
- Presentasjon av pilotprosjektet «Ny jord» ved
utbygging av E18 i Akershus
Lunsj
Utdeling av Rogland landbruksselskap sin
heiderspris
Nye moglegheiter i landbruket – Det grøne skiftet
13:40 Andelslandbruket - to døme i ein presentasjon
14:10 Alt kan lagast av skogen!
Torill Østraat og Bodil Raustein
Kristin Weel Sundby, forskar,
Borregaard
14:40 Pause
14:55 Ny teknologi i landbruket – gevinst for både
Audun Korsæth, forskar i NIBIO
bonde og industri
15:25 Foods of Norway
Margareth Øverland, leiar for Foods of
- Forskingsdriven innovasjon er avgjerande for Norway – konsortiet
auka matproduksjon
15:55 Slutt - vel heim
Vi tek atterhald om endringar i programmet.