Samling 2, «Den Gode Skoleleder», Steinkjer 9

Samling 2, «Den Gode Skoleleder», Steinkjer 9. og 10. februar 2016
Mål for samlingen er at deltakerne skal bli styrket i sin forståelse av sammenhengen mellom
lokalpolitisk styring og ledelse i skolen, og bli styrket som kommunale ledere, med rett og plikt til å
styre. Fokus på praktisering av arbeidstidsavtalen og på lovforståelse knyttet til Fylkesmannens
erfaringer fra klagesaksbehandling, veiledning og tilsyn skal gi deltakerne dagsaktuell innsikt som
grunnlag for å lede arbeidet med kvalitetssikring, kvalitetsvurdering og kvalitetsutvikling på egen
arbeidsplass.
Program samling 2
Dag 1:
Tid
09:30
10.00
Hva
Registrering, Kaffe og te
Velkommen ved KS og FM
Hensikt
10.10
Vi trekker tråden fra forrige samling, og fra
deltakernes aksjonslæring
Vi skriver logg og setter oss mål
Pause
Om lov- og regelverket for grunnskolen
v/Knut Olav Dypvik, ass. utdanningsdirektør
Tilpasset opplæring – for den ene eller for alle?
v/Ragnhild Sperstad Lyng, seniorrådgiver FMNT
Lunsj
Tilpasset opplæring (forts.)
Gruppearbeid
Forvaltningskompetanse og enkeltvedtak
v/Tore Haugnes, seniorrådgiver/jurist FMNT
- Jobbing med case/gruppearbeid
- Oppsummering case
Middag
Få innblikk i hverandres læringsarbeid
Videreføring av eget læringsarbeid
Hva
Læringspunkter fra i går: Hva var nytt, hva er
nyttig, hvordan kan jeg nyttiggjøre meg det vi
gjorde i går?
Pause
Avtaleverket – med vekt på Arbeidstidsavtalen. Vi
tar utgangspunkt i avtalepartenes intensjoner, og
i deltakernes virkelighetsoppfatning og opplevde
behov. v/ Torbjørn Henrik Torblå, KS
Veksling mellom faglige opptrekk, individuell
refleksjon, arbeid i grupper og bearbeiding i
plenum.
Lunsj
Avtaleverket – forts.
Avslutning av 1. samling ved KS og FM
Hjemreise
Hensikt
Koble på gårsdagens læring.
Lage en arena for individuell og felles
refleksjon om kloke valg framover.
11.00
11.15
12.15
13.00
14.00
15:00
17:00
19.00
Begrunnelser for programmet
Tilegne seg sentral lovforståelse med
utgangspunkt i Fylkesmannens
konkrete erfaringer gjennom
klagesaker, veiledning og tilsyn
de siste årene.
Utgangspunkt i aktuelle og innmeldte
problemstillinger/case.
Dag 2:
Tid
09.00
09.45
10.00
11.30
12.15
14.45
15.00
Hvordan lykkes med et langsiktig
samarbeid med de tillitsvalgte om
gode arbeidstidsløsninger som
tilrettelegger for det samarbeidet og
det kontinuerlige kollektive
kompetanseutviklingsarbeidet man
trenger å drive.