Generelle vilkår - Jbf - Jernbanepersonalets bank og forsikring

PRIS OG VILKÅRSENDRINGER FOR 2016
Endringene gjøres gjeldende for den enkelte fra avtalefornyelsen i 2016
ENDRINGER I PRIS
Vi har byttet ut vårt forsikringssystem. I den anledning har vi
måttet gjøre visse tilpasninger i våre prisbestemmende regler.
Dette vil for noen medføre mindre prisjusteringer.
VILLA-, HJEM-, FRITIDSBOLIG- OG HUSEIER
Byggekostnads- og konsumprisindeksen har siste år hatt en
økning og de indeksregulerte forsikringssummene vil derfor få
følgende økning:
- Bygninger justeres opp med 3,3 %.
- Innbo og løsøre justeres opp med 2,0 %.
Ut over dette er det gjort enkelte justeringer i pris-sonene som
forsikringssummen beregnes ut fra. Det innebærer at for noen
vil justeringene av forsikringssummen avvike i forhold til
indeksen.
MOTORVOGN
Ingen generell prisjustering, men vi har økt prisen på enkelte
spesielle/dyre bilmodeller. Vi må spesielt nevne bilmerket
Tesla som vi har sett oss nødt til å prise betydelig opp som
følge av høye reparasjonskostnader.
MASKINSKADE
Premien for maskinskadeforsikring økes med kr 50 pr år.
HEST
På grunn av store skadekostnader må vi øke prisen med 10 %
på veterinærutgifter og 5 % på dødsfall .
ØVRIGE PRODUKTER
Ingen prisøkninger.
ENDRINGER I FORSIKRINGSVILKÅR
Vi har foretatt en del redigeringsarbeid i våre forsikringsvilkår.
Vi har tatt ut Rettshjelp av de forskjellige vilkår og laget et eget
rettshjelpvilkår. Dette betyr ikke noe for deg. Du har fremdeles
rettshjelp knyttet til forsikringene dine.
Bestemmelser om endring av risiko og sikkerhetsforskriftene
er også tatt ut av de forskjellige vilkår og fremkommer kun av
selve forsikringsbeviset ditt.
For motorvognproduktene har vi splittet opp vilkårene slik at
det er forskjellige vilkår avhengig av hvilken type kjøretøy som
er forsikret.
HUS-, HJEM- OG FRITIDSBOLIG
- Forsikringssummene for flytting-/lagringsutgifter ved skade,
samt rekonstruksjon av manuskripter, data o.l. er økt.
- Forsikringssummen for offentlig påbud økes til 1 million
kroner.
- Det vil ikke lenger bli foretatt aldersfradrag i skadeoppgjøret
ved brudd på utvendige ledninger av plast og heller ikke på
ledninger uansett materiale som er lagt under grunnmur
- Skade forårsaket av insekter vil ikke lenger være dekket
- Det innføres unntak for skade forårsaket av snø som trenger
inn i bygningen.
MOTORVOGN
- Du vil ikke lenger få bonustap ved skade forårsaket av dyr.
- Forsikringssummene under fører- og passasjerulykke dobles.
- Ved totalskade på leasingbiler vil oppgjør baseres på
markedsverdi uavhengig av bilens alder.
FRITIDSBÅT
- Slepejolle til seilbåt og båt med innenbordsmotor er
medforsikret med inntil kr 20.000.
- Forsikringssummene under fører- og passasjerlykke dobles.
MASKINSKADE
- Dekningen utvides til å omfatte batteripakker.
- Ved skadeoppgjør fjernes prosentfradrag. I stedet innføres
fast egenandel på henholdsvis kr 3.000, 6.000 og 8.000
avhengig av bilens kilometerstand.
REISE
- Forsikringssummen for reiseansvar utvidet til 10 millioner
kroner.
UTVIDET REISE
- Ved skade på leiebil under ferie refunderer vi inntil kr 8.000
av den egenandel du etter kontrakten er ansvarlig for.
KJÆLEDYR
- Dekningen for Veterinærutgifter vil heretter gjelde i hele
dyrets levetid, med samme forsikringssum som ved fylte 10
år. Erstatning for død eller nedsatt bruksverdi vil fremdeles
utgå ved fylte 10 år.
HEST
- Egenandelen økes til 25 % minimum kr 2.000
ANDRE NYHETER
VETERANKJØRETØY
Fra medio januar 2016 håper vi å kunne tilby en
veterankjøretøyforsikring for kjøretøyer eldre enn 30 år. En
forutsetning er at kjøretøyet kun benyttes til hobbybruk og
ikke brukes som ditt normale fremkomstmiddel.
MASKINSKADE
Eiere av person-/varebil og bobil kan nå tegne
maskinskadeforsikring. Forsikringen omfatter skade på motor,
batteripakker, girkasse, drivverk til motorvognens framdrift og
elektronisk styreenhet. Forsikringen gjelder for biler som har
kjørt mindre enn 200.000 kilometer eller er under 8 år gamle.
NY BOBILFORSIKRING
Forsikringen er lik en vanlig bilforsikring med følgende unntak:
- Du velger selv hvor mye du vil forsikre bobilen for.
- Kaskoforsikringen erstatter også tilfeldig og plutselige skader
som ikke har en ytre årsak.
- Velger du utvidet dekning får du med en forsikring som sikrer
deg ved avbrutt ferie som følge av driftsstans med bobilen.
Vi betaler kr 1.500 pr dag i inntil 10 dager til dekning av
alternativ overnatting. I tillegg får du en nøkkelforsikring og
en utvidet sum for løsøre i bobilen på kr 50.000.
Vi får dessverre ikke flyttet eksisterende bobiler over til det
nye produktet automatisk. Ta derfor kontakt med oss hvis du
ønsker å få din forsikring flyttet over til ny bobilforsikring.
NY MOTORSYKKELFORSIKRING
Det innføres bonus både på ansvar og kaskodelen av
forsikringen. Bonusbestemmelsene vil også gjelde for lett
motorsykkel.
Det åpnes for kun å tegne delkaskoforsikring.
Videre går vi over til en merkebasert prising på forsikringen.
Det vil bety at en del motorsykler får en annen pris enn i
nåværende produkt.
Vi får dessverre ikke flyttet eksisterende motorsykler
automatisk over til det nye produktet. Vi vil manuelt forsøke å
flytte forsikringene over til dette produktet ved forsikringens
fornyelse.
TILLEGGSPRODUKTER
Vi kan tilby utvidede dekninger både for bil, hus og hjem.
- Utvidet dekning for bil vil bl.a. ved forsikringsskade gi deg
leiebil eller kontantoppgjør med kr 250 pr dag i inntil 20
dager mens bilen din blir reparert.
- Utvidet dekning for hus gir deg bl.a. erstatning dersom vann
trenger gjennom uttett vegg eller yttertak og kostnader til
utryddelse/fjerning av gnagere i den forsikrede bygning.
- Utvidet dekning for hjem gir deg bl.a. Falck hjemmedlemskap
og transportskade på løsøre inntil kr 20.000. Dekningen gir
også utvidede erstatningssummer ved bl.a. tyveri av sykkel.
- Utvidet dekning for både hus og hjemforsikringen erstatter
kostnader til ombygging for rullestolbruker med kr 250 000
som følge av ulykke eller medfødt fysisk handikap.
BYGG UNDER OPPFØRING
Bygningsforsikring spesialtilpasset byggeprosessen.
VERDIFLEXFORSIKRING
Ved å endre en verdiforsikring som kun gjelder spesifiserte
verdigjenstander, til en verdiflexforsikring får du en
verdiforsikring som dekker de fleste verdigjenstander med
inntil kr 20.000 pr skadetilfelle.
Du kan nå også tegne verdiforsikring for sykkel.
BARNE- OG UNGDOMSFORSIKRING
Forsikringen omfatter:
- Reise- og behandlingsutgifter ved ulykke og sykdom.
- Økonomisk førstehjelp til foresatte ved utvalgte
sykdommer/skader.
- Invaliditetserstatning ved ulykke og sykdom.
- Dødsfallserstatning.
- Andre utgifter.
- Reiseutgifter for foresatte hvis barnet trenger følge.
- Ekstrautgifter ved sykehusopphold over 5 dager.
- Rehabiliterings- eller tilpasningstiltak av engangskarakter.
- Tapt arbeidsfortjeneste/betaling av pleieperson ved
nødvendig pleie i hjemmet.
Forsikringen kan utvides til å omfatte uførekapital og kan
tegnes for barn fra 3 måneder til og med 17 år.
FØRER- OG PASSASJERULYKKESFORSIKRING
Ulykkesforsikring som kan tegnes i tillegg til både motorvognog fritidsbåtforsikring.
TRANSPORTFORSIKRING
Forsikring av transportert gods ved for eksempel flytting.
AVBESTILLINGSFORSIKRING
Husk at reiseforsikringen som er knyttet til hjem eller
villaforsikringen ikke omfatter avbestillingsforsikring, men må
tegnes som et tillegg.
UTVIDET REISEFORSIKRING
Du kan nå tegne en utvidet reiseforsikring som
- ikke har krav til at reisen skal inneholde overnatting
- dekker reiser med inntil 60 dagers varighet
- gjelder på yrkesreiser
- ikke har egenandel
- ved skade på leiebil under ferie refunderer inntil kr 8.000 av
den egenandel du etter kontrakten er ansvarlig for.
Vi tilbyr også forsikring av hund, katt, fugl og hest.
SKADEFOREBYGGENDE TILTAK
Vi utbetaler tilskudd på kr 500 for
- nyinstallasjon av tilbakeslagsventil
- nyinstallasjon av masterstrømbryter (kutter strøm på
bestemte strømkurser)
- gjennomføring av el-sjekken og vannsjekken
Vi utbetaler tilskudd på kr 1.000 for
- nyinstallasjon av vannstopper på hovedinntaksledningen
- nyinstallasjon av overspenningsvern i sikringsskapet
Vi har inngått en avtale med Falck om spesialpris på
boligalarm.
GENERELLE VILKÅR
Dette vilkår gjelder for alle produkter i forsikringsavtalen og gjelder fra januar 2016.
Beløp under kr 100 tilbakebetales ikke.
Forsikringsavtalen består av
- Forsikringsbeviset inklusiv vedlegg
- Forsikringsvilkårene inklusiv sikkerhetsforskrifter
- Eventuell avtale ved kollektive forsikringer
Avtalen reguleres av forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 FAL)
og lovverket for øvrig.
Teksten i forsikringsbeviset gjelder foran forsikringsvilkår.
Forsikringsbevis/forsikringsvilkår gjelder foran FAL hvis reglene i
loven kan fravikes.
1
6
7
FORSIKRINGSTAKERENS PLIKT TIL Å
UNDERSØKE FORSIKRINGSBEVISET
Du plikter straks å underrette oss etter at du har fått
forsikringsbeviset, hvis det ikke er riktig eller inneholder
ufullstendige opplysninger.
2
FORNYELSE OG FORSIKRINGSTAKERS RETT TIL
OPPSIGELSE
Forsikringen gjelder for avtalt forsikringstid normalt ett år og
fornyes ved utløpet av forsikringstiden hvis ikke annet er avtalt.
Du kan likevel si opp en løpende forsikring dersom
forsikringsbehovet faller bort eller det foreligger andre særlige
grunner, eller for flytting av forsikringen til et annet selskap.
Du kan ellers si opp forsikringen ved utløpet av forsikringstiden
hvis vi varsles innen forsikringstidens utløp.
Vil vi ikke at forsikringen skal fornyes automatisk, må vi varsle
deg om dette senest to måneder før forsikringstidens utløp.
3
4
5
PREMIE OG VILKÅR
Premie og vilkår kan endres ved forsikringens fornyelse.
SELSKAPETS RETT TIL Å SI OPP FORSIKRINGEN
Vi kan si opp forsikringen i forsikringstiden
4.1 med øyeblikkelig virkning hvis det foreligger svik i
forbindelse med opplysninger om risikoen, jf. Forsikringsavtaleloven §§ 4-3 eller 13-3.
4.2 med en ukes varsel hvis det foreligger svik ved skadeoppgjøret, jf. Forsikringsavtaleloven §§ 8-1 eller 18-1.
4.3 etter inntruffet skade hvis
1. skaden er voldt forsettlig, eller
2. sikkerhetsforskriftene ikke er overholdt eller
3. skadeforløpet viser stort avvik fra det normale.
Oppsigelsesfristen er 2 måneder, jf. Forsikringsavtaleloven
§§ 3-7 eller 12-4.
4.4 med 2 måneders varsel hvis forsikringsgjenstanden eller
virksomheten endres på en måte som innebærer at vi ikke
ville ha overtatt forsikringen om forholdet hadde foreligget
ved forsikringens begynnelse.
4.5 med 2 måneders frist ved gjentatte forsinkede
premieinnbetalinger, jf. Forsikringsavtaleloven §§ 3-7 eller
12-4.
4.6 med 14 dagers varsel ved manglende premieinnbetaling, jf.
Forsikringsavtaleloven §§ 5-2 eller 14-2.
PREMIEBEREGNING NÅR FORSIKRINGEN
AVBRYTES I AVTALEPERIODEN
Hvis forsikringen utgår i forsikringstiden skal premien som
godskrives deg, utgjøre en forholdsmessig andel av premien.
Beregnet ut fra den gjenstående forsikringstiden i antall hele
måneder i forhold til den samlede forsikringstiden. Er risikoen
vesentlig ujevnt fordelt i forsikringstiden, kan det fastsettes i
vilkårene at det ved beregningen av premien som skal
godskrives deg, skal tas hensyn til slike svingninger i risikoen.
8
9
ULOVLIGE INTERESSER
Forsikringen omfatter kun lovlige interesser som kan verdsettes
i penger.
BETYDNINGEN AV ANDRES HANDLINGER
Ved forsikring av motorvogner, tilhengere, campingvogner,
fritidsbåter og husdyr vil bestemmelser om at din rett til
erstatning helt eller delvis kan bortfalle som følge av dine
handlinger eller unnlatelser, få tilsvarende anvendelse ved
handlinger eller unnlatelser fra person som med ditt samtykke
er ansvarlig for forsikringsgjenstanden, jf. Forsikringsavtaleloven
§ 4-11, pkt. a.
Ved forsikring av bolig, fritidsbolig og innbo vil bestemmelser
om at din rett til erstatning helt eller delvis kan bortfalle som
følge av dine handlinger eller unnlatelser, få tilsvarende
anvendelse ved handlinger eller unnlatelser fra din ektefelle
som bor sammen med deg, eller fra personer som du lever
sammen med i et fast etablert forhold, jf. Forsikringsavtaleloven
§ 4-11, pkt. b.
VINNINGSFORBUD
Forsikringen skal ikke føre til vinning, men skal bare erstatte det
tap som virkelig er lidt innenfor rammen av forsikringsavtalen.
Forsikringssummen er intet bevis for tingens eller interessens
verdi.
SKJØNN
Er det adgang til å kreve skjønn ifølge forsikringsavtalen gjelder
følgende bestemmelser:
Skjønn avgis av sakkyndige og uhildede personer. Lov om
domstolene §§ 106 og 108 gjelder for skjønnsmenn så langt det
passer.
Hver av partene velger en skjønnsmann. Hvis noen av partene
ønsker det, kan han/hun velge særskilt skjønnsmann for
bestemte ting, ved avbruddstap for bestemte spørsmål.
Har den ene parten skriftlig underrettet den andre om sitt valg
av skjønnsmann, plikter denne innen tre uker etter han/hun har
mottatt underretningen å gi meddelelse om sitt valg av
skjønnsmann.
For skjønnet velger de to skjønnsmennene en oppmann. Hvis
noen av partene forlanger det skal denne være bosatt utenfor
partenes hjemsted og utenfor den kommune der
forsikringstilfellet er inntruffet.
Unnlater en av partene å velge skjønnsmann, oppnevnes denne
på partens vegne av tingretten i den rettskrets der skjønnet
foretas. Blir skjønnsmennene ikke enige om oppmann,
oppnevnes denne på samme måte.
Skjønnsmennene skal innhente de opplysninger og foreta de
undersøkelser som de anser for å være nødvendige. De plikter å
avgi sitt skjønn på grunnlag av forsikringsvilkårene. De to
skjønnsmennene foretar verdsetting og besvarer spørsmålene
ved avbruddstap uten at oppmannen tilkalles. Blir de ikke enige
tilkalles oppmannen, som etter de samme regler avgir sitt
skjønn over de punktene som skjønnsmennene er uenige om.
Blir oppmannen tilkalt beregnes erstatningen på grunnlag av
dennes skjønn. Erstatningen skal likevel ikke ligge utenfor de
grenser som de to skjønnsmennenes verdsettelser vil medføre.
Partene betaler hver sin skjønnsmann. Honorar til oppmann og
andre omkostninger ved skjønnet bæres av partene med en
halvdel hver. Der vi krever skjønn og sikrede er forbruker dekker
vi alle kostnadene ved skjønnet. Med forbruker menes en fysisk
person når forsikringsavtalens formål for denne ikke
hovedsakelig er knyttet til næringsvirksomhet.
Skjønnets verdsetting er bindende for begge parter.
10 RENTER AV ERSTATNINGSBELØP
Du har krav på renter i overensstemmelse med
Forsikringsavtaleloven § 8 – 4 eller § 18-4.
11 FORELDELSE
Du mister retten til erstatning dersom kravet ikke er meldt til
selskapet innen ett år etter at du fikk kunnskap om de forhold
som begrunner det, jf. Forsikringsavtaleloven § 8-5.
Vi blir fri for ansvar hvis du ikke har anlagt sak eller krevd
nemndbehandling innen seks måneder regnet fra den dag vi
skriftlig har meddelt deg, at vi ikke anser oss ansvarlig og
samtidig har minnet deg om fristen, dens lengde og følgene av
at den oversittes, jf. Forsikringsavtaleloven §§ 8-5, 18-5 og 20-1.
12 FØLGENE AV SVIK
Den som gjør seg skyldig i svik mot selskapet, taper enhver rett
etter forsikringsavtalen. Har du flere forsikringsavtaler med oss,
taper du også rett til erstatning etter disse ved samme hendelse
og vi kan med en ukes varsel si opp enhver forsikringsavtale med
ham.
13 GROV UAKTSOMHET OG FORSETT
Har du grovt uaktsomt eller forsettlig fremkalt eller medvirket til
et forsikringstilfelle, kan erstatningen settes ned eller falle bort.
For ansvarsforsikring gjelder særskilte regler i forsikringsvilkår
eller lovgivning, jf. Forsikringsavtalelovens §§ 4-9, 13-8 eller 139.
14 SÆRLIGE BEGRENSNINGER I SELSKAPETS
ERSTATNINGSANSVAR
Vi svarer ikke for tap eller skade og økning i tap eller skade, som
direkte eller indirekte er forårsaket av eller står i sammenheng
med jordskjelv og vulkanske utbrudd, atomkjernereaksjoner,
krig eller krigslignende handlinger, enten krig er erklært eller
ikke, opprør eller lignende alvorlige forstyrrelser av den
offentlige orden.
På reiser i utlandet dekker forsikringen likevel krigsrisiko når du
allerede befinner seg i et område hvor det bryter ut krig eller
alvorlige uroligheter. Forsikringen gjelder i inntil 6 uker fra dette
tidspunkt.
15 LOVVALG
Norsk lovgiving gjelder for forsikringsavtalen i den utstrekning
dette ikke er i strid med lov nr 111 av 27.nov. 1992 om lovvalg i
forsikring, eller det er gjort annen avtale.
16 VERNETING
Tvister etter forsikringsavtalen avgjøres ved norsk domstol, med
mindre det er i strid med ufravikelige regler i gjeldende
lovgivning, eller det er gjort annen avtale.
17 PERSONOPPLYSNINGER
Vi registrerer følgende personopplysninger om selskapets
kunder i forbindelse med første gangs tegning av en forsikring:
Navn, adresse, fødselsnummer, forsikret risiko, dekningsomfang
og opplysninger om evt. tredjeperson som følge av deres
tilknytning til forsikringen (for eksempel begunstiget).
Vi danner sammen med Jernbanepersonalet Sparebank (JS) det
blandete finanskonsernet Jernbanepersonalets Bank og
Forsikring (JBF). Konsernet har opprettet et felles
konsernregister for personopplysninger, for lettere å kunne gi
informasjon om de forskjellige tilbud og produkter konsernet
har. Dette registeret inneholder følgende informasjon om den
enkelte kunde: navn, adresse, fødselsnummer,
selskapstilhørighet (JFG, JS eller JBF) og produkttype som er
dekket. Hvis du kun er kunde i JFG kan du reservere deg mot å
bli registrert i dette registeret, ved å sende skriftlig beskjed (brev
eller e-post) til JFG.
De personopplysninger vi innhenter om deg er nødvendige for
at selskapet skal kunne administrere forsikringen, oppfylle sine
avtaleforpliktelser og for øvrig dine ønsker som kunde.
Personopplysningene kan for de nevnte formål også utleveres til
selskap/organisasjoner vi samarbeider med og benyttes for å gi
deg informasjon om våre samarbeids-organisasjoners tjenester.
Dersom du vil vite hvem som er våre samarbeidspartnere, kan
du ta kontakt med oss. Dersom vi har opplysningsplikt overfor
offentlig myndighet, vil opplysninger bli overlevert i henhold til
myndighetenes krav. I de tilfeller hvor lovgivningen tillater det
og selskapets taushetsplikt ikke er til hinder, vil
personopplysninger også kunne bli utlevert til andre banker og
finansforetak.
Etter personopplysningsloven har du rett til innsyn i de
opplysninger selskapet har om deg og kan kreve rettet feilaktige
eller ufullstendige opplysninger. Selskapet vil slette registrerte
opplysninger når formålet med den enkelte behandling er
oppnådd. Hvis det under forsikringen har vært en tingskade eller
personskade, vil disse med bakgrunn i lovverket oppbevares i
henholdsvis 10 og 20 år.
Opplysningene i våre registre vil aldri bli utlevert til
uvedkommende.
Det gjøres særskilt oppmerksom på at dersom du ikke ønsker
direkte markedsføringshenvendelser for fremtiden, kan du når
som helst reservere deg mot dette på MinSide.
18 FORSIKRINGSSELSKAPENES SENTRALE
SKADEREGISTER
Skader som meldes til forsikringsselskapene blir registrert i
forsikringsselskapenes sentrale skaderegister (FOSS).
Finans Norge er behandlingsansvarlig for registeret.
Registreringene inneholder fødselsnummer, skadenummer,
forsikrings- og skadetype foruten koder for selskap og
skadebehandler. Når en skade registreres får
forsikringsselskapet automatisk en oversikt over alle skader som
er meldt til registeret på samme kunde- også skader meldt fra
andre selskaper.
Registeret er ikke tilgjengelig for andre, og registrerte skader
slettes etter 10 år. Forsikringstakerne har rett til innsyn i
registeret etter personopplysningslovens § 18 og til å kreve
retting av opplysningene etter § 27.
19 KLAGEBEHANDLING -TVISTELØSNING
Hvis du ikke godtar vår avgjørelse kan du få behandlet saken i
vår interne klagenemnd. Klagen bes begrunnet og sendt skriftlig
til Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig, Postboks 235, 0103
Oslo. Ved innsendelse av klagen vil du bli holdt orientert om den
videre behandling av saken og en redegjørelse for selskapets
avgjørelse når saken er blitt vurdert på nytt. Alternativt kan du i
henhold til Forsikringsavtalelovens § 8-5 bringe saken inn for
Finansklagenemnda, Postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo. Nettside:
www.finkn.no. Du har også anledning til å anlegge sak ved
domstolene. Fristen er seks – 6 – måneder etter mottakelse av
brev fra oss. Dersom du ikke innen fristen har krevd
nemndbehandling eller anlagt søksmål, vil retten til overprøving
være bortfalt.
20 GARANTIFONDET FOR SKADEFORSIKRING
Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig er medlem av
Garantifondet for skadeforsikring. Garantien kommer til
anvendelse dersom Jernbanepersonalet Forsikring Gjensidig ikke
kan oppfylle sine forsikringsforpliktelser. Garantiordningen
dekker ikke mer enn 90 prosent av hvert enkelt krav, men krav
etter forsikringer som gjelder bolig og tvungen ansvarsforsikring
dekkes likevel med 100 prosent. Garantiordningen dekker
uansett ikke forsikringskrav utover 20 millioner kroner for hvert
krav for hver sikret for hvert skadetilfelle.
RETTSHJELP
Gjelder fra 1. Januar 2016
UTGIFTER SOM DEKKES
Vi erstatter utgifter til advokat, retten, sakkyndige og vitner når du er
part i en tvist i egenskap av
- eier eller rettmessig fører av et kjøretøy eller en båt forsikret hos
oss.
- eier av fast eiendom forsikret hos oss.
- privatperson hvis du har forsikret ditt innbo/løsøre hos oss.
- selger av kjøretøy, båt eller eiendom forsikret hos oss når
forsikringen opphørte som følge av salget.
- kjøper av ny bolig som du ennå ikke har overtatt og forsikret, når
gammel bolig var forsikret hos oss og tvisten oppstår med selger.
Forsikringen gjelder for tvister oppstått i Norden. Ved reiser utenfor
Norden har reiseforsikringen en begrenset rettshjelforsikring med
egne bestemmelser. Disse fremgår av vilkårene for reiseforsikringen.
Med tvist forstås at et krav er fremsatt og bestridt, helt eller delvis –
muntlig eller skriftlig. Vedvarende taushet hos motpart vil kunne
ansees som tvist.
En tvist er ikke å anse som flere tvister selv om saken består av flere
individuelle spørsmål som fremmes i flere saksanlegg.
Med saksanlegg forstås utgifter fra og med forberedende arbeid med
forliksklage/stevning.
Ved rettsbehandling erstattes utgifter til sakkyndige som er oppnevnt
av retten. Andre sakkyndige dekkes bare når utgiftene på forhånd er
godkjent av oss. Utgifter til vitner dekkes bare ved hovedforhandling
og bevisopptak.
UTGIFTER SOM IKKE DEKKES
Vi erstatter ikke
- Idømte saksomkostninger.
- Rettsgebyr i ankeinstans. Bestemmelsen om anke gjelder også ved
bruk av andre rettsmidler.
- Tvist som har sammenheng med ditt yrke eller erverv. Herunder
tvist som har sammenheng med yrkesskade/yrkessykdom
- Tvist hvor du er eier, fører eller bruker av annen motorvogn eller båt
enn de som er forsikret hos oss.
- Tvist som gjelder annen fast eiendom enn de som er forsikret hos
oss.
- Tvist som har sammenheng med separasjon, skilsmisse,
barnefordeling, samværsrett, farskap, arv, krav om omstøtelse av
gave, underholdsbidrag, bodeling, oppløsing av det økonomiske
fellesskap etablert av samboende og oppløsing av
husstandsfellesskap, samt skiftesaker.
- Tvist som alene hører inn under namsmyndighetene, bortsett fra
tvist i husleieforhold som knytter seg til den forsikrede faste
eiendom.
- Tvist som gjelder inkassosak hvor fordringen er ubestridt,
gjeldsforhandlingssak og sak som gjelder konkurs eller
akkordforhandling dersom du er konkurs- eller akkordskyldner.
- Tvist som gjelder, luftfartøy, registrert trav- eller galopphest, eller
når du er part i egenskap av eier, fører eller bruker av slik.
- Straffesak, ærekrenkelsessak eller sak om erstatningsplikt etter
skadeerstatningsloven § 3-3 (visse personlige krenkinger), § 3-5
(oppreisning) og § 3-6 (krenking av privatlivets fred).
- Ekspropriasjonssak eller skjønnssak hvor du søker å erverve
rettighet over annen eiendom.
- Tvist som gjelder offentlig forvaltningsvedtak. Med unntak av
utlendingssaker erstatter vi likevel utgifter ved søksmål når den
administrative klagemulighet er fullt utnyttet. I tilknytning til
søksmål er enhver utgift pådratt under forvaltningsbehandlingen,
unntatt fra dekning.
- Tvist innad mellom sameiere.
- Tvist i egenskap av dødsbo.
- Tvist dersom du ved forsikringens ikrafttreden var kjent med det
som senere ble tvistegrunnlag, og forsto eller måtte forstå at tvisten
kunne oppstå.
ANDRE BESTEMMELSER
Tvisten må høre inn under de alminnelige domstoler (se
domstolsloven § 1), husleieretten eller jordskifteretten og må ha
oppstått mens forsikringen var i kraft.
Dersom saken føres for særdomstol (se Domstolsloven § 2), dekkes
ikke utgifter ved saken før den eventuelt bringes inn for de
alminnelige domstoler. Ingen utgifter til forberedelse og behandling
for særdomstolen kan kreves dekket.
Tilkjente saksomkostninger går til fradrag. Saksomkostninger dekkes
likevel når du kan godtgjøre at motparten ikke er søkegod.
Inngås forlik ved at ditt krav i det vesentlige er tatt til følge, eller etter
at du ved dom har blitt tilkjent saksomkostninger, må du på forhånd
ha godkjennelse fra selskapet dersom det skal avtales i forliket at hver
av partene skal bære sine egne omkostninger. Uten slik godkjennelse
fra oss går tilkjente saksomkostninger i dommen til fratrekk i
erstatningen.
Forsikringssum
Den samlede erstatning ved hver tvist er begrenset til kr 100.000 selv
om det er flere parter på samme side. Dette gjelder også om partene
har rettshjelpforsikring i forskjellige selskap, eller om du/dere har
rettshjelpdekning under flere forsikringer i ett eller flere selskap.
Ved tvist som anlegges som gruppesøksmål etter Tvisteloven kapittel
35 er den samlede erstatning for alle tvistene begrenset til kr 250.000.
Tvister som kan behandles i Finansklagenemnda er begrenset til kr
15.000.
Vårt ansvar er under enhver omstendighet begrenset til den antatte
økonomiske verdi av din interesse i saken, dersom utgiftene ikke er
godkjent av oss på forhånd.
Egenandel
Egenandelen er kr 3.000 med tillegg av 20 % av det overskytende. Det
trekkes bare en egenandel for hver tvist selv om det er flere parter på
samme side.
Skadeoppgjør
Vil du søke erstatning under rettshjelpforsikringen, må vi underrettes
snarest mulig og senest ett år etter at advokat er engasjert.
Underretningen skal skje skriftlig.
Dersom advokat benyttes under den offentlige forvaltningsbehandling
eller for særdomstol, regnes fristen for melding til oss fra det
tidspunkt hvor den offentlige forvaltningsbehandling er fullt utnyttet
eller saken bringes inn for de alminnelige domstoler.
Du velger selv en advokat som etter sakens art og ditt bosted passer
for oppdraget.
Du plikter å begrense utgiftene til rettshjelp mest mulig, og bærer selv
omkostninger forårsaket uten rimelig grunn.
Er det flere parter på samme side med likeartede interesser, kan vi
kreve at dere benytter samme juridiske og tekniske bistand.
Vi kan kreve å bli holdt underrettet om omfanget av de utgifter som
kreves dekket under forsikringen.
Du skal informere oss om hvilke utgifter som er påløpt under
eventuell behandling i særdomstol, eller under eventuell
forvaltningsbehandling av klage på offentlig forvaltningsvedtak.
Ved krav om oppgjør har vi den samme rett som deg til å få
dokumentert hvordan advokaten har beregnet sitt salær. Før endelig
oppgjør foretas, kan vi kreve dokumentasjon for at egenandel er
betalt.
Spørsmål om utgiftenes rimelighet kan forelegges Den Norske
Advokatforening.